MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A I
Anul XII - Nr. 8  LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE    Miercuri, 12 ianuarie 2000

SUMAR

LEGI SI DECRETE

            1. - Lege pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997

            1. - Decret privind promulgarea Legii pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

            Decizia nr. 179 din 16 noiembrie 1999 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 111 alin. (3) din Legea administratiei publice locale nr. 69/1991, republicatã

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997

            Parlamentul României adoptã prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

            Art. 1. - Persoanelor fizice si persoanelor juridice care au formulat cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenurile agricole si pentru terenurile forestiere, conform prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, modificatã si completatã prin Legea nr. 169/1997 si republicatã*) li se stabileste dreptul de proprietate în conditiile prevãzute de prezenta lege.


*) Legea nr. 18/1991 a fost republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998.
            Art. 2. - (1) În aplicarea prevederilor prezentei legi reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente, dacã acestea sunt libere.
            (2) Drepturile dobândite cu respectarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, pentru care au fost eliberate adeverinte de proprietate, proces-verbal de punere în posesie sau titlu de proprietate, rãmân valabile fãrã nici o altã confirmare.
            Art. 3. - (1) Reconstituirea dreptului de proprietate pentru persoanele fizice prevãzute la art. 9 alin. (1) din Legea
fondului funciar nr. 18/1991, republicatã, pentru diferenta dintre suprafata de 10 ha de familie si cea adusã în cooperativa agricolã de productie sau preluatã în orice mod de aceasta, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat, se face integral în localitãtile în care existã suprafete de teren agricol constituite ca rezervã la dispozitia comisiei, potrivit art. 18 din aceeasi lege.
            (2) În cazul în care în localitate nu existã suprafete de teren agricol pentru a satisface integral cererile, în conditiile alin. (1), reconstituirea dreptului de proprietate se va face si din suprafetele de teren agricol trecute în proprietatea comunei, a orasului sau a municipiului. conform art. 49 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicatã, si, dupã caz, în situatiile în care prin hotãrâri judecãtoresti rãmase definitive si irevocabile se constatã nulitatea absolutã a unor titluri de proprietate, din terenurile agricole care trec în proprietatea privatã a statului în baza unor astfel de hotãrâri.
            (3) În situatia în care nu se poate face reconstituirea dreptului de proprietate integral, în conditiile alin. (2), se vor acorda despãgubiri pentru diferenta de teren neretrocedat.
            (4) Despãgubirile se vor acorda începând cu suprafetele cele mai mici care nu pot fi retrocedate.
            Art. 4. - (1) Pentru terenurile din extravilanul localitãtilor, foste proprietãti ale persoanelor fizice, care au trecut în proprietatea statului în mod abuziv si se gãsesc incluse în diverse amenajãri hidrotehnice, de hidroamelioratii sau de altã naturã, se restituie, în conditiile legii, fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora suprafete echivalente constituite din rezerva existentã la comisiile locale, iar în situatia în care aceste suprafete sunt insuficiente, din domeniul privat al statului, din aceeasi localitate. În localitãtile în care compensarea nu este posibilã se vor acorda despãgubiri fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora, în conditiile legii.
            (2) În cazul în care lucrãrile pentru care suprafata de teren a fost expropriatã nu au fost executate sau se aflã în stadiu de proiect, suprafata preluatã se restituie, la cerere, fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora.
            Art. 5. - În cazul persoanelor fizice prevãzute la art. 9 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicatã, cãrora li s-a reconstituit dreptul de proprietate în limita suprafetei de teren agricol de pânã la 10 ha de familie si li s-a aplicat cota de reducere potrivit legii, iar aceastã cotã a depãsit procentul de 5%, la reconstituirea dreptului de proprietate pentru aceastã cotã li se aplicã, în mod corespunzãtor, dispozitiile art. 3 alin. (2)-(4) din prezenta lege.
            Art. 6. - (1) La stabilirea, prin reconstituire, a dreptului de proprietate pentru terenurile agricole, în conformitate cu prevederile prezentei legi, comisiile comunale, orãsenesti si municipale si cele judetene, constituite potrivit legii, vor verifica în mod riguros existenta actelor doveditoare prevãzute la art. 9 alin. (5) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicatã, precum si pertinenta, verosimilitatea, autenticitatea si concludenta acestor acte, tinându-se seama si de dispozitiile art. 11 alin. (1) si (2) din aceeasi lege.
            (2) Dispozitiile art. 12 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicatã, privind stabilirea dreptului de proprietate prin reconstituire, precum si dispozitiile procedurale prevãzute la art. 51-59 din aceeasi lege se aplicã în mod corespunzãtor la reconstituirea dreptului de proprietate, potrivit prezentei legi.
            (3) În situatia în care anumite suprafete sunt revendicate de doi cetãteni, dintre care unul este fostul proprietar, cãruia i s-a preluat terenul prin mãsurile abuzive aplicate în perioada anilor 1953-1959, si cel de al doilea, persoana cãreia i s-a atribuit teren din cel preluat de la fostul proprietar în limita resurselor de teren existente, inclusiv a rezervelor create, se va restitui terenul în naturã ambilor solicitanti. În cazul în care resursele sunt insuficiente, se va atribui în naturã terenul persoanei care detine actele de proprietate, iar cei care au fost împroprietãriti cu asemenea terenuri vor fi despãgubiti în conditiile legii.
            Art. 7. - (1) Pentru terenurile care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate conform art. 3, 5 si 23 din prezenta lege, se va emite un titlu de proprietate suplimentar, dacã persoanele în cauzã au deja un titlu emis în conditiile Legii fondului funciar nr. 18/1991.
            (2) În cazul în care unor asemenea persoane nu li s-a emis încã nici un titlu de proprietate, se va emite un singur titlu de proprietate pentru întreaga suprafatã rezultatã atât din aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991*), nemodificatã, cât si din aplicarea prevederilor prezentei legi.
            (3) Dispozitiile art. 13 alin. (3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicatã, rãmân aplicabile.

CAPITOLUL II
Retrocedarea terenurilor agricole

            Art. 8. - Persoanelor fizice cãrora li s-a stabilit calitatea de actionar la societãtile comerciale pe actiuni cu profil agricol sau piscicol, în temeiul art. 36 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, nemodificatã, li se restituie în natura suprafete cu destinatie agricolã sau piscicolã de aceeasi calitate, pe baza documentelor care atestã fosta proprietate, în perimetrul acestor societãti. Atribuirea efectivã a terenurilor se face în zona colinarã pe vechile amplasamente, iar în zonele de câmpie, pe vechile amplasamente dacã nu sunt afectate exploatatiile agricole, proprietate publicã si privatã a statului, în unitatea lor.
            Art. 9. - (1) Terenurile proprietate de stat, administrate de institutele si statiunile de cercetare, destinate cercetãrii si producerii de seminte, de material sãditor din categorii biologice superioare si de animale de rasã, apartin domeniului public si rãmân în administrarea acestora.
            (2) Dispozitiile alin. (1) se aplicã si terenurilor proprietate de stat folosite la data intrãrii în vigoare a prezente legi de unitãtile de învãtãmânt cu profil agricol sau silvic care trec în administrarea acestora.
            (3) Terenurile agricole proprietate de stat, care pe baza actelor doveditoare au constituit patrimoniul Academiei Române, universitãtilor si institutiilor de învãtãmânt superic cu profil agricol, trec în proprietatea acestora.
            Art. 10. - Persoanelor fizice cãrora li s-au stabilit drepturi de creantã la institutele si statiunile de cercetare si productie agricolã, precum si la regiile autonome cu profil agricol sau la societãtile nationale cu profil agricol, potrivit prevederilor Legii nr. 46/1992, li se restituie suprafetele de teren agricol.
            Art. 11. - În toate cazurile societãtile comerciale, institutele, statiunile de cercetare si productie agricolã precum si regiile autonome si societãtile nationale cu profil agricol vor achita, în mod obligatoriu, drepturile în naturã sau de creantã stabilite si prevãzute în Legea nr. 48/1994.
            Art. 12. - (1) Consiliile comunale, orãsenesti sau municipale din unitãtile administrativ-teritoriale pe care se aflã terenurile, împreunã cu oficiile de cadastru agricol si organizarea teritoriului vor delimita terenurile solicitate pe vechile amplasamente, dacã acestea sunt libere de constructii, sau  în sole situate în imediata apropiere a localitãtilor, asigurându-se accesul la lucrãrile de hidroamelioratii, acolo unde ele existã.
            (2) În cazul în care pe suprafetele retrocedate sunt amplasate lucrãri de hidroamelioratii, proprietarii pusi în posesie sunt obligati sã asigure accesul si folosinta comunã pentru toti proprietarii, la întreaga capacitate a acestora.
            (3) Persoanele fizice si persoanele juridice, care au dreptul de acces si de folosintã comunã la lucrãrile si instalatiile de hidroamelioratii, sunt obligate sã exercite aceste drepturi cu bunã-credintã, sã nu afecteze starea de folosintã normalã si sã contribuie, proportional, la întretinerea si reparatia acestor lucrãri si instalatii. Toti utilizatorii rãspund solidar pentru daunele de orice fel aduse lucrãrilor si instalatiilor în toate cazurile în care rãspunderea nu poate fi individualizatã.
            (4) Procesul-verbal de delimitare, împreunã cu hotãrârea consiliului local vor fi supuse validãrii comisiei judetene, care este obligatã sã se pronunte în termen de 30 de zile de la primirea acestuia.
            (5) Hotãrârea comisiei judetene si, respectiv, procesul-verbal de delimitare si planul de situatie vor fi transmise societãtilor comerciale, institutelor si statiunilor de cercetare si productie agricolã, regiilor autonome si societãiilor nationale cu profil agricol, precum si comisiilor locale, pentru a fi luate în considerare la întocmirea documentatiei necesare la stabilirea amplasamentelor potrivit legii, la punerea în posesie a titularilor; precum si la eliberarea titlurilor de proprietate.
            (6) Împotriva hotãrârii comisiei judetene se poate face plângere la judecãtoria în a cãrei razã teritorialã este situat terenul, în termen de 30 de zile de la comunicare.
            (7) Operatiunile prevãzute la alin. (5), inclusiv emiterea titlurilor de proprietate, se vor efectua în termen de un an de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi.
            Art. 13. - Prefectul, în calitatea sa de presedinte al comisiei judetene, va întocmi si va înainta lunar Departamentului pentru Administratie Publicã Localã un raport privind situatia aplicãrii prevederilor legii, cu propuneri de mãsuri, inclusiv de atragere a rãspunderii pentru primarii care împiedicã în orice mod reconstituirea dreptului de proprietate în termenele si în conditiile stabilite de lege.
            Art. 14. - (1) Persoanelor fizice care au încheiat contracte de locatiune, în conditiile prevãzute la art. 25 din Legea arendãrii nr. 16/1994, cu modificãrile si completãrile ulterioare, li se restituie în naturã suprafetele de teren agricol prevãzute în acele contracte.
            (2) Dispozitiile art. 12 din prezenta lege se aplicã în mod corespunzãtor.
            Art. 15. - (1) Persoanelor fizice prevãzute la art. 37 si 38 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicatã, cãrora li s-a stabilit calitatea de actionar, persoanelor fizice cãrora li s-au stabilit drepturi la institutele si statiunile de cercetare si productie agricolã, la regiile autonome si la societãtile nationale cu profil agricol, în conformitate cu prevederile Legii nr. 46/1992, precum si persoanelor fizice care au calitatea de locator, conform art. 25 din Legea arendãrii nr. 16/1994, cu modificãrile si completãrile ulterioare, li se reconstituie dreptul de proprietate pentru terenurile agricole si pentru diferenta dintre suprafata de 10 ha si cea avutã în proprietate, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat.
            (2) Persoanelor prevãzute la alin. (1) li se aplicã dispozitiile art. 8 din prezenta lege, numai dacã li s-a reconstituit prin hotãrâre a comisiei judetene dreptul de proprietate pentru diferenta de peste 10 ha de proprietar deposedat, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat.
            Art. 16. - (1) Persoanelor prevãzute la art. 39 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicatã, ale cãror terenuri agricole au fost trecute în proprietatea statului prin efectul Decretului nr. 83/1949 si al oricãror acte normative de expropriere, sau, dupã caz, mostenitorilor acestora li se reconstituie dreptul de proprietate în naturã, în limita suprafetei de teren trecute în proprietatea statului, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat, din suprafetele de teren aflate în patrimoniul societãtilor comerciale pe actiuni cu profil agricol sau al altor societãti comerciale care au în patrimoniu terenuri agricole ori, dupã caz, aflate în administrarea regiilor autonome si a societãtilor nationale cu profil agricol, care îsi au sediul în localitatea sau în localitãtile în care s-a aflat terenul agricol trecut în proprietatea statului.
            (2) În cazul în care terenurile agricole care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate se aflã în administrarea institutelor si statiunilor de cercetare si productie agricolã, restituirea în naturã se face din suprafetele de teren agricol care vor fi delimitate pentru productie din terenurile proprietate privatã a statului, prin hotãrâre a Guvernului.
            Art. 17. - În toate cazurile în care în patrimoniul unitãtilor prevãzute la art. 15 si 16 din prezenta lege nu existã suprafete de teren agricol pentru restituirea integralã a proprietãtii, se vor acorda despãgubiri pentru diferenta de teren neretrocedatã.
            Art. 18. - (1) Terenurile agricole aflate în patrimoniul societãtilor comerciale cu profil agricol si în administrarea regiilor autonome si a societãtilor nationale cu profil agricol, dupã restituirea în naturã în conformitate cu dispozitiile art. 8 si ale art. 14-16 din prezenta lege, rãmân proprietate privatã a statului.
            (2) Terenurile agricole prevãzute la alin. (1) rãmân în continuare în exploatarea societãtilor comerciale pe actiuni si a regiilor autonome si societãtilor nationale cu profil agricol în patrimoniul cãrora se aflã si se evidentiazã ca atare în cadastrul agricol.
            Art. 19. - Creantele actionarilor si locatorilor, ce urmeazã a fi încasate în baza Legii nr. 46/1992 si a Legii nr. 48/1994, se plãtesc si din veniturile realizate de acele societãti sau din fonduri speciale create în urma privatizãrii societãtilor comerciale agricole. Valoarea rãmasã a investitiilor fãcute pe terenurile restituite actionarilor sau locatorilor, precum si altor persoane îndreptãtite, în conformitate cu prezenta lege, se recupereazã de la acestia într-o perioadã de maximum 10 ani.
            Art. 20. - Prin lege specialã se stabilesc, pentru terenurile agricole ce constituie proprietate privatã statului, modalitãtile de atribuire în folosintã ori în proprietatea familiilor tinere, specialistilor care lucreazã în agriculturã din mediul tural, personalului didactic, veteranilor de rãzboi, prevãzuti la art. V din Legea nr..169/1997, sau altor categorii de persoane îndreptãtite, potrivit legii, precum si familiilor fãrã pãmânt.
            Art: 21. - Regimul juridic al terenurilor agricole, prevãzut la art. 18 din prezenta lege, este aplicabil si societãtilor comerciale care se constituie prin reorganizarea unor institute si statiuni de cercetare si productie agricolã sau societãtilor nationale care se constituie prin reorganizarea unor regii autonome cu profil agricol.
            Art. 22. - Reconstituirea dreptului de proprietate, punerea în posesie si eliberarea titlurilor de proprietate, în cazul persoanelor fizice prevãzute la art. 8, art. 10 si art. 14-16 din prezenta lege, se fac de cãtre comisiile locale si comisiile judetene, în conformitate si în conditiile prevãzute la art. 12 si la art. 51-59 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicatã, în regulamentul de aplicare, precum si cu respectarea prevederilor prezentei legi.
            Art. 23. - (1) Organele reprezentative ale unitãtilor de cult, constituite pânã la intrarea în vigoare a prezentei legi, dobândesc prin reconstituire suprafete de teren agricol din fondul bisericesc al cultului cãruia îi apartin, astfel:
            a) centre eparhiale, pânã la 100 ha;
            b) protoierii, pânã la 50 ha;
            c) mânãstiri si schituri, pânã la 50 ha;
            d) parohii si filii, pânã la 10 ha.
            (2) Pentru persoanele juridice, unitãti de cult recunoscute de lege, din mediul rural si din mediul urban, prevãzute la alin. (1), sunt si rãmân aplicabile de asemenea, dispozitiile art. 3 alin. (2)-(4) din prezenta lege.
            (3) Liceelor cu profil agricol sau silvic si institutiilor publice de ocrotire a copiilor, care nu au primit teren agricol pânã la data intrãrii în vigoare a prezentei legi, li se restituie suprafetele de teren pe care le-au avut în proprietate.
            (4) În conditiile prezentei legi unitãtile de învãtãmânt preuniversitar dobândesc, prin reconstituire, suprafete de teren agricol în limita celor pe care le-au avut în proprietate. Unitãtilor de învãtãmânt preuniversitar care nu au detinut în proprietate terenuri agricole li se atribuie în folosintã suprafete de teren agricol pânã la 5 ha, din rezerva consiliilor locale.

CAPITOLUL III
Retrocedarea terenurilor forestiere

            Art. 24. - (1) Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere, pentru diferenta dintre suprafata de un hectar de proprietar deposedat si cea avutã în proprietate, dar nu mai mult de 10 ha de proprietar deposedat, persoanelor fizice sau, dupã caz, mostenitorilor care au formulat cereri conform art. 45 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicatã, se face pe vechile amplasamente.
            (2) Se excepteazã de la reconstituirea dreptului de proprietate pe vechile amplasamente urmãtoarele terenuri forestiere:
            a) terenurile atribuite fostilor proprietari, cu respectarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, nemodificatã, pentru care s-au eliberat titluri de proprietate sau procese-verbale de punere în posesie;
            b) terenurile pe care se aflã sau sunt în curs de realizare constructii sau amenajãri silvice, drumuri forestiere ori alte amenajãri sau instalatii ori alte mijloace fixe;
            c) terenurile pe care sunt instalate culturi forestiere experimentale, de lungã duratã, aflate sub observatia Institutului de Cercetãri si Amenajãri Silvice;
            d) rezervatiile forestiere de seminte de importantã deosebitã, plantaje, plantatii-mamã de butasi si arboreturile surse de seminte din specii valoroase, înscrise în catalogul national al materialelor de reproducere admise în culturile silvice;
            e) rezervatiile stiintifice, pãdurile - monumente ale naturii si alte arii strict protejate, constituite si declarate astfel potrivit legii;
            f) pãdurile cu rol de protectie deosebitã antierozionalã si hidrologicã;
            g) terenurile defrisate total sau partial dupã data de 1 ianuarie 1990.
            (3) Pentru cazurile prevãzute la alin. (2) punerea în posesie se va face pe alte terenuri, situate în apropierea vechilor amplasamente.
            (4) Unitãtile si subunitãtile silvice din subordinea Regiei Nationale a Pãdurilor, precum si ceilalti detinãtori actuali ai terenurilor forestiere solicitate de fostii proprietari sau de mostenitorii lor vor delimita si vor pune la dispozitie comisiilor locale de aplicare a prevederilor prezentei legi suprafetele de teren pentru care s-a reconstituit si s-a validat dreptul de proprietate, pe categorii de detinãtori prevãzute în prezenta lege, în conditiile reglementate la alin. (1)-(3). Trecerea efectivã a terenuriior în proprietatea privatã se va face cu ocazia punerii în posesie, potrivit prezentei legi.
            (5) Ministerul Apelor, Pãdurilor si Protectiei Mediului va lua mãsuri ca fiecare ocol silvic sã delimiteze perimetrele cu terenuri ce vor constitui proprietatea privatã a persoanelor fizice si juridice de celelalte suprafete de terenuri.
            Art. 25. - (1) Reconstituirea dreptului de proprietate si punerea în posesie a titularilor în cazul terenurilor forestiere, precum si eliberarea titlurilor de proprietate se fac de comisiile locale si, respectiv, comisiile judetene, în conditiile si cu procedura stabilite în Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicatã, în regulamentul aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 131/1991, republicat*), si conform prezentei legi.


*) Regulamentul a fost republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 7 din 19 ianuarie 1993.
            (2) Gospodãrirea si exploatarea terenurilor forestiere, atribuite în conditiile art. 24 din prezenta lege, se fac în regim silvic, potrivit legii.
            (3) Pentru persoanele prevãzute la art. 24 alin. (1) din prezenta lege se va emite un titlu de proprietate suplimentar. Dacã nu a fost emis încã un titlu de proprietate pentru suprafata de teren forestier de pânã la un hectar de autor, se va emite un singur titlu pentru întreaga suprafatã rezultatã din aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicatã, si a prezentei legi.
            (4) Dispozitiile art. 13 alin. (3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicatã, si dispozitiile art. 6 din prezenta lege sunt si rãmân aplicabile.
            Art. 26. - (1) Fostilor membri ai formelor asociative de proprietate asupra terenurilor cu vegetatie forestierã, composesorate, obsti de mosneni în devãlmãsie, obsti rãzesesti nedivizate, pãduri grãniceresti si alte forme asociative asimilate acestora, precum si mostenitorilor acestora, care au formulat cereri de reconstituire a dreptului de proprietate în baza art. 46 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicatã, li se va elibera un singur titlu de proprietate, cu mentiunea la titular: "composesorat", "obste de mosneni", "obste de rãzesi", "pãduri grãniceresti", alte asociati si denumirea localitãtii respective.
            (2) Suprafata restituitã formelor asociative nu poate depãsi suprafata rezultatã din aplicarea reformei agrare din anul 1921.
            (3) Titlul de proprietate va fi însotit de o schitã de amplasament a suprafetei de teren forestier care a apartinut : composesoratului, obstii de mosneni, obstii de rãzesi etc.; ce urmeazã a fi restituit, si de o anexã cuprinzând numele, prenumele si, când este cazul, cota-parte ce i se cuvine fiecãreia dintre persoanele prevãzute la alin. (1), pe baza actelor care le atestã aceastã calitate si în limitele prevãzute în aceste acte.
            (4) Reconstituirea dreptului de proprietate, punerea în posesie si eliberarea titlurilor de proprietate se fac de comisiile locale, respectiv comisiile judetene, în a cãror razã teritorialã sunt situate terenurile, potrivit dispozitiilor prezentei legi.
            Art. 27. - Exploatarea terenurilor forestiere prevãzute la art. 26 din prezenta lege se face în conformitate cu statutele formelor asociative admise de legislatia statului român în perioada anilor 1921-1940.
            Art. 28. - (1) În vederea organizãrii exploatãrii terenurilor forestiere prevãzute la art. 26 din prezenta lege si a determinãrii responsabilitãtilor cu privire la exploatarea lor, persoanele îndreptãtite se vor constitui, în baza acestei legi, în formele asociative initiale de composesorat, pãduri grãniceresti, devãlmãsie de mosneni, obsti nedivizate de rãzesi etc.
            (2) În termen de 90 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi un comitet ad-hoc va solicita judecãtoriei în a cãrei razã teritorialã sunt situate terenurile, pe baza certificãrii dreptului de proprietate sau de mostenire de cãtre comisiile locale, autorizarea formelor asociative de administrare si de exploatare a terenurilor forestiere.
            (3) Comitetul ad-hoc va prezenta judecãtoriei, o datã cu cererea si cu certificatul eliberat de comisia localã, un statut autentificat de notarul public, în care se vor stabili structura acestora, organele de conducere, modul de exploatare a terenurilor forestiere, în conditiile legii, drepturile si obligatiile membrilor, rãspunderi, sanctiuni, modul de dizolvare, precum si alte prevederi specifice.
            (4) Prin hotãrâre judecãtoreascã formele asociative de exploatare în comun, constituite în conditiile si cu respectarea regimului silvic prevãzut de lege, dobândesc calitatea de persoanã juridicã. Hotãrârea judecãtoreascã va fi înscrisã într-un registru special tinut de judecãtorie.
            (5) Suprafetele forestiere aflate în proprietate comunã, conform naturii acestora, rãmân în proprietate indivizã pe toatã durata existentei lor.
            Art. 29. - (1 ) În aplicarea prevederilor art. 47 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicatã, propunerile de reconstituire a dreptului de proprietate pentru terenurile forestiere si eliberarea titlului de proprietate se vor face pe numele parohiei, schitului, mânãstirii, institutiei de învãtãmânt, indiferent de forma acesteia, în limita suprafetelor pe care le-au avut în proprietate, dar nu mai mult de 30 ha, indiferent dãcã terenurile sunt situate pe raza mai multor localitãti.
            (2) Centrele eparhiale, parohiile, schiturile, mânãstirile, constituite pânã la data intrãrii în vigoare a prezentei legi, dobândesc, prin reconstituire, suprafete pâriã la limita de 30 ha din fondul bisericesc al cultului cãruia îi apartin, recunoscut de lege, dacã acesta a avut în proprietate terenuri forestiere în judetul în care a fost constituitã parohia, schitul sau mânãstirea.
            (3) Terenurile atribuite potrivit alin. (2) nu vor putea depãsi, cumulat, suprafata avutã în proprietate de fondul bisericesc în judetul în care s-a constituit parohia, schitul sau mânãstirea care depune cerere pentru reconstituire.
            (4) Comunele, orasele si municipiile, care au detinut în proprietate terenuri cu vegetatie forestierã, pãduri, zãvoaie, tufãrisuri, fânete si pãsuni împãdurite, redobândesc, la cerere, proprietatea acestora, în limitele probate cu actele care atestã suprafetele solicitate în conditiile art. 9 alin. (3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicatã.
            (5) În cazul cererilor formulate de consiliile locale, actele de reconstituire a dreptului de proprietate si eliberarea titlului de proprietate se vor face pe numele comunei, orasului sau al municipiului, ca persoane juridice, iar titlul se va înmâna primarului.

CAPITOLUL IV
Dispozitii finale si tranzitorii

            Art. 30. - În aplicarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, astfel cum a fost modificatã prin Legea nr. 169/1997, cetãtenii români au aceleasi drepturi, indiferent dacã la data înregistrãrii cererii aveau domiciliul în tarã sau în strãinãtate.
            Art. 31. - (1) Constructiile de orice fel, apartinând exploatatiilor agricole si care au fost trecute în proprietatea statului prin efectul Decretului nr. 83/1949 pentru completarea unor dispozitii din Legea nr. 187/1945, se restituie fostilor proprietari sau, dupã caz, mostenitorilor acestora.
            (2) Constructiile de pe terenurile forestiere, care au fãcut parte din exploatatia forestierã la data trecerii în proprietatea statului, se restituie fostilor proprietari sau, dupã caz, mostenitoritor acestora.
            (3) În cazul în care astfel de bunuri imobile nu mai existã, se vor acorda despãgubiri.
            Art. 32. - (1) Persoanele fizice si persoanele juridice, prevãzute la art. 10 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicatã, au obligatia sã depunã declaratia pe propria rãspundere în legãturã cu suprafetele de teren atribuite potrivit legii sau, respectiv, detinute efectiv, în temeiul aceluiasi articol, în termen de 6 luni de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi.
            (2) Prevederile art. 110 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicatã, rãmân aplicabile.
            Art. 33. - Persoanele fizice si persoanele juridice, care nu au depus în termenul prevãzut de Legea nr. 169/1997 cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate sau, dupã caz, actele doveditoare, pot formula astfel de cereri si pot depune actele doveditoare în termen de 60 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi.
            Art. 34. - Terenurile fãrã constructii neafectate de lucrãri de investitii aprobate potrivit legii sau cu lucrãri ce au fost deteriorate, distruse si nu mai prezintã nici o valoare de întrebuintare, preluate în orice mod, inclusiv cu titlu de donatie, considerate proprietate publicã sau privatã a statului ori a unitãtilor administrativ-teritoriale prin aplicarea dispozitiilor Decretului nr. 712/1966 si ale altor acte normative speciale, se restituie fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora, dupã caz.
            Art. 35. - (1) Punerea în posesie a persoanelor îndreptãtite sã primeascã în proprietate terenuri forestiere, potrivit prezentei legi, se va face numai dupã crearea în teritoriu a structurilor de control si de aplicare a regimului silvic si numai dupã promulgarea legilor privind contraventiile silvice, regimul silvic si administrarea fondului forestier proprietate privatã si de stat, precum si statutul personalului silvic.
            (2) Ocoalele silvice si actualii detinãtori rãspund de paza si protectia vegetatiei forestiere de pe terenurile solicitate de fostii proprietari pânã la punerea în posesie în conditiile prevãzute de prezenta lege.
            Art. 36. - Persoanelor fizice cãrora li s-a stabilit dreptul de proprietate prin împroprietãrire, cu ocazia aplicãrii Legii nr. 187/1945 pentru înfãptuirea reformei agrare, dar cãrora nu li s-a atribuit efectiv terenul la care aveau dreptul sau cãrora atribuirea le-a fost anulatã li se vor acorda terenurile respective în limita suprafetelor disponibile.
            Art. 37. - Persoanelor fizice ale cãror terenuri au intrat în componenta fostelor cooperative agricole de productie si, ca urmare a comasãrilor, nu au primit drept de proprietate în conditiile Legii fondului funciar nr. 18/1991 li se reconstituie dreptul de proprietate în conditiile prezentei legi, pe vechile amplasamente, în perimetrul societãtilor comerciale cu capital de stat, dacã acestea nu au fost atribuite în conformitate cu art. 2 alin. (1) din prezenta lege, iar în toate celelalte cazuri contrare sunt aplicabile prevederile art. 17 din prezenta lege;
            Art. 38. - Reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente în conditiile prezentei legi, cu interzicerea transferãrii lor de cãtre comisiile prevãzute la art. 6 alin. (1) din prezenta lege.
            Art. 39. - Prevederile art. 26-28 din prezenta lege se aplicã în mod corespunzãtor si în cazul terenurilor agricole, pãsunilor si fânetelor ce au apartinut formelor asociative care au detinut astfel de terenuri.
            Art. 40. - Pentru toate terenurile agricole si forestiere solicitate prin cereri întemeiate, aprobate de organele competente, înregistrate în termenele si cu procedura prevãzute de Legea nr. 18/1991, modificatã si completatã prin Legea nr. 169/1997, care nu au putut fi retrocedate, precum si în situatiile în care fostii proprietari au optat pentru despãgubiri, Guvernul va stabili prin hotãrâre modul de evaluare a terenurilor, sursele financiare si modalitãtile de platã cãtre fostii proprietari, în termen de 45 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi.
            Art. 41. - Guvernul va modifica si va completa, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi, regulamentul aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 131/1991, republicat.

            Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comunã din 9 decembrie 1999, cu respectarea prevederilor art 74 alin. (1) si a/e art. 76 alin. (2) din Constitutia României.
 
p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
ANDREI IOAN CHILIMAN
p. PRESEDINTELE SENATULUI,
ULM NICOLAE SPINEANU

Bucuresti, 11 ianuarie 2000.
Nr. 1.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,
            Presedintele României d e c r e t e a z ã :
            Articol unic. - Se promulgã Legea pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 10 ianuarie 2000.
Nr. 1.

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

CURTEA CONSTITUTIONALÃ

DECIZIA Nr. 179
din 16 noiembrie 1999
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 111 alin. (3) din Legea administratiei publice locale nr. 69/1991, republicatã

            Lucian Mihai - presedinte
            Costicã Bulai - judecãtor
            Constantin Doldur - judecãtor
            Kozsokár Gábor - judecãtor
            Ioan Muraru - judecãtor
            Nicolae Popa - judecãtor
            Lucian Stângu - judecãtor
            Florin Bucur Vasilescu - judecãtor
            Romul Petru Vonica - judecãtor
            Paula C. Pantea - procuror
            Laurentiu Cristescu - magistrat-asistent

            Pe rol se aflã solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 111 alin. (3) din Legea administratiei publice locale nr. 69/1991, republicatã, exceptie ridicatã de prefectul judetului Arad în Dosarul nr. 2.027/CA/1999 al Curtii de Apel Timisoara.
            La apelul nominal lipsesc pãrtile, fatã de care procedura de citare este legal îndeplinitã:
            Cauza fiind în stare de judecatã, reprezentantul Ministerului Public apreciazã ca fiind necesarã mentinerea termenului în care prefectul sã poatã ataca în fata instantelor de contencios administrativ actele administratiei publice locale pe care le considerã ilegale. În caz contrar s-ar da posibilitatea prefectului sã atace în mod discretionar în justitie actele administratiei publice locale, fapt ce ar reprezenta o restrângere a drepturilor cetãtenilor. Reprezentantul Ministerului Public aratã totodatã cã anterior Curtea s-a mai pronuntat asupra constitutionalitãtii dispozitiilor criticate, pe care le-a considerat constitutionale, fapt pentru care solicitã respingerea exceptiei ridicate.

CURTEA,
            având în vedere actele si lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:
            Prin Încheierea din 19 mai 1999, Curtea de Apel Timisoara - Sectia comercialã si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutionalã cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 111 alin. (3) din Legea administratiei publice locale nr. 69/1991, republicatã, exceptie ridicatã de prefectul judetului Arad în Dosarul nr. 2.027/CA/1999, în contradictoriu cu Consiliul Local al Municipiului Arad si cu Camera de Comert, Industrie si Agriculturã Arad, dosar aflat pe rolul acelei instante.
            În motivarea exceptiei prefectul judetului Arad considerã cã "Întrucât legiuitorul, prin Constitutie, nu a înteles sã stabileascã un termen în care prefectul sã solicite instantei anularea unui act apreciat ca nelegal si nici nu face trimitere la o lege care sã conditioneze sau sã limiteze exercitarea acestui drept, apreciem cã prevederile art: 111 alin. (3) din Legea nr. 69/1991 , republicatã - prin care se stabileste termenul de decãdere de 30 de zile - sunt neconstitutionale".
            Instanta de judecatã opineazã cã exceptia ridicatã este întemeiatã, dispozitiile art. 111 alin. (3) din Legea nr. 69/1991, republicatã, contravenind prevederilor constitutionale.
            Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, încheierea de sesizare a fost comunicatã presedintilor celor douã Camere ale Parlamentului si Guvernului pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei ridicate.
            În punctul sãu de vedere presedintele Camerei Deputaiilor apreciazã cã exceptia este întemeiatã, întrucât "dispozitiile art. 111 alin. (3) din Legea administratiei publice locale nr. 69/1991, republicatã, sunt neconstitutionale". Se considerã cã a limita introducerea de cãtre prefect a actiunii împotriva unui act al autoritãtilor administratiei publice locale la 30 de zile si a stabilit cã acest termen este unul de decãdere ar însemna un adaos la textul constitutional. Acest lucru ar fi de naturã sã îngreuneze "controlul de legalitate exercitat de prefect". În plus, faptul cã nu se stabileste un termen pentru actiunea în contencios administrativ a prefectului reprezintã totodatã o mãsurã de ocrotire a intereselor persoanelor fizice. "Dacã ar exista un termen în care prefectul nu ar putea - din ratiuni obiective - sã se încadreze, ar fi necesar ca persoanele fizice sã se adreseze ele însele instantei de contencios administrativ cu o cerere întemeiatã pe dispozitiile art. 48 din Constitutie. Or, posibilitatea prefectului de a ataca oricând un act vãtãmãtor emis de o autoritate publicã localã aleasã se constituie într-o garantie de care beneficiazã însesi persoanele fizice vãtãmate".
            În punctul de vedere al Guvernului se apreciazã, de asemenea, cã exceptia este întemeiatã, evocându-se jurisprudenta Curtii Constitutionale, care printr-o decizie anterioarã, nr. 137/1994, s-a pronuntat în sensul considerãrii ca neconstitutional a textului din fostul art. 101 alin. 2 din Legea nr. 69/1991, text ce stabilea un termen de 15 zile pentru actiunea prefectului.
            Presedintele Senatului nu a comunicat punctul sãu de vedere.
CURTEA,
            examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale presedintelui Camerei Deputatilor si Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmãtoarele:
            Potrivit art. 144 lit. c) din Constitutie si art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã, Curtea Constitutionalã a fost legal sesizatã si este competentã sã solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicatã.
            Exceptia de neconstitutionalitate se referã la art. 111 alin. (3) din Legea administratiei publice locale nr. 69/1991, republicatã, care are urmãtoarea redactare: "Introducerea actiunii de cãtre prefect se face în termen de 30 de zile de la
30 de zile este termen de decâdere. Actiunea este scutitã de taxa de timbru. "
            Examinând exceptia ridicatã, Curtea retine cã acest text de lege a mai fãcut obiectul controlului de constitutionalitate.
            Astfel, prin Decizia nr. 66 din 27 aprilie 1999, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 308 din 30 iunie 1999, Curtea Constitutionalã, luând în dezbatere o exceptie în care se criticau, pe motiv de neconstitutionalitate, prevederile art. 111 alin. (2) si (3) din Legea administratiei publice locale nr. 69/1991, republicatã, a respins acea exceptie, considerând cã instituirea unui termen de decãdere pentru introducerea actiunii de cãtre prefect la instanta de contencios administrativ nu înseamnã o adãugare la textul art. 122 alin. (4) din Constitutie sau o încãlcare a acestuia. De altfel prin alin. (3) al aceluiasi articol din Constitutie se prevede cã "Atributiile prefectului se stabilesc potrivit legii". prin aceeasi decizie curtea a constatat cã "stabilirea acestui termen de decãdere nu constituie o limitare a prerogativelor sale de tutelã administrativã, ci, dimpotrivã, reprezintã un stimulent si o garantie a examinãrii cu celeritate a actelor administrative emise de autoritãtile publice locale, în vederea luãrii mãsurilor legale de desfiintare a celor date cu încãlcarea dispozitiilor legii".
            Deoarece nu au intervenit elemente noi care sã determine schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, iar considerentele din aceastã decizie îsi pãstreazã valabilitatea si în acest caz, prezenta exceptie de neconstitutionalitate urmeazã sã fie respinsã.
            Pentru motivele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA
În numele legii
D E C I D E :
            Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 111 alin. (3) din Legea administratiei publice locale nr. 69/1991, republicatã, exceptie ridicatã de prefectul judetului Arad în Dosarul nr. 2.027/CA/1999 al Curtii de Apel Timisoara.
            Definitivã si obligatorie.
            Pronuntatã în sedinta publicã din data de 16 noiembrie 1999.

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
LUCIAN MIHAI

Magistrat-asistent,
Laurentiu Cristescu