MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A I
Anul XII - Nr. 19    LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE   Joi, 20 ianuarie 2000

SUMAR

DECRETE

         5. - Decret privind conferirea Ordinului national Steaua României

         7. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadã unui colonel din Ministerul Apãrãrii Nationale si trecerea acestuia în rezervã

         8. - Decret privind rechemarea unui ambasador

         9. - Decret privind acordarea gradului de general  de brigadã unui colonel din Ministerul de Interne si trecerea acestuia în rezervã

         10. - Decret privind rechemarea unui ambasador

         11. - Decret privind rechemarea unui ambasador

         12. - Decret privind conferirea Ordinului "meritul  militar" unor pensionari militari, veterani de rãzboi, din Ministerul Apãrãrii Nationale

         13. - Decret privind rechemarea unui ambasador

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

         30. - Hotãrâre privind transmiterea unei subunitãti de  productie din administrarea Regiei Autonome "multiproduct" în administrarea Directiei Generale a  Penitenciarelor

         31. - Hotãrâre privind abrogarea Hotãrârii Guvernului nr. 470/1999 pentru constituirea Comisiei de privatizare a Bãncii Române de Comert Exterior Bancorex - S.A.

ACTE ALE BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

         27. - Ordin pentru aplicarea Regulamentului Bãncii Nationale a României nr. 1/1999 privind organizarea si functionarea la Banca Nationalã a României a Centralei Riscurilor Bancare

ACTE ALE OFICIULUI NATIONAL AL CINEMATOGRAFIEI

         1. - Ordin pentru aprobarea vânzãrii si încheierii contractelor de leasing cu clauzã irevocabilã de vânzare de active disponibile din patrimoniul Regiei Autonome a Distributiei si Exploatãrii Filmelor "românia film"

ACTE ALE CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

         314/1999. - Hotãrâre privind aprobarea Listei cuprinzând asociatiile si fundatiile române cu personalitate juridicã care înfiinteazã si administreazã unitãti de asistentã socialã, ce beneficiazã de subventii în anul 1999 din bugetul local al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, precum si a nivelului acestora

DECRETE

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului national Steaua României

            În temeiul art. 94 lit. a) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al Legii nr. 77/1999,
            Presedintele României d e c r e t e a z ã :
            Art. 1. - Se confierã Excelentei sale domnului Romano Prodi, presedintele Comisiei Europene, Ordinul national Steaua României în grad de Mare Cruce pentru promovarea unei viziuni generoase a Europei secolului XXI si pentru contributia sa esentialã la progresul României pe calea integrãrii europene.
            Art. 2. - Se conferã Excelentei sale domnului Gunter Verheugen, comisar european însãrcinat cu extinderea Uniunii   Europene, Ordinul national Steaua României în grad de Mare Ofiter pentru contributia sa deosebitã la constructia europeanã si pentru sprijinul acordat eforturilor României de integrare europeanã.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din Constitutia României,
contrasemnãm acest decret.
PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU

Bucuresti, 13 ianuarie 2000.
Nr. 5.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigadã unui colonel din Ministerul Apãrãrii Nationale si trecerea acestuia în rezervã

            În temeiul art. 94 lit. b) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 43 alin. 1 lit. a), al art. 45 lit. a) si al art. 66 alin. 1 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,
            având în vedere propunerea ministrului apãrãrii nationale,
            Presedintele României d e c r e t e a z ã :
            Art. 1. - Pe data de 31 ianuarie 2000 se acordã gradul de general de brigadã colonelului Mãrgãrit Aurel Mihaiu.
            Art. 2. - Pe data de 31 ianuarie 2000 generalul de brigadã Mãrgãrit Aurel Mihaiu se trece în rezervã prin aplicarea art. 85 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din Constitutia României,
contrasemnãm acest decret.
PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU

Bucuresti, 14 ianuarie 2000.
Nr. 7.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind rechemarea unui ambasador

            În temeiul art. 91 alin. (2) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,
            Presedintele României d e c r e t e a z ã :
            Articol unic. - Domnul Liviu-Petru Zapartan se recheamã din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Marele Ducat de Luxemburg.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din Constitutia României,
contrasemnãm acest decret
PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU

Bucuresti, 14 ianuarie 2000.
Nr. 8.

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigadã unui colonel din Ministerul de Interne si trecerea acestuia în rezervã

            În temeiul art. 94 lit. b) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 43 alin. 1 lit. a), al art. 45 lit. a), al art. 66 alin. 1 si al art. 109 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,
având în vedere propunerea ministrului de interne,
            Presedintele României d e c r e t e a z ã :
            Art. 1. - Pe data de 31 ianuarie 2000 se acordã gradul de general de brigadã colonelului Negoitã Radu Ion.
            Art. 2. - Pe data de 31 ianuarie 2000 generalul de brigadã Negoitã Radu Ion se trece în rezervã prin aplicarea art. 85 alin. 1 lit. a) din .Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din Constitutia României,
contrasemnãm acest decret.
PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU

Bucuresti, 14 ianuarie 2000.
Nr. 9.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind rechemarea unui ambasador

            În temeiul art. 91 alin. (2) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,
            Presedintele României d e c r e t e a z ã :
            Articol unic. - La data de 15 ianuarie 2000 domnul Eugen Dijmãrescu se recheamã din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Japonia.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din Constitutia României,
contrasemnãm acest decret.
PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU

Bucuresti, 14 ianuarie 2000.
Nr. 10.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind rechemarea unui ambasador

            În temeiul art. 91 alin. (2) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,
            Presedintele României d e c r e t e a z ã :
            Articol unic. - Domnul Ioan Sbârnã se recheamã din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romãniei în Republica Cuba.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din Constitutia României,
contrasemnãm   acest decret.
PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU

Bucuresti, 14 ianuarie 2000.
Nr. 11.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului "meritul militar"
unor pensionari militari, veterani de rãzboi, din Ministerul Apãrãrii Nationale

            În temeiul art. 94 lit. a) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 2 din Legea nr. 238/1998 privind conferirea Ordinului "meritul militar" pensionarilor militari, veterani de rãzboi,
            având în vedere propunerile ministrului apãrãrii nationale,
            Presedintele României d e c r e t e a z ã :
            Art. 1. - Se conferã Ordinul "meritul militar" clasa I, pentru 25 de ani vechime în serviciu, pensionarilor militari, veterani de rãzboi, prevãzuti în anexa nr. 1.
            Art. 2. - Se conferã Ordinul "meritul militar" clasa a II-a, pentru 20 de ani vechime în serviciu; pensionarilor militari, veterani de rãzboi, prevãzuii în anexa nr. 2.
            Art. 3. - Se conferã Ordinul "meritul militar" clasa a III-a, pentru 15 ani vechime în serviciu, pensionarilor militari, veterani de rãzboi, prevãzuti în anexa nr. 3.
            Art. 4. - Anexele nr. 1 -3*) fac parte integrantã din prezentul decret.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din Constitutia României,
contrasemnãm acest decret.
PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU

Bucuresti, 14 ianuarie 2000.
Nr. 12.*) Anexele nr. 1-3 se publicã ulterior

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind rechemarea unui ambasador

            În temeiul art. 91 alin. (2) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,
            Presedintele României d e c r e t e a z ã :
            Articol unic. - Domnul Constantiri Ene se recheamã din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar, sef al Misiunii Permanente a României pe lângã Uniunea Europeanã, cu sediul la Bruxelles.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din Constitutia României,
contrasemnãm acest decret.
PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU

Bucuresti, 14 ianuarie 2000.
Nr. 13.

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unei subunitãti de productie din administrarea Regiei Autonome "multiproduct" în administrarea Directiei Generale a Penitenciarelor

            În temeiul prevederilor art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia,
            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Art. 1. - Se transmite, fãrã platã, din administrarea Regiei Autonome "multiproduct" în administrarea Directiei Generale a Penitenciarelor Întreprinderea de încãltãminte Craiova, subunitate fãrã personalitate juridicã, cu sediul în municipiul Craiova, str. Vasile Aleesandri nr. 75, judetul Dolj, identificatã potrivit anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
            Art. 2. - Predarea-preluarea activului si pasivului subunitãtii prevãzute la art. 1, rezultate din balanta de verificare contabilã încheiatã de Regia Autonomã "multiproduct" la data de 31 decembrie 1999, actualizatã pe bazã de inventar la data predãrii-preluãrii efective, se face prin protocol încheiat între pãrtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
            Art. 3. - (1) Numãrul maxim de posturi aprobat pentru Ministerul Justitiei - Directia Generalã a Penitenciarelor se
suplimenteazã cu 25 de posturi, corespunzãtor numãrului de angajati ai subunitãtii prevãzute la art. 1.
            (2) Personalul încadrat în subunitatea prevãzutã la art. 1 se preia de cãtre Directia Generalã a Penitenciarelor si se considerã transferat.
           Art. 4. - Hotãrârea Guvernului nr. 98/1991 privind înfiintarea Regiei Autonome "multiproduct", publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 38 din 23 februarie 1991 si Hotãrârea Guvernului nr. 65/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 14 martie 19.97, cu completãrile si modificãrile ulterioare, se modificã în mod corespunzãtor prevederilor prezentei hotãrâri.
            Art. 5. - Prezenta hotãrâre se aplicã începând cu luna ianuarie 2000.

 PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul justitiei,
Valeriu Stoica
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Smaranda Dobrescu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 17 ianuarie 2000.
Nr. 30.

ANEXÃ

DATELE DE IDENTIFICARE
a subunitãtii care se transmite în administrarea Directiei Generale a Penitenciarelor
 

Adresa
subunitãtii
Persoana juridicã
de la care se transmite subunitatea
Persoana juridicã
la care se transmite subunitatea
Caracteristici tehnice
ale subunitãtii
Municipiul Craiova,
str. Vasile Alecsandri
nr. 75, iudetul Dolj
Regia Autonomã
"multiproduct" 
Directia Generalã a
Penitenciarelor
Suprafata construitã = 2.200 m2

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind abrogarea Hotãrârii Guvernului nr. 470/1999 pentru constituirea Comisiei de privatizare a Bãncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A.

            În temeiul prevederilor art. 41 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societãtilor comerciale, cu modificãrile si completãrile ulterioare, având în vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 39/1999
privind finalizarea procesului de restructurare a Bãncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si fuziunea prin absorbire a acestei bãnci cu Banca Comercialã Românã - S.A., cu modificãrile si completãrile ulterioare.
            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Articol unic. - Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri se abrogã Hotãrârea Guvernului nr. 470/1999 pentru constituirea Comisiei de privatizare a Bãncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A., publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 273 din 16 iunie 1999.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Presedintele Agentiei Române de Dezvoltare,
Sorin Fodoreanu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Presedintele Consiliului de administratie al Fondului Proprietãtii de Stat,
Radu Sârbu
Guvernatorul Bãncii Nationale a României,
Emil Iota Ghizari

Bucuresti, 17 ianuarie 2000.
Nr. 31.

ACTE ALE BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

ORDIN
pentru aplicarea Regulamentului Bãncii Nationale a României nr. 1/1999 privind organizarea si functionarea la Banca Nationalã a României a Centralei Riscurilor Bancare

            Guvernatorul Bãncii Nationale a României,
            având în vedere prevederile art. 25 si 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bãncii Nationale a României, precum si ale art. 5 pct. 4, art. 11 si 13 din Regulamentul Bãncii Nationale a României nr. 1/1999 privind organizarea si functionarea la Banca Nationalã a României a Centralei Riscurilor Bancare,
            emite prezentul ordin,
            Art. 1. - Bãncile vor transmite informatiile la Centrala Riscurilor Bancare prin Reteaua de Comunicatii Interbancare.
            Art. 2. - Pentru informatiile de risc bancar transmise bãncilor de Centrala Riscurilor Bancare se percepe un comision lunar de 10.000.000 (zece milioane) lei fiecãrei bãnci conectate la Reteaua de Comunicatii Interbancare.
            Comisionul va fi perceput de Directia operatiuni bancare din contul curent al respectivelor bãnci, în ultima zi bancarã a lunii, pe baza comunicãrii oficiale a Directiei politici financiar-bancare, transmisã cel târziu pânã în penultima zi bancarã a lunii.
            Art. 3. - Limita de raportare în functie de care bãncile transmit Centralei Riscurilor Bancare riscul individual al unui debitor este egalã sau mai mare de 200.000.000 (douã sute milioane) lei.

GUVERNATORUL BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,
EMIL IOTA GHIZARI

Bucuresti, 18 ianuarie 2000.
Nr. 27.

ACTE ALE OFICIULUI NATIONAL AL CINEMATOGRAFIEI

OFICIUL NATIONAL AL CINEMATOGRAFIEI

ORDIN
pentru aprobarea vânzãrii si încheierii contractelor de leasing cu clauzã irevocabilã de vânzare de active
disponibile din patrimoniul Regiei Autonome a Distributiei si Exploatãrii Filmelor "românia film"

            Presedintele Oficiului National al Cinematografiei,
            având în vedere prevederile art. 27 alin. (1) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societãtilor comerciale, cu modificãrile si completãrile ulterioare, ale art. 12 alin. (1) lit. a) si b) din Legea nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzãtorilor privati pentru înfiintarea si dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii
            în temeiul prevederilor art. 7 lit. n) si ale art. 12 alin. (2) din Hotãrârea Guvernului nr. 311/1998 privind organizarea si functionarea Oficiului National al Cinematografiei,
            emite urmãtorul ordin:
            Art. 1. - Se aprobã declansarea procedurilor de negociere directã în vederea:
            a) vânzãrii activelor utilizate în baza unor contracte de închiriere, a unor contracte de locatie de gestiune sau a unor contracte de asociere în participatiune;
            b) transformãrii în contracte de leasing cu clauzã irevocabilã de vânzare a contractelor de închiriere, a contractelor de locatie de gestiune, respectiv a contractelor de asociere în participatiune.
            Art. 2. - Prevederile prezentului ordin se aplicã:
            a) întreprinderilor mici si mijlocii, astfel cum sunt definite în Legea nr. 133/1999;
            b) locatarilor si asociatilor care au în derulare contracte de locatie de gestiune, de închiriere sau de asociere în participatiune, în situatia în care acestia au efectuat investitii în activele pe care le utilizeazã, reprezentând mai mult de 15% din valoarea acestor active.
            Art. 3. - În acest sens Regia Autonomã a Distributiei si Exploatãrii Filmelor "românia film", în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentului ordin, va aduce la cunostintã titularilor contractelor prevãzute la art. 1 data pânã la care îsi vor putea exprima în scris optiunea de cumpãrare, respectiv de închsiere a unor contracte de leasing cu clauzã irevocabilã de vânzare.
            Art. 4. - Se aprobã Normele metodologice privind vânzarea, respectiv încheierea unor contracte de leasing cu actualii utilizatori ai unor active din patrimoniul Regiei Autonome a Distributiei si Exploatãrii Filmelor "românia film", prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
            Art. 5. - Consiliul de administratie al Regiei Autonome a Distributiei si Exploatãrii Filmelor "românia film" va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
            Art. 6. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Presedintele Oficiului National al Cinematografiei,
Stere Gulea

Bucuresti, 6 ianuarie 2000.
Nr. 1.

ANEXÃ

NORME METODOLOGICE
privind vânzarea, respectiv încheierea unor contracte de leasing cu actualii utilizatori ai unor active din patrimoniul Regiei Autonome a Distributiei si Exploatãrii Filmelor "românia film"

            Art. 1. - Prezentele norme metodologice stabilesc conditiile de organizare si de desfãsurare a procedurilor de:
            a) vânzare a activelor utilizate în baza unor contracte de închiriere, a unor contracte de locatie de gestiune sau a unor contracte de asociere în participatiune;
            b) transformare în contracte de leasing imobiliar cu clauzã irevocabilã de vânzare a contractelor de închiriere, a contractelor de locatie de gestiune, respectiv a contractelor de asociere în participatiune.
            Art. 2. - Vânzarea de active din patrimoniul Regiei Autonome a Distributiei si Exploatãrii Filmclor "românia film", denumitã în continuare regie, respectiv încheierea de contracte de leasing imobiliar cu clauzã irevocabilã de vânzare, se face prin negociere directã cãtre actualii utilizatori, denumiti în continuare solicitanti, care si-au exprimat în scris optiunea de cumpãrare, respectiv de încheiere de contracte de leasing cu clauzã irevocabilã de vânzare.
            Art. 3. - Regia are obligatia sã comunice solicitantului, în termen de 30 de zile lucrãtoare de la data primirii optiunii prevãzute la art. 2, decizia sa de admitere sau de respingere a acesteia.
            Art. 4. - În vederea participãrii la vânzarea prin negociere directã, regia va cere solicitantilor sã prezinte dovada achitãrii tuturor debitelor, inclusiv a penalitãtilor, datorate regiei pânã la data la care îsi pot exprima optiunea conform art. 2.
            Art. 5. - Dosarul de prezentare a activului, întocrnit de regie, va fi pus la dispozitie solicitantilor contra cost si va contine în principal urmãtoarele:
            a) informatii generale referitoare la activ;
            b) informatii referitoare la: teren, clãdiri, investitii, sarcini care greveazã activul sau litigii, dacã este cazul;
            c) informatii privind situatia economico-financiarã;
            d) informatii cu privire la obligatiile de mediu, dacã este cazul;
            e) instructiunile privind întocmirea ofertei finale;
            f) pretul de ofertã;
            g) informatii referitoare la: locul, data si ora începerii negocierilor;
            h) informatii privind documentele ce trebuie depuse de solicitant cu cel putin o orã înaintea începerii negocierilor;
            i) modelul contractului de vânzare-cumpãrare, respectiv de leasing imobiliar cu clauzã irevocabilã de vânzare.
            Art.. 6. - Pretul de ofertã va fi stabilit pe baza raportului de evaluare întocmit de persoane fizice sau juridice autorizate si aprobat prin hotãrâre a Consiliului de administratie al regiei. Consiliul de administratie al regiei va recomanda comisiei de negociere limita inferioarã pânã la care se va putea negocia pretul de vânzare.
            Art. 7. - (1) Evaluatorul va fi desemnat potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 12/1993 privind achizitiile publice, cu modificãrile ulterioare, la sediul regiei.
            (2) Raportul de evaluare va evidentia valoarea îmbunãtãtirilor si/sau a investitiilor efectuate de cãtre solicitant la activul respectiv, care se va deduce din pretul de ofertã, dacã au fost efectuate cu acordul regiei, în conditiile legii.
            (3) Cheltuielile ocazionate de întocmirea raportului de evaluare vor fi suportate de cãtre solicitant.
            Art. 8. - Pretul de vânzare va fi stabilit prin negociere directã între solicitant si comisia de negociere, avându-se în vedere pretul recomandat în raportul de evaluare.
            Art. 9. - (1) Comisia de negociere va fi fprmatã din 5 membri desemnaii de Oficiul National al Cinematografiei (un membru), de Ministerul Finantelor (un membru), de Agentia Românã de Dezvoltare (un membru) si de regie (2 membri). Presedintele comisiei de negociere va fi unul dintre reprezentantii regiei. Secretariatul comisiei de negociere va fi asigurat de regie.
            (2) Membrii comisiei de negociere nu pot fi actionari, asociati, administratori sau cenzori ai solicitantului, soti, rude ori afini pânã la gradul al patrulea inclusiv ai acestora.
            (3) Componenta comisiei de negociere, indemnizatia membrilor acesteia, taxa si cuantumul garantiei de participare ce urmeazã sã fie plãtite de cãtre solicitant vor fi stabilite prin hotãrâre a Consiliului de administratie al regiei.
            (4) Plata indemnizatiei membrilor comisiei de negociere va fi efectuatã de regie.
            Art. 10. - (1) Hotãrârile comisiei de negociere se iau cu majoritatea simplã din numãrul de voturi exprimat de membrii acesteia.
            (2) Dupã încheierea negocierilor comisia de negociere va întocmi un proces-verbal cuprinzând datele cu privire la desfãsurarea negocierilor si pretul obtinut, proces-verbal care va fi semnat de membrii comisiei, precum si de solicitant.
            Art. 11. - Contractul de vânzare-cumpãrare, respectiv contractul de leasing imobiliar cu clauzã irevocabilã de vânzare, se va încheia în termen de 15 zile lucrãtoare de la data negocierii.
            Art. 12. - (1) Eventualele contestatii ale solicitantilor cu privire la decizia comisiei de negociere se pot depune ia sediul regiei în termen de 24 de ore de la încheierea sedintei de negociere:
            (2) Conducerea regiei este obligatã sã solutioneze contestatiile în termen de 3 zile lucrãtoare de la data primirii acestora.

ACTE ALE CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea Listei cuprinzând asociatiile si fundatiile române cu personalitate juridicã, care înfiinteazã si administreazã unitãti de asistenta socialã, ce beneficiazã de subventii în anul 1999 din bugetul local al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, precum si a nivelului acestora

            Având în vedere expimerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti, precum si raportul de specialitate al Comisiei de evaluare si selectionare a asociatiilor si fundatiilor,
            în vederea aplicãrii prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridicã, care înfiinteazã si administreazã unitãti de asistentã socialã, ale Hotãrârii Guvernului nr. 539/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea criteriilor de acordare a unor subventii asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridicã, care înfiinteazã si administreazã unitãti de asistentã socialã,
            în temeiul prevederilor art: 20 alin. (2) lit. e) si r) si ale art. 28 alin. (3) din Legea administratiei publice locale nr. 69/1991, republicatã,
            Consiliul General al Municipiului Bucuresti h o t ã r ã s t e :
            Art. 1. - Se aprobã Lista cuprinzând asociatiile si fundatiile române cu personalitate juridicã, care înfiinteazã si administreazã unitãti de asistentã socialã, ce beneficiazã de subventii în anul 1999 din bugetul local al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, precum si nivelul acestora, prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
            Art. 2. - Lista prevãzutã la art. 1 va fi publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin grija Directiei de administratie.

Presedinte de sedintã,
Vasile Ciulavu
Contrasemneazã:
Ovidiu Predescu,
secretar

Bucuresti, 21 decembrie 1999.
Nr. 314.

ANEXÃ

LISTA
cuprinzând asociatiile si fundatiile române cu personalitate juridicã, care înfiinteazã si administreazã unitãti de asistentã socialã, ce beneficiazã de subventii în anul 1999 din bugetul local al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, precum si nivelul acestora

Nr.
crt.
Asociatia/fundatia
Suma
1. Fundatia "sfinx"
252.000
2. Fundatia "geron"
196.000