MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A I
Anul XII - Nr. 74    LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE    Luni, 21 februarie 2000

SUMAR

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

            5. - Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate

            6. - Ordonanta de urgenta privind modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 217/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit

            7. - Ordonanta de urgenta privind aprobarea achizitiei unui spatiu de catre Regia Autonoma „Monitorul Oficial"

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

            85. – Ordin al ministrului muncii si protectiei sociale privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul I 2000

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTÃ DE URGENTÃ
pentru modificarea si completarea Ordonantei  de urgentã a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate

            În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,
            Guvernul României emite urmãtoarea ordonantã de urgentã:
            Articol unic. - Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 30 iunie 1999, se modificã si se completeazã dupã cum urmeazã:
            1. Dupã alineatul (2) al articolului 1 se introduce alineatul (3) cu urmãtorul cuprins:
            "(3) Ordonatorul principal de credite pentru Fondul national de solidaritate este ministrul muncii si protectiei sociale, iar ordonatori ordindari sunt directorii generali ai directiilor generale judetene de muncã si protectie socialã."
            2. La articolul 2 alineatul (1), litera d) va avea urmãtorul cuprins:
            "d) venituri financiare provenite din dobânzi la conturi curente si de depozit ale fondului, la titluri de stat, bonuri de tezaur si hârtii de valoare asimilabile, precum si venituri provenite din operatiuni financiar-bancare;"
            3. La articolul 2, alineatul (2) va avea urmãtorul cuprins:
            "(2) Disponibilitãtile Fondului national de solidaritate se pãstreazã în conturi deschise la unitãtile trezoreriei statului si la bãnci, fiind purtãtoare de dobânzi. Regimul disponibilitãtilor se reglementeazã prin conventii încheiate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale cu bãnci, respectiv cu Ministerul Finantelor."
            4. Articolul 3 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 3. - Pentru constituirea Fondului national de solidaritate se instituie taxele de timbru social, dupã cum urmeazã:
            a) timbrul social asupra jocurilor de noroc, definite si reglementate de legislatia în vigoare, aplicat asupra participãrilor de orice fel la astfel de activitãti ale persoanelor fizice. Timbrul social este în valoare de 10% din pretul fiecãrei participãri si se adaugã acestui pret;
            b) timbrul social de 1% asupra valorii autovehiculelor noi din import, cu o capacitate cilindricã de minimum 2.000 cm2, achizitionate de persoane fizice si juridice. Regia Autonomã "registrul auto român" va conditiona eliberarea documentelor în vederea înmatriculãrii de prezentarea dovezii de platã, din care sã rezulte achitarea taxei de timbru social în contul indicat de Ministerul Muncii si Protectie Sociale, fãrã ca regia autonomã sã aibã obligatia de a constitui si de a colecta sumele;
            c) la toate jocurile de noroc organizate de Compania Nationalã "Loteria Românã" - S.A. taxa de timbru social se include în suma achitatã de participanti, fãrã a afecta veniturile si cheltuielile Companiei Nationale "loteria românã" - S.A.;
            d) la toate tipurile de jocuri de noroc tip cazinou taxa fixã lunarã pe masa de joc este echivalentul în lei al sumei de 1.000 dolari S.U.A., la cursul oficial pentru ziua precedentã celei în care se face plata."
            5. La articolul 4 se introduce alineatul (3) cu urmãtorul cuprins:
            "(3) Refuzul de a colecta, de a constitui si de a vira taxa de timbru social conduce la retinerea acesteia din veniturile persoanelor fizice si juridice prevãzute la alin. (1)."
            6. La articolul 5 alineatul (1), litera f) va avea urmãtorul cuprins:
            "f) cheltuielile de administrare a Fondului national de solidaritate, inclusiv cheltuieli de capital."
            7. La articolul 5 se introduce alineatul (4) cu urmãtorul cuprins:
            "(4) Excedentul înregistrat la 31 decembrie din executia anualã a bugetului Fondului national de solidaritate se reporteazã ca venit în bugetul fondului pe anul urmãtor."

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Smaranda Dobrescu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 18 februarie 2000.
Nr. 5.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTÃ DE URGENTÃ
privind modificarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 217/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit

            În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia României,
            Guvernul României emite urmãtoarea ordonantã de urgentã:
            Articol unic. - Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 217/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 30 decembrie 1999, se modificã dupã cum urmeazã:
            1. Articolul II va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. II. - Pe data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante de urgentã se abrogã prevederile referitoare la impozitul pe profit din urmãtoarele acte normative:
            a) art. 68 din Legea nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 21 octombrie 1991, cu modificãrile ulterioare, referitor la scutirea de impozit pentru profitul obtinut ca urmare a aplicãrii unei inventii;
            b) art. 34 alin. 2 lit. a) si b) din Legea petrolului nr. 134/1995, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 din 29 decembrie 1995, referitor la scutirea de la plata impozitului pe profit;
            c) art. 2 lit f) din Ordonanta Guvernului nr. 63/1997 privind stabilirea unor facilitãti pentru dezvoltarea turismului rural, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 30 august 1997, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 187/1998, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 394 din 16 octombrie 1998, referitor la scutirea de la plata impozitului pe profit a persoanelor juridice detinãtoare de pensiuni turistice si agroturistice;
            d) art. 36 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 98/1999 privind protectia socialã a persoanelor ale cãror contracte individuale de muncã vor fi desfãcute ca urmare a concedierilor colective, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 29 iunie 1999, referitor la scutirea de la plata impozitului pe profit pentru societãtile comerciale înfiintate de personalul disponibilizat;
            e) art. 6 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 116/1998 privind instituirea regimului special pentru activitatea de transport maritim international, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 326 din 29 august 1998, cu modificãrile ulterioare, referitor la scutirea de la plata impozitului pe profit pentru activitatea în regim special maritim;
            f) art. 1 din Legea nr. 30/1999 pentru sprijinirea exporturilor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 28 ianuarie 1999, referitor la reducerea impozitului pe profit;
            g) Hotãrârea Guvernului nr. 304/1999 pentru aprobarea Normelor privind limitele legale de perisabilitate la mãrfuri în procesul de comercializare, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 28 aprilie 1999;
            h) art. 23, 24, 26 si 27 din Legea nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzãtorilor privati pentru înfiintarea si dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349 din 23 iulie 1999, referitoare la scutirea de impozit a profitului reinvestit, la reducerea impozitului pe profit în cazul creãrii de noi locuri de muncã, precum si pentru profitul obtinut din productia livratã la export, la sistemul forfetar de impunere;
            i) art. 13 lit. c), d), e), f) si art. 13? din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 92/1997 privind stimularea investitiilor directe, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 386 din 30 decembrie 1997, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 241/1998, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 483 din 16 decembrie 1998, referitoare la deducerea cheltuielilor cu amortizarea acceleratã, reclamã si publicitate, recuperarea pierderilor anuale, scutirea de la plata impozitului pentru profitul reinvestit, reducerea cotei de impozit pe profit corespunzãtor valorii investitiei;
            j) art. 15 si 15? din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 92/1997 privind stimularea investitiilor directe, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 386 din 30 decembrie 1997, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 241/1998, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 483 din 16 decembrie 1998, referitoare la facilitãtile în derulare prevãzute de Legea nr. 35/1991 privind regimul investitiilor strãine, republicatã, Legea nr. 71/1994 privind acordarea unor facilitãti suplimentare fatã de Legea nr. 35/1991, republicatã, pentru atragerea de investitori strãini în industrie, Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 31/1997 privind regimul investitiilor strãine în România, privind scutirea, reducerea si cota redusã a impozitului pe profit;
            k) art. 178 din Legea nr. 109/1996 privind organizarea si functionarea cooperatiei de consum si a cooperatiei de credit, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 252 din 18 octombrie 1996, cu modificãrile ulterioare, referitor la cota redusã de impozit pe profit."
            2. Articolul III se abrogã.
            3. Articolul V îsi înceteazã aplicabilitatea.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 18 februarie 2000.
Nr. 6.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTÃ DE URGENTÃ
privind aprobarea achizitiei unui spatiu de cãtre Regia Autonomã "monitorul oficial"

            În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia României,
            Guvernul României emite urmãtoarea ordonantã de urgentã:
            Articol unic. - Se aprobã achizitia din surse proprii a unui spatiu de cãtre Regia Autonomã "monitorul oficial", prin derogare de la dispozitiile art. 42 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societãtilor comerciale, aprobatã prin Legea nr. 44/1998. Achizitia se referã la spatiul situat în imobilul din municipiul Bucuresti, sos. Panduri nr. 1, bloc P33, sectorul 5, si la cota indivizã din terenul aferent spatiului achizitionat, aflat în patrimoniul Societãtii Comerciale "comprest" - S.A., potrivit anexei care face parte integrantã din prezenta ordonantã de urgentã.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul lucrãrilor publice si amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica

Bucuresti, 18 februarie 2000.
Nr. 7.

ANEXÃ
 
Adresa imobilului
Persoana juridicã de la care se achizitioneaza imobilul
Persoana juridicã care achizitioneaza imobilul
Caracteristicile tehnice ale imobilului
Municipiul Bucuresti, sos Panduri nr. 1, bl. P33, sectorul 5 Societatea Comercialã "comprest" - S.A Regia Autonomã "Monitorul Oficial" Clãdiri:
Suprafata totalã = 1.200 m2
Suprafatã desfãsuratã, pe niveluri =
- subsol = 180 m2
- parter = 450 m2
- mezanin = 570 m2
Cotã indivizã din terenul 
aferent spatiului achizitionat:
Cota indivizã în suprafatã totalã = 308,5 m2
Cota indivizã desfãsuratã pe tipul de teren:
- pe teren construit = 301,1 m2
- pe cãi de transport = 7,4 m2

MINISTERUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE

ORDIN
privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masã pentru semestrul I 2000

            Ministrul muncii si protectiei sociale,
            având în vedere prevederile art. 31 din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masã, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 5/1999,
            în temeiul art. 7 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 188/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale,
            emite urmãtorul ordin:
           Art. 1. - Pentru semestrul I 2000, începând cu luna martie valoarea nominalã indexatã a unui tichet de masã, stabilitã potrivit prevederilor art. 31 alin. (3) teza a doua, alin. (4) si (5) din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masã, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 5/1999, este de 22.000 lei.
            Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul muncii si protectiei sociale,
Smaranda Dobrescu

Bucuresti, 1 februarie 2000.
Nr. 85.