MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A I
Anul XII - Nr. 79    LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE    Miercuri, 23 februarie 2000

SUMAR

DECRETE

            22. - Decret privind numirea în functie a unor magistrati

            25. - Decret privind eliberarea din functie a unor magistrati

HOTARÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

            126. - Hotarâre privind aprobarea amendamentului convenit cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin care se modifica sectiunea 2.02 - Alti termeni financiari ai împrumutului si anexa nr. 2 „Categorii si trageri" din Acordul de împrumut dintre România si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 5 august 1996, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 34/1996, aprobata prin Legea nr. 22/1997

            127. - Hotarâre privind aprobarea standardelor nationale de evaluare a institutiilor de învatamânt preuniversitar

DECRETE

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind numirea în functie a unor magistrati

            În temeiul art. 94 lit. c) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 47 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecãtoreascã, republicatã,
            având în vedere propunerile Consiliului Superior al Magistraturii,
            Presedintele României d e c r e t e a z ã :
            Art. 1. - Doamna Szabo Ildiko Anna se numeste în functia de judecãtor la Judecãtoria Gheorgheni.
            Art. 2. - Domnul Nicolau Virgiliu-Florin se numeste în functia de procuror la Parchetul de pe lângã Judecãtoria Tecuci.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 15 februarie 2000.
Nr. 22.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind eliberarea din functie a unor magistrati

            În temeiul art. 94 lit. c) si al art. 99. alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 92 alin. 1 lit. a) si b) si al art. 131 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecãtoreascã, republicatã,
            Presedintele României d e c r e t e a z ã :
            Articol unic. - Se elibereazã din functie, la cerere, magistratii prevãzuti în anexa la prezentul decret.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 15 februarie 2000.
Nr. 25.

ANEXÃ

A. Prin demisie
- Zaharia Elena - judecãtor la Judecãtoria -Bacãu
- Tãgorean Liliana - judecãtor la Judecãtoria Moreni.
B. Prin pensionare
- Istrate Maria-Silvia - judecãtor la Curtea de Apel Bacãu
- Wardegger Nicolae - judecãtor la Curtea de Apel Alba Iulia
- Voicu Aurel - judecãtor la Curtea de Apel Timisoara
- Fekete Ioan - judecãtor la Curtea de Apel Târgu Mures
- Luca Adrian - procuror la Parchetul de pe lângã Curtea  de Apel Galati.

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea amendamentului convenit cu Banca Europeanã
pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin care se modificã sectiunea 2.02 Alti termeni financiari ai împrumutului si anexa nr. 2 "categorii si trageri" din Acordul de împrumut dintre România si Banca Europeanã pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 5 august 1996, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 34/1996, aprobatã prin Legea nr. 22/1997

            În temeiul prevederilor art. 2 alin. (7) din Ordonanta Guverului nr. 34/1996 pentru ratificarea unor acorduri de împrumut si de garantie externe si a unor amendamente la un acord de împrumut extern,
            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Articol unic. - Se aprobã Amendamentul nr. 1, convenit cu Banca Europeanã pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Europeanã pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 5 august 1996, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 34/1996, aprobatã prin Legea nr. 22/1997, prezentat în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministru de stat,
ministrul afacerilor externe,
Petre Roman
Ministrul lucrãrilor publice si amenajãrii teritoriului,

Nicolae Noica

Bucuresti, 18 februarie 2000.
Nr. 126.

ANEXÃ

            1. Sectiunea 2.02 d) din Acordul de împrumut este amendatã prin înlocuirea schemei de amortizare cuprinse în acesta cu urmãtoarea schemã revizuitã:
 
Data plãtii datorate Suma datoratã, în dolari
24 martie 2000
24 septembrie 2000
24 martie 2001
24 septembrie 2001
24 martie 2002
24 septembrie 2002
24 martie 2003
24 septembrie 2003
24 martie 2004
24 septembrie 2004
24 martie 2005
24 septembrie 2005
24 martie 2006
24 septembrie 2006
24 martie 2007
24 septembrie 2007
24 martie 2008
24 septembrie 2008
24 martie 2009
24 septembrie 2009
24 martie 2010
24 septembrie 2010
24 martie 2011
24 septembrie 2011
666.000
666.000
666.000
666.000
666.000
666.000
666.000
666.000
666.000
666.000
666.000
666.000
666.000
666.000
666.000
666.000
666.000
666.000
666.000
666.000
666.000
666.000
666.000
682.000
TOTAL: 16.000.000

Anexa nr. 2 la Acordul de împrumut este amendatã prin înlocuirea tabelului atasat la  aceasta cu urmãtorul tabel revizuit:

TABEL

Categoria Suma din împrumut
alocata în valuta
împrumutului
%
din cheltuielile
care urmeaza sa fie finantate
(1) Bunuri pentru pãrtile 1.1, 1.4, 1.5, 1.9, 1.11, 1.12 si 1.14 ale Proiectului 12.283.000 100% din valoarea contractului exclusiv toate sumele reprezentând taxe vamale si impozite indirecte
(2) Lucrãri pentru pãrtile 1.2 si 1.3 ale Proiectului 3.615.000 100% din valoarea contractului, exclusiv toate sumele reprezentând taxe vamale si impozite indirecte
(3) Servicii 102.000 100% din valoarea contractului, exclusiv toate sumele reprezentând taxe vamale si impozite indirecte
(4) Nealocate 0 100% din valoarea contractului, exclusiv toate sumele reprezentând taxe vamale si impozite indirecte
TOTAL: 16.000.000  

3. Cu exceptia modificãrilor aduse prin prezentul amendament, toti termenii si conditiile Acordului de împrumut vor continua sã fie în vigoare si sã producã efecte.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea standardelor nationale de evaluare a institutiilor de învãtãmânt preuniversitar

            În temeiul prevederilor art. 106 alin. 2 din Legea învãtãmântului nr. 84/1995, republicatã,
            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Articol unic. - Se aprobã standardele nationale de evaluare a institutiilor de învãtãmânt preuniversitar, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrãre.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul educatiei nationale,
Andrei Marga
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 18 februarie 2000.
Nr. 127.

ANEXA

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

COMISIA DE EVALUARE SI ACREDITARE A ÎNVÃTÃMÃNTULUI PREUNIVERSITAR

STANDARDE NATIONALE
de evaluare a institutiilor de invãtãmânt preuniversitar

I. INDICATORI DE CONTEXT
Indicatorii de context se utilizeazã, în principiu, pentru descrierea situatiei social-economice, demografice etc. la nivel local/judetean si vizeazã inserarea unitãtii scolare în contextul comunitar dat. Acestia trebuie avuti în vedere la elaborarea proiectului de dezvoltare a scolii, atât ca premise pentru o fundamentare realistã, cât si pentru redimensionarea retelei scolare a sistemului de învãtãmânt:
1. Procentul din bugetul judetean/local planificat pentru învãtãmânt
2. Procentul din bugetul judetean/local realizat
3. Indicatori demografici generali si scolari:
- rata natalitãtii la nivel judetean si local (%);
- distributia populatiei pe nationalitãti, la nivel judetean si local (%)
- distributia populatiei în functie de apartenenta religioasã (%); - populatia de scolarizat pe termen scurt si mediu (3-5 ani), la nivel judetean si local (%).
4. Rata de participare la educatie a populatiei în vârstã de scolarizare
5. Indicatori economici:
- rata de ocupare a populatiei, pe sectoare economice, la nivel judetean (%);
- rata somajului, pe sectoare economice (primar, secundar si tertiar), la nivel judetean (%).
 N.B.:
1. Indicatorii prevãzuti la pct. 1, 2 si 3 sunt valabili pentru toate nivelurile de scolarizare.
2. Indicatorul  prevãzut la pct. 4 se referã numai la învãtãmântul prescolar si general obligatoriu.
3. Indicatorii prevãzuti la pct. 5 vor fi luati în considerare numai pentru învãtãmântuI secundar si postliceal.
4. Indicatorii sus-mentionati nu sunt standardizati.
Surse de informare: agentiile judetene de ocupare si formare profesionalã, directiile judetene de statisticã, primãriile.
II. RELATIA SCOALÃ - COMUNITATEA LOCALÃ SI PARTENERIATUL CU ALTE INSTITUTII SI AGENTI ECONOMICI
1. Importanta unitãtii de învãtãmânt din perspectivã economicã si socioculturalã a zonei: concordanta dintre profiluri, specializãri filiere de formare ale scolii si nevoile locale de fortã de muncã
Standarde de evaluare:
BINE - unitatea scolarã este importantã si necesarã, existã concordantã între profilurile, specializãrile si filierele de formare ale scolii si nevoile locale de calificare a foriei de muncã 10 puncte;
SATISFACATOR - unitatea scolarã este necesarã, existã concordantã partialã sau decalatã temporal între profilurile, specializãrile si filierele de formare ale scolii si nevoile locale de calificare a fortei de muncã - 7 puncte;
SLAB - unitatea scolarã este mai putin adaptatã nevoilor locale de calificare a fortei de muncã, profîlurile, specializãrile si filierele sale de formare sunt putin relevante fatã de acestea - 4 puncte.
2. Implicarea unitãtii de învãtãmânt în:
- asigurarea conditiilor de desfãsurare a instruirii practice la nivelul unitãtii în primii ani de studii pentru scolile profesionale si de ucenici, liceele tehnologice si vocationale si scolile postliceale;
- asigurarea conditiilor de desfãsurare a instruirii practice a elevilor din anii terminali ai acelorasi niveluri de învãtãmânt în întreprinderi, firme si unitãti proprii de microproductie;
- stabilirea de contracte cu agentii economici din zonã pentru angajarea absolventilor la finalizarea studiilor;
- acordarea de burse de studiu din surse proprii sau din surse atrase de la agentii economici interesati.
Standarde de evaluare:
BINE - desfãsurarea activitãtii de instruire practicã a elevilor din primii ani de studii în baze proprii, dotate conform cerintelor planului de învãtãmânt; existenta unor contracte, protocoale sau a altor întelegeri scrise cu parteneri reprezentativi din domeniile de pregãtire furnizate de scoalã, pentru desfãsurarea activitãtii practice a tuturor elevilor din anii terminali; contracte de angajare a absolventilor la terminarea studiilor; acordarea de burse 10 puncte;
SATISFACATOR- desfãsurarea activitãtii de instruire practicã a elevilor din primii ani de studii în baze proprii, dotate sub cerintele planului de învãtãmânt; existenta unor contracte, protocoale. întelegeri scrise cu diferiti parteneri pentru desfãsurarea activitãtii practice a elevilor; angajarea unora dintre absolventi la terminarea studiilor - 7 puncte;
SLAB - desfãsurarea activitãtii de instruire practicã a elevilor în baze proprii de calitate necorespunzãtoare sau absenta acestora; lipsa unor contracte, protocoale, întelegeri scrise cu diferiti parteneri pentru desfãsurarea activitãtii practice a elevilor si neangajarea absolventilor la terminarea studiilor - 4 puncte.
N.B.: Criteriile prevãzute la pct. 1 si 2 se aplicã numai nivelurilor de învãtãmânt secundar si postliceal.
3. Relatii de parteneriat cu institutii similare din tarã si din strãinãtate
Standarde de evaluare:
BINE - unitatea scolarã are relatii de parteneriat pe termen (ung cu alte scoli si institutii, în conditiile legii, din tarã si din strãinãtate: "înfrãtiri", participãri comune la programe si proiecte europene si nationale, având ca finalitate instruirea si educatia 10 puncte;
SATISFACATOR - unitatea scolarã are relatiî conjuncturale cu scoli si institutii, în conditiile legii, din tarã sau din strãinãtate: vizite întâmplãtoare, corespondentã, schimburi de publicatii, activitãti comune viitoare în fazã de proiect - 7 puncte;
SLAB - unitatea scolarã nu are relatii cu alte scoli si instituiii sau are contacte rare si cu totul ocazionale - 4 puncte.
N.B.: Criteriul se aplicã tuturor nivelurilor de învãtãmânt.
4. Accesul la educatie si formare profesionalã a grupurilor minoritare - religioase, etnice (inclusiv pentru români, în zonele în care acestia sunt minoritari), dezavantalate econornic si sociocultural
Standarde de evaluare:
BINE - unitatea de învãtãmânt are o politicã democraticã în asigurarea accesului liber si deplin la educatie si formare profesionalã al tuturor copiilor si tinerilor care îsi exprimã optiunea pentru scoala respectivã - 10 puncte;
SATISFACATOR - unitatea scolarã opereazã si cu alte criterii de selectie pe lângã cele unanim acceptate - cunostinte, aptitudini, deprinderi, are cerinte si impune conditionãri de naturã etnicã, religioasã, economicã sau socioculturalã - 7 puncte;
SLAB - acces discriminatoriu la educatiie si formare profesionalã; unitatea scolarã are o politicã de recrutare care exclude anumite categorii de copii si tineri - 4 puncte.
N.B.: Criteriul se aplicã tuturor nivelurilor de învãtãmânt.
III. RESURSE UMANE
Persanal didactic
1. Gradul de acoperire cu personal didactic calificat*)


*) Personalul calificat/specializat constituie diferenta pânã la 100%.
Standarde de evaluare:
BINE - peste 15% (învãtãmânt postliceal si de ucenici), 25% (învãtãmânt primar, gimnazial liceal si profesional) si, respectiv, 50 % (învãtãmânt prescolar) - 10 puncte;
SATISFACATOR - 15% (învãtãmânt postliceal si de ucenici), 25% (învãtãmânt primar, gimnazial, liceal si profesional) si, respectiv, 50% (învãtãmânt prescolar) - 7 puncte;
SLAB - sub 15% (învãtãmânt postliceal si de ucenici), 25% (învãtãmânt primar, gimnazial, liceal si profesidnal) si, respectiv, 50% (învãtãmânt prescolar) - 4 puncte.
2. Structura personalului pe grade didactice si pe vechimea în învãtãmânt
Grade didactice/
Vechimea în
învatamânt
Fara definitivat
Cu
definitivat
Gradul II
Gradul I
Doctorat
N.B.: Tabelul de mai sus constituie o situatie statisticã, nestandardizatã, conform fisei de evaluare a resurselor umane.
3. Proportia personalului didactic titular pentru învãtãmântul de stat si, respectiv, cu norma de bazã în învãtãmântul particular, în unitatea de învãtãmânt
Standarde de evaluare:
BINE - peste 15% (învãtãmânt postliceal si de ucenici), 25% (învãtãmânt primar, gimnazial, liceal si profesional) si, respectiv, 50% (învãtãmânt prescolar) - 10 puncte;
SATISFACATOR - 15% (învãtãmânt postliceal si de ucenici), 25°% (învãtãmânt primar, gimnazial, liceal si profesional) si respectiv, 50% (învãtãmânt prescolar) - 7 puncte;
SLAB - sub 15% (învãtãmânt postliceal si de ucenici), 25% (învãtãmânt primar, gimnazial, liceal si profesional) si, respectiv, 50% (învãtãmânt prescolar) - 4 puncte.
4. Proportia personalului calificat cu pregãtirea psihopedagogicã adecvatã si care predã în specialitate
BINE - peste 75% persorial calificat cu pregãtire psihopedagogicã adecvatã si care predã în specialitate - 10 puncte:
SATISFACATOR - 25%-75% personal calificat cu pregãtire psihopedagogicã adecvatã si care predã în specialitate 7 puncte;
SLAB - sub 25% personal calificat cu pregãtire psihopedagogicã adecvatã si care predã în specialitate - 4 puncte.
5. Proportia personalului didactic cu performante în activitatea didacticã, si stiintificã (activitãti/stagii de perfectionare, doctorat, publicatii etc.)
Standarde de evaluare:
BINE - peste 75% personal didactic cu performante în activitatea didacticã si stiintificã - 10 puncte;
SATISFACATOR - 25°%-75% personal didactic cu performante în activitatea didacticã si stiintificã - 7 puncte;
SLAB - sub 25% personal didactic cu performante în activitatea didacticã si stiintificã - 4 puncte.
6. Continuitatea personalului didactic titularlcu norma de bazã în unitatea de învãtãmânt (proportia personalului care îsi continuã activitatea în unitatea respectivã pe parcursul unui cic/u de învãtãmânt)
Standarde de evaluare:
BINE - peste 75% din totalul personalului didactic titular/cu norma de bazã în unitatea de învãtãmânt - 10 puncte;
SATISFACATOR - 50%-75% din totalul personalului didactic titular/cu norma de bazã în unitatea de învãtãmânt - 7 puncte;
SLAB - sub 50% din totalul personalului didactic titular/cu norma de bazã în unitatea de învãtãmânt - 4 puncte.
7. Raportul numãr de elevi/profesor
Standarde de evaluare:
BINE - raportul este mai mic decât sau egal cu media pe tarã corespunzãtoare nivelului de învãtãmânt - 10 puncte;
SATISFACATOR - raportul este mai mare cu pânã la 5 elevi decât media pe tarã corespunzãtoare nivelului de învãtãmânt 7 puncte;
SLAB - raportul este mai mare cu mai mult de 5 elevi decât media pe tarã corespunzãtoare nivelului de învãtãmânt - 4 puncte.
Personal didactic auxiliar
1. Gradul de acoperire cu personal didactic auxiliar calificat
Standarde de evaluare:
BINE - peste 75% personal didactic auxiliar calificat 10 puncte;
SATISFACATOR - 50%-75% personal didactic auxiliar calificat 7 puncte;
SLAB - sub 50% personal didactic auxiliar calificat 4 puncte.
IV. BAZA MATERIALÃ, PATRIMONIUL SI CONCORDANTA CU NUMÃRUL DE ELEVI ÎNSCRISI
Bazã materialã proprie/închiriatã
1 . Starea fizicã a spatiilor scolare si încadrarea în normele de ergonomie si igienã scolara:
- conditii privind spatiul/elev în sãlile de clasã (1,8-2,1 m2/loc suprafatã utilã) - 1 punct;
- conditii privind spatiul/elev în laboratoare, cabinete, ateliere scolare (idem) - 1 punct;
- conditii de iluminat corespunzãtoare asigurãrii unei bune vizibilitãti - 1 punct;
- conditii corespunzãtoare de încãlzire (temperaturã) 1 punct;
- curãtenia scolii - 1 punct;
- starea grupurilor sanitare - 1 punct;
- conditii ergonomice privind mobilierul scolar si adaptarea la varsta elevilor - 1 punct;
- conditii ergonomice privind utilajele din atelierele scolare si adaptarea la vârsta elevilor - 1 punct;
- conditii de ventilare a spatiilor - 1 punct;
- conditii de respectare a normelor P.S.I. - 1 punct.
Standarde de evaluare:
BINE - 8-10 = 10 puncte;
SATISFACATOR - 5-7 = 7 puncte;
SLAB - sub 5 = 4 puncte.
2. Numãrul de cabinete, laboratoare, atelierelferme scolare, sãli de sport etc. în raport cu numãrul disciplinelor cuprinse în planurile de învãtãmânt si functionalitatea acestora (instalatii de apã, gaz, ventilatie etc.)
Standarde de evaluare:
BINE - existã cabinete, laboratoare, ateliere/ferme scolare, salã de sport etc., functionale pentru toate disciplinele cuprinse în planul de învãtãmânt sau pentru grupuri de discipline înrudite 10 puncte;
SATISFACATOR - existã cabinete, laboratoare, ateliere/ferme scolare, salã de sport etc., functionale pentru unele discipline cuprinse în planul de învãtãmânt sau pentru grupuri de discipline înrudite - 7 puncte;
SLAB - nu existã cabinete, laboratoare, ateliere/ferme scolare, salã de sport etc. pentru nici una dintre disciplinele cuprinse în planul de învãtãmânt sau pentru grupuri de discipline înrudite 4 puncte.
3. Numãrul de schimburi în care functioneazã scoala
Standarde de evaluare:

BINE - scoala functioneazã cu unul sau douã schimburi; sunt respectate atât durata orelor de curs si a pauzelor, cât si programarea cursurilor dimineata pentru elevii din învãtãmântul primar 10 puncte;
SATISFACATOR - scoala functioneazã cu unul sau douã schimburi, dar sunt afectate atât durata orelor de curs si a pauzelor, cât si programarea cursurilor pe parcursul zilei - 7 puncte;
SLAB - scoala functioneazã cu trei schimburi; sunt afectate drastic atât durata orelor de curs si a pauzelor, cât si programarea cursurilor - 4 puncte.
4. Biblioteca scolarã si dotarea acesteia
Standarde de evaluare:
BINE - scoala dispune de bibliotecã (depozit de cãrti si salã de lecturã), de fond de carte adecvat nivelului de învãtãmânt si de sistem de evidentã pentru fluxurile de cititori - 10 puncte;
SATISFACATOR - scoala dispune de bibliotecã (depozit de cãrti), de fond de carte si de sistem de evidentã pentru fluxurile de cititori - 7 puncte;
SLAB - scoala nu dispune de bibliotecã - 4 puncte.
5. Dotarea unitãtii scolare cu mijloace de învãtãmânt pentru disciplinele prevãzute în planul de învãtãmânt, cu echipamente audiovizuale si tehnologie informaticã si de comunicatii (o reiea de 8-10 calculatoare multimedia) si conectare la Internet
Standarde de evaluare:
BINE - scoala dispune de toate categoriile de mijloace de învãtãmânt (aparaturã de laborator, utilaje pentru ateliere, mijloace audiovizuale - filme didactice pe casete video, casete audio, diapozitive, folii pentru retroproiectie etc., modele si naturalizãri, material grafic, jocuri si jucãrii) pentru toate disciplinele de învãtãmânt, de echipamente audiovizuale, precum si de tehnologie informaticã si de comunicatii (o retea de 8-10 calculatoare), conectare la Internet - 10 puncte;
SATISFACATOR - scoala dispune de unele categorii de mijloace de învãtãmânt (aparaturã de laborator, utilaje pentru ateliere, mijloace audiovizuale - filme didactice pe casete video, casete audio, diapozitive, folii pentru retroproiectie etc. -, modele si naturalizãri, material grafic, jocuri si jucãrii) pentru unele discipline din planul de învãtãmânt, echipamente audiovizuale, precum si de tehnologie informaticã si de comunicatii (4-6 calculatoare) 7 puncte;
SLAB - scoala dispune de unele categorii de mijloace de învãtãmânt (aparaturã de laborator, utilaje pentru ateliere, mijloace audiovizuale - filme didactice pe casete video, casete audio, diapozitive, folii pentru retroproiectie etc. -, modele si naturalizãri, material grafic, jocuri si jucãrii) pentru unele discipline din planul de învãtãmânt - 4 puncte.
6. Numãrul mediu de elevi/clasã
Standarde de evaluare:
BINE - raportul optim prevãzut de legislatia în vigoare în functie de nivelul de învãtãmânt - 10 puncte;
SATISFACATOR - raportul prevãzut de legislatie este depãsit cu maximum 5 copii/elevi în functie de nivelul de scolarizare 7 puncte;
SLAB- raportul prevãzut de legislatie este depãsit cu mai mult de 5 copii/elevi în functie de nivelul de scolarizare , 4 puncte.
V. CURRICULUM
Formularea clarã a finalitãtilor programului de pregãtire, avãnd în vedere ce trebuie sã stie, sã stie sã facã si sã stie sã fie elevul la absolvire.
1. Curriculumul scolii pentru fiecare nivel de scolarizare, profil si specialitate:
1.1. plan de învãtãmânt identic cu cel din învãtãmântul de stat;
1.2. plan de învãtãmânt alternativ celui din învãtãmântul de stat, aprobat de Ministerul Educatiei Nationale;
1.3. programe scolare identice cu cele din învãtãmântul de stat (obiective operationale, continuturi);
1.4. programe scolare alternative (obiective operationale, continuturi), aprobate de Ministerul Educatiei Nationale;
1.5. auxiliare curriculare (manuale, caiete de lucru, ghiduri de aplicare a curriculumului, portofolii de predare-învãtare culegeri de probleme, exercitii, îndrumar pentru aplicatii practice).
Standarde de evaluare:
BINE - scoala dispune de planuri, programe, auxiliare curriculare identice cu cele din învãtãmântul de stat sau alternative, aprobate de Ministerul Educatiei Nationale, pentru toate disciplinele - 10 puncte;
SATISFACATOR - scoala dispune de planuri, programe, auxiliare curriculare identice cu cele din învãtãmântul de stat sau alternative, aprobate de Ministerul Educatiei Nationale, pentru cel putin jumãtate din disciplinele cuprinse în planul de învãtãmânt - 7 puncte;
SLAB - scoala dispune de planuri, programe auxiliare curriculare identice cu cele din învãtãmântul de stat sau alternative, aprobate de Ministerul Educatiei Nationale, pentru mai putin de jumãtate din disciplinele cuprinse în planul de învãtãmânt - 4 puncte.
VI. CALITATEA ACTIVITÃTII CADRELOR DIDACTICE
1. Calitatea documentelor didactice necesare în procesul de instruire (planificarea anualã si semestrialã a materiei, planuri de lectii, instrumente de evaluare)
Standarde de evaluare:
BINE - peste 75% din personalul didactic are planificãri anuale, semestriale si de evaluare, instrumente de evaluare formativã, corespunzãtor programelor scolare în vigoare - 10 puncte;
SATISFACATOR - 50%-75% din personalul didactic are planificãri anuale, semestriale si de evaluare, instrumente de evaluare formativã, corespunzãtor programelor scolare în vigoare - 7 puncte;
SLAB - sub 50% din personalul didactic are planificãri anuale, semestriale si de evaluare, instrumente de evaluare formativã, corespunzãtor programelor scolare în vigoare - 4 puncte.
2. Eficacitatea utilizãrii mijloacelor, materialelor si a echipamentelor didactice în procesul de predare-învãtare
Standarde de evaluare:
BINE - utilizarea integralã si eficientã a resurselor materiale si adecvarea la obiectivele educationale - 10 puncte;
SATISFACATOR - utilizarea partialã si ocazionalã a resurselor materiale existente - 7 puncte;
SLAB - resursele materiale nu sunt utilizate - 4 puncte.
3. Desfãsurarea de activitãti extracurriculare si de interes comunitar
Standarde de evaluare:
BINE - activitãti extracurriculare si de interes comunitar, centrate pe interesele beneficiarilor, organizate sistematic - 10 puncte;
SATISFACATOR - activitãti extracurriculare si de interescomunitar, organizate ocazional si/sau putin centrate pe interesele beneficiarilor - 7 puncte;
SLAB - lipsa activitãtilor extracurriculare si de interes comunitar - 4 puncte.
N.B.: Comisia de Evaluare si Acreditare a Învãtãmântului Preuniversitar nu evalueazã procesul didactic propriu-zis, ci utilizeazã documentele emise de structurile teritoriale sau nationale cu atributii în acest sens.
VII. EFICIENTA INTERNÃ A UNITÃTII DE ÎNVÃTÂMÂNT
1. Politica de recrutare a populatiei scolare (pe baza rezultatelor examenului de capacitate bacalaureat si/sau a altor probe de cunostinte)
Standarde de evaluare:
BINE - admitere exigentã; peste 2 candidati înscrisi pe un loc la admitere; scoala organizeazã examene de selectie severe, cu teste si probe de cunostinte standardizate - 10 puncte;
SATISFACATOR - admitere fãrã dificultãti majore; mai putin de 2 candidati înscrisi pe un loc la admitere; scoala organizeazã examen de selectie cu probe scrise - 7 puncte;
SLAB - numãrul de elevi înscrisi este mai mic decât sau egal cu numãrul locurilor; scoala nu organizeazã examen de admitere - 4 puncte.
2. Rata de admitere în scoalã (raportul dintre numãrul de elevi admisi/numãrul de elevi înscrisi)
Standarde de evaluare:
BINE - ratã de admitere sub 0,5 - 10 puncte;
SATISFACATOR - ratã de admitere peste 0,5 - 7 puncte;
SLAB - ratã de admitere peste 0,5 - 4 puncte.
3. Rata de promovabilitate
Standarde de evaluare:
BINE - valorile ratei/an scolar depãsesc media pe tarã 10 puncte;
SATISFACATOR - valorile ratei/an scolar sunt apropiate de media pe tarã (±1%) - 7 puncte;
SLAB - valorile ratei/an scolar sunt mai mici cu peste 1% fatã de media pe iarã - 4 puncte.
4. Rata de repetentie
Standarde de evaluare:
BINE - valorile ratei/an scolar sunt mai mici fatã de media pe tarã - 10 puncte;
SATISFACATOR - valorile ratei/an scolar sunt apropiate de media pe tarã (±1 %) - 7 puncte;
SLAB - valorile ratei/an scolar sunt mai mari cu peste 1% fatã de media pe tarã - 4 puncte.
5. Rata de abandon
Standarde de evaluare:
BINE - valorile ratei/an scolar sunt mai mici fatã de media pe tarã - 10 puncte;
SATISFACATOR - valorile ratei/an scolar sunt apropiate de media pe tarã (±1 %) - 7 puncte;
SLAB - valorile ratei/an scolar sunt mai mari cu peste 1% fatã de media pe tarã - 4 puncte.
6. Rezultate la examenul national de capacitate
Standarde de evaluare:
BINE - valorile ratei/an scolar depãsesc media pe tarã 10 puncte
SATISFACATOR - valorile ratei/an scolar sunt apropiate de media pe tarã (1 %) - 7 puncte;
SLAB - valorile ratei/an scolar sunt mai mici cu peste 1% fatã de media pe tarã - 4 puncte.
7. Rezultate la examenul national de bacalaureat
Standarde de evaluare:
BINE - valorile ratei/an scolar depãsesc media pe tarã 10 puncte
SATISFACATOR - valoriie ratei/an scolar sunt apropiate de media pe tarã, (fi %) - 7 puncte;
SLAB - valorile ratei/an scolar sunt mai mici cu peste 1% fatã de media pe iarã - 4 puncte.
8. Rezultate la examenele de absolvire
Standarde de evaluare:
BINE - valorile ratei/an scolar depãsesc media pe tarã 10 puncte
SATISFACATOR - valorile ratei/an scolar sunt apropiate de media pe tarã (1%) - 7 puncte;
SLAB - valorile ratei/an scolar sunt mai mici cu peste 1% fatã de media pe tarã - 4 puncte.
N.B.: Se utilizeazã rezultatele prelucrate de structurile abilitate cu examinarea si evaluarea procesului de învãtãmânt.
VIII. EFICIENTA EXTERNÃ A UNITATII DE INVATÃMÂNT
1. Urmãrirea situatiei absolventilor
Standarde de evaluare:
BINE - existã situatii complete despre insertia absolventilor scolii pe o perioadã de 3 ani - 10 puncte;
SATISFACATOR - existã informatii sporadice despre insertia absolventilor pe o perioadã de 3 ani - 7 puncte;
SLAB - nu existã informatii concludente - 4 puncte.
2. Proportia elevilor admisi în nivelurile superioare de învãtãmânt
Standarde de evaluare:
BINE - valorile ratei/an scolar depãsesc media pe tarã 10 puncte;
SATISFACATOR - valorile ratei/an scolar sunt apropiate de media pe tarã (1%) - 7 puncte;
SLAB - valorile ratei/an scolar sunt mai mici cu peste 1% fatã de media pe tarã - 4 puncte.
3. Proportia elevilor cu insert, ie scolarã reusitã pe piata fortei de muncã (angajati în meseria/profesia pentru care au fost formati)
Standarde de evaluare:
BINE - valorile ratei/an scolar depãsesc media pe tarã 10 puncte;
SATISFACATOR - valorile ratei/an scolar sunt apropiate de media pe tarã (1%) - 7 puncte;
SLAB - valorile ratei/an scolar sunt mai mici cu peste 1 % fatã de media pe tarã - 4 puncte.
IX. PROGRAMUL MANAGERIAL SI CALlTATEA MANAGEMENTULUI
1 . Îndeplinirea conditiilor prevãzute în statutul personalului didactic de cãtre personalul de conducere - director/manager (grad didactic, vechime, titular/norma de bazã în unitate) si calitatea proiectului de dezvoltare a scolii pe termen scurt (1-3 ani):
- îndeplinirea conditiilor prevãzute în statutul personalului didactic de cãtre personalul de conducere - director/manager - 1 punct.
Proiectul cuprinde:
- datele cantitative si de ordin calitativ, cu interpretãrile aferente - 1 punct;
- obiectivul general si obiectivele specifice - 1 punct;
- fundamentarea maximalã si minimalã a proiectului 1 punct;
- etapele transpunerii în realitatea imediatã - 1 punct;
- resursele umane angajate în realizarea proiectului 1 punct;
- resursele materiale si financiare preconizate sã fie utilizate 1 punct;
- bugetul prognozat - 1 punct;
- riscurile si avantajele proiectului - 1 punct;
- itemii de evaluare a proiectului - 1 punct.
Standarde de evaluare:
BINE - 8-10 = 10 puncte; SATISFACATOR - 4-6 = 7 puncte; SLAB - sub 4 = 4 puncte.
2. Competente manageriale în gestionarea resurselor financiare, materiale si umane, reflectate în;
- numãrul suficient de personal didactic calificat - 2 puncte; - asigurarea unui proces instructiv-educativ de calitate prin pregãtirea corespunzãtoare a personalului calificat - 2 puncte;
- spatii scolare si resurse educative suficiente pentru realizarea curnculumului - 2 puncte;
existenta documentelor care reglementeazã activitatea unitãtii scolare (regulamentul de ordine interioarã etc.) - 2 puncte;
- abilitatea atragerii de resurse financiare - 2 puncte.
Standarde de evaluare:
BINE - 8-10 = 10 puncte;
SATISFACATOR - 4-6 = 7 puncte;
SLAB - sub 4 = 4 puncte.
3. Politica privind formarea continuã a personalului didactic
Standarde de evaluare:
BINE - directorul scolii are preocupãri constante privind formarea continuã a personalului didactic, reflectate în participarea majoritãtii cadrelor didactice (peste 50%) la activitãti de perfectionare în ultimii 3 ani - 10 puncte;
SATISFACATOR - directorul scolii are preocupãri sporadice privind formarea continuã a personalului didactic, reflectate în participarea unei anumite pãrti (aproximativ 50%) a cadrelor didactice la activitãti de perfectionare în ultimii 3 ani - 7 puncte;
SLAB - directorul scolii nu se preocupã de formarea continuã a personalului didactic sub 35% din cadrele didactice au participat la activitãti de perfectionare în ultimii 3 ani - 4 puncte.
X. CLIMATUL SCOLAR
1. Climatul scolar (atmosfera din scoalã, gradul de motivare a personalului didactic pentru activitatea intelectualã, orientarea dominantã spre învãtare, prezenta/Absenta conflictelor, a reclamatiilor etc.)
Standarde de evaluare:
BINE - atmosferã pozitivã, preocupãri ale personalului didactic centrate pe activitatea profesionalã, lipsa conflictelor între diversii actori ai scolii - 10 puncte;
SATISFACATOR - relatii tensionate între cadrele didactice sau între acestea si managerul scolii - 7 puncte;
SLAB - atentia personâlului didactic este axatã pe aspecte colaterale activitãtii profesionale, prezenta conflictelor si/sau a reclamatiilor etc. - 4 puncte.
XI. RESURSE FINANCIARE
1 . Sursele de finantare:
- buget local/taxe de scolarizare - 2 puncte;
- finantarea scolii din partea fondatorilor - 2 puncte;
- finantarea externã a scolii: donatii, sponsorizãri etc. - 2 puncte;
- prestãri de servicii - 2 puncte;
- alte surse - 2 puncte.
Standarde de evaluare:
BINE - 8-10 = 10 puncte;
SATISFACATOR - 4-6 - 7 puncte;
SLAB - sub 4 = 4 puncte.
2. Ponderea venitului reinvestit în mijloace de învãtãmânt si în mobilier scolar
Standarde de evaluare:
BINE - peste 25% 10 puncte;
SATISFACATOR - 25% - 7 puncte;
SLAB - sub 25% - 4 puncte.
3. Costul mediul elev în functie de nivelurile de învãtãmânt
Standarde de evaluare:
BINE - cu 5% peste media pe tarã - 10 puncte;
SATISFACATOR - media pe tarã 5% - 7 puncte;
SLAB - cu 5% sub media pe tarã - 4 puncte.