MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A I
Anul XII - Nr. 26    LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE   Marti, 25 ianuarie 2000

SUMAR

ORDONANTE SI HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

            2. - Ordonantã privind organizarea activitãtii de expertizã tehnicã judiciarã si extrajudiciarã

            3. - Ordonantã privind organizarea activitãtii agentilor imobiliari

            5. - Ordonantã pentru completarea Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale si necorporale

            9. - Ordonantã privind nivelul dobânzii legale pentru obligatii bãnesti

            10. - Ordonantã privind desfãsurarea activitãtii de realizare si de verificare a lucrãrilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei de cãtre persoanele fizice si juridice autorizate pe teritoriul României

            44. - Hotãrâre privind unele mãsuri de protectie socialã referitoare la pensiile de asigurãri sociale de stat, militare, ale agricultorilor si alte venituri ale populatiei în luna ianuarie 2000

            45. - Hotârâre privind numirea în functia de prefect al judetului Sãlaj

            51. - Hotãrâre privind aprobarea unor licente de concesiune a activitãtilor de exploatare, încheiate între Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale si Compania Nationalã a Cuprului, Aurului si Fierului "minvest" - S.A

ORDONANTE SI HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTÃ
privind organizarea activitãtii de expertizã tehnicã judiciarã si extrajudiciarã

            Îri temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia României si al art. 1 lit. M pct. 1 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
            Guvernul României emite urmãtoarea ordonantã:

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

            Art. 1. - Activitatea de expertizã tehnicã judiciarã si extrajudiciarã, precum si modul de dobândire a calitãtii de expert tehnic se organizeazã si se desfãsoarã în conditiile prevãzute în prezenta ordonantã.
            Art: 2. - Expertiza tehnicã efectuatã de experii sau de specialisti, în conditiile prevãzute de prezenta ordonantã, din dispozitia organelor de urmãrire penalã, a instantelor judecãtoresti sau a altor organe cu atributii jurisdictionale, în vederea lãmuririi unor fapte sau împrejurãri ale cauzei, constituie expertizã tehnicã judiciarã.
            Art. 3. - Expertiza tehnicã efectuatã la cererea persoanelor fizice saui juridice cu privire la situatii care nu au legãturã nemijlocitã cu activitatea judiciarã constituie expertizã tehnicã extrajudiciarã.
            Art. 4. - (1) În scopul coordonãrii si îndrumãrii, din punct de vedere administrativ si metodologic, precum si al
controlului activitãtii de expertizã tehnicã judiciarã, în cadrul Ministerului Justitiei functioneazã Biroul central pentru expertize tehnice judiciare.
            (2) În cadrul tribunalelor functioneazã birouri locale pentru expertize judiciare tehnice si contabile.
            Art. 5. - Activitatea de expertizã tehnicã se poate exercita la alegere de cãtre expertii tehnici, individual sau în societãti comerciale constituite potrivit legii, care au ca obiect de activitate efectuarea, de expertize tehnice.
            Art. 6. - Expertii tehnici se pot constitui în asociatii profesionale, în conditiile legii.

CAPITOLUL II
Calitatea de expert tehnic judiciar

            Art. 7. - Calitatea de expert tehnic judiciar se dobândeste pe bazã de examen, cu respectarea conditiilor prevãzute la art. 10.
            Art. 8. - Examenul de expert tehme judiciar se organizeazã de Ministerul Justitiei si are scopul de a verifica nivelul cunostintelor viitorilor experti în specialitatea pentru care candideazã, gradul de însusire a actelor normative referitoare la specialitatea respectivã, a dispozitiilor din codurile de procedurã civilã si penalã referitoare la expertizã si din alte acte normative care reglementeazã activitatea de expertizã tehnicã judiciarã, drepturile si obligatiile expertilor.
            Art. 9. - Examenul de expert tehnic judiciar si testarea profesionalã a specialistilor care efectueazã expertize tehnice judiciare se organizeazã si se desfãsoarã potrivit regulamentului aprobat de ministrul justitiei în termen de 60 de zile de la intrarea îri vigoare a prezentei ordonante.
            Art. 10. - (1) Dobândeste calitatea de expert tehnic judiciar persoana care îndeplineste urmãtoarele conditii:
            a) este cetãtean român si cunoaste limba românã;
            b) are capacitate de exercitiu deplinã;
            c) a absolvit studii superioare în specialitatea pentru care se prezintã la examenul de expert, dovedite cu diplomã; .
            d) are un stagiu de cel putin 5 ani în specialitatea în care a obtinut diploma;
            e) este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea activitãtii de expert;
            f) nu are antecedente penale si se bucurã de o bunã reputatie profesionalã si socialã;
            g) a fost declarat reusit la examenul organizat în acest scop.
            (2) Îndeplinirea conditiei prevãzute ia alin. (1) lit. e) trebuie doveditã, dupã promovarea examenului, cu certificat medical de sãnãtate, eliberat pe baza constatãrilor fãcute de comisia medicalã constituitã potrivit Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecãtoreascã, republicatã, cu modificãrile ulterioare.
            Art. 11. - (1) Persoana care îndeplineste conditiile prevãzute la art. 10 este înscrisã în tabelul nominal cuprinzând expertii tehnici judiciari, întocmit, pe specialitãti si pe judete, de Biroul central pentru expertize tehnice judiciare.
            (2) Calitatea de expert tehnic judiciar si specialitatea se dovedesc cu legitimatia de expert, eliberatã de Biroul central pentru expertize tehnice judiciare din Ministerul Justitiei.
            (3) Tabelul nominal cuprinzând expertii tehnici judiciari, cu datele de identificare, întocmit pe specialitãti si pe judete, în functie de domiciliul acestora, se publicã anual în Monitorul Oficial al Româriiei, Partea a IV-a, si se transmite birourilor locale pentru expertize judiciare tehnice si contabile din cadrul tribunalelor.
            Art. 12. - Persoanele care au titlul de academician, profesor universitar sau conferentiar universitar, doctor docent ori doctor în stiinte tehnice pot dobândi calitatea de expert tehnic judiciar cu scutire de examen în ceea ce priveste pregãtirea de specialitate.
        Art. 13. - (1) În lipsa expertilor tehnici judiciari din specialitatea cerutã, expertizele tehnice judiciare pot fi efectuate si de alti specialisti care nu au calitatea de expert tehnic judiciar, dacã îndeplinesc conditiile prevãzute la art. 10 alin. (1) lit. a)-f).
            (2) Persoanele prevãzute la alin. (1), selectionate de Biroul central pentru expertize tehnice judiciare, la propunerea instantelor judecãtoresti, dupã testare vor fi tinute într-o evidentã nominalã specialã. Testarea specialistilor se face prin interviu si constã în verificarea gradului de însusire a actelor normative referitoare la domeniul respectiv, a, dispozitiilor din codurile de procedurã civilã si penalã cu privire la expertizã si din alte acte normative care reglementeazã activitatea de expertizã tehnicã judiciarã, drepturile si obligatiile expertilor.
            (3) Lista nominalã cuprinzând specialistii selectionati, cu datele de identificare, întocmitã pe specialitãti si pe judete, în functie de domiciliul acestora, se comunicã periodic birourilor locale pentru expertize judiciare tehnice si contabile.
            Art. 14. - (1) Persoana care a dobândit calitatea de expert tehnic judiciar sau de specialist, în conditiile prezentei ordonante, poate efectua expertize tehnice judiciare numai în specialitatea în care a fost atestatã.
            (2) Denumirea specialitãtii expertizei tehnice judiciare este stabilitã în Nomenclatorul specializãrilor din învãtãmântul superior, aprobat prin hotãrâre a Guvernului.
            Art. 15. - Efectuarea expertizei tehnice judiciare, dispusã de organele prevãzute la art. 2, este obligatorie, ea neputând fi refuzatã decât pentru motive temeinice.
            Art. 16. - (1) Salariatii numiti experti tehnici judiciari beneficiazã, la unitãtile la care sunt încadrati, de timpul necesar pentru efectuarea expertizelor tehnice judiciare ce le-au fost încredintate.
            (2) În perioada în care nu presteazã muncã în calitate de salariat, datoritã efectuãrii expertizei tehnice judiciare încredintate, expertul tehnic judiciar nu va primi salariu; el îsi pãstreazã însã în aceastã perioadã celelalte drepturi conferite de calitatea de salariat.

CAPITOLUL III
Reguli procedurale privind expertiza tehnicã judiciarã

            Art. 17. - Organul îndreptãtit sã dispunã efectuarea expertizei tehnice judiciare numeste expertul sau, dupã caz, specialistul, indicã în scris, prin încheiere sau prin ordonantã, obiectul expertizei si întrebãrile la care trebuie sã rãspundã acesta, stabileste data depunerii raportului de expertizã, fixeazã onorariul provizoriu, avansul pentru cheltuielile de deplasaoe, atunci când este cazul, si comunicã biroului local pentru expertize judiciare tehnice si contabile numele persoanei desemnate sã efectueze expertiza.
            Art. 18. - Partea interesatã are dreptul sã solicite ca pe lângã persoana numitã în calitate de expert sã mai participe la efectuarea expertizei, pe cheltuiala sa, si un expert sau un speciaiist, nominalizat de ea, din categoria persoanelor prevãzute la art. 11 - 14.
            Art. 19. - În cazul în care pentru efectuarea expertizei dispuse expertul trebuie sã se deplaseze în altã localitate decât cea în care domiciliazã, acesta are dreptul la rambursarea cheltuielilor de transport, de cazare si la plata diurnei potrivit dispozitiilor care reglementeazã aceste drepturi pentru salariatii din institutiile publice.
            Art. 20. - Suma stabilitã drept onorariu provizoriu si avansul pentru cheltuielile de deplasare, atunci când este cazul, se depun, în termen de 5 zile de la numirea expertului, de partea la cererea cãreia s-a încuviintat efectuarea expertizei, în contul special al biroului local pentru expertize judiciare tehnice si contabile, deschis în acest scop.
            Art. 21. - Raportul de expertizã cuprinde:
            a) partea introductivã, în care se mentioneazã organul care a dispus efectuarea expertizei, data la care s-a dispus efectuarea acesteia, numele si prenumele expertului sau ale specialistului, specialitatea acestuia, data întocmirii raportului de expertizã, obiectul acesteia si întrebãrile la care expertul sau specialistul urmeazã sã rãspundã, materialul pe baza cãruia expertiza a fost efectuatã si dacã pãrtile care au participat la aceasta au dat explicatii în cursul expertizei;
            b) descrierea operatiunilor de efectuare a expertizei, obiectiile sau explicatiile pãrtilor, precum si analiza acestor obiectii ori explicatii pe baza celor constatate de expert sau de specialist;
            c) concluziile, care cuprind rãspunsurile la întrebãrile puse si pãrerea expertului sau a specialistului asupra obiectului expertizei.
            Art. 22. - Raportul de expertizã însotit de nota de evaluare a onorariului, împreunã cu decontul cheltuielilor de transport, cazare, diurnã sau al altor cheltuieli necesare pentru efectuarea expertizei, dacã este cazul, se depun la biroul local pentru expertize judiciare tehnice si contabile, în vederea trimiterii la organul care a dispus efectuarea expertizei.
            Art. 23. - (1) Onorariul definitiv pentru expertiza tehnicã judiciarã se stabileste de organul care a dispus efectuarea expertizei, în functie de complexitatea lucrãrii, de volumul de lucru depus si de gradul profesional ori stiintific al expertului sau al specialistului.
            (2) Plata onorariului si decontarea altor cheltuieli, atunci când este cazul, cuvenite expertului sau specialistului, se fac numai prin biroul local pentru expertize judiciare tehnice si contabile.
            Art. 24. - (1) Dispozitiile art. 15-23 se aplicã si în cazul expertizei contabile judiciare.
            (2) Expertizele contabile judiciare pot fi efectuate numai de experti contabili atestati în conditiile legii.
            Art. 25. - (1) Birourile locale pentru expertize judiciare tehnice si contabile vor retine o cotã de 10% din onorariul stabilit pentru expertiza tehnicã judiciarã, pe care o vor vira lunar în contul Ministerului Justitiei - Biroul central pentru expertize tehnice judiciare.
            (2) Sumele retinute potrivit alineatului precedent se constituie si se utilizeazã ca venituri extrabugetare la dispozitia Ministerului Justitiei - Biroul central pentru expertize tehnice judiciare, pentru:
            a) cheltuieli privind organizarea, functionarea, coordonarea, îndrumarea si controlul activitãtii de expertizã tehnicã judiciarã;
            b) organizarea examenului de expert tehnic judiciar si testarea specialistilor;
            c) organizarea si desfãsurarea activitãtii de perfectionare a pregãtirii de specialitate a expertilor tehnici judiciari si a specialistilor prin cursuri, consfãtuiri si simpozioane;
            d) dotãri cu mijloace de transport, echipament de tehnicã de calcul si programe, mobilier de birou, aparate de talecomunicatii fixe si mobile, biroticã si alte dotãri necesare pentru, desfãsurarea activitãtii, precum si pentru întretinere, reparatii si plata eventualelor abonamente;
            e) stimularea personalului din cadrul Biroului central pentru expertize tehnice judiciare, al birourilor locale pentru expertize judiciare tehnice si contabile, precum si a personalului din directiile de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei, care participã la organizarea, functionarea, coordonarea, îndrumarea si controlul activitãtii de expertizã tehnicã judiciarã.
            (3) În Iimita sumelor disponibile, veniturile prevãzute la alin. (1) pot fi utilizate si pentru a asigura buna functionare a compartimentelor de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei, a instantelor judecãtoresti si a parchetelor:
            (4) Modul de utilizare a surnelor constituite conform afin. (1), precum si detalierea cheltuielilor prevãzute la alin. (2) se vor stabili prin ordin al ministrului justitiei.
            (5) Disporiibilitãtile rãmase la finele anului se vor reporta în anul urmãtor pentru a fi cheltuite cu aceeasi destinatie.
            (6) Evidenta contabilã a sumelor prevãzute la alin. (1), precum si verificarea respectãrii destinatiei acestora revin compartimentelor financiar-contabile din cadrul tribunalelor si din cadrul Ministerului Justitiei.

CAPITOLUL IV
Organizarea activitãtii de expertizã tehnicã extrajudiciarã
Sectiunea I
Calitatea de expert tehnic extrajudiciar

            Art. 26. - Calitatea de expert tehnic extrajudiciar se dobândeste pe bazã de examen, care are scopul de a verifica pregãtirea de specialitate, nivelul cunoasterii actelor normative referitoare la specialitatea respectivã, precum si a prezentei ordonante de cãtre candidati.
            Art. 27. - Organizarea examenului în vederea atribuirii, calitãtii de expert tehnic extrajudiciar si eliberarea legitimatiei de expert tehnic extrajudiciar, revin ministerelor si altor instituiii centrale, fiecare în domeniul sãu de specialitate, stabilit conform legii.
            Art. 28. - (1) Examenul de expert tehnic extrajudiciar se organizeazã si se desfãsoarã potrivit regulamentului elaborat de ministerele si de institutiile centrale abilitate.
            (2) Regulamentul prevãzut la alin. (1) va fi elaborat în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei
ordonante si va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
            Art. 29. - (1) Dobândeste calitatea de expert tehnic extrajudiciar persoana care îndeplineste conditiile prevãzute la art. 10 alin. (1) si la art. 14 si care a promovat examenul organizat potrivit art. 27 si 28. Conditia minimã de stagiu în specialitate, prevãzutã la art. 10 alin. (1) lit. d), poate fi majoratã prin regulamentul elaborat potrivit art. 28 alin. (2).
            (2) Calitatea de expert tehnic extrajudiciar si specialitatea se dovedesc cu legitimatia de expert eliberatã de ministerul sau de institutia centralã abilitatã sã organizeze examenul de expert tehnic extrajudiciar, în conditiile stabilite de prezenta ordonantã.

Sectiunea a II-a
Efectuarea expertizei tehnice extrajudiciare

            Art. 30. - (1) Expertul tehnic judiciar poate efectua si expertize tehnice extrajudiciare, la solicitarea persoanelor fizice si juridice.
            (2) Expertul tehnic extrajudiciar poate efectua numai expertize tehnice extrajudiciare în specialitatea pentru care a fost atestat, la solicitarea persoanelor fizice si juridice.
            Art. 31. - (1) Relatiile expertului tehnic cu solicitantul expertizei tehnice extrajudiciare se stabilesc prin contract scris de prestãri de servicii, semnat de ambele pãrti.
            (2) Obligatia de a calcula si de a vãrsa impozitul aferent sumelor plãtite cu titlu de onorariu de cãtre persoanele juridice pentru expertizele tehnice extrajudiciare ce li s-au efectuat în conditiile prezentei ordonante revine acestora. Pentru onorariile încasate de la persoanele fizice obligatia de a stabilii si de a vira la buget impozitul aferent, potrivit legii, revine expertului tehnic care a executat lucrarea individual, cu respectarea dispozitiilor legale privind impozitul pe venitul global.

CAPITOLUL V
Atributiile Biroului central pentru expertize tehnice judiciare si ale birourilor locale pentru expertize judiciare
tehnice si contabile

            Art. 32. - Biroul central pentru expertize tehnice judiciare are urmãtoarele atributii:
            a) coordoneazã, îndrumã si controleazã din punct de vedere administrativ activitatea de expertizã tehnicã judiciarã;
            b) întocmeste si publicã în Monitorul Oficial al României tabelul nominal cuprinzând expertii tehnici judiciari, cu datele de identificare, pe specialitãti si pe judete, respectiv pe municipiul Bucuresti, în functie de domiciliul acestora, precum si modificãrile intervenite în cazul radierii unor experti tehnici judiciari;
            c) întocmeste si comunicã birourilor locale pentru expertize judiciare tehnice si contabile listele nominale cuprinzând expertii si specialistii care pot efectua expertize tehnice judiciare;
            d) organizeazã desfãsurarea examenului pentru atribuirea calitãtii de expert tehnic judiciar si testarea specialistilor;
            e) întocmeste si elibereazã legitimatia de expert tehnic judiciar, în care se mentioneazã numele si prenumele, specialitatea si domiciliul expertului;
            f) studiazã practica de efectuare a expertizelor tehnice judiciare, în vederea generalizãrii celor mai eficierite metode de efectuare a acestora;
            g) organizeazã activitatea de perfectionare a pregãtirii expertilor tehnici judiciari si a specialistilor;
            h) îndrumã metodologic si ia mãsuri pentru îmbunãtãtirea calitãtii expertizelor;
            i) propune conducerii Ministerului Justitiei folosirea fondului de 10%, potrivit dispozitiilor prezentei ordonante;
            j) exercitã atributiile prevãzute în prezenta ordonantã privind stabilirea si sanctionarea abaterilor sãvârsite de expertii tehnici judiciari.
            Art. 33. - Birourile locale pentru expertize judiciare tehnice si contabile au urmãtoarele atributii:
            a) tin evidenta expertilor tehnici judiciari si. a expertilor contabili pe baza listelor publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, si a comunicãrilor primite de la Biroul central pentru expertize tehnice judiciare;
            b) recomandã organelor prevãzute la art. 2 experti sau specialisti care pot efectua expertize judiciare în conditiile prevãzute de lege;
            c) urmãresc efectuarea la timp a expertizelor judiciâre dispuse de organele în drept, sesizând Biroul central pentru expertize tehnice judiciare asupra întârzierilor produse din vina expertilor tehnici judiciari si a expertilor contabili;
            d) asigurã primirea rapoartelor de expertize si a deconturilor de cheltuieli ocazionate de efectuarea expertizelor judiciare. Verificã si vizeazã deconturile de cheltuieli pe care, împreunã cu rapoartele de expertizã, le înainteazã organelor care au dispus efectuarea expertizelor judiciare;
            e) plãtesc onorariile cuvenite expertilor tehnici judiciari, specialistilor si expertilor contabili. Întocmirea lucrãrilor financiar-contabile aferente activitãtii de expertizã tehnicã si contabilã revine compartimentelor finaiociar-contabile din cadrul tribunalelor;
            f) acordã sprijin Biroului central pentru expertize tehnice judiciare din cadrul Ministerului Justitiei în organizarea examenului de expert tehnic judiciar si în selectionarea specialistilor;
            g) întocmesc si trimit periodic Biroului central pentru expertize tehnice judiciare situatii statistice privind dinamica efectuãrii expertizelor judiciare.

CAPITOLUL VI
Rãspunderi si sanctiuni

            Art. 34. - Neefectuarea expertizei tehnice datoritã unor cauze imputabile sau efectuarea acesteia cu nerespectarea dispozitiilor legale atrage, dupã caz, rãspunderea disciplinarã, administrativã, civilã sau penalã a expertului tehnic judiciar ori a expertului tehnic extrajudiciar vinovat.
            Art. 35. - (1) Expertilor tehnici judiciari vinovati de abateri comise în exercitarea activitãtii de expert li se pot aplica de cãtre Biroul central pentru expertize tehnice judiciare, în raport cu gravitatea abaterii sãvârsite, urmãtoarele sanctiuni disciplinare:
            a) avertisment scris;
            b) suspendarea dreptului de a efectua expertize tehnice judiciare pe o perioadã cuprinsã între 3 luni si un an;
            c) retragerea calitãtii de expert tehnic judiciar.
            (2) În situatia în care împotriva expertului tehnic judiciar este pusa în miscare actiunea penalã, se dispune suspendarea dreptului de a efectua expertize tehnice pânã la solutionarea definitivã a cauzei.
            (3) Împotriva sanctiunii disciplinare aplicate expertul poate face plângere în termen de 15 zile de la comunicare. Plângerea fãcutã în termen suspendã executarea sanctiunii.
            (4) Plângerea se rezolvã în termen de 30 de zile de la data înregistrãrii de cãtre ministrul justitiei sau de un împuternicit anume desemnat de acesta.
            (5) Hotãrârea ministrului justiiiei poate fi atacatã la instanta de contencios administrativ competentã, potrivit legii.
            (6) Hotãrârea instantei este definitivã.
            (7) Sanctiunea rãmasã definitivã va fi comunicatã în termen de 15 zile de Biroul central pentru expertize tehnice judiciare biroului local pentru expertize judiciare tehnice si contabile în evidenta cãruia se aflã expertul tehnic judiciar sanctionat.
            Art. 36. - (1) Abaterile sãvârsite de expertii tehnici extrajudiciari si sanctiunile disciplinare ce li se pot aplica vor fi stabilite prin regulamentul prevãzut la art. 28 alin. (2).
            (2) Cercetarea si aplicarea sanctiunilor pentru abaterile prevãzute la alin. (1) revin compartimentelor de specialitate din cadrul ministerului sau al institutiei centrale în evidenta cãreia se aflã expertul tehnic extrajudiciar.

CAPITOLUL VII
Dispozitii tranzitorii si finale

            Art. 37. - Persoanele care au dobândit calitatea de expert tehnic în conditiile Decretului nr. 79/1971 privind expertiza contabilã si expertiza tehnicã sau în baza altor acte normative îsi pãstreazã aceastã calitate, dacã îndeplinesc conditiile prevãzute la art. 10 alin. (1) lit. a)-f).
            Art. 38. - (1) Expertii tehnici judiciâri pot solicita radierea lor din evidenta expertilor. Cererile vor fi adresate Biroului central pentru expertize tehnice judiciare din cadrul Ministerului Justitiei.
            (2) Radierea din evidentã a expertilor tehnici judiciari se dispune din oficiu, de cãtre Biroul central pentru expertize tehnice judiciare, în caz de deces, în cazul în care au devenit inapti din punct de vedere medical pentru îndeplinirea activitãtii de expert, precum si în urma condamnãrii definitive pentru sãvârsirea unei infractiuni intentionate, de naturã sã aducã atingere prestigiului profesiei.
            Art. 39. - Radierea din liste a experiilor tehnici extrajudiciari se dispune de cãtre ministerele sau institutiile centrale în evidenta cãrora se aflã, pentru motivele prevãzute la art. 38.
            Art. 40. - Prevederile prezentei ordonante referitoare la expertiza tehnicã judiciarã se completeazã cu dispozitiile privind expertiza din Codul de procedurã civilã sau, dupã caz, din Codul de procedurã penalã, în mãsura în care prin aceastã ordonantã nu se dispune altfel.
            Art. 41. - Dispozitiile prezentei ordonante nu sunt aplicabile în situatia în care expertiza urmeazã sã fie efectuatã de un serviciu medico-legal, de Institutul Central de Expertize Criminalistice sau de un laborator de expertizã criminalisticã, precum si de orice alt institut de specialitate.
            Art. 42. - Pe data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante se abrogã Decretul nr. 79/1971 privind expertiza contabilã si expertiza tehnicã, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 32 din 16 martie 1971, cu modificãrile ulterioare.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul justitiei,
Valeriu Stoica
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Smaranda Dobrescu
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu
Ministru de interne,
Constantin Dudu Ionescu
Ministrul agriculturii si alimentatiei,
Ioan Avram Muresan
Ministrul lucrãrilor publice si amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica
Ministrul educatiei nationale,
Andrei Marga
Ministrul culturii,
Ion Caramitru

Bucuresti, 21 ianuarie 2000.
Nr. 2.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTÃ
privind organizarea activitãtii agentilor imobiliari

            În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia României si ale art. 1 lit. S pct.1 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
            Guvernul României emite urmãtoarea ordonantã:

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

            Art. 1. - Activitatea profesionalã de intermediere a actelor juridice care au ca obiect bunuri imobile, precum si cea de administrare a acestora se desfãsoarã de persoanele fizice si juridice care au calitatea de agent imobiliar, potrivit dispozitiilor prezentei ordonante.
            Art. 2. - Agentii imobiliari îsi pot desfãsura activitatea, la alegere:
            a) individual, în calitate de comerciant;
            b) în cadrul unei societãti comerciale, în calitate de asociat ori actionar, potrivit legii;
            c) în calitate de agent imobiliar salarizat în interiorul activitãtii.
            Art. 3. - Agentul imobiliar, persoanã fizicã, trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele conditii:
            a) sã aibã capacitate deplinã de exercitiu;
            b) sã fi promovat examenul de dobândire a calitãtii de agent imobiliar, prevãzut la art. 5.
            Art. 4. - (1) Agentul imobiliar, societate comercialã, trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele conditii:
            a) sã aibã ca principal obiect de activitate intermedierile imobiliare;
            b) cel putin unul dintre administratori sã aibã calitatea de agent imobiliar.
            (2) Societatea comercialã poate angaja agenti imobiliari în calitate de salariat.
            (3) În cazul în care calitatea de agent imobiliar o are societatea comercialã, sunt aplicabile în mod corespunzãtor dispozitiile art. 136 alin. (2) si (3) din Legea nr. 31/1990 privind societãtile comerciale, republicatã.
            Art. 5. - (1) Dobândirea calitãtii de agent imobiliar se face pe baza unui examen, ale cãrui reguli de desfãsurare vor fi prevãzute în Statutul Uniunii Nationale a Agentilor Imobiliari; tematica examenului va fi afisatã la sediul Uniunii Nationale a Agentilor Imobiliari si al filialelor acesteia cu cel putin 60 de zile înainte de data stabilitã pentru desfãsurarea examenului.
            (2) Examenul prevãzut la alin. (1) va fi sustinut în fata unei comisii alcãtuite din 5-7 membri, dintre care un reprezentant al Uniunii Nationale a Agentilor Imobiliari si persoane cu înaltã pregãtire profesionalã si probitate moralã, din afara acesteia, alese de Comitetul de conducere. Secretariatul comisiei va fi asigurat de Uniunea Nationalã a Agentilor Imobiliari.
            Art. 6. - (1) La examenul prevãzut la art. 5 se poate prezenta persoana care îndeplineste urmãtoarele conditii:
            a) a absolvit un curs de pregãtire pentru agenti imobiliari;
            b) nu a fost condamnatã definitiv pentru infractiuni contra patrimoniului sau pentru infractiuni de fals.
            (2) Cursurile de pregãtire prevãzute la alin.(1) lit. a), precum si cursurile despecializare pot fi organizate de institutii educationale constituite ca persoane juridice de drept public sau privat, în conditiile legii, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 102/1998 privind formarea profesionalã continuã prin sistemul educational, în baza unui protocol încheiat cu Uniunea Nationalã a Agentilor Imobiliari.
            Art. 7. - (1) Agentii imobiliari au obligatia de a efectua pe parcursul activitãtii lor cursuri de specializare, în vederea reatestãrii periodice de cãtre comisia prevãzutã la art. 5 alin. (2).
            (2) Reatestarea agentilor imobiliari se face o datã la 2 ani, pe baza unei verificãri în domeniu.
            (3) Neprezentarea fãrã motive întemeiate la examenul de reatestare, precum si nepromovarea acestuia conduc la suspendarea calitãtii de agent imobiliar.
            Art. 8. - Agentii imobiliari primesc pentru activitatea depusã o remuneratie stabilitã prin contractul incheiat cu clientii.
            Art. 9. - (1) Agentul imobiliar are dreptul la primirea remuneratiei în cazul în care se realizeazã acordul de vointã al pãrtilor, exprimat potrivit legii, cu privire la încheierea contractului intermediat de acesta.
            (2) Cu toate acestea, agentul imobiliar este îndreptãtit la acoperirea cheltuielilor efectuate în vederea îndeplinirii obligatiilor pe care si le-a asumat fatã de client, în situatia în care acesta din urmã încheie contractul prin intermediul altei persoane.
            Art. 10. - (1) În desfãsurarea activitãtii lor agentii imobiliari rãspund disciplinar, administrativ, civil sau penal, dupã caz.
            (2) Titularii drepturilor asupra imobilului au obligatia de a prevedea în contractul de intermediere eventualele vicii ascunse ale imobilului, cunoscute de acestia. Agentii imobiliari rãspund solidar cu acestia, dacã nu au comunicat persoanei interesate viciile ascunse ale imobilului, mentionate în contractul de intermediere.
            Art. 11. - (1) În situatia în care actul se încheie ca urmare a intermedierii realizate de un agent imobiliar, situatie confirmatã si declaratã de pãrti, agentul imobiliar, la cererea expresã a notarului public care autentificã actul, va depune o copie de pe conventia încheiatã de pãrti cu agentul imobiliar sau între pãrti prin intermediul agentului imobiliar.
            (2) Refuzul nejustificat al agentului imobiliar de a depune copia de pe conventia prevãzutã la alin. (1) constituie abatere disciplinarã care se sanctioneazã, cu suspendarea calitãtii de agent imobiliar, potrivit art.12 alin. (1) lit. b).
            Art. 12. - (1) Sanctiunile disciplinare care se aplicã agentului imobiliar în raport cu gravitatea abaterilor sãvârsite sunt urmãtoarele:
            a) avertisment scris;
            b) suspendarea calitãtii de agent imobiliar pe o perioadã cuprinsã între 3 luni si un an;
            c) sanctiuni pecuniare care se fac venit la bugetul Uniunii Nationale a Agentilor Imobiliari, al cãror cuantum se va stabili si se va actualiza periodic prin hotãrâre a Uniunii;
            d) excluderea definitivã din Uniunea Nationalã a Agentilor Imobiliari, însotitã de pierderea calitãtii de agent imobiliar.
        (2) Abaterile în functie de care se aplicã sanctiunile disciplinare se stabilesc prin Statutul Uniunii Nationale a Agentilor Imobiliari.

CAPITOLUL II
Organizarea si functionarea Uniunii Nationale a Agentilor Imobiliari

            Art. 13. - Pe data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante se înfiinteazã Uniunea Nationalã a Agentilor Imobiliari, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Ion Câmpineanu nr. 26, bl. 8, ap. 3, sectorul 1, denumitã în continuare Uniune, prin reorganizarea Asociatiei Române a Agentiilor Imobiliare. Uniunea este persoanã juridicã autonomã, fãrã scop lucrativ, si este alcãtuitã din agentii imobiliari, în conditiile stabilite de prezenta ordonantã.
            Art. 14. - (1) Uniunea îsi constituie filiale cu personalitate juridicã în municipiile resedintã de judet si în municipiul Bucuresti, cu un numãr de minimum 10 membri.
            (2) Membrii Uniunii, care îsi desfãsoarã activitatea în judetele în care nu poate fi constituitã o filialã, vor fi arondati unei filiale învecinate prin hotãrâre a Comitetului de conducere al Uniunii.
            Art. 15. - Uniunea are urmãtoarele atributii:
            a) organizeazã examenele pentru dobândirea calitãtii de agent imobiliar, conform statutului elaborat în conditiile art. 5 alin. (1);
            b) organizeazã evidenta agentilor imobiliari, persoane fizice si persoane juridice, prin înscrierea acestora în Registrul agentilor imobiliari, care se publicã anual;
            c) asigurã buna desfãsurare a activitãtii agentiilor imobiliari;
            d) sprijinã formarea si perfectionarea agentilor imobiliari;
            e) apãrã prestigiul si independenta profesionalã ale membrilor sãi în raporturile cu autoritãtile publice, cu organismele specializate, precum si cu alte persoane fizice si juridice din tarã si din strãinãtate;
            f) colaboreazã cu asociatii profesionale din tarã si din strãinãtate;
            g) elaboreazã si publicã norme privind activitatea si conduita eticã ale agentilor imobiliari;
            h) editeazã publicatii de specialitate si Registrul agentilor imobiliari;
            i) îndeplineste alte atributii stabilite prin lege sau prin statutul sãu.
            Art. 16. - (1) Activitatea de intermediere a actelor juridice ce au ca obiect imobile poate fi desfãsuratã numai de agentii imobiliari care sunt înscrisi în Registrul agentilor imobiliari si dovedesc aceasta cu legitimatia de membru, vizatã anual. În Registrul agentilor imobiliari sunt înscrisi toti membrii, persoane fizice, precum si societãtile comerciale de profil, grupati în functie de criteriul teritorial.
            (2) Informatiile si datele care se înscriu în Registrul agentilor imobiliari vor fi stabilite prin Statutul Uniunii.
            (3) Înscrierea în Registrul agentilor imobiliari se face dupã achitarea taxei de înscriere.
            Art. 17. - (1) Înscrierea în Registrul agentilor imobiliari se face, la cerere de filialele judetene si a municipiului Bucuresti; dacã cei în cauzã fac dovada cã îndeplinesc conditiile prevãzute la art. 3 si 4, dupã caz.
            (2) Contestatia împotriva respingerii cererii de înscriere în Registrul agentilor imobiliari se depune în termen de
30 de zile de la data primirii comunicãrii si se solutioneazã de Comitctul de conducere al Uniunii în termen de 30 de zile de la data înregistrãrii. Deciziile Comitetului de conducere al Uniunii sunt definitive si pot fi atacate la instantele de contencios administrativ, potrivit dispozitiilor Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificãrile ulterioare.
            Art. 18. - (1) Membrii Uniunii au obligatia de a plãti cotizatiile profesionale. Neplata nejustificatã a acestora pe o perioadã de un an atrage radierea din Registrul agentilior imobiliari.
            (2) De asemenea, sunt radiati din Registrul agentilor imobiliari cei care au fost condamnati definitiv pentru infractiunile prevãzute la art. 6 alin. (1) lit. b) ori au sãvârsit abateri grave, prevãzute de Statutul Uniunii.
            Art. 19. - Societãtile comerciale, membre ale Uniunii, au obligatia sã comunice filialelor acesteia toate schimbãrile intervenite în componenta asociatilor, actionarilor sau angajatilor lor care au aceastã calitate.
            Art. 20. - (1) Organele de conducere ale Uniunii sunt Congresul Uniunii, presedintele Uniunii si Comitetul de conducere al Uniunii.
            (2) În cazul filialelor Uniunii organele de conducere sunt adunarea generalã si colegiul de conducere.
            Art. 21. - Activitatea Uniunii si a filialelor sale este controlatã de cenzori alesi de Congresul Uniunii, respectiv de adunãrile generale.
            Art. 22. - Congresul inaugural al Uniunii va adopta Statutul Uniunii, care va fi aprobat p.rin hotãrâre a Guvernului.
            Art. 23. - (1) Congresul Uniunii se constituie din membrii Comitetului de conducere al Uniunii, membrii colegiilor de conducere ale filialelor Uniunii, ai consiliilor de disciplinã, precum si din câte un reprezentant la 10 membri din fiecare filialã, desemnat de adunarea generalã.
            (2) Congresul Uniunii si adunãrile generale ale filialelor se reunesc o datã pe an si ori. de câte ori se considerã necesar, la convocarea presedintelui Comitetuliai de conducere, respectiv a colegiului de conducere al filialei, a 10% din numãrul membrilor sãi sau a trei cincimi din. riumãrul membrilor Consiliului superior de disciplinã, respectiv a, douã treimi din numãrul membrilor corisiliului de disciplinã.
            (3) - Congresul Uniunii este legal constituit, în prezenta majoritãtii membrilor prevãzuti la alin. (1), iar hotãrârile sunt valabil adoptate cu votul majoritãtii membrilor prezenti.
            (4) Dacã la prima convocare nu se întruneste numãrul necesar, este convocat un nou congres în termen de cel mult de 45 de zile. Acesta este legal constituit în prezenta a minimum 40% din numãrul membrilor si reprezentantilor prevãzuti la alin. (1)
            Art. 24. - (1) Congresul Uhiunii are urmãtoarele atributii:
            a)  stabileste coordonatele de bazã pentru asigurarea bunei desfãsurãri a activitãtii agentilor imobiliari;
            b) adoptã Statutul Uniunii;
            c) examineazã si aprobã bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil ale Uniunii;
            d) aprobã sistemul de salarizare pentru conducerea Uniunii si a filialelor acesteia, precum si pentru aparatul propriu al acestora;
            e) alege si revocã presedintele Uniunii, membrii Comitetului de conducere al Uniunii si ai comisiei de cenzori a acesteia;
            f) examineâzã activitatea desfãsuratã de Comitetul de conducere si de colegiile de conducere ale filialelor Uniunii, dispunând mãsurile necesare;
            g) hotãrãste sanctionarea disciplinarã a membrilor Comitetului de conducere si ai colegiilor de conducere ale filialelor Uniunii, în conformitate cu dispozitiile art. 12, la propunerea Consiliului superior de disciplinã. Hotãrârile Congresului Uniunii sunt definitive. Contestatiile împotriva sanctiunilor hotãrâte de Congresul Uniunii pot fi formulate în termen de 30 de zile de la data comunicãrii oficiale, în scris, a hotãrârii si se judecã de instantele de contericios administrativ, potrivit dispozitiilor Legii nr. 29/1990, cu modificãrile ulterioare;
            h) aprobã planurile anuale de activitate ale Comitetului de conducere si ale colegiilor de conducere ale filialelor Uniunii;
            i) alege si revocã membrii Consiliului superior de disciplinã;
            j) îndeplineste orice alte atributii prevãzute de lege si de Statutul Uniunii.
            Art. 25. - Comitetul. de conducere al Uniunii este format din 11 membri titulari, dintre care un presedinte si 3 vicepresedinti, si 5 membri supleanti. Acesta are urmãtoarele atributii:
            a) organizeazã în mod unitar, la nivet national, examenele de dobândire a calitãtii de agent imobiliar;
            b) întocmeste documentarea profesionalã si asigurã consultarea si informarea curentã a membrilor Uniunii, organizeazã întâlniri profesionale, seminarii, simpozioane pentru toti membrii Uniunii, în special pentru cei recent intrati în corpul profesional;
            c) apãrã interesele membrilor Uniunii în fata organelor administratiei publice, în fata instantelor judecãtoresti, a oricãror alte institutii si persoane juridice, precum si în fata persoanelor fizice;
            d) vegheazã la respectarea de cãtre membrii Uniunii a prevederilor prezentei ordonante si ale Statutului Uniunii, a eticii si demnitãtii profesionale;
            e) organizeazã activitãti sociale si culturale pentru membrii Uniunii, cãrora le acordã asistentã, inclusiv financiarã, în caz de nevoie;
            f) vegheazã, la armonia si la colaborarea dintre membrii Uniunii si ia mãsuri pentru împiedicarea concurentei neloiale între ei;
            g) intervine pentru a concilia si, la cerere, pentru a arbitra litigiile profesionale dintre membrii Uniunii;
            h) verificã, prin membrii sãi sau prin alti membri ai Uniunii, delegati în acest scop, activitatea profesionalã; nu vor putea face obiectul verificãrii raporturile cu clientul, inclusiv cele privitoare la onorariu;
        i) face propuneri de modificare a prezentei ordonante si le transmite Ministerului Justitiei sau altor persoane ori institutii care au drept de initiativã legislativã;
            j) reprezintã Uniunea în Parlament, în fata comisiilor de specialitate sau în plen, cu prilejul discutãrii proiectelor de lege sau de modificare a prezentei ordonante, precum si a legilor care reglementeazã aspectele fiscale ale desfãsurãrii activitãtii; asigurã aparitia si difuzarea organului de presã al Uniunii;
            k) convoacã Congresul Uniunii în termen de maximum 30 de zite, în cazul în care numãrul membrilor sãi a scãzut sub jumãtate; prevederea se aplicã si camitetelor de conducere ale filialelor;
            l) îndeplineste orice alte atributii prevãzute de lege sau de Statutul Uniunii.
            Art. 26. - (1} Presedintele Uniunii este si presedintele Comitetului de conducere si este ales de Congresul Uniunii dintre membrii Uniunii pentru un mandat de 3 ani.
            (2) Membrii titulari si membrii supleanti ai Comitetuiui de conducere al Uniunii sunt alesi prin vot secret, pe o perioadã de 3 ani.
            (3) Membrii cãrora le înceteazã mandatul pot fi realesi dupã o perioadã cel putin egalã cu cea a mandatului îndeplinit.
        (4) Prevederile alin. (2) si (3), referitoare la alegeri, sunt aplicabile în. mod corespunzãtor si colegiilor de conducere ale filialelor Uniunii.
            (5) Presedintele Uniunii reprezintã Uniunea în fata autoritãtilor publice, precum si în raporturile cu persoanele fizice din tarã si din strãinãtate. Acesta poate delega atributiile de reprezentare unui vicepresedinte.
            (6) Sub rezerva dispozitiilor art. 25 lit. l), în cazul scãderii numãrului de membri ai Comitetului de conducere al Uniunii si ai colegiilor de conducere ale filialelor Uniunii, acestea vor functiona cu numãrul de membri rãmasi, pânã la proximul congres al Uniunii, respectiv pânã la proxima adunare generalã a filialei.
            Art. 27. - (1) Pe lângã Comitetul de conducere al Uniunii functioneazã Consiliul superior de disciplinã, compus din 5 membri titulari - presedintele si 4 membri - si 3 membri supleanti, desemnati de Congresul Uniunii pe o perioadã de 3 ani dintre agentii imobiliari aflati în evidenta Uniunii, care se bucurã de autoritate profesionalã si moralã deosebitã.
            (2) Consiliul superior de disciplinã aplicã sanctiunile disciplinare prevãzute la art. 12 si solutioneazã contestatiile la hotãrârile disciplinare pronuntate de consiliile de disciplinã ala filialelor. Deciziile de solutionare a contestatiilor la
hotãrârile disciplinare pronuntate de consiliile de disciplinã ale filialelor pot fi atacate în termen de 30 de zile de la data comunicãrii hotãrârii si se judecã de instantele de contencios administrativ, potrivit dispozitiilor legii nr. 29/1990, cu modificãrile ulterioare.
            (3) Contestatiile împotriva sanctiunilor aplicate de Consiliul superior de disciplinã se depun la Comitetul de conducere al Uniunii, care se pronuntã prin. decizie. În acest caz sunt aplicabile în mod corespunzãtor dispozitiile art. 17 alin. (2).
            Art. 28. - (1) Adunarea generalã a filialelor Uniunii este formatã din agentii imobiliari cu domiciliul, respectiv cu sediul principal, stabilit în judetul respectiv sau în municipiul Bucuresti, dupã caz.
            (2) Adunarea generalã a filialei este legal constituitã în prezenta majoritãtii membrilor prevãzuti la alin. (1), iar hotãrârile sunt valabil adoptate cu majoritatea celor prezenti.
            (3) Dacã la prima convocare nu se întruneste numãrul necesar, este convocatã o nouã adunare generalã în termen de maximum 30 de zile. Aceasta este legal constituitã în prezenta a minimum 40% din numãrul membrilor prevãzuti la alin. (1).
            (4) Filiala dobândeste personalitate juridicã la data constituirii sale în mod legal.
            Art. 29. - Adunarea generalã a filialei are urmãtoarele atributii:
            a) examineazã si aprobã bugetul de venituri si cheltuieli al filialei si executia acestuia;
            b) asigurã buna desfãsurare a activitãtii profesionale pe plan local;
            c) alege si revocã membrii colegiului de conducere si ai comisiei de cenzori ale filialei;
            d) propune, dintre, membrii sãi, candidati pentru Comitetul de conducere al Uniunii;
            e) examineazã activitatea desfãsuratã de colegiul de conducere al filialei si de consiliul de disciplinã care functioneazã pe lângã acesta si hotãrãste.
            Art. 30. - (1) Pe lângã colegiul de conducere al filialei functioneazã un consiliu de disciplinã, compus din 3 membri titulari - presedintele si 2 membri - si 3 membri supleanti, desemnati de adunarea generalã a filialei pentru o peripadã de 4 ani dintre membrii sãi, care se bucurã de autoritate profesionalã si moralã deosebitã.
            (2) Consiliul de disciplinã al filialei aplicã sanctiunile prevãzute la art. 12.
            Art. 31. - (1) Uniunea si filialele sale îsi acoperã cheltuielile din venituri, care se constituie din:
            a) taxa de înscriere la examenul de dobândire a calitãtii de agent imobiliar, precum si taxele de reatestare periodicã;
            b) taxa de înscriere în Registrul agentilor imobiliari;
            c) cotizatiile membrilor;
            d) încasãri din vânzarea publicatiilor proprii;
            e) donatii, sponsorizãri si alte bunuri, dobândite în conditiile legii;
            f) alte venituri din activitatea Uniunii si a filialelor sale, stabilite prin statut.
            (2) O parte din veniturile realizate de filiate se varsã la Uniune potrivit normelor stabilite în statut.
            (3) Taxele de înscriere în evidentã, cotizatia si contributiile pe transe de venituri se stabilesc anual de Congresul Uniunii.

CAPITOLUL III
Dispozitii tranzitorii si finale

            Art. 32. - (1) Persoanele fizice si juridice care îsi desfãsoarã activitatea în domeniul intermedierilor imobiliare la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante vor putea sã îsi continue activitatea fãrã sustinerea examenului prevãzut la art. 5. În acest sens, acestea vor depune o cerere de înscriere în Uniune, în termen de 3 luni de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante, la care vor anexa, în original, un extras de la registrul comertului, care sã ateste desfãsurarea acestei activitãti.
            (2) Congresul inaugural al Uniunii va fi organizat de Asociatia Românã a Agentilor Imobiliari în. termen de 60 de zile de la expirarea termenului de 3 luni prevãzut la alin. (1).
            (3) Biroul executiv al Asociatiei Române a Ageniilor Imobiliari va convoca si va conduce congresul în termen db maximum 60 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante.
            (4) La data desfãsurãrii congresului, Asociatia Românã a Agentilor Imobiliari va hotãrî cu privire la patrimoniul sãu.
            (5) În termen de un an de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante agentii imobiliari, societãti comerciale, se vor conforma conditiilor impuse la art. 4 alin. (1), sub sanctiunea pierderii calitãtii de membru al Uniunii si a radierii lor din Registrul agentilor imobiliari.
            Art. 33. - Prezenta ordonantã intrã în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicãrii ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul justitiei,
Valeriu Stoica

Bucuresti, 21 ianuarie 2000.
Nr. 3.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTÃ
pentru completarea Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale si necorporale

            În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia României si ale art. 1 lit. B pct. 32 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
            Guvernul României emite urmãtoarea ordonantã:
            Art. I. - Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale si necorporale, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 31 mai 1999, se completeazã dupã cum urmeazã:
            1. Dupã alineatul 3 al articolului 1 se introduc douã alineate cu urmãtorul continut:
            "Persoanele fizice si asociatiile fãrã personalitate juridicã, care desfãsoarã activitãti în scopul realizãrii de venituri si care, potrivit legii, sunt obligate sã conducã evidenta în partidã simplã, vor amortiza bunurile si drepturile pe care le detin, potrivit prezentei legi.
            Prin bunurile si drepturile, prevãzute la alineatul precedent, se întelege mijloacele fixe si activele necorporale, astfel cum sunt definite la art. 3 lit. b), respectiv la art. 7 din prezenta lege."
            2. Dupã alineatul 2 al articolului 21 se introduce un alineat cu urmãtorul cuprins:
            "La institutiile publice al cãror conducãtor are rang de ordonator tertiar de credite bugetare, scoaterea mijloacelor fixe din functiune se va face cu aprobarea ordonatorului secundar de credite bugetare."
            Art. II. - În termen de 30 de zile de la data .intrãrii în vigoare a prezentei ordonante Guvernul va aproba completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale si necorporale, cu modificãrile ulterioare, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 909/1997, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 4 din 8 ianuarie 1998.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 21 ianuarie 2000.
Nr. 5.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTÃ
privind nivelul dobânzii legale pentru obligatii bãnesti

            În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutie si ale art. 1 lit. T din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
            Guvernul României emite urmãtoarea ordonantã:
            Art. 1. - Pãrtile sunt libere sã stabileascã în conventii rata dobânzii pentru întârzierea în plata unei obligatii bãnesti.
            Art. 2. - În cazul în care, potrivit dispozitiilor legale sau prevederilor contractuale, obligatia este purtãtoare de dobânzi fãrã sã se arate rata dobânzii, se va plãti dobânda legalã.
            Art. 3. - Dobânda legalã se stabileste, în materie comercialã, când debitorul este comerciant, la nivelul taxei oficiale a scontului stabilit de Banca Nationalã a României.
            Potrivit art. 7 din Codul comercial, sunt comercianti cei care fac fapte de comert, având comertul ca o profesiune obisnuitã, si societãtile comerciale.
            În toate celelalte cazuri dobânda legalã se stabileste la nivelui taxei oficiale a scontului stabilit de Banca Naiionalã a României, diminuat cu 20%.
            Nivelul taxei oficiale a scontului, în functie de care se stabileste dobânda legalã, este cel din ultima zi lucrãtoare a fiecãrui trimestru, valabil pentru întregul trimestru urmãtor. Nivelul. taxei oficiale a scontului se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin grija Bãncii Nationale a României.
            Art. 4. - În relatiile de comert exterior sau în alte relatii economice internationale, atunci cânid legea românã este aplicabilã si când s-a stipulat plata în monedã strãinã, dobânda legalã este de 6% pe an.
            Art. 5. - În raporturile civile dobânda nu poate depãsi dobânda legalã cu mai mult de 50% pe an.
            Dobânda trebuie sã fie stabilitã prin act scris. În lipsa acestuia se datoreazã numai dobânda legalã.
            Art. 6. - Prin dobândã se întelege nu numai sumele socotite în bani cu acest titlu, dar si alte prestatii sub orice titlu sau denumire, la care debitorul se obligã drept echivalent al folosintei capitalului.
            Art. 7. - Plata anticipatã a dobânizilor se poate efectua pe cel mult 6 luni. Dobânda astfel încasatã rãmâne bine dobânditã creditorului, indiferent de variatiile ulterioare.
            Art. 8. - Dobânda se va calcula numai asupra cuantumului sumei împrumutate.
            Cu toate acestea, dobânzile se pot capitaliza si pot produce dobânzi în temeiul unei conventii speciale încheiate în acest sens, dupã scadenta lor, dar numai pentru dobânzi datorate pe cel putin un an.
            Dispozitiile alin. 1 si 2 nu se aplicã contractului de cont curent, precum si atunci când prin lege s-ar dispune altfel.
            Art. 9. - În raporturile civile obligatia de a plãti o dobândã mai mare decât cea stabilitã în conditiile prezentei ordonante este nulã de drept.
            Art. 10. - Dobânzile percepute sau plãtite de Banca Nationalã a României, de bãnci, de Casa de Economii si Consemnatiuni, de cooperativele de credit - bãnci populare - si de Ministerul Finantelor, precum si modul de calcul al acestora se stabilesc prin reglementãri specifice.
            Dispozitiile prezentei ordonante nu sunt aplicabile nivelului dobânzii stabilite prin hotãrâri ale colegiilor jurisdictionale ale Curtii de Conturi, potrivit Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, cu modificãrile ulterioare.
            Art. 11. - Articolul 1089 alineatul 2 din Codul civil, precum si orice dispozitii contrare prezentei ordonante se abrogã.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul justitiei,
Valeriu Stoica
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 21 ianuarie 2000.
Nr. 9.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTÃ
privind desfãsurarea activitãtii de realizare si de verificare a lucrãrilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei de cãtre persoanele fizice si juridice autorizate pe teritoriul României

            În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia României si ale art. 1 lit. G pct. 3 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
            Guvernul României emite urmãtoarea ordonantã:

CAPITOLUL I
Principiile si regulile fundamentale ale desfãsurãrii activitãtii de realizare si de verificare a lucrãrilor
de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei de cãtre persoanele fizice si juridice autorizate

            Art. 1. - (1) Realizarea si verificarea lucrãrilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, denumite în continuare activitãti de specialitate, de cãtre persoanele fizice si juridice autorizate, pe teritoriul României sunt supuse prevederilor Legii cadastrului si a publicitãtii imobiliare nr. 7/1996, dispozitiilor legale care reglementeazã exercitarea profesiilor liberale, precum si altor dispozitii legale în materie, regulamentelor, normelor si instructiunilor tehnice elaborate de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartagrafie.
            (2) Relatiile dintre persoanele fizice si juridice autorizate sã desfãsoare activitãti de specialitate pe teritoriul României, denumite în continuare persoane autorizate, si beneficiari se bazeazã pe corectitudine, onestitate si respect reciproc.
            Art. 2. - Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, Ministerul Justitiei si Ministerul Finantelor au
obligatia sã asigure, prin mijloace specifice, desfãsurarea activitãtii de specialitate în conditiile legii si ale prezentei ordonante, precum si mentinerea si stimularea unui mediu concurential normal, în vederea solutionãrii tuturor solicitãrilor si asigurãrii accesului liber la aceste servicii.
            Art. 3. - (1) Persoana autorizatã nu poate actiona decât în limitele conventiei încheiate prin negociere cu beneficiarul.
            (2) Persoana autorizatã are obligatia sã informeze beneficiarul asupra cheltuielilor estimate ale serviciului solicitat, comunicându-i, atunci când este cazul, scutirile  legale de care poate beneficia.
            Art. 4. - Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie coordoneazã si asigurã exercitarea calificatã a activitãtii din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, prin organizarea corespunzãtoare a examenului de autorizare si prin urmãrirea respectãrii stricte a deontologiei si disciplinei profesionale de cãtre persoanele autorizate.

CAPITOLUL II
Dobândirea si încetarea calitãtii de persoanã autorizatã. Suspendarea certificatului de autorizare

            Art. 5. - (1) Dreptul de a desfãsura activitãti de specialitate pe teritoriul României de cãtre persoane fizice si juridice se dobândeste prin autorizare, în conditiile prezentei ordonante si ale Regulamentului privind autorizarea persoanelor fizice si juridice care pot sã realizeze si sã verifice lucrãri de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, denumit în continuare Regulament de autorizare.
            (2) Autorizarea are ca scop asigurarea premiselor pentru desfãsurarea activitãtilor de specialitate în conditiile îndeplinirii cerintelor tehnice si calitative prevãzute în instructiunile si normativele tehnice elaborate sau avizate de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie.
            (3) Prin autorizare se atestã capacitatea tehnico-profesionalã a persoanelor autorizate sã desfãsoare activitãti de specialitate recunoscute oficial si destinate a fi preluate în baza de date cadastrale si în fondul national de geodezie si cartografie.
            (4) Atestarea capacitãtii tehnico-profesionale se realizeazã prin verificarea performantelor profesionale si a posibilitãtilor tehnice de desfãsurare a activitãtii de specialitate ale persoanelor fizice si juridice care solicitã autorizarea.
            Art. 6. - (1) Domeniile, conditiile si procedura de desfãsurare a examenului de autorizare se stabilesc prin Regulamentul de autorizare, aprobat prin ordin al presedintelui Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie.
            (2) Dobândirea calitãtii de persoanã autorizatã se atestã prin certificatul emis în conditiile Regulamentului de autorizare.
            Art. 7. - (1) Oficiul National de Cadastru; Geodezie si Cartografie întocmeste tabloul tuturor persoanelor autorizate, pe care îl comunicã oficiilor de cadastru, geodezie si cartografie judetene si al municipiului Bucuresti.
            (2) De asemenea, tabloul prevãzut la alin. (1) se comunicã Ministerului Justitiei si Uniunii Nationale a Notarilor Publici, care îl vor transmite birourilor de carte funciarã, respectiv birourilor notarilor publici.
            (3) Actualizarea tabloului prevãzut la alin.(1) se va face periodic, în functie de autorizarea unor noi persoane sau de încetarea calitãtii de persoanã autorizatã.
            Art. 8. - (1) Certificatul de autorizare se suspendã în urmãtoarele cazuri:
            a) ca sanctiune disciplinarã, în conditiile art. 18 alin. (1) lit. c);
            b) când persoana autorizatã se aflã în curs de cercetare penalã pentru o infractiune în legãtura cu activitatea sa;
            c) în caz de pierdere sau de distrugere a certificatului de autorizare si/sau a parafei;
            d) în caz de incapacitate temporarã de muncã, constatatã în conditiile legii.
            (2) Suspendarea dureazã pânã la încetarea cauzei care a determinat-o.
            Art. 9. - Încetarea calitãtii de persoana autorizatã are loc prin retragerea sau încetarea valabilitãtii certificatului de autorizare.
            Art. 10. - Certificatul de autorizare se retrage în urmãtoarele cazuri:
            a) ca sanctiune disciplinarã, în conditiile prevãzute la art. 18 alin. (1) lit. d);
            b) când se constatã cã sunt îndeplinite conditiile pentru a treia suspendare a autorizãrii în ultimii 3 ani, pentru motivul prevãzut la art. 8 alin.. (1) lit. a);
            c) când persoana autorizatã desfãsoarã activitãti de specialitate pentru categoriile de lucrãri pentru care nu este autorizatã sau în perioada în care autorizarea este suspendatã.
            Art. 11. - Certificatul de autorizare îsi înceteazã valabilitatea în urmãtoarele cazuri:
            a) la cererea persoanei autorizate;
            b) în cazul depãsirii nejustificate a termenului de ridicare a certificatului de autorizare sau a termenului de înaintare a specimenului de parafã, prevãzute prin Regulamentul de autorizare;
            c) la decesul sau la declararea judecãtoreascã a mortii;
            d) la punerea sub interdictie a persoanei autorizate prin hotãrâre judecãtoreascã irevocabilã;
            e) la încetarea calitãtii de persoanã juridicã.
            Art. 12. - (1) Suspendarea, retragerea si, respectiv, încetarea valabilitãtii certificatului de autorizare se dispun, se constatã sau, dupã caz, se pun în aplicare de cãtre reprezentantii Oficiului Natiohal de Cadastru, Geodezie si Cartografie sau, dupã caz, ai oficiilor de cadastru, geodezie si cartografie judetene, respectiv al municipiului Bucuresti.
            (2) Persoanele al cãror certificat de autorizare a fost retras pot solicita o nouã autorizare dupã 3 ani de la data retragerii acestuia.

CAPITOLUL III
Drepturile si obligatiile persoanelor autorizate

            Art. 13. - (1) Persoanele autorizate âu dreptut sã desfãsoare activitãti de specialitate si sã acorde asistentã tehnicã în domeniile în care au primit autorizarea.
            (2) Persoanele autorizate au dreptul sã se constituie în asociatii profesionale, potrivit legii.
            (3) Pentru activitãtile de specialitate desfãsurate în scopul efectuãrii înscrierilor în cãrtile funciare cu caracter nedefinitiv persoanele autorizate au dreptul la onorariu.
            (4) Onorariile prevãzute la alin. (3) vor rezulta din negocieri si se vor încadra între limitele minime si, respectiv, maxime ale tarifelor de onorarii stabilite periodic, în functie de indicele ratei inflatiei, prin ordin comun al presedintelui Oficiului National de Cadastru, Geodezie si. Cartografie si al ministrului justitiei, cu avizul Oficiului Concurentei, potrivit legii.
            (5) Pentru celelalte activitãti de specialitate desfãsurate de persoanele autorizate cuantumul onorariului va fi stabilit prin licitãtii publice, contracte si prin alte modalitãti prevãzute de lege.
            (6) Persoanele autorizate nu pot pretinde sau încasa alte onorarii decât cele stabilite de beneficiarul.
            Art. 14. - (1) Persoanele autorizate sunt obligate sã respecte principiile si regulile fundamentale ale desfãsurãrii activitãtii de specialitate prevãzute în cap. I.
            (2) În afara obligatiei prevãzute la alin. (1) persoanele autorizate mai au urmãtoarele obligatii:
            a) sã respecte metodologiile, normele, regulamentele si instructiunile elaborate sau avizate de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, precum si celelalte dispozitii legale în vigoare;
            b) sã întocmeascã si sã tinã la zi un registru de evidentã a activitãtilor de specialitate si sã îl prezinte, la cerere, reprezentantilor Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si oficiilor de cadastru, geodezie si cartografie judetene si al municipiului Bucuresti;
            c) sã anunte în termen de 5 zile Oficiul National de Cadastru, Geadezie si Cartografie sau, dupã caz, oficiile de cadastru, geodezie si cartografie judetene, respectiv al municipiului Bucuresti despre orice modificare a conditiilor care au determinat autorizarea;
            d) sã îsi perfectioneze continuu pregãtirea profesionalã.


CAPITOLUL IV
Controlul activitãtii desfãsurate de persoanele autorizate

            Art. 15. (1) Controlul activitãtii de specialitate desfãsurate de persoanele autorizate se exercitã de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cârtografie si de oficiile de cadastru, geodezie si cartografie judetene si al municipiului Bucuresti, dupã caz.
            (2) Modul de exercitare a controlului de cãtre institutiile prevãzute la alin. (1) se stabileste prin Regulamentul privind controlul activitãtii persoanelor autorizate.
            (3) Presedintele Oficiului National de Cadastru, Geodezie .si Cartografie, prin directiile generale de specialitate, si, directorii generali ai oficiilor de cadastru, geodezie si cartografie judetene si al municipiului Bucuresti pot dispune controlul activitãtii persoanelor autorizate.

CAPITOLUL V
Rãspunderea juridicã a persoanelor autorizate

            Art. 16. - Pentru neîndeplinirea sau /îndeplinirea defectuoasã a obligatiilor ce le revin, persoanele autorizate rãspund civil, penal sau disciplinar, dupã caz.
            Art. 17. - (1) Rãspunderea disciplinarã a persoanelor autorizate poate fi angajatã în urmãtoarele cazuri:
            a) nerespectarea repetatã a dispozitiilor legale, a metodologiilor, normelor tehnice, regulamentelor si instructiunilor elaborate sau avizate de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie;
            b) desfãsurarea activitãtilor de specialitate fãrã aviz de executie sau pe bazã de documente si date provenite din surse neautorizate;
            c) refuzul repetat si nejustificat, de a desfãsura activitãti de specialitate si/sau conditionarea încheierii conventiilor de
stipularea unor clauze inechitabile;
            d) conditionarea încheierii conventiilor cu beneficiarii prin clauze care stipuleazã prestatii suplimentare, care nu au legãturã cu obiectul acestora sau care, desi au legãturã, în alte conditii, nu ar fi solicitate de beneficiar;
            e) nesesizarea unor situatii prin care se constatã aplicarea, unor conditii inegale, vãdit disproportionate, pentru prestatii echivalente;
            f} perceperea unor onorarii care depãsesc onorariile stabilite în conditiile art. 13 alin. (4);
            g) sãvârsirea oricãror fapte de naturã sã aducã atingere onoarei, probitãtii si prestigiului profesional.
            (2) Rãspunderea disciplinarã a persoanei autorizate nu exclude celelalte forme de rãspundere juridicã.
            Art. 18. - (1) Pentru sãvârsirea abaterilor disciplinare prevãzute la art. 17 alin. (1) pot fi aplicate urmãtoarele sanctiuni:
            a) avertisment;
            b) amendã de la 500.000 la 10.000.000 lei;
            c) suspendarea certificatului de autorizare pe o perioadã de 1-3 luni;
            d) retragerea certificatului de autorizare.
            (2) Punereã în aplicare a sanctiunilor prevãzute la alin. (1) se face conform prevederilor Regulamentului de autorizare.
            (3) Amenzile prevãzute la alin. (1) lit. b) .au regim de venituri extrabugetare si sunt destinate realizãrii obiectului de activitate al Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie.
            Art. 19. - (1) Constatarea abaterilor disciplinare prevãzute la art. 17 si aplicarea sanctiunilor sunt de competenta reprezentantilor Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie sau, dupã caz, a reprezentantilor oficiilor de cadastru, geodezie si cartografie judetene ori al municipiului Bucuresti.
            (2) Constatarea poate fi fãcutã cu prilejul controlului activitãtii desfãsurate de persoanele autorizate sau la sesizarea oricãrei persoane interesate, care poate formula plângere la oficiile de cadastru, geodezie si cartografie judetene si al municipiului Bucuresti sau, dupã caz, la Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie.
            (3) Împotriva deciziei adoptate în conditiile alin. (1) pãrtile pot face contestatie, în termen de 10 zile de la comunicare, la Colegiul de onoare constituit pe lângã Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie.
            (4) Procedura de solutionare a contestatiilor va fi stabilitã prin regulament, aprobat prin ordin al presedintelui Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie.
            (5) Împotriva solutiei adoptate de Colegiul de onoare partea nemultumitã se poate adresa instantei de contencios administrativ competente potrivit legii.

CAPITOLUL VI
Dispozitii tranzitorii si finale

            Art. 20. - (1 ) Persoanele autorizate sunt obligate sã plãteascã Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie urmãtoarele sume:
            a) taxa de autorizare, care se plãteste anterior autorizãrii, în conditiile prevãzute de lege si nu se restituie în cazul refuzului de autorizare;
            b) o cotã de 5% din onorariile brute încasate ca urmare a desfãsurãrii activitãtilor de specialitate pentru care au fost autorizate.
            (2) Sumele încasate de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie potrivit alineatului precedent au regim de venituri extrabugetare, sunt destinate realizãrii obiectului de activitate al acestuia si se varsã la Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie într-un fond special constituit potrivit legii.
            (3) Evidenta onorariilor si modul de încasare a sumelor prevãzute la alin. (1) lit. b) se vor reglemerita prin ordin comun al presedintelui Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si al ministrului finantelor, în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonante.
            Art. 21. - (1) În termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonante Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie va elabora Regulamentul de autorizare si Regulamentul privind controlul activitãtii persoanelor autorizate.
            (2) În termenul prevãzut la alin. (1) presedintele Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si ministrul justitiei vor aproba prin ordin comun, cu avizut Oficiului Concurentei, onorariile prevãzute la art. 13 alin. (4).
            Art. 22. - Prezenta ordonantã intrã în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicãrii ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul justitiei,
Valeriu Stoica
p. Presedintele Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie,
Sorin Bondoc
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Oficiul Concurentei
Dan Ionescu,
secretar de stat

Bucuresti, 21 ianuarie 2000.
Nr. 10.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind unele mãsuri de protectie socialã referitoare la pensiile de asigurãri sociale de stat, militare, ale agricultorilor si alte venituri ale populatiei în luna ianuarie 2000

            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Art. 1. - (1) În luna ianuarie 2000 se corecteazã în plus cu 1,7% urmãtoarele venituri ale populatiei:
            a) pensiile si pensiile suplimentare din sistemul asigurãrilor sociale de stat, pensiile agricultorilor, pensiile si pensiile suplimentare ale pensionarilor militari;
            b) indemnizatiile de îngrijire acordate pensionarilor asigurãrilor sociale de stat, agricultori si militari încadrati în gradul 1 de invaliditate;
            c) ajutoarele sociale stabilite pe baza legislatiei de pensii;
            d) ajutoarele bãnesti lunare stabilite conform art. 14 din Legea nr. 23/1969;
            e) indemnizatiile de însotitor prevãzute la art. 1 alin. 2 din Hotãrârea Guvernului nr. 610/1990, cu modificãrile ulterioare;
            f) indemnizatiile si sporurile care se acordã invalizilor, veteranilor si vãduvelor de rãzboi în temeiul Legii nr. 49/1991, cu modificãrile ulterioare;
            g) indemnizatiile lunare acordate în baza Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificãrile ulterioare;
            (2) Veniturile majorate potrivit alin. (1) se mentin în cuantumul stabilit pânã la modificarea lor prin hotãrãre a Guvernului.
            (3) De prevederile alin. (1) nu beneficiazã persoanele prevãzute la lit. a), ale cãror cuantumuri ale pensiei de bazã depãsesc valoarea a douã salarii medii nete pe economie, la ultimul nivel comunicat de Comisia Nationalã pentru Statisticã pânã la data întocmirii documentelor lunare de platã a pensiilor.
            Art. 2. - (1) Prevederile art. 1 se aplicã si persoanelor ale cãror drepturi de pensie se stabilesc în conditiile art. 1 din Hotãrârea Guvernului nr. 565/1996.
            (2) Persoanele ale cãror drepturi de pensie se deschid începând cu. data de 1 ianuarie 2000 si se stabilesc în alte conditii decât cele prevãzute la art. 1 din Hotãrârea Guvernului nr. 565/1996 beneficiazã de corectia prevãzutã la art. 1.
            Art. 3. - (1) Începând cu luna ianuarie 2000, cuantumurile pensiilor minime devin:
            a) 645.840 lei pensia pentru limitã de vârstã si vechime completã;
            b) 477.753 lei pensia pentru limitã de vârstã si vechime incompletã;
            c) 550.719 lei pensia de invaliditate gradul I;
            d) 477.753 lei pensia de invaliditate gradul II;
            e) 349.761 lei pensia de invaliditate gradul III;
            f) 54.678 lei pensia cuvenitã agricultorilor, indiferent de tipul acesteia.
            (2) Cuantumurile pensiilor minims prevãzute la alin. (1) cuprind contributia datoratã asigurãrilor sociale de sãnãtate.
            Art. 4. - De la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri cuantumurile ajutoarelor de deces care se plãtesc din bugetul asigurãrilor sociale de stat devin 1.700.000 lei în cazul decesului salariatului, somerului, pensionarului de asigurãri sociale de stat sau I.O.V.R. si 1.300.000 lei în cazul decesului unui membru din aceste familii sau al unei persoane dependente social.
            Art. 5. - Sumele rezultate în urma aplicãrii mãsurilor de protectie socialã prevãzute în prezenta hotãrâre se suportã din aceleasi fonduri ca si drepturile de bazã.
            Art. 6. - Se recomandã celorlalte sisteme de asigurãri sociale - altele decât cele de stat, militare si ale agricultorilor - sã aplice mãsurile de protectie socialã prevãzute în prezenta hotãrâre.
            Art. 7. - Anexa nr. 1 la Hotãrârea Guvernului nr. 565/1996 se completeazã cu prevederile prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Smaranda Dobrescu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 21 ianuarie 2000.
Nr. 44.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind numirea în functia de prefect al judetului Sãlaj

            În temeiul dispozitiilor art. 106 alin. (3) din Legea administratiei publice locale nr. 69/1991, republicatã,
            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Articol unic. - Domnul Marcel-Virgil Turcas se numeste în functia de prefect al judetului Sãlaj.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul functiei publice,
Vlad Rosca

 
Bucuresti, 21 ianuarie 2000.
Nr. 45.

HOTÃRÂRE
privind aprobarea unor licente de concesiune a activitãtilor de exploatare, încheiate între Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale si Compania Nationalã a Cuprului, Aurului si Fierului "minvest" - S.A.

            În temeiul prevederilor art. 11 din Legea minelor nr. 61/1998,
            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Art. 1. - Se aprobã licentele de concesiune a activitãtilor de exploatare, încheiate între Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Compania Nationalã a Cuprului, Aurului si Fierului "minvest" S.A., în calitate de concesionar, în perimetrele Zlatna din judetul Alba si Certej din judetul Hunedoara, prevãzute în anexele nr. 1 si 2*) care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.
            Art. 2. - Licentele de concesiune a activitãtilor de exploatare prevãzute la art. 1 intrã în vigoare la data publicãrii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Presedintele Agentiei Nationale
pentru Resurse Minerale,
Mihail Ianãs
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 24 ianuarie 2000.
Nr. 51.*) Anexele nr. 1 si 2 se comunicã institutiilor interesate.