MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A I
Anul XII - Nr. 83   LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Miercuri 23 februarie 2000

SUMAR

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

             8. - Ordonantã de urgentã pentru modificarea si completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bazã al personalului din învãtamânt, si pentru abrogarea unor dispozitii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupã functii de demnitate publicã

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTÃ DE URGENTÃ
pentru modificarea si completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bazã al personalului din învãtãmânt, si pentru abrogarea unor dispozitii din Legea nr. 154/1998
privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã în sectorul bugetar si a indemnizatiilor
pentru persoane care ocupã functii de demnitate publicã

            În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,
            Guvernul României emite urmãtoarea ordonantã de urgentã:
            Art. 1. - Prevederile art. 48 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 16 iulie 1997, se completeazã cu alineatele (3), (4) si (5) cu urmãtorul cuprins:
            "(3) Salariile de bazã pentru personalul didactic si didactic auxiliar se stabilesc pe baza urmãtoarelor elemente:
            a) valoarea coeficientului de multiplicare 1,000;
            b) coeficientii de multiplicare prevãzuti în anexele nr. 1 si 2 care fac parte integrantã din prezenta lege.
            (4) Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 se stabileste anual prin hotãrâre a Guvernului, dupã aprobarea legii bugetului de stat, în limita fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru cheltuielile cu salariile, în vederea realizãrii obiectivelor, programelor si proiectelor stabilite.
            (5) Indemnizatiile de conducere specifice din activitatea de învãtãmânt sunt prevãzute în anexa nr. 3 care face parte integrantã din prezenta lege."
            Art. 2. - (1) Începând cu data de 1 aprilie 2000, pentru functiile mentionate în anexele nr. 1 si 2 valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 se stabileste la nivelul de 800.000 lei.
            (2) Începând cu data de 1 septembrie 2000, pentru functiile mentionate în anexa nr. 2 valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 se stabileste la nivelul de 900.000 lei.
            (3) Repartizarea pe trimestre a cheltuielilor de personal pentru anul 2000 din alocatii de la bugetul de stat si din Fondul special de sustinere a învãiãmântului de stat este prevãzutã în anexa nr. 4 care face parte integrantã din prezenta ordonantã de urgentã.
            Art.3. - Stabilirea salariului de bazã pentru personalul didactic prevãzut în anexa nr. 1 se va face pe baza normelor metodologice pentru evaluarea performantelor profesionale individuale, elaborate de Ministerul Educatiei Nationale si aprobate prin hotãrâre a Guvernului:
            Art.4. - Salarizarea functiilor didactice auxiliare care pot fi utilizate în conditiile stabilite la art. 6 alin. (2) din Legea nr.28/1997 se face conform salarizãrii functiilor cu care acestea sunt asimilate, potrivit anexei nr. 2, la propunerea Ministerului Educatiei Nationale, cu avizul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.
            Art. 5. - Prevederile art. 23, ale anexei nr. I (nr. crt. 7), ale anexei nr. VII/1 si ale anexei nr. IX/2 [lit. B d) pct. 11] din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupã functii de demnitate publicã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 16 iulie 1998, cu modificãrile si completãrile ulterioare, se abrogã.
            Art.6. - Anexele nr. 1, 2 si 3 la prezenta ordonantã de urgentã devin anexele nr. 1 , 2 si 3 la Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic.
            Art.7. - Prevederile prezentei ordonante de urgentã sunt aplicabile începând cu data de 1 aprilie 2000.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul educatiei nationale,
Andrei Marga
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Smaranda Dobrescu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 23 februarie 2000.
Nr. 8.

ANEXA Nr. 1

ÎNVÃTÃMÃNT

I. Coeficienti de multiplicare pentru personalul didactic din învãtãmânt

A. Coeficienti de multiplicare (ierarhizare) pentru functiile didactice din învãtãmântul superior

Functii didactice

Nr.
crt.
Functia
Nivelul
studiilor
Vechimea în învãtãmânt
pânã la
3 ani
3-6 ani
6-10 ani
10-15 ani
15-20 ani
20-25 ani
25-30 ani
30-35 ani
35-40 ani
peste
40 ani
 min./max.
 min./max.
 min./max.
 min./max.
 min./max.
 min./max.
 min./max.
 min./max.
 min./max.
 min./max.
1.
Profesor universitar
S
-
-
-
-
-
-
3,644
8,144
3,781
8,281
3,884
8,384
4,022
8,522
4,223
8,948
4,434
9,396
4,656
9,865
2.
Conferentiar universitar
S
-
-
-
-
3,059
7,559
3,128
7,718
3,266
7,766
3,369
7,869
3,472
7,972
3,646
8,370
3,828
8,789
4,019
9,228
3.
Sef lucrãri (lector S universitar)
S
-
-
2,509
6,009
2,613
6,113
2,681
6,181
2,784
6,284
2,888
6,388
3,025
6,525
3,176
6,851
3,335
7,194
-
-
4.
Asistent universitar
S
2,166
4,666
2,200
4,700
2,234
4,734
2,269
4,769
2,372
4,872
2,441
4,941
2,544
5,044
2,671
5,296
2,805
5,561
-
-
5.
Preparator universitar
S
2,063
4,213
2,131
   4,281*)
2,166
   4,316*)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

*) Pentru preparatorii din domeniul medical.

  ANEXA Nr. 2
 
Valoarea coeficientului de multiplicare 1 ,000 =
800.000 lei - 1 aprilie - 31 august 2000 
900.000 lei - 1 septembrie - 31 decembrie 2000

ÎNVÃTÃMÂNT

I. Coeficienti de multiplicare pentru personalul didactic din învãtãmânt

A. Coeficienti de multiplicare (ierarhizare) pentru functiile didactice
din invãtãmântul prescolar, primar, gimnazial, profesional, liceal si de maistri

Functii didactice

Nr.
crt.
Functia
Nivelul
studiilor
Vechimea în învãtãmânt
pânã la
 2 ani 
2-6
  ani 
6-10
ani
1-14
ani
14-18
ani
18-22
ani
22-25
ani
25-30
ani
30-35
ani
35-40
ani
peste
40 ani
1. Profesor 
- cu grad didactic I 
- cu grad didactic II 
- definitiv
- debutant
S
-
-
-
1,925
-
2,097
1,959
-
2,509
2,131
1,994
-
2,613
2,166
2,028
-
2,681
2,200
2,097
-
2,716
2,269
2,131
-
2,853
2,372
2,269
-
2,956
2,509
2,372
-
3,059
2,578
2,475
-
3,197
2,681
2,578
-
3,300
2,784
2,647
-
2. 2. Profesor S
- cu grad didactic I 
- cu grad didactic II 
- definitiv
- debutant
SSD
-
-
-
1,856
-
1,925
1,870
-
2,097
1,959
1,877
-
2,131
2,028
1,884
-
2,200
2,097
1,891
-
2,269
2,131
1,925
-
2,372
2,269
1,959
-
2,509
2,372
2,097
-
2,578
2,475
2,166
-
2,681
2,578
2,234
-
2,784
2,647
2,338
-
3. Institutor I
- cu grad didactic I 
- cu grad didactic II 
- definitiv
- debutant
S
-
-
-
1,856
-
1,891
1,870
-
2,097
1,904
1,877
-
2,131
1,925
1,884
-
2,200
1,959
1,891
-
2,269
2,028
1,925
-
2,372
2,097
1,959
-
2,509
2,200
2,028
-
2,578
2,303
2,097
-
2,681
2,372
2,200
-
2,784
2,475
2,269
-
4. 4. Institutor II 
- cu grad didactic I 
- cu grad didactic II 
- definitiv 
- debutant
SSD
-
-
-
1,822
-
1,856
1,829
-
2,028
1,891
1,836
-
2,097
1,904
1,843
-
2,131
1,925
1,856
-
2,200
1,959
1,891
-
2,303
2,028
1,925
-
2,441
2,131
1,994
-
2,544
2,234
2,063
-
2,613
2,303
2,166
-
2,716
2,406
2,234
-
5. Învãtãtor, educatoare, educator, maistru-instructor 
- cu grad didactic I 
- cu grad didactic II 
- definitiv
- debutant
M
-
-
-
1,788
-
1,822
1,801
-
1,959
1,856
1,808
-
2,028
1,891
1,815
-
2,097
1,904
1,822
-
2,131
1,925
1,856
-
2,269
1,959
1,925
-
2,372
2,097
1,959
-
2,475
2,166
2,028
-
2,578
2,234
2,131
-
2,647
2,338
2,200
-
6. Profesor, învãtãtor,  educatoare, 
educator,  maistru-instructor; 
cu studii de nivel  liceal, 
fãrã pregãtire  de specialitate*)
M
1,513
1,519
1,526
1,540
1,554
1,568
1,581
1,595
1,616
1,684
1,753

*) Functiile se ocupã potrivit prevederilor Statutului personalului didactic.

II. Coeficienti de multiplicare pentru functiile auxiliare din institutiile de învãtãmânt


Nr.
crt.
Functia
Nivelul 
studiilor**)
Coeficientul de multiplicare
minim
maxim
a) Functii de executie pe grade profesionale
1.
Bibliotecar, documentarist, redactor
gradul I A***)
gradul I 
gradul II
gradul III 
debutant
S

2,406
2,166
1,822
1,581
1,492

3,266
2,956
2,475
2,166
-

2.
Bibliotecar, documentarist, redactor
gradul I
gradul II 
gradul III 
debutant
SSD

1,753
1,513
1,341
1,313

2,372
2,063
1,822
-

3.
Informatician 
gradul I A 
gradul I 
gradul II 
gradul III 
gradul IV 
debutant
S

2,475
2,234
1,994
1,650
1,513
1,492

3,369
3,025
2,716
2,234
2,063
-

4.
Informatician 
gradul I 
gradul II 
gradul III 
debutant
SSD

1,753
1,513
1,341
1,313

2,372
2,063
1,822
-

5.
Instructor-animator 
gradul I
gradul II 
gradul III 
debutant
S

1,891
1,650
1,513
1,492

2,578
2,234
2,063
-

6.
Instructor-animator
gradul I
gradul II 
gradul III 
debutant
SSD

1,753
1,513
1,341
1,313

2,372
2,063
1,822
-

7.
Asistent social
gradul I
gradul II 
gradul III 
debutant
S

2,063
1,719
1,554
1,547

2,784
2,338
2,097
-

8.
Asistent social 
gradul I 
gradul II 
debutant
SSD

1,753
1,513
1,313

2,372
2,063
-

9.
Corepetitor
gradul I
gradul II 
gradul III 
debutant
S

1,891
1,650
1,513
1,492

2,578
2,234
2,063
-

10.
Corepetitor
gradul I
gradul II 
gradul III 
debutant
SSD

1,753
1,513
1,341
1,313

2,372
2,063
1,822
-

11.
Secretar I****)
S
2,166
2,956
12.
Secretar II
S
1,891
2,578
13.
Secretar III 
S
1,650
2,234
14.
Secretar IV
S
1,513
2,063
15.
Secretar debutant
S
1,492
-
16.
Secretar I****)
SSD
1,753
2,372
17.
Secretar II
SSD
1,581
2,166
18.
Secretar III
SSD
1,478
2,028
19.
Secretar IV
SSD
1,341
1,822
20.
Secretar debutant
SSD
1,313
-
b) Functii de executie pe trepte profesionale
21.
Secretar IA
M
1,513
2,063
22.
Secretar I
M
1,409
1,925
23.
Secretar II
 M
1,341
1,822
24.
Secretar III
M
1,238
1,684
25.
Secretar debutant
M
1,224
-
26.
Bibliotecar, documentarist, redactor;
gradul IA 
gradul I 
gradul II 
debutant 
PL/M
1,513
1,341
1,238
1,141
2,063
1,822
1,684
-
27.
Informatician
gradul IA 
gradul I 
gradul II 
gradul III 
debutant 
PL/M
1,513
1,409
1,272
1,134
1,141
2,063
1,925
1,719
1,547
-
28.
Instructor-animator 
gradul IA 
gradul I 
gradul II 
debutant 
M
1,513
1,341
1,238
1,141
2,063
1,822
1,684
-
29.
Instructor de educatie extrascolarã 
IA 

II 
III 
debutant
M
1,513
1,409
1,272
1,169
1,141
2,063
1,925
1,719
1,547
-
30.
Asistent social 

II 
III 
debutant
PL/M
1,753
1,513
1,306
1,258
2,372
2,063
1,788
-
31.
Corepetitor

II 
III 
debutant
M
1,341
1,238
1,134
1,114
1,822
1,684
1,547
-
32.
Tehnician*****)
IA 

II 
III 
debutant
M
1,513
1,409
1,272
1,238
1,224
2,063
1,925
1,719
1,684
-
33.
Laborant

II 
PL/M
1,306
1,203
1,788
1,650
34.
Pedagog scolar I
M
1,306
1,788
35.
Pedagog scolar II
M
1,224
-
36.
Analist, programator, inginer sistem; IA
S
2,024
3,857
37.
Analist, programator, inginer sistem; I
S
1,832
3,664
38.
Analist, programator, inginer sistem; II
S
1,639
3,278
39.
Analist, programator, inginer sistem; III
S
1,422
2,844
40.
Analist, programator, inginer sistem; IV
S
1,325
2,603
41.
Analist,, programator, inginer sistem; debutant
S
1,320
-
42.
Analist (programator) ajutor IA
M
1,325
2,651
43.
Analist (programator) ajutor I
M
1,229
2,458
44.
Analist (programator) ajutor II 
M
1,108
2,217
45.
Analist (programator) ajutor III
M
1,036
2,024
46.
Analist (programator) ajutor debutant
M
1,031
-
47.
Operator, controlor date; I
M
1,229
2,458
48.
Operator, controlor date; II
M
1,108
2,217
Nr.
crt.
Functia
Nivelul 
studiilor**)
Coeficientul de multiplicare
minim
maxim
49. Operator; Controlor date; III M 1,012 2,024
50. Operator, controlor date; IV M 0,939 1,832
51. Operator, controlor date; debutant M 0,935 -
52. Maestru (balet-dans, corepetitor), dirijor cor; I 2,101 4,203
53. Maestru (balet-dans, corepetitor), dirijor cor; II S 1,761 3,521
54. Maestru (balet-dans, corepetitor), dirijor cor; III S 1,505 3,010
55. Comandant S 1,754 4,067
56.  Sef mecanic S 1,643 3,287
57. Ofiter punte, ofiter mecanic, ofiter electrician S 1,309 2,618
58. Capitan M 1,253 2,507
59.  Sef mecanic M 1,225 2,451
60. Ofiter punte M 1,141 2,284
61. Ofiter mecani, ofiter electrician M 1,114 2,225
62. Sef echipaj M 1,169 2,340
63. Conducator salupa, sef timonier, ajutor ofiter mecanic M 1,086 1,629
64. Inginer gradul I S 1,542 3,085
65. Inginer gradul II S 1,422 2,868
66. Inginer gradul III S 1,325 2,651
67. Inginer debutant S 1,320 -
68. Subinginer gradul I SSD 1,446 2,893
69. Subinginer gradul II SSD 1,325 2,676
70. Subinginer gradul III SSD 1,181 2,386
71. Subinginer debutant SSD 1,176 -

*) Ministerul Educatiei Nationale, în colaborare cu Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, este autorizat ca în functie de dinamica învãtãmãntului sã stabileascã noi functii didactice auxiliare.
**) Alte cerinte pentru ocuparea functiilor didactice auxiliare sunt prevãzute la art. 8 din Legea nr. 128/1997.
***) Se poate utiliza numai la bibliotecile universitare.
****) Se poate utiliza numai in cele mai mari institutii de invãiãmânt, stabilite de Ministerul Educatiei Nationale.
*****) Se poate utiliza în cadrul laboratoarelor si al atelierelor-scoalã.

III. Coeficienti de multiplicare pentru alte functii specifice din institutiile de învãtãmânt

Nr.
crt.
Functia
Nivelul 
studiilor**)
Coeficientul de multiplicare
minim
maxim
1. Sef atelier-scoala I M 1,375 1,856
2. Sef atelier-scoala II M 1,341 1,822
3. Sef atelier-scoala III M 1,238 1,684
4. Instructor I M 1,306 1,788
5. Instructor II M 1,203 1,650
6. Model I M 1,238 1,684
7. Model II M 1,100 1,513
8. Supraveghetor noapte G 1,100 1,513

ANEXA Nr. 3

ÎNVÃTÃMANT

Indemnizatii de conducere specifice

1. Functii didactice din învatamântul superior*)
 
Nr.
crt.
Functia
Indemnizatia de conducere în procente din salriul de baza
minim
maxim
1. Rector 35 45
2. Prorector 25 30
3. Director general administrativ al universitatii 25 30
4. Decan 20 30
5. Secretar stiintific al senatului universitar 20 25
6. Prodecan 15 20
7. Administrator al facultatii 15 20
8. Secretar stiintific al consiliului facultatii 10 15
9. Director de departament 15 20
10. Sef de catedra 10 15

*) Indemnizatia de conducere se calculeazã conform art. 91 alin. (1) din Legea nr. 128/1997.

2. Functiile didactice din învãtãmântul gimnazial, profesional, liceal si de maistri
 
Nr.
crt.
Functia
Indemnizatia de conducere în procente din salriul de baza
minim
maxim
1. Director de scoala sau de liceu 25 35
2. Director adjunct de scoala sau de liceu 20 25
3. Director (educatoare, învatatoare sau institutor) 15 25
4. Directorul Casei corpului didactic 25 35

3. Alte funtii specifice din institutiile de învatamânt
 
Nr.
crt.
Functia
Indemnizatia de conducere în procente din salriul de baza
- % -
limita maxima
1. Secretar-sef*) 10
2. Secretar-sef**) 10

*) Se utilizeazã numai în învãtãmântul superior.
**) Se utilizeazã la centre bugetare, grupuri scolare sau la unitãti.le scolare stabilite de Ministerul Educatiei Nationale.

4. Indemnizatii pentru îndeplinirea unor sarcini, activitãti si responsabilitãti suplimentare functiei didactice de predare de bazã, care fac parte din salariul de bazã, stabilite potrivit art. 51 alin. (4) din Legea nr. 128/1997.
Învãtãmântul gimnazial, profesional, liceal si de maistri
 
Nr.
crt.
Functia
Indemnizatia de conducere în procente din salriul de baza
- % -
limita maxima
1. Diriginte, învãtãtor, institutor si educatoare*) 105 din salariul de baza al functiei didactice detinute
*) Cu exceptia situatiilor prevãzute la art. 45 alin. (2) si (3) din Legea nr. 128/1997.

5. Indemnizatii si sporuri pentru activitãti prestate în afara obligatiilor functiei de bazã si care nu fac parte din salariul de bazã
1. Presedintele Comisiei de bacalaureat
· la o comisie de pânã la 100 de candidati - 50% din salariul de bazã lunar al functiei didactice în care este încadrat
· la o comisie de peste 100 de candidati - un salariu de bazã lunar al functiei didactice în care este încadrat
2. Personal didactic desemnat sã conducã si sã realizeze practica pedagogicã - 10-25% din salariul de bazã lunar al functiei didactice  în care este încadrat, calculat în raport cu numãrul elevilor sau al studentilor practicanti

ANEXA Nr. 4

SITUATIA
privind repartizarea pe trimestre a cheltuielilor de personal pentru anul 2000
din alocatii de la bugetul de stat si din Fondul special de sustinere a învãtãmântului de stat

Alocatii de la bugetul de stat  14.117.218.259 mii lei
Fondul special de sustinere a învãtãmântului de stat   2.243.860.000 mii lei
TOTAL: 16.361.078.259. mii lei

- mii lei -

Ianuarie
Februarie
Martie (inclusiv jumãtate din premiul anual)
856.022.000
841.892.698
926.545.252
TRIMESTRUL I 2.624.459.950
Aprilie
- Cheltuieli de personal
- jumãtate din premiul anual
- Legea nr. 154/1998
- Deplasãri
2.031.930.263 
1.175.028.136
   426.275.000
   427.427.127
       3.200.000
Mai
- Cheltuieli de personal
- Deplasãri
1.536.718.791
1.533.518.791
       3.200.000
Iunie
- Cheltuieli de personal (inclusiv concedii) 
- Deplasãri
4.714.579.349
4.711.379.349
       3.200.000
TRIMESTRUL II 8.283.228.403
TRIMESTRUL I + TRIMESTRUL II 10.907.688.353
Iulie
- Cheltuieli de personal
- Deplasãri
205.312.714 
197.312.714
    8.000.000
August
- Cheltuieli de personal
- Deplasãri
198.734.455
197.234.455
    1.500.000
Septembrie
- Cheltuieli de personal 
- Deplasãri
536.540.420 
534.540.420
    2.000.000
TRIMESTRUL III 940.587.589
TRIMESTRUL I + TRIMESTRUL II + TRIMESTRUL III 11.848.275.942
Octombrie
- Cheltuieli de personal
- Deplasãri
1.504.267.439
1.501.767.439
       2.500.000
Noiembrie
- Cheltuieli de personal 
- Deplasãri
1.504.267.439 
1.501.767.439 
       2.500.000
Decembrie 
- Cheltuieli de personal
- Deplasãri
1.504.267.439
1.501.767.439 
       2.500.000
TRIMESTRUL IV 4.512.802.317
TOTAL ANUL 2000 16.361.078.259