MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A I
Anul XII - Nr. 62    LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE    Vineri, 11 februarie 2000

SUMAR

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           96. - Hotarâre privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului

           101. - Hotarâre cu privire la stabilirea salariului de baza minim brut pe tara

           102. - Hotarâre privind aprobarea cheltuielilor de organizare a primei reuniuni a Comitetului Comun de Cooperare–Centrul Regional S.E.C.I. pentru combaterea infractionalitatii transfrontaliere, care se va desfasura la Bucuresti în perioada 11–12 februarie 2000

           103. - Hotarâre privind aprobarea organizarii la Bucuresti, în perioada 10–11 februarie 2000, a reuniunii directorilor politici ai Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est (SEECP)

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

           4. - Ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei pentru completarea anexei „Norma sanitara veterinara privind conditiile si procedura de avizare sanitara veterinara a importului, exportului, tranzitului cu animale, produse si subproduse de origine animala, furaje si alte produse si materii care pot influenta starea de sanatate a animalelor si sanatatea publica“ la Ordinul ministrului agriculturii si alimentatiei nr. 70/1998

ACTE ALE BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

           7. - Circulara privind ratele dobânzilor platite la rezervele minime obligatorii aferente lunii februarie 2000 (perioade de aplicare)

HOTÃRÃRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Drepturilor Gopilului

            În temeiul art. 5 alin. (1) din Ordonantã de urgentã a Guvernului nr. 192/1999 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si  reorganizarea activitãtilor de protectie a copilului,
            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Art. 1. - (1) Agentia Nationalã pentru Protectia Drepturilor Copilului, denumitã în continuare agentie, se organizeazã si functioneazã ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridicã, în subordinea Guvernului.
            (2) Agentia are sediul în municipiul Bucuresti, Piata Victoriei nr. 1, sectorul  1.
            Art. 2. - În exercitarea functiei de strategie agentia îndeplineste urmãtoarele atributii principale:
            a) elaboreazã studii si prognoze pentru evaluarea sistemului national de protectie a copilului, în vederea fundamentãrii strategiei de reformã în domeniul protectiei drepturilor copilului, precum si pentru evaluarea impactului privind aplicarea obiectivelor strategice;
            b) fundamenteazã si elaboreazã strategia nationalã de reformã a sistemului de protectie a copilului, cu respectarea conventiilor internationale la care România este parte, si o supune spre aprobare Guvernului;
            c) elaboreazã si fundamenteazã programe de interes national în domeniul protectiei copilului si le supune spre aprobare Guvernului;
            d) promoveazã si sprijinã formarea initialã si permanentã a specialistilor care actioneazã în domeniul protectiei si promovãrii drepturilor copilului.
            Art. 3. - În exercitarea functiei de reglementare agentia îndeplineste urmãtoarele atributii principale:
            a) elaboreazã proiecte de acte normative în domeniul protectiei drepturilor copilului si al adoptiei, în vederea realizãrii obiectivelor reformei sistemului national de protectie a copilului;
            b) elaboreazã norme, metodologii si standarde pentru functionarea serviciilor si institutiilor care asigurã promovarea si respectarea drepturilor copilului, îngrijirea si protectia copiilor aflati în dificultate si a celor cu handicap;
            c) elaboreazã regulamente-cadru orientative si ghiduri metodologice pentru organizarea si functionareã tuturor serviciilor si institutiilor care asigurã îngrijirea si protectia drepturilor copilului;
            d) avizeazã propunerile de acte normative care au ca obiect reglementarea unor aspecte legate de domeniul propriu de activitate.
            Art. 4. - În exercitarea functiei de administrare agentia are urmãtoarele atributii principale:
            a) gestioneazã bunurile proprietate publicã si privatã a statului, pe care le are în administrare sau în folosintã, dupã caz;
            b) gestioneazã fondurile alocate pentru finantarea programelor de interes national din domeniul protectiei copilului;
            c) finanteazã sau, dupã caz, confinanteazã proiecte în cadrul programelor de interes natiortal în domeniul protectiei drepturilor copilului, din bugetul agentiei care se constituie din fonduri de la bugetul de stat, fonduri extrabugetare, intrãri de credite externe si din Fondul special de solidaritate socialã pentru persoanele cu handicap;
            d) aplicã sistemul de monitorizare pentru estimarea necesarului de finantare a serviciilor si institutiilor de protectie a copilului, precum si pentru evaluãrea aplicãrii standardelor de functionare a acestora;
            e) fundamenteazã si propune adoptarea mãsurilor necesare pentru asigurarea finantãrii adecvate a institutiilor si serviciilor de protectie a copilului;
            f) gestioneazã baza de date constituitã la nivelul sistemului national de protectie a copilului;
            g) proiecteazã un sistem de monitorizare a necesarului de fonduri pentru finantarea serviciilor si institutiilor de protectie a copilului, precum si pentru evaluarea aplicãrii standardelor minime de functionare a acestora:
            Art. 5. - În exercitarea functiei de reprezentare agentia are urmãtoarele atributii principale:
            a) desfãsoarã si dezvoltã relatii de colabotare si cooperare internationalã în domeniul specific;
            b) negociazã si încheie colaborãri în domeniul propriu de activitate cu organisme interne si internationale;
            c) reprezintã statul în raporturile cu instantele judecãtoresti si cu persoanele fizice si juridice din tarã si din strãinãtate, în domeniul sãu de activitate.
            Art. 6. - În exercitarea functiei de autoritate de stat, agentia îndeplineste urmãtoarele atributii principale:
            a) monitorizeazã si asigurã respectarea principiilor si normelor stabilite prin Conventia cu privire la drepturile copilului, ratificatã prin Legea nr. 18/1990, precum si prin celelalte conventii internationale din domeniul sãu de activitate, la care România este parte;
            b) centralizeazã si sintetizeazã informatiile referitoare la aspectele prevãzute la lit. a), elaboreazã si prezintã rapoarte, conform art. 44 pct. 1 din Conventia cu privire la drepturile copilului;
            c) monitorizeazã si controleazã activitãtile de aplicare a strategiei nationale de reformã a sistemului de protectie a drepturilor copilului;.
            d) monitorizeazã si controleazã respectarea standardelor minime pentru organizarea si functionarea sistemului de servicii si institutii care asigurã promovarea si respectarea drepturilor copilului, îngrijirea copiilor aflati în dificultate si a celor cu handicap;
            e) asigurã îndrumarea si controlul activitãtilor specifice domeniului sãu de activitate si propune institutiilor competente stabilirea rãspunderii disciplinare, materiale, contraventionale sau penale, dupã caz, a persoanelor vinovate de sãvârsirea abaterilor constatate;
            f) propune autoritãtilor competente suspendarea sau încetarea activitãtilor care pun în pericol grav si iminent sãnãtatea sau dezvoltarea fizicã ori psihicã a copilului, si retragerea autorizatiei de functionare a persoanelor juridice responsabile;
            g) actioneazã pentru prevenirea sau, dupã caz, înlãturarea efectelor oricãror acte sau fapte care încalcã principiile si normele conventiilor internationale la care România este parte, în domeniul drepturilor copilului;
            h) stabileste modalitãtile de monitorizare a informatiilor referitoare la finantarea institutiilor si serviciilor care asigurã îngrijirea si protectia drepturilor copilului, a indicatorilor de eficientã a acestora, precum si a modului de cheltuire a resurselor financiare alocate acestor servicii si institutii.
            Art. 7. - (1) În îndeplinirea atributiilor care îi revin agentia colaboreazã si coopereazã cu autoritãtile si cu institutiile publice rornâne si strãine, cu organizatii internationale, organizatii neguvernamentale, precum si cu alte persoane juridice sau fizice.
            (2) În realizarea activitãtilor de protectie a copilului agentia colaboreazã cu autoritãtile administratiei publice locale, coordonând metodologic serviciile publice specializate pentru protectia copilului aflate în subordinea consiliilor judetene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si comisiile pentru protectia copilului organizate la nivelul judetelor si al sectoarelor municipiului Bucuresti, potrivit Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 26/1997 privind protectia copilului aflat în dificultate, republicatã, cu modificãrile ulterioare.
            (3) În scopul îndeplinirii functiilor sale agentia are dreptul sã solicite informatii ce intereseazã domeniul sãu de activitate de la celelalte organe ale administratiei publice centrale, de la autoritãtile administratiei publice locale, de la institutii publice, precum si de la organizatii neguvernamentale.
            (4) Agentia poate furniza informatii, la solicitare, în limitele dispozitiilor legale în vigoare.
            Art. 8. - (1) Agentia este condusã de un presedinte asistat de un vicepresedinte, numiti prin decizie a primului-ministru.
            (2) Presedintele conduce întreaga activitate si reprezintã agentia în raporturile cu Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate ale adminsitratiei publice centrale, autoritãtile administratiei publice locale, cu alte institutii publice si cu persoane juridice si fizice, române sau strãine, si este ordonator principal de credite.
            (3) Presedintele este membru al Comitetului Român pentru Adoptii.
            (4) Presedintele rãspunde în fata Guvernului de întreaga activitate a agentiei.
            Art. 9. - (1) Presedintele îndeplineste urmãtoarele atributii principale:
            a) organizeazã, coordoneazã si controleazã aplicarea actelor normative emise potrivit legii în domeniul protectiei drepturilor copilului, cu respectarea principiului autonomiei administratiei publice locale, a institutiilor publice si a agentilor economici;
            b) propune Guvernului proiecte de acte normative în domeniul protectiei drepturilor copilului;
            c) fundamenteazã si elaboreazã propuneri pentru bugetul propriu si rãspunde, potrivit legii, de executia acestuia;
            d) reprezintã interesele statului în conformitate cu acordurile si conventiile internationale la care România este parte, în domeniul de activitate al agentiei;
            e) dezvoltã relatii de colaborare cu organisme internationale si cu organizatii similare din alte state, precum si cu alte organizatii internationale interesate de domeniul sãu de activitate;
            f) urmãreste si controleazã aplicarea conventiilor si acordurilor internationale la care România este parte, în domeniul de activitate al agentiei;
            g) colaboreazã cu institutiile de specialitate, pentru formarea si perfectionarea pregãtirii profesionale a personalului din sistemul agentiei;
            h) ia mãsuri pentru editarea, dacã este cazul, a unor publicatii de specialitate si de informare.
            (2) În exercitarea atributiilor sale presedintele emite ordine si instructiuni.
            (3) Presedintele agentiei îndeplineste si alte atributii specifice domeniului de activitate al agentiei, stabilite prin acte normative, prin Regulamentul de organizare si functionare a agentiei sau prin decizie a primului-ministru.
            (4) Presedintele îsi îndeplineste atributiile ce îi revin prin aparatul propriu al-agentiei.
            Art. 10. - (1) În cazul în care presedintele, din diferite motive, nu îsi poate exercita atributiile curente, vicepresedintele exercitã aceste atributii, cu înstiintarea primului-ministru.
            (2) Atributiile si competentele vicepresedintelui sunt stabilite prin ordin al presedintelui agentiei.
            Art. 11. - În structura organizatoricã a agentiei functioneazã un secretar general, numit de cãtre presedintele agentiei, în conditiile legii, care îndeplineste atributiile stabilite prin ordin al presedintelui agentiei, actioneazã pentru aducerea la îndeplinire a ordinelor, instructiunilor si a mãsurilor dispuse de acesta, organizeazã si coordoneazã activitatea aparatului propriu al agentiei.
            Art. 12. - (1) Structura organizatoricã a agentiei este prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
            (2) În structura organizatoricã a agentiei functioneazã directii, servicii, birouri si colective temporare de lucru, precum si cabinetul demnitarului, conform legislatiei în vigoare.
            (3) Structura organizatoricã detaliatã, circuitul documentelor, atributiile si sarcinile personalului din aparatul propriu al agentiei se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a acesteia, care se aprobã prin ordin al presedintelui.
            Art. 13. - În structura agentiei si în subordinea directã a presedintelui se organizeazã si functioneazã, la nivel de directie, corpul de control al activitãtilor de protectie si promovare a drepturilor copilului, care are atributiile prevãzute în Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 192/1999.
            Art. 14. - (1) Agentia este sprijinitã în activitãtile sale de un consiliu de coordonare cu rol consultativ.
            (2) Consiliul de coordonare este condus de presedintele agentiei si este compus din 16 membri, dupã cum urmeazã:
            a) 9 reprezentanti ai unor ministere si ai altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale, respectiv câte un reprezentant al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, Ministerului Sãnãtãtii, Ministerului Educatiei Nationale, Ministerului Justitiei, Ministerului de Interne, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Functiei Publice, Ministerului Finantelor, Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, desemnati de conducerile acestora;
            b) 6 reprezentanti ai autoritãtilor administratiei publice locale, respectiv:
            - secretarii judetelor care se aflã pe prima pozitie din cele 5 grupe de judete prevãzute în anexa la Hotârârea Guvernului nr. 502/1997 cu privire la organizarea si functionarea Comitetului Român pentru Adoptii, acestia urmând a fi înlocuiti la fiecare 3 luni de cãtre secretarii judetelor care ocupã pozitia urmãtoare, respectându-se ordinea alfabeticã a denumirii judetelor;
            - secretarul municipiului Bucuresti.
            c) un reprezentant al Casei Nationale de Asigurãri Sociale de Sãnãtate.
            (3) Consiliul de coordonare se întruneste, la convocarea presedintelui, trimestrial, în sedinte ordinare sau, ori de câte ori este nevoie, în sedinte extraordinare.
            (4) Consiliul de coordonare are urmãtoarele atributii principale:
            a) asigurã cooperarea agentiei cu ministerele si cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si cu autoritãtile administratiei publice locale;
            b) analizeazã si face recomandãri cu privire la programele de interes national, în domeniul protectiei drepturilor copilului, finantate sau cofinantate, dupã caz, de agentie.
            (5) Consiliul de coordonare adoptã recomandãri în prezenta a cel putin jumãtate plus unu din numãrul membrilor sãi, cu votul majoritãtii.
            Art. 15. - (1) Numãrul maxim de posturi este de 70, exclusiv presedintele, vicepresedintele si cabinetul demnitarului.
            (2) Salarizarea personalului de conducere si executie al agentiei se stabileste potrivit prevederilor anexei nr. V cap. I, ale anexei nr. VIII/2 si nr. IX/1 la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupã functii de demnitate publicã, cu modificãrile ulterioare.
            Art. 16. - Agentia Nationalã pentru Protectia Drepturilor Copilului are în dotare, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autoritãtile si institutiile publice, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 13/1995, cu modificãrile ulterioare, urmãtoarele mijloace de transport:
            a) 3 autoturisme cu un consum lunar stabilit potrivit dispozitiilor legale în vigoare;
            b) un autoturism cu o cotã de carburant de 350 l/lunã, pentru desfãsurarea activitãtilor specifice de monitorizare si de control în teritoriu.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul functiei publice,
Vlad Rosca
Presedintele Agentiei Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului,
Vlad Mihai Romano
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Smaranda Dobrescu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
p. Ministru de stat, ministrul sãnãtãtii,
Irinel Popescu,
secretar de stat
Ministrul educatiei nationale,
Andrei Marga
Ministru de interne,
Constantin Dudu Ionescu
p. Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,
Ion Pascu,
secretar de stat
Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap
Gabriela Popescu,
secretar de stat
p. Ministru de stat, ministrul justitiei,
Flavius Baias,
secretar de stat Secretarul general al Guvernului,
Radu Stroe

Bucuresti, 9 februarie 2000.
Nr. 96.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
cu privire la stabilirea salariului de bazã minim brut pe tarã

            În temeiul art. 5 din Legea salarizãrii nr. 14/1991,
            Guvernul României h o t ã r ã s t e:
            Art. 1. - Începând cu data de 1 februarie 2000 salariul de bazã minim brut pe tarã se stabileste la 700.000 lei lunar pentru un program complet de lucru de 170,67 ore în medie pe lunã în anul 2000, reprezentând 4.101,50 lei/orã.
            Art. 2. - (1) Pentru personalul din sectorul bugetar si din regiile autonome cu specific deosebit, la care compensatia acordatã potrivit prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 860/1996 si compensatia suplimentarã acordatã potrivit Hotãrârii Guvernului nr. 26/1997 nu au fost incluse în salariul de bazã, nivelul salariului de bazã prevãzut în contractul individual de muncã, la care se adaugã aceste compensatii, nu poate fi inferior nivelului salariului de bazã minim brut pe tarã prevãzut la art. 1.
            (2) În aplicarea prevederilor alin. (1) coeficientii de ierarhizare stabiliti pentru functiile în care este încadrat personalul respectiv se majoreazã în mod corespunzãtor.
            Art. 3. - (1) Nivelul salariului de bazã minim brut pe tarã, stabilit potrivit art. 1, nu modificã cuantumul salariilor de bazã si nici valoarea sporurilor, primelor si a altor drepturi salariale existente la data prezentei hotãrâri, stabilite prin contractul colectiv de muncã, contractul individual de muncã sau prin hotãrâri ale Guvernului, în functie de nivelul salariului de bazã minim brut pe tarã, cu exceptia salariilor de bazã situate sub 700.000 lei lunar brut.
            (2) Salariul de bazã minim brut pe tarã, stabilit potrivit art. 1, nu poate fi element de raportare în grilele de salarizare din contractele colective de muncã.
            Art. 4. - (1) Stabilirea, pentru personalul încadrat prin încheierea unui contract individual de muncã, de salarii de bazã sub nivelul celui prevãzut la art. 1 constituie contraventie, dacã fapta nu a fost sãvârsitã în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, sã constituie infractiune, si se sanctioneazã cu amendã de la 1 0.000.000 lei la 20.000.000 lei,
            (2) Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii prevãzute la alin. (1) se fac de personalul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si al Inspectiei Munpii, prin inspectoratele de muncã judetene si al municipiului Bucuresti, împuternicit prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale.
            (3) Prevederile prezentului articol se completeazã cu dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificãrile si completãrile ulterioare.
            Art. 5. - La data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri se abrogã prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 296/1999.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Smaranda Dobrescu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 9 februarie 2000.
Nr. 101.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea cheltuielilor de organizare a primei reuniuni a Comitetului Comun
de Cooperare-Centrul Regional S.E.C.l. pentru combaterea infractionalitãtii transfrontaliere, care se va desfãsura la Bucuresti în perioada 11 -12 februarie 2000

            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Art. 1. - Se aprobã cheltuielile de organizare a primei reuniuni a Comitetului Comun de Cooperare-Centrul Regional S.E.C.I. pentru combaterea infractionalitãtii transfrontaliere, care se va desfãsura la Bucuresti în perioada 11-12 februarie 2000.
            Art. 2. - Cheltuielile aferente actiunii prevãzute la art. 1, în sumã totalã de 53.275.000 lei, se asigurã în proportie de 50% din bugetul Ministerului de Interne, de la capitolul 55.01 "ordine publicã si sigurantã nationalã", titlul "Cheltuieli materiale si servicii", si, respectiv, 50% din bugetul Ministerului Finanielor - Directia Generalã a Vãmilor, de la capitolul 72.01 "Alte actiuni", titlul "Cheltuieli materiale si servicii".
        Art. 3. - Utilizarea sumelor pentru desfãsurarea actiunii prevãzute la art. 1 se face cu respectarea prevederilor legale.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministru de interne,
Constantin Dudu Ionescu,
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 10 februarie 2000.
Nr. 102.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea organizãrii la Bucuresti, în perioada 10-11 februarie 2000,
a reuniunii directorilor politici ai Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est (SEECP)

            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Art. 1. - Se aprobã organizarea la Bucuresti, în perioada 10-11 februarie 2000, a reuniunii directorilor politici ai Procesului de Cooperare din Europa de Sud-Est (SEECP).
            Art. 2. - Cheltuielile aferente organizãrii reuniunii mentionate la art. 1, în sumã totalã de 134.586.000 lei, se suportã din bugetul Ministerului Afacerilor Externe, de la capitolul "Autoritãti publice", titlul "Cheltuieli materiale si servicii", cu respectarea prevederilor legale, conform devizului cuprins în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,
Petre Roman
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 10 februarie 2000.
Nr. 103.

ANEXÃ

DEVIZ DE CHELTUIELI
pentru reuniunea directorilor politici din ministerele afacerilor externe ale tãrilor participante la Procesul de Cooperare din Europa de Sud-Est (SEECP)

- Bucuresti, 10-11 februarie 2000 -

1. Cheltuieli pentru cazarea oaspetilor strãini (invitati la nivel de ministru al afacerilor externe)

7 delegatii x 3 persoane x 2 zile cazare = 42 x 2.590.000 lei/zi = 108.780.000 lei
2. Cheltuieli pentru masa zilnicã
7 delegatii x 3 persoane x 2 zile x 239.000 lei/zi = 10.038.000 lei
3. Dejun de lucru oferit de conducerea Ministerului Afacerilor Externe, cu participarea delegatiilor si a reprezentantilor ambasadelor de la Bucuresti
40 persoane x 239.000 lei/persoanã = 9.560.000 lei
4. Rãcoritoare si cafea în timpul negocierilor
40 persoane x 2 zile x 27.600 lei/persoanã = 2.208.000 lei
5. Vizionarea unor spectacole, vizitarea orasului sau a unor muzee = 2.000.000 lei
6. Fotografii care se executã cu ocazia actiunii = 2.000.000 lei
7. Rechizitele vor fi asigurate din magazia Ministerului Afacerilor Externe.
TOTAL CHELTUIELI = 134.586.000 lei

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AGRICULTURII SI ALIMENTATIEI

ORDIN
pentru completarea anexei "Norma sanitarã veterinarã privind conditiile si procedura de avizare sanitarã veterinarã a importului, exportului, tranzitului cu animale, produse si subproduse de origine animalã, furaje si alte produse si materii care pot influenta starea de sãnãtate a animalelor si sãnãtatea publicã" la Ordinul ministrului agriculturii si alimentatiei nr. 70/1998

            Ministrul agriculturii si alimentatiei,
            tinând seama de Nota Agentiei Nationale Sanitare Veterinare nr. 92.367 din 31 ianuarie 2000,
în temeiul art. 31 din Legea sanitarã veterinarã nr. 60/1974, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare, în baza Hotãrârii Guvernului nr. 6/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, precum si a Hotãrârii Guvernului nr. 79/1995 pentru aprobarea unor reglementãri privind exportul de animale vii, republicatã,
            emite urmãtorul ordin:
           Art. I. - Anexa "Norma sanitarã veterinarã privind conditiile si procedura de avizare sanitarã veterinarã a importului, exportului, tranzitului cu animale vii, produse si subproduse de origine animalã, furaje si alte produse si materii care pot influenta starea de sãnãtate a animalelor si sãnãtatea publicã" la Ordinul ministrului agriculturii si alimentatiei nr. 70/1998, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 369 din 29 septembrie 1998, se completeazã dupã cum urmeazã:
           1. Dupã alineatul 1 al punctului 3 din capitolul 2 "Dispozitii generale" se introduce alineatul 2 cu urmãtorul cuprins:
            "Avizele sanitare veterinare pentru importul si exportul de animale vii se emit numai agentilor economici care posedã autorizatie sanitarã veterinarã de functionare pentru ferma de carantinã din care efectueazã importul sau exportul de animale".
           2. Dupã punctul 7 al capitolului II "dispozitii generale" se introduce punctul 8 cu urmãtorul cuprins:
            "8. În situatia în care din anumite motive: epizootii pe teritoriul tãrii de destinatie, defectiuni tehnice majore ale mijloacelor de transport, embargo si alte cauze care necesitã reîntoarcerea animalelor în tara de destinatie, animalele care au fost exportate si nu au fost debarcate pe teritoriul tãrii de destinatie se pot reîntoarce în ferme de carantinã, urmând sã fie supuse carantinei profilactice conform normelor sanitare veterinare în vigoare.
            În functie de rezultatele testelor se va decide destinatia acestor animale conform legislatiei sanitare veterinare în vigoare."
           Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 15 zile de la data publicãrii.

Ministrul agriculturii si alimentatiei,
Ioan Avram Muresan

Bucuresti, 13 ianuarie 2000.
Nr. 4.

ACTE ALE BÃNCII NATIONALE ALE ROMÂNIEI

BANCA NATIONALÃ A ROMÂNIEI

CIRCULARÃ
privind ratele dobânzilor plãtite la rezervele minime obligatorii   aferente lunii februarie 2000 (perioade de aplicare)

            În baza art. 8 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bãncii Nationale a României, în aplicarea prevederilor Regulamentului nr. 4/1998 privind regimul rezervelor minime obligatorii, republicat,
            Banca Nationalã a României h o t ã r ã s t e :
            Ratele dobânzilor plãtite la rezervele minime obligatorii aferente lunii februarie 2000 (perioade de aplicare) sunt:
            - 31,0% pentru rezervele minime obligatorii constituite în lei;
            - 3,4% pentru rezervele minime obligatorii constituite în dolari S.U.A.;
            - 2,2% pentru rezervele minime obligatorii constituite în euro.

GUVERNATORUL BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,
EMIL IOTA GHIZARI

Bucuresti, 9 februarie 2000.
Nr. 7.