MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A I
Anul XII - Nr. 22    LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE   Vineri, 21 ianuarie 2000

SUMAR

DECRETE

            3. - Decret privind conferirea medaliei comemorative "150 de ani de la nasterea lui Mihai Eminescu"

            4. - Decret privind conferirea medaliei comemorative "150 de ani de la nasterea lui Mihai Eminescu"

ORDONANTE SI HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

            1. - Ordonantã privind organizarea activitãtii si functionarea institutiilor de medicinã legalã

            43. - Hotãrâre privind regularizarea decontãrilor în unele domenii ale asistentei medicale din sistemul asigurãrilor sociale de sãnãtate

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

            42. - Ordin al ministrului finantelor pentru actualizarea pe anul 2000 a normelor anuale de venit pe baza cãrora se impoziteazã reprezentantele din România ale societãtilor comerciale si organizatiilor economice strãine

            74. - Ordin al ministrului finantelor privind prospectul de emisiune al unor certificate de trezorerie cu discont, lansate în luna ianuarie 2000

DECRETE

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea medaliei comemorative "150 de ani de la nasterea lui Mihai Eminescu"

            În temeiul art. 94 lit. a) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 2 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 194/1999 privind instituirea medaliei comemorative "150 de ani de la nasterea lui Mihai Eminescu",
având în vedere propunerile ministrului culturii,
            Presedintele României d e c r e t e a z ã:
            Articol unic. - Pentru merite deosebite în studierea, editarea, promovarea sau interpretarea operei eminesciene se conferã medalia comemorativã "150 de ani de la nasterea lui mihai eminescu" urmãtorilor:
            - Înalt Preasfiniitul Daniel Ciobotea, mitropolit al Moldovei si Bucovinei
            - Înalt Preasfintitul Bartolomeu Anania Valeriu, arhiepiscop al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului si Clujului
            - Pascal Bentoiu, compozitor
            - Gheorghe Bulgãr, profesor universitar, critic si istoric literar
            - Oxana Busuioceanu, filolog, cercetãtor stiintific - Ion Caramitru, actor
            - Mihai Cimpoi, academician, exeget si editor (Republica Moldova)
            - Constantin Ciopraga, profesor universitar, exeget
            - Alexandru Dan Condeescu, directorul Muzeului Literaturii Române
            - Rosa Del Conte, traducãtor (Italia)
            - Anca Costaforu, filolog, cercetãtor stiintific
            - Aurelia Cretia-Dumitrascu, filolog, cercetãtor stiintific
            - Eugen Doga, compozitor (Republica Moldova)
            - Grigore Vieru, poet
            - Stefan Augustin Doinas, academician, poet
            - Zoe Dumitrescu-Busulenga, academician, critic si istoric literar
            - Ion Ghetie, filolog, cercetãtor stiintific
            - Vasile Gorduz, artist plastic
            - Ion Irimescu, artist plastic
            - Emil Loteanu, regizor (Republica Moldova)
            - Ovidiu Maitec, artist plastic
            - George Munteanu, profesor universitar, exeget si critic
            - Dan Nasta, actor
            - Luiza Seche, filolog, cercetãtor stiiniific
            - Eugen Simion, academician, critic si istoric literar, presedintele Academiei Române
            - Alexandru Surdu, academician; profesor universitar, filosof
            - Gabriel Strempel, istoric literar, director general al Bibliotecii Academiei Române
            - Flora Suteu, filolog, cercetãtor stiintific
            - G.I. Tohãneanu, profesor universitar, exeget
            - Dimitrie Vatamaniuc, eminescolog, editor, fondatorul Centrului Academic din Rãdãuti
            - Magdalena Vatamaniuc, filolog, cercetãtor stiintific.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constitutia României,
contrasemnãm acest decret.
PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU

Bucuresti, 12 ianuarie 2000.
Nr. 3.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea medaliei comemorative "150 de ani de la nasterea lui Mihai Eminescu"

            În temeiul art. 94 lit. a) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 2 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 194/1999 privind instituirea medaliei comemorative "150 de ani de la nasterea lui Mihai Eminescu",
având în vedere propunerile ministrului culturii,
            Presedintele României d e c r e t e a z ã :
            Articol unic. - Pentru merite deosebite în studierea, editarea, promovarea sau interpretarea operei eminesciene se conferã medalia comemorativã "150 de ani de la nasterea lui mihai eminescu" urmãtorilor:
            - Eugenia Ciubâncan, director general al Regiei Autonome "Monitorul Oficial" .
            - Gheorghe Cojocaru, profesor, compozitor
            - Ioan Constantinescu, critic literar
            - Valentin Cosereanu, cercetãtor
            - Gellu Dorian, poet
            - Gavril Istrate, exeget
            - Cristian Livescu, scriitor si critic literar
            - Valeriu Matei, poet (Republica Moldova)
            - Dan Mãnucã, profesor
            - Ovidiu Iuliu Moldovan, actor
            - Cella Neamtu, artist plastic
            - Vlad Popa, editor, directorul Editurii "univers enciclopedic"
            - Ioan C. Rogojanu, colectionar
            - Valeria Seciu, actritã
            - Vasile Tãrâteanu, poet si scriitor, critic si editor (Republica Ucraina)
            - Dumitru Tiganiuc, profesor (Republica Ucraina)
            - Laurentiu Ulici, presedintele Uniunii Scriitorilor din România
            - Mihai Urigiuc, numismat
            - Anatol Vidrascu, editor (Republica Moldova)
            - Tudor Ilie Zegrea, profesor (Republica Ucraina). .

PREDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constitutia României,
contrasemnãm acest decret.
PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU

Bucuresti, 12 ianuarie 2000.
Nr. 4.

ORDONANTE SI HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTÃ
privind organizarea activitãtii si functionarea institutiilor de medicinã legalã

            În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia României, precum si ale art. 1 lit. M pct. 2 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
            Guvernul României emite urmãtoarea ordonantã:

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

            Art. 1. - Activitatea de medicinã legalã constã în efectuarea de expertize, examinãri, constatãri, examene de laborator si alte lucrãri medico-legale asupra persoanelor în viatã, cadavrelor, produselor biologice si corpurilor delicte, în vederea stabilirii adevãrului în cauzele privind infractiunile contra vietii, integritãtii corporale si sãnãtãtii persoanelor ori în alte situatii prevãzute de lege, precum si în efectuarea de expertize medico-legale psihiatrice si de cercetare a filiatiei.
            Art. 2. - (1) Activitatea de medicinã legalã asigurã mijloace de probã cu caracter stiintific organelor de urmãrire penalã, instantelor judecãtoresti, precum si la cererea persoanelor interesate, în solutionarea cauzelor penale, civile sau de altã naturã, contribuind prin mijloace specifice, prevãzute de lege, la stabilirea adevãrului.
            (2) În desfãsurarea activitãtii de medicinã legalã, institutiile de medicinã legalã colaboreazã cu organele de urmãrire penalã si cu instantele judecãtoresti, în vederea stabilirii lucrãrilor de pregãtire si a altor mãsuri necesare. pentru ca expertizele, constatãrile sau alte lucrãri medicolegale sã fie efectuate în bune conditii si în mod operativ.
            (3) Institutiile de medicinã legalã contribuie la realizarea cercetãrii stiintifice în domeniul medicinei legale si la îmbunãtãtirea asistentei medicale, prin elaborarea de opinii stiintifice medico-legale în cazurile solicitate de organele sanitare.
            Art. 3. - (1 ) Orice ingerintã în activitatea medico-legalã este interzisã.
            (2) Încãlcarea prevederilor alin. (1) atrage rãspunderea administrativã, civilã sau penalã, dupã caz.
            Art. 4. - Institutiile de medicinã legalã. sunt singurele unitãti sanitare care efectueazã, potrivit legii, constatãri, expertize, precum si alte lucrãri medico-legale.
            Art. 5. - (1) Activitatea de medicinã legalã se realizeazã prin urmãtoarele institutii sanitare cu caracter public:
            a) Institutul de Medicinã Legalã "prof. dr. mina minovici" Bucuresti, unitate cu personalitate juridicã în subordinea Ministerului Sãnãtãtii;
            b) institutele de medicinã legalã din centrele medicale universitare, unitãti cu personalitate juridicã în subordinea Ministerului Sãnãtãtii;
            c) serviciile de medicinã legalã judetene si cabinetele de medicinã legalã din orasele neresediniã de judet; aflate în structura organizatoricã a serviciilor de medicinã legalã judetene, subordonate, din punct de vedere administrativ, directiilor de sãnãtate publicã.
            (2) Pe lângã Institutul de Medicinã Legalã "Prof. Dr. Mina Minovici" Bucuresti functioneazã Comisia superioarã medico-legalã, cu sediul la acest institut.
            (3) În cadrul institutelor de medicinã legalã din centrele medicale universitare,. precum si în cadrul Institutului de Medicinã Legalã "prof. dr. mina minovici" Bucuresti functioneazã comisii de avizare si control al actelor medico-legale.
            Art. 6. - (1) Activitatea institutiilor de medicinã legalã este coordonatã, din punct de vedere administrativ, de Ministerul Sãnãtãtii.
            (2) Activitatea de medicinã legalã este coordonatã, sub raport stiintific si metodologic, de Ministerul Sãnãtãtii si de Consiliul superior de medicinã legalã, cu sediul la Institutul de Medicinã Legalã "prof. dr. mina minovici" Bucuresti.
            (3) În vederea asigurãrii bunei desfãsurãri a activitãtii de medicinã legalã Ministerul Sãnãtãtii colaboreazã cu Ministerul Justitiei.
            Art. 7. - Serviciile prestate, potrivit art. 4, din dispozitia organelor de urmãrire penalã sau a instantelor judecãtoresti ori la cererea persoanelor interesate se efectueazã contra cost, veniturile realizate urmând sã fie utilizate de institutiile de medicinã legalã conform prevederilor legale.
            Art. 8. - Cheltuielile necesare pentru efectuarea constatãrilor, expertizelor, precum si a altor lucrãri medico-legale dispuse de organele de urmãrire penalã sau de instantele judecãtoresti constituie cheltuieli judiciare care se avanseazã de stat si se suportã, în conditiile legii, dupã cum urmeazã:
        a) dacã lucrãrile au fost dispuse de instantele judecãtoresti, din bugetul de venituri si cheltuieli al Ministerului Justitiei;
            b) dacã lucrãrile au fost dispuse de procurori, din bugetul de venituri si cheltuieli al Ministerului Public;
            c) dacã lucrãrile au fost dispuse de organele de cercetare penalã, din bugetul de venituri si cheltuieli al Ministerului de Interne.
            Art. 9. - În activitatea lor medicii legisti au obligatia de a sesiza autoritãtilor competente orice încãlcãri ale legilor, care constituie infractiuni, pentru care actiunea penalã se pune în miscare din oficiu sau ale conventiilor internationale privitoare la drepturile omului la care România este parte.
            Art. 10. - În cazurile de incompatibilitate prevãzute de lege expertii medico-legali sunt obligati sã depunã, în scris, declaratie de abtinere. În lipsa acesteia expertii medico-legali pot fi recuzati, potrivit legii.
            Art. 11. - Angajarea, transferul si desfacerea contractului individual de muncã al personalului cu pregãtire superioarã din institutiile de medicinã legalã se fac de organele competente, potrivit legii, cu acordul Consiliului superior de medicinã legalã.

CAPITOLUL II
Organizarea si atributiile Consiliului superior de medicinã legalã

            Art. 12. - (1) Consiliul superior de medicinã legalã are urmãtoarea componentã:
            a) directorii institutelor de medicinã legalã;
            b) profesorii de medicinã legalã din iarã;
            c) seful comisiei de specialitate a Colegiului Medicilor din România;
            d) 3 medici legisti din diferite servicii de medicinã legalã judetene, numiti prin ordin al ministrului sãnãtãtii;
            e) presedintele comisiei de specialitate din Ministerul Sãnãtãtii;
            f) un reprezentant al Ministerului Sãnãtãiii, numit prin ordin al ministrului sãnãtãtii;
            g) un reprezentant al Ministerului Justitiei, numit prin ordin al ministrului justitiei;
            h) un reprezentant al Ministerului Public, numit prin ordin al ministrului justitiei;
            i) un reprezentant al Ministerului de Interne, numit prin ordin al ministrului de interne.
            (2) Directorul general al Institutului de Medicinã Legalã "prof. dr. mina minovici" Bucuresti este, de drept presedintele Consiliului superior de medicinã legalã. În caz de imposibilitate a exercitãrii atributiilor, el poate fi înlocuit de unul dintre directorii institutelor de medicinã legalã, desemnat de presedintele Consiliului superior de medicinã legalã.
            (3) Directorul general al Institutului de Medicinã Legalã Prof. Dr. Mina Minovici" bucuresti si directorii institutelor "
de medicinã legalã din centrele medicale universitare sunt numiti prin ordin al ministrului sãnãtãtii.
            Art. 13. - Consiliul superior de medicinã legalã are urmãtoarele atributii principale:
            a) coordoneazã activitatea de medicinã legalã, din punct de vedere stiintific si metodologic, împreunã cu Ministerul Sãnãtãtii, în vederea asigurãrii unei practici medico-legale unitare pe întregul teritoriu al tãrii;
            b) studiazã si interpreteazã, anual, morbiditatea si mortalitatea medico-legalã si informeazã despre acestea Ministerul Sãnãtãtii, Ministerul Justiiiei, Ministerul Public si Ministerul de Interne;
            c) initiazã studii de criminologie si alte studii interdisciplinare de interes social si medico-legal, la nivel national;
            d) sprijinã, prin mijloace specifice, activitatea medicosanitarã;
            e) propune Ministerului Sãnãtãtii componenta nominalã si modul de functionare ale Comisiei superioare medicohegale si ale comisiilor de avizare si control al actelor medico-legale;
            f) adoptã, în termen de 30 de zile de la data constituirii, regulamentul propriu de organizare si functionare.
            Art. 14. - Consiliul superior de medicinã legalã se întruneste semestrial sau ori de câte ori este necesar, la cererea presedintelui sau a cel putin unei treimi din numãrul membrilor sãi.

CAPITOLUL III
Atributiile institutiilor sanitare care desfãsoarã activitate de medicinã legalã

            Art. 15. - Institutul de Medicinã Legalã "prof. dr. mina minovici" Bucuresti, precum si celelalte institute de medicinã legalã, în limitele competentei lor teritoriale, stabilite prin regulamentul de aplicare a dispozitiilor prezentei ordonante, au urmãtoarele atributii principale:
            a) efectueazã, din dispozitia organelor de urmãrire penalã, a instantelor judecãtoresti sau la cererea persoanelor interesate, expertize si constatãri, precum si alte lucrãri medico-legale;
            b) efectueazã noi expertize medico-legale dispuse de organele de urmãrire penatã sau de instantele judecãtoresti, precum si în cazurile de deficiente privind acordarea asistentei medicale ori în cazurile în care, potrivit legii, sunt necesare expertize medico-legale psihiatrice;
            c) executã examene complementare de laborator, solicitate de serviciile de medicinã legalã judetene, de organele de urmãrire penalã, de instantele judecãtoresti sau de persoanele interesate;
            d) îndeplinesc, pentru judetele în care îsi au sediul, respectiv pentru municipml Bucuresti, atributiile ce revin serviciilor de medicinã legalã judetene prevãzute în prezenta ordonantã;
            e) efectueazã cercetãri stiintifice în domeniul medicinei legale si pun la dispozitie învãtãmântului universitar si postuniversitar materiale documentare, precum si alte mijloace necesare procesului de învãtãmânt;
            f) contribuie la sprijinirea asistentei medicale atât prin analiza aspectelor medico-legale din activitatea unitãtilor sanitare, la cererea acestora, cât si prin analiza unor probleme constatate cu ocazia desfãsurãrii activitãtii de medicinã legalã;
            g) propun Consiliului superior de medicinã legalã mãsuri corespunzãtoare în vederea asigurãrii, din punct de vedere metodologic, a unei practici unitare în domeniul medicinei legale pe întregul teritoriu al tãrii;
            h) avizeazã functionarea, în conditiile legii, a agentilor economici care desfãsoarã activitãti de îmbãlsãmare si alte servicii de esteticã mortuarã.
            Art. 16. - Directorul general al Institutului de Medicinã Legalã "prof. dr. mina minovici" Bucuresti si directorii institutelor de medicinã legalã din centrele medicale universitare desemneazã .medicii legisti din subordine, care urmeazã sã efectueze constatãrile medico-legale, expertizele si noile expertize medico-legale.
            Art. 17. - Serviciile de medicinã legalã judetene au urmãtoarele atribuiii principale:
            a) efectueazã expertize si constatãri medico-legale din dispozitia organelor de urmãrire penalã sau a instantelor judecãtoresti, precum si în cazurile de deficiente în acordarea asistentei ori în cazurile în care, potrivit legii, sunt necesare expertize medico-legale psihiatrice;
            b) efectueazã orice altã expertizã sau constatare medico-legalã, în cazul în care se apreciazã cã aceasta nu poate fi efectuatã de cabinetul de medicinã legalã;
            c) efectueazã, cu platã, examinãri medico-legale, la cerere a persoanelor interesate, precum si orice alte lucrãri medico-legale, cu exceptia celor care intrã în competenta cabinetului de medicinã legalã;
            d) efectueazã noi expertize medico-legale, cu exceptia celor care intrã în competenta institutelor de medicinã legalã;
            e) pun la dispozitie catedrelor de medicinã legalã din universitãtile de medicinã si farmacie, în conditiile prevãzute de dispozitiile legale, de deontologia medicalã si de reglementãrile privind drepturile omului, materiale documentare, cadavre, tesuturi si alte produse biologice necesare procesului didactic;
            f) pun la dispozitie Institutului de Medicinã Legalã "Prof. Dr. Mina Minovici" Bucuresti si institutelor de medicinã legalã materiale necesare pentru cercetarea stiintificã;
            g) contribuie la ridicarea nivelului de acordare a asistentei medicale din unitãtile sanitare, comunicând organului ierarhic superior al acestor unitãti deficientele constatate cu ocazia desfãsurãrii activitãtii de medicinã legalã;
            h) participã, la cererea institutiilor sanitare si a Colegiului Medicilor din România, la lucrãrile comisiilor de anchetã, instituite de acestea, si contribuie, atunci când diagnosticul este incert, la clarificarea cauzelor care au provocat vãtãmarea integritãtii corporale, a sãnãtãtii sau decesul bolnavilor.
            Art. 18. - Cabinetele de medicinã legalã au urmãtoarele atnbutii principale:
            a) efectueazã orice expertizã si constatare medico-legalã, din dispozitia organelor de urmãrire penalã sau a instatelor judecãtoresti,. cu exceptia celor care intrã în atribuiiile serviciilor de medicinã legalã;
            b) asigurã, cu platã, efectuarea examinãrilor medico-legale, la cererea persoanelor interesate;
            c) asigurã, cu platã, efectuarea altor lucrãri medicolegale.
            Art. 19. - Examinãrile medico-legale cerute de persoanele interesate se asigurã de un medic legist al serviciului de medicinã legalã sau al cabinetului de medicinã legalã din raza teritorialã de activitate, o singurã datã aceleiasi persoane, pentru aceeasi faptã.

CAPITOLUL IV
Organizarea si atributiile Comisiei superioare medico-legale si, ale comisiilor de avizare si control al actelor medico-legale

            Art. 20. - (1) Comisia superioarã medico-legalã este compusã din urmãtorii membri permanenti:
            a) directorul general al Institutului de Medicinã Legalã "prof. dr. mina minovici" Bucuresti;
            b) directorul adjunct medical al Institutului de Medicinã Legalã "prof. dr. mina minovici" Bucuresti;
            c) directorii institutelor de medicinã legalã din centrele medicale universitare;
            d) sefii disciplinelor de profil din facultãtile acreditate din cadrul centrelor medicale universitare;
            e) seful disciplinei de morfopatologie de la Universitatea de Medicinã "carol davila" Bucuresti;
            f) 2-4 medici primari legisti, cu experientã în specialitate, desemnati de directorul general al Institutului de Medicinã Legalã "prof. dr. mina minovici" Bucuresti.
            (2) La lucrãrile Comisiei superioare medico-legale pot fi cooptati, în functie de specificul lucrãrilor profesori - sefi de disciplinã, din diferite specialitãti medicale, precum si specialisti din alte domenii ale stiintei, care pot contribui la lãmurirea problemelor a cãror rezolvare o cere justitia în diferite expertize medico-legale.
            (3) Directorul general al Institutului de Medicinã Legalã "prof. dr. mina minovici" Bucuresti este presedintele Comisiei superioare medico-legale.
            Art. 21. - (1) Comisia de avizare si control al actelor medico-legale din cadrul institutelor de medicinã legalã din centrele medicale universitare este compusã din:
            a) directorul institutului de medicinã legalã din centrul medical universitar respectiv;
            b) 2-4 medici primari legisti cu experientã în specialitate, desemnati de directorul institutului de medicinã legalã.
            (2) -La lucrãrile Comisiei de avizare si control al actelor medico-legale pot fi cooptati, în functie de specificul lucrãrilor, profesori - sefi de disciplinã, din diferite specialitãti medicale.
            (3) Directorul institutului de medicinã legalã din centrul medical universitar este presedintele Comisiei de avizare si control al actelor medico-legale.
            Art. 22. - Componenta nominalã si modul de functionare ale Comisiei superioare medico-legale si ale comisiilor de avizare si control al actelor medico-legale se aprobã prin ordin al ministrului sãnãtãtii, la propunerea Consiliului superior de medicinã legalã.
            Art. 23. - (1) Membrii Comisiei superioare medicolegale primesc o indemnizatie pentru activitatea desfãsuratã în afara functiei de bazã, care nu face parte din salariul de bazã, din bugetul Institutului de Medicinã Legalã "prof. dr. mina minovici" Bucuresti, iar membrii comisiilor de avizare si control al actelor medico-legale primesc o indemnizatie, în aceleasi conditii, din bugetele institutelor de medicinã legalã.
            (2) Cuantumul indemnizatiei, stabilit în raport cu numãrul sedintelor la care participã membrii comisiilor, nu poate depãsi, în cursul unei luni, 25% din salariul de bazã al functiei îndeplinite.
            (3) De indemnizatia prevãzutã la alin. (1) beneficiazã si persoanele cooptate la lucrãrile Comisiei superioare medico-legale si ale comisiilor de avizare si control al actelor medico-legale din cadrul institutelor de medicinã legalã din centrele medicale universitare:
            Art. 24. - (1) Comisia superioarã medico-legalã verificã si avizeazã, din punct de vedere stiintific, la cererea organelor în drept, concluziile diverselor acte medico-legale si se pronuntã asupra eventualelor concluzii contradictorii ale expertizei cu cele ale noii expertize medico-legale sau ale altor acte medico-legale.
            (2) În cazul în care concluziile actelor medico-legale nu pot fi avizate, Comisia superioarã medico-legalã recomandã refacerea totalã sau partialã a lucrãrilor la care se referã actele primite pentru verificare si avizare, formulând propuneri în acest sens sau concluzii proprii.
            (3) Avizele Comisiei superioare medico-legale se trimit solicitantilor în cel mult 40 de zile de la data cererii si se comunicã unitãtilor de medicinã legalã care s-au pronuntat în cauza respectivã.
            Art. 25. - (1) Comisiile de avizare si control al actelor medico-legale din cadrul institutelor de medicinã legalã examineazã si avizeazã:
            a) actele de constatare sau de expertizã medico-legalã, efectuate de serviciile de medicinã legalã judetene, în cazurile în care organele de urmãrire penalã sau instantele judecãtoresti considerã necesarã avizarea;
            b) actele noilor expertize efectuate de serviciile medico-legale judetene înainte de a fi transmise organelor de. urmãrire penalã sau instanielor judecãtoresti.
            (2) Prevederile art. 24 alin. (2) se aplicã în mod corespunzãtor în cazul comisiilor de avizare si control al actelor medico-legale din cadrul institutelor de medicinã legalã.
            (3) Avizele comisiilor de avizare si control al actelor medico-legale se transmit solicitantilor în cel mult 30 de zile de la data cererii.

CAPITOLUL V
Finantarea activitãtii institutiilor de medicinã legalã

            Art. 26. - (1) Finantarea activitãtii Institutului de Medicinã Legalã "prof. dr. mina minovici" Bucuresti si a institutelor de medicinã legalã din centrele medicale universitare se face, în conditiile legii, de la bugetul de stat, prin Ministerul Sãnãtãtii.
            (2) Finantarea serviciilor de medicinã legalã judetene si a cabinetelor de medicinã legalã se face prin direciiile de sãnãtate publicã.
            (3) Organizarea si functionarea institutiilor de medicinã legalã se realizeazâ cu încadrarea în numãrul de posturi aprobate prin statele de functii si în limita fondurilor bugetare alocate Ministerului Sãnãtãtii.
            (4) Sumele realizate din încasãrile proprii, conform legii, rãmân la dispozitia institutiilor de medicinã legalã, în raport cu competenta lor teritorialã urmând sã fie utilizate conform prevederilor legale, pe destinatiile aprobate prin legea bugetului de stat, pentru Fondul special de sãnãtate.
            Art. 27. - (1) Salariile de bazã ale personalului de specialitate din institutiile de medicinã legalã sunt mai mari cu 100% fatã de salariile de bazã prevãzute de lege la aceleasi categorii de personal medical, la care se adaugã sporurile prevãzute de lege.
            (2) Prevederile alin. (1 ) se aplicã si personalului de la catedrele de medicinã legalã, pe perioada în care desfãsoarã activitãti medico-legale.

CAPITOLUL VI
Dispozitii finale si tranzitorii

            Art. 28. - (1) Institutele de medicinã legalã, cu avizul Consiliului superior de medicinã legalã, întocmesc liste cuprinzând experti pe niveluri de competentã, din rândul cãrora pãrtile interesate pot solicita, cu platã, medici legisti sau alti specialisti care sã asiste, expertii oficiali desemnati, potrivit legii, pentru anumite activitãti medico-legale.
            (2) Plata expertilor alesi de pãrti se face sub formã de onorariu, care se achitã direct acestora de cãtre pãrtile interesate, pe baza documentelor justificative.
            Art. 29. - Prezenta ordonantã intrã în vigoare dupã 60 de zile de la data publicãrii ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.
            Art. 30. - În termen de 60 de zile de la data publicãrii prezentei ordonante se va adopta, prin hotãrâre a Guvernului, regulamentul de aplicare a dispozitiilor ordonantei.
            Art. 31. - (1) Dispozitiile din Codul de procedurã penalã si din Codul de procedurã civilã cu privire la expertize sunt aplicabile si în cazul expertizelor medico-legale:
            (2) În termen de 60 de zile de la data publicãrii prezentei ordonante se vor aproba, prin ordin comun al ministrului sãnãtãtii si al ministrului justitiei, Normele procedurale privind efectuarea expertizelor, a constatãrilor si a altor lucrãri medico-legale.
            Art. 32. -'Tarifele pentru efectuarea expertizelor, a constatãrilor si a altor lucrãri medico-legale se stabilesc prin ordin comun al ministrului sãnãtãtii si al ministrului justitiei, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
            Art. 33. - Pe data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante, Decretul nr. 446/1966 pentru organizarea institutiilor si serviciilor medico-legale, publicat în Buletinul Oficial nr. 27 din 27 mai 1966, Hotãrãrea Consiliului de Ministri nr. 1.085/1966 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Decretului nr. 446/1966 pentru organizarea institutiilor si serviciilor medico-legale, publicat în Buletinul Oficial nr. 33 din 8 iunie 1966, precum si orice alte dispozitii contrare se abrogã.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul justitiei,
Valeriu Stoica
Ministru de stat, ministrul sãnãtãtii,
Hajdú Gábor
Ministru de interne,
Constantin Dudu Ionescu
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Smaranda Dobrescu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 20 ianuarie 2000.
Nr. 1.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÂRÂRE
privind regularizarea decontãrilor în unele domenii ale asistentei medicale
din sistemul asigurãrilor sociale de sãnãtate

            În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (2) din Constitutia României,
            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Art. 1. - Cabinetele medicale din asistenta medicalã ambulatorie, care nu s-au organizat conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, cu completãrile si modificãrile ulterioare, si care au încheiat contracte sau conventii cu casele de asigurãri de sãnãtate prin reprezentantul legal al unei unitãti sanitare cu personalitate juridicã, sunt finantate din fondurile aferente fiecãrui tip de asistentã medicalã pentru care s-a încheiat contractul sau conventia respectivã.
            Art. 2. - Recalcularea trimestrialã a bugetului de practicã medicalã, acordat furnizorilor de servicii medicale din asistenta medicalã primarã, se va efectua fãrã diminuare pentru gradul profesional pe perioada aplicãrii prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 312/1999 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordãrii asistentei medicale în cadrul sistemului asigurãrilor sociale de sãnãtate pe anul 1999 si ale Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurãri de Sãnãtate si al presedintelui Colegiului Medicilor din România nr. 143/792/1999.
            Art. 3. - Regularizarea sumelor alocate de casele de asigurãri de sãnãtate în trimestrul IV 1999 furnizorilor de servicii medicale din asistenta medicalã ambulatorie, pe baza contractelor si conventiilor, se va efectua pânã la data de 15 februarie 2000 pentru fiecare tip de asistentã medicalã si se reflectã în mod corespunzãtor în bugetul de venituri si cheltuieli al caselor de asigurãri de sãnãtate pentru anul 2000.
            Art. 4. - Pentru stabilirea valorii definitive a punctului per capita, pe servicii, pentru bugetul de practicã medicalã în asistenta medicalã primarã, precum si pentru valoarea definitivã a punctului în asistenta medicalã ambulatorie de specialitate, casele de asigurãri de sãnãtate vor raporta Casei Nationale de Asigurãri de Sãnãtate pânã la data de 1 februarie 2000, pe baza contractelor si conventiilor, punctele aferente activitãtii prestate de furnizorii de servicii medicale.
            Art. 5. - Pânã la data de 1 februarie 2000 casele de asigurãri de sãnãtate vor raporta cheltuielile privind lichidarea lunii septembrie 1999, plata compensatorie a concediilor de odihnã pentru perioada 1 ianuarie - 30 septernbrie 1999, plata drepturilor bãnesti aferente perioadei de preaviz, alte plãti efectuate în trimestrul IV 1999 din fondul asistentei medicale primare si din fondul asistentei medicale de specialitate din ambulatoriu, conform anexei nr. 2 la normele metodologice aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurãri de Sãnãtate si al presedintelui Colegiului Medicilor din România nr. 143/792/1999. Aceste cheltuieli nu vor fi luate în calcul la stabilirea valorilor definitive ale punctelor la nivel national.
            Art. 6. - Cheltuielile aferente trimestrului IV 1999 pentru cabinetele medicale din asistenta medicalã ambulatorie în care nu au functionat medici se vor deconta de unitãtile sanitare cu personalitate juridicã în a cãror structurã organizatoricã au functionat, din bugetul global al acestora.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
p. Presedintele Casei Nationale
de Asigurãri de Sãnãtate,
Valeriu Simion
Ministrul sãnãtãtii,
Hajdú Gábor
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 20 ianuarie 2000.
Nr. 43.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANTELOR

ORDIN
pentru actualizarea pe anul 2000 a normelor anuale de venit pe baza cãrora se impoziteazã reprezentantele din România ale societãtilor comerciale si organizatiilor economice strãine

            Ministrul finantelor,
            în baza Hotãrârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 din 18 august 1997, cu modificãrile si completãrile ulterioare,
în conformitate cu prevederile art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 24/1996 privind impozitul pe venitul reprezentantelor din România ale societãtilor comerciale si organizatiilor economice strãine, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 29/1997, cu modificãrile ulterioare,
            emite urmãtorul ordin:
            1. Normele anuale de venit stabilite prin Ordonanta Guvernului nr. 24/1996 privind impozitul pe veniturile reprezentantelor din România ale societãtilor comerciale si organizatiilor economice strãine, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 29/1997, actualizate pentru anul 2000, potrivit art. 10 din aceastã ordonantã, sunt urmãtoarele:
 
Tipul de reprezentantã
Venitul anual impozabil
- lei -
A (1-2 persoane)
88.737.500
 B (3-5 persoane)
277.585.500
C (6-8 persoane)
543.798.200
D (peste 8 persoane)
1.103.533.000

            2. Directia acorduri fiscale internationale si directiile generale ale finanielor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti vor aduce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.
            3. Prevederile prezentului ordin se aplicã începând cu data de 1 ianuarie 2000.
            4. Ordinul va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 10 ianuarie 2000.
Nr. 42.

MINISTERUL FINANTELOR

ORDIN
privind prospectul de emisiune al unor certificate de trezorerie cu discont lansate în luna ianuarie 2000

            Ministrul finantelor,
            în baza Hotãrârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificãrile uiterioare,
            având în vedere prevederile Legii nr. 81/1999 privind datoria publicã, ale Conventiei nr. 16.813/19/1998, încheiatã între Ministerul Finantelor si Banca Nationalã a României, si ale Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat derulate de cãtre Banca Nationalã a României în calitatea sa de agent al statului,
            emite urmãtorul ordin:
            Art. 1. - Ministerul Finantelor anuntã emisiunea unor titluri de stat, numite certificate de trezorerie cu discont, lansate în luna ianuarie 2000, destinate finantãrii deficitului bugetului de stat, care vor avea urmãtoarele caracteristici:
 
Seria
Data licitatiei
Data emisiunii
Data scadentei
Numãrul de zile
Valoarea emisiunii
- lei -
A11 24.02.2000
25 ianuarie 2000
27 ianuarie 2000
24 februarie 2000
28
1.000.000.000.000

            Ministerul Finantelor îsi rezervã dreptul sã majoreze sau sã micsoreze valoarea împrumutatã pânã la anularea emisiunii, în functie de necesitãtile de finantare a contului general al trezoreriei statului si de nivelul randamentului înregistrat la data licitatiei.
            Art. 2. - Metoda de vânzare este licitatia, care va avea loc la data mentionatã în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face dupã metoda cu pret multiplu.
            Oferta de cumpãrare va cuprinde valoarea nominalã, costul total, rata discontului, pretul si randamentul.
            Pretul si randamentul se vor calcula utilizându-se urmãtoarele formule:
 

P = 
1 - (d x r)
360
si
 
y = 
r
p

            în care:
            P = pretul titlului cu discont exprimat cu sase zecimale;
            d = numãrul de zile pânã la scadentã;
            r = rata discontului;
            y = randamentul (rata dobânzii).
            Art. 3. - Bãncile pot depune oferte competitive atât în nume si în cont propriu, cât si în nume propriu si în contul clientilor lor, persoane juridice.
            Fiecare bancã poate sã depunã maximum 5 oferte competitive. Fiecare ofertã competitivã va fi de minimum 100.000.000 lei, cu multipli de 10.000.000 lei.
            Certificatele de trezorerie cu discont mai sus mentionate nu se adreseazã persoanelor juridice nerezidente în România.
Nu sunt acceptate ofertele necompetitive.
            Art. 4. - Valoarea nominalã individualã a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000.000 lei.
            Art. 5. - Ofertele de cumpãrare se depun la Banca Nationalã a României în ziua licitatiei, pânã la ora 12,00.
            Art. 6. - Stabilirea rezultatului licitatiei va avea loc în aceeasi zi, la sediul Bãncii Nationale a României, de cãtre Comisia de licitatie constituitã în acest scop si va fi dat publicitãtii.
            Art. 7. - Plata certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data emisiunii, prin debitarea contului cumpãrãtorului, deschis la Banca Nationalã a României, cu suma reprezentând costul total al certificatelor de trezorerie cumpãrate.
            Rãscumpãrarea certificatelor de trezorerie cu discont se va face la data scadeniei, prin creditarea contului detinãtorului cu suma reprezentând valoarea nominalã totalã a certificatelor de trezorerie cu discont.
            Art. 8. - Prezenta emisiune nu beneficiazã de facilitãti fiscale.
            Art. 9. - Directia generalã a datoriei publice va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 19 ianuarie 2000.
Nr. 74.