MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A I
Anul XII - Nr. 12    LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE    Vineri, 14 ianuarie 2000

SUMAR

          4. - Hotãrâre privind trecerea unei parti dintr-un imobil, proprietate publica a statului, din administrarea Autoritatii Feroviare Romane - AFER în administrarea Regiei Autonome "registrul auto roman"

          5. - Hotãrâre privind transmiterea, cu plata, a unui imobil - constructii si terenul aferent -, situat în municipiul Baia Mare, de la Societatea Comerciala "iris-ta" - S.A. Baia Mare în proprietatea publica a statului si în administrarea Ministerului Educatiei Nationale, pentru Universitatea de Nord din Baia Mare

          6. - Hotãrâre privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 1999, rectificate, ale regiilor autonome de interes national din subordinea Ministerului Apararii Nationale

          7. - Hotãrâre pentru modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 788/1998 privind aprobarea Programului de dezvoltare a sectorului intreprinderilor mici si mijlocii "Stimularea înfiintarii de întreprinderi mici si mijlocii si sprijinirea noilor întreprinderi"

          8. - Hotãrâre privind prelungirea aplicarii prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 312/1999 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordãrii asistentei medicale în cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pe anul 1999

          9. - Hotãrâre privind garantarea la extern de cãtre Ministerul Finantelor, in numele statului roman, a creditelor comerciale in produse tip GSM 102 si 103/2000

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

          337. - Ordin al ministrului industriei si comertului privind aprobarea Prescriptiilor tehnice pentru autorizarea laboratoarelor care executa examinari distructive asupra materialelor utilizate la instalatiile mecanice sub presiune si la instalatiile de ridicat CR 16-99

          1. - Ordin privind aprobarea Prescriptiilor tehnice pentru autorizarea agentilor economici de a executa lucrãri la instalatiile mecanice sub presiune, instalatiile de ridicat si aparate consumatoare de combustibili CR 2-99

          16. - Decizie a directorului general al Directiei Generale a Vamilor privind Normele tehnice de interpretare a Sistemului armonizat de denumire si codificare a marfurilor, editia a II-a (1996), actualizate prin aducerile la zi nr.1-8

ACTE ALE BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

          4. - Circularã privind ratele dobânzilor plãtite la rezervele minime obligatorii aferente lunii ianuarie 2000 (perioade de aplicare)

ACTE ALE AUTORITÃTII NATIONALE A ROMÂNIEI

          78/1999. - Decizia privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifului pentru serviciul de distributie a energiei electrice

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind trecerea unei pãrti dintr-un imobil, proprietate publicã a statului, din administrarea Autoritãtii Feroviare Române - AFER în administrarea Regiei Autonome "registrul auto român"

            În temeiul art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia,
            Guvernul României h o t ã r ã s t e:
            Art. 1. - (1) Se aprobã transmiterea unei pãrti din imobilul, proprietate publicã a statului, situat în municipiul Bucuresti, Calea Grivitei nr. 391, sectorul 1, identificat potrivit anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din administrarea Autoritãtii Feroviare Române - AFER în administrarea Regiei Autonome "registrul auto român".
            (2) Trecerea pãrtii din imobilul prevãzut la alin. (1) se face la valorile de intrare înregistrate în contabilitate, actualizate.
            Art. 2. - Patrimoniul Autoritãtii Feroviare Române - AFER se diminueazã cu valoarea imobilului trecut în administrare potrivit art. 1, iar patrimoniul Regiei Autonome "registrul auto român" se majoreazã în mod corespunzãtor.
            Art. 3. - Predarea-preluarea imobilului prevãzut la art. 1 se face pe bazã de protocol încheiat între pãrtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul transporturilor,
Traian Bãsescu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 10 ianuarie 2000.
Nr. 4.

ANEXÃ

DATELE DE IDENTIFICARE
a pãrtii din imobil care se transmite
în administrarea Regiei Autonome "registrul auto român"


 
Locul unde este
situat imobilul
Persoana juridicã de la care se transmite partea din imobil
Persoana juridicã la care se transmite partea din imobil
Caracteristicile tehmice ale pãrtii din imobil care se transmite
Valoarea de înregistrare în contabilitate a pãrtii din imobil la data transmiterii
Municipiul Bucuresti,
Calea Grivitei nr. 391, sectorul 1
Autoritatea Feroviarã
Românã - AFER
Regia Autonomã "Registrul Auto Român" Suprafata construitã = 227,4 m2
Numãrul de inventar: 6.017
Data dãrii în folosintã: 1939
Valoarea de inventar: 14.244.103 lei
Valoarea rãmasã: 0 lei
Amortizare: 100%
Suprafata terenului aferent = 227,4 m2
14.244.103 lei

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea, cu platã, a unui imobil - constructii si terenul aferent -, situat în municipiul Baia Mare, de la Societatea Comercialã "iris-ta" - S.A. Baia Mare în proprietatea publicã a statului si în administrarea Ministerului Educatiei Nationale, pentru Universitatea de Nord din Baia Mare

            În temeiul dispozitiilor art. 8 alin. (3) si ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia,
            Guvernul României h o t ã r ã s t e:
            Art. 1. - Se aprobã transmiterea, cu platã, a imobilului - constructii si terenul aferent -, situat în municipiul Baia Mare, str. Crisan nr. 10, judetul Maramures, identificat potrivit anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din patrimoniul Societãtii Comerciale "iris-ta" - S.A. Baia Mare în proprietatea publicã a statului si în administrarea Ministerului Educatiei Nationale, pentru Universitatea de Nord din Baia Mare.
            Art. 2. - Plata, în sumã de 6,756 miliarde lei, se efectueazã din venituri de la bugetul de stat, din surse proprii ale Universitãtii de Nord din Baia Mare si din alte surse legal constituite.
            Art. 3. - Predarea-preluarea imobilului si a terenului aferent, transmise potrivit art. 1, se face pe bazã de protocol încheiat între pãrtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul educatiei nationale,
Andrei Marga
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul lucrãrilor publice si amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica

Bucuresti, 10 ianuarie 2000.
Nr. 5.

ANEXA

DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilului care se transmite în proprietatea publicã a statului si în administrarea Ministerului Educatiei Nationale, pentru Universitatea de Nord din Baia Mare

Locul unde este
situat imobilul
Persoana juridicã de la care se transmite partea din imobil
Persoana juridicã la care se transmite partea din imobil
Caracteristicile tehmice ale pãrtii din imobil care se transmite
Municipiul Baia Mare, str. Crisan nr. 10,
judetul Maramures
Societatea Comercialã
"iris-ta" - S.A.
Baia Mare
Ministerul Educatiei Nationale, pentru Universitatea de Nord din Baia Mare Clãdire P + 3E, 44 de încãperi
- suprafata construitã = 594 m2
- suprafata desfãsuratã = 2.376 m2
Anexe
- suprafata totalã = 184 m2
Total suprafatã teren = 2.049 m2
Valoarea imobilului la data de 26
octombrie 1999 = 6,756 miliarde lei, la un curs al dolarului S.U.A. de 16.803 lei

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 1999, rectificate, ale regiilor autonome de interes national din subordinea Ministerului Apãrãrii Nationale

            În temeiul art. 46 alin. (2) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 140/1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999,
            Guvernul României h o t ã r ã s t e:
            Articol unic. - Se aprobã bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 1999, rectificate, ale regiilor autonome de interes national din subordinea Ministerului Apãrãrii Nationale, prevãzute în anexele nr. I/1, I/2 si I/3. Anexele nr. I/1, I/2 si I/3 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre si se transmit Ministerului Apãrãrii Nationale si Ministerului Finantelor.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
p. Ministrul apãrãrii nationale,
Ion Bogdan Tudoran,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul muncii si protecsiei sociale,
Smaranda Dobrescu

Bucuresti, 10 ianuarie 2000.
Nr. 6.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 788/1998 privind aprobarea Programului de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici si mijlocii "Stimularea înfiintãrii de întreprinderi mici si mijlocii si sprijinirea noilor întreprinderi"

            Guvernul României h o t ã r ã s t e:
            Articol unic. - Hotãrârea Guvernului nr. 788/1998 privind aprobarea Programului de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici si mijlocii "Stimularea înfiintãrii de întreprinderi mici si mijlocii si sprijinirea noilor întreprinderi", publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 17 noiembrie 1998, se modificã dupã cum urmeazã:
            - La punctul 3.4 din anexã, ultimul alineat va avea urmãtorul cuprins:
            "Ajutoarele financiare nerambursabile nu vor depãsi suma de 120 milioane lei pentru fiecare solicitant."

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Presedintele Agentiei Nationale
pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii,
Mirel Tariuc
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 12 ianuarie 2000.
Nr. 7.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind prelungirea aplicarii prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 312/1999 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pe anul 1999

            În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (2) din Constitutia României,
            Guvernul României h o t a r a s t e:
            Art. 1. - Se prelungeste pâna la data de 31 martie 2000 aplicarea prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 312/1999 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pe anul 1999.
            Art. 2. - Pâna la data de 15 februarie 2000 Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si Colegiul Medicilor din România, cu avizul Ministerului Sanatatii, vor supune Guvernului spre adoptare Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate pe anul 2000.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneaza:
Presedintele Casei Nationale de
Asigurari de Sanatate,
Alexandru Ciocâlteu
Ministru de stat, ministrul sanatatii,
Hajdú Gábor
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Smaranda Dobrescu

Bucuresti, 12 ianuarie 2000.
Nr. 8.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind garantarea la extern de cãtre Ministerul Finantelor, în numele statului român, a creditelor comerciale în produse tip GSM 102 si 103/2000

            În temeiul prevederilor art. 2 lit. f), coroborate cu cele ale art. 35 din Legea datoriei publice nr. 81/1999,
            Guvernul României h o t ã r ã s t e:
            Art. 1. - Ministerul Finantelor garanteazã la extern, în numele statului român, creditele comerciale în produse tip GSM 102 si 103/2000, în valoare de 25 milioane dolari S.U.A., acordate Guvernului României de Guvernul Statelor Unite ale Americii.
            Art. 2. - Garantia la extern prevãzutã la art. 1 se emite în favoarea unor bãnci comerciale numai dupã încheierea cu acestea a conventiilor de garantare, prin care se vor stabili obligatiile care le revin în ceea ce priveste rambursarea creditului, achitarea dobânzii aferente, a comisioanelor si spezelor bancare externe, inclusiv a comisionului de risc.
            Art. 3. - Ministerul Industriei si Comertului si Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, împreunã cu bãncile comerciale prevãzute la art. 2 vor desemna agentii economici importatori, pe criterii de eficientã economicã si solvabilitate financiarã.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu
Ministrul agriculturii si alimentatiei,
Ioan Avram Muresan
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministru de stat,
ministrul afacerilor externe,
Petre Roman

Bucuresti, 12 ianuarie 2000.
Nr. 9.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

ORDIN
privind aprobarea Prescriptiilor tehnice pentru autorizarea laboratoarelor care executã examinãri distructive asupra materialelor utilizate la instalatiile mecanice sub presiune si la instalatiile de ridicat CR 16-99

            Ministrul industriei si comertului,
            în conformitate cu atributiile Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat,
            în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 864/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Comertului,
            emite urmãtorul ordin:
            Art. 1. - Se aprobã Prescriptiile tehnice pentru autorizarea laboratoarelor care executã examinãri distructive asupra materialelor utilizate la instalatiile mecanice sub presiune si la instalatiile de ridicat CR 16-99*).
            Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicãrii lui.

p. Ministrul industriei si comertului,
Ion Roman,
secretar de stat*) Prescriptiile tehnice vor fi publicate la Editura Tehnicã.

Bucuresti, 14 decembrie 1999.
Nr. 337.

MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI

ORDIN
privind aprobarea Prescriptiilor tehnice pentru autorizarea agentilor economici de a executa lucrãri la instalatiile mecanice sub presiune, instalatiile de ridicat si aparate consumatoare de combustibili CR 2-99

            Ministrul industriei si comertului,
            în conformitate cu atributiile Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat,
            în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 864/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Comertului,
            emite urmãtorul ordin:
            Art. 1. - Se aprobã Prescriptiile tehnice pentru autorizarea agentilor economici de a executa lucrãri la instalatiile mecanice sub presiune, instalatiile de ridicat si aparate consumatoare de combustibili CR 2-99*).
            Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data publicãrii lui.

p. Ministrul industriei si comertului,
Ion Roman,
secretar de stat

__________
*) Prescriptiile tehnice vor fi publicate la Editura Tehnicã.

Bucuresti, 7 ianuarie 2000.
Nr. 1.

MINISTERUL FINANTELOR
DIRECTIA GENERALÃ A VÃMILOR

DECIZIE
privind Normele tehnice de interpretare a Sistemului armonizat de denumire si codificare a mãrfurilor, editia a II-a (1996), actualizate prin aducerile la zi nr. 1-8

            Directorul general al Directiei Generale a Vãmilor,
            tinând seama de prevederile art. 72 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României,
            în temeiul art. 394 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr.626/1997,
            emite urmãtoarea decizie:
            Art. 1. - Pentru asigurarea clasificãrii corecte a mãrfurilor în Tariful vamal de import al României se utilizeazã textul oficial al Notelor explicative ale Sistemului armonizat de denumire si codificare a mãrfurilor, editia a II-a (1996), elaborate de Comitetul Sistemului armonizat si aprobate de Consiliul de Cooperare Vamalã în temeiul art. 7 alin. 1 lit. b) si al art. 8 din Conventia internationalã privind Sistemul armonizat de denumire si codificare a mãrfurilor, încheiatã la Bruxelles la 14 iunie 1983, ratificatã prin Legea nr. 98/1996.
            Art. 2. - Versiunea în limba românã a textului oficial al Notelor explicative ale Sistemului armonizat de denumire si codificare a mãrfurilor, prevãzutã în anexa*) care face parte integrantã din prezenta decizie, cuprinde aducerile la zi nr. 1-8, reprezentând toate modificãrile aduse Notelor explicative ale Sistemului armonizat de denumire si codificare a mãrfurilor, elaborate de Comitetul Sistemului armonizat si aprobate de Consiliul de Cooperare Vamalã pânã la data emiterii prezentei decizii.
            Art. 3. - Aducerile la zi elaborate de Comitetul Sistemului armonizat si aprobate de Consiliul de Cooperare Vamalã ulterior publicãrii prezentei decizii se vor utiliza în baza deciziilor directorului general al Directiei Generale a Vãmilor, care vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Directorul general al Directiei Generale a Vãmilor,
Gelu Stefan Diaconu*) Anexa se publicã ulterior.

Bucuresti, 5 ianuarie 2000.
Nr. 16.

BANCA NATIONALÃ A ROMÂNIEI

CIRCULARÃ
privind ratele dobânzilor plãtite la rezervele minime obligatorii aferente lunii ianuarie 2000 (perioade de aplicare)

            În baza prevederilor art. 8 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bãncii Nationale a României,
            în aplicarea prevederilor Regulamentului Bãncii Nationale a României nr. 4/1998 privind regimul rezervelor minime obligatorii, republicat,
            Banca Nationalã a României h o t ã r ã s t e:
            Ratele dobânzilor plãtite la rezervele minime obligatorii aferente lunii ianuarie 2000 (perioade de aplicare) sunt:
            - 31,0% pentru rezervele minime obligatorii constituite în lei;
            - 3,4% pentru rezervele minime obligatorii constituite în dolari S.U.A.;
            - 2,1% pentru rezervele minime obligatorii constituite în euro.

GUVERNATORUL BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,
EMIL IOTA GHIZARI

Bucuresti, 12 ianuarie 2000.
Nr. 4.

ACTE ALE AUTORITÃTII NATIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

AUTORITATEA NATIONALÃ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

DECIZIE
privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifului pentru serviciul de distributie a energiei electrice

            Presedintele Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,
            în temeiul art. 6 lit. c) si al art. 9 alin. (4) si (5) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, precum si al art. 70 lit. a) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electricã si termicã,
            emite urmãtoarea decizie:
            Art. 1. - Se aprobã Metodologia de stabilire a tarifului pentru serviciul de distributie a energiei electrice, prevãzutã în anexa*) la prezenta decizie.
            Art. 2. - Compania Nationalã de Electricitate - S.A. va aduce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.
            Art. 3. - Prezenta decizie va fi publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
            Art. 4. - Departamentul tarife, reglementãri comerciale si protectia consumatorului din cadrul Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei va asigura si va controla modul de aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii.
            Art. 5. - În termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei decizii Societatea Comercialã "electrica" - S.A. va prezenta Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei propunerile de tarife calculate pe baza metodologiei, în vederea aprobãrii.

Presedintele Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Jean Constantinescu*) Departamentul tarife, reglementãri comerciale si protectia consumatorului din cadrul Autoritãtii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei va pune la dispozitie agentilor economici interesati, la cererea acestora, metodologia prevãzutã la art. 1.

Bucuresti, 30 noiembrie 1999.
Nr. 78.