MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XII - Nr. 706   LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE   Vineri, 29 decembrie 2000

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

289. - Ordonantă de urgentă pentru completarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială

 

290. - Ordonantă de urgentă privind modificarea art. IX din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă si pentru abrogarea Ordonantei Guvernului nr. 13/1998 privind modificarea si completarea Codului de procedură civilă

 

291. - Ordonantă de urgentă privind stabilirea de măsuri referitoare la organizarea si functionarea unor ministere

 

292. - Ordonantă de urgentă pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea si functionarea Secretariatului General al Guvernului

 

293. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 216/2000 privind reglementarea situatiei juridice a conductelor magistrale si a instalatiilor, echipamentelor si dotărilor anexe, aferente Sistemului national de transport al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru completarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

                               

                  Art. I. - Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 300 din 28 iunie 1999, completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 130/1999, se completează după cum urmează:

                  - După articolul 3 se introduce articolul 31 cu următorul cuprins:

                  "Art. 31. - (1) În termen de 15 zile de la data încetării mandatului Guvernului sau al unuia dintre membri, potrivit art. 105 si 109 din Constitutie, acestia vor prezenta situatia privind gestionarea activitătii ministeriale de care au răspuns, precum si a problemelor aflate în curs de derulare, pe baza unui protocol de predare-primire.

                  (2) Structura si continutul protocolului se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

                  (3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplică si conducătorilor celorlalte autorităti ale administratiei publice centrale si locale de la data eliberării lor din functie."

                  Art. II. - Legea nr. 115/1999, astfel cum a fost completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 130/1999 si prin prezenta ordonantă de urgentă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acestora de către Parlament, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul justitiei,

Rodica Mihaela Stănoiu

 

Bucuresti, 29 decembrie 2000.

Nr. 289.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind modificarea art. IX din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă si pentru abrogarea Ordonantei Guvernului nr. 13/1998 privind modificarea si completarea Codului de procedură civilă

 

                  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

                 

                  Guvernul României adopt prezenta ordonantă de urgentă

 

                  Art. I. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 13812000 pentru modificarea si completarea Codului de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 2 octombrie 2000, se modifică după cum urmează:

                  - Articolul IX va avea următorul cuprins:

                  "Art. IX. - Prezenta ordonantă de urgentă intră în vigoare la 7 luni de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia dispozitiilor art. I pct. 131-134, care vor intra în vigoare la 3 luni de la publicare."

                  Art. II. - (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă Ordonanta Guvernului nr. 13/1998 privind modificarea si completarea Codului de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 30 ianuarie 1998.

                  (2) Pe data abrogării prevăzute la alin. (1) redevin aplicabile dispozitiile Codului de procedură civilă care au fost modificate, completate ori abrogate prin Ordonanta Guvernului nr. 13/1998.

                  (3) Hotărârile judecătoresti pronuntate anterior datei intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, în ceea ce priveste redactarea si comunicarea acestora, rămân supuse dispozitiilor legale aplicabile la data pronuntării lor.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Rodica Mihaela Stănoiu

 

Bucuresti, 29 decembrie 2000.

Nr. 290.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind stabilirea de măsuri referitoare la organizarea si functionarea unor ministere

 

 

                  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) dm Constitutia României si în conformitate cu Hotărârea Parlamentului nr 39 din 28 decembrie 2000 pentru acordarea încrederii Guvernului,

 

                  Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

                  Art. 1. - Ministerul Administratiei Publice, organ de specialitate al administratiei publice centrale în subordinea Guvernului asigură realizarea Strategiei si Programului de guvernare în domeniul administratiei publice locale si monitorizează elaborarea si aplicarea programelor de reformă de către ministere si celelalte autorităti publice centrale.

                  Art. 2. - (1) Agentia Natională a Functionarilor Publici si Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie se reorganizează si funciionează ca organe de specialitate ale administratiei publice centrale, în subordinea Ministerului Administratiei Publice.

                  (2) Proiectele de acte normative elaborate de Agentia Natională a Functionarilor Publici si de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie sunt supuse Guvernului spre adoptare de către Ministerul Administratiei Publice, aprobarea normelor tehnice si a celorlalte reglementări elaborate de cele două organe de specialitate ale administratiei publice centrale se face prin ordin al ministrului administratiei publice.

                  Art. 3. - Salarizarea personalului din aparatul propriu al Ministerului Administratiei Publice, Ministerului pentru Relatia cu Parlamentul si al Ministerului Informatiei Publice se face potrivit anexei nr. 1 (cap. I lit. A si cap. II) si anexei nr. VI/2 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar.

                  Art. 4. - Functiile publice de executie specifice Ministerului Integrării Europene, minister de sinteză, si nivelul salariilor de bază sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

                  Art. 5. - (1) Directia Evidenta Populatiei din cadrul Directiei Generale de Evidentă Informatizată a Persoanei din structura Ministerului de Interne se reorganizează ca Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor, organ de specialitate al administratiei publice centrale în subordinea Ministerului Administratiei Publice.

                  (2) În subordinea comună a Inspectoratului National pentru Evidenta Persoanetor si a consiliilor judetene, respectiv a consiliilor municipale, orăsenesti si comunale, precum si ale sectoarelor municipiului Bucuresti se organizează servicii publice comunitare de evidentă a persoanelor.

                  Art. 6. - (1) Directia de pasapoarte trece din structura Ministerului de Interne la Ministerul Administratiei Publice si se reorganizează ca Directia generală pentru pasapoarte.

                  (2) În subordinea prefecturilor se organizează servicii publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor.

                  Art. 7. - (1) Comandamentul Protectiei Civile si Inspectoratul General al Corpului. Pompierilor Militari din cadrul Ministerului de Interne se organizează ca Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă, organ de specialitate al administratiei publice centrale, demilitarizat, în subordinea Ministerului Administratiei Publice, având ca scop prevenirea si înlăturarea efectelor dezastrelor.

                  (2) În subordinea comună a autoritătilor administratiei publice locale si judetene si a Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă se organizează servicii publice comunitare pentru situatii de urgeniă, ca unităti demilitarizate.

Art. 8. - Prevederile art. 5, 6 si 7 se vor aplica în mod esalonat, pe baza unor protocoale încheiate între Ministerul Administratiei Publice si Ministerul de Interne, pe măsura actualizării legislatiei specifice.

Art. 9. - Ministerul Administratiei Publice va prezenta în termen de 30 de zile proiectele de hotărâri ale Guvernului privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, Inspectoratului National pentru Evidenta Persoanelor, Directiei generale pentru pasapoarte si Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă.

Art. 10. - Corespunzător dispozitiilor prezentei ordonante de urgentă se modifică prevederile următoarelor acte normative:

1. Legea nr. 18811999 privind Statutul functionarilor publici publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 600 din 8 decembrie 1999, cu modificările ulterioare;

2. Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 26 martie 1996;

3. Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 179/2000 privind trecerea unitătilor militare de protectie civilă de la Ministerul Apărării Nationale la Ministerul de Interne, precum si modificarea si completarea Legii protectiei civile nr. 106/1996, a Ordonantei Guvernului nr. 47/1994 privind apărarea împotriva dezastrelor si a Ordonantei de urgentă a Guvemului nr. 14/2000 privind înfiintarea formatiunilor de protectie civilă pentru interventie de urgentă în caz de dezastre, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 31 octombrie 2000;

4. Legea nr. 40/1990 privind organizarea si functionarea Ministerului de Interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 18 decembrie 1990, cu modificările ulterioare.

Art. 11. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 207/1999 privind înfiintarea si organizarea Ministerului Functiei Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 30 decembrie 1999, aprobată prin Legea nr. 218 din 28 noiembrie 2000, si Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 48/2000 privind comasarea Agentiei Române de Dezvoltare si a Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii cu Agentia Natională pentru Dezvoltare Regională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 11 mai 2000, se abrogă.

                                Art. 12. - Organizarea si functionarea ministerelor se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul integrării europene,

Hildegard Carola Puwak

Ministru de interne,

Ioan Rus

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Bucuresti, 29 decembrie 2000.

Nr. 291.

 

Functiile publice de executie specifice

Ministerului Integrării Europene si nivelul salariilor de bază

 

Functii specitice în Ministerul Integrării Europene

Pozitia din anexa nr. 1 la Ordonanta de urgentă

a Guvernului nr. 125/2000 cu care se echivalează

1. Consilier negociator; consilier armonizare legislativă; consilier evaluare-examinare

Pozitia 4

2. Expert negociator; expert armonizare legislativă; expert evaluare-examinare

Pozitiile 5, 6 si 7, corespunzător atributiilor

3. Analist negociator; analist armonizare legislativă; analist evaluare-examinare

Pozitia 8

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea si functionarea Secretariatului General al Guvernului

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Secretariatul General al Guvernului functionează ca structură în aparatul de lucru al Guvernului, cu personalitate juridică, având rolul de a asigura derularea operatiunilor tehnice aferente actelor de guvernare si rezolvarea problemelor organizatorice, juridice, economice si tehnice ale activitătii Guvernului, precum si reprezentarea Guvernului în fata instantelor judecătoresti.

Art. 2. - Seeretariatul General al Guvernului îndeplineste următoarele functii:

a) functia de autoritate - care se exercită în domeniul asigurării respectării procedurilor privind pregătirea, elaborarea, avizarea si prezentarea proiectelor de acte normative care se înaintează Guvernului, precum si a procedurilor de supunere spre adoptare a acestora;

b) functia de reglementare - prin care se asigură realizarea cadrului juridic specific în domeniile pe care le coordonează, în conformitate cu prevederile legale;

c) functia de reprezentare - prin care se poate asigura reprezentarea Guvernului sau, după caz, a primului-ministru, a structurilor din aparatul de lucru al Guvernului si a entitătilor care functionează sub autoritatea sa în relatiile cu celelalte institutii si autorităti;

d) functia de administrare - prin care se asigură administrarea bunurilor proprietate publică si/sau privată din patrimoniul său, potrivit prevederilor legale.

Art. 3. - (1) Secretariatul General al Guvernului este condus de ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, denumit în continuare ministru, ajutat de unul sau de mai multi secretari de stat numiti prin decizie a primului-ministru.

(2) Ministrul are calitatea de ordonator principal de credite pentru aparatul de lucru al Guvernului.

(3) Ministrul asigură directa coordonare a activitătii Oficiului pentru Recuperarea Creantelor Bancare si a Autoritătii Nationale pentru Proteclia Copilului si Adoptii.

(4) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă Secretariatul General al Guvernului va supune spre adoptare Guvernului actele normative privind reorganizarea Agentiei de Valorificare a Actiuelor Bancare ca Oficiul pentru Recuperarea Creantelor Bancare si a Agentiei Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului ca Autoritatea Natiohală pentru Protectia Copilului si Adoptii.

Art. 4. - (1) Atributiile Secretariatului General al Guvernului se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(2) Structura organizatorică a Secretariatului General al Guvernului se aprobă prin decizie a primului-ministru.

(3) Numărul maxim de posturi pentru Secretariatul General al Guvernului, Oficiul pentru Recuperarea Creantelor Bancare si Autoritatea Natională pentru Protectia Copilului si Adoptii se stabileste prin decizie a primului-ministru.

Art. 5. - (1) Secretariatul General al Guvernului îndeplineste atributiile prevăzute de lege pentru ministerul de resort fată de Regia Autonomă "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” si fată de Regia Autonomă "Locato".

(2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgenlă Secretariatul General al Guvernului va supune Guvernului spre adoptare actele normative care reglementează functionarea Regiei Autonome "Locato" si a Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat".

Art. 6. - (1) În cuprinsul Legii nr. 37/1990 pentru organizarea si functionarea Guvernului României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 137 din 8 decembrie 1990, cu modificările ulterioare, sintagmele "secretar general al Guvernului" si "secretar general adjunct al Guvernului" se înlocuiesc cu sintagmele "ministru pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului", respectiv "secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului".

(2) În cuprinsul Ordonantei de urgeniă a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergâtoare privatizării băncilor, cu modificările si completările ulterioare, precum si în cuprinsul altor acte normative în vigoare sintagma "Agentia de Valorificare a Activelor Bancare" se înlocuieste cu sintagma "Oficiul pentru Recuperarea Creanielor Bancare".

(3) În cuprinsul Ordonaniei de urgentă a Guvernului nr. 192/1999 privind înfiintarea Agentiei Nationaje pentru Protectia Drepturilor Copilului si reorganizarea activitătilor de protectie a copilului, precum si în cuprinsul altor acte normative în vigoare sintagma “Agentia Natională pentru Protectia Drepturilor Copilului" se înlocuieste cu sintagma "Autoritatea Natională pentru Protectia Copilului si Adoptii”.

Art. 7. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă prevederile art. 10 din Legea nr. 3711990 pentru organizarea si functionarea Guvernului României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 137 din 8 decembrie 1990, cu modificările ulterioare, si ale art. 5 lit. h) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 15 decembrie 1998, cu modificările si completările ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul adrninistratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 29 decembrie 2000.

Nr. 292.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 216/2000

privind reglementarea situatiei juridice a conductelor magistrale si a instalatiilor, echipamentelor si dotărilor anexe aferente Sistemului national de transport al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 216/2000 privind reglementarea situaliei juridice a conductelor magistrale si a instalatiilor, echipamentelor si dotărilor anexe, aferente Sistemului national de transport al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 610 din 28 noiembrie 2000, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"Art. 3. - Societatea Comercială "Conpet" - S.A. Ploiesti este de interes strategic, iar interesele statului aferente actiunilor detinute în capitalul social al acesteia vor fi reprezentate de Ministerul Industriei si Resurselor.

Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiunilor Statului va transfera Ministerului. Industriei si Resurselor actiunile detinute la Societatea Comercială “Conpet”- S.A. Ploiesti pe bază de protocol."

2. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

"Art. 5. - Concesionarul va negocia conditiile de utilizare a titeiului care reprezintă zestrea conductelor cu persoanele juridice care detin acest tilei, cu acordul Ministerului Industriei si Resurselor."

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiunilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

 

Bucuresti, 29 decembrie 2000.                                                    

Nr. 293.