MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XII - Nr.707   LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE     Sâmbătă, 30 decembrie 2000

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

294. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 145/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesională, precum si a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

295. - Ordonantă de urgentă pentru suspendarea aplicării sau abrogarea unor ordonante si ordonante de urgentă ale Guvernului

 

296. - Ordonantă de urgentă privind înfiintarea Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului

 

297. - Ordonantă de urgentă pentru completarea Legii nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privati pentru înfiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii

 

298. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

299. - Ordonantă de urgentă privind unele măsuri pentru accelerarea procesului de privatizare a societătilor comerciale din domeniul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei

 

300. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea Ordonantei Guvemului nr. 41/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN) si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, aprobată prin Legea nr. 99/2000

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 145/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesională, precum si a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art.I. - Legea nr. 145/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 261 din 13 iulie 1998, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Titlul legii se modifică si va avea următorul cuprins:

"Lege privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă"

2. Literele b), c) si e) ale articolului 4 se modifică si vor avea următorul cuprins:

"b) organizează, prestează si finantează, în conditiile legii, servicii de formare profesională pentru persoanele neîncadrate în muncă;

c) orientează persoanele neîncadrate în muncă si mediază între acestea si angajatorii din tară, în vederea realizării echilibrului dintre cerere si ofertă pe piata internă a fortei de muncă;

e) administrează bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj si prezintă Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale rapoarte trimestriale si anuale privind executia bugetară."

3. După litera h) a articolului 4 se introduc literele i) si j) cu următorul cuprins:

"i) organizează serviciile de stabilire, plată si evidentă a ajutoarelor, alocatiilor si indemnizatiilor finantate din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj;

j) elaborează, în baza indicatorilor sociali de performantă stabiliti de Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale, programe anuale de activitate pe care le supune spre aprobare ministrului muncii si solidaritătii sociale; monitorizarea realizării prevederilor acestor programe se face de către Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale pe baza raportărilor trimestriale si anuale ale Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă."

4. După articolul 5 se introduce articolul 51 cu următorul cuprins:

“Art. 51. - Realizarea atributiilor ce revin, potrivit legii, Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, precum si a programului anual de activitate prevăzut la art. 4 lit. j) este supusă controlului Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale."

5. Alineatul (2) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

"(2) Criteriile de acreditare a prestatorilor de servicii de ocupare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului."

6. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

"Art. 9. - (1) Consiliul de administratie al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă este alcătuit din 15 membri, după cum urmează:

a) 5 membri, reprezentanti ai Guvernului, desemnati de ministrul muncii si solidaritătii sociale, dintre care un membru este secretar de stat în Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale si are calitatea de presedinte al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, numit de primul-ministru;

b) 5 membri numiti prin consens de asociatiile patronale reprezentative la nivel national;

c) 5 membri numiti prin consens de organizatiile sindicale reprezentative la nivel national.

(2) Sunt reprezentative la nivel national asociatiile patronale si organizatiile sindicale care îndeplinesc conditiile prevăzute de Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, republicată."

7. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

"Art. 14. - (1) Secretarul de stat din Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale, presedinte al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, este si presedintele consiliului de administratie al acesteia.

(2) Mandatul presedintelui încetează la încheierea exercitării functiei de secretar de stat, prin demisie sau prin deces."

8. Alineatul (2) al articolului 15 va avea următorul cuprins:

"(2) Ministrul muncii si solidaritătii sociale este ordonator principal de credite pentru bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj si va delega atributiile prevăzute de dispozitiile legale pentru ordonatorul de credite bugetare conducătorului executiv al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă."

9. Literele b) si c) ale alineatului (1) al articolului 18 vor avea următorul cuprins:

"b) 5 membri numiti prin consens de organizatiile sindicale reprezentative la nivel national;

c) 5 membri numiti prin consens de asociatiile patronale reprezentative la nivel national."

10. După alineatul (1) al articolului 18 se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:

"(11) În vederea numirii membrilor în consiliile consultative ale agentiilor judetene pentru ocuparea fortei de muncă si a municipiului Bucuresti, organizatiile sindicale si asociatiile patronale reprezentative la nivel national vor stabili, prin consens, reprezentativitatea la nivel teritorial a organizatiilor sindicale, respectiv a asociatiilor patronale, precum si numărul de locuri ce le revin acestora în consiliile consultative în fiecare judet si în municipiul Bucuresti."

11. Alineatul (3) al articolului 19 va avea următorul cuprins:

"(3) Până la intrarea în vigoare a legii prevăzute la alin. (1) membrii Consiliului de administratie al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, care participă la sedinte, cu exceptia presedintelui, beneficiază de o indemnizatie de sedintă de 10% din indemnizatia lunară a unui secretar de stat. Totalul sumelor cuvenite unui membru al consiliului de administratie ca urmare a participării la sedinte nu poate depăsi într-o lună 20% din indemnizatia lunară a unui secretar de stat.

Art. II. - Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Alineatele (2), (3), (4), (5), (6) si (8) ale articolului 140 vor avea următorul cuprins:

"(2) Un secretar de stat în Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale este presedintele CNPAS, îndeplinind si functia de presedinte al consiliului de administratie.

(3) Ministrul muncii si solidaritătii sociale este ordonator de credite pentru bugetul asigurărilor sociale de stat si va delega atributiile prevăzute de dispozitiile legale în vigoare pentru ordonatorul principal de credite bugetare conducătorului executiv al CNPAS.

(4) Membrii consiliului de administratie sunt reprezentanti ai Guvernului, patronatului si asiguratilor, după cum urmează:

a) 5 reprezentanti ai Guvernului, desemnati de ministrul muncii si solidaritătii sociale;

b) 5 reprezentanti ai patronatului, desemnati de asociatiile patronale reprezentative la nivel national;

                  c) 8 reprezentanti ai asiguratilor, dintre care:

                  - 5 reprezentanti ai sindicatelor, desemnati de organizatiile sindicale reprezentative la nivel national;

                  - 3 reprezentanti ai pensionarilor, desemnati de organizatiile nationale ale pensionarilor.

                  (5) Sunt reprezentative la nivel national asociatiile patronale si organizatiile sindicale care îndeplinesc conditiile prevăzute de Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, republicată.

                  (6) Membrii consiliului de atiministratie sunt desemnati pe o perioadă de 4 ani."

                  ………..

                  "(8) Membrii consiliului de administratie pot fi revocati de cei care i-au desemnat."

                  2. Articolul 140 se completează cu alineatul (9) cu următorul cuprins:

                  "(9) Mandatul presedintelui încetează la încheierea exercitării functiei de secretar de stat, prin demisie sau prin deces."

                  3. Articolul 143 va avea următorul cuprins:

                  "Art. 143. - Salarizarea personalului CNPAS, al caselor teritoriale de pensii, precum si indemnizatiile membrilor consiliului de administraiie se stabilesc prin lege."

                  4. Alineatele (1) si (3) ale articolului 177 vor avea următorul cuprins:

                  "Art. 177. - (1) Până la intrarea în vigoare a legii salarizării prevăzute la art. 143 salarizarea personalului CNPAS, al caselor teritoriale de pensii, precum si indemnizatia membrilor consiliului de administratie se stabilesc după cum urmează:

                  a) salariile, precum si veniturile sub forma altor drepturi salariale pentru personalul CNPAS, al unitătilor din subordinea acesteia si al caselor teritoriale de pensii se stabilesc pe baza reglementărilor în vigoare aprobate pentru aparatul propriu al Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale sau, după caz, pentru unitătile din subordinea sau din administrarea acestuia;

                  b) indemnizatia de sedintă pentru membrii consiliului de administratie este egală cu 10% din indemnizatia lunară a unui secretar de stat; totalul sumelor cuvenite unui membru al consiliului de administratie ca urmare a participării la sedinte nu poate depăsi într-o lună 20% din indemnizatia lunară a unui secretar de stat."

                  "(3) Cheltuielile privind salarizarea personalufui CNPAS si al caselor teritoriale de pensii, precum si indemnizatiile membrilor consiliului de administratie se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat."

                  Art. III. - În cuprinsul legilor denumirea "Ministerul Muncii si Protectiei Sociale" se înlocuieste cu denumirea "Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale", denumirea "Agentia Natională pentru Ocupare si Formare Profesională" se înlocuieste cu denumirea "Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă", iar denumirea "agentiile de ocupare si formare profesională judetene si a municipiului Bucuresti" se înlocuieste cu denumirea "agentiile judetene pentru ocuparea fortei de muncă si a municipiului Bucuresti".

                  Art. IV. - În termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale va modifica Statutul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă în conformitate cu prevederile prezentei ordonanie de urgentă, pe care îl va supune spre aprobare Guvernului.

                  Art. V. - Legea nr. 145/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 261 din 13 iulie 1998, cu modificările ulterioare si cu cele aduse prin prezenta Ordonantă de urgentă, precum si Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificările ulterioare si cu cele aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, se vor republica după aprobarea acestora prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 30 decembrie 2000

Nr. 294.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru suspendarea aplicării sau abrogarea unor ordonante si ordonante de urgentă ale Guvernului

 

                  În vederea corelării unor reglementări adoptate prin ordonante si ordonante de urgentă ale Guvernului cu Programul de guvernare acceptat de Parlament în sedinta din 28 decembrie 2000,

în temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

                 

                  Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

                  Art. 1. - (1) Pe data de 1 ianuarie 2001 se suspendă aplicarea ordonantelor si ordonantelor de urgentă ale Guvernului, aflate în procedură de legiferare, până la adoptarea legilor de aprobare sau de respingere de către Parlament, prevăzute în anexele nr. 1 si 2.

                  (2) Pe perioada suspendării ordonantelor si ordonantelor de urgentă ale Guvernului prevăzute la alin. (1) se aplică reglementările în materie existente la data intrării în vigoare a acestor ordonante.

                  Art. 2. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 230/2000 privind organizarea si functionarea fondurilor universale de pensii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 4 decembrie 2000, se abrogă.

                  Art. 3. - Până la data de 31 martie 2001 Guvernul va prezenta Camerei Deputatilor si Senatului punctul său de vedere asupra tuturor proiectelor de legi pentru aprobarea ordonantelor si ordonantelor de urgentă ale Guvernului înscrise pe ordinea de zi a Parlamentului precedent si care, potrivit art. 60 alin. (5) din Constitutia României, îsi continuă procedura în noul Parlament ales la 26 noiembrie 2000 sau care se află în procedura de avizare la comisiile permanente.

                  Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Rodica Mihaela Stănoiu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministru pentru relatia cu Parlamentul,

Acsinte Gaspar

 

Bucuresti, 30 decembrie 2000.

Nr. 295.

 

ANEXA Nr 1

 

Ordonante si ordonante de urgentă ale Guvernului a căror aplicare se suspendă

 

                  1. Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/1999 pentru abrogarea Legii nr. 31/1996 privind regimul monopolului de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 26 aprilie 1999

                  2. Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 95/2000 privind stingerea unor obligatii ale agentilor economici care furnizează produse si prestează servicii pentru institutiile publice din sistemul de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 4 iulie 2000, cu modificările ulterioare

3. Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 98/2000 pentru mbdificarea si completarea Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinte si spatii cu altă destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitătilor economice sau bugetare de stat, precum si a Legii locuintei nr. 114/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 302 din 3 iulie 2000

4. Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 226/2000 privind circulatia, juridică a terenurilor cu destinatie forestieră, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 25 noiembrie 2000.

5. Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 572 din 16 noiembrie 2000

6. Ordonanta Guvernului nr. 22/2000 privind îmbunătătirea modului de functionare a comisiilor de specialitate constituite pe lângă Ministerul Culturii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 29 ianuarie 2000

7. Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 207/2000 privind modificarea si completarea Codului penal si a Codului de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 594 din 22 noiembrie 2000, în ceea ce priveste:

- art. II pct. 3, cu referire la art. 3859 alin. 1 pct. 14;

- art. II pct. 4, cu referire la art. 3859 alin. 1 pct. 18;

- art. II pct. 5, cu referire la art. 3859 alin. 3;

- art. II pct. 6, cu referire la art. 410 pct. I subpunctul 4;

- art. II pct. 7, cu referire la art. 410 pct. I subpunctul 8;

- art. II pct. 8-11

8. Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 177/2000 pentru completarea Legii notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 31 octombrie 2000

9. Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 112/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei "Delta Dunării", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 din 4 iulie 2000

10. Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 204/2000 pentru modificarea art. 8 din Legea nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă a activitătilor nucleare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 589 din 21 noiembrie 2000

11. Ordonanta Guvernului nr. 64/2000 pentru completarea Legii nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privati pentru înfiintarea si dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 23 august 2000

12. Ordonanta Guvernului nr. 132/2000 pentru modificarea si compietarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, ParteaI, nr. 434 din 3 septembrie 2000

13. Ordonanta Guvernului nr. 7412000 pentru modificarea art. 9 din Legea nr. 118/1996 privind constituirea si utilizarea Fondului special al drumurilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407 din 29 august 2000

14. Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 231/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării constructiilor si unele măsuri pentru realizarea locuintelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 612 din 29 noiembrie 2000

15. Ordonanta Guvernului nr. 129/1998 privind declararea ca zonă de interes national a unui ansamblu din perimetrul central al municipiului Bucuresti, incluzând Noul Centru Civic si Centrul Istoric, si stabilirea conditiilor de realizare a investitiilor pentru ansamblul urbanistic din această zonă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 29 august 1998

16. Ordonanta Guvernului nr. 59/2000 privind managementul calitătii în învătământul superior, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 31 ianuarie 2000

17. Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 130/2000 privind modificarea si completarea Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 306 din 4 iulie 2000

18. Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 133/2000 privind învătământul universitar si postuniversitar de stat cu taxă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 25 septembrie 2000

19. Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 143/2000 privind organizarea studiilor de masterat din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 471 din 28 septembrie 2000

20. Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 168/2000 privind unele măsuri de restructurare a activitătii regiilor autonome prin vânzarea unor active aflate în patrimoniul acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 25 octombrie 2000.

 

ANEXA Nr. 2

 

Ordonante si ordonante de urgentă ale Guvernului

a căror aplicare se suspendă pe o perioadă de 90 de zile

 

1. Ordonanta Guvernului nr. 118/1999 privind achizitiile publice, publicată in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 31 august 1999, cu modificările si completările ulterioare

2. Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 219/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 25 noiembrie 2000.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind înfiintarea Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, denumită în continuare Autoritatea pentiu Privatizare, ca institutie de interes public, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, prin reorganizarea Fondului Proprietătii de Stat, care se desfiintează.

(2) Sediul Autoritătii pentru Privatizare este în municipiul Bucuresti, str. Lipscani nr. 18-20 sectorul 3.

Art. 2. - (1) Autoritatea pentru Privatizare pune în aplicare strategia Guvernului privind întregul proces de privatizare si de dezvoltare a sectorului privat în economie.

(2) În acest scop Autoritatea pentru Privatizare va avea, în principal, ca obiect de activitate, pentru societătile comerciale aflate în portofoliul său la data înfiintării, următoarele:

a) vânzarea către sectorul privat, prin metodele prevăzute de lege, a pachetelor de actiuni detinute de stat în societătile comerciale;

b) administrarea, în calitate de actionar semnificativ sau majoritar după caz, a societătilor comerciale aflate în portofoliu, la care statul detine actiuni;

c) controlul cu privire la modul în care sunt respectate clauzele din contractele de privatizare, precum si supravegherea societătilor în cauză în ceea ce priveste gradul de realizare a performantelor economice si financiare asumate prin contractul de privatizare;

d) restructurarea societătilor comerciale si acordarea asistentei financiare necesare retehnologizării si modernizării acestora;

e) transferul, în conditiile legii, către unele ministere si autorităti publice locale a activitătii de administrare si vânzare a actiunilor detinute de Autoritatea pentru Privatizare în societătile comerciale, în scopul accelerării procesului de privatizare si întăririi controlului în perioada postprivatizare.

Art. 3. - (1) Conducerea operativă si coordonarea întregii activităti a Autoritătii pentru Privatizare sunt asigurate de un presedmte membru al Guvernului, 3 vicepresedinii cu rang de secretar de stat numiti de primul-ministru la propunerea presedintelui, precum si de un secretar general numit în conditiile legii.

(2) Pe lângă Autoritatea pentru Privatizare functionează Consiliul Interministerial format din 9-11 membri, reprezentanii ai ministerelor economice si ai altor institutii publice cu atributii în procesul de privatizare.

(3) Atributiile presedintelui, vicepresedintilor secretarului general si als Consiliului Interministerial, precum si reprezentarea în cadrul acestuia vor fi stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii pentru Privatizare ce va fi elaborat si supus spre aprobare Guvernului în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(4) Până la adoptarea regulamentului de organizare si functionare a Autoritătii pentru Privatizare atributiile fostului Consiliu de administratie al Fondului Proprietătii de Stat vor fi îndeplinite de presedintele, vicepresedintii si secretarul general ai Autoritătii pentru Privatizare.

Art. 4. - Patrimoniul si personalul Fondului Proprietătii de Stat vor fi preluate de Autoritatea pentru Privatizare în structura existentă. Personalul astfel preluat se consideră transferat în interes de serviciu.

Art. 5. - (1) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă fostul Consiliu de administratie al Fondului Proprietătii de Stat va prezenta raportul de gestiune, însotit de raportul cenzorilor, care va fi înaintat de Autoritatea pentru, Privatizare Guvernului României.

(2) Descărcarea de gestiune a fostului Consiliu de administratie al Fondului Proprietătii de Stat si a cenzorilor va fi dată de Curtea de Conturi.

Art. 6. - (1) Pe data publicării prezentei ordonante de urgentă în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 269/2000 privind urmărirea si controlul postprivatizare, al societătilor comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 din 15 decembrie 2000 se abrogă.

(2) În tot cuprinsul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8811997 privind privatizarea societătilor comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 21 decembrie 1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare, al Hotarârii Guvernului nr. 450/1999 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, cu modificările si completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 295 din 24, iunie 1999, precum si al Legii nr. 9911.999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 236 din 27 mai 1999 sintagma Fondul Proprietătii de Stat se înlocuieste cu sintagma Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

 

Bucuresti, 30 decembrie 2000.

Nr. 296.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru completarea Legii nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privati pentru înfiintarea si dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Legea nr. 13311999 privind stimularea întreprinzătorilor privati pentru înfiintarea si dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349 din 23 iulie 1999, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. După articolul 14 se introduce articolul 141 cu următorul cuprins:

"Art. 141. - (1) Guvernul, ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si autoritătile ublice locale trebuie să asigure cresterea ponderii întreprinderilor mici si mijlocii în valoarea contractelor de achizitii publice de bunuri materiale, lucrări si servicii, urmărind ca această pondere să atingă un nivel comparabil cu contributia acestora la realizarea produsului intern brut.

(2) Întreprinderile mici si mijlocii beneficiază de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri si garantiile cerute în achizitiile publice de bunuri materiale, lucrări si servicii.

(3) Institutiile publice, societătile comerciale si companiile nationale cu capital majoritar de stat, precum si regiile autonome au obligatia să organizeze prima licitatie doar pentru întreprinderile mici si mijlocii, după cum urmează:

a) cererile de ofertă pentru procurări de materiale care nu depăsesc 500.000.000 lei;

b) cererile de ofertă pentru procurări de echipamente care nu depăsesc 1.000.000.000 lei;

c) cererile de ofertă pentru reparatii care nu depăsesc 2.000.000.000 lei ;

d) cererile de ofertă pentru constructii care nu depăsesc 3.000.000.000 lei.

(4) În situatia neadjudecării licitatiei de către intreprinderile mici si mijlocii se va organiza o altă licitatie cu acces liber, conform, reglementărilor în vigoare."

2. După articolul 21 se introduc articolele 211-215 cu următorul cuprins:

"Art. 211. - Întreprinderile mici si mijlocii sunt scutite de la plata taxelor vamale pentru masinile, instalatiile, echipamentele industnale, know-how, care se importă în vederea dezvoltării activitătilor proprii de productie si servicii si care se achită din fonduri proprii sau din credite obtinute de la bănci românesti sau străine.

Art. 212. - Cota-parte din profitul brut reinvestit de către întreprinderile mici si mijlocii nu se impozitează.

Art. 213. - (1) Intreprinderile mici si mijlocii vor beneficia de reducerea impozitului de profit în proportie de 20% în cazul în care creează noi locuri de muncă, dacă se asigură cresterea numărului scriptic cu cel putin 10% fată de anul financiar precedent.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică în următoarele conditii:

a) reducerea impozitului pe profit se aplică în perioada în care forta de muncă nou-angajată rămâne în întreprindere si nu se fac alte disponibilizări;

b) forta de muncă nou-angajată să fie de cel putin 10 % din forta de muncă existentă în întreprindere în momentul angajării.

Art. 214. - Întreprinderile mici si mijlocii sunt scutite de la plata taxelor vamale pentru importul de materii prime necesare pentru fabricarea produselor de către acestea, în cazul în care aceste produse sunt la rândul lor scutite de la plata taxelor vamale de import. Lista cuprinzând produsele scutite se aprobă anual prin hotărâre a Guvernului.

Art. 215. - În vederea simplificării sistemului de impozitare pe veniturile persoanelor fizice, ale asociatiilor familiale si ale întreprinderilor mici si mijlocii se va aplica sistemul forfetar de impozitare stabilit în functie de cifra de afaceri din anul precedent."

Art. II. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă Guvernul va aproba, pe baza propunerilor Ministerului Finantelor Publice, Ministerului pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie si Ministerului Dezvoltării si Prognozei, norme metodologice de aplicare a Legii nr. 133/1999, cu completările aduse prin prezenta ordonantă de urgentă.

Art. III. - Legea nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privati pentru înfiintarea si dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii, astfel cum a fost completată prin prezenta ordonantă de urgentă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia de către Parlament, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru pentru întreprinderile mici si mijlocii si cooperaiie,

Silvia Ciornei

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 30 decembrie 2000.

Nr. 297.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta Ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Legea nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 16 iulie 1998, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - (1) Pentru dezvoltarea constructiei de locuinie la nivel national se înfiintează Agentia Natională pentru Locuinte, denumită prescurtat A.N.L., sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei."

2. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

"Art. 9. - Consiliul de administratie al Agentiei Nationale pentru Locuinte va stabili data, volumul si celelalte caracteristici financiare ale fiecărei emisiuni, cuprinse în prospectul de emisiune."

3. Alineatul (1) al articolului 17 va avea următorul cuprins:

"Art. 17. - (1) Conducerea Agentiei Nationale pentru Locuinte se realizează prin consiliul de administratie, ca organ executiv, si prin Consiliul national de coordonare, ca organ consultativ."

4. Alineatul (2) al articolului 17 va avea următorul cuprins:

"(2) Consiliul national de coordonare este numit prin hotărâre a Guvernului. Prin aceeasi hotărâre va fi nominalizată, din rândurile membrilor acestuia, persoana desemnată să îndeplinească functia de presedinte al consiliului."

5. Alineatul (3) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

"(3) Consiliul de administratie este compus din 5-7 membri desemnati si numiti prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei."

6. AlineatuL (4) al articolului 17 se abrogă.

7. Alineatul (1) al articolului 18 va avea următorul cuprins:

"Art. 18. - (1) Consiliul national de coordonare este format din 17 membri desemnati după cum urmează:

- Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor - 2 membri si Locuintei

- Ministerul Tineretului si Sportului - 1 membru

- Ministerul Justitiei - 1 membru.

- Ministerul Dezvoltării si Prognozei - 1 membru

- Ministerul Apelor si Protectiei Mediului - 1 membru

- Ministerul Finantelor Publice - 1 membru

- Asociatia Română a Băncilor - 1 membru

- Ministerul Administratiei Publice - 1 membru

- Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului - 1 membru

- Ministerul Apărării Nationale - 1 membru

- Ministerul Educatiei si Cercetării - 1 membru

- Uniunea Natională a Consiliilor Judetene - 1 membru

- Federatia Municipiilor din România - 1 membru

- Federatia Oraselor din România - 1 membru

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti - 1 membru

- Federatia Primarilor de Gomune - 1 membru.

" 8. Alineatul (4) al articolului 18 va avea următorul cuprins:

"(4) Pregătirea si desfăsurarea lucrărilor Consiliului national de coordonare se asigură de Consiliul de administratie al Agentiei Nationale pentru Locuinte."

9. Articolul 19 se abrogă.

10. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

"Art. 20. - Consiliul de administratie al Agentiei Nationale peritru Locuinte are următoarele atributii:

a) fundamentează, pe baza unor studii de specialitate prin Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei în calitatea sa de ordonator de credite, cererile anuale de alocatii de la bugetul de stat pentru construirea de locuinte, conform prezentei legi;

b) aprobă plafonul anual de credite;

c) stabileste conditiile de folosire a sumelor acumulate de Agentia Natională pentru Locuinte;

d) decide asupra plasamentelor financiare în titluri de stat;

e) analizează si se pronuntă asupra angajamentelor patrimoniale ale Agentiei Nationale pentru Locuinte;

f) aprobă bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul Agentiei Nationale pentru Locuinte;

g) aprobă plafoanele maximale de cost pentru locuintele finantate potrivit prevederilor prezentei legi;

h) aprobă rata dobânzii aferentă creditelor pe care le acordă;

l) stabileste si aprobă criteriile si conditiile pentru acordarea creditelor;

m) aprobă plafonul maxim al creditului care poate fi acordat unei persoane fizice sau juridice si propune nivelul ratei dobânzii aferente acestuia;

n) analizează modul de utilizare a creditelor si stabileste măsuri în conformitate cu dispozitiile legale;

o) reprezintă, prin presedintele său, interesele Agentiei Nationale pentru Locuinte în justitie si în relatiile cu terii;

p) elaborează Regulamentul de organizare si functionare a Agentiei Nationele pentru Locuinte;

q) propune plafoanele maximale de cost pentru locuintele finantate potrivit prevederilor prezentei legi;

r) propune volumul si caracteristicile fiecărei emisiuni de obligatiuni, cuprinse în prospectul de emisiune."

11. Alineatul (1) al articolului 21 va avea următorul cuprins:

"Art. 21. - (1) Consiliul de administratie al Agentiei Nationale pentru Locuinte răspunde de gestionarea fondurilor potrivit legii."

Art.II. - În termen de 30 de zile de la publicarea prezentei ordonante de urgentă în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei va aduce completările si modificările în consecintă în organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Locuinte.

Art. III. - După aprobarea prezentei ordonante de urgentă de către Parlamentul României Legea nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 16 iulie 1998, cu modificările aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 30 decembrie 2000.

Nr. 298.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind unele măsuri pentru accelerarea procesului de privatizare a societătilor comerciale din domeniul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Pentru accelerarea procesului de privatizare a societătilor comerciale din domeniul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei, prevăzute în anexa la prezenta ordonantă de urgentă, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei se desemnează institutie publică implicată.

(2) Până la finalizarea procesului de privatizare a societătilor comerciale prevăzute la alin. (1) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei exercită toate drepturile ce decurg din calitatea de actionar al statului si ia toate măsurile necesare pentru realizarea procesului de privatizare, potrivit legii.

Art. 2. - Prin hotărâre a Guvernului pot fi declarate ca fiind de interes strategic si alte societăti comerciale din domeniul lucrărilor publice, transporturilor si locuiniei, la care statul este actionar.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul lucrărilor publice,

transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

 

Bucuresti, 30 decembrie 2000.

Nr. 299.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând societătile comerciale pentru care Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei este desemnat institutie publică implicată

 

Nr. crt.

Denumirea societătii comerciale

Sediul societătii comerciale

Actul normativ de înfiintare

1.

Societatea Comercială "Antrepriza Reparatii si Lucrări - A.R.L. Cluj"-S.A.

Cluj-Napoca, Str. Cojocnei nr. 93-97, judetul Cluj

Hotărârea Guvernului nr. 109/1997

2.

Societatea Comercială "Antrepriza Drumuri si Poduri - A.D.P. Constanta" - S.A.

Constanta, str. I.C. Brătianu nr. 140, judetul Constanta

Hotărârea Guvernului nr. 188/1997

3.

Societatea Comercială "Conas" - S.A.

Brasov, str. Traian Grozăvescu nr. 8, judetul Brasov

Hotărârea Guvernului nr. 189/1997

4.

Societatea Comercială "Antrepriza Drumuri si Poduri - A.D.P. Timisoara" - S.A.

Timisoara, Str. Ardealului nr. 11,

Hotărârea Guvernului nr. 312/1997

5.

Societatea Comercială "Antrepriza Reparatii si Lucrări - A.R.L. Craiova" - S.A.

Craiova, str. Nicolae Titulescu nr. 87, judetul Dolj

Hotărârea Guvernului nr. 313/1997

6.

Societatea Comercială "Antrepriza de Lucrări Drumuri si Poduri Bacău" - S.A.

Bacău, str. Nicolae Lascăr Bogdan nr. 25, judetul Bacău

Hotărârea Guvernului nr. 853/1997

7.

Societatea Comercială "Antrepriza de Lucrări Drumuri si Poduri Iasi" - S.A.

Iasi, str. Sergent Grigore loan nr. 10, judetul Iasi

Hotărârea Guvernului nr. 854/1997

8.

Societatea Comercială "Constructii Muntenia" - S.A.

Târgoviste, Str. Rodnei nr. 41, judetul Dâmbovtia

Hotărârea Guvernului nr. 855/1997

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 41/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN) si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, aprobată prin Legea nr. 99/2000

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din, Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. l. - Ordonanta Guvernului nr. 41/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 31 ianuarie 2000, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - (1) Se înfiintează Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, denumită în continuare ANRGN, cu sediul în municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 22-24, etajul l, sectorul 1, institutie publică cu personalitate juridică, aflată în coordonarea Ministerului Industriei si Resurselor."

2. Alineatul (1) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

"Art. 8 - (1) ANRGN este condusă de un presedinte si un vicepresedinte, functionari publici, numiti prin ordin al ministrului industriei si resurselor pentru o perioadă de 5 ani. Presedintele reprezintă ANRGN în relatiile cu tertii."

Art. II. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 2911998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 407 din 27 octombrie 1998, aprobată prin Legea nr. 9912000, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 1. (1) Se înfiintează Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, institutie publică de interes national, cu personalitate juridică, în coordonarea Ministerului Industriei si Resurselor, cu sediul în Bucuresti."

2. Alineatul (1) al articolului 9 va avea următorul cuprins:

"Art. 9. - (1) Activitatea ANRE este condusă de un presedinte numit prin ordin al ministrului industriei si resarselor pe o perioadă de 4 ani."

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 30 decembrie 2000.

Nr. 300.