MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A I
Anul XII - Nr. 28    LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE   Miercuri, 26 ianuarie 2000

SUMAR

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

            11. - Ordonantã pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internationalã pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de închidere a minelor si de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucuresti la 13 octombrie 1999

            Acord de împrumut (Proiectul de închidere a minelor si de atenuare a impactului social) între România si Banca Internationalã pentru Reconstructie si Dezvoltare

ORDINE

            4/16. - Ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurãri de Sãnãtate si al presedintelui Colegiului Medicilor din România privind prelungirea aplicãrii Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurãri de Sãnãtate si al presedintelui Colegiului  Medicilor din România nr. 143/792/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare Contractului-cadru privind conditiile acordãrii asistentei medicale în cadrul sistemului asigurãrilor  sociale de sãnãtate pe anul 1999, aprobat prin  Hotãrârea Guvernului nr. 312/1999

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTÃ
pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internationalã pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de închidere a minelor si de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucuresti la 13 octombrie 1999

            În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia României, precum si ale art. 1 lit. A pct. 7 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
            Guvernul României emite urmãtoarea ordonantã:
            Art. 1. - Se ratificã Acordul de împrumut dintre România si Banca Internationalã pentru Reconstruciie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de închidere a minelor si de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucuresti la 13 octombrie 1999.
            Art. 1. - Se ratificã Acordul de împrumut dintre România si Banca Internationalã pentru Reconstructie si Dezvoltare
privind finantarea Proiectului de închidere a minelor si de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari
S.U.A., semnat la Bucuresti la 13 octombrie 1999.
            Art. 2. - (1) Implementarea acordului se va realiza de cãtre Unitatea de management a Proiectului (U.M.P.), constituitã
în cadrul Ministerului Industriei si Comertului, si Unitãtile de implementare a Proiectului (U.I.P.), înfiintate la nivelul entitãtilor cu
responsabilitãti în derularea împrumutului, beneficiare de sume din împrumut, si anume: Agentia Nationalã pentru Dezvoltarea si Implementarea Programelor de Reconstructie a Zonelor Miniere (AND), Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale (A.N.R.M.) si Grupul Central de Închidere a M:inelor (G.C.I.M.) - Ministerul Industriei si Comertului.
            (2) Unitãtile de implementare a Proiectului (U.I.P.) sunt structuri înfiintate în cadrul entitãtilor beneficiare de sume din împrumut, pentru realizarea componentelor Proiectului de închidere a minelor si de atenuare a irnpactului social, rãspunzãtoare de executarea acestuia pe domenii specifice de activitate. U.M.P. este coordonatoarea realizãrii Proiectului în ansamblu si este responsabilã de utilizarea sumelor din împrumut.
            (3) Nivelul salariilor personalului U.M.P. si U.I.P. este stabilit de ministrul industriei si comeriului, în calitatea sa de coordonator al întregului Proiect.
            (4) Specialistii care îsi desfãsoarã activitatea în U.M.P. si în U.I.P. beneficiazã de aceleasi drepturi ca si consultantii strãini care le acordã asistentã tehnicã, inclusiv în ceea ce priveste regimul de impozitare a veniturilor.
            (5) Ministerul Finantelor va încheia acorduri de subîmprumut cu Ministerul Industriei si Comertului si cu entitãtile enumerate la alin. (1), prin care se deleagã U.M.P. si U.I.P. întreaga autoritate si responsabilitate în realizarea Proiectului de închidere a minelor si de atenuare a impactului social, precum si utilizarea sumelor din împrumut, asigurarea serviciului datoriei externe si, respectiv, a sumelor prevãzute cu aceastã destinatie în bugetele proprii, prin bugetul de stat.
            Art. 3. - (1 ) Ministerul Industriei si Comertului va plãti Bãncii comisionul de 1%, în numele Împrumutatului, din surse prevãzute cu aceastã destinatie în bugetul propriu.
            (2) Contributia României la realizarea Proiectului constã în plata taxelor, a impozitelor directe si indirecte, a cofinantãrii categoriilor prevãzute în anexa nr. 1 la acordul de împrumut, a comisioanelor si spezelor bancare de pe teritoriul României,
cheltuieli necesare în vederea functionãrii U.M.P. si U.I.P., reprezentând costurile cu comunicatiile (postã, telefon, telefax si Internet), cu deplasãrile (cheltuieli de transport, cazare si diurnã) pentru scopurile Proiectului (în iarã si în strãinãtate), cheltuielile determinate de costurile cu materialele (inclusiv cu piesele de schimb si consumabilele), cheltuielile cu prestãrile de servicii cu caracter functional, de întretinere si reparatii ale spatiilor, ale echipamentelor de birou si ale vehiculelor, cu actualizarea software, cheltuielile cu cãrti si publicatii, costurile cu curieratul si cu publicitatea, precum si a impozitelor si contributiilor sociale aferente salariilor angajatilor U.M.P. si U.I.P., a altor cheltuieli necesare în vederea derulãrii Proiectului. Contributia
României se suportã din sume prevãzute distinct în bugetele de venituri si cheltuieli ale fiecãreia dintre entitãtile mentionate la Art. 2 alin. (1), ca pãrti ale bugetului de stat aprobat.
            (3) Comisioanele si spezele bancare pe teritoriul României se pot plãti si din dobânda bonificatã la contul special. Aceste sume vor fi deduse din vãrsãmintele dobânzilor datorate de Ministerul Industriei si Comertului (prin U.M.P.) bugetului de stat.
            (4) Plata serviciului datoriei externe aferente împrumutului (rambursãri de rate de capital, dobânzi, comisioane si alte costuri) se va asigura de entitãtile beneficiare ale împrumutului, din sume prevãzute distinct în bugetele de venituri si cheltuieli, pãrti ale bugetului de stat aprobat, corespunzãtor sumelor utilizate de acestea din împrumut.
            (5) Se autorizeazã Ministerul Finantelor sã prevadã anual în bugetul de stat sumele corespunzãtoare contributiei României la realizarea Proiectului pe toatã durata acestuia, precum si sumele pentru plata serviciului datoriei externe aferente împrumutului si sã introducã modificãrile corespunzãtoare în bugetele entitãtilor participante la realizarea Proiectului, prevãzute la Art. 2 alin. (1).
            Art. 4. - Se autorizeazã Ministerul Industriei si Comertului, prin U.M.P., ca din contul special deschis la o bancã comercialã româneascã sã efectueze plãti în valutã persoanelor fizice si juridice rezidente, pentru furnizarea de bunuri, de lucrãri si de servicii necesare Proiectului, pe baza contractelor încheiate în conditiile prevederilor acordului.
            Art. 5. - (1) Se autorizeazã Guvernul României, prin Ministerul Finantelor, ca, de comun acord cu Banca Internationalã pentru Reconstructie si Dezvoltare, sã introducã pe parcursul utilizãrii împrumutului, în raport cu conditiile de derulare a acordului de împrumut mentionat la Art. 1, amendamente la continutul acestuia, care privesc realocãri de fonduri, modificãri în structura împrumutului pe componente, modificãri de termene, precum si orice alte modificãri care nu sunt de naturã sã sporeascã obligatiile financiare ale României fatã de B.I.R.D. sau sã determine noi conditionalitãti economice fatã de cele convenite initial între pãrti.
            (2) Guvernul va raporta periodic Parlamentului asupra amendamentelor introduse, în cadrul Raportului privind datoria publicã externã a României.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,
Ion Pascu,
secretar de stat

Bucuresti, 24 ianuarie 2000.
Nr. 11.

Împrumut nr. 4509 RO

ACORD DE ÎMPRUMUT
(Proiectul de închidere a minelor si de atenuare a impactului social) între România si Banca Internationalã pentru Reconstructie si Dezvoltare

        Acord din data de 13 octombrie 1999 între România (Împrumutat si Banca Internationalã pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca)
            Având în vedere cã Împrumutatul, fiind convins de fezabilitatea si de prioritatea Proiectului descris în anexa nr. 2 la acest acord  (Proiectul), a solicitat Bãncii sprijin pentru finantarea Proiectului,
            având în vedere cã Banca a fost de acord, între altele, pe baza celor expuse mai sus, sã acorde Împrumutatului împrumutul în termenii si în conditiile stabilite în acest acord,
            prin prezentul acord pãrtile semnatare convin asupra urmãtoarelor:

ARTICOLUL I
Conditii generale; definitii

            Sectiunea 1.01. "Conditiile generale aplicabile acordurilor de împrumut si garantie pentru împrumuturi într-o singurã valutã" ale Bãncii din data de 30 mai 1995, astfel cum au fost modificate la data de 2 decembrie 1997 (Conditii generale), constituie parte integrantã a acestui acord.
            Sectiunea 1.02. În cazul în care contextul nu cere altfel, diferitii termeni definiti în Conditiile generale si în preambulul acestui acord au respectivul înteles stabilit în acestea, iar urmãtorii termeni suplimentari au urmãtoarele întelesuri:
            a) beneficiar înseamnã o persoanã eligibilã, conform ghidului, pentru primirea creditului în cadrul pãrtii B1 a Proiectului;
            b) G.C.I.M. înseamnã Grupul Central pentru Închiderea Minelor, stabilit în cadrul Ministerului Industriei si Comertului din tara Împrumutatului;
            c) furnizorul creditului înseamnã o institutie neguvernamentalã selectatã pentru asigurarea creditului în cadrul pãrtii B1 a
Proiectului;
            d) categorii eligibile înseamnã categoriile (1), (2), (3), (4), (5) si (6), prezentate în tabelul cuprins în partea A1 a anexei nr. 1 la acord;
            e) cheltuieli eligibile înseamnã cheltuielile pentru bunuri, lucrãri si servicii, la care se face referire în sectiunea 2.02 din acest acord;
            f) ghid se referã la indicatiile la care se face referire în partea B2 a anexei nr. 5 la acest acord, indicatii care guverneazã
conditiile si administrarea creditului, stimulente pentru angajare si instruire în cadrul pãrtii B1 si 3 a Proiectului;
            g) M.I.C. înseamnã Ministerul Industriei si Comertului din tara Împrumutatului;
            h) AND înseamnã Ageniia Nationalã pentru Dezvoltarea si Implementarea Programelor de Reconstructie a Zonelor Miniere, înfiintatã ca o agentie autonomã a Împrumutatului pentru a facilita implementarea programelor de dezvoltare a regiunilor rriiniere;
            i) A.N.R.M. înseamnã Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale din tara Împrumutatului;
            j) U.M.P. înseamnã Unitatea de management al Proiectului, stabilitã în cadrul M.I.C. si subordonatã ministrului acestuia;
            k) U.I.P. înseamnã Unitatea de implementare a Proiectului, stabilitã în cadrul G.C.I.M., A.N.R.M. si AND;
            l) raportul de management al Proiectului înseamnã fiecare raport stabilit în conformitate cu sectiunea 4.02 din acest acord;
            m) avansul de pregãtire a Proiectului înseamnã avansul de pregãtire a Proiectului, acordat de Bancã Împrumutatului în urma schimbului de scrisori, datat 28 iunie 1999 si 14 iulie 1999; si
            n) contul special înseamnã contul la care se face referire în partea B a anexei nr. 1 la acest acord.

ARTICOLUL II
Împrumutul

            Sectiunea 2.01. Banca acceptã sã împrumute Împrumutatului, în termenii si cu conditiile stabilite sau la care se face referire în acordul de împrumut, o sumã egalã cu 44,5 milioane (44.500.000) dolari S.U.A.
            Sectiunea 2.02. a) Suma împrumutului poate fi trasã din contul împrumutului, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la acest acord, pentru cheltuielile efectuate (sau, dacã Banca va conveni altfel, care vor fi efectuate) cu privire la costurile rezonabile ale bunurilor si serviciilor necesare pentru Proiect si care vor fi finantate din sumele împrumutului.
            b) Imediat dupã data intrãrii în efectivitate, Banca, în numele Împrumutatului, va trage din contul împrumutului si îsi va plãti siesi suma necesarã în vederea achitãrii avansului pentru pregãtirea Proiectului, avans tras si nerambursat începând cu data la care a fost tras, si va plãti toate comisioanele datorate. Sumele netrase din valoarea autorizatã a avansului pentru pregãtirea Proiectului vor fi anulate imediat dupã aceasta.
            Sectiunea 2.03. Data limitã de tragere va fi 30 iunie 2005 sau o altã datã ulterioarã pe care o va stabili Banca. Banca va notifica prompt Împrumutatului despre aceastã datã ulterioarã.
            Sectiunea 2.04. La data intrãrii în efectivitate sau dupã aceastã datã Împrumutatul va plãti Bãncii un comision a cãrui valoare este egalã cu un procent (1%) din suma împrumutului.
            Sectiunea 2.05. Împrumutatul va plãti Bãncii un comision de angajament, la o ratã egalã cu trei pãtrimi dintr-un procent (3/4 din 1 %), pe an, aplicat asupra valorii împrumutului netrase de la o perioadã la alta.
            Sectiunea 2.06. a) Împrumutatul va plãti periodic dobânda aferentã sumei împrumutului, trasã din împrumut si nerambursatã, la o ratã egalã, pentru fiecare perioadã de dobândã, cu rata de bazã LIBOR plus marja totalã LIBOR.
            b) În scopurile acestei sectiuni:
            (i) perioada de dobândã înseamnã perioada initialã de la si incluzând data semnãrii acestui acord pânã la, dar excluzând, prima datã de platã a dobânzii care are loc dupã aceea si, dupã perioadâ initialã, fiecare perioadã de la si incluzând data de platã a dobânzii pânã la, dar excluzând, urmãtoarea datã de platã a dobânzii;
            (ii) data de platã a dobânzii înseamnã orice datã specificatã în sectiunea 2.07 din acest acord; .
            (iii) rata de bazã LIBOR înseamnã, pentru fiecare perioadã de dobândã, rata oferitã pe piata interbancarã londonezã pentru depozitele în dolari la 6 luni, valabilã în prima zi a acelei perioade de dobândã (sau, în cazul perioadei de dobândã intiale, valabilã la data de platã a dobânzii care are loc la sau care precedã imediat prima zi a acelei perioade de dobândã), astfel cum
a fost determinatã în mod rezonabil de Bancã si exprimatã ca procent pe an;
            (iv) marja totalã LIBOR înseamnã, pentru fiecare perioadã de dobândã: (A) trei pãtrimi dintr-un procent (3/4 din 1%); (B) minus (sau plus) marja medie ponderatã pentru acea perioadã de dobândã, sub (sau peste) ratele oferite pe piata interbancarã londonezã sau alte rate de referintã pentru depozitele la 6 luni, pentru împrumuturile nerambursate ale Bãncii sau pentru pãrti ale acestora alocate de Bancã pentru finantarea împrumuturilor denominate într-o singurã monedã ori pentru pãrti ale acestora acordate de ea, care includ împrumutul, astfel cum a fost determinatã în mod rezonabil de cãtre Bancã si exprimatã ca procent pe an.
            c) Banca va notifica Împrumutatului rata de bazã LIBOR si marja totalã LIBOR pentru fiecare perioadã de dobândã, imediat dupã determinarea acestora.
            d) Ori de câte ori, ca urmare a schimbãrilor în ceea ce priveste practicile pietei, care afecteazã determinarea ratelor de
dobândã la care se face referire în aceastã sectiune, Banca constatã cã este în interesul împrumutatilor sãi, luati în totalitate, si al
Bãncii sã aplice o bazã pentru determinarea ratelor de dobândã aplicabile împrumutului, alta decât cea prevãzutã în aceastã
sectiune, Banca poate modifica baza pentru determinarea ratelor de dobândã aplicabile împrumutului prin notificarea
Împrumutatului cu privire la noua bazã cu cel putin 6 (sase) luni înainte. Noua bazã va deveni efectivã la expirarea perioadei
notificate, dacã Împrumutatul nu notificã Bãncii, în timpul perioadei mentionate, obiectiile lui, caz în care modificãrile respective nu vor fi aplicabile împrumutului.
            Sectiunea 2.07. Dobânda si alte costuri vor fi plãtite semestrial, în jurul datelor de 15 aprilie si 15 octombrie ale fiecãrui an.
            Sectiunea 2.08. Împrumutatul va restitui suma împrumutului în conformitate cu graficul de amortizare prezentat în anexa nr. 3 la acest acord.

ARTICOLUL III
Executarea Proiectului

            Sectiunea 3.01. a) Împrumutatul declarã cã se angajeazã sã îndeplineascã obiectivele Proiectului si, în acest scop, va realiza Proiectul cu diligenta si eficienita necesare si în conformitate cu practicile financiare, tehnice, de inginerie, de mediu si administrative corespunzãtoare si va asigura cu promptitudine, dupã caz, fondurile, facilitãtile, serviciile si alte resurse necesare Proiectului.
            b) Fãrã a se limita la prevederile paragrafului a) al acestei sectiuni, Împrumutatul va îndeplini obiectivele Proiectului în
concordantã cu Reglementãrile privind implementarea, stabilite în anexa nr. 5 la acest acord, atâta vreme cât acestea pot fi
amendate periodic, cu acordul Împrumutatului si al Bãncii.
            Sectiunea 3.02. Cu exceptia cazului în care Banca nu va stabili atfel, achizitionarea bunurilor, lucrãrilor si. a serviciilor de consultantã necesare Proiectului (cu exceptia pãrtii B1 a acestuia) si care vor fi finantate din sumele împrumutului va fi guvernatã de prevederile anexei nr. 4 la acest acord.
            Sectiunea 3.03. Pentru scopuirle sectiunii 9.08 din Conditiile generale si fãrã a se limita la acestea, Împrumutatul:
            a) va pregãti, pe baza ghidului acceptabil Bãncii, si va furniza Bãncii, cu cel mult 6 (sase) luni dupã data limitã de tragere sau la o altã datã ulterioarã, dupã cum poate fi convenitã în acest scop de cãtre Împrumutat si Baacã, un plan privind functionarea viitoare a Proiectului;
            b) va acorda Bãncii posibilitatea rezonabilã de a se consulta cu Împrumutatul în legãturã cu planul respectiv.
            Sectiunea 3.04. Împrumutatul:
            a) va mentine politici si proceduri adecvate care sã îi permitã sã monitorizeze si sã evalueze în continuare, conform indicatorilor acceptabili Bãncii, realizarea Proiectului si îndeplinirea obiectivelor acestuia;
            b) va pregãti, conform termenilor de referintã satisfãcãtori Bãncii, si va furniza Bãncii, la sau în jurul datei de 31 iulie 2001, un raport care sã integreze rezultatele monitorizãrii si ale evaluãrii activitãtilor efectuate, conform paragrafului a) al acestei sectiuni, privind progresul obtinut în realizarea Proiectului în perioada anterioarã datei raportului mentionat, si stabilirea mãsurilor recomandate pentru a asigura realizarea eficientã a Proiectului si îndeplinirea obiectivelor acestuia în perioada urmãtoare acestei date; si
            c) va analiza, împreunã cu Banca, pânã la 30 septembrie 2001 sau pânã la o altã datã ulterioarã, dupã cum va
fi solicitat de Bancã, raportul la care s-a fãcut referire în paragraful b) al acestei sectiuni si dupã aceea va lua toate mãsurile
cerute pentru asigurarea finalizãrii cu eficientã a Proiectului si îndeplinirii obiectivelor acestuia, pe baza concluziilor si
a recomandãrilor raportului mentionat si a analizei Bãncii în aceastã privintã.

ARTICOLUL IV
Prevederi financiare

            Sectiunea 4.01. a) Împrumutatul va mentine un sistem de management financiar, incluzând înregistrãri si conturi, si va pregãti situatiile financiare adecvate într-un format acceptabil Bãncii, pentru a reflecta operatiunile, resursele si cheltuielile în legãturã cu Proiectul.
            b) Împrumutatul:
            (i) va tine înregistrãrile, conturile si situatiile financiare, la care s-a fãcut referire în paragraful a) al acestei sectiuni, si înregistrãrile si conturile pentru contul special, pentru fiecare an fiscal auditat, în conformitate cu standardele de audit acceptabile Bãncii, aplicate în mod consecvent de cãtre auditori independenti acceptabili Bãncii, care vor trebui angajati nu mai târziu de 31 decembrie 1999;
            (ii) va furniza Bãncii, imediat ce este posibil, dar în orice caz nu mai târziu de 5 luni de la sfârsitul fiecãrui an fiscal: (A) copii certificate de pe situatiile financiare la care s-a fãcut referire în paragraful a) al acestei sectiuni pentru acel an auditat; si (B) un punct de vedere privind acele situatii, înregistrãri si conturi si un raport al acelui audit, efectuat de auditorii respectivi în acel
scop si cu acele detalii pe care Banca le va fi cerut în mod rezonabil; si (iii) va furniza Bãncii alte astfel de informatii privind acele înregistrãri, conturi si auditul acestora si privind respectivii auditori, asa cum le va fi cerut periodic Banca în mod rezonabil.
            c) Pentru toate cheltuielile cu privire la care tragerile au fost efectuate din contul împrumutului, pe baza rapoartelor de
management al Proiectului sau a declaratiilor de cheltuieli, Împrumutatul:
            (i) va tine sau va face sã fie tinute, în conformitate cu paragraful a) al acestei sectiuni, înregistrãri si conturi separate, care sã reflecte astfel de cheltuieli;
            (ii) va pãstra, cel putin un an dupã ce Banca a primit raportul de audit pentru anul fiscal în care a fost efectuatã ultima tragere din contul împrumutului, toate înregistrãrile (contracte, comenzi, facturi, note de platã, chitanie si alte documente) care evidentiazã astfel de cheltuieli;
            (iii) va permite reprezentantilor Bãncii sã examineze astfel de înregistrãri; si
            (iv) va asigura ca acele înregistrãri si conturi sã fie incluse în auditul anual la care s-a fãcut referire în paragraful b) al acestei sectiuni si ca raportul acestui audit sã continã opinia separatã a respectivilor auditori, potrivit cãreia rapoartele de management al Proiectului sau declaratiile de cheltuieli remise în timpul fiecãrui an fiscal, împreunã cu procedurile si controalele interne implicate în pregãtirea lor, pot sta la baza efectuãrii tragerilor.
            Sectiunea 4.02. a) Fãrã a se limita la prevederile sectiunii 4.01 din acest acord, Împrumutatul va trebui sã îndeplineascã un plan de actiune limitat în timp care sã fie acceptat de cãtre Bancã, vizãnd consolidarea sistemului de management financiar la care se face referire în paragraful a) al sectiunii 4.01, pentru a permite Împrumutatului, nu mai târziu de 31 decembrie 2000 sau nu mai târziu de o asemenea datã precum va stabili Banca, sã pregãteascã rapoartele de management al Proiectului, agreate de Bancã, fiecare:
            (i) (A) trebuind sã stabileascã sursele reale si cererile de tragere pentru Proiect, atât cumulat, cât si pentru perioada acoperitã de raportul mentionat, precum si sursele proiectate si cererile de fonduri pentru Proiect pentru perioada de 6 luni urmãtoare perioadei acoperite de respectivul raport; si (B) indicând separat cheltuielile finantate din sumele
împrumutului în perioada acoperitã de raportul mentionat si cheltuielile propuse pentru a fi finantate din sumele împrumutului în
perioada de 6 luni ce urmeazã perioadei acoperite de raportul mentionat;
            (ii) (A) descriind progresul fizic al implementãrii Proiectului, atât cumulat, cât si pentru perioada acoperitã de raportul mentionat; si (B) explicând diferentele dintre obiectivele reale si cele anterior previzionate; si
            (iii) stabilind situatia achizitiilor în cadrul Proiectului si a cheltuielilor în cadrul contractelor finantate din sumele împrumutului la sfârsitul perioadei acoperite de raportul mentionat.
            b) Pânã la încheierea planului de actiune la care se referã paragraful a) al acestei sectiuni Împrumutatul va trebui sã pregãteascã, în concordantã cu ghidul acceptabil Bãncii, si sã furnizeze Bãncii, nu mai târziu de 45 de zile dupã sfârsitul fiecãrui trimestru, un raport de management al Proiectului pentru aceastã perioadã.

ARTICOLUL V
Data intrãrii în efectivitate; terminare

            Sectiunea 5.01. Urmãtoarele situatii sunt mentionate drept conditii suplimentare pentru intrarea în efectivitate a împrumutului în întelesul seciiunii 12.01 (c) din Conditiile generale, si anume un sistem financiar de management, satisfãcãtor pentru Bancã, va fi fost stabilit, împreunã cu un plan de actiune limitat în timp pentru a-l transforma într-un sistem de raportare a managementului Proiectului.
            Sectiunea 5.02. Perioada de 120 (o sutã douãzeci) de zile de la data semnãrii prezentului acord este specificatã aici pentru scopurile sectiunii 12.04 din Conditiile generale.

ARTICOLUL VI
Reprezentantul Împrumutatului; adrese

            Sectiunea 6.01. Ministrul finantelor al Împrumutatului este desemnat ca reprezentant al Împrumutatului pentru scopurile sectiunii 11.03 din Conditiile generale.
            Sectiunea 6.02. Urmãtoarele adrese sunt specificate pentru scopurile sectiunii 11.01 din Conditiile generale:
            Pentru Împrumutat:
            Ministerul Finantelor
            Str. Apolodor nr. 17
            Bucuresti, România
            Telex: 1 1239
            Pentru Bancã:
            Banca Internationalã pentru Reconstructie si Dezvoltare
            1818 H Street, N.W.
            Washington, D.C. 20433 Statele Unite ale Americii
            Adresa telegraficã: INTBAFRAD
            Washington, D.C.
            Telex: 248423 (MCI) sau 64145 (MCI)
            Drept urmare, pãrtile la prezentul acord, actionând prin reprezentantii lor legal autorizati, au dispus ca acest acord sã fie semnat în numele lor la Bucuresti, România, în ziua si anul mentionate la început.
 
Pentru România,
Radu Berceanu,
reprezentant autorizat
Pentru Banca Internationalã pentru Reconstructie si Dezvoltare.
Andrew Vorkink,
director de tarã
Unitatea de tarã
România si Bulgaria
Europa si Asia Centralã

ANEXA Nr. 1

TRAGEREA SUMELOR DIN ÎMPRUMUT

A. Generalitãti
1. Tabelul de mai jos precizeazã categoriile de articole care vor fi finaniate din sumele împrumutului, alocarea sumelor împrumutului pe fiecare categorie si procentul cheltuielilor pentru pozitiile care vor fi astfel finantate din fiecare categorie:
 
Categoria
Suma alocatã din împrumut
(exprimatã în dolari S.U.A)
Procentul din cheltuielile care vor fi finantate
(1) Lucrãri (cu exceptia pãrtii B1 a Proiectului)
26.200.000
78%
(2) Bunuri (cu exceptia pãrtii B1 a Proiectului)
2.500.000
100% din cheltuielile externe, 100% din cheltuielile locale (costuri ex-factory) si 85% din cheltuielile locale pentru alte articole achizitionate pe plan local
(3) Servicii de consultantã si pregãtire
5.300.000
100%
(4) Credite în cadrul pãrtii B1 a Proiectului
3.600.000
100%
(5) Plãti stimulative în cadrul pãrtii B3 a Proiectului
1.500.000
100%
(6) Costuri operationale aditionale
800.000
100% (cu exceptia bunurilor produse pe plan local - 85%)
(7) Avans pentru pregãtirea Proiectului
500.000
Suma datoratã în cadrul sectiunii 2.02 b) din acest acord
(8) Nealocate
4.100.000
 
TOTAL:
44.500.000
 

            2. Pentru scopurile acestei anexe:
            a) termenul cheltuieli externe înseamnã cheltuieli în moneda oricãrei alte tãri decât cea a Împrumutatului, pentru bunuri si servicii furnizate de pe teritoriul oricãrei alte tãri decât cea a Împrumutatului;
            b) termenul cheltuieli locale înseamnã cheltuieli în moneda Împrumutatului sau pentru bunuri si servicii furnizate pe teritoriul Împrumutatului; si
            c) termenul costuri operationale aditionale înseamnã costuri cu combustibilul si cu asigurarea mijloacelor de transport, pentru echipament de birou, materiale si furnituri, salarii pentru personalul U.M.P. si U.I.P., pentru remunerarea serviciilor de
consultantã pe termen scurt, necesare pentru stabilirea sistemului de management financiar si pentru costurile cu auditul.
            3. Fãrã a contraveni prevederilor paragrafului 1 de mai sus, nici o tragere nu va fi efectuatã pentru plãtile efectuate pentru cheltuieli în cadrul categoriilor (1), (2), (3), (4), (5) si (6), prevãzute în tabelul de la paragraful 1 al acestei anexe, pânã când nu va fi plãtit comisionul la care s-a fãcut referire în sectiunea 2.04 din acest acord.
            4. Banca poate cere ca tragerile din contul împrumutului sã fie fãcute pe baza declaratiilor de cheltuieli pentru cheltuieli pentru:
            a) bunuri si lucrãri în cadrul contractelor, fiecare cu un cost mai mic de 200.000 dolari S.U.A. echivalent;
            b) costuri operationale aditionale;
            c) credit în cadrul pãrtii B1 si plãtile stimulative din cadrul pãrtii B3 a Proiectului;
            d) servicii în cadrul  contractelor cu un cost mai mic de 50.000 dolari S.U.A. echivalent fiecare, pentru angajarea firmelor de consultantã si cu un cost mai mic de 25.000 dolari S.U.A. fiecare, pentru angajarea de consultanti individuali, în asemenea termeni si conditii precum Banca va fi specificat prin notificare cãtre Împrumutat.
            B. Contul special
            1. Împrumutatul va trebui sã deschidã si sã mentinã un cont special în dolari S.U.A., la o bancã comercialã, în termenii si în conditiile acceptabile de cãtre Bancã, incluzând protejarea corespunzãtoare împotriva compensãrii, popririi si sechestrului.
            2. Dupã ce banca va fi primit dovada cã a fost deschis contul special, tragerile din contul împrumutului, care vor fi depozitate în contul special, vor fi fãcute dupã cum urmeazã:
            a) pânã când Banca va fi primit:
            (i) primul raport de management al Proiectului, la, care se face referire în sectiunea 4.02 b) din acest acord; si (ii) o solicitare din partea Împrumutatului pentru trageri fãcute pe baza rapoartelor de management al Proiectului, tragerile vor fi fãcute conform prevederilor anexei A la aceastã anexã; si
            b) pe baza primirii de cãtre Bancã a raportului de management al Proiectului, în conformitate cu sectiunea 4.02 din acest acord, însotit de o solicitare din partea Împrumutatului pentru tragerea sumelor pe baza rapoartelor de management al Proiectului, toate tragerile urmãtoare vor fi fãcute conform prevederilor anexei B la aceastã anexã.
            3. Plãtile din contul special vor fi fãcute exclusiv pentru cheltuielile eligibile. Pentru fiecare platã fãcutã de cãtre Împrumutat din contul special, Împrumutatul, în momentul în care Banca va solicita în mod rezonabil, va furniza
Bãncii documentele si alte asemenea dovezi care sã indice cã o asemenea platã a fost fãcutã exclusiv pentru cheltuieli eligibile.
            4. Fãrã a se limita la prevederile pãrtii B2 a acestei anexe, Banca nu va fi solicitatã sã facã depozite în contul special:
            a) dacã Banca considerã în orice moment cã orice raport de management al Proiectului nu asigurã informatiile solicitate în conformitate cu sectiunea 4.02 din acest acord;
            b) dacã Banca considerã în orice moment cã toate tragerile ulterioare vor fi fãcute de cãtre Împrumutat direct din contul împrumutului; sau
            c) dacã Împrumutatul nu va fi reusit sã furnizeze Bãncii în cadrul perioadei specificate în sectiunea 4.01 b) (ii) din acest acord oricare dintre rapoartele de audit care trebuie furnizate Bãncii, conform respectivei sectiuni, în legãturã cu auditul: (A)
evidentelor si conturilor pentru contul special; sau (B) evidentelor si conturilor care reflectã cheltuielile pentru care se fac
tragerile pe baza rapoartelor de management al Proiectului.
            5. Banca nu va fi solicitatã sã facã depozite ulterioare în contut special, în conformitate cu prevederile pãrtii B2 a acestei anexe, dacã, în orice moment, Banca va fi notificat Împrumutatului intentia sa de a suspenda în totalitate sau partial dreptul
Împrumutatului de a face trageri din contul împrumutului în conformitate cu sectiunea 6.02 din Conditiile generale. Pe baza unei
asemenea notificãri Banca va hotãrî, la discretia sa, dacã pot fi fãcute depozite ulterioare în contul special si ce proceduri
trebuie urmate pentru a face asemenea depozite si va notifica Împrumutatului hotãrârea sa.
            6. a) Dacã Banca hotãrãste în orice moment cã orice platã din contul special a fost fãcutã pentru cheltuieli care nu sunt din categoria cheltuielilor eligibile sau dacã nu au fost justificate de dovezile furnizate Bãncii, Împrumutatul, pe baza notificãrii
Bãncii, va furniza dovezi suplimentare, asa cum Banca solicitã, sau va depozita în contul special (sau, dacã Banca va solicita
astfel, va rambursa Bãncii) o sumã egalã cu suma plãtii. Dacã Banca nu va conveni în alt mod, nu va fi fãcut nici un depozit
ulterior în contul special pãnã când Împrumutatul nu va fi furnizat dovezile sau nu va fi fãcut un asemenea depozit sau
rambursare, dupã caz.
            b) Dacã Banca hotãrãste în orice moment cã orice sumã rãmasã în contul special nu va fi solicitatã pentru a acoperi plãtile pentru cheltuieli eligibile în perioada de 6 luni dupã ce Banca a hotãrât în acest fel, Împrumutatul, pe baza notificãrii Bãncii, va rambursa Bãncii suma restantã.
            c) Împrumutatul, pe baza notificãrii Bãncii, poate rambursa Bãncii, în totalitate sau în parte, fondurile depozitate în contul special.
            d) Rambursãrile cãtre Bancã, fãcute conform subparagrafelor a), b) sau c) ale acestui paragraf, vor fi creditate în contul împrumutului pentru trageri ulterioare sau pentru anulare, în conditiile prevederilor acordului de împrumut.

ANEXA A
la anexa nr 1

OPERAREA CONTULUI SPECIAL
în cazul în care tragerile nu sunt fãcute pe baza rapoartelor de management al Proiectului

            1. Pentru scopurile acestei anexe:
            - termenul alocatie autorizatã înseamnã o sumã egalã cu 1.000.000 dolari S.U.A., care va fi trasã din contul împrumutului si depozitatã în contul special, conform paragrafului 2 din aceastã anexã, cu conditia ca totusi, în cazul în care Banca nu va conveni altfel, alocatia autorizatã sã fie limitatã la o sumã egalã cu 500.000 dolari S.U.A. pânã când suma totalã a tragerilor din contul împrumutului plus sumele tuturor angajamentelor speciale neachitate, asumate de Bancã, în conformitate cu prevederile sectiunii 5.02 din Conditiile generale, va fi egalã sau va depãsi echivalentul a 2.000.000 dolari S.U.A.
            2. Tragerile din alocatia autorizatã si cele urmãtoare pentru realimentarea contului special se vor efectua dupã cum urmeazã:
            a) Pentru tragerile din alocatia autorizatã Împrumutatul va înainta Bãncii o cerere sau cereri pentru un depozit sau depozite în contul special într-o sumã sau sume care nu vor depãsi suma totalã a alocatiei autorizate. Pe baza acestei sau acestor cereri Banca, în numele Împrumutatului, va trage din contul împrumutului si va depozita în contul special o astfel de sumã sau sume pe care Împrumutatul le va fi solicitat.
            b) Pentru realimentarea contului special Împrumutatul va înainta Bãncii cereri pentru depozite în contul special la intervalele precizate de Bancã. Anterior sau în momentul înaintãrii fiecãrei astfel de cereri Îrnprumutatul va furniza Bãncii documentele sau alte dovezi necesare, conform pãrtii B3 a anexei nr. 1 la acest acord, pentru plata sau plãtile pentru care realimentarea este cerutã. Pe baza fiecãreia dintre aceste cereri Banca, în numele Împrumutatului, va trage din contul împrumutului si va depozita în contul special acea sumã pe care Împrumutatul o va fi cerut si care va fi fost doveditã prin documentele mentionate si prin alte dovezi cã a fost plãtitã din contul special pentru cheltuieli eligibile. Fiecare dintre aceste depozite în contul special va fi tras de cãtre Bancã din contul împrumutului pentru una sau mai multe categorii eligibile.
            3. Bãncii nu i se va cere sã facã noi depozite în contul special, atunci când suma totalã netrasã din împrumut minus suma totalã a tuturor angajamentelor .speciale neachitate, asumate de cãtre Bancã, conform sectiunii 5.02 din Conditiile generale, va fi egalã cu echivalentul a de douã ori suma alocatiei autorizate. Dupã aceea tragerea din contul împrumutului a sumei rãmase netrase din împrumut va urma acele proceduri pe care Banca le va specifica prin informarea în scris a Împrumutatului. Astfel de trageri ulterioare vor fi efectuate numai dupã ce si în mãsura în care Banca se va fi asigurat cã toate sumele rãmase ca depozit în contul special de la data acelei informãri vor fi folosite la efectuarea plãtilor pentru cheltuieli eligibile.

ANEXA B
la anexa nr. 1

OPERAREA CONTULUI SPECIAL
în cazul în care tragerile sunt efectuate pe baza rapoartelor de management al Proiectului

            1. Cu exceptia cazului în care Banca poate specifica altfel prin notificarea Împrumutatului, toate tragerile din contul împrumutului se vor depozita de eãtre Bancã în contul special, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la acest acord. Fiecare astfel de depozit în contul special va fi tras de Bancã din contul împrumutului în cadrul uneia sau mai multor categorii eligibile.
            2. Fiecare cerere de tragere din contul împrumutului pentru depozitarea în contul special va fi fundamentatã cu raportul de management al Proiectului.
            3. Pe baza primirii fiecãrei cereri pentru tragerea unei sume din împrumut, Banca, în numele Împrumutatului, va
trage din contul împrumutului si va depozita în contul special o sumã egalã cu cea mai micã dintre: a) suma care a fost astfel solicitatã; si b) suma pe care Banca a hotãrât-o, pe baza raportului de management al Proiectului, care însoteste cererea mai sus mentionatã, si care a fost solicitatã sã fie depozitatã în scopul finaniãrii cheltuielilor eligibile în perioada de 6 luni ulterioare
datei unui astfel de raport, cu condtiia ca totusi suma astfel depozitatã, când este adunatã la suma indicatã de raportul de
management al Proiectului, care va rãmâne în contul special, sã nu depãseascã 8.000.000 dolari S.U.A. echivalent.

ANEXA Nr. 7

DESCRIEREA PROIECTULUI

            Obiectivele Proiectului sunt de a asista Împrumutatul în:
            (i) reducerea presiunii asupra bugetului national prin închiderea permanentã a minelor nerentabile, într-un mod sustinut din punct de vedere social si al mediului;
            (ii) revitalizarea si diversificarea economiei în regiunile miniere; si (tii) asigurarea sprijinului pentru modernizarea cadrului administrativ din sectorul minier.
            Proiectul contine urmãtoarele pãrti, sub rezerva unor modificãri ale acestuia, dupã cum Împrumutatul si Banca pot conveni din timp în timp, în vederea îndepliniri unor astfel de obiective:
            Partea A: Închiderea minelor
            1. Închiderea a 29 de mine subterane, în conformitate cu aranjamentele asupra cãrora s-a convenit cu Banca
            2. Asigurarea serviciilor de consultantã, instruire, a stagiilor de pregãtire, a echipamentului (inclusiv a mijloacelor de transport) si a furniturilor de birou pentru G.C.I.M.
            Partea B: Atenuarea impactului social
            Implementarea mãsurilor pentru atenuarea efectelor sociale negative apãrute în urma închiderii minelor si revitalizarea
activitãtilor economice în regiunile miniere, incluzãnd:
            1. asigurarea de cãtre furnizorii de credit a unor microcredite pentru beneficiarii din regiunile miniere, prin intermediul unui mecanism de finantare revolving si în conformitate cu prevederile ghidului;
            2. înfiintarea si echiparea a 14 centre de afaceri în regiunile miniere;
            3. asigurarea de stimulente în vederea instruirii si a angajãrii antreprenorilor locali, prin AND, în conformitate cu prevederile ghidului;
            4. asigurarea de asistentã tehnicã, prin organizatii neguvernamentale sau prin alte entitãti, incluzând: a) servicii de consultantã pentru asistarea antreprenorilor în planificarea si demararea afacerilor; b) servicii de consultantã pentru asistentã în înfiintarea centrelor de informare a publicului la oficiile regionale ale AND; c) servicii ale organizatiilor neguvernamentale pentru asistarea AND în informarea publicului si în implementarea activitãtilor din cadrul comunitãtii; d) servicii tehnice de asistentã pentru înfiintarea sistemului informational de management pentru urmãrirea impactului social al disponibilizãrii fortei de muncã si în vederea realizãrii monitorizãrii de rutinã a impactului social; e) servicii de consultantã pentru asistentã în realizarea monitorizãrii impactului social anual si sprijinirea AND în instituirea unui sistem informational de management; si f) servicii de consultantã si instruire care sã întãreascã capacitatea AND;
            5. furnizarea echipamentului pentru AND (inclusiv a mijloacelor de transport) si a echipamentelor de birou.
            Partea C: Consolidarea institutionalã
            Implementarea mãsurilor de întãrire a capacitãtii A.N.R.M. pentru administrarea Legii minelor si a reglementãrilor aferente, incluzând:
            1. înfiintarea unui sistem computerizat de cadastru;
            2. servicii de consultantã si pregãtire profesionalã pentru operarea în registrele si în documentele oficiale de cadastru;
            3. servicii de consultantã juridicã si pregãtire profesionalã vizând legãtura dintre reglementãrile din domeniul minier si
reglementãrile din alte domenii similare, cum ar fi licente si contracte de concesionare, precum si aranjamente legate de mediu;
            4. servicii de consultantã si pregãtire profesionalã pentru monitorizarea si controlul activitãiilor miniere, pentrw furnizarea echipamentului de monitorizare la fata locului;
            5. servicii de consultantã si pregãtire profesionalã pentru managementul mediului în sectorul minier;
            6. servicii de consultantã si pregãtire profesionalã, legate de aspecte financiare, cum ar fi evaluarea sumelor privind
despãgubirea proprietarilor de teren exploatabil si colectarea acestor sume;
            7. pregãtirea, cu sprijinul unui geolog cu pregãtire economicã, a pachetului de concesionare potrivit pentru atragerea investitiilor private în sectorul minier;
            8. servicii de consultantã pentru un studiu al cadrului institutional si al reglementãrilor privind operatiunile în sectorul minier; si
            9. servicii de consultantã pentru o evaluare a sectorului de mediu.

***
            Se preconizeazã finalizarea Proiectului pânã la 31 decembrie 2004.

ANEXA Nr. 3

GRAFICUL DE AMORTIZARE


 
Data scadentei
Ratele de capital*) (în dolari S.U.A.)
15 aprilie 2005
980.000
15 octombrie 2005
1.005.000
15 aprilie 2006
1.035.000
15 octombrie 2006
1.060.000
15 aprilie 2007
1.090.000
15 octombrie 2007
1.120.000
15 aprilie 2008
1.150.000
15 octombrie 2008
1.180.000
15 aprilie 2009
1.215.000
15 octombrie 2009
1.245.000
15 aprilie 2010
1.280.000
15 octombrie 2010
1.315.000
15 aprilie 2011 
1.350.000
15 octombrie 2011
1.390.000
15 aprilie 2012
1.425.000
15 octombrie 2012
1.465.000
15 aprilie 2013
1.505.000
15 octombrie 2013
1.545.000
15 aprilie 2014
1.585.000
15 octombrie 2014
1.630.000
15 aprilie 2015
1.675.000
15 octombrie 2015
1.720.000
15 aprilie 2016
1.765.000
15 octombrie 2016
1.815.000
15 aprilie 2017
1.860.000
15 octombrie 2017
1.915.000
15 aprilie 2018
1.965.000
15 octombrie 2018
2.020.000
15 aprilie 2019
2.070.000
15 octombrie 2019
2.125.000
*) Cifrele din coloanã reprezintã sumele în dolari S.U.A. care vor fi rambursate, cu exceptia celor prevãzute în sectiunea 4.04
(d) din Condtiiile generale.

ANEXA Nr. 4

ACHIZITII
cu exceptia pãrtii B 1 a Proiectului
Sectiunea I Achizitii de bunuri si lucrãri

            Partea A: Generalitãti
            Bunurile si lucrãrile vor fi achizitionate în conformitate cu prevederile sectiunii I din Ghidul pentru achizitii în cadrul
împrumuturilor B.I.R.D. si creditelor IDA, publicat de Bancã în ianuarie 1995 si revizuit în ianuarie si august 1996, septembrie
1997 si în ianuarie 1999 (Ghidul), si cu urmãtoarele prevederi ale sectiunii I din aceastã anexã.
            Partea B: Licitatia competitivã internationalã
            Cu exceptia celor prevãzute în partea C a acestei Sectiuni, bunurile si lucrãrile vor fi achizitionate în cadrul contractelor
adjudecate în conformitate cu prevederile sectiunii II din Ghid si ale paragrafului 5 din anexa nr. 1 la acesta.
            Partea C: Alte proceduri de achizitie
            1. Cumpãrare internationalã
            Bunurile estimate sã coste 200.000 dolari S.U.A, echivalent per contract sau mai puTin, pânã la o sumã totalã care
sã nu depãseascã 500.000 dolari S.U.A., pot fi procurate în cadrul contractelor adjudecate pe baza procedurilor de cumpãrare internationalã, în concordantã cu paragrafele 3.5 si 3.6 din Ghid.
            2. Cumpãrare nationalã
            Bunurile estimate sã coste mai putin de 75.000 dolari S.U.A. echivalent per contract sau mai putin pot fi achizitionate în cadrul contractelor adjudecate pe baza procedurilor de cumpãrare nationalã, în conformitate cu prevederile paragrafelor 3.5 si 3.6 din Ghid.
            Partea D: Analiza Bãncii privind decizia de achizitie
            Planificarea achizitiilor
            Anterior transmiterii oricãrei invitatii la licitatie pentru contracte se va transmite Bãncii spre analizã si aprobare planul de achizitie propus pentru Proiect, în conformitate cu prevederile paragrafului 1 din anexa nr. 1 la Ghid. Achizitia bunurilor si lucrãrilor va fi efectuatã în conformitate cu planul de achizitie, astfel cum a fost aprobat de Bancã si în conformitate cu prevederile paragrafului 1 mentionat.
            2. Analiza anterioarã
            În ceea ce priveste: (i) fiecare contract adjudecat în conformitate cu prevederile sectiunii I, partea B a acestei anexe; si (ii) primele douã contracte adjudecate în conformitate cu prevederile pãrtii C a acestei anexe, se vor aplica procedurile stabilite în paragrafele 2 si 3 din anexa nr. 1 la Ghid.
            3. Analiza ulterioarã
            În ceea ce priveste fiecare contract neguvernat de paragraful 2 din aceastã parte, se vor aplica procedurile stabilite în  paragraful 4 din anexa nr. 1 la Ghid.

Sectiunea a II-a
Angajarea consultantilor

            Partea A. Generalitãti
            Serviciile de consultantã vor fi achizitionate în conformitate cu prevederile Introducerii si ale sectunii IV din Ghidul pentru selectarea si angajarea consultantilor de cãtre împrumutatii Bãncii Mondiale, publicat de Bancã în ianuarie 1997 si revizuit în septembrie 1997 si în ianuarie 1999 (Ghidul pentru servicii de consultantã), si cu urmãtoarele prevederi ale sectiunii a II-a din aceastã anexã.
            Partea B: Selectia pe baza costului si a calitãtii
            Cu exceptia celor prevãzute în partea C a acestei sectiuni, serviciile de consultantã vor fi achizitionate în cadrul contractelor adjudecate în conformitate cu prevederile sectiunii II din Ghidul pentru servicii de consultantã, ale paragrafului 3 din anexa nr. 1 la acesta, ale anexei nr. 2 la acesta si cu prevederile paragrafelor 3.13-3.18 din acesta, aplicabile selectiei consultantilor pe baza costului si a calitãtii.
            Partea C: Alte proceduri de selectie a consultantilor
            Selectia pe baza calitãtii
            Serviciile pentru sarcinile care îndeplinesc cerintele stabilite în paragraful 3.2 din Ghidul pentru servicii de consultantã pot fi achizitionate, cu acordul anterior al Bãncii, în cadrul contractelor adjudecate în concordantã cu prevederile paragrafelor 3.1-3.4 din Ghidul pentru servicii de consultantã.
            2. Consultanti individuali
            Serviciile pentru sarcinile care îndeplinesc cerintele stabilite în paragraful 5.1 din Ghidul pentru servicii de consultantã vor fi achizitionate în cadrul contractelor adjudecate consultantilor individuali în conformitate cu prevederile paragrafelor 5.1 -5.3 din Ghidul pentru servicii de consultantã.
            3. Selectia pe baza costului minim
            Serviciile de audit vor fi achizitionate în cadrul contractelor adjudecate în conformitate cu prevederile paragrafului 3.6 din Ghidul pentru servicii de consultantã.
            4. Selectia pe baza calificãrii consultantilor
            Serviciile necesare pentru stabilirea sistemului de management financiar al Proiectului vor fi procurate conform procedurilor pentru selectia bazatã pe calificãrile consultantilor, în concordantã cu prevederile paragrafului 3.7 din Ghidul pentru servicii de consultantã.
            Partea D: Analiza Bãncii privind selectia consultantilor
            Planificarea selectiei
            Anterior transmiterii consultantilor a oricãrei cereri de ofertã, planul propus pentru selectia consultantilor în cadrul Proiectului va fi furnizat Bãncii pentru analizã si aprobare, în conformitate cu prevederile paragrafului 1 din anexa nr. 1 la Ghidul pentru servicii de consultantã. Selectia tuturor serviciilor de consultantã va fi efectuatã în conformitate cu acel plan de selectie, care va fi fost aprobat de Bancã, si în conformitate cu prevederile paragrafului 1 mentionat.
            2. Analiza prealabilã
            a) În ceea ce priveste fiecare contract de angajare a firmelor de consultantã, estimat sã coste 50.000 dolari S.U.A. echivalent sau mai mult, se vor aplica procedurile stabilite în paragrafele 1, 2 [altele decât al doilea subparagraf al paragrafului 2 (a)] si 5 din anexa nr. 1 la Ghidul pentru servicii de consultantã.
            b) În ceea ce priveste fiecare contract pentru angajarea consultantilor individuali, cu un cost de 25.000 dolari S.U.A. sau mai mult, calificãrile, experienta, termenii de referintã si cei ai angajãrii consultantilor vor fi furnizati Bãncii spre analizã prealabilã si aprobare. Contractul va fi adjudecat doar dupã ce respectiva aprobare va fi fost acordatã.
            3. Analiza ulterioarã
            În ceea ce priveste fiecare contract care nu. este sub incidenia paragrafului 2 din aceastã parte, se vor aplica procedurile stabilite în paragraful 4 din anexa nr. 1 la Ghidul pentru servicii de consultantã.

ANEXA Nr. 5

REGLEMENTÃRI PRIVIND IMPLEMENTAREA

            A. Aranjamente generale
            1. Împrumutatul va desemna pentru U.M.P. responsabilitatea generalã pentru, coordonarea implementãrii Proiectului, inclusiv pentru întretinerea conturilor financiare ale Proiectului, precum si aranjamentele de audit ale acestora si, în acest scop, pânã la realizarea Proiectului, va asigura U.M.P. resursele, personalul si termenii de referintã acceptabili pentru Bancã.
            2. Împrumutatul va realiza partea A a Proiectului prin G.C.I.M., partea B a Proiectului prin AND, partea C a Proiectului prin A.N.R.M. si în acest scop va determina pe fiecare dintre acestea:
            a) sã asigure functionarea U.I.P., în conditiile termenilor de referintã si ale procedurilor de operare, precum si personalului si resurselor convenite cu Banca;
            b) sã desemneze fiecãrei U.I.P., cu supervizarea U.M.P., responsabilitãtile tehnice pentru managementul si supervizarea propriilor activitãti de proiect, incluzând:
            (i) pregãtirea, cu asistentã U.M.P., a propriului program de lucru în cadrul Proiectului;
            (ii) pregãtirea documentelor de licitaiie si contractare în cadrul Proiectului;
            (tii) pregãtirea si remiterea cãtre Bancã si M.I.C. a rapoartelor semestriale privind progresul implementãrii Proiectului, cu supervizarea U.M.P.
            3. Împrumutatul: a) va pregãti, în fiecare an la 30 iunie, începând cu anul 2000, cu ajutorul U.M.P., si va transmite Bãncii un plan de lucru pentru Proiect pe perioada urmãtorului an fiscal, descriind activitãtile Proiectului (inclusiv modalitãtile de
achizitionare si de tragere) care vor fi executate în timpul acelui an si cerintele de finantare solicitate prin prezentul acord; b) va
discuta si va conveni cu Banca pe marginea unui astfel de plan în fiecare an pânã la 30 septembrie; si c) va asigura, în pregãtirea bugetului propriu, pentru fiecare an fiscal pe perioada implementãrii Proiectului, alocatii de fonduri pentru G.C.I.M., A.N.R.M.
si AND, adecvate pentru a acoperi cheltuielile necesare din resursele bugetare ale acestora, în conformitate cu un astfel de plan.
            4. Împrumutatul: a) va formula, de comun acord cu Banca, criteriile pentru selectionarea furnizorilor de credit în conditiile pãrtii B1 a Proiectului; b) va asigura toate licentele necesare pentru cel putin 3 furnizori de credit pânã la 31 decembrie 1999; si c) va asigura selectia de cãtre AND, pânã la 30 iunie 2000, în conformitate cu respectivele criterii, a cel putin 3 asemenea furnizori de credit.
            B. Solicitãri specifice
            1. Împrumutatul va determina G.C.I.M. sã îsi asume responsabilitatea închiderii minelor potrivit pãrtii A a Proiectului, în
conformitate cu planurile de închidere a minelor si de ameliorare a mediului, asupra cãrora s-a convenit cu Banca.
            2. Împrumutatul: a) va asigura ca AND sã pregãteascã si sã transmitã Bãncii pânã la 31 decembrie 1999 un manual de operare satisfãcãtor Bãncii, pentru performantele activitãtilor sale în cadrul Proiectului, inclusiv ghidul, criteriile de selectionare a furnizorilor de credite si formatul pentru contractele ce vor fi încheiate între furnizorii de credite si beneficiari; b) va asigura pânã la 31 decernbrie 1999 adoptarea ghidului elaborat pe baza principiilor asupra cãrora s-a convenit cu Banca; c) va determina AND sã autorizeze furnizorii de credit selectionati sã acorde credite în cadrul pãrtii B1 a Proiectului, în conditiile contractelor ce vor fi încheiate între acestia si AND, în conformitate cu formatul standard asupra cãruia s-a convenit cu Banca; d) va determina AND, actionând prin U.I.P., sã asigure ca furnizorii de credit sã foloseascã termenii si conditiile stipulate în ghid, în ceea ce priveste selectia beneficiarilor de credit în cadrul pãrtii B1 a Proiectului si în determinarea termenilor pentru un astfel de credit; si e) va determina AND, aciionând prin U.I.P., sã asigure ca beneficiarii sã foloseascã procedurile si metodele de achizitie specificate în ghid, în ceea ce priveste achizitionarea de bunuri, lucrãri si servicii care vor fi finantate din suma împrumutului alocatã pentru asigurarea creditului în cadrul pãrtii B1 a Proiectului.
            3. Împrumutatul va asigura ca toate plãtile stimulative fãcute în scopul angajãrii si instruirii în cadrul pãrtii B3 a Proiectului sã fie efectuate în conformitate cu principiile si în limitele stabilite în ghid, dupã cum pot fi amendate din când în când, cu acordul Bãncii.
            4. Împrumutatul va asigura ca A.N.R.M., în cooperare cu entitãtile relevante: a) sã asigure finalizarea unei analize în ceea ce priveste legislatia minierã si cea asociatã acesteia, reglementãrile si aranjamentele institutionale miniere, pânã la data de 31 decembrie 1999, dupã care va analiza împreunã cu Banca recomandãrile si concluziile la care s-a ajuns în acea analizã si
actiunile ce trebuie întreprinse pe aceastã bazã; b) sã finalizeze, în conformitate cu termenii de referintã satisfãcãtori pentru
Bancã, si sã analizeze împreunã cu Banca pânã la 31 martie 2000 o evaluare de mediu a sectorului minier si un plan de actiune
pentru implementarea recomandãrilor acestuia, dupã care sã aducã la îndeplinire planul de actiune mentionat.
            5. Împrumutatul va determina M.I.C.: a) sã pregãteascã si sã remitã Bãncii pânã la 31 martie 2000 un program de actiune (care sã includã un calendar de implementare) pentru reforma minelor din proprietatea statului si a companiilor de exploatare ale Împrumutatului, dupã care va aduce la îndeplinire un astfel de program, tinând seama în continuare de recomandãrile Bãncii; si b) sã pregãteascã si sã analizeze împreunã cu Banca, pânã la 31 decembrie 1999, un plan de reducere treptatã a transferurilor destinate acoperirii pierderilor operationale, explorãrilor si investitiilor în sectorul minier si sã creascã alocatiile destinate închiderii si ameliorãrii mediului, precum si operatiunilor miniere nerentabile si pentru investitii necesare în vederea atenuãrii impactului social în regiunile miniere si un program pentru a elimina astfel de alocatii, dupã care va implementa un astfel de plan, luând în considerare în continuare comentariile Bãncii.
            6. Împrumutatul va asigura, pânã la 31 martie, 2000, ca G.C.I.M. sã pregãteascã si sã remitã Bãncii, în vederea analizei si aprobãrii, un manual de închidere a minelor.

Scrisoarea nr. 1
13 octombrie 1999

ROMÂNIA

Banca Internationalã pentru
Reconstructie si Dezvoltare
1818 H Street, N. W.
Washington, D. C. 20433
Statele Unite ale Americii

            Stimate doamne si stimati domni,

Referitor la: Împrumutul nr. 4509 RO
(Proiectul de închidere a minelor si de atenuare a impactului social)
Sectiunea 9.02 din Conditiile generale

Date economice si financiare

            În legãturã cu acordul de împrumut de la aceastã datã dintre Banca Internationalã pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca) si România (tarã membrã pentru Proiectul mentionat mai sus, vã scriu în numele tãrii membre pentru a stabili urmãtoarele:
            1. Întelegem si suntem de acord ca, pentru scopurile sectiunii 9.02 din Conditiile generale, tara membrã sã fie solicitatã de cãtre Bancã sã declare "angajamentele referitoare la noile împrumuturi" (asa cum este descris în Manualul privind sistemul de raportare a debitorului, publicat de Banca Mondialã, datat ianuarie 1989) nu mai târziu de 30 de zile dupã sfârsitul trimestrului
în care a fost asumatã datoria si sã raporteze "tranzactiile în cadrul împrumuturilor" (asa cum este descris) nu mai târziu de data
de 31 martie a anului urmãtor celui pentru care este fãcut raportul.
            2. Declarãm cã nu existã ipoteci, gajuri, taxe, privilegii, prioritãti sau alte popriri, altele decât cele excluse conform paragrafului (c) din sectiunea 9.03 din Conditiile generale, asupra nici uneia dintre activele publice, precum este definit în respectiva sectiune, ca garantie pentru orice datorie externã. Nu existã nici o neplatã în privinta oricãrei datorii publice externe.
            Întelegem ca, în angajarea împrumutului, Banca sã se bazeze pe declaratiile fãcute sau la care s-a fãcut referire în aceastã scrisoare.

Al dumneavoastrã,
Radu Berceanu,
reprezentant autorizat,

România

Scrisoarea nr. 2
13 octombrie 1999

ROMÂNIA

Banca Internationalã pentru
Reconstructie si Dezvoltare
1818 H Street, N. W.
Washington, D. C. 20433
Statele Unite ale Americii

            Stimate doamne si stimati domni,

Referitor la: Împrumutul nr. 4509 RO
(Proiectul de închidere a minelor si de atenuare a impactului social)

Planul de actiune limitat în timp

            În legãturã cu acordul de împrumut de la aceastã datã dintre România (Împrumutat) si Banca Internationalã pentru
Reconstructie si Dezvoltare (Banca) pentru mai sus mentionatul Proiect, vã scriu în numele Împrumutatului pentru a confirma
întelegerea si acordul nostru ca, pentru scopurile sectiunii 4.02 din acordul de împrumut si dacã nu se convine altfel între
Împrumutat si Bancã, expresia plan de actiune limitat în timp, acceptabil Bãncii, se referã la planul de actiune stabilit în anexa la
aceastã scrisoare.

Al dumneavoastrã,
Radu Berceanu,
reprezentant autorizat,
România

ANEXÃ

PLANUL DE ACTIUNE AL MANAGEMENTULUI FINANCIAR

Actiunea
Data initierii
Responsabilul
Data terminãrii
Angajarea controlorului financiar, a managerului financiar si a managerului de audit 10 iunie Coordonatorul de proiect
30 iulie
Pregãtirea TOR 10 iunie  
11 iunie
Remiterea cãtre Banca Mondialã a descrierii postului si a calificãrilor 11 iunie  
18 iunie
Lansarea anuntului pentru postul vacant ( în presã) 21 iunie  
25 iunie
Pregãtirea listei scurte a candidatilor 1 iulie  
9 iulie
Interviurile 12 iulie  
16 iulie
Selectia finalã 19 iulie  
23 iulie
Notificarea de no-objection si numirea 26 iulie  
30 iulie
Numirea auditorilor externi 2 august
U.M.P. - controlorul financiar
31 decembrie
Elaborarea termenilor de referintã 2 august  
20 august
Pregãtirea documentelor de licitatie localã 23 august  
30 august
Invitatiile la licitatie 30 august  
30 septembrie
Evaluarea licitatiilor 1 octombrie
29 octombrie
Selectarea auditorilor 1 noiembrie
15 noiembrie
Selectia finalã 15 noiembrie
22 noiembrie
Acceptul Bãncii 22 noiembrie
30 noiembrie
Numirea 2 decembrie
31 decembrie
Pregãtirea procedurilor financiare initiale pentru Facilitatea de pregãtire a Proiectului 2 august
Controlorul financiar
3 septembrie
Identificarea resurselor 2 august
6 august
Manualul de proceduri principale 2 august
3 septembrie
Descrierile postului si atribuirea sarcinilor 2 august
6 august
Planul de conturi simplificat 2 august
3 septembrie
Controale interne initiale 9 august
3 septembrie
Proceduri de licitatie si de achizitii 9 august
3 septembrie
Graficul fluxului documentar 9 august
3 septembrie
Semnarea contractelor, înregistrarea si plata facturilor, pãstrarea înregistrãrilor, managementul fondurilor si al numerarului, verificarea autorizãrii de a semna  9 august
3 septembrie
Pregãtirea unui întreg sistem de management financiar pentru intrarea în efectivitate 6 septembrie Controlorul financiar
15 noiembrie
 Manualul de proceduri interne complete 6 septembrie
1 octombrie
Planul de conturi complet 6 septembrie
1 octombrie
Setul complet de controale interne 6 septembrie
29 octombrie
Asigurarea separãrii complete a sarcinilor 6 septembrie
29 octombrie
Asigurarea raportãrii periodice 6 septembrie
15 noiembrie
Procedurile lunare 6 septembrie
15 noiembrie
Procedurile trimestriale 6 septembrie
15 noiembrie
Proceduri bancare si plãti 6 septembrie
15 noiembrie
Computerizarea înregistrãrilor contabile 2 august Controlorul financiar
15 noiembrie
Pregãtirea TOR 2 august
6 august
Invitarea viitorilor furnizori 9 august
20 august
Evaluarea diferitelor optiuni pentru: 21 august  
Cost 21 august
1 octombrie
Material software si întretinere 21 august
1 octombrie
Optiuni multivalutare 21 august
1 octombrie
Asigurare 21 august
1 octombrie
Flexibilitate cu planul de conturi 21 august
1 octombrie
Runda de probã 4 octombrie
15 octombrie
Adaptarea sistemelor 18 octombrie
29 octombrie
Implementarea la întreaga scarã 1 noiembrie
15 noiembrie
Angajarea contabililor si asistentilor 10 iunie
U.M.P. si U.I.P.
15 iulie
Pregãtirea TOR 10 iunie
11 iunie
Remiterea cãtre Banca Mondialã a descrierii postului si calificãrilor 14 iunie
17 iunie
Lansarea anuntului pentru postul liber 18 iunie
19 iunie
Pregãtirea listei scurte a candidatilor 21 iunie
2 iulie
Interviuri 5 iulie
9 iulie
Selectia finalã si numirea 12 iulie
15 iulie
Raportul de monitorizare a rezultatelor si raporturile de management al achizitiilor 1 ianuarie 2000
Controlorul financiar
30 septembrie 2000

ORDINE

CASA NATIONALÃ DE ASIGURÃRI DE SÃNÃTATE Nr. 4/12 ianuarie
COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA 2000 Nr. 16/12 ianuarie 2000

ORDIN
privind prelungirea aplicãrii Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurãri de Sãnãtate si al presedintelui Colegiului Medicilor din România nr. 143/792/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordãrii asistentei medicale în cadrul sistemului asigurãrilor sociale de sãnãtate pe anul  1999, aprobat prin Hotãrãrea Guvernului nr. 312/1999

            Presedintele Casei Nationale de Asigurãri de Sãnãtate si presedintele Colegiului Medicilor din Romãnia, în temeiul:
            - art. 1 din Hotãrârea Guvernului nr. 8/2000 privind prelungirea aplicãrii Hotãrârii Guvernului nr. 312/1999 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordãrii asistentei medicale în cadrul sistemului asigurãrilor sociale de sãnãtate pe anul 1999;
            - art. 2 din Hotãrârea Guvernului nr. 312/1999 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordãrii asistentei medicale în cadrul sistemului asigurãrilor sociale de sãnãtate pe anul 1999, cu modificãrile ulterioare; prevederilor Statutului Casei Nationale de Asigurãri de Sãnãtate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 19 martie 1999;
            - Legii asigurãrilor sociale de sãnãtate nr. 145/1997, cu modificãrile si completãrile ulterioare;
            - Legii nr. 74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, înfiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din România,
            emit urmãtorul ordin:
            Art. 1. - Se aprobã prelungirea pânã la data de 31 martie 2000 a aplicãrii Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurãri de Sãnãtate si al presedintelui Colegiului Medicilor din România nr. 143/792/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordãrii asistentei medicale în cadrul sistemului asigurãrilor sociale de sãnãtate pe anul 1999, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 312/1999.
            Art. 2. - Pânã la data de 15 februarie 2000 Casa Nationalã de Asigurãri de Sãnãtate împreunã cu Colegiul Medicilor din România, cu avizul Ministerului Sãnãtãtii, Ministerului Finantelor si al Ministerului Justitiei, vor elabora Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordãrii asistentei medicale în cadrul sistemului asigurãrilor sociale de sãnãtate pe anul 2000, care vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 
Presedintele Casei Nationale de Asigurãri de Sãnãtate,
prof. dr. Alexandru Ciocâlteu
Presedintele Colegiului Medicilor din România,
conf. dr. Mircea Cintezã