MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XII - Nr.710   LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE     Sâmbătă, 30 decembrie 2000

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.345. - Hotărâre privind schimbarea destinatiei blocului de locuinte L2, în curs de executie, conform Ordonantei Guvernului nr. 19/1994, în bloc de locuinie de necesitate pentru fâmiliile sinistrate din orasul Otelu Rosu, judetul Caras-Severin, precum si alocarea unor sume din Fondul de interventie la dispozixia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2000, pentru finalizarea lucrărilor la acest bloc de locuinte

 

1.346. - Hotărâre pentru aprobarea Amendamentului nr. 1 la Acordul de împrumut dintre România si Bănca Europeană de Investitii si Administratia Portului Constanta pentru finantarea Proiectului de reabilitare a Portului Constanta, semnat la Luxemburg la 13 decembrie 1995 si la Bucuresti 1a 18 decembrie 1995

 

1.348. - Hotărâre privind declararea anului 2001 "Anul 2001 - Anul Stiintei în România, Pas în Mileniul Stiintei"

 

1.351. - Hotărâre pentru aprobarea cheltuielilor aferente conferintei  internationale "Noile tehnologii si impactul acestora asupra educatiei si formării profesionale în Sud-Estul Europei", organizată în cadrul Pactului de Stabilitate în Sud-Estul Europei

 

1.355. - Hotărâre privind plata contributiei României la Programul LIFE-NATURA al Comunitătii Europene pentru anii 2001 si 2002

 

1.361. - Hotărâre privind recunoasterea Uniunii Arhitectilor din România ca fiind de utilitate publică

 

1.366. - Hotărâre privind modificarea denumirii institutiei publice de cultură Muzeul Tăranului Român

 

1.381. - Hotărâre privind autorizarea Ministerului Finantelor de garantare a unor credite externe în favoarea Ministerului Educatiei Nationale pentru finantarea proiectului "Proiect de modernizare si dotare a universitătilor de stat din România"

 

1.393. - Hotărâre cu privire la asigurarea plătii serviciilor medicale, inclusiv a obligatiilor către furnizorii de medicamente si materiale sanitare, din Fondul de asigurări sociale de sănătate până la finele anului 2000

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind schimbarea destinatiei blocului de locuinte L2, în curs de executie,

conform Ordonantei Guvernului nr. 19/1994, în bloc de locuinte de necesitate pentru familiile

sinistrate din orasul Otelu Rosu, judetul Caras-Severin, precum si alocarea unor sume

din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2000,

pentru finalizarea lucrărilor la acest bloc de locuinte

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice si ale art. 23 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă schimbarea destinatiei blocului de locuinte L2 din orasul Otelu Rosu, judetul Caras-Severin, bloc în curs de executie din fonduri asigurate conform Ordonantei Guvernului nr. 19/1994, în bloc de locuinte de necesitate pentru familiile sinistrate.

Art. 2. - Se aproba alocarea sumei de 1,6 miliarde lei din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2000, pentru finalizarea lucrărilor la blocul de locuinte meniionat la art. 1.

Art. 3. - Cu suma prevăzută la art. 2 se suplimentează sumele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local al orasului Otelu Rosu, judetul Caras-Severin, iar utilizarea sumelor respective se face de ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 4. - Ministerul Finantelor va introduce modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2000.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministrul functiei publice,

Marian Pârjol,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor,

Varentin Lazea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 decembrie 2000.

Nr. 1.345.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Amendamentului nr. 1 la Acordul de împrumut dintre România

si Banca Europeană de Investitii si Administratia Portului Constanta pentru finantarea Proiectului

de reabilitare a Portului Constanta, semnat la Luxemburg la 13 decembrie 1995 si la Bucuresti

la 18 decembrie 1995

 

În temeiul prevederilor, art. 107 din Constitutia României si ale art. 2 al cap. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 6/1996 pentru ratificarea unor acorduri de împrumut si de garantie externe aprobată prin Legea nr. 60/1996, si tinând seama de acordul Băncii Europene de Investitii exprimat prin Scrisoarea nr. 08471 din 6 noiembrie 2000,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Amendamentul nr. 1 la Acordul de împrumut dintre România si Banca Europeană de Investitii si Administratia Portului Constanta pentru finantarea Proiectului de reabilitare a Portului Constanta, semnat la Luxemburg la 13 decembrie 1995 si la Bucuresti la 18 decembrie 1995, cuprins în scrisoarea anexată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministrul finantelor,

Valentin Lazea,

secretar de stat

p. Ministrul transporturilor,

Adrian Gheorghe Marinescu,

secretar de stat

p. Ministru de stat,

ministrul afacerilor externe,

Eugen Dijmărescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 decembrie 2000.

Nr. 1.346.

 

Administratia Porturilor Maritime Constanta - S.A.

Incintă Port, Gara Maritimă 8700, Constanta, România

În atentia domnului L. Mironescu, director general

cc:

Ministerul Finantelor

Directia generală pentru relatii financiare internationale

Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, RO - Bucuresti 70060, România

În atentia doamnei M. Ionescu, director general

 

Bucuresti, 6 noiembrie 2000

JU/Ops/GDS/cr/es Nr. 08471

Referitor la: România - Proiectul de reabilitare a Portului Constanta .

(FI Nr. 1.8375)

Contract de finantare datat 13 decembrie 1995 între România si Banca Europeană de Investitii si Administratia Portului Constanta (Contractul de finantare),

 

Amendamentul nr. 1

 

Stimati domni,

Referitor la scrisoarea dumneavoastră DT/BICE/372, datată 31 iulie 2000, si la corespondenta de dată mai recentă cu Ministerul Finantelor, acceptăm prin aceasta solicitarea dumneavoastră cu privire la o extindere a perioadei de tragere si la amendamentele aferente contractului de finantare mentionat mai sus. Propunem, de asemenea, unele amendamente formale care reflectă modificările produse în cadrul prevederilor noastre standard de la data semnării (care a avut loc în urmă cu 5 ani).

Toti termenii definiti în contractul de finantare si nedefiniti altfel aici vor avea acelasi înteles în prezentul document.

Contractul de finantare va fi amendat după cum urmează:

1. La paginile 1 si 16 denumirea "Administratia Portului Constanta" va fi înlocuită cu denumirea "Administratia Porturilor Maritime Constanta - S.A. (APMC)".

2. Denumirea "APC" va fi înlocuită cu denumirea "APMC" pe parcursul întregului text.

3. Cuvântul "ECU" va fi înlocuită cu cuvântul "euro" pe parcursul întregului text.

4. În subparagraful 1.02A cuvintele "care vor fi, fiecare, în valoare echivalentă cu cel putin 2 (două) milioane ECU, cu exceptia ultimei trageri, si nu va depăsi echivalentul a 8 (opt) milioane ECU" vor fi înlocuite cu cuvintele "fiecare având o valoare echivalentă cu cel putin 2 milioane euro si nu va depăsi echivalentul a 8 milioane euro, cu exceptia ultimei trageri".

5. La sfârsitul subparagrafului 1.02B alin. (d) vor fi adăugate următoarele cuvinte, cuprinse între paranteze: "(cu exceptia ultimei transe care poate fi disponibilizată nu mai târziu de 31 martie 2001)".

6. În ultima propozitie a subparagrafului 1.028 data "30 septembrie 2000" se va înlocui cu "31 decembrie 2000".

7. Paragraful 1.03 va avea următorul cuprins:

"Sub rezerva existentei disponibilitătilor, Banca va disponibiliza fiecare transă în valuta pentru care Împrumutatul, prin intermediul APMC, si-a exprimat preferinta. Valuta tragerii va fi euro, o valută a unuia dintre statele membre ale Băncii care nu participă la etapa a treia a UEM sau orice altă valută care este tranzactionată pe scară largă pe principalele piete valutare.

Pentru calculul sumelor ce urmează să fie trase în alte valute decât euro Banca va aplica cursurile de schimb de referintă calculate si publicate de Banca Centrală Europeariă din Frankfurt sau, în lipsa acestora, cursurile de schimb care prevalează pe orice altă piată financiară aleasă de Bancă, la o dată cuprinsă într-un interval de 15 zile anterior efectuării tragerii, după cum va decide Banca."

8. Prima propozitie a subparagrafului 1.048 va avea următorul cuprins:

"Fiecare tragere ulterioară (cu exceptia ultimei) va fi în plus condiiionată de primirea de către Bancă, . înainte de data cererii respective, a unor dovezi satisfăcătoare Băncii, că APMC a efectuat cheltuieli în cadrul Proiectului, în sumă (exclusiv impozite si taxe vamale) cel putin egală cu suma tuturor tragerilor disponibilizate anterior de Bancă, mai putin o sumă de 2 milioane euro."

9. Prima propozitie din subparagraful l.04C se elimină.

10. Cuvintele "Cu exceptia ultimei trageri" se vor introduce la începutul celei de-a doua propozitii a subparagrafului 1.04C.

11. La sfârsitul subparagrafului 1.04C se introduce următorul text:

"Dacă până la data de 30 aprilie 2002 Împrumutatul, prin intermediul APMC, nu va fi transmis Băncii dovezi satisfăcătoare că toate sumele trase anterior (inclusiv cele aferente ultimei trageri) au fost efectuate în cadrul Proiectului, atunci Împrumutatul va rambursa anticipat Băncii, imediat, o parte din împrumut egală cu suma pentru care o astfel de dovadă nu a fost transmisă, împreună cu dobânda datorată si neachitată si cu o compensatie, dacă este cazul, calculată în conformitate cu subparagraful 4.028."

12. După prima propozitie a paragrafului 5.03 se introduce următorul text:

"Orice plată scadentă într-o zi nelucrătoare va fi plătibilă în următoarea zi lucrătoare. Zi lucrătoare înseamnă o zi în care băncile sunt deschise pentru tranzactii în centrul financiar al tării a cărei monedă natională este moneda sumei datorate, cu mentiunea că în cazul monedei euro zi lucrătoare înseamnă o zi în care instructiunile de creditare sau transfer în euro se prelucrează prin sistemul de decontare euro numit transfer rapid automat transeuropean cu privire la decontările brute în timp real (TARGET)."

13. În paragraful 6.04 cuvintele "deschisă cel putin firmelor apartinând tuturor tărilor membre ale Comunitătii Europene si României" vor fi înlocuite cu cuvintele "deschise participantilor din toate tările".

14. În paragraful 8.01 alin. (a) (i), la sfârsit, se vor introduce următoarele cuvinte: "inclusiv, începând din 31 martie 2001 si până la 31 martie 2002, o declaratie privind cheltuielile efectuate în cadrul Proiectului în cursul trimestrului anterior".

15. Paragraful 8.04 va avea următorul cuprins:

"A. Împrumutatul si APMC înteleg că Banca poate fi obligată să divulge Curtii de Conturi a Comunităiilor Europene, denumită în continuare Curtea de Conturi, acele documente referitoare la Împrumutat, APMC si Proiect care sunt necesare pentru îndeplinirea sarcinilor Curtii de Conturi, în conformitate cu legislatia Uniunii Europene.

B. Împrumutatul si APMC vor permite persoanelor desemnate de Bancă, care pot fi însotite de reprezentanti ai Curtii de Conturi să viziteze amplasamentele, instalatiile si lucrările incluse în Proiect si să efectueze acele verificări pe care acestia le doresc. În acest scop Împrumutatul si APMC le vor acorda sau se vor asigura că le va fi acordată toată asistenta necesară. Cu ocazia unei astfel de vizite reprezentantii Curtii de Conturi pot solicita Împrumutatului si/sau APMC să prezinte documentele care cad sub incidenta alin. A al acestui subparagraf."

16. În paragraful 12.01 cuvintele "PENTRU APC: 1)" si adresa vor fi înlocuite cu următoarele:

 

"PENTRU APMC:

1. Administratia Porturilor Maritime Constanta - S.A.

Incintă Port, Gara Maritimă

8700 Constanta

România"

 

17. Cuvintele "Anexa C - Definitia ECU" din paragraful 12.03 si "Anexa C (ECU)" se elimină.

Toti ceilalti termeni si toate conditiile contractului de finantare rămân nemodificate.

Vă rugăm să aveti amabilitatea de a vă exprima acordul pentru acest amendament prin initializarea fiecărei pagini si contrasemnarea si datarea fiecăruia dintre cele patru exemplare originale ale acestei scrisori în locul indicat mai jos. De asemenea, vă rugăm să întreprindeti măsurile necesare ca Ministerul Finantelor să fie de acord cu aceste modificări prin initializarea si semnarea la pozitia indicată si prin completarea datei semnării, după care să ne returnati două exemplare originale ale scrisorii.

 

Cu stimă,

Banca Europeană de Investitii

G. Bruch             G. Hutz

 

De acord si acceptat pentru si în numele

Administratiei Porturilor Maritime Constanta - S.A.,

Laurentiu Mironescu, director general

Bucuresti, 6 noiembrie 2000

De acord si acceptat pentru si în numele României,

Valentin Lazea, secretar de stat

Bucuresti, 6 noiembrie 2000

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind declararea anului 2001 "Anul 2001 - Anul Stiintei în România, Pas în Mileniul Stiintei"

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă declararea la nivel national a anului 2001 "Anul 2001 - Anul Stiintei în România, Pas în Mileniul Stiintei".

Art. 2. - (1) Agentia Natională pentru Stiintă, Tehnologie si Inovare în colaborare cu Academia Română si cu Ministerul Educatiei Nationale vor organiza în anul 2001 o serie de manifestări specifice.

(2) Lista cuprinzând manifestările prevăzute la alin. (1) si programul de desfăsurare a acestora se vor elabora si se vor aproba prin ordin comun al ministrului educatiei nationale, al presedintelui Agentiei Nationale pentru Stiintă, Tehnologie si Inovare si al presedintelui Academiei Române.

Art. 3. - Cheltuielile legate de organizarea manifestărilor vdr fi finantate de organizatori din fondurile proprii alocate prin bugetul de stat, potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Presedintele Agentiei Nationale

pentru Stiintă, Tehnologie si Inovare,

Lányi Szabolcs

p. Ministrul educatiei nationale,

József Kötö,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor,

Valentin Lazea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 decembrie 2000.

Nr. 1.348.

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea cheltuielilor aferente conferintei internationale "Noile tehnologii

si impactul acestora asupra educatiei si formării profesionale în Sud-Estul Europei",

organizată în cadrul Pactului de Stabilitate în Sud-Estul Europei

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Cheltuielile aferente organizării în România a conferintei internationale "Noile tehnologii si impactul acestora asupra educatiei si formării profesionale în Sud-Estul Europei", cu participarea unor reprezentanti ai ministerelor educatiei nationale din tările participante la Pactul de Stabilitate în Sud-Estul Europei, sunt, potrivit devizului estimativ prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în sumă de 497.984.000 lei si se suportă din bugetul pe anul 2000 al Ministerului Educatiei Nationale de la titlul "Cheltuieli materiale si servicii", cu respectarea prevederilor legale.

Art. 2. - Ministerul Educatiei Nationale, prin Centrul National pentru Dezvoltarea Învătământului Profesional si Tehnic, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministrul educatiei nationale,

József Kötö,

secretar de stat

p. Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,

Eugen Dijmărescu,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor,

Valentin Lazea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 decembrie 2000.

Nr. 1.351.

 

ANEXĂ

 

DEVIZ ESTIMATIV

pentru organizarea conferintei internationale "Noile tehnologii si impactul acestora

asupra educatiei si formării profesionale în Sud-Estul Europei"

în cadrul Pactului de Stabilitate în Sud-Estul Europei

 

Cazare - 30 persoane x 4 nopti x 3.000.000 lei = 360.000.000 lei

Masa oficială - 60 persoane x 239.000 lei = 14.340.000 lei

Tratatii - 60 persoane x 4 zile x 27.600 lei = 6.624.000 lei

Masă pentru oaspeti - 30 oaspeti x 4 zile x 358.500 lei = 43.020.000 lei

Transport intern - 1 autocar x 4 zile x 5.500.000 lei = 22.000.000 lei

Închiriere sală - 52.000.000 lei

Total - 497.984.000 lei

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind plata contributiei României la Programul

LIFE-NATURA al Comunitătii Europene pentru anii 2001 si 2002

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si având în vedere prevederile Acordului european institutnd o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993, si ale Protocolului aditional la Acordut european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele lor membre, pe de altă parte, ratificat prin Legea nr. 41/1996,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă plata contributiei României la Programul LIFE-NATURA al Comunitătii Europene pentru anii 2001 si 2002, în limita echivalentului în lei al sumei de 44.159,15 euro, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Suma prevăzută la art. 1 se suportă din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul apelor, pădurilor si protectiei mediului,

Romică Tomescu

p. Ministrul finantelor,

Valentin Lazea,

secretar de stat

p. Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,

Eugen Dijmărescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 decembrie 2000.

Nr. 1.355.

 

ANEXĂ

 

Contributia României la Programul LIFE-NATURA

al Comunitătii Europene perttru anii 2001 si 2002

 

Contributia beneficiarului român conform Contractului LIFE NAT 99/RO/006411:

Anul

Contributia României (euro)

2001

6.300

2002

5.996,72

 

Contributia beneficiarului român conform Contractului LIFE NAT 99/RO/006394:

Anul

Contributia României (euro)

2001

15.800

2002

16.062,43

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind recunoasterea Uniunii Arhitectilor

din România ca fiind de utilitate publică

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 39 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaste Uniunea Arhitectilor din România, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, ca fiind de utilitate publică.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul culturii,

Ion Caramitru

p. Ministrul finantelor,

Valentin Lazea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 decembrie 2000.

Nr. 1.361.

 

 

GUVERNUL ROMANIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea denumirii institutiei publice

de cultură Muzeul Tăranului Român

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - De la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, Muzeul Tăranului Român, institutie publică de cultură aflată în subordinea Ministerului Culturii, va avea denumirea "Muzeul Tăranului Român «Horia Bernea»".

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul culturii,

Ion Caramitru

p. Ministrul finantelor,

Valentin Lazea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 decembrie 2000.

Nr. 1.366.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind autorizarea Ministerului Finantelor de garantare a unor credite externe

în favoarea Ministerului Educatiei Nationale pentru finantarea proiectului

"Proiect de modernizare si dotare a universitătilor de stat din România"

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 2 din Legea datoriei publice nr. 81/1999 si ale art. 18 din Ordonanta Guvernului nr. 118/1999 privind achizitiile publice,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă realizarea proiectului de interes national "Proiect de modernizare si dotare a universitătilor de stat din România" de către Ministerul Educatiei Nationale.

Art. 2. - (1) Se nominalizează, conform Memorandumului de întelegere semnat în anul 1996, TecQuipment Limited Nottingham, Marea Britanie, ca manager de proiect pentru obtinerea finantării internationale.

(2) Accesul universitătilor de stat la finantare se face pe baze competitionale, prin prezentarea de proiecte de dotare la Consiliul National de Finantare a Învătământului Superior si, respectiv, la Consiliul National de Cercetare Stiintifică din Învătământul Superior.

(3) Ministerul Educatiei Nationale elaborează proiectul de modernizare si dotare a universitătilor de stat din România si stabileste împreună cu TecQuipment Limited Nottingham, Marea Britanie, conditiile de organizare a licitatiilor pentru procurarea echipamentelor prevăzute în proiectele declarate câstigătoare, în conformitate cu legislatia în vigoare cu privire la achizitiile publice.

Art. 3. - Se aprobă garantarea de către Ministerul Finantelor a unor credite externe în .valoare de 387 milioane dolari S.U.A., precum si a primelor de asigurare, a dobânzilor si comisioanelor aferente, în vederea asigurării resurselor financiare necesare pentru realizarea proiectului mentionat la art. 1 în favoarea Ministerului Educatiei Nationale. Garantarea creditului se va face în transe, după cum urmează: transa I - 162 milioane dolari S.U.A. pentru anii 2000 si 2001; transa a II-a - 25 milioarie dolari S.U.A. pentru anii 2002 si 2003.

Art. 4. - Rambursarea creditelor externe, plata dobânzilor, a comisioanelor si a altor costuri aferente acestora se vor asigura de la bugetul de stat în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie prin bugetul Ministerului Educatiei Nationale.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul educatiei nationale,

Andrei Marga

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 20 decembrie 2000.

Nr. 1.381.

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

cu privire la asigurarea plătii serviciilor medicale, inclusiv a obligatiilor

către furnizorii de medicamente si materiale sanitare, din Fondul de asigurări sociale de sănătate până la finele anului 2000

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Casele de asigurări de sănătate sunt autorizate ca în limita prevederilor de cheltuieli pentru servicii medicale în bugetul aprobat pe anul 2000, inclusiv din rectificările bugetare, să aloce unor unităti sanitare spitalicesti în mod suplimentar, peste valoarea contractelor încheiate, sume destinate plătii serviciilor medicale, luând în considerare si obligatiile către furnizorii de medicamente si materiale sanitare înregistrate până la data de 10 decembrie 2000.

Art. 2. - (1) Sumele suplimentare se acordă unitătilor sanitare spitalicesti la care veniturile realizate în cursul anului 2000 nu acoperă plata obligatiilor către furnizorii de medicamente si materiale sanitare.

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) se vor aloca pe bază de cereri fundamentate prezentate de unitătile sanitare spitalicesti respective în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Sumele alocate potrivit art. 1 si 2 vor fi cuprinse într-un act aditional distinct la contractul de furnizare de servicii medicale spitalicesti încheiat pentru anul 2000.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Valeriu Simion

Ministru de stat, ministrul sănătătii,

Hajdú Gábor

p. Ministrul finantelor,

Ioan Nicolescu

 

Bucuresti, 27 decembrie 2000.

Nr. 1.393.