MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul XII - Nr.705   LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE  Vineri, 29 decembrie

 

SUMAR

 

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            1.328. - Hotărâre pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Comunitatea Earopeană privind utilizarea Fondului National pentru ISPA, semnat la Bucuresti la 20 octombrie 2000

 

            Memorandum de întelegere privind utilizarea Fondului National pentru ISPA

 

            1.368. - Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2000 al Institutului Natonal de Studii si Cercetări pentru Comunicatii I.N.S.C.C. Bucuresti, care functionează în coordonarea Agentiei Nationale pentru Comunicati si Informatică

 

            1.370. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 999/2000 privind Nomenclatorul domeniilor si al specializărilor universitare de lungă durată din cadrul institutiilor de învătământ superior de stat si particular

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Comunitatea Europeană privind utilizarea Fondului National pentru ISPA, semnat la Bucuresti la 20 octombrie 2000

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 5 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Memorandumul de întelegere dintre Guvernul României si Comunitatea Europeană privind utilizarea Fondului National pentru IS.PA, semnat la Bucuresti la 20 octombrie 2000, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2. - Primul-ministru numeste prin decizie coordonatorul national ISPA (CNI) si Responsabilul national cu autorizarea finantării ISPA (RNA).

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,

Eugen Dijmărescu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor,

Valentin Lazea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 decembrie 2000.

Nr. 1.328

 

MEMORANDUM DE ÎNTELEGERE

privind utilizarea Fondului National pentru ISPA

 

Întrucât strategia întărită de preaderare este menită să permită tuturor tărilor candidate din Europa Centrală si de Est ca în cele din urmă să devină membre ale Comunitătii Europene astfel încât acestea să se alinieze pe cât posibil acquisului comunitar înainte de aderare,

întrucât Parteneriatul de Aderare este un punct-cheie al strategiei întărite de preaderare care va mobiliza într-un singur cadru toate formele de asistentă acordată tărilor candidate , întrucât un memorandum de întelegere privind înfiintarea Fondului National a fost încheiat între Comisie si fiecare stat candidat din Europa Centrală si de Est pentru programul PHARE,

întrucât strategia de preaderare prevede înfiintarea unui instrument, pentru politici structurale de preaderare (ISPA), care să fie orientat în vederea alinierii tărilor candidate la standardele de infrastructură ale Comunitătii, precum si pentru acordarea unei contributii financiare măsurilor din domeniul mediului si al infrastructurii de transport,

întrucât Reglementarea Consiliului nr. 1.267/99 privind înfiintarea unui instrument pentru politici structurale de preaderare1) prevede că în fiecare tară beneficiară urmează să se desemneze o unitate centrală, Fondul National, prin care vor intra fondurile comunitare acordate prin ISPA,

întrucât Memorandumul de finaniare ISPA prevede că atributiile Responsabilului national cu autorizarea (RNA) sunt descrise în memorandumul de întelegere încheiat între Comisie si tările beneficiare,

întrucât este necesar să se extindă punerea în apiicare a mecanismului Fondului National pentru a acoperi ISPA o dată cu luarea în considerare a procedurilor de implementare a acestui instrument

în consecintă, Comunitatea Europeană, reprezentată de Comisia Europeană, denumită în continuare Comisia, pe de o parte, si Guvernul României, actionând în numele României, denumit în continuare Beneficiarul, pe de altă parte, au convenit după cum urmează:

 

ARTICOLUL 1

Definitii

 

Sistemul de implementare descentraliza (SID) - sistemul de implementare prin care o parte a managementului si responsabilitătilor a fost transferată tării beneficiare, în timp ce Comisiei îi revine responsabilitatea finală conform tratatelor Comunitătii Europene.

Agentia de implementare (AI) - un organism de implementare din cadrul administratiei publice, responsabil cu tinerea licitatiilor, contractarea, efectuarea plătilor si implementarea tehnică a măsurilor beneficiare de asistentă acordată prin ISPA. Această autoritate corespunde "institutiei responsabile cu implementarea", asa cum este definită în sectiunea II a anexei nr. 111.2 la Memorandumul de finantare ISPA.

Beneficiarul final - un organism, o organizatie sau o autoritate publică beneficiară a proiectului. Agentia de implementare poate delega responsabilitătile sale privind achizitiile sau alte probleme beneficiarului final, în baza conditiilor prevăzute în sectiunea II a anexei nr. 111.2 la Memorandumul de finantare ISPA.

Coordonatorul national ISPA (CNI) - un ofieial din cadrul administratiei publice centrale, responsabil cu activitatea de programare, implementare si monitorizare a proiectelor în cadrul statului european. CNI asigură o legătură strânsă între procesul general de aderare si folosirea asistentei financiare comunitare, fiind, de asemenea, responsabil pentru monitorizarea proiectelor ISPA.

Responsabilul national cu autorizarea (RNA) - un oficial din cadrul administratiei publice centrale, care conduce FN. RNA are întreaga responsabilitate a managementului financiar al fondurilor ISPA în tara beneficiară.

Fondul National (FN) - entitatea de trezorerie centrală din cadrul Ministerului Finantelor prin care sunt canalizate fondurile ISPA către Beneficiar.

Responsabilul sectorial cu autorizarea (RSA) - un oficial din cadrul administratiei publice centrale, care conduce o agentie de implementare ISPA. RSA este responsabil pentru functionarea AI si pentru managementul financiar judicios al proiectelor ce urmează să fie implementate.

Comitetul de monitorizare ISPA - principalul organism de monitorizare pentru implementarea proiectelor ISPA, constituit din reprezentanti ai Comisiei, ai Beneficiarului si ai institutiilor financiare internationale. Comitetul este prezidat de CNI. De asemenea, participă reprezentanti ai agentiilor de implementare, beneficiarii finali, precum si RNA.

 

ARTICOLUL 2

FN si RNA

 

1. Obiectivul si atributiile FN, precum si ale RNA, stabilite deja pentru PHARE, sunt aplicabile si pentru ISPA.

2. FN, ca entitate de trezorerie centrală aflată în subordinea unui Responsabil national cu autorizarea (RNA) din cadrul Ministerului Finantelor, va gestioria asistenta ISPA acordată Beneficiarului conform SID.

3. RNA nu poate detine în acelasi timp functia de coordonator national ISPA. RNA îsi poate delega atributiile către maximum alti 2 oficiali, dar el va avea răspunderea finală asupra tuturor atributiilor ce îi sunt învestite conform prezentului memorandum de întelegere.

 

ARTICOLUL 3

Atributiile RNA

 

1. RNA detine întreaga responsabilitate pentru gestionarea financiară a fondurilor ISPA. El trebuie să asigure respectarea regulilor si procedurilor ISPA în procesul de achizitie, raportare si gestionare financiară si functionarea adecvată a unui sistem de raportare si informare pentru fiecare proiect. RNA detine întreaga răspundere pentru fondurile ISPA alocate pe un proiect până la efectuarea de către Comisie a ultimei plăti din asistenta ISPA.

2. RNA trebuie să mentină un sistem de raportare financiară pentru toate fondurile ISPA. El trebuie să răspundă în fata Comisiei pentru utilizarea fondurilor. Pentru îndeplinirea acestor atributii RNA este răspunzător pentru următoarele sarcini:

(i) solicitarea si gestionarea fondurilor de la Comisie;

(ii) numirea responsabililor sectoriali cu autorizarea (RSA) în cadrul fiecărei AI, după consultarea CNI;

(iii) încheierea de acorduri de finantare pe care le va semna cu fiecare AI;

(iv) asigurarea fluxului de resurse nationale si a altor resurse de cofinantare, astfel cum este stabilit în rnemorandumul de finantare pentru măsurile ce beneficiază de asistentă ISPA;

(v) asigurarea tinerii la zi a unui sistem de raportare financiară pentru fondurile ISPA si respectării întru totul de către AI;

(vi) transferarea fondurilor către AI în conformitate cu mecanismul stabilit în acordul de finantare;

(vii) participarea alături de Comisie si de CNI în Comitetul de monitorizare ISPA;

(viii) recuperarea fondurilor neutilizate de la AI la încheierea măsurilor ISPA si a fondurilor plătite necorespunzător, generatoare de disfunctionalităti.

3. Aspectele tehnice si administrative ale măsurilor de implementare ISPA, inclusiv tinerea licitatiilor si contractarea, vor fi în întreaga responsabilitate a AI.

4. Nereusita în îndeplinirea oricărei atributii stabilite în prezentul memorandum de întelegere va determina rambursarea fondurilor ISPA către Comisie.

 

ARTICOLUL 4

Solicitarea de fonduri de la Comisie

 

1. O primă transă din plata avansului va fi transferată de Comisie către FN după semnarea Memorandumului de finantare ISPA de către Beneficiar, cu conditia ca prevederile art. 13 (conturi bancare) să fi fost îndeplinite. Prima plată nu poate depăsi 10% din bugetul total al măsurii. Restul va fi plătit după semnarea primului contract, în mod normal pentru primele contracte de lucrări. Ca o regulă generală avansul nu poate depăsi 20% din bugetul ISPA.

2. Solicitarea acordării unor alimentări sau a plătii finale, care trebuie certificată si aprobată de RNA, este înaintată Comisiei pentru probare si transfer. Solicitările de plăti trebuie să cuprindă informatii referitoare la facturile care stau la baza cererii, precum si informatii privind controlul realizat, .asa cum acestea sunt descrise în Memorandumul de finantare ISPA. Solicitările pentru alimentări trebuie să fie înaintate, ca o regulă generală, de 3 ori pe an până cel mai târziu la 1 martie, 1 iulie si 1 noiembrie.

3. RNA are obligatia de a transmite Comisiei o cerere pentru efectuarea plătii finale în intervalul de 6 luni până la termenul de încheiere a activitătii, prevăzut în Memorandumul de finaniare ISPA.

4. Comisia îsi păstrează dreptul de a cere informatii suplimentare pentru sustinerea transferului de fonduri.

5. Prevederile si conditiile exacte în care se fac transfe_rurile de fonduri de către Comisie vor fi specificate în Memorandumul de finantare ISPA.

6. FN trebuie să tină evidenta tuturor alimentărilor si plătilor finale primite de la Comisie în beneficiul implementării măsurilor individuale finantate prin ISPA.

 

ARTICOLUL 5

Transferul de fonduri către AI

 

 

1. FN trebuie să transfere fondurile în subconturile AI cât mai repede posibil si complet. Totusi, înainte de numirea RSA si de semnarea Acordului de finantare cu AI nu se va face nici un transfer de fonduri.

2. FN si RNA sunt răspunzători în fata Comisiei pentru efectuarea corespunzătoare si pe bază de informatii corecte a transferurilor de fonduri.

3. FN trebuie să tină evidenta tuturor transferurilor efectuate în beneficiul implementării măsurilor individuale finantate prin ISPA.

 

ARTICOLUL 6

Acorduri de finantare

 

1. FN trebuie să încheie acorduri de finantare cu fiecare AI responsabilă de ISPA. Aceste acorduri vor acoperi toate măsurile cofinantate prin ISPA în sectorul AI respective.

2. Acordurile de finantare vor identifica un RSA numit de RNA după consultarea cu CNI si vor mentiona numărul de persoane către care pot fi delegate responsabilitătile RSA.

3. Acordurile de finantare trebuie să stabilească atributiile RSA pentru:

- managementul administrativ, tehnic si financiar judicios al proiectelor ISPA pe sectoare;

- semnarea contractelor;

- implementarea proiectelor în baza regulilor, privind achizitiile prevăzute în manualul SID;

- verificarea facturilor înainte de efectuarea plătilor către contractori;

- mentinerea unui sistem viabil de raportare tehnică si financiară;

- mentinerea unui sistem contabil separat sau a unei codificări contabile adecvate pentru toate tranzactiile care privesc fiecare măsură cofinantată prin ISPA;

- transmiterea de informatii periodic către FN asupra progresului financiar si tehnic necesar pentru acesta, în vederea transmiterii cererilor de plată către Comisie în conformitate cu cerintele Memorandumului de finaniare ISPA;

- declararea către FN că informatiile de mai sus sunt exacte si că pot fi confirmate prin documentatia originală aflată la AI;

- păstrarea documentatiei mai sus amintite pentru o perioadă de 5 ani de la efectuarea ultimei plăti în cadrul unui proiect.

4. Acordurile de finantare trebuie să contină, de asemenea, prevederi detaliate privind transferul de fionduri si structura conturilor bancare în vederea aplicării art. 5 si 13 din prezentul memorandum de întelegere.

 

ARTICOLUL 7

Raportarea

 

1. RNA are obligatia de a asigura că FN si AI meniin un sistem. viabil de raportare tehnică si financiară pentru toate măsurile de finantare prin ISPA, inclusiv pentru fondurile transferate către AI.

2. În plus, FN are obligatia redactării rapoartelor periodice asupra situatiei finariciare a măsurii, programărilor licitatiilor viitoare, evaluării licitatiilor tinute si contractării, modului de implementare a proiectului, problemelor întâmpinate (dacă există), perspectivelor de viitor si a oricăror alte informatii necesare cerute de Comisie.

 

ARTICOLUL 8

Plăti neefectuate si disfunctionalităti

 

1. FN trebuie să fie răspunzător de rambursarea către Comisie a oricăror sume plătite gresit sau necorespunzător, conform conditiilor Memorandumului de finantare.

2. FN trebuie să răspundă de transmiterea către Comisie a informatiilor cerute în baza Acordului de finantare referitor la disfunctionalităti, recuperarea sumelor primite gresit prin ISPA si control, anexate la Memorandumul de finantare ISPA.

 

ARTICOLUL 9

Utilizarea monedei euro

 

1. FN răspunde de asigurarea utilizării corecte a monedei euro în declaratiile de cheltuieli înaintate Comisiei.

2. Rata de schimb utilizată va fi rata de înregistrare în contabilitatea Comisiei din luna în care cheltuielile declarate surit înregistrate în documentele contabile ale autoritătilor responsabile de managementul financiar al proiectului.

 

ARTICOLUL 10

 

Personalul Beneficiarul trebuie să asigure pe cheltuială proprie resursele umane necesare pentru executarea corectă si la timp a sarcinilor încredintate FN.

 

ARTICOLUL 11

Sediu, facilităti

 

Beneficiarul trebuie să furnizeze din resurse proprii sediul necesar, mobilierul de birou si celelalte facilităii pentru FN din cadrul Ministerului Finantelor.

 

ARTICOLUL 12

Costuri operationale ale FN

 

Costurile operationale ale FN trebuie să fie acoperite de către Beneficiar.

 

ARTICOLUL 13

Conturi bancare

 

1. FN trebuie să deschidă un cont la Banca Natională sau un cont bancar garantat guvernamental pentru fiecare sector (transport si mediu). Aceste conturi bancare vor avea subconturi corespunzătoare fiecărei măsuri; din care AI sunt îndreptătite să execute plăti. În situatiile în care acest sistem nu poate fi implementat, pot fi agreate aranjamente specifice între serviciile Comisiei si FN. În principiu, aceste conturi vor fi purtătoare de dobândă. Se va acorda de către Comisie asistentă suplimentară în ceea ce priveste utilizarea veniturilor din dobânzi.

2. Conturile bancare trebuie să fie operate pe baza sistemului dublei semnături, necesitând semnăturile RNA si a unui responsabil financiar din partea AI.

3. FN trebuie să raporteze Comisiei toate informatiile relevante referitoare la conturile FN. Informatiile relevante cuprind, printre altele, numele si adresa băncii, numărul contului, numele titularului(ilor) de cont, ratele dobânzii si orice altă informatie pe care Comisia o consideră necesară.

 

ARTICOLUL 14

Achizitii

 

1. Achizitionarea va fi efectuată conform Manualului PHARE SID, asigurând accesul liber, concurenta loială si transparenta, după cum se prevede la titlul IX al Reglementării financiare aplicabile bugetului general al Comunitătilor Europene.

2. De la caz la caz, Comisia poate aproba o derogare de la regulile Manualului PHARE SID, dacă aceasta este prevăzută în Reglementarea financiară si ca urmare a unei examinări în acest sens din partea Comitetului de gestiune ISPA.

3. FN trebuie să asigure respectarea regulilor si procedurilor de achizitii corespunzătoare.

 

ARTICOLUL 15

Control financiar, contabilitate si audit

 

1. Autoritatea natională de control financiar competentă va desfăsura un control financiar corespunzător în conformitate cu prevederile Memorandumului de finantare ISPA. Anual trebuie transmis către Comisie un plan de audit si un sumar al rezultatelor auditurilor efectuate. Rapoartele de audit trebuie să fie la dispozitia Comisiei.

2. Conturile si operatiunile tuturor structurilor de implementare respective pot fi controlate la intervale constante de către un auditor extern contactat de Comisie, fără a prejudicia responsabilitătile Comisiei si ale Curtii de Conturi Europene, după cum se stipulează în prevederile referitoare la implementarea financiară ISPA ale Memorandumului de finantare.

3. FN trebuie să opereze un sistem contabil cu dublă intrare sau un sistem contabil analitic care să acopere toate operatiunile contractuale si alte operatiuni financiare legate de toate măsurile finantate priri ISPA din România.

4. Toate înregistrările scrise referitoare la gestiunea financiară, licitare si contractare trebuie păstrate timp de 5 ani după încheierea proiectului.

 

ARTICOLUL 16

Solutionarea disputelor

 

1. Orice neclarităti în executarea sau interpretarea prezentului memorandum de întelegere trebuie să devină subiectul consultării dintre Beneficiar si Comisie, conducând, dacă este necesar, la un amendament la acesta.

2. În cazul neîndeplinirii unei obligatii stabilite în prezentul memorandum de întelegere sau în instructiunile aferente acestuia, precum si în cazul neluării măsurilor de remediere corespunzătoare în timp util, după consultări cu Beneficiarul Comisia poate suspenda finantarea măsurilor

implementate prin sistemul introdus de prezentul memorandum de întelegere si poate solicita rambursarea fondurilor ISPA.

3. Dacă consultările nu conduc la o rezolvare amiabilă, părtile pot recurge la arbitraj, asa cum se stipulează în anexa B "Conditii generale" la Memorandumul. de finantare ISPA, anexă la Acordul-cadru încheiat între România si Comisie la data de 12 martie 1991.

 

ARTICOLUL 17

Dispozitii finale

 

1. Prezentului memorandum de întelegere si se pot aduce amendamente în scris doar cu acordul părtilor.

2. Prezentul memorandum de întelegere intră în vigoare la data semnării de către ambele părti.

Încheiat la Bucuresti la 20 octombrie 2000.

 

Pentru Guvernul României,

Petre Roman,

ministru de stat,

ministrul afacerilor externe

Valentina Siclovan,

secretar de stat,

Ministerul Finantelor

Pentru Comunitatea Europeană,

Fokion Fotiadis,

seful Delegatiei Comisiei Europene în România

 


1)OJ nr. L 161 din 26 iunie 1999, pag. 73.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2000

al Institutului National de Studii si Cercetări pentru Comunicatii - I.N.S.C.C. Bucuresti, care functionează în coordonarea Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatică

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 155/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2000 al Institutului National de Studii si Cercetări pentru Comunicatii - I.N.S.C.C. Bucuresti, care functionează în coordonarea Agentiei Nationale pentru Cdmunicatii si Informatică, prevăzut în anexa*) care, face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al agentului economic prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime care nu pot fi depăsite decăt în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatică, cu avizul Ministerului Finantelor si al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, institutul prevăzut la art. 1 poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficieniă aprobati.

Art. 3. - Cheltuielile cu salariile brute corespunzătoare numărului de personal, prevăzute să se efectueze suplientar în anul 2000 fată de cele realizate în trimestrul IV 1999, precum si cele corespunzătoare productivitătii muncii în anul 2000 fată de anul 1999, stabilite în conditiile prevederilor art. 28 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, se vor face în raport cu perioadele în care personalul respectiv este angajat si proportional cu gradul de crestere a productivitătii muncii, după caz.

Art. 4. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 si 3 constituie contraventie, dacă nu a fost săvârsită în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, să fie considerată infractiune, si se sanctionează cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) si se aplică prevederile Legii nr. 32/1968 privirid stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Contraventia se constată si amenda se aplică de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor care se fac răspunzătoare de nerespectarea prevederilor prezentei hotărări.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Presedintele Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatică,

Ioana Slăvescu

p. Ministrul muncii si protectiei sociale,

Alexandru Gheorghe Man,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor,

Valentin Lazea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 decembrie 2000.

Nr. 1.368.

 


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2000

 

                                                                                                - mii.lei -          

INDICATORI

Nr. rd.

BVC aprobat

BVC rectificat

Diferentă+ sau -

I. VENITURI TOTALE, din care:

(rd.02 + rd.l2 + rd.l3)  

01

10.298.000

11.677.050

+1.379.050

l.VENITURI DIN EXPLOATARE din care:

02

10.000.000

11.047.050

+1.047.050

a) Venituri din activitatea de bază

03

10.000.000

11.000.000

+1.000.000

b) Venituri din alte activităti

04

 

47.050

+47.050

2. VENITURI FINANCIARE

05

298.000

630.000

+332.000

3. VENITURI EXCEPTIONALE       

06

-

-

-

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

07

8.400.000

9.272.000

+872.000

1. Cheltuieli pentru exploatare, total, din care:

08

8.400.000

9.272.000

+872.000

a) Cheltuieli materiale din care:

09

584.000

632.000

+48.000

- tichete de masă

10

-

32.000

+32.000

 b) Cheltuieli cu ersonal, din care:

11

6.105.859

6.982.029

+876.170

- salarii brute

12

4.341.802

4.789.204

+447.402

- contribuie asigurări sociale de stat

13

1.251.541

1 .386.961

+135.420

- ajutor somaj  

14

208.590

231.160

+22.570

- contribuie pentru asigurări sociale de sănătate, conf. Legii L.145/1997

15

303.926

335.244

+31.318

- Fond special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap (O.U.G. nr. 102/1999) si Fond special de sustinere a învătmântului de stat O.U.G. nr.75/1999

16

217.090

239.460

+22.370

c) Cheltuieli prevăzute de art.27 din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr.76

17

62.577

69.348

+6.771

d) Cheltuieli de protocol, reclama si ublicitate, în conditiile leii, din care:

18

18.980

48.050

+29.070

- cheltuieli de protocol

19

18.980

24.050

+5.070

- cheltuieli de reclamă si publicitate

20

-

24.000

+24.000

e) Alte cheltuieli

21

1.411.494

1.540.573

+129.079

2. Cheltuieli fnanciare

22

-

-

-

3. Cheltuieli exceptionale

23

-

-

-

III. REZULTAT BRUT

24

1.898.000

 2.405.050

+507.050

IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII

25

-

-

-

V. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENI 

26

-

-

v

VI. IMPOZIT PE PROFIT

27

474.500

601.262

+126.762

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT din care:

28

1.423.500

1.803.788

+380.288

l. Fond de participare a salariatilor la profit, din care:

29

142.350

180.378

+38.028

- cota directorului eneral

30

-

-

-

2. Vărsăminte la buget din profitul net

31

640.575

811.705

+171.130

3. Surse proprii de finantare:

32

640.575

811.705

+171.130

VIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTIIILOR, din care:

33

1.640.575

1.811.705

+171.130

1. Surse proprii , din care:

34

640.575

811.705

+171.130

2. Provenite din repartizarea profitului

35

640.575

811 .705

+171.130

2. Alocatii de la buget pentru investitii

36

-

1.000.000

1.000.000

3. Credite bancare

37

-

-

-

4. Alte surse    

38

-

-

-

IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII din care:

39

1.640.575

1.811.705

+171.130

l.Investitii

40

1.640.575

1.811.705

+171.130

2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investitii

41

-

-

-

X. DATE DE FUNDAMENTARE

42

-

-

-

Volum de activitate

43

10.000.000

11.000.000

+1.000.000

2. Costuri aferente volumului de activitate

44

8.400.000

9.192.950

+792.950

3. Rezultate +;-)

45

1.600.000

1.807.050

+207.050

4. Nr. mediu ersonal total din care:

46

 

65

65

- nr. mediu ersonal cercetare-dezvoltare

47

 

48

48

5.Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

48

5.167.841

6.930.631

+1.762.790

6. Câstigul mediu lunar pe personalul de cercetare dezvoltare

49

5.427.675

7.030.489

+1.602.814

7. Rentabilitatea (rd.44/rd.43*100)

50

19,05  

19,65

+0,60

8. Productivitatea muncii per total personal (mil.lei/persoană) rd.42/rd.45) din care:

51

153.846

169.231

+15.345

9 Rata rentabilitătii financiare

52

31,21

34,05

+2,84

 

Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Agentia Natională pentru Stiintă, Tehnologie si Inovare sunt în sumă de 2.713.600.

                                                                                                                                                           

NOTĂ:

În cheltuielile cu salariile pe anul 2000 au fost cuprinse si:

- suma de 154.000.000 lei reprezentând indemnizatiile membrilor consiliului de administratie + AGA + cenzori

- suma de 187.600.000 lei reprezentând drepturile bănesti ale managerului, director general;

- suma de 12.000.000 lei reprezentând drepturile bănesti ale persoanelor angajate pe bază de conventii civile de prestări de servicii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 999/2000 privind Nomenclatorul

domeniilor si al specializărilor universitare de lungă durată din cadrul institutiilor de învătământ superior de stat si particular

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Punctul 9 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 999/2000 privind Nomenclatorul domeniilor si al specializărilor universitare de lungă durată din cadrul institutiilor de învătământ superior de stat si particular, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 537 din 31 octombrie 2000, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“9. Domeniul: FILOLOGIE

9.1. Limba si literatura română

9.2. Limba si literatura maghiară

9.3. Limba si literatura germană

9.4. Alte limbi si literaturi materne

9.5. Literatură comparată

9.6. Filologie clasică

9.7. Limbi si literaturi moderne

9.8. Limbi orientale

9.9. Alte limbi străine"

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministrul educatiei nationale,

Joszef Koto,

secretar de stat

p. Ministrul muncii si protectiei sociale,

Alexandru Gheorghe Man,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 decembrie 2000.

Nr. 1.370.