MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A I
Anul XII - Nr. 75    LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE  Luni, 21 februarie 2000

SUMAR

DECRETE

           21. - Decret privind recunoasterea în functia de presedinte al Cultului Crestin Biserica Evanghelica Româna a domnului Petre Miu

           23. - Decret privind revocarea din functie a unui procuror financiar

           24. - Decret privind numirea în functie a unor judecatori financiari

           28. - Decret privind acordarea gradului de general de brigada unui colonel din Ministerul de Interne si trecerea acestuia în rezerva

           29. - Decret privind trecerea în rezerva a unui general din Ministerul Apararii Nationale

           30. - Decret privind acordarea gradului de general de brigada unui colonel din Ministerul Apararii Nationale si trecerea acestuia în rezerva

           31. - Decret privind rechemarea unui ambasador

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

           54. - Ordin al ministrului industriei si comertului privind aprobarea listei cuprinzând standardele române pentru asigurarea securitatii utilizatorilor de jucarii

           208. - Ordin al ministrului industriei si comertului privind disponibilizarea personalului Centrului Român de Comert Exterior

REPUBLICÃRI

           Hotãrârea Guvernului nr. 591/1993 privind mãsurile pentru aplicarea dispozitiilor Legii nr. 61/1993 referitoare la gestionarea fondurilor, stabilirea si plata alocatiei de stat pentru copii
 


DECRETE

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind recunoasterea în functia de presedinte al Cultului Crestin Biserica Evanghelicã Românã a
domnului Petre Miu

            În temeiul art. 99 alin. (1) din Constitutia României si al art. 21 alin. 1 din Decretul nr. 177/1948 pentru regimul general al cultelor, modificat prin Decretul nr. 150/1974,
            Presedintele României d e c r e t e a z ã:
            Articol unic. - Domnul Petre Miu se recunoaste în functia de presedinte al Cultului Crestin Biserica Evanghelicã Românã.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 15 februarie 2000.
Nr. 21.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
 privind revocarea din functie a unui procuror
financiar

            În temeiul art. 94 lit. c) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 109
alin. (4) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi,
            având în vedere propunerea plenului Curtii de Conturi,
            Presedintele României d e c r e t e a z ã:
            Articol unic. - Domnul Juravschi Constantin se revocã, la cerere, din functia de procuror financiar de pe lângã Camera de Conturi Brasov.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 15 februarie 2000.
Nr. 23.
 


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind numirea în functie a unor judecãtori financiari

            În temeiul art. 94 lit. c) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 105 alin. (1) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi,
            având în vedere propunerile plenului Curtii de Conturi,
            Presedintele României d e c r e t e a z ã:
            Articol unic. - Se numesc în functia de judecãtor financiar persoanele mentionate în anexa la prezentul decret.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 15 februarie 2000.
Nr. 24.

ANEXÃ

- Popa Constantin - Colegiul jurisdictional Dâmbovita
- Oprean Lucia - Colegiul jurisdictional Arad
- Nica Mircea Silviu - Colegiul jurisdictional Arges
- Popescu Florentina Silvia - Colegiul jurisdictional Giurgiu
- Hotinceanu Iulia - Colegiul jurisdictional Prahova
- Mihãilã Doina - Colegiul jurisdictional Galati
- Gheciu Florea - Colegiul jurisdictional Dâmbovita
- Enescu Lavinia - Colegiul jurisdictional Hunedoara
- Gudiu Nicolae Ionel - Colegiul jurisdictional Timis.
PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigadã unui colonel din Ministerul de Interne si trecerea acestuia în rezervã

            În temeiul art. 94 lit. b) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 43 alin. 1 lit. a), al art. 45 lit. a), al art. 66 alin. 1 si al art. 109 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,
            având în vedere propunerea ministrului de interne,
            Presedintele României d e c r e t e a z ã:
            Art. 1. - Pe data de 29 februarie 2000 se acordã gradul de general de brigadã colonelului Mateescu Pompiliu Cãlin-Victor.
            Art. 2. - Pe data de 29 februarie 2000 generalul de brigadã Mateescu Pompiliu Cãlin-Victor se trece în rezervã prin aplicarea art. 85 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constitutia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU

Bucuresti, 17 februarie 2000.
Nr. 28.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind trecerea în rezervã a unui general din
Ministerul Apãrãrii Nationale

            În temeiul art. 99 alin. (1) din Constitutia României si al art. 43 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,
            având în vedere propunerea ministrului apãrãrii nationale,
            Presedintele României d e c r e t e a z ã:
            Articol unic. - Pe data de 10 februarie 2000 generalul de brigadã Furtunã Ion Dumitru se trece în rezervã prin aplicarea art. 85 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constitutia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU

Bucuresti, 17 februarie 2000.
Nr. 29.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigadã unui colonel din Ministerul Apãrãrii Nationale si trecerea acestuia în rezervã

            În temeiul art. 94 lit. b) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 43 alin. 1 lit. a), al art. 45 lit. a) si al art. 66 alin. 1 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,
            având în vedere propunerea ministrului apãrãrii nationale,
            Presedintele României d e c r e t e a z ã:
            Art. 1. - Pe data de 1 martie 2000 se acordã gradul de general de brigadã colonelului Cabãt Marincea Aurel.
            Art. 2. - Pe data de 1 martie 2000 generalul de brigadã Cabãt Marincea Aurel se trece în rezervã prin aplicarea art. 85 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constitutia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU

Bucuresti, 17 februarie 2000.
Nr. 30.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind rechemarea unui ambasador

            În temeiul art. 91 alin. (2) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,
            Presedintele României d e c r e t e a z ã:
            Articol unic. - Domnul Stelian Oancea se recheamã din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Spania.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constitutia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU

Bucuresti, 17 februarie 2000.
Nr. 31.

MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI

ORDIN
privind aprobarea listei cuprinzând standardele române pentru asigurarea securitãtii utilizatorilor de jucãrii

            Ministrul industriei si comertului,
            în conformitate cu prevederile art. 14 din Hotãrârea Guvernului nr. 710/1999 privind asigurarea securitãtii utilizatorilor de jucãrii,
            în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 864/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Comertului,
            emite urmãtorul ordin:
            Art. 1. - Se aprobã Lista cuprinzând standardele române pentru asigurarea securitãtii utilizatorilor de jucãrii, prevãzutã în anexã.
            Art. 2. - Anexa face parte integrantã din prezentul ordin.
            Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu

Bucuresti, 4 februarie 2000.
Nr. 54.

ANEXÃ

LISTA
cuprinzând standardele române pentru asigurarea securitãtii
utilizatorilor de jucãrii

- SR EN 71-1:1995 - Securitatea jucãriilor. Partea 1: Proprietãti mecanice si fizice
- SR EN 71-2:1996 - Securitatea jucãriilor. Partea a 2-a: Inflamabilitate
- SR EN 71-3:1999 - Securitatea jucãriilor. Partea a 3-a: Migrarea anumitor elemente
- SR EN 71-4:1997 - Securitatea jucãriilor. Partea a 4-a: Truse pentru experiente chimice si activitãti conexe
- SR EN 71-5:1997 - Securitatea jucãriilor. Partea a 5-a: Jocuri chimice (seturi), altele decât trusele pentru experiente chimice
- SR EN 71-6:1996 - Securitatea jucãriilor. Partea a 6-a: Simbol grafic de avertizare a vârstei

MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI

ORDIN
privind disponibilizarea personalului Centrului Român de Comert Exterior

            Ministrul industriei si comertului,
            în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 98/1999 privind protectia socialã a persoanelor ale cãror contracte individuale de muncã vor fi desfãcute ca urmare a concedierilor colective,
            având în vedere faptul cã prin aplicarea Ordinului ministrului industriei si comertului nr. 215 din 16 decembrie 1999 prin care s-a aprobat structura organizatoricã si statul de functii pentru Centrul Român de Comert Exterior a rezultat o reducere a numãrului de personal cu studii medii si scoalã generalã cu 18,7% din numãrul total, acest personal urmând sã fie disponibilizat prin desfacerea contractului individual de muncã în temeiul art. 130 alin. (1) lit. a) din Codul muncii,
            în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 864/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Comertului,
            emite urmãtorul ordin:
            Art. 1. - Se aprobã lista cuprinzând personalul disponibilizat ca urmare a aplicãrii Ordinului ministrului industriei si comertului nr. 215/1999, cuprinsã în anexa la prezentul ordin.
            Art. 2. - Centrul Român de Comert Exterior, Directia organizare, resurse umane si pregãtire profesionalã si Directia generalã bugete si finante vor lua mãsuri de transmitere la Agentia pentru Ocupare si Formare Profesionalã a Municipiului Bucuresti a listei cuprinzând salariatii disponibilizati.

p. Ministrul industriei si comertului,
Eugen Constantin Gheorghe Isbãsoiu,
secretar de stat

Bucuresti, 7 februarie 2000.
Nr. 208.

ANEXÃ

LISTA
cuprinzând personalul disponibilizat ca urmare a aplicãrii prevederilor Ordinului ministrului industriei si comertului nr. 215/1999

Nr.
crt.
Numele si prenumele
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Apostol Andreea Elena
Blejoiu Florian
Bucur (Avram) Maria
Cazan Georgeta Mariana
Ciobanu Georgeta Elisabeta
Ene Maria Corina
Gagiu Mihai
Ionescu Angela
Ionescu Mircea
Lazãr (Enache) Claudia Daniela
Marinescu Ecaterina
Necula Marinela
Nitu Florentina Alina
Nicolae Adriana Monica
Nicolae Cristina
Nistor Viorica
Papadopol Cristina Beatrice
Petrache Gina
Petrechescu Anca Iren
Popescu Gabriela
Rãbãceanu Bogdan
Rujoi Mariana
Sandu Daniel Mihai
Serban Elisabeta
Tãnase Vasilica
Truscã Florentina
Vezovid Elena
Zaharia Marius Constantin

REPUBLICÃRI

HOTÃRÂREA GUVERNULUI Nr. 591/1993*)
privind mãsurile pentru aplicarea dispozitiilor Legii nr. 61/1993 referitoare la gestionarea fondurilor, stabilirea si plata alocatiei de stat pentru copii

            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Art. 1. - (1) De la data intrãrii în vigoare a Legii nr. 61/1993**) privind alocatia de stat pentru copii, fondurile destinate plãtii alocatiei de stat pentru copii care se suportã, potrivit legii, din bugetul de stat, se stabilesc si se prevãd în bugetele de venituri si cheltuieli ale ministerelor si ale altor organe ale administratiei publice centrale de specialitate cu sarcini în acest domeniu si se gestioneazã distinct, astfel:
            a) creditele bugetare destinate plãtii alocatiei de stat pentru copiii în vârstã de pãnã la 7 ani, inclusiv pentru cei care împlinesc aceastã vârstã în cursul anului scolar pânã la data de 31 august a fiecãrui an, precum si pentru cei care au absolvit învãtãmântul general obligatoriu înainte de împlinirea vârstei de 16 ani si nu mai urmeazã altã formã de învãtãmãnt se gestioneazã de cãtre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale;
            b) creditele bugetare pentru plata alocatiei de stat pentru copiii în vârstã de peste 7 ani, care urmeazã învãtãmântul general obligatoriu, pentru cei care sunt înscrisi în unitãtile scolare si întrerup temporar scolarizarea din motive de sãnãtate dovedite cu certificat medical, precum si pentru copiii în vârstã de pânã la 18 ani si tinerii în vâstã de peste 18 ani, care urmeazã una dintre formele de învãtãmânt organizate în conditiile legii, se gestioneazã de cãtre Ministerul Educatiei Nationale;
            c) creditele bugetare pentru plata alocatiei de stat pentru copiii în vârstã de pânã la 18 ani si tinerii în vârstã de peste 18 ani, care urmeazã cursurile învãtãmântului liceal sau profesional din subordinea altor organe ale administratiei publice, inclusiv militare, se gestioneazã, dupã caz, de cãtre ministerele si alte organe ale administratiei publice centrale de specialitate care au în subordine aceste scoli.
            (2) Alocatia de stat pentru copiii cu handicap, precum si pentru copiii încadrati în gradul I sau II de invaliditate se plãteste de cãtre Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap din Fondul de risc si de accident constituit potrivit Legii nr. 53/1992***) privind protectia specialã a persoanelor handicapate, în cuantum majorat cu 100%.
            Art. 2. - (1) Cererile pentru stabilirea alocatiei de stat pentru copii si actele din care rezultã îndeplinirea conditiilor legale de acordare a acestui drept se depun dupã cum urmeazã:
            a) la consiliile locale comunale, orãsenesti, municipale sau ale sectoarelor municipiului Bucuresti, unde au domiciliul sau resedinta, dupã caz, reprezentantii legali, pentru copiii prevãzuti la art. 1 alin. (1) lit. a);
            b) la unitãtile scolare unde sunt înscrisi copiii prevãzuti a la art. 1 alin. (1) lit. b) si c); .
            c) la inspectoratele teritoriale de stat pentru persoanele cu handicap, pentru copiii prevãzuti la art. 1 alin. (2).
            (2) Institutiile prevãzute la alin. (1), care primesc documentele pentru stabilirea dreptului la alocatia de stat pentru copii, au obligatia sã aplice stampila proprie pe versoul originalului certificatului de nastere.
            (3) Stabilirea si plata drepturilor de alocatie de stat pentru copii se aprobã pe baza dovezii încetãrii plãtii de cãtre institutia care a.efectuat anterior plata.
            (4) Consiliile locale comunale, orãsenesti, municipale si ale sectoarelor municipiului Bucuresti depun lunar cererile înregistrate, la directiile generale de muncã si protectie socialã judetene, respectiv la Directia generalã de muncã si protectie socialã a municipiului Bucuresti.
            (5) Cererile prevãzute la alin. (1) se aprobã, dupã caz, de cãtre directorul directiei generale judetene de muncã si protectie socialã, directorul sau comandantul unitãtii scolare ori inspectorul-sef al inspectoratului teritorial de stat pentru persoanele cu handicap; dupã aprobare, documentele care atestã dreptul la încasarea alocatiei de stat pentru copii se transmit titularilor prin institutiile prevãzute la alin. (1).
            Art. 3. - (1) Plata alocatiei de stat pentru copiii prevãzuti la art. 1 alin. (1) lit. b) se face de cãtre unitãtile de învãtãmânt unde acestia sunt înscrisi, prin conturi personale deschise la Societatea Comercialã "banc post" S.A., în baza conventiei stabilite între Ministerul Educatiei Nationale si societatea comercialã respectivã.
            (2) Plata alocatiei de stat pentru copiii cu handicap se face prin oficiile postale.
            Art. 4. - (1) Pentru copiii care au împlinit vârsta de 7 ani pânã la data de 31 august a fiecãrui an, iesirea din sistemul de platã al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale se face din oficiu, începând cu luna septembrie, fiind preluati în sistemul de platã al Ministerului Educatiei Nationale, în conditiile legii.
            (2) Pentru copiii în vârstã de pânã la 7 ani, care se înscriu în clasa I în învãtãmântul primar, iesirea din plata drepturilor la alocatia de stat din sistemul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale se face cu data de 31 august a anului urmãtor, datã de la care plata alocatiei de stat este preluatã si asiguratã în continuare de Ministerul Educatiei Nationale.
            (3) Stabilirea si plata alocatiei de stat pentru copiii care frecventeazã unitãti si institutii de învãtãmânt particulare se fac de cãtre Ministerul Educatiei Nationale, dacã acestea sunt organizate si functioneazã provizoriu, în conditiile legii, pe baza autorizãrii, pânã la acreditarea lor.
            Art. 5. - Lunar, institutiile de ocrotire si de asistentã socialã, precum si unitãtile militare, care asigurã întretinerea completã a copiilor mai mult de 15 zile din lunã, comunicã directiei generale de muncã si protectie socialã judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, datele de identificare pentru copiii aflati în aceste institutii si unitãti, în vederea întreruperii plãtii alocatiei de stat pentru copii.
            Art. 6. - (1) Copiii care însotesc pãrintii aflati în interes de serviciu în strãinãtate au dreptul la alocatia de stat în
conditiile prevãzute de Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii.
            (2) Pe perioada în care pãrintele pe numele cãruia s-a stabilit plata alocatiei de stat se aflã în strãinãtate, plata drepturilor cu acest titlu se face pãrintelui care rãmâne în tarã sau persoanei care are împuternicire.
            Art. 7. - (1) În vederea efectuãrii operatiunilor privind stabilirea drepturilor la alocatia de stat pentru copii si plata acestora, numãrul de posturi pentru Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si unitãtile subordonate se suplimenteazã cu 172 de posturi. Repartizarea posturilor pentru fiecare directie generalã de muncã si protectie socialã judeteanã se face prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale.
            (2) Se suplimenteazã cu douã posturi numãrul de personal al Ministerului Educatiei Nationale si cu 41 de posturi numãrul de personal prevãzut pentru inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti.
            Art. 8. - Se autorizeazã Ministerul Finantelor sã redistribuie fondurile necesare pentru plata alocatiei de stat pentru copii în anul 1993, corespunzãtor prevederilor art. 1.
            Art. 9. - Se recomandã consiliilor judetene si Consiliului General al Municipiului Bucuresti sã sprijine directiile generale de muncã si protectie socialã, în vederea asigurãrii spatiilor necesare arhivãrii documentelor si desfãsurãrii activitãtii pentru stabilirea si punerea în platã a alocatiei de stat pentru copii.
            Art. 10. - Ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale de specialitate cu atributii în stabilirea si plata alocatiei de stat pentru copii, cu avizul Ministerului Finantelor, pot emite norme metodologice privind aplicarea prezentei hotãrâri.


*) Republicatã în temeiul art. II din Hotãrârea Guvernului nr. 425 din 27 mai 1999, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 2 iunie 1999.
Hotãrârea Guvernului nr. 591 din 2 noiembrie 1993 a fost publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 din 12 noiembrie 1993, a fost modificatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 190 din 22 martie 1996, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 29 martie 1996, prin Hotãrârea Guvernului nr. 165 din 5 mai 1997, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 83 din 7 mai 1997, si a mai fost republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 7 din 12 ianuarie 1998.
**) Legea nr. 61 din 22 septembrie 1993, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 28.septembrie 1993, a intrat în vigoare la data de 1 octombrie 1993.
***) Legea nr. 53/1992 privind protectia specialã a persoanelor handicapate a fost abrogatã prin Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specialã si încadrarea în muncã a persoanelor cu handicap, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 30 iunie 1999.