MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A I
Anul XII - Nr. 34    LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE    Vineri, 28 ianuarie 2000

SUMAR

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

            16. - Ordonanta privind ratificarea unor conventii adoptate de Organizatia Internationala a Muncii

            Conventia nr. 92/1949 privind cazarea echipajelor (revizuita)

            Conventia nr. 133/1970 privind cazarea echipajelor (dispozitii complementare)

            Conventia nr. 68/1946 privind alimentatia echipajului si servirea mesei la bordul navelor

            Conventia nr. 22/1926 privind contractul de angajare al navigatorilor

            Conventia nr. 180/1996 privind durata muncii navigatorilor si echipajul navelor

            Conventia nr. 166/1987 privind repatrierea navigatorilor (revizuita)

            20. - Ordonanta pentru ratificarea Acordului multilateral de baza privind transportul international pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 18 septembrie 1998

            Acord multilateral de baza privind transportul international pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

            704/1999. - Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea Reglementarilor aeronautice civile române referitoare la Directivele de navigabilitate/RACR-39

            7. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind transferul licentei de concesiune pentru explorarea perimetrului Ocolisu Mare, încheiata între Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Societatea Nationala a Apelor Minerale - S.A.

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTA
privind ratificarea unor conventii adoptate de Organizatia Internationala a Muncii

            În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia României si ale art. 1 lit. A pct. 5 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
            Guvernul României emite urmatoarea ordonanta:
            Art. 1. - Se ratifica Conventia nr. 92/1949 privind cazarea echipajelor (revizuita), adoptata de Conferinta generala a Organizatiei Internationale a Muncii la Geneva la 18 iunie 1949, prevazuta în anexa nr. 1.
            Art. 2. - Se ratifica Conventia nr. 133/1970 privind cazarea echipajelor (dispozitii complementare), adoptata de Conferinta generala a Organizatiei Internationale a Muncii la Geneva la 30 octombrie 1970, prevazuta în anexa nr. 2.
            Art. 3. - Se ratifica Conventia nr. 68/1946 privind alimentatia echipajului si servirea mesei la bordul navelor, adoptata de Conferinta generala a Organizatiei Internationale a Muncii la Seattle la 27 iunie 1946, prevazuta în anexa nr. 3.
            Art. 4. - Se ratifica Conventia nr. 22/1926 privind contractul de angajare al navigatorilor, adoptata de Conferinta generala a Organizatiei Internationale a Muncii la Geneva la 24 iunie 1926, prevazuta în anexa nr. 4.
            Art. 5. - Se ratifica Conventia nr. 180/1996 privind durata muncii navigatorilor si echipajul navelor, adoptata de Conferinta generala a Organizatiei Internationale a Muncii la Geneva la 22 octombrie 1996, prevazuta în anexa nr. 5.
            Art. 6. - Se ratifica Conventia nr. 166/1987 privind repatrierea navigatorilor (revizuita), adoptata de Conferinta generala a Organizatiei Internationale a Muncii la Geneva la 9 octombrie 1987, prevazuta în anexa nr. 6.
            Art. 7. - Anexele nr. 1-6 fac parte integranta din prezenta ordonanta.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
Contrasemneaza:
p. Ministrul transporturilor,
Adrian Marinescu,
secretar de stat
p. Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,
Eugen Dijmarescu
secretar de stat
p. Ministrul muncii si protectiei sociale,
Smaranda Dobrescu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 27 ianuarie 2000.
Nr. 16.

ANEXA Nr. 1

CONVENTIA nr. 92/1949
privind cazarea echipajelor (revizuita)*)

            Conferinta generala a Organizatiei Internationale a Muncii,
            convocata la Geneva de Consiliul de administratie al Biroului International al Muncii si reunita acolo la 8 iunie 1949 în cea de-a 32-a sesiune a sa,
            dupa ce a decis sa adopte anumite propuneri referitoare la revizuirea partiala a Conventiei privind cazarea echipajelor din 1946, adoptata de Conferinta în cea de-a 28-a sesiune a sa, chestiune care este inclusa în cel de-al 12-lea punct pe ordinea de zi a sesiunii,
            considerând ca aceste propuneri trebuie sa ia forma unei conventii internationale,
            adopta la 18 iunie 1949 conventia ce urmeaza, care va fi denumita Conventia privind cazarea echipajelor (revizuita), 1949:

PARTEA I
Prevederi generale
ARTICOLUL 1

            1. Aceasta conventie se aplica fiecarei nave maritime, proprietate publica sau privata, care este angajata în transportul de marfuri sau de pasageri în scop comercial si care este înmatriculata în teritoriul pentru care aceasta conventie este în vigoare.
            2. În legislatia nationala se vor stabili conditiile în care navele vor fi considerate nave maritime în sensul acestei conventii.
            3. Aceasta conventie nu se aplica:
            a) navelor cu o capacitate mai mica de 500 tone;
            b) navelor propulsate în principal cu vele, dar echipate cu motoare auxiliare;
            c) navelor de pescuit sau balenierelor ori altor nave utilizate în scopuri similare;
            d) remorcherelor,
            4. cu conditia ca aceasta conventie sa fie aplicata în limite rezonabile si practicabile la:
            a) nave cu capacitatea cuprinsa între 200 si 500 tone;
            b) cazarea persoanelor angajate în probleme curente de navigatie pe baleniere sau pe nave utilizate în scopuri similare;
            5. de asemenea, cu conditia ca oricare dintre cerintele aplicabile în conformitate cu prevederile continute în partea a III-a din aceasta conventie sa poata fi schimbate în cazul oricarei nave, daca autoritatea competenta este convinsa, dupa consultarea cu organizatiile armatorilor si/sau cu armatorii si cu sindicatele navigatorilor, ca modificarile pot fi facute, cu conditia sa rezulte avantaje evidente care sa creeze conditii generale superioare celor care ar fi rezultat din aplicarea întocmai a prevederilor acestei conventii; caracteristicile tuturor acestor modificari vor fi comunicate de catre membru directorului general al Biroului International al Muncii, care va informa membrii Organizatiei Internationale a Muncii.

ARTICOLUL 2

            În cadrul acestei conventii:
            a) termenul nava înseamna o nava la care se aplica aceasta conventie;
            b) termenul tone înseamna tone registru brut;
            c) termenul nava de pasageri înseamna o nava pentru care exista si este în vigoare:
            (i) fie un certificat de siguranta eliberat în conformitate cu prevederile Conventiei internationale privind ocrotirea vietii omenesti pe mare;
            (ii) fie un certificat de pasager;
            d) termenul ofiter înseamna o persoana, alta decât comandantul, brevetata ca ofiter în conformitate cu legislatia nationala sau, în lipsa unei legislatii corespunzatoare, printr-un contract colectiv ori conform obiceiului;
            e) termenul nebrevetat înseamna un membru al echipajului, altul decât ofiterul;
            f) termenul subofiter înseamna un nebrevetat care este pe o pozitie de supraveghetor sau pe o pozitie cu responsabilitati speciale, certificat ca subofiter în conformitate cu legislatia nationala sau, în absenta unei legislatii corespunzatoare, printr-un contract colectiv ori conform obiceiului;
            g) termenul cazarea echipajului include cabinele de dormit, salile de mese, grupurile sanitare, infirmeria si careurile, asa cum sunt prevazute pentru a fi utilizate de echipaj;
            h) termenul prevazut înseamna prevazut de legislatia nationala sau de autoritatea competenta;
            i) termenul aprobat înseamna aprobat de catre autoritatea competenta;
            j) termenul reînmatriculata înseamna reînmatricularea cu ocazia schimbarii simultane a teritoriului de înmatriculare si a armatorului navei.

ARTICOLUL 3

            1. Fiecare membru pentru care aceasta conventie este în vigoare se angajeaza sa mentina în vigoare o legislatie care sa asigure aplicarea prevederilor partilor a II-a, a III-a si a IV-a din aceasta conventie.
            2. În legislatie trebuie:
            a) sa se solicite autoritatii competente sa înstiinteze toate persoanele interesate;
            b) sa se defineasca persoanele responsabile cu îndeplinirea acesteia;
            c) sa se prevada masuri de penalizare adecvate pentru orice încalcare a acesteia;
            d) sa se prevada mentinerea unui sistem de inspectie adecvat care sa asigure respectarea efectiva a acesteia;
            e) sa se impuna autoritatii competente sa consulte organizatiile armatorilor si/sau armatorii si sindicatele navigatorilor, în scopul crearii de regulamente-cadru, si în masura în care este practicabil sa colaboreze cu aceste parti la realizarea lor.

PARTEA a II-a
Planificarea si controlul cazarii echipajulu
ARTICOLUL 4

            1. Înainte de a începe constructia navei va fi înaintat spre aprobare autoritatii competente un plan al navei, care sa arate la o scara prestabilita localizarea si aranjamentul general ale spatiilor pentru cazarea echipajului.
            2. Înainte de a începe constructia spatiilor pentru cazarea echipajului si înainte de modificarea sau de reconstructia spatiilor pentru cazarea echipajului la o nava deja existenta vor fi înaintate spre aprobare autoritatii competente planuri detaliate si informatii cuprinzând cazarea echipajului, care sa arate la o scara prestabilita si în detalii prestabilite localizarea fiecarui spatiu, dispunerea mobilei si a accesoriilor, tipul si aranjamentul sistemului de ventilatie, de iluminare si de încalzire si aranjamentele grupurilor sanitare, cu conditia ca, în caz de urgenta sau de modificare temporara ori de reconstructie efectuata în afara teritoriului de înmatriculare, aceasta sa fie facuta în conformitate cu aceasta prevedere, daca planurile sunt ulterior înaintate spre aprobare autoritatii competente.

ARTICOLUL 5

            Cu fiecare ocazie în care:
            a) o nava este înmatriculata sau reînmatriculata;
            b) cazarea echipajului pe o nava a fost substantial modificata sau reconstruita; sau
            c) o plângere a fost înaintata, într-o maniera prestabilita si în timp pentru a preveni orice întârziere a navei, de catre sindicatul navigatorilor, care reprezinta total sau partial echipajul, sau de un numar prestabilit ori proportional cu numarul membrilor echipajului navei, în care se arata ca modul în care s-a realizat cazarea echipajului nu este în conformitate cu termenii acestei conventii, autoritatea competenta va inspecta nava si se va asigura ca modul în care s-a realizat cazarea echipajului este în conformitate cu cerintele legislatiei.

PARTEA a III-a
Cerinte pentru cazarea echipajului
ARTICOLUL 6

            1. Localizarea, caile de acces, structura si aranjamentul în raport cu alte spatii de cazare ale echipajului vor fi astfel încât sa asigure siguranta adecvata, protectie împotriva conditiilor meteorologice si apei marii, sa fie izolate împotriva frigului si caldurii, zgomotului sau emanatiilor excesive din alte spatii.
            2. Nu vor exista deschideri directe înspre cabinele de dormit dinspre spatiile destinate marfii si compartimentului masini sau bucatarii, dinspre lampisterie si magaziile de vopsele ori dinspre masini, punte si alte magazii de marfa în vrac, uscatorii, dinspre spatiile destinate dusurilor comune sau grupurilor sanitare. Acea parte a peretilor despartitori care separa astfel de spatii de cabinele de dormit si peretii exteriori vor fi construiti din otel sau din alte materiale aprobate, care vor fi etanse la apa si la gaz.
            3. Peretii exteriori ai cabinelor de dormit si ai salilor de mese vor fi corespunzator izolati. Toate cadrele si toate marginile peretilor despartitori ai compartimentului masini, ale bucatariilor si ale altor spatii în care se produce caldura vor fi corespunzator izolate acolo unde exista posibilitatea aparitiei unor efecte de caldura în vecinatatea spatiilor de cazare sau ale culoarelor. De asemenea, se va asigura protectie împotriva caldurii provenite de la tevile de aburi si/sau de la tevile de apa calda.
            4. Peretii interiori vor fi dintr-un material aprobat, care sa asigure protectia împotriva insectelor.
            5. Cabinele de dormit, salile de mese, careurile si culoarele de acces în spatiul de cazare al echipajului vor fi corespunzator izolate pentru a preveni producerea condensului sau supraîncalzirea.
            6. Tubulatura de aburi si tevile de purjare ale vinciurilor si ale echipamentelor similare nu vor trece prin spatiile de cazare ale echipajului si nici, atunci când este posibil din punct de vedere tehnic, prin culoarele de acces spre spatiile de cazare ale echipajului; daca totusi acestea trec prin asemenea culoare, vor fi corespunzator izolate si acoperite.
            7. Panourile sau tapetele interioare vor fi dintr-un material usor de întretinut. La captuselile bordajelor nu vor fi folosite materiale de constructie cu forme ce permit dezvoltarea insectelor sau a altor daunatori.
            8. Autoritatea competenta va decide cât se vor extinde masurile de prevenire si protectie împotriva incendiului, care se vor aplica la constructia spatiilor de cazare.
            9. Suprafetele peretilor si ale tavanelor din cabinele de dormit si din salile de mese trebuie sa fie usor de întretinut, iar daca sunt vopsite, vor fi vopsite în culori deschise; nu se va folosi varul.
            10. Suprafata peretilor va fi reînnoita sau reparata când va fi necesar.
            11. Podeaua în toate spatiile de cazare ale echipajului va fi dintr-un material aprobat, care va îngreuna depunerea prafului si va fi usor de întretinut.
            12. În locul unde podeaua se uneste cu peretii laterali aceasta va fi rotunjita pentru a se evita formarea de crapaturi.
            13. Se va asigura un sistem de scurgeri corespunzator.

ARTICOLUL 7

            1. Cabinele de dormit si salile de mese vor fi corespunzator ventilate.
            2. Sistemul de ventilatie va fi controlat astfel încât sa mentina aerul în conditii satisfacatoare si sa asigure o suficienta ventilatie în toate conditiile meteorologice sau climatice.
            3. Navele angajate regulat în voiaje în zona tropicelor si a Golfului Persic vor fi echipate cu mijloace mecanice de ventilatie si cu ventilatoare electrice, cu conditia ca numai unul dintre aceste sisteme sa fie utilizat în spatiile unde sa asigure o ventilatie satisfacatoare.
            4. Navele angajate în voiaje în afara zonei tropicelor vor fi echipate cu mijloace mecanice de ventilatie sau cu ventilatoare electrice. Autoritatea competenta poate excepta navele angajate în apele reci din emisfera nordica sau sudica de la obligativitatea dotarii cu acestea.
            5. Energia necesara pentru functionarea mijloacelor de ventilatie cerute de paragrafele 3 si 4, când sunt realizabile, va fi asigurata tot timpul în care echipajul se afla sau munceste la bord în conditiile aratate.

ARTICOLUL 8

            1. Va fi prevazut un sistem corespunzator de încalzire a spatiilor de cazare ale echipajului, cu exceptia navelor angajate exclusiv în voiaje în zona tropicelor si a Golfului Persic.
            2. Sistemul de încalzire, când este realizabil, va fi în functiune în toate ocaziile în care echipajul se afla sau munceste la bord si daca conditiile impun folosirea lui.
            3. La toate navele la care este cerut un sistem de încalzire acesta va fi pe baza de abur, apa calda, aer cald sau electricitate.
            4. La orice nava la care sistemul de încalzire se realizeaza prin sobe se vor lua masuri ca soba sa fie de dimensiuni corespunzatoare, corespunzator instalata si protejata, astfel încât aerul sa nu fie viciat.
            5. Sistemul de încalzire trebuie sa poata mentine în spatiile de cazare ale echipajului o temperatura la un nivel satisfacator în conditii normale de vreme si clima. Autoritatea competenta va stabili standardele necesare.
            6. Radiatoarele si orice alte aparate de încalzire vor fi plasate si, acolo unde este necesar, vor fi ecranate pentru a evita riscul incendiului sau al pericolului ori disconfortul ocupantilor.

ARTICOLUL 9

            1. În conditiile unor aranjamente speciale pot fi permise pe navele de pasageri cabine de dormit si sali de mese care sa fie luminate natural si care trebuie prevazute cu iluminare artificiala adecvata.
            2. Toate spatiile destinate echipajului vor fi corespunzator iluminate. Standardul minim pentru un iluminat natural în încaperi va fi astfel încât sa permita unei persoane cu o vedere normala sa citeasca într-o zi senina un ziar obisnuit, în orice parte a încaperii disponibila miscarii libere. Când nu este posibila asigurarea unui iluminat natural corespunzator, încaperile vor fi prevazute cu un iluminat artificial la standardele minime de mai sus.
            3. La toate navele, în spatiile de cazare ale echipajului va fi prevazut iluminatul electric. Daca nu exista doua surse independente de energie electrica pentru iluminat, se vor prevedea instalatii suplimentare de iluminat, dotate cu lampi de constructie corespunzatoare, sau aparate de iluminat pentru utilizare în evenimente neprevazute.
            4. Lumina artificiala va fi astfel dispusa încât ocupantii încaperii sa beneficieze la maximum de acesta.
            5. În cabinele de dormit se va instala o lampa electrica pentru citit, la capul fiecarui pat.

ARTICOLUL 10

            1. Cabinele de dormit vor fi dispuse deasupra liniei de încarcare, la mijlocul sau la pupa navei.
            2. În cazuri exceptionale, daca marimea, tipul si destinatia navei presupun unele localizari impracticabile sau nerezonabile, autoritatea competenta poate permite localizarea cabinelor de dormit la prora navei, dar în nici un caz în fata peretului de coliziune prora.
            3. La navele de pasageri, cu conditia existentei aranjamentului satisfacator al iluminatului si al ventilatiei, autoritatea competenta poate permite localizarea cabinelor de dormit sub linia de încarcare, dar în nici un caz imediat dedesubtul culoarelor de lucru.
            4. Suprafata de podea per persoana în cabinele de dormit destinate nebrevetatilor va fi cel putin de:
            a) 20 picioare patrate sau 1,85 m‚, la navele mai mici de 800 tone;
            b) 25 picioare patrate sau 2,35 m‚, la navele de 800 tone sau mai mari, dar mai mici de 3.000 tone;
            c) 30 picioare patrate sau 2,78 m‚, la navele de 3.000 tone sau mai mari, cu conditia ca, în cazul în care la navele de pasageri stau mai mult de 4 nebrevetati într-o cabina, minimum per persoana poate fi de 24 picioare patrate sau de 2,22 m‚.
            5. La navele la care din necesitate sunt angajate grupuri mai mari de nebrevetati decât în mod normal, autoritatea competenta poate, în functie de aceste grupuri, sa reduca suprafata minima de podea din cabinele de dormit per persoana, cu conditia ca:
            a) totalul spatiului de dormit alocat grupului sau grupurilor sa nu fie mai mic decât spatiul care ar fi fost alocat daca numarul lor nu ar fi fost marit; sau
            b) suprafata minima de podea din cabinele de dormit va fi cel putin de:
            (i) 18 picioare patrate (1,78 m‚) per persoana, la navele mai mici de 3.000 tone;
            (ii) 20 picioare patrate (1,85 m‚) per persoana, la navele de 3.000 tone sau mai mari.
            6. Spatiul ocupat de paturi si dulapuri, comode si scaune va fi inclus în masurarea suprafetei podelei. Spatiile cu forme mici sau neregulate, care nu se adauga efectiv la spatiul pentru miscarea libera si care nu pot fi utilizate pentru instalarea mobilei, vor fi excluse.
            7. Înaltimea tavanului în cabinele de dormit ale echipajului nu va fi mai mica de 6 picioare si 3 inches (190 cm).
            8. Va fi un numar suficient de cabine de dormit care vor asigura cabina separata sau cabine separate pentru fiecare sectie. Autoritatea competenta ar putea accepta abateri de la aceste cerinte în cazul navelor mici.
            9. Numarul aprobat al persoanelor care pot sa ocupe cabine de dormit nu va depasi numarul maxim de:
            a) pentru ofiterii sefi de sectie, ofiterii de punte si de masini, care au functii de cart, si ofiterul senior radio sau operatorii radio - o persoana în cabina;
            b) pentru ceilalti ofiteri - o persoana în cabina, unde este posibil, dar în nici un caz mai mult de doua;
            c) pentru subofiteri - una sau doua persoane în cabina, dar în nici un caz mai mult de doua;
            d) pentru alti nebrevetati - doua sau 3 persoane în cabina, unde este posibil, dar în nici un caz mai mult de 4.
            10. În vederea asigurarii unei cazari adecvate si mai confortabile, autoritatea competenta poate, dupa consultarea cu organizatiile armatorilor, si/sau cu armatorii si cu sindicatele navigatorilor, sa acorde permisiunea cazarii unui numar de pâna la 10 persoane nebrevetate în cabina de dormit, în cazul unor anumite nave de pasageri.
            11. Numarul maxim de persoane care pot fi cazate în orice cabina de dormit va fi clar si vizibil marcat într-un loc în cabina unde sa poata fi usor de vazut.
            12. Membrilor echipajului li se vor asigura paturi individuale.
            13. Paturile nu vor fi dispuse alaturat, daca accesul la unul dintre ele se poate face numai peste celalalt.
            14. Paturile nu vor fi suprapuse mai mult de doua; în cazul paturilor dispuse de-a lungul peretelui navei, acestea vor fi numai pe un singur rând acolo unde hubloul se afla deasupra patului.
            15. Patul de jos, în cazul a doua paturi suprapuse, nu va fi la mai putin de 12 inches (30 cm) deasupra podelei; patul de deasupra va fi plasat aproximativ la jumatatea distantei dintre partea inferioara a patului de jos si partea inferioara a traversei tavanului.
            16. Dimensiunile interioare minime ale unui pat vor fi de 6 picioare si 3 inches x 2 picioare si 3 inches (190 cm x 68 cm).
            17. Cadrul si structura patului vor fi dintr-un material aprobat, rezistent si fara asperitati, care sa asigure rezistenta la coroziune sau protectia împotriva insectelor.
            18. Daca la constructia paturilor se folosesc rame tubulare, acestea vor fi complet etanse, fara perforatii care ar putea permite accesul insectelor.
            19. Fiecare pat va fi prevazut cu saltele elastice sau cu somiere si cu saltele dintr-un material aprobat. Umplutura din paie sau din alte materiale a saltelelor, care ar permite infestarea cu insecte, nu se va folosi.
            20. Când paturile sunt suprapuse, sub salteaua patului de deasupra va fi prevazut un panou din lemn, canava sau din alt material care sa împiedice caderea prafului în patul de jos.
            21. Cabinele de dormit vor fi astfel proiectate si echipate încât sa asigure un confort rezonabil ocupantilor si sa permita întretinerea ordinii.
            22. Mobila va include câte un dulap de haine pentru fiecare ocupant. Dulapurile de haine nu vor avea mai putin de 5 picioare (152 cm) înaltime si, în sectiune, o suprafata de 300 picioare patrate (19,30 dm‚) si vor fi prevazute cu câte un raft si cu câte un zavor pentru un lacat. Lacatul va fi asigurat de catre ocupant.
            23. Fiecare cabina de dormit va fi prevazuta cu masa sau cu birou, care poate fi fix, rabatabil sau culisant si, daca este necesar, va avea un scaun confortabil.
            24. Mobila va fi dintr-un material neted, dur, rezistent la încovoiere si la coroziune.
            25. Sertarul sau spatiul echivalent al fiecarui ocupant nu va fi mai mic de 2 picioare cubice (0,056 mţ).
            26. Cabinele de dormit vor fi prevazute cu draperii la hublouri.
            27. Cabinele de dormit vor fi prevazute cu o oglinda, un dulapior pentru obiecte de toaleta, un raft pentru carti si cu un numar suficient de cuiere pentru haine.
            28. În ceea ce priveste cazarea practica a membrilor de echipaj, aceasta va fi facuta astfel încât sa fie în concordanta cu carturile; un membru al echipajului care face serviciu de zi nu va împarti cabina cu unul care face serviciu de cart.

ARTICOLUL 11

            1. La toate navele va fi prevazut un spatiu suficient pentru salile de mese.
            2. La navele mai mici de 1.000 tone vor fi prevazute sali de mese separate pentru:
            a) comandant si ofiteri;
            b) subofiteri si ceilalti nebrevetati.
            3. La navele de 1.000 tone si mai mari vor fi prevazute sali de mese separate pentru:
            a) comandant si ofiteri;
            b) sectia punte - pentru subofiteri si alti nebrevetati;
            c) sectia masini - pentru subofiteri si alti nebrevetati, cu mentiunea ca:
            (i) una dintre cele doua sali de mese pentru subofiteri si alti nebrevetati poate fi alocata subofiterilor, iar cealalta, celorlalti nebrevetati;
            (ii) o singura sala de mese pentru sectiile punte si masini, pentru subofiteri si ceilalti nebrevetati, poate fi prevazuta în cazul în care organizatiile armatorilor si/sau armatorii si sindicatele navigatorilor si-au exprimat expres acordul lor pentru un astfel de aranjament.
            4. O sala de mese adecvata va fi prevazuta pentru personalul sectiei care asigura servirea mesei la bord, fie prin prevederea unei sali de mese separate, fie prin acordarea dreptului de a folosi în acest scop o sala de mese destinata altor grupe; în cazul navelor de 5.000 tone sau mai mari, care au mai mult de 5 persoane în sectia care asigura servirea mesei la bord, se va studia posibilitatea asigurarii unei sali de mese separate.
            5. Dimensiunile si echipamentul fiecarei sali de mese vor fi suficiente pentru a primi numarul de persoane care se presupune ca le-ar folosi în acelasi timp.
            6. Salile de mese vor fi prevazute cu mese si cu scaune, aprobate, suficiente pentru un numar de persoane care se presupune ca le-ar folosi în acelasi timp.
            7. Autoritatea competenta poate permite exceptii de la regulile precedente referitoare la salile de mese, dupa cum este necesar pentru îndeplinirea unor conditii speciale la navele de pasageri.
            8. Salile de mese vor fi localizate la distanta de cabinele de dormit si, pe cât posibil, cât mai aproape de bucatarii.
            9. Când nu sunt prevazute camari de depozitare accesibile salilor de mese, acestea vor fi prevazute cu dulapuri adecvate pentru depozitarea veselei si cu facilitati corespunzatoare pentru spalarea acesteia.
            10. Partea superioara a meselor si a scaunelor va fi dintr-un material rezistent la umezeala, fara crapaturi si usor de curatat.

ARTICOLUL 12

            1. La toate navele va fi prevazut un spatiu sau spatii pentru personalul care este în afara serviciului; spatiul sau spatiile vor avea o suprafata adecvata, avându-se în vedere marimea navei si a echipajului.
            2. Careurile pentru ofiteri si nebrevetati vor fi situate convenabil si vor fi mobilate corespunzator. Acolo unde acestea nu sunt prevazute separat de salile de mese, acestea din urma vor fi proiectate, mobilate si echipate pentru a crea conditii de recreere.

ARTICOLUL 13

            1. Toate navele vor fi prevazute cu grupuri sanitare suficiente, care sa includa chiuvete, cazi si/sau dusuri.
            2. Numarul minim de W.C.-uri separate ce vor fi prevazute va fi de:
            a) 3 - la navele mai mici de 800 tone;
            b) 4 - la navele de 800 tone sau mai mari, dar mai mic de 3.000 tone;
            c) 6 - la navele de 3.000 tone sau mai mari;
            d) la navele la care ofiterii sau operatorii radio sunt cazati în locuri izolate vor fi prevazute facilitati sanitare în apropiere sau adiacente acestora.
            3. În legislatia nationala se va prevedea alocarea de W.C.-uri pentru diferite grupuri, în conformitate cu prevederile paragrafului 4 al acestui articol.
            4. Facilitatile sanitare pentru toti membrii echipajului care nu ocupa cabine de locuit cu grupuri sanitare atasate vor fi prevazute, pentru fiecare grup al echipajului, dupa urmatoarea scala:
            a) o cada si/sau un dus la câte 8 persoane sau mai putine;
            b) un W.C. la câte 8 persoane sau mai putine;
            c) o chiuveta la câte 6 persoane sau mai putine, cu conditia ca atunci când numarul persoanelor dintr-un grup depaseste cu mai putin de jumatate numarul specificat, acest surplus poate fi ignorat în interpretarea acestui paragraf.
            5. Când totalul membrilor de echipaj este mai mare de 100 si la navele de pasageri angajate în mod curent în voiaje pe o durata nu mai mare de 4 ore, pot fi acordate consideratii de autoritatea competenta pentru amenajari speciale sau pentru reducerea numarului de facilitati cerute.
            6. Toate grupurile sanitare comune vor fi prevazute cu instalatii de apa rece si calda sau cu instalatii de încalzire. Autoritatea competenta, dupa consultari cu organizatiile armatorilor si/sau cu armatorii si cu sindicatele navigatorilor, poate hotarî cantitatea de apa rece pe care armatorul navei ar putea fi obligat sa o asigure pentru fiecare om pe zi.
            7. Chiuvetele si cazile vor fi de marime adecvata si vor fi construite dintr-un material aprobat, cu suprafata neteda, rezistent la fisurare, exfoliere sau corodare.
            8. Toate W.C.-urile vor avea ventilatie catre exterior, independent de orice alt spatiu destinat acomodarii.
            9. Toate W.C.-urile vor fi dupa model aprobat, prevazute cu jet de apa abundent, disponibil tot timpul si independent controlabile.
            10. Conductele de scurgere si conductele colectoare vor fi dimensionate corespunzator si vor fi astfel construite încât sa fie usor de curatat si riscurile de înfundare sa fie reduse la minimum.
            11. Grupul sanitar folosit de mai mult de o persoana va fi în concordanta cu urmatoarele cerinte:
            a) podeaua va fi dintr-un material durabil aprobat, usor de curatat, impermeabil si cu canalizare corespunzatoare;
            b) peretii despartitori vor fi din otel sau din alt material aprobat si vor fi etansi de la cel putin 9 inches (23 cm) deasupra nivelului podelei;
            c) încaperea va fi suficient luminata, încalzita si ventilata;
            d) W.C.-urile vor fi situate la distanta convenabila, dar separate de cabinele de dormit si de bai, fara acces direct din cabinele de dormit sau din culoarele dintre cabinele de dormit si W.C.-uri, acolo unde nu exista alt acces, cu conditia ca aceasta cerinta nu se aplica daca W.C.-ul este situat într-un compartiment situat între doua încaperi de dormit, având în total nu mai mult de 4 persoane;
            e) acolo unde exista mai mult de un W.C. în acelasi compartiment, acestea vor fi suficient izolate ca sa asigure intimitatea.
            12. Toate navele vor fi dotate cu facilitati de spalare si uscare a rufelor, într-un numar proportional cu marimea echipajului si cu durata normala a voiajului.
            13. Facilitatile de spalare a rufelor vor include si chiuvete corespunzatoare, care pot fi situate în bai, daca nu exista spalatorii separate, cu posibilitatea furnizarii apei reci si calde sau cu instalatii de încalzire a apei.
            14. Facilitatile de uscare a rufelor vor fi prevazute într-un compartiment separat de cabinele de dormit si de salile de mese, corespunzator ventilate si uscate si echipate cu sârme de rufe sau cu alte amenajari pentru agatatul rufelor.

ARTICOLUL 14
 

            1. La orice nava cu un echipaj de 15 persoane sau mai mare si angajata într-un voiaj cu o durata mai mare de 3 zile, va fi prevazuta o cabina speciala pentru infirmeria navei. Autoritatea competenta poate sa reduca aceste cerinte pentru navele angajate în navigatie costiera.
            2. Infirmeria navei va fi corespunzator situata, astfel încât sa asigure un acces usor, ocupantii sa fie confortabil cazati si sa poata primi îngrijiri corespunzatoare tot timpul.
            3. Aranjamentul intrarii, al paturilor, iluminatul, ventilatia, încalzirea si aprovizionarea cu apa vor fi proiectate sa asigure confortul si sa usureze tratamentul ocupantilor.
            4. Numarul paturilor din infirmerie va fi stabilit de catre autoritatea competenta.
            5. W.C.-urile vor fi prevazute pentru uzul exclusiv al ocupantilor infirmeriei, fie ca parte a încaperii, fie în imediata apropiere a acesteia.
            6. Cabinele destinate infirmeriei navei nu vor fi folosite pentru alte scopuri decât cele medicale.
            7. Fiecare nava care nu are la bord un doctor va fi prevazuta cu un dulap medical pe care sa fie afisate instructiuni clare si lizibile.

ARTICOLUL 15

           1. O încapere suficient si adecvat ventilata va fi prevazuta pentru depozitarea hainelor de ploaie impregnate cu substante uleioase, în afara, dar aproape de cabinele de dormit.
            2. La navele mai mari de 3.000 tone o încapere pentru sectia punte si o încapere pentru sectia masini vor fi prevazute si echipate pentru a fi folosite ca birou.
            3. La navele care de obicei navigheaza în zonele infestate cu tântari vor fi luate masuri de protectie a echipajului împotriva tântarilor prin aparatori corespunzatoare la ventilatoare si la iesirile spre punti deschise.
            4. Toate navele care navigheaza regulat catre sau în zonele tropicale si în zona Golfului Persic vor fi echipate cu acoperisuri de pânza deasupra puntilor expuse, deasupra cabinelor de locuit si deasupra spatiului sau spatiilor de pe puntea de promenada.

ARTICOLUL
16
            1. În cazul navelor mentionate la paragraful 5 al art. 10, autoritatea competenta poate, în cazul membrilor de echipaj la care se refera, sa modifice cerintele din paragrafele precedente atât cât este necesar, pentru a tine seama de deprinderile si de obiceiurile nationale distinctive si, în particular, poate face aranjamente speciale referitoare la un grup de persoane care ocupa cabinele de dormit si la salile de mese si la facilitatile sanitare.
            2. La modificarea cerintelor mentionate autoritatea competenta va trebui sa tina seama de prevederile paragrafelor 1 si 2 ale art. 10 si de cerinta asigurarii unui spatiu minim de dormit pentru astfel de grupuri de nebrevetati, prevazuta la paragraful 5 al art. 10.
            3. La navele la care echipajul din orice sectie este compus din persoane cu deprinderi si cu obiceiuri nationale total diferite vor fi prevazute conditii de viata si de dormit separate si specifice, astfel încât sa îndeplineasca cerintele diferitelor grupuri.
            4. În cazul navelor mentionate la paragraful 5 al art. 10, infirmeria, salile de mese si grupurile sanitare vor fi prevazute si mentinute la standard în ceea ce priveste numarul si folosinta practica, egala sau comparabila cu cea obtinuta la bordul altor nave similare ca tip si având aceeasi nationalitate.
            5. Autoritatea competenta, când va stabili regulamente speciale în conformitate cu acest articol, va consulta sindicatele navigatorilor interesati si organizatiile armatorilor si/sau armatorii care îi angajeaza pe acestia.

ARTICOLUL
17
            1. Spatiile de cazare ale echipajului vor fi mentinute în conditii de igiena corespunzatoare si în conditii decente de trai, nepermitându-se pastrarea în acestea de bunuri sau de materiale care nu apartin ocupantilor.
            2. Comandantul sau un ofiter desemnat de el pentru aceasta, însotit de unul sau de mai multi membri de echipaj, va inspecta toate spatiile de cazare ale echipajului la intervale nu mai mari de o saptamâna. Rezultatele fiecarei inspectii vor fi consemnate.

PARTEA a IV-a
Aplicarea conventiei la navele existente

ARTICOLUL 18

            1. Cu conditia respectarii prevederilor paragrafelor 2, 3 si 4 ale acestui articol, aceasta conventie se aplica navelor a caror chila a fost pusa ulterior intrarii în vigoare a conventiei pentru teritoriul în care se înmatriculeaza nava.
            2. În cazul unei nave care este finalizata la data intrarii în vigoare a acestei conventii pentru respectivul teritoriu de înmatriculare si care este sub standardul prevazut în partea a III-a din aceasta conventie, autoritatea competenta poate, dupa consultarea cu organizatiile armatorilor si/sau cu armatorii si cu sindicatele navigatorilor, sa ceara anumite modificari în scopul de a aduce nava în conformitate cu cerintele conventiei, daca se considera posibil, având în vedere problemele practice aparute atunci când:
            a) nava este reînmatriculata;
            b) la nava se fac modificari structurale substantiale sau reparatii majore, pe baza rezultatului unei planificari pe termen lung si nu drept o consecinta a unui accident sau a unui caz de urgenta.
            3. În cazul unei nave aflate în proces de constructie si/sau de reconversie la data intrarii în vigoare a acestei conventii pentru teritoriul ei de înmatriculare, autoritatea competenta poate, dupa consultarea cu organizatiile armatorilor si/sau cu armatorii si cu sindicatele navigatorilor, sa ceara anumite modificari în scopul de a aduce nava în conformitate cu cerintele conventiei, daca se considera posibil, având în vedere în mod deosebit problemele practice aparute; astfel de modificari se vor conforma în totalitate prevederilor acestei conventii, numai daca nava nu este reînmatriculata.
            4. În cazul unei nave, alta decât cea la care se face referire în paragrafele 2 si 3 ale acestui articol, sau al unei nave pentru care prevederile acestei conventii erau aplicabile în timp ce ea se afla în constructie, fiind reînmatriculata într-un teritoriu dupa data intrarii în vigoare a acestei conventii pentru acel teritoriu, autoritatea competenta poate, dupa consultarea cu organizatiile armatorilor si/sau cu armatorii si cu sindicatele navigatorilor, sa ceara anumite modificari în scopul de a aduce nava în conformitate cu cerintele conventiei, daca se considera posibil, având în vedere problemele practice aparute; astfel de modificari se vor conforma în totalitate prevederilor acestei conventii, numai daca nava nu este din nou reînmatriculata.

PARTEA a V-a
Prevederi finale

ARTICOLUL 19

            Nici o prevedere a acestei conventii nu va afecta vreo lege, sentinta judecatoreasca, întelegere sau vreun acord între armatori si navigatori, care asigura conditii mai favorabile decât cele prevazute de aceasta.

ARTICOLUL 20

            Ratificarile formale ale acestei conventii vor fi comunicate directorului general al Biroului International al Muncii si vor fi înregistrate de acesta.

ARTICOLUL 21

            1. Prezenta conventie nu va lega decât pe membrii Organizatiei Internationale a Muncii, ale caror ratificari vor fi fost înregistrate de catre directorul general al Biroului International al Muncii.
            2. Prezenta conventie va intra în vigoare dupa 6 luni de la înregistrarea ratificarilor a 7 state dintre urmatoarele: Statele Unite ale Americii, Republica Argentina, Australia, Belgia, Brazilia, Canada, Chile, China, Danemarca, Finlanda, Franta, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, Grecia, India, Irlanda, Italia, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Suedia, Turcia si Iugoslavia, dintre care cel putin 4 state trebuie sa aiba flote comerciale atingând fiecare un tonaj brut de cel putin un milion. Aceasta clauza este inclusa în scopul facilitarii si al încurajarii ratificarii cât mai repede a conventiei de catre statele membre.
            3. În continuare aceasta conventie va intra în vigoare, pentru fiecare membru, la 6 luni de la data la care ratificarea sa va fi fost înregistrata.

ARTICOLUL 22

            1. Orice membru care a ratificat aceasta conventie poate sa o denunte dupa expirarea termenului de 10 ani de la data intrarii initiale în vigoare a acesteia, printr-un act comunicat directorului general al Biroului International al Muncii si înregistrat de catre acesta. O astfel de denuntare nu va avea efect decât dupa un an de la data înregistrarii.
            2. Orice membru care a ratificat aceasta conventie si care, în termen de un an de la expirarea perioadei de 10 ani, prevazuta la paragraful anterior, nu si-a exercitat dreptul de denuntare prevazut de prezentul articol, va fi legat pentru o noua perioada de 10 ani si ca urmare va putea sa denunte aceasta conventie la expirarea fiecarei perioade de 10 ani, în conditiile prevazute de prezentul articol.

ARTICOLUL 23

            1. Directorul general al Biroului International al Muncii îi va înstiinta pe toti membrii Organizatiei Internationale a Muncii cu privire la înregistrarea tuturor ratificarilor si denuntarilor care i-au fost comunicate de catre membrii organizatiei.
            2. Atunci când conditiile enuntate la art. 21 paragraful 2 vor fi fost îndeplinite, directorul general al Biroului International al Muncii va atrage atentia membrilor organizatiei asupra datei la care prezenta conventie va intra în vigoare.

ARTICOLUL 24

            Directorul general al Biroului International al Muncii va comunica secretarului general al Natiunilor Unite, spre înregistrare, în conformitate cu art. 102 din Carta Natiunilor Unite, informatii complete privind toate ratificarile si toate actele de denuntare pe care le-a înregistrat în conformitate cu prevederile articolelor precedente.

ARTICOLUL 25

            Oricând va considera necesar Consiliul de administratie al Biroului International al Muncii va prezenta un raport Conferintei generale cu privire la aplicarea prezentei conventii si va examina daca este cazul sa se înscrie pe ordinea de zi a conferintei problema revizuirii totale sau partiale a conventiei.

ARTICOLUL 26

            1. În cazul în care Conferinta adopta o noua conventie având ca obiect revizuirea totala sau partiala a prezentei conventii si numai daca noua conventie nu prevede altfel, atunci:
            a) ratificarea de catre un membru a noii conventii de revizuire va antrena de plin drept, independent de prevederile art. 22 de mai sus, denuntarea imediata a acestei conventii, sub rezerva ca noua conventie de revizuire sa fi intrat în vigoare;
            b) de la data la care noua conventie de revizuire va intra în vigoare prezenta conventie nu va mai fi deschisa ratificarii de catre membri.
            2. Prezenta conventie va ramâne în orice caz în vigoare în forma si în continutul actuale pentru membrii care au ratificat-o, dar care nu au ratificat conventia de revizuire.

ARTICOLUL 27

            Versiunile în limbile engleza si franceza ale textului acestei conventii sunt egal autentice.*) Traducere.

ANEXA Nr. 2

CONVENTIA NR. 133/1970
privind cazarea echipajelor (dispozitii complementare)*)

            Conferinta generala a Organizatiei Internationale a Muncii,
            convocata la Geneva de Consiliul de administratie al Biroului International al Muncii si reunita acolo la 14 octombrie 1970 în cea de-a 55-a sesiune a sa,
        vazând ca prevederile Conventiei privind cazarea echipajelor (revizuita), 1949, stabilesc o descriere detaliata referitoare la astfel de chestiuni precum: cabinele de dormit, salile de mese si careurile, ventilatia, încalzirea, iluminatul si facilitatile sanitare la bordul navei,
            considerând ca în lumina schimbarii rapide atât a caracteristicilor de constructie, cât si a celor de operare a navelor moderne pot fi prevazute mai multe îmbunatatiri privind cazarea echipajului,
            dupa ce a decis sa adopte anumite propuneri referitoare la cazarea echipajelor, chestiune care este al doilea punct pe ordinea de zi a sesiunii,
            dupa ce a stabilit ca aceste propuneri ar trebui sa ia forma unei conventii internationale care sa completeze Conventia privind cazarea echipajelor (revizuita), 1949,
            adopta la 30 octombrie 1970 conventia ce urmeaza, care va fi denumita Conventia privind cazarea echipajelor (dispozitii complementare), 1970:

PARTEA I
Prevederi generale
ARTICOLUL 1

            1. Aceasta conventie se aplica fiecarei nave maritime, proprietate publica sau privata, care este angajata în transportul de marfuri sau de pasageri în scop comercial sau care este angajata în orice alt scop comercial, care este înmatriculata în teritoriul pentru care aceasta conventie este în vigoare si a carei chila este pusa sau se afla într-un stadiu similar de constructie la data sau dupa data la care conventia intra în vigoare în acel teritoriu.
            2. În legislatia nationala se vor stabili conditiile în care navele vor fi considerate nave maritime în sensul acestei conventii.
            3. Aceasta conventie se aplica remorcherelor în limite rezonabile si practicabile.
            4. Aceasta conventie nu se aplica:
            a) navelor cu o capacitate mai mica de 1.000 tone;
            b) navelor propulsate în principal cu vele, indiferent daca sunt echipate sau nu sunt echipate cu motoare auxiliare;
            c) navelor de pescuit sau balenierelor ori altor nave utilizate în scopuri similare;
            d) navelor cu aripi portante si navelor pe perna de aer,
            5. cu conditia ca aceasta conventie sa fie aplicata în limite rezonabile si practicabile la:
            a) nave cu capacitatea cuprinsa între 200 si 1.000 tone;
            b) cazarea persoanelor angajate în probleme curente de navigatie pe baleniere sau pe nave utilizate în scopuri similare;
            6. de asemenea, cu conditia ca oricare dintre cerintele aplicabile în conformitate cu prevederile art. 3 din aceasta conventie sa poata fi schimbate în cazul oricarei nave, daca autoritatea competenta este convinsa, dupa consultarea cu organizatiile armatorilor si/sau cu armatorii si cu sindicatele navigatorilor, ca modificarile pot fi facute, cu conditia sa rezulte avantaje evidente care sa creeze conditii generale superioare celor care ar fi rezultat din aplicarea întocmai a prevederilor acestei conventii; caracteristicile tuturor acestor modificari vor fi comunicate de catre membru directorului general al Biroului International al Muncii;
            7. cu conditia ca autoritatea competenta va determina, dupa consultari cu organizatiile armatorilor si/sau cu armatorii si cu sindicatele navigatorilor, masura în care este corespunzator sa se ia în considerare necesitatea de a organiza conditii pentru timpul liber si se va abate de la prevederile acestei conventii în cazul:
            a) navelor feribot maritime, navelor de alimentare si navelor similare, care nu sunt dotate continuu cu un echipaj permanent;
            b) navelor maritime, când, suplimentar fata de echipajul navei, au la bord, temporar, personal pentru reparatii;
            c) navelor maritime angajate în voiaje scurte care permit membrilor echipajului sa mearga acasa sau sa le puna la dispozitie facilitati comparabile pentru o perioada de timp din fiecare zi.

ARTICOLUL 2

            În cadrul acestei conventii:
            a) termenul nava înseamna o nava la care se aplica aceasta conventie;
            b) termenul tone înseamna tone registru brut;
            c) termenul nava de pasageri înseamna o nava pentru care exista si este în vigoare:
            (i) fie un certificat de siguranta pentru nava de pasageri, eliberat în conformitate cu prevederile Conventiei internationale privind ocrotirea vietii omenesti pe mare;
            (ii) fie un certificat de pasager;
            d) termenul ofiter înseamna o persoana, alta decât comandantul, brevetata ca ofiter în conformitate cu legislatia nationala sau, în lipsa unei legislatii corespunzatoare, printr-un contract colectiv ori conform obiceiului;
            e) termenul nebrevetat înseamna un membru al echipajului, altul decât ofiterul;
            f) termenul subofiter înseamna un nebrevetat care este pe o pozitie de supraveghetor sau pe o pozitie cu responsabilitati speciale, certificat ca subofiter în conformitate cu legislatia nationala sau, în absenta unei legislatii corespunzatoare, printr-un contract colectiv ori conform obiceiului;
            g) termenul adult înseamna o persoana care are cel putin 18 ani;
            h) termenul cazarea echipajului include cabinele de dormit, salile de mese, grupurile sanitare, infirmeria si careurile, asa cum sunt prevazute pentru a fi utilizate de echipaj;
            i) termenul prevazut înseamna prevazut de legislatia nationala sau de autoritatea competenta;
            j) termenul aprobat înseamna aprobat de autoritatea competenta;
            k) termenul reînmatriculata înseamna reînmatricularea cu ocazia schimbarii simultane a teritoriului de înmatriculare si a armatorului navei.

ARTICOLUL 3

            Fiecare membru pentru care aceasta conventie este în vigoare se angajeaza ca pentru navele la care se aplica aceasta conventie sa respecte:
            a) prevederile partilor a II-a si a III-a ale Conventiei privind cazarea echipajelor (revizuita), 1949; si
            b) prevederile partii a II-a din aceasta conventie.

ARTICOLUL 4

            1. Fiecare membru pentru care aceasta conventie este în vigoare se angajeaza sa mentina în vigoare o legislatie care sa îi asigure aplicarea.
            2. În legislatie trebuie:
            a) sa se solicite autoritatii competente sa înstiinteze toate persoanele interesate;
            b) sa se defineasca persoanele responsabile cu îndeplinirea acesteia;
            c) sa se prevada masuri de penalizare adecvate pentru orice încalcare a acesteia;
            d) sa se prevada mentinerea unui sistem de inspectie adecvat care sa asigure respectarea efectiva a acesteia;
            e) sa se impuna autoritatii competente sa consulte organizatiile armatorilor si/sau armatorii si sindicatele navigatorilor, în scopul crearii de regulamente-cadru, si, în masura în care este practicabil, sa colaboreze cu aceste parti la realizarea lor.

PARTEA a II-a
Cerinte pentru cazarea echipajului
 ARTICOLUL 5

            1. Suprafata de podea per persoana în cabinele de dormit destinate nebrevetatilor va fi cel putin de:
            a) 3,75 m2 (40,36 picioare patrate) la navele de 1.000 tone sau mai mari, dar mai mici de 3.000 tone;
            b) 4,25 m2 (45,75 picioare patrate) la navele de 3.000 tone sau mai mari, dar mai mici de 10.000 tone;
            c) 4,75 m2 (51,13 picioare patrate) la navele de 10.000 tone sau mai mari,
2. cu conditia ca suprafata de podea per persoana din cabinele de dormit destinate pentru 2 nebrevetati sa fie cel putin de:
            a) 2,75 m2 (29,60 picioare patrate) la navele de 1.000 tone sau mai mari, dar mai mici de 3.000 tone;
            b) 3,25 m2 (34,98 picioare patrate) la navele de 3.000 tone sau mai mari, dar mai mici de 10.000 tone;
            c) 3,75 m2 (40,36 picioare patrate) la navele de 10.000 tone sau mai mari.
            3. de asemenea, cu conditia ca suprafata de podea în cabinele de dormit destinate nebrevetatilor pe o nava de pasageri sa fie cel putin de:
            a) 2,35 m2 (25,30 picioare patrate) la navele de 1.000 tone sau mai mari, dar mai mici de 3.000 tone;
            b) la navele de 3.000 tone sau mai mari:
            (i) 3,75 m2 (40,36 picioare patrate) în cabinele destinate unei singure persoane;
            (ii) 6,00 m2 (64,58 picioare patrate) în cabinele pentru doua persoane;
            (iii) 9,00 m2 (96,88 picioare patrate) în cabinele pentru 3 persoane;
            (iv) 12,00 m2 (129,17 picioare patrate) în cabinele pentru 4 persoane.
            4. Numarul de nebrevetati care ocupa cabinele de dormit nu va depasi doua persoane per încapere, cu exceptia navelor de pasageri la care numarul acestora nu va fi mai mare de 4.
            5. Numarul subofiterilor care ocupa cabinele de dormit nu va depasi una sau doua persoane per încapere.
            6. În cabinele de dormit destinate ofiterilor, în care nu sunt prevazute saloane sau camere de zi, suprafata de podea per persoana nu va fi mai mica de 6,50 m2 (69,96 picioare patrate) la navele mai mici de 3.000 tone si nu va fi mai mica de 7,50 m2 (80,73 picioare patrate) la navele de 3.000 tone sau mai mari.
            7. La navele, altele decât navele de pasageri, pentru fiecare adult membru al echipajului va fi prevazuta o cabina individuala de dormit, acolo unde marimea navei, activitatea în care este ea angajata si constructia sa fac ca aceasta sa fie rezonabila si practicabila.
            8. La navele de 3.000 tone sau mai mari, acolo unde este practicabil, seful mecanic si capitanul secund al navei vor avea în plus fata de cabina de dormit si în vecinatatea acesteia un salon sau o camera de zi.
            9. Spatiul ocupat de paturi si dulapuri, comode si scaune va fi inclus în masurarea suprafetei podelei.
            Spatiile cu forme mici sau neregulate, care nu se adauga efectiv la spatiul pentru miscarea libera si care nu pot fi utilizate pentru instalarea mobilei, vor fi excluse. 10. Dimensiunile interioare minime ale unui pat vor fi de 198 cm x 80 cm (6 picioare si 6 inches x 2 picioare si 7,50 inches).

ARTICOLUL 6

        1. Suprafata podelei salilor de mese pentru ofiteri si pentru nebrevetati nu va fi mai mica de 1 m‚ (10,76 picioare patrate) per persoana pentru numarul de locuri planificate.
            2. Salile de mese vor fi echipate cu mese si cu scaune de un tip aprobat, fixe sau mobile, suficiente pentru cazarea celui mai mare numar de membri ai echipajului care ar putea sa le foloseasca în acelasi timp.
        3. În orice moment în care membrii echipajului sunt la bord trebuie sa fie disponibile:
            a) un frigider, care va fi situat în mod convenabil si a carui capacitate sa fie suficienta pentru numarul de persoane care folosesc salile de mese;
            b) facilitati pentru bauturi calde; si
            c) facilitati pentru apa rece.
            4. Autoritatea competenta poate permite exceptii de la prevederile paragrafelor 1 si 2 ale acestui articol, referitoare la conditiile din sala de mese, atât cât poate fi necesar pentru a se ajunge la conditiile speciale, existente la navele de pasageri.

ARTICOLUL 7

            1. Careurile ofiterilor si ale nebrevetatilor vor fi situate convenabil si vor fi mobilate corespunzator. Acolo unde acestea nu sunt prevazute separat de salile de mese, acestea din urma vor fi proiectate, mobilate si echipate pentru a crea conditii de recreere.
            2. Careurile vor fi dotate cel putin cu un dulap pentru carti, conditii pentru citit si pentru scris si, acolo unde este posibil, conditii pentru practicarea jocurilor.
            3. La navele de 8.000 tone sau mai mari vor fi prevazute un fumoar sau o biblioteca în care sa se poata viziona programe la televizor sau filme si o încapere pentru hobby si practicarea jocurilor; trebuie sa se aiba în vedere prevederea unui bazin de înot.
            4. În legatura cu proiectarea careurilor autoritatile competente trebuie sa acorde atentie prevederii unei cantine.

ARTICOLUL  8

            1. La toate navele se va prevedea într-o localizare convenabila, pentru ofiteri si pentru nebrevetati, minimum un W.C., o cada si/sau un dus pentru fiecare 6 persoane sau mai putine, care nu dispun de facilitatile prevazute la paragrafele 2-4 ale acestui articol. Atunci când sunt angajate femei la bordul navei, se vor prevedea pentru acestea grupuri sanitare separate.
            2. La navele de 5.000 tone sau mai mari, dar mai mici de 15.000 tone, cabinele individuale de dormit pentru cel putin 5 ofiteri vor fi prevazute cu câte o baie proprie, dotata cu W.C., precum si cu o cada si/sau un dus si o chiuveta racordata la apa curenta, calda si rece; chiuveta poate fi situata în cabina de dormit. Suplimentar, la navele de 10.000 tone sau mai mari, dar mai mici de 15.000 tone, cabinele de dormit ale tuturor celorlalti ofiteri trebuie sa aiba bai proprii sau cu intercomunicare, dotate similar.
            3. La navele de 15.000 tone sau mai mari cabinele individuale de dormit ale ofiterilor vor avea prevazute bai proprii dotate cu un W.C., precum si cu o cada si/sau un dus si o chiuveta racordata la apa curenta calda si rece; chiuveta poate fi situata si în cabina de dormit.
            4. La navele de 25.000 tone sau mai mari, altele decât navele de pasageri, va fi prevazuta câte o baie la fiecare 2 nebrevetati, fie plasata într-un compartiment de comunicare între cabine de dormit alaturate, fie opusa intrarii în fiecare cabina, care vor fi dotate cu un W.C., precum si cu o cada si/sau un dus si chiuveta racordata la apa curenta calda si rece.
            5. La navele de 5.000 tone sau mai mari, altele decât navele de pasageri, fiecare cabina de dormit pentru ofiteri sau pentru nebrevetati va fi prevazuta cu o chiuveta racordata la apa curenta calda si rece, cu exceptia cazului în care o astfel de chiuveta este situata într-o baie prevazuta în conformitate cu paragrafele 2, 3 sau 4 ale acestui articol.
            6. La toate navele trebuie sa fie prevazute facilitati pentru spalarea, uscarea si calcarea rufelor pentru ofiteri si nebrevetati, într-un numar proportional cu marimea echipajului si cu durata normala a voiajului. Aceste facilitati trebuie, pe cât posibil, sa fie localizate astfel încât sa fie usor accesibile.
            7. Trebuie prevazute urmatoarele facilitati:
            a) masini de spalat;
            b) masini de uscat sau camere de uscare încalzite si ventilate adecvat; si
            c) masini de calcat si panouri de calcat sau dispozitive similare acestora.

ARTICOLUL 9

            1. La navele de 1.600 tone sau mai mari vor fi prevazute:
            a) un compartiment separat continând un W.C. si o chiuveta racordata la apa curenta rece si calda, care sa fie usor accesibil pentru cei care îsi desfasoara în mod curent atributiile în zona puntii de navigatie; si
            b) un W.C. si o chiuveta racordata la apa curenta rece si calda, care sa fie usor accesibile dinspre compartimentul masini, daca nu sunt montate în vecinatatea camerei de comanda din compartimentul masini.
            2. La navele de 1.600 tone sau mai mari, altele decât navele la care sunt prevazute cabine individuale de dormit si bai individuale sau semi-individuale pentru întregul personal al sectiei masini, se vor prevedea vestiare pentru schimbarea îmbracamintei, care vor fi:
            a) localizate în afara compartimentului masini, dar cu acces usor la acesta; si
            b) dotate cu dulapuri individuale de îmbracaminte, precum si cu cazi si/sau cu dusuri si chiuvete racordate la apa curenta rece si calda.

ARTICOLUL 10

            În toate spatiile de cazare ale echipajului unde este necesara o deplasare continua si libera tavanele se vor situa la o înaltime de cel putin 198 cm (6 picioare si 6 inches), cu conditia ca autoritatea competenta poate sa prevada reducerea înaltimii tavanului în orice spatiu sau parte a oricarui spatiu de cazare în care se considera ca este necesar sa se procedeze astfel si, de asemenea, ca astfel de reduceri nu vor conduce la disconfortul echipajului.

ARTICOLUL 11

            1. Spatiile de cazare ale echipajului vor fi iluminate corespunzator.
            2. În conditiile unor aranjamente speciale se poate permite ca la navele de pasageri cabinele de dormit si salile de mese sa fie luminate natural si sa fie prevazute cu iluminare artificiala adecvata.
            3. La toate navele, în spatiile de cazare ale echipajului va fi prevazut iluminatul electric. Daca nu exista doua surse independente de energie electrica pentru iluminat, se vor prevedea instalatii suplimentare de iluminat, dotate cu lampi de constructie corespunzatoare, sau aparate de iluminat pentru utilizare în evenimente neprevazute.
            4. În cabinele de dormit se va instala o lampa electrica pentru citit, la capul fiecarui pat.
            5. Autoritatea competenta va stabili standarde corespunzatoare pentru iluminatul natural si artificial.

ARTICOLUL 12

            În cazul navelor al caror echipaj impune sa se ia în considerare fara discriminare interesele diferite ale membrilor acestora cu religii si practici sociale diferite si distincte, autoritatea competenta poate, dupa consultarea cu organizatiile armatorilor si/sau cu armatorii si cu sindicatele navigatorilor interesati si cu conditia ca aceste doua parti sa fi ajuns la întelegere, sa permita modificari fata de prevederile paragrafelor 1-4 si 7 ale art. 5 si ale paragrafelor 1-4 ale art. 8 din aceasta conventie, cu conditia ca astfel de modificari sa aiba ca rezultat facilitati generale cel putin la fel de favorabile ca cele care ar fi rezultat din aplicarea tuturor prevederilor acestei conventii. Caracteristicile tuturor acestor modificari vor fi comunicate de catre membrul interesat directorului general al Biroului International al Muncii, care va înstiinta toti membrii Organizatiei Internationale a Muncii.

PARTEA a III-a
Aplicarea conventiei la navele existente
ARTICOLUL 13

            1. În cazul unei nave care este finalizata la data intrarii în vigoare a acestei conventii pentru respectivul teritoriu de înmatriculare si care este sub standardul prevazut de aceasta conventie, autoritatea competenta poate, dupa consultarea cu organizatiile armatorilor si/sau cu armatorii si cu sindicatele navigatorilor, sa ceara anumite modificari în scopul de a aduce nava în conformitate cu cerintele conventiei, daca se considera rezonabil si practicabil, având în vedere în mod deosebit problemele tehnice, economice si de alta natura aparute prin aplicarea prevederilor art. 5, 8 si 10, atunci când:
            a) nava este reînmatriculata;
            b) la nava se fac modificari structurale substantiale sau reparatii majore, pe baza rezultatului unei planificari pe termen lung si nu drept o consecinta a unui accident sau a unui caz de urgenta.
            2. În cazul unei nave aflate în proces de constructie si/sau de conversie la data intrarii în vigoare a acestei conventii pentru teritoriul ei de înmatriculare, autoritatea competenta poate, dupa consultarea cu organizatiile armatorilor si/sau cu armatorii si cu sindicatele navigatorilor, sa ceara anumite modificari în scopul de a aduce nava în conformitate cu cerintele conventiei, daca se considera rezonabil si practicabil, având în vedere în mod deosebit problemele tehnice, economice si de alta natura aparute prin aplicarea prevederilor art. 5, 8 si 10; astfel de modificari se vor conforma în totalitate prevederilor acestei conventii.
            3. În cazul unei nave, alta decât cea la care se face referire în paragrafele 1 si 2 ale acestui articol, sau al unei nave pentru care prevederile acestei conventii erau aplicabile în timp ce ea se afla în constructie, fiind reînmatriculata într-un teritoriu dupa data intrarii în vigoare a acestei conventii pentru acel teritoriu, autoritatea competenta poate, dupa consultarea cu organizatiile armatorilor si/sau cu armatorii si cu sindicatele navigatorilor, sa ceara anumite modificari în scopul de a aduce nava în conformitate cu cerintele conventiei, daca se considera rezonabil si practicabil, având în vedere în mod deosebit problemele tehnice, economice si de alta natura aparute prin aplicarea prevederilor art. 5, 8 si 10; astfel de modificari se vor conforma în totalitate prevederilor acestei conventii.

PARTEA a IV-a
Prevederi
ARTICOLUL 14

            Ratificarile formale ale acestei conventii vor fi comunicate directorului general al Biroului International al Muncii si vor fi înregistrate de catre acesta.

ARTICOLUL 15

            1. Prezenta conventie nu va lega decât pe membrii Organizatiei Internationale a Muncii, ale caror ratificari vor fi fost înregistrate de directorul general al Biroului International la Muncii.
            2. Aceasta conventie va intra în vigoare dupa 12 luni de la înregistrarea ratificarilor a 12 membri, fiecare dintre ei având flote comerciale cu o capacitate de peste un milion tone, incluzând cel putin 4 membri care sa aiba fiecare flote comerciale cu o capacitate de cel putin 2 milioane tone.
            3. În continuare aceasta conventie va intra în vigoare, pentru fiecare membru, la 6 luni de la data la care ratificarea sa va fi fost înregistrata.

ARTICOLUL 16

            1. Orice membru care a ratificat aceasta conventie poate sa o denunte dupa expirarea termenului de 10 ani de la data intrarii initiale în vigoare a conventiei, printr-un act comunicat directorului general al Biroului International al Muncii si înregistrat de catre acesta. O astfel de denuntare nu va avea efect decât dupa un an de la data înregistrarii.
            2. Orice membru care a ratificat aceasta conventie si care, în termen de un an de la expirarea perioadei de 10 ani, prevazuta la paragraful anterior, nu si-a exercitat dreptul de denuntare prevazut de prezentul articol, va fi legat pentru o noua perioada de 10 ani si ca urmare va putea sa denunte aceasta conventie la expirarea fiecarei perioade de 10 ani, în conditiile prevazute de prezentul articol.

ARTICOLUL 17

            1. Directorul general al Biroului International al Muncii îi va înstiinta pe toti membrii Organizatiei Internationale a Muncii cu privire la înregistrarea tuturor ratificarilor si denuntarilor care i-au fost comunicate de catre membrii organizatiei.
            2. Atunci când conditiile enuntate la art. 15 paragraful 2 vor fi fost îndeplinite, directorul general al Biroului International al Muncii va atrage atentia membrilor organizatiei asupra datei la care prezenta conventie va intra în vigoare.

ARTICOLUL 18

            Directorul general al Biroului International al Muncii va comunica secretarului general al Natiunilor Unite, spre înregistrare, în conformitate cu art. 102 din Carta Natiunilor Unite, informatii complete privind toate ratificarile si toate actele de denuntare pe care le-a înregistrat în conformitate cu prevederile articolelor precedente.

ARTICOLUL 19

            Oricând va considera necesar Consiliul de administratie al Biroului International al Muncii va prezenta un raport Conferintei generale cu privire la aplicarea prezentei conventii si va examina daca este cazul sa se înscrie pe ordinea de zi a conferintei problema revizuirii totale sau partiale a conventiei.

ARTICOLUL 20

            1. În cazul în care Conferinta adopta o noua conventie având ca obiect revizuirea, totala sau partiala, a prezentei conventii si numai daca noua conventie nu prevede altfel, atunci:
            a) ratificarea de catre un membru a noii conventii de revizuire va antrena de plin drept, independent de prevederile art. 16 de mai sus, denuntarea imediata a acestei conventii, sub rezerva ca noua conventie de revizuire sa fi intrat în vigoare;
            b) de la data la care noua conventie de revizuire va intra în vigoare prezenta conventie nu va mai fi deschisa ratificarii de catre membri.
            2. Prezenta conventie va ramâne în orice caz în vigoare în forma si în continutul actuale pentru membrii care au ratificat-o, dar care nu au ratificat conventia.

ARTICOLUL 21

            Versiunile în limbile engleza si franceza ale textului acestei conventii sunt egal autentice.*) Traducere.

CONVENTIA Nr. 68/1946
privind alimentatia echipajului si servirea mesei la bordul navelor*)

            Conferinta generala a Organizatiei Internationale a Muncii,
            convocata la Seattle de Consiliul de administratie al Biroului International al Muncii si reunita acolo la 6 iunie 1946 în cea de-a 28-a sesiune a sa,
            dupa ce a decis sa adopte anumite propuneri referitoare la alimentatia echipajului si servirea mesei la bordul navelor, chestiune ce constituie cel de-al patrulea punct pe ordinea de zi a sesiunii,
            dupa ce a decis ca aceste propuneri trebuie sa ia forma unei conventii internationale,
            adopta la 27 iunie 1946 conventia ce urmeaza, care va fi denumita Conventia privind alimentatia echipajului si servirea mesei la bordul navelor, 1946:

ARTICOLUL 1

            1. Fiecare membru al Organizatiei Internationale a Muncii, pentru care aceasta conventie este în vigoare, este responsabil de promovarea unui standard corespunzator pentru aprovizionarea cu hrana a echipajului si servirea mesei la bordul navelor maritime, proprietate publica sau privata, care sunt angajate în transportul de marfuri sau de pasageri în scop comercial si care sunt înmatriculate într-un teritoriu pentru care aceasta conventie este în vigoare.
            2. Legislatia nationala sau, în absenta unei asemenea legislatii, contractele colective între patroni si muncitori vor determina navele sau clasele de nave care pot fi considerate nave maritime în scopul acestei conventii.

ARTICOLUL 2

            Urmatoarele functii vor fi îndeplinite de catre autoritatea competenta, exceptând cazul în care aceste functii se îndeplinesc în virtutea unor contracte colective:
            a) cadrul si aplicarea reglementarilor cu privire la aprovizionarea cu hrana si apa, servirea mesei si constructia, localizarea, ventilatia, încalzitul, iluminatul, sistemul de apa si echipamentul din bucatarii si din alte spatii ale sectiei care asigura servirea mesei la bordul navei, inclusiv camerele de depozitare si camerele frigorifice;
            b) inspectarea proviziilor de hrana si de apa, a spatiilor de cazare, a aranjamentelor si echipamentelor de la bordul navei, pentru stocarea, manipularea si prepararea hranei;
            c) certificarea unor membri ai personalului sectiei, care asigura servirea mesei la bord, în functie de calificarile necesare prevazute;
            d) munca de cercetare în acest domeniu, educatie si propaganda privind metodele de asigurare a proviziilor corespunzatoare de hrana si serviciul de servire a mesei la bordul navei.

ARTICOLUL 3

            1. Autoritatea competenta va lucra în strânsa cooperare cu organizatiile armatorilor si ale navigatorilor si cu autoritatile nationale sau locale, care se ocupa de probleme legate de hrana si sanatate, si, unde este necesar, poate utiliza serviciile unor asemenea autoritati.
            2. Activitatile diverselor autoritati vor fi bine coordonate pentru evitarea suprapunerii sau incertitudinii în privinta jurisdictiei.

ARTICOLUL 4

            Autoritatea competenta va avea un personal permanent alcatuit din persoane calificate, care sa includa inspectori.

ARTICOLUL 5

            1. Fiecare membru va mentine în vigoare o legislatie referitoare la aprovizionarea cu hrana si la masurile privind servirea mesei, destinate sa asigure sanatatea si bunastarea echipajelor navelor mentionate la art. 1.
            2. Aceasta legislatie se va referi la:
            a) asigurarea proviziilor de hrana si de apa, care, potrivit marimii echipajului, duratei si naturii voiajului, sunt corespunzatoare în ceea ce priveste cantitatea, valoarea nutritiva, calitatea si varietatea;
            b) aranjamentul si echipamentul departamentului de hrana, de pe fiecare vas, astfel încât sa se permita servirea unor mese corespunzatoare echipajului.

ARTICOLUL 6

            În legislatia nationala se va prevedea asigurarea unui sistem de inspectare de catre autoritatea competenta, pentru:
            a) proviziile de hrana si apa;
            b) toate spatiile si echipamentele folosite pentru stocarea si manipularea hranei si a apei;
            c) bucataria si alte echipamente pentru pregatirea si servirea meselor; si
            d) calificarea membrilor sectiei care asigura servirea mesei la bord, astfel cum este ceruta de aceasta.

ARTICOLUL 7

            1. În legislatia nationala sau, în absenta unei astfel de legislatii, în contractele colective dintre patroni si muncitori se va prevedea inspectarea pe mare, la intervale prevazute de catre comandant sau de catre un ofiter desemnat de el în acest scop, împreuna cu un membru responsabil al sectiei care asigura servirea mesei la bord, pentru a se verifica urmatoarele:
            a) proviziile de hrana si de apa;
            b) toate spatiile si echipamentele folosite pentru stocarea si manipularea hranei si a apei, bucataria si alte echipamente pentru pregatirea si servirea meselor.
            2. Rezultatele unei asemenea inspectii vor fi consemnate.

ARTICOLUL 8

            O inspectie speciala va fi facuta de catre reprezentantii autoritatii competente din teritoriul de înmatriculare al navei, daca exista o plângere scrisa din partea unui numar sau a unei parti din echipaj prevazute de legislatia nationala sau în numele unei organizatii recunoscute a armatorilor ori a marinarilor. Pentru evitarea întârzierilor în navigatie asemenea plângeri ar trebui trimise cât mai curând posibil si cu cel putin 24 de ore înainte de timpul programat pentru plecarea din port.

ARTICOLUL 9

            1. Inspectorii vor avea autoritatea de a face recomandari armatorului navei sau comandantului ori unei alte persoane responsabile în privinta îmbunatatirii standardului sectiei care asigura servirea mesei la bord.
            2. În legislatia nationala se vor prevedea penalitati pentru:
            a) nerespectarea ei de catre un armator, comandant, membru al echipajului sau de catre o alta persoana responsabila de respectarea cerintelor legislatiei nationale în vigoare; si
            b) orice încercare de obstructionare a unui inspector în îndeplinirea îndatoririlor sale.
            3. Inspectorii vor înainta în mod regulat autoritatii competente rapoarte uniforme cu privire la munca lor si la rezultatele acesteia.

ARTICOLUL 10

            1. Autoritatea competenta va pregati un raport anual.
            2. Raportul anual va fi redactat, cât mai curând posibil, la sfârsitul anului la care se refera si va fi pus la dispozitie consiliilor si persoanelor interesate.
            3. Copii de pe raportul anual vor fi transmise Biroului International al Muncii.

ARTICOLUL 11

            1. Vor fi organizate cursuri pentru pregatirea personalului din sectia care asigura servirea mesei la bordul navelor maritime fie în scoli aprobate, fie prin întelegeri acceptate atât de organizatiile armatorilor, cât si de cele ale navigatorilor.
            2. Vor fi asigurate facilitati pentru cursuri de pregatire, care sa permita persoanelor deja calificate sa îsi perfectioneze
cunostintele si deprinderile.

ARTICOLUL 12

            1. Autoritatea competenta va strânge informatii la zi cu privire la hranire si la metodele de achizitie, stocare, conservare, pregatire si de servire a hranei, cu referiri speciale la cerintele impuse de serviciul care asigura servirea mesei la bordul navei.
            2. Aceste informatii vor fi puse la dispozitie, gratuit sau la un pret rezonabil, producatorilor si comerciantilor de produse alimentare si echipamente pentru nave, comandantilor de nave, ospatarilor si bucatarilor, armatorilor si navigatorilor si
organizatiilor acestora, în general; în acest scop vor fi utilizate forme corespunzatoare de publicitate, cum ar fi manuale, brosuri,
postere, reclame din jurnale comerciale.
            3. Autoritatea competenta va face recomandari pentru evitarea irosirii hranei, pentru facilitarea mentinerii unui standard
corespunzator de curatenie si pentru asigurarea unor înlesniri maxime pentru lucru.

ARTICOLUL 13

            Oricare dintre functiile autoritatii competente în privinta brevetarii personalului din sectia care asigura servirea mesei la bord, colectarea si distribuirea de informatii pot fi realizate prin delegarea responsabilitatilor sau a unei parti din acestea catre o
organizatie sau o autoritate care exercita, în general, functii similare în privinta navigatorilor.

ARTICOLUL 14

            Ratificarile formale ale acestei conventii vor fi comunicate directorului general al Biroului International al Muncii si vor fi
înregistrate de catre acesta.

ARTICOLUL 15

            1. Prezenta conventie nu va lega decât pe membrii Organizatiei Internationale a Muncii, ale caror ratificari vor fi fost înregistrate de directorul general al Biroului International al Muncii.
            2. Prezenta conventie va intra în vigoare dupa 6 luni de la înregistrarea ratificarilor a 9 state dintre urmatoarele: Statele Unite ale Americii, Republica Argentina, Australia, Belgia, Brazilia, Canada, Chile, China, Danemarca, Finlanda, Franta, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, Grecia, India, Irlanda, Italia, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Suedia, Turcia si Iugoslavia, dintre care cel putin 5 state trebuie sa aiba flote comerciale care sa atinga fiecare un tonaj brut de cel putin un milion.
            Aceasta clauza este inclusa în scopul facilitarii si al încurajarii ratificarii cât mai devreme a conventiei de catre statele membre.
            3. În continuare aceasta conventie va intra în vigoare, pentru fiecare membru, la 6 luni de la data la care ratificarea sa va fi fost înregistrata.

ARTICOLUL 16

            1. Orice membru care a ratificat aceasta conventie poata sa o denunte dupa expirarea termenului de 10 ani de la data intrarii initiale în vigoare a acesteia, printr-un act comunicat directorului general al Biroului International al Muncii si înregistrat de catre acesta. O astfel de denuntare nu va avea efect decât dupa un an de la data înregistrarii.
            2. Orice membru care a ratificat aceasta conventie si care, în termen de un an de la expirarea perioadei de 10 ani, prevazuta de paragraful anterior, nu si-a exercitat dreptul de denuntare prevazut de prezentul articol va fi legat pentru o noua perioada de 10 ani si ca urmare va putea sa denunte aceasta conventie la expirarea fiecarei perioade de 10 ani, în conditiile prevazute de prezentul articol.

ARTICOLUL 17

            1. Directorul general al Biroului International al Muncii îi va înstiinta pe toti membrii Organizatiei Internationale a Muncii cu privire la înregistrarea tuturor ratificarilor si denuntarilor care i-au fost comunicate de catre membrii organizatiei.
            2. Atunci când conditiile enuntate la art. 15 paragraful 2 vor fi fost îndeplinite, directorul general al Biroului International al Muncii va atrage atentia membrilor organizatiei asupra datei la care prezenta conventie va intra în vigoare.

ARTICOLUL 18

            Directorul general al Biroului International al Muncii va comunica secretarului general al Natiunilor Unite, spre înregistrare, în conformitate cu art. 102 din Carta Natiunilor Unite, informatii complete privind toate ratificarile si toate actele de denuntare pe care le-a înregistrat în conformitate cu prevederile articolelor precedente.

ARTICOLUL 19

            La expirarea fiecarei perioade de 10 ani de la data intrarii în vigoare a prezentei conventii Consiliul de administratie al Biroului International al Muncii va prezenta un raport Conferintei generale cu privire la aplicarea prezentei conventii si va examina daca este cazul sa se înscrie pe ordinea de zi a conferintei problema revizuirii totale sau partiale a conventiei.

ARTICOLUL 20

            1. În cazul în care Conferinta adopta o noua conventie având ca obiect revizuirea, totala sau partiala, a prezentei conventii si numai daca noua conventie nu prevede altfel, atunci:
            a) ratificarea de catre un membru a noii conventii de revizuire va antrena de plin drept, independent de prevederile art. 16 de mai sus, denuntarea imediata a acestei conventii, sub rezerva ca noua conventie de revizuire sa fi intrat în vigoare;
            b) de la data la care noua conventie de revizuire va intra în vigoare prezenta conventie nu va mai fi deschisa ratificarii de catre membri.
            2. Prezenta conventie va ramâne în orice caz în vigoare în forma si în continutul actuale pentru membrii care au ratificat-o, dar care nu au ratificat conventia de revizuire.

ARTICOLUL 21

            Versiunile în limba engleza si franceza ale textului acestei conventii sunt egal autentice.*) Traducere.

CONVENTIA Nr. 22/1926
privind contractul de angajare al navigatorilor*)

            Conferinta generala a Organizatiei Internationale a Muncii,
            convocata la Geneva de catre Consiliul de administratie al Biroului International al Muncii si reunita acolo la 7 iunie 1926 în cea de-a 9-a sesiune a sa,
            dupa ce a decis sa adopte anumite propuneri referitoare la contractul de angajare al navigatorilor, 1926, chestiune care este primul punct pe ordinea de zi a sesiunii,
            dupa ce a stabilit ca aceste propuneri ar trebui sa ia forma unei conventii internationale,
            adopta la 24 iunie 1926 conventia ce urmeaza, care va fi denumita Conventia privind contractul de angajare al navigatorilor, 1926, pentru a fi ratificata de catre membrii Organizatiei Internationale a Muncii în conformitate cu prevederile Constitutiei Internationale a Muncii:

ARTICOLUL 1

            1. Aceasta conventie se aplica tuturor navelor maritime înmatriculate în statul membrului care a ratificat aceasta conventie, precum si armatorilor, comandantilor si navigatorilor acestor nave.
            2. Conventia nu se aplica:
            a) navelor militare;
            b) navelor guvernamentale care nu sunt angajate în scop comercial;
            c) navelor angajate în transportul comercial costier;
            d) iahturilor de agrement;
            e) ambarcatiunilor indiene;
            f) navelor de pescuit;
            g) navelor mai mici de 100 tone registru brut sau 300 m3 si nici navelor angajate în transportul national, cu tonaj sub limita de tonaj prescrisa de legislatia nationala pentru regimul special al acestor nave, în vigoare la data adoptarii acestei conventii

ARTICOLUL 2

            În sensul acestei conventii termenii de mai jos trebuie întelesi dupa cum urmeaza:
            a) termenul nava include orice vas sau ambarcatiune de orice natura, proprietate publica sau privata, angajata în mod obisnuit în navigatia maritima;
            b) termenul navigator include fiecare persoana angajata sau folosita pe orice functie la bordul unei nave si înscrisa în contractul de angajare pe nava. Termenul îi exclude pe comandanti, piloti, cadeti, pe elevii aflati pe navele-scoala si pe ucenicii cu contracte speciale de ucenicie; termenul exclude echipajele din marina militara si alte persoane aflate în serviciul permanent al statului;
            c) termenul comandant include orice persoana care detine comanda si responsabilitatea unei nave, cu exceptia pilotilor;
            d) termenul nava în transportul comercial intern include o nava angajata în transportul comercial executat între porturile unui stat si porturile dintr-un stat vecin, în limitele geografice determinate de legislatia nationala.

ARTICOLUL 3

            1. Contractul de angajare va fi semnat atât de catre armator sau de reprezentantul acestuia, cât si de navigator.
Navigatorului si, eventual, consilierului acestuia trebuie sa i se faciliteze examinarea contractului de angajare înainte ca acesta sa
fie semnat.
            2. Conditiile în care se semneaza contractul de angajare trebuie prevazute de legislatia nationala, astfel încât sa se asigure controlul autoritatii publice competente.
            3. Prevederile de mai sus privind semnarea contractului de angajare sunt considerate ca îndeplinite, daca autoritatea
competenta certifica printr-un act ca prevederile contractului i-au fost prezentate în scris si au fost confirmate atât de catre
armator sau de reprezentantul acestuia, cât si de navigator.
            4. În legislatia nationala se vor prevedea dispozitii care sa garanteze faptul ca navigatorul a înteles sensul clauzelor contractului de angajare.
            5. Contractul de angajare nu va contine nici o clauza contrara legislatiei nationale sau acestei conventii.
            6. În legislatia nationala trebuie sa se prevada orice alte formalitati sau garantii privind încheierea contractului de angajare, considerate necesare pentru protectia intereselor armatorului si ale navigatorului.

ARTICOLUL 4

            1. Se vor lua masuri adecvate, în conformitate cu legislatia nationala, pentru a se garanta ca prin nici o clauza a contractului de angajare partile nu vor conveni în avans sa se abata de la hotarârile juridice uzuale reglementate prin contract.
            2. Aceasta dispozitie nu trebuie interpretata ca excluzând recursul la arbitraj.

ARTICOLUL 5

            1. Fiecarui navigator i se va elibera un document care sa certifice functia acestuia la bordul navei. Forma documentului,
mentiunile ce trebuie înscrise si modul în care aceste mentiuni vor fi înscrise în el vor fi stabilite prin legislatia nationala.
            2. Documentul nu va contine nici un fel de apreciere asupra calitatii muncii navigatorului sau asupra veniturilor acestuia.

ARTICOLUL 6

        1. Contractul de angajare poate fi încheiat fie pe o durata determinata fie pentru un voiaj sau, daca legislatia nationala permite, pe o durata nedeterminata.
            2. Contractul de angajare trebuie sa indice în mod clar drepturile si obligatiile respective ale fiecareia dintre parti.
            3. Contractul de angajare trebuie sa contina în mod obligatoriu urmatoarele mentiuni:
            (1) numele de familie si celelalte nume ale navigatorului, data sa de nastere sau vârsta si locul nasterii;
            (2) locul si data încheierii contractului;
            (3) numele navei sau ale navelor la bordul carora navigatorul se angajeaza sa execute serviciul;
            (4) numarul membrilor echipajului navei, daca este prevazut în legislatia nationala;
            (5) voiajul sau voiajele ce urmeaza a fi întreprinse, daca acest lucru poate fi stabilit în momentul încheierii contractului;
            (6) functia pe care navigatorul urmeaza sa fie angajat;
            (7) daca este posibil, locul si data la care navigatorul trebuie sa se prezinte la bordul navei pentru începerea serviciului;
            (8) hrana care se aloca navigatorului, cu exceptia cazului în care legislatia nationala prevede un sistem diferit de furnizare a hranei;
            (9) totalitatea veniturilor;
            (10) expirarea contractului si conditiile aferente, adica;
            a) daca contractul a fost încheiat pe o durata determinata, data stabilita pentru expirarea contractului;
            b) daca contractul a fost încheiat pentru un voiaj, portul de destinatie convenit pentru expirarea contractului si termenul de expirare dupa sosire, înainte ca navigatorul sa fie eliberat din functie;
            c) daca contractul a fost încheiat pe o durata nedeterminata, conditiile în care oricare dintre cele doua parti va putea sa îl anuleze, precum si perioada de preaviz care nu trebuie sa fie mai mica pentru armator decât pentru navigator;
            (11) concediul anual de odihna platit, acordat navigatorului dupa un an de serviciu la aceeasi companie de navigatie, daca un astfel de concediu este prevazut de legislatia nationala;
            (12) orice alte prevederi pe care legislatia nationala le poate cere.

ARTICOLUL 7

            Daca în legislatia nationala se prevede ca un exemplar al listei cuprinzând echipajul sa se afle la bord, se va specifica daca contractul de angajare va fi înscris sau va fi anexat la lista cuprinzând echipajul.

ARTICOLUL 8

            Pentru a permite navigatorului sa se asigure în privinta naturii si extinderii drepturilor si obligatiilor sale, legislatia nationala va stabili masuri necesare pentru a se putea informa în mod clar la bordul navei în privinta conditiilor de angajare, fie prin afisarea clauzelor contractului de angajare într-un loc usor accesibil echipajului, fie prin alte masuri corespunzatoare.

ARTICOLUL 9

            1. Un contract de angajare pe o durata nedeterminata poate fi desfacut de oricare dintre cele doua parti în orice port în care nava încarca sau descarca, cu conditia ca preavizul specificat în contract sa fi fost dat cu cel putin 24 de ore înainte.
            2. Preavizul trebuie înaintat în scris; legislatia nationala va prevedea conditiile de înaintare a acestuia, astfel încât sa se evite orice disputa ulterioara între parti cu privire la aceasta chestiune.
            3. În legislatia nationala se vor determina circumstantele extraordinare în care contractul nu va fi desfacut în urma preavizului, chiar si atunci când acesta a fost înaintat regulamentar.

ARTICOLUL 10

            Contractul de angajare, fie ca este încheiat pentru un voiaj, pe o durata determinata sau pe o durata nedeterminata, va fi legal desfacut, prin:
            a) acordul mutual al partilor;
            b) decesul navigatorului;
            c) pierderea sau lipsa totala a navigabilitatii navei;
            d) orice alta cauza care poate fi prevazuta în legislatia nationala sau în aceasta conventie.

ARTICOLUL 11

            În legislatia nationala se vor determina circumstantele în care armatorul sau comandantul îl poate concedia imediat pe navigator.

ARTICOLUL 12

            În legislatia nationala se vor determina, de asemenea, circumstantele în care navigatorul îsi poate cere debarcarea imediata.

ARTICOLUL 13

            1. Daca un navigator demonstreaza armatorului sau reprezentantului acestuia ca poate obtine comanda unei nave sau numirea pe o functie de ofiter punte ori ofiter mecanic sau pe orice alt post superior celui pe care îl detine ori în cazul în care, ca urmare a unor circumstante survenite dupa angajarea sa, debarcarea sa prezinta un interes capital pentru el, navigatorul poate cere eliberarea din functie, cu conditia ca, fara o noua cheltuiala pentru armator, sa îsi asigure un înlocuitor competent si de
încredere, agreat de armator sau de reprezentantul acestuia.
            2. Într-un asemenea caz navigatorul va avea dreptul la veniturile corespunzatoare duratei serviciului prestat.

ARTICOLUL 14

            1. Oricare ar fi motivul expirarii sau al desfacerii contractului, în documentul eliberat navigatorului în conformitate cu art. 5, precum si în lista cuprinzând echipajul se va opera un înscris care sa arate ca respectivul navigator a fost eliberat de orice
angajament, înscris care, la solicitarea oricareia dintre cele doua parti, va fi certificat de autoritatea publica competenta.
            2. În orice moment, pe lânga documentul mentionat la art. 5, navigatorul va avea dreptul sa obtina de la comandant un certificat separat cu privire la calitatea muncii sale sau, în lipsa acestuia, un certificat care sa indice ca s-a achitat pe deplin de obligatiile ce i-au revenit prin contract.

ARTICOLUL 15

            În legislatia nationala se vor prevedea masuri care sa asigure conformitatea cu termenii acestei conventii.

ARTICOLUL 16

            Ratificarile formale ale acestei conventii, în conditiile stabilite prin Constitutia Organizatiei Internationale a Muncii, vor fi
comunicate directorului general al Biroului International al Muncii si vor fi înregistrate de catre acesta.

ARTICOLUL 17

            1. Prezenta conventie va intra în vigoare la data la care ratificarile a 2 membri ai Organizatiei Internationale a Muncii vor fi fost înregistrate de catre directorul general.
            2. Prezenta conventie nu va lega decât pe membrii ale caror ratificari vor fi fost înregistrate la Biroul International al Muncii.
            3. În continuare aceasta conventie va intra în vigoare, pentru fiecare membru, la data la care ratificarea sa va fi fost înregistrata la Biroul International al Muncii.

ARTICOLUL 18

            Îndata ce conditiile enuntate la art. 17 paragraful 1 vor fi fost îndeplinite directorul general al Biroului International al
Muncii va trimite o notificare tuturor membrilor Organizatiei Internationale a Muncii. Directorul general va notifica, de
asemenea, înregistrarea ratificarilor care îi vor fi comunicate ulterior de catre alti membri ai organizatiei.

ARTICOLUL 19

            Cu respectarea prevederilor art. 17, fiecare membru care ratifica aceasta conventie este de acord sa aplice în practica
prevederile art. 1-15 nu mai târziu de data de 1 ianuarie 1928 si sa întreprinda actiunile necesare pentru a face ca aceste
prevederi sa aiba efect.

ARTICOLUL 20

            Fiecare membru al Organizatiei Internationale a Muncii, care ratifica aceasta conventie, se angajeaza sa o aplice în
coloniile, posesiunile si în protectoratele sale, conform dispozitiilor art. 35 din Constitutia Organizatiei Internationale a Muncii.

ARTICOLUL 21

            Orice membru care a ratificat aceasta conventie poate sa o denunte dupa expirarea termenului de 10 ani de la data
intrarii initiale în vigoare a acestora, printr-un act comunicat directorului general al Biroului International al Muncii si înregistrat
de catre acesta. O astfel de denuntare nu va avea efect decât dupa un an de la data înregistrarii la Biroul International al Muncii.

ARTICOLUL 22

            Cel putin o data la 10 ani Consiliul de administratie al Biroului International al Muncii va prezenta un raport Conferintei
generale cu privire la aplicarea prezentei conventii si va examina daca este cazul sa se înscrie pe ordinea de zi a conferintei
problema revizuirii sau a modificarii conventiei.

ARTICOLUL 23

            Textele în limbile franceza si engleza ale prezentei conventii vor fi egal autentice.*) Traducere.

ANEXA Nr. 5

CONVENTIA Nr. 180
privind durata muncii navigatorilor si echipajul navelor*)

            Conferinta generala a Organizatiei Internationale a Muncii,
            convocata la Geneva de catre Consiliul de administratie al Biroului International al Muncii si reunita acolo la 8 octombrie 1996 în cea de-a 84-a sesiune a sa,
            luând în considerare dispozitiile Conventiei privind standardele minime la bordul navelor comerciale, 1976, ale Protocolului din 1996 la aceasta si ale Conventiei privind inspectia muncii (navigatori), 1996,
            reamintind dispozitiile pertinente ale urmatoarelor instrumente ale Organizatiei Maritime Internationale: Conventia internationala pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, 1974, amendata, Conventia internationala privind standardele de pregatire a navigatorilor, de brevetare/atestare si efectuare a serviciului de cart, 1978, amendata în 1995, Rezolutia Adunarii A 481 (XII) (1981) referitoare la Reguli privind echipajul de siguranta, Rezolutia Adunarii A 741 (18) (1993) privind Codul international de management pentru operarea în siguranta a navelor si pentru prevenirea poluarii (Codul international de management al sigurantei Codul I.S.M.) si Rezolutia Adunarii A 772 (18) (1993) privind factorii de oboseala ai echipajului si securitate,
            reamintind intrarea în vigoare a Conventiei Natiunilor Unite asupra dreptului marii, 1982, la 16 noiembrie 1994,
dupa ce a decis sa adopte anumite propuneri referitoare la revizuirea Conventiei privind salariile, durata muncii navigatorilor si
echipajul navelor maritime (revizuita), 1958, si a Recomandarii privind salariile, durata muncii navigatorilor si echipajul navelor
maritime, 1958, chestiune ce constituie cel de-al doilea punct pe ordinea de zi a sesiunii,
            dupa ce a decis ca aceste propuneri vor lua forma unei conventii internationale,
            adopta la 22 octombrie 1996, conventia de mai jos, care va fi denumita Conventia privind durata muncii navigatorilor si echipajul navelor, 1996:

PARTEA I
Scop si definitii
ARTICOLUL 1

            1. Aceasta conventie se aplica fiecarei nave maritime, proprietate publica sau privata, care este înmatriculata pe teritoriul oricarui membru pentru care conventia este în vigoare si care este în mod regulat angajata în operatiuni maritime comerciale. În sensul acestei conventii, o nava care este înmatriculata pe teritoriul a 2 membri este considerata ca fiind înmatriculata pe teritoriul membrului al carui pavilion îl arboreaza.
            2. În masura în care, dupa consultarea organizatiilor reprezentative ale armatorilor navelor de pescuit si ale pescarilor,
autoritatea competenta considera ca acest lucru este realizabil, ea va aplica pescuitului maritim comercial dispozitiile acestei
conventii.
            3. În cazul în care exista îndoieli daca unele nave trebuie sa fie considerate, în sensul conventiei, nave maritime sau angajate în operatiuni maritime comerciale ori în pescuitul maritim comercial, chestiunea va fi reglementata de catre autoritatea competenta dupa consultarea organizatiilor interesate ale armatorilor, navigatorilor si pescarilor.
            4. Aceasta conventie nu se aplica navelor din lemn construite traditional, asemenea corabiilor arabe cu un singur catarg si pânza triunghiulara si joncilor.

ARTICOLUL 2

            În sensul acestei conventii:
            a) termenul autoritate competenta desemneaza ministrul, serviciul guvernamental sau orice alta autoritate abilitata sa emita regulamente, ordine ori alte instructiuni având putere legislativa în materie de durata a muncii sau a odihnei navigatorilor ori în materie de echipaj al navelor;
            b) termenul durata muncii înseamna timpul în care unui navigator îi este cerut sa efectueze o munca pentru nava;
            c) termenul durata odihnei înseamna timpul care nu este cuprins în durata muncii; acest termen nu include pauzele de scurta durata;
            d) termenul navigator înseamna orice persoana definita astfel de legislatia nationala sau de contractele colective, care este folosita sau angajata în orice calitate la bordul unei nave maritime careia i se aplica aceasta conventie;
            e) termenul armator desemneaza proprietarul navei sau orice alta organizatie ori persoana, cum ar fi armatorul sau
armatorul-chirias, care si-a asumat responsabilitatea operarii navei fata de armator si care, asumându-si o asemenea
responsabilitate, a acceptat sa preia toate sarcinile si responsabilitatile care decurg din aceasta.

PARTEA a II-a
Durata muncii si durata odihnei navigatorilor
ARTICOLUL 3

            În limitele stabilite la art. 5, se va stabili fie un numar maxim de ore de munca, care nu va fi depasit într-o perioada de timp data, sau un numar minim de ore de odihna, care va fi prevazut într-o perioada de timp data.

ARTICOLUL 4

            Un membru care ratifica aceasta conventie recunoaste ca norma duratei muncii navigatorilor, precum si a celorlalti lucratori va fi de 8 ore, cu o zi de odihna pe saptamâna si odihna în zilele de sarbatori legale. Totusi aceasta nu va împiedica membrul sa aiba proceduri pentru autorizarea sau înregistrarea unei întelegeri colective care sa stabileasca durata de munca normala a navigatorilor pe o baza nu mai putin favorabila decât numita norma.

ARTICOLUL 5

            1. Limitele duratei muncii sau odihnei vor fi dupa cum urmeaza:
            a) numarul maxim de ore de munca nu va depasi:
            (i) 14 ore pe o perioada de 24 de ore; si
            (ii) 72 de ore pe o perioada de 7 zile;
            sau
            b) numarul minim de ore de odihna nu va fi mai mic de:
            (i) 10 ore pe o perioada de 24 de ore; si
            (ii) 77 de ore pe o perioada de 7 zile.
            2. Orele de odihna nu pot fi împartite în mai mult de doua perioade, dintre care una fiind de cel putin 6 ore, si intervalul dintre perioadele consecutive de odihna nu va depasi 14 ore.
            3. Apelurile, exercitiile privind stingerea incendiilor si cele de salvare, precum si rolurile prevazute de legislatia nationala si de instrumentele internationale vor fi efectuate astfel încât sa reduca la minimum perturbarea perioadelor de odihna si sa nu
provoace oboseala.
            4. În situatia în care un navigator este solicitat, de exemplu când sala masinilor este nesupravegheata, navigatorul va beneficia de o perioada de odihna compensatorie adecvata, daca perioada normala de odihna este perturbata de solicitari.
            5. Daca nu exista nici un contract colectiv de munca ori sentinta arbitrala sau daca autoritatea competenta decide ca dispozitiile contractului colectiv de munca sau ale sentintei arbitrale în sensul prevederilor paragrafelor 3 sau 4 sunt insuficiente, autoritatea competenta va da astfel de dispozitii care sa asigure odihna suficienta navigatorilor în cauza.
        6. Nimic din continutul paragrafelor 1 si 2 nu va împiedica membrul sa adopte o legislatie nationala sau o procedura care sa permita autoritatii competente sa autorizeze ori sa înregistreze contracte colective care permit derogari de la limitele stabilite.
            Asemenea derogari vor urma, pe cât posibil, normele stabilite, dar pot tine seama de perioadele de concediu mai frecvente sau mai lungi ori de acordarea concediului compensatoriu navigatorilor care efectueaza serviciu de cart sau celor care lucreaza la bordul navelor care fac voiaje scurte.
            7. Membrul va solicita afisarea într-un loc usor accesibil a unui tabel care sa cuprinda organizarea muncii de la bordul navei, care va contine pentru fiecare functie cel putin:
            a) programul serviciului pe mare si al serviciului în port; si
            b) numarul maxim de ore de munca sau numarul minim de ore de odihna, prevazut de legislatie, de regulamente sau de
contractele colective de munca în vigoare în statul de pavilion.
            8. Tabelul la care s-a facut referire în paragraful 7 va fi stabilit într-un format standardizat, scris în limba sau în limbile de lucru de pe nava si în limba engleza.

ARTICOLUL 6

            Nici un navigator care nu a împlinit vârsta de 18 ani nu va lucra noaptea. În sensul acestui articol, noapte înseamna o perioada de cel putin 9 ore consecutive, incluzând intervalul dintre miezul noptii si ora 5,00 dimineata. Aceasta prevedere nu este nevoie sa fie aplicata în cazul în care instruirea efectiva a tinerilor navigatori cu vârste cuprinse între 16 si 18 ani, conform programelorsi planurilor stabilite, ar fi diminuata.

ARTICOLUL 7

            1. Nici o parte a acestei conventii nu va afecta dreptul comandantului unei nave de a cere unui navigator sa execute orice numar de ore de munca necesare pentru siguranta imediata a navei, a persoanelor aflate la bord sau a încarcaturii ori în scopul de a acorda ajutor altor nave sau persoane aflate în pericol pe mare.
            2. Conform dispozitiilor paragrafului 1, comandantul poate suspenda programele normale de lucru sau de odihna si  poate cere unui navigator sa execute orice numar de ore de lucru necesare pâna la restabilirea situatiei normale.
            3. De îndata ce este posibil, dupa ce a fost restabilita situatia normala, comandantul se va asigura ca toti navigatorii care au lucrat într-o perioada de odihna vor beneficia de o perioada de odihna adecvata.

ARTICOLUL 8

        1. Membrul va cere sa fie mentinute registre ce cuprind orele zilnice de munca sau orele zilnice de odihna ale navigatorilor,
pentru a se permite monitorizarea conformarii cu prevederile stabilite la art. 5. Navigatorul va primi un exemplar al registrelor
referitoare la persoana sa, semnat de comandant sau de o persoana autorizata de comandant si de navigator.
            2. Autoritatea competenta va stabili procedurile pentru tinerea unor astfel de registre la bord, inclusiv intervalele la care vor fi consemnate informatiile. Autoritatea competenta va stabili formatul registrelor cuprinzând orele de munca sau orele de odihna ale navigatorilor, tinând seama de orice directive ale Organizatiei Internationale a Muncii, sau va utiliza orice format standard stabilit de catre organizatie. Formatul va fi întocmit în limba sau în limbile prevazute la paragraful 8 al art. 5.
            3. Un exemplar al prevederilor justificative ale legislatiei nationale referitoare la aceasta conventie si un set al contractelor colective de munca relevante se vor pastra la bord si vor fi usor accesibile echipajului.

ARTICOLUL 9

            Autoritatea competenta va examina si va aproba la intervale corespunzatoare registrele prevazute la art. 8, pentru monitorizarea conformarii cu prevederile referitoare la orele de munca sau la orele de odihna, care dau efect acestei conventii.

ARTICOLUL 10

            Daca registrele sau alte marturii indica încalcarea prevederilor referitoare la orele de munca sau de odihna, autoritatea
competenta va cere ca masurile, inclusiv daca este necesara revizuirea componentei echipajului navei, sa fie luate astfel încât sa
fie evitate viitoare infractiuni.

PARTEA a III-a
Echipajul navelor

ARTICOLUL 11

            1. Fiecare nava la care se aplica aceasta conventie va fi prevazuta cu un echipaj suficient ca numar, de siguranta si eficient, în concordanta cu certificatul pentru echipajul de minim de siguranta sau cu un document echivalent emis de autoritatea
competenta.
            2. Când se stabileste, se aproba sau se revizuieste componenta echipajului, autoritatea competenta va tine seama de:
            a) necesitatea evitarii sau a reducerii, pe cât posibil, a duratei de munca excesive, a asigurarii unei durate suficiente de odihna si a limitarii oboselii; si
            b) instrumentele internationale citate în preambul.

ARTICOLUL 12

            Nici o persoana care nu a împlinit vârsta de 16 ani nu va lucra pe o nava.

PARTEA a IV-a
Responsabilitatile armatorilor si ale comandantilor

ARTICOLUL 13

            Armatorul se va asigura ca, în scopul respectarii obligatiilor rezultate din aceasta conventie, comandantul dispune de resursele necesare, inclusiv de un echipaj adecvat. Comandantul va lua toate masurile necesare pentru a asigura respectarea conditiilor privind durata muncii si odihna navigatorilor, rezultate din aceasta conventie.

PARTEA a V-a
Aplicarea

ARTICOLUL 14

            Fiecare membru care ratifica aceasta conventie se angajeaza sa aplice prevederile ei printr-o legislatie nationala, în afara de cazul în care acestora li se da efect pe calea contractelor colective de munca, a sentintelor arbitrale sau a hotarârilor
judecatoresti.

ARTICOLUL 15

            1. Membrul va lua toate masurile necesare, inclusiv prevederea unor sanctiuni si a unor masuri corective adecvate, pentru a garanta aplicarea efectiva a prevederilor acestei conventii.
            2. Membrul va dispune de servicii de inspectie adecvate pentru a controla aplicarea masurilor luate pentru a da efect acestei conventii, pe care le va dota cu resursele necesare în acest scop.
            3. Dupa consultarea organizatiilor armatorilor si ale navigatorilor, membrul va dispune de proceduri pentru investigarea
reclamatiilor referitoare la orice chestiune acoperita de aceasta conventie.

PARTEA a VI-a
Prevederi

ARTICOLUL 16

            Aceasta conventie revizuieste Conventia privind salariile, durata muncii navigatorilor si echipajul navelor maritime (revizuita), 1958; Conventia privind salariile, durata muncii navigatorilor si echipajul navelor maritime (revizuita), 1949; Conventia privind salariile, durata muncii navigatorilor si echipajul navelor maritime (revizuita), 1946; si Conventia privind durata muncii navigatorilor si echipajul navelor maritime (revizuita), 1936. De la data intrarii în vigoare a acestei conventii conventiile mentionate mai sus nu vor mai fi deschise ratificarii.

ARTICOLUL 17

            Ratificarile formale ale acestei conventii vor fi comunicate directorului general al Biroului International al Muncii si vor fi
înregistrate de catre acesta.

ARTICOLUL 18

            1. Prezenta conventie nu va lega decât pe membrii Organizatiei Internationale a Muncii, ale caror ratificari vor fi fost înregistrate de catre directorul general al Biroului International al Muncii.
            2. Prezenta conventie va intra în vigoare la 6 luni dupa ce ratificarile a 5 membri, dintre care 3 trebuie sa aiba flote comerciale atingând fiecare un tonaj brut egal sau superior unui milion, vor fi fost înregistrate.
            3. În continuare aceasta conventie va intra în vigoare, pentru fiecare membru, la 6 luni de la data la care ratificarea sa va fi fost înregistrata.

ARTICOLUL 19

            1. Orice membru care a ratificat aceasta conventie poate sa o denunte dupa expirarea termenului de 10 ani de la data intrarii initiale în vigoare a acesteia, printr-un act comunicat directorului general al Biroului International al Muncii si înregistrat de catre acesta. O astfel de denuntare nu va avea efect decât dupa un an de la data înregistrarii.
            2. Orice membru care a ratificat aceasta conventie si care, în termen de un an de la expirarea perioadei de 10 ani, prevazuta la paragraful anterior, nu si-a exercitat dreptul de denuntare prevazut de prezentul articol, va fi legat pentru o noua perioada de 10 ani si ca urmare va putea sa denunte aceasta conventie la expirarea fiecarei perioade de 10 ani, în conditiile prevazute de prezentul articol.

ARTICOLUL 20

            1. Directorul general al Biroului International al Muncii îi va înstiinta pe toti membrii Organizatiei Internationale a Muncii cu privire la înregistrarea tuturor ratificarilor si denuntarilor care i-au fost comunicate de catre membrii organizatiei.
            2. Atunci când conditiile enuntate la art. 18 paragraful 2 vor fi fost îndeplinite directorul general al Biroului International al Muncii va atrage atentia membrilor organizatiei asupra datei la care prezenta conventie va intra în vigoare.

ARTICOLUL 21

            Directorul general al Biroului International al Muncii va comunica secretarului general al Natiunilor Unite, spre înregistrare, în conformitate cu art. 102 din Carta Natiunilor Unite, informatii complete privind toate ratificarile si toate actele de denuntare pe care le-a înregistrat în conformitate cu prevederile articolelor precedente.

ARTICOLUL 22

Oricând va considera necesar Consiliul de administratie al Biroului International al Muncii va prezenta un raport Conferintei
generale cu privire la aplicarea prezentei conventii si va examina daca este cazul sa se înscrie pe ordinea de zi a conferintei
problema revizuirii totale sau partiale a conventiei.

ARTICOLUL 23

            1. În cazul în care Conferinta adopta o noua conventie având ca obiect revizuirea, totala sau partiala, a prezentei
conventii si numai daca noua conventie nu prevede altfel, atunci:
            a) ratificarea de catre un membru a noii conventii de revizuire va antrena de plin drept, independent de prevederile art. 19 de mai sus, denuntarea imediata a acestei conventii, sub rezerva ca noua conventie de revizuire sa fi intrat în vigoare;
            b) de la data la care noua conventie de revizuire va intra în vigoare prezenta conventie nu va mai fi deschisa ratificarii de catre membri.
            2. Prezenta conventie va ramâne în orice caz în vigoare în forma si în continutul actuale pentru membrii care au ratificat-o, dar care nu au ratificat conventia de revizuire.

ARTICOLUL 24

            Versiunile în limbile engleza si franceza ale textului acestei conventii sunt egal autentice.*) Traducere.

ANEXA Nr. 6

CONVENTIA Nr. 166
privind repatrierea navigatorilor (revizuita)*)

            Conferinta generala a Organizatiei Internationale a Muncii,
            convocata la Geneva de catre Consiliul de administratie al Biroului International al Muncii si reunita acolo la 24 septembrie 1987 în cea de a 74-a sesiune a sa,
            vazând ca de la adoptarea Conventiei privind repatrierea marinarilor, 1926, si a Recomandarii privind repatrierea (comandanti de nava si ucenici), 1926, dezvoltarile din cadrul industriei navale au dus la necesitatea revizuirii conventiei ce include elementele recomandarii,
            notând, de asemenea, ca progresul considerabil ce s-a realizat în cadrul legislatiei nationale si al practicii privind repatrierea navigatorilor în diverse cazuri nu este acoperit de prevederile Conventiei privind repatrierea marinarilor, 1926,
            considerând ca asemenea actiune cu ajutorul unui nou instrument international care tine seama de anumite aspecte suplimentare privind repatrierea navigatorilor ar putea, prin urmare, în mod dezirabil, sa ia în considerare cresterea larg raspândita în utilizarea navigatorilor de alta nationalitate în industria navala,
            dupa ce a decis sa adopte anumite propuneri referitoare la revizuirea Conventiei nr. 23 privind repatrierea marinarilor, 1926, si a Recomandarii nr. 27 privind repatrierea (pentru comandanti de nava si ucenici), 1926, chestiune care este al cincilea punct pe ordinea de zi a sesiunii,
            dupa ce a stabilit ca aceste propuneri ar trebui sa ia forma unei conventii internationale,
            adopta la 9 octombrie 1987 conventia ce urmeaza, care va fi denumita Conventia privind repatrierea navigatorilor (revizuita), 1987:

PARTEA I
Câmp de aplicare si definitii
ARTICOLUL 1

            1. Aceasta conventie se aplica fiecarei nave maritime, proprietate publica sau privata, care este înmatriculata pe teritoriul oricarui membru pentru care conventia este în vigoare si care este în mod obisnuit angajata în navigatia maritima comerciala, precum si armatorilor si navigatorilor acestor nave.
            2. În masura în care este posibil, dupa consultarea cu organizatiile reprezentative ale armatorilor navelor de pescuit si pescarilor, autoritatea competenta va aplica prevederile acestei conventii pescuitului maritim comercial.
            3. Daca exista îndoieli în ceea ce priveste angajarea vreunei nave în navigatia maritima comerciala sau în pescuitul maritim comercial, conform acestei conventii, problema va fi rezolvata de catre autoritatea competenta dupa consultarea cu organizatiile interesate ale armatorilor, navigatorilor si ale pescarilor.
            4. În sensul acestei conventii, termenul navigator înseamna orice persoana angajata în orice activitate la bordul unei nave
maritime careia i se aplica aceasta conventie.

PARTEA a II-a
Drepturi
ARTICOLUL 2

            1. Un navigator are dreptul sa se repatrieze în urmatoarele situatii:
            a) daca un angajament pe o perioada specifica sau pentru un anumit voiaj expira în strainatate;
            b) la expirarea perioadei avizului dat în conformitate cu prevederile articolelor acordului sau ale contractului de angajare al navigatorului;
            c) în caz de boala sau ranire ori în alte conditii medicale care necesita repatrierea lui sau a ei, daca s-a constatat ca din punct de vedere medical este apt sa calatoreasca;
            d) în caz de naufragiu;
            e) în cazul în care armatorul nu poate sa îsi continue îndeplinirea obligatiilor legale sau contractuale ca angajator al navigatorului din cauza falimentului, vânzarii navei, schimbarii înmatricularii navei sau din alte cauze similare;
            f) în cazul în care o nava este angajata într-o zona de razboi, astfel cum este definita în legislatia nationala sau în contractele colective de munca, în care navigatorul nu consimte sa mearga;
            g) în cazul încheierii sau al întreruperii angajarii în conformitate cu o hotarâre pe ramura sau cu un contract colectiv de munca ori în cazul încheierii angajarii din orice alt motiv similar.
            2. Legislatia nationala sau contractele colective de munca vor prevedea durata maxima a perioadelor de serviciu la bordul navei în urma careia un navigator are dreptul sa se repatrieze; aceste perioade vor fi mai mici de 12 luni. La stabilirea perioadelor maxime se va tine seama de factorii care afecteaza mediul de lucru al navigatorilor. Fiecare membru va cauta, daca este posibil, sa reduca aceste perioade, tinând seama de modificarile si de progresul tehnologic, si poate fi îndrumat de Comisia Maritima Mixta prin orice recomandari facute cu privire la aceasta problema.

PARTEA a III-a
Destinatie
ARTICOLUL 3

            1. Fiecare membru pentru care aceasta conventie este în vigoare va prevedea în legislatia nationala destinatiile catre care navigatorii pot fi repatriati.
            2. Destinatiile astfel prevazute vor include locul în care navigatorul este de acord sa îsi asume obligatiile, locul stipulat de
contractul colectiv de munca, statul de resedinta al navigatorului sau un alt loc asemanator, stabilit de comun acord în momentul
angajarii. Navigatorul va avea dreptul sa aleaga dintre destinatiile prevazute locul în care el sau ea urmeaza sa fie repatriata.

PARTEA a IV-a
Dispozitii privind repatrierea
ARTICOLUL 4

            1. Armatorul are responsabilitatea de a asigura repatrierea prin mijloace corespunzatoare si rapide. Transportul normal va fi cel pe calea aerului.
            2. Costul repatrierii va fi suportat de catre armator.
            3. Daca repatrierea a avut loc ca urmare a depistarii, conform legislatiei nationale sau contractelor colective de munca, a unei grave abateri a navigatorului în ceea ce priveste obligatiile lui sau ale ei privind angajarea, nici o prevedere a acestei conventii nu va prejudicia dreptul de recuperare de la navigator a costurilor de repatriere sau a unei parti din acestea, în conformitate cu legislatia nationala sau cu contractele colective de munca.
            4. Costul ce va fi suportat de catre armator va include:
            a) calatoria pâna la destinatia aleasa pentru repatriere în conformitate cu prevederile art. 3;
            b) cazarea si hrana din momentul în care navigatorul paraseste nava pâna când ajunge la destinatia de repatriere;
            c) cheltuielile si diurna din momentul în care el sau ea paraseste nava pâna când ajunge la destinatia de repatriere, daca aceasta s-a prevazut în legislatia nationala sau în contractele colective;
            d) transportul a 30 kg de bagaj personal al navigatorului pâna la destinatia de repatriere;
            e) tratamentul medical, daca este necesar, pâna când navigatorul este apt din punct de vedere medical sa calatoreasca spre destinatia de repatriere.
            5. Armatorul nu va cere navigatorului sa plateasca în avans, la începutul angajarii lui sau a ei, costul repatrierii si nici nu va recupera costul repatrierii din salariile navigatorului sau din alte drepturi, cu exceptia celor mentionate la paragraful 3.
            6. În legislatia nationala nu se va prejudicia nici un drept al armatorului de a recupera de la angajatorul de personal navigant costul repatrierii navigatorilor care nu sunt angajati de catre armator.

ARTICOLUL 5

            Daca un armator nu respecta sau nu reuseste sa ia masurile în ceea ce priveste costul repatrierii unui navigator care are dreptul sa se repatrieze:
            a) autoritatea competenta a membrului în teritoriul caruia nava este înmatriculata va respecta si va lua masuri în ceea ce priveste costul repatrierii navigatorului respectiv.
            Daca aceasta nu reuseste sa faca acest lucru, statul din care navigatorul urmeaza sa fie repatriat sau statul din care el sau ea provine poate lua masuri pentru repatrierea lui sau a ei si poate recupera costul de la membrul în al carui teritoriu este
înmatriculata nava;
            b) costurile suportate pentru repatrierea navigatorului vor fi recuperate de la armator de catre membrul în al carui teritoriu este înmatriculata nava;
            c) cheltuielile de repatriere nu vor fi imputate în nici un caz navigatorului, cu exceptia celor prevazute la paragraful 3 al art. 4.

PARTEA a V-a
Alte dispozitii
ARTICOLUL 6

            Navigatorii care urmeaza sa fie repatriati vor putea obtine pasaportul si celelalte documente de identitate în vederea repatrierii.

ARTICOLUL 7

            Timpul petrecut în asteptarea repatrierii si durata calatoriei de repatriere nu vor fi scazute din plata care îi revine navigatorului.

ARTICOLUL  8

            Un navigator va considera ca a fost repatriat în timp util, daca el sau ea a ajuns la destinatia prevazuta conform art. 3 sau daca navigatorul nu reclama dreptul lui sau al ei la repatriere într-o perioada de timp rezonabila, care va fi definita în legislatia nationala sau în contractele colective de munca.

ARTICOLUL 9

            Prevederile acestei conventii, în masura în care nu sunt facute în alt fel efective prin intermediul contractelor colective de munca sau în alt mod similar, corespunzator conditiilor nationale, vor avea efect prin legislatia nationala.

ARTICOLUL 10

            Fiecare membru va facilita repatrierea navigatorilor angajati pe nave care fac escala în porturile sale sau care trec prin teritoriul sau ori prin apele sale interne, precum si înlocuirea lor la bord.

ARTICOLUL 11

            Autoritatea competenta a fiecarui membru va asigura, prin intermediul unei supravegheri adecvate, respectarea de catre
armatorii de nave înmatriculate pe teritoriul sau a prevederilor conventiei si va furniza Biroului International al Muncii informatiile
corespunzatoare.

ARTICOLUL 12

 
            Textul prezentei conventii va fi disponibil într-o limba corespunzatoare membrilor echipajului fiecarei nave care este
înmatriculata în teritoriul oricarui membru pentru care aceasta este în vigoare.

PARTEA a VI-a
Prevederi
ARTICOLUL 13

            Aceasta conventie revizuieste Conventia privind repatrierea marinarilor, 1926.

ARTICOLUL 14

            Ratificarile formale ale acestei conventii vor fi comunicate directorului general al Biroului International al Muncii si vor fi
înregistrate de catre acesta.

ARTICOLUL 15

            1. Prezenta conventie nu va lega decât pe membrii Organizatiei Internationale a Muncii, ale caror ratificari vor fi fost înregistrate de catre directorul general al Biroului International al Muncii.
            2. Prezenta conventie va intra în vigoare la 12 luni dupa ce ratificarile a 2 membri vor fi fost înregistrate de catre directorul general al Biroului International al Muncii.
            3. În continuare aceasta conventie va intra în vigoare, pentru fiecare membru, la 12 luni de la data la care ratificarea sa va fi fost înregistrata.

ARTICOLUL 16

            1. Orice membru care a ratificat aceasta conventie poate sa o denunte dupa expirarea termenului de 10 ani de la data intrarii initiale în vigoare a acesteia, printr-un act comunicat directorului general al Biroului International al Muncii si înregistrat de catre acesta. O astfel de denuntare nu va avea efect decât dupa un an de la data înregistrarii.
            2. Orice membru care a ratificat aceasta conventie si care, în termen de un an de la expirarea perioadei de 10 ani, prevazuta la paragraful anterior, nu si-a exercitat dreptul de denuntare prevazut de prezentul articol, va fi legat pentru o noua perioada de 10 ani si ca urmare va putea sa denunte aceasta conventie la expirarea fiecarei perioade de 10 ani, în conditiile prevazute de prezentul articol.

ARTICOLUL 17

            1. Directorul general al Biroului International al Muncii îi va înstiinta pe toti membrii Organizatiei Internationale a Muncii cu privire la înregistrarea tuturor ratificarilor si denuntarilor care i-au fost comunicate de catre membrii organizatiei.
            2. Atunci când conditiile enuntate la art. 15 paragraful 2 vor fi fost îndeplinite directorul general al Biroului International al Muncii va atrage atentia membrilor organizatiei asupra datei la care prezenta conventie va intra în vigoare.

ARTICOLUL 18

            Directorul general al Biroului International al Muncii va comunica secretarului general al Natiunilor Unite, spre înregistrare, în conformitate cu art. 102 din Carta Natiunilor Unite, informatii complete privind toate ratificarile si toate actele de denuntare pe care le-a înregistrat în conformitate cu prevederile articolelor precedente.

ARTICOLUL 19

            Oricând va considera necesar Consiliul de administratie al Biroului International al Muncii va prezenta un raport Conferintei generale cu privire la aplicarea prezentei conventii si va examina daca este cazul sa se înscrie pe ordinea de zi a conferintei problema revizuirii totale sau partiale a conventiei.

ARTICOLUL 20

            1. În cazul în care Conferinta adopta o noua conventie având ca obiect revizuirea, totala sau partiala, a prezentei conventii si numai daca noua conventie nu prevede altfel, atunci:
            a) ratificarea de catre un membru a noii conventii de revizuire va antrena de plin drept, independent de prevederile art. 16, denuntarea imediata a acestei conventii, sub rezerva ca noua conventie de revizuire sa fi intrat în vigoare;
            b) de la data la care noua conventie de revizuire va intra în vigoare prezenta conventie nu va mai fi deschisa ratificarii de catre membri.
            2. Prezenta conventie va ramâne în orice caz în vigoare în forma si în continutul actuale pentru membrii care au ratificat-o, dar care nu au ratificat conventia de revizuire.

ARTICOLUL 21

            Versiunile în limbile engleza si franceza ale textului acestei conventii sunt egal autentice.


*) Traducere

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTA
pentru ratificarea Acordului multilateral de baza privind transportul international pentru dezvoltarea Coridorului
Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998

            În temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia României si al art. 1 lit. A pct. 19 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
            Guvernul României emite urmatoarea ordonanta:
            Articol unic. - Se ratifica Acordul multilateral de baza privind transportul international pentru dezvoltarea Coridorului
Europa-Caucaz-Asia, semnat la Baku, la 8 septembrie 1998, cu urmatoarea rezerva: "Apendicele 2 la Anexa tehnica privind
transportul feroviar international nu este aplicabil în cazul României."

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
Contrasemneaza:
p. Ministru de stat,
ministrul afacerilor externe,
Eugen Dijmarescu,
secretar de stat
Ministrul transporturilor,
Traian Basescu
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 27 ianuarie 2000.
Nr. 20.

ACORD MULTILATERAL DE BAZA
privind transportul international pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia*)

            Statele participante la acest acord, denumite în continuare parti, dorind sa dezvolte relatiile economice, comertul si transportul în  regiunea Europei, Marii Negre, Caucazului, Marii Caspice si Asiei, au convenit sa încheie un acord multilateral de baza privind transportul international pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, denumit în continuare Acord de baza.

ARTICOLUL 1
Prevederi generale

            Prevederile Acordului de baza reglementeaza transporturile internationale de marfuri si de pasageri între parti si transportul în tranzit pe teritoriile partilor.

ARTICOLUL 2
Definitii

            În scopul aplicarii Acordului de baza, transport international desemneaza deplasarea marfurilor sau a pasagerilor folosind:
            a) transportul rutier (inclusiv remorca si semiremorca);
            b) transportul feroviar;
            c) transportul pe apa;
            d) transportul aerian;
            e) orice container, astfel cum acesta este descris de Conventia vamala cu privire la containere;
            f) conducte, atunci când locul de încarcare a marfurilor sau a pasagerilor si locul de destinatie, asa cum sunt specificate în contract, sunt situate în doua tari diferite, dintre care cel putin una este parte la Acordul de baza, si includ depozitarea în cursul tranzitului.

ARTICOLUL 3
Obiectivele Acordului de baza

            Obiectivele Acordului de baza sunt:
            a) sa dezvolte relatiile economice, comertul si transportul în regiunile Europei, Marii Negre, Caucazului, Marii Caspice si Asiei;
            b) sa faciliteze accesul la piata internationala a transportului rutier, aerian si feroviar, precum si la navigatia maritima comerciala;
            c) sa faciliteze transportul international de marfuri si de pasageri si transportul international de hidrocarburi;
            d) sa asigure siguranta traficului, securitatea marfurilor si protectia mediului înconjurator;
            e) sa armonizeze politica de transporturi, precum si cadrul juridic în domeniul transporturilor;
            f) sa creeze conditii egale de concurenta între diferitele moduri de transport.

ARTICOLUL 4
Facilitarea transportului international

            1. Fiecare parte va acorda celorlalte parti dreptul de tranzit pentru mijloacele de transport international de marfuri si de pasageri pe teritoriul sau în conformitate cu conditiile mentionate în Acordul de baza.
            2. Partile vor asigura cele mai eficiente masuri pentru facilitarea transporturilor în tranzit pe teritoriile lor.
            3. Prevederile Acordului de baza nu vor aduce atingere drepturilor si obligatiilor partilor, care decurg din alte conventii si acorduri internationale la care acestea sunt sau ar putea deveni parti.

ARTICOLUL 5
Plata taxelor, impozitelor si alte plati

            Taxele, taxele vamale si alte plati, indiferent de denumirea si originea acestora, nu vor fi impuse pentru transportul în tranzit, cu exceptia tarifelor pentru transport si servicii vamale, servicii legate de transport, precum si a platilor pentru folosirea
infrastructurii de transport.

ARTICOLUL 6
Conditii si tarife preferentiale

            1. Tarifele pentru serviciile de transport în tranzit vor fi stabilite pe baza unor conditii preferentiale.
            2. Partile au convenit ca, în cazul stabilirii unor conditii si tarife preferentiale între doua parti pentru modurile de transport mentionate la art. 1 din Acordul de baza, aceleasi conditii si tarife preferentiale vor fi aplicabile între aceste parti si celelalte parti.

ARTICOLUL 7
Siguranta traficului, securitatea marfurilor si protectia mediului înconjurator

            Partile vor lua masuri corespunzatoare pentru a asigura siguranta traficului, a pasagerilor si a transportatorilor, securitatea marfurilor si a mijloacelor de transport, precum si protectia mediului înconjurator în transporturile internationale prevazute la art. 1 din Acordul de baza.

ARTICOLUL 8
Comisia interguvernamentala

            1. Partile înfiinteaza o comisie interguvernamentala pentru reglementarea problemelor cu privire la implementarea si aplicarea prevederilor Acordului de baza.
            2. Comisia interguvernamentala va fi compusa din cele mai înalte autoritati guvernamentale ale partilor sau din reprezentantii acestora, pe deplin autorizati sa ia hotarâri în aplicarea prevederilor Acordului de baza.
            Hotarârile Comisiei interguvernamentale vor fi luate prin consens.
            3. Comisia interguvernamentala se va întruni regulat, cel putin o data pe an, fiecare parte gazduind anual întâlnirile acesteia succesiv. În acest fel, partea gazda va asigura presedintia pentru un an. Presedintele Comisiei interguvernamentale va fi
conducatorul delegatiei partii care gazduieste reuniunea. Comisia interguvernamentala se va întruni la propunerea presedintelui
sau a oricarei parti, cu participarea reprezentantilor partilor, care pot invita si experti.
            4. Comisia interguvernamentala îsi va redacta propriile reguli de procedura.
            5. Daca va fi necesar, Comisia interguvernamentala va putea prezenta propuneri de amendamente si modificari la Acordul de baza, precum si pentru adoptarea unor noi anexe tehnice la Acordul de baza.
            6. Comisia interguvernamentala formuleaza hotarâri spre a fi adoptate de catre parti, precum si recomandari corespunzatoare în problemele reglementate prin Acordul de baza, inclusiv asupra urmatoarelor subiecte:
            a) coordonarea politicilor de transport;
            b) asigurarea aplicarii prevederilor Acordului de baza;
            c) colectarea si liberul schimb de informatii relevante;
            d) dezvoltarea armonioasa a transporturilor între parti, tinând seama, în principal, de siguranta traficului, securitatea marfurilor si de aspectele de mediu;
            e) promovarea cooperarii dintre întreprinderile si institutiile cu activitate în domeniul transporturilor;
            f) promovarea transportului multimodal;
            g) simplificarea procedurilor si practicilor vamale care urmeaza sa fie aplicate la punctele de frontiera stabilite.
            7. Comisia interguvernamentala poate înfiinta grupe de lucru pentru fiecare domeniu mentionat la paragraful 1 al art. 10 din Acordul de baza si poate sa stabileasca drepturile si obligatiile acestora.

ARTICOLUL 9
Secretariatul permanent

            1. Comisia interguvernamentala va înfiinta un secretariat permanent, în vederea punerii în aplicare a prevederilor Acordului de baza.
            2. Secretariatul permanent va avea sediul la Baku, Republica Azerbaidjan, si va avea reprezentante permanente în fiecare dintre parti.
            3. Comisia interguvernamentala va elabora si va aproba termenii de referinta ai Secretariatului permanent, va defini scopul puterilor acestuia, drepturile si îndatoririle, procedura de numire a functionarilor si va pregati, de asemenea, propuneri privind sistemul comun de finantare a activitatii Secretariatului permanent.
            Sistemul de finantare se aproba de guvernele partilor.
            4. Secretariatul permanent supravegheaza implementarea prevederilor Acordului de baza si, de asemenea, implementeaza hotarârile Comisiei interguvernamentale si prezinta propuneri corespunzatoare Comisiei interguvernamentale.

ARTICOLUL 10
Anexele tehnice

            1. Anexele tehnice cu privire la transportul rutier international, transportul feroviar international, navigatia maritima comerciala internationala si procedurile vamale si de prelucrare a documentelor, precum si alte anexe tehnice care, în cazul în care va fi necesar, pot fi adoptate ulterior constituie parte integranta a Acordului de baza.
            2. Anexele tehnice vor avea aceeasi forta juridica pentru parti ca si Acordul de baza si vor furniza reglementari detaliate ale problemelor stabilite în Acordul de baza.
            Totusi, în cazul unui conflict între prevederile Acordului de baza si prevederile continute în oricare dintre anexele tehnice, prevederile Acordului de baza vor prevala.
            3. Orice parte poate propune amendamente la anexele tehnice si, daca este necesar, poate supune Secretariatului permanent proiecte de noi anexe tehnice.
            4. Propunerile de amendamente la anexele tehnice si noile proiecte vor fi analizate de Comisia interguvernamentala.

ARTICOLUL 11
Introducerea amendamentelor si a completarilor

            1. Cu acordul partilor pot fi incluse în Acordul de baza amendamente si completari. Acestea se vor realiza prin intermediul protocoalelor care vor constitui parte integranta a Acordului de baza.
            2. Intrarea în vigoare a protocoalelor va urma aceeasi procedura ca la Acordul de baza.

ARTICOLUL 12
Reglementarea diferendelor

            1. Orice diferend, disputa sau reclamatie între parti, aparuta în legatura cu aplicarea, interpretarea, încalcarea sau încetarea Acordului de baza si care nu poate fi solutionata prin negocieri, va fi înaintata spre analiza Comisiei interguvernamentale de catre oricare dintre partile implicate.
            2. Orice asemenea diferend, disputa sau reclamatie, care nu poate fi solutionata de Comisia interguvernamentala, va fi înaintata spre solutionare, la cererea tuturor partilor implicate, tribunalului international sau organului arbitral ori Curtii Internationale de Justitie de la Haga, potrivit competentelor acestora.

ARTICOLUL 13
Intrarea în vigoare

 
            1. Acordul de baza va intra în vigoare la 30 de zile de la notificarea depozitarului, prevazut la art. 15 din Acordul de baza, de catre o a patra parte, asupra îndeplinirii procedurilor interne corespunzatoare cerute de legislatia sa nationala.
            2. Acordul de baza va intra în vigoare pentru celelalte parti la 30 de zile de la notificarea depozitarului asupra încheierii
procedurilor interne corespunzatoare legislatiilor lor nationale.

ARTICOLUL 14
Aderarea la Acordul de baza

            1. Acordul de baza este deschis pentru aderare oricarui stat.
            2. Documentele privind aderarea, dupa aprobarea aderarii de catre toate partile, vor fi depozitate spre pastrare la depozitarul mentionat la art. 15 din Acordul de baza.
            3. Acordul de baza va intra în vigoare pentru statele care au aderat la acesta la 30 de zile de la depunerea documentelor de aderare la depozitar.
            4. Organizatiile de integrare economica regionala pot adera la Acordul de baza în calitate de asociati.
            5. Comisia interguvernamentala poate formula conditiile în baza carora organizatiile de integrare economica regionala se pot asocia cu partile la Acordul de baza.

ARTICOLUL 15
Depozitarul

            1. Depozitarul Acordului de baza va fi Republica Azerbaidjan, care va trimite copii conforme de pe Acordul de baza statelor semnatare.
            2. Depozitarul va informa partile despre aderarea altor state la Acordul de baza si despre încetarea acestuia pentru oricare dintre parti.

ARTICOLUL 16
Termenul de valabilitate

            1. Acordul de baza se încheie pentru o perioada de 10 ani.
            Valabilitatea Acordului de baza se va extinde pentru perioade succesive de câte 5 ani, cu exceptia cazului în care partile declara altfel.
            2. Acordul de baza îsi poate înceta valabilitatea pe teritoriul oricarei parti, daca partea în cauza notifica în scris depozitarului, cu cel putin 6 luni înainte, asupra intentiei sale de a-l denunta.
            3. Obligatiile ce decurg din tratate, acorduri si alte întelegeri, semnate în conformitate cu prevederile Acordului de baza, vor ramâne în vigoare si dupa încetarea valabilitatii acestuia, pâna la îndeplinirea lor completa. Încheiat la Baku la 8 septembrie
1998 într-un exemplar original în limbile engleza si rusa, ambele texte fiind egal autentice.
            Drept care subsemnatii, sefi de stat si de guvern sau plenipotentiarii acestora, au semnat Acordul de baza care include si rezervele anexate la acesta.
 

Pentru Republica Armenia,
Armen Darbinian,
Prim-ministru
Pentru Republica Azerbaidjan,
Gheidar Aliev (cu rezerve),
Presedinte
Pentru Republica Bulgaria,
Petar Stoianov,
Presedinte
Pentru Georgia,
Eduard Sevardnadze,
Presedinte
Pentru Republica Kazahstan,
Erkin Kaliev (cu rezerve),
Ministrul transporturilor si comunicatiilor
Pentru Republica Kîrgîzstan,
Askar Akazev,
Presedinte

Pentru Republica Moldova,
Petru Lucinschi,
Presedinte
Pentru România,
Emil Constantinescu (cu rezerve),
Presedinte
Pentru Republica Tadjikistan,
Ismat Esmirzoev,
Adjunct al Primului-ministru
Pentru Republica Turcia,
Suleyman Demirel,
Presedinte
Pentru Ucraina,
Leonid Kucima,
Presedinte
Pentru Republica Uzbekistan,
Islam Karimov,
Presedinte

Rezerva Republicii Azerbaidjan
la Acordul multilateral de baza privind transportul international
pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia

            1. Republica Azerbaidjan declara ca nici unul dintre drepturile si nici una dintre obligatiile si prevederile înscrise în Acordul multilateral de baza privind transportul international pentru dezvoltarea Coridorului Europa-AsiaCaucaz si în anexele tehnice la acesta nu vor fi aplicate de catre Republica Azerbaidjan în ceea ce priveste transporturile în tranzit pe teritoriul sau, pentru care teritoriul Republicii Armenia este teritoriu de origine, tranzit sau destinatie.
            2. Republica Azerbaidjan îsi rezerva dreptul de a amenda sau de a revoca în orice moment prevederile paragrafului 1 al prezentei rezerve, iar celelalte parti vor fi notificate în scris asupra oricarui astfel de amendament sau revocare.

Presedintele Republicii Azerbaidjan
Gheidar Aliev

Rezerva Republicii Kazahstan
la Acordul multilateral de baza privind transportul international
pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia

            Prevederile art. 4 din anexa tehnica la Acordul de baza privind transportul feroviar international si Apendicele 2 la acesta nu se vor aplica Republicii Kazahstan.

Conducatorul delegatiei Republicii Kazahstan,
ministrul transporturilor si comunicatiilor,
Erkin Kaliev

Rezerva României
la Acordul multilateral de baza privind transportul international
pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia
 

            Apendicele 2 la anexa tehnica cu privire la transportul feroviar international nu este aplicabil în cazul României.

Presedintele României,
Emil Constantinescu*) Traducere.

ANEXA TEHNICA
la Acordul de baza privind transporturile rutiere

ARTICOLUL 1

            Prevederi generale
            Prevederile prezentei anexe tehnice reglementeaza transporturile rutiere internationale de marfuri si de calatori:
            a) bilateral, între parti;
            b) în tranzit, pe teritoriile partilor.

ARTICOLUL 2
Definitii

            În sensul aplicarii acestei anexe tehnice, termenii au urmatorul înteles:
            1. termenul transportator desemneaza orice persoana fizica sau juridica, înregistrata pe teritoriul uneia dintre parti si admisa, în conformitate cu legislatia nationala în vigoare, sa deruleze transporturi internationale rutiere de marfuri sau de pasageri;
            2. termenul autovehicul desemneaza:
            - în cazul transporturilor de marfuri - un camion, un camion cu remorca, un vehicul tractor sau un vehicul tractor cu
semiremorca;
            - în cazul transporturilor de calatori - un autobuz, adica autovehicul destinat transportului pasagerilor si care are cel putin 8 locuri, exclusiv locul conducatorului auto, precum si o remorca pentru transportul bagajelor;
            3. termenul transport desemneaza deplasarea pe cale rutiera a autovehiculelor încarcate sau în gol, chiar daca pentru o parte a calatoriei autovehiculul, remorca sau semiremorca foloseste transportul pe caile navigabile sau pe calea ferata;
            4. termenul marfuri periculoase desemneaza marfurile considerate periculoase, în conformitate cu prevederile Acordului
european referitor la transportul marfurilor periculoase (ADR) din anul 1957;
            5. termenul marfuri perisabile desemneaza marfurile considerate perisabile, în conformitate cu prevederile Acordului cu privire la transportul international de produse perisabile si mijloace de transport speciale care trebuie folosite pentru astfel de transporturi (ATP) din anul 1970;
            6. termenul autorizatie desemneaza un document emis de autoritatea competenta a unei parti si care da dreptul unui autovehicul înmatriculat pe teritoriul altei parti sa intre, sa paraseasca sau sa tranziteze teritoriul primei parti;
            7. termenul autorizatie speciala desemneaza un document emis de autoritatea competenta a unei parti si care da dreptul unui autovehicul înmatriculat pe teritoriul altei parti sa efectueze categorii speciale de transport pe sau în tranzit pe teritoriul primei parti;
            8. termenul înmatriculare desemneaza înmatricularea unui autovehicul pe teritoriul unei parti în conformitate cu cerintele
autoritatilor nationale competente.

ARTICOLUL 3
Accesul la piata

            1. Fiecare parte permite oricarui transportator, înregistrat pe teritoriul altei parti, sa transporte marfuri sau pasageri între orice punct de pe teritoriul sau si orice punct de pe teritoriile celorlalte parti sau reciproc, si în tranzit pe teritoriul sau, în baza
autorizatiei si fara nici o întârziere sau restrictie nefondata.
            2. Un transportator poate efectua transporturi catre o tara terta numai daca detine o autorizatie speciala pentru astfel de transporturi, emisa de autoritatile sau de organizatiile competente ale partilor.

ARTICOLUL 4
Greutati si dimensiuni

            1. Greutatile si dimensiunile autovehiculelor încarcate sau goale vor fi în conformitate cu conditiile stabilite în documentele oficiale de înmatriculare pentru aceste autovehicule si nu vor depasi limitele în vigoare pe teritoriul partii gazda.
            2. În cazul în care greutatile sau dimensiunile unui autovehicul încarcat sau gol, care efectueaza transporturi în baza acestei anexe tehnice, depasesc limitele maxime admise pe teritoriul partii gazda, este necesara o autorizatie speciala.

ARTICOLUL 5
Categorii speciale de transport

            1. Transportul marfurilor periculoase si al marfurilor perisabile va fi efectuat în conformitate cu legislatiile nationale ale partilor.
            2. Pentru transportul marfurilor periculoase si al marfurilor perisabile cu autovehicule pe teritoriile partilor este necesara o autorizatie speciala.

ARTICOLUL 6
Permise de conducere si certificate privind starea tehnica

            Permisele de conducere, certificatele privind starea tehnica si documentele oficiale de înmatriculare a autovehiculelor, emise de autoritatea competenta a unei parti si care sunt valabile pe teritoriul acesteia, vor fi recunoscute pe teritoriile celorlalte parti.

ARTICOLUL 7
Contraventii

            În situatia oricarei încalcari a prevederilor acestei anexe tehnice de catre un transportator al unei parti, partea pe teritoriul careia s-a produs contraventia va fi obligata sa notifice cât mai curând posibil cealalta parte, care va lua masurile prevazute de legislatia sa nationala. Aceste parti se vor informa reciproc despre toate sanctiunile pe care le-au aplicat.

ARTICOLUL 8
Probleme fiscale

            Pe durata efectuarii transporturilor, în baza acestei anexe tehnice se scutesc, pe baza de reciprocitate, de taxe vamale, tarife si impozite, la importul pe teritoriul oricarei parti, urmatoarele produse:
            1. combustibilul si lubrifiantii continuti în rezervoarele standard ale vehiculului, instalate de fabricant în conformitate cu normele stipulate de legislatia interna a unei parti.
        2. piesele de schimb si sculele destinate repararii autovehiculelor avariate, angajate într-un asemenea transport. Piesele de
schimb nefolosite vor fi reexportate, iar piesele de schimb înlocuite trebuie sa fie reexportate, distruse sau predate, în
conformitate cu procedurile stabilite pe teritoriul partii respective.

ANEXA TEHNICA
la Acordul de baza privind transportul feroviar international

ARTICOLUL 1
Prevederi generale

            Prevederile acestei anexe tehnice reglementeaza transporturile feroviare internationale de marfuri si de pasageri:
            a) bilateral, între parti;
            b) în tranzit, pe teritoriile partilor.

ARTICOLUL 2
Definitii

            În sensul aplicarii acestei anexe tehnice, termenii au urmatorul înteles:
            1. termenul companie nationala de cale ferata desemneaza orice persoana juridica stabilita pe teritoriul uneia dintre parti si care are, în tara de origine, acces legitim, în conformitate cu legislatia nationala, la transporturile feroviare internationale;
            2. termenul tren desemneaza o locomotiva si/sau vagoanele înmatriculate pe teritoriul uneia dintre parti si care sunt folosite si dotate pentru transport de marfuri si/sau de pasageri;
            3. termenul transport desemneaza deplasarea trenurilor de marfa sau de pasageri pe calea ferata, chiar si în acele cazuri când o parte a transportului se deruleaza pe cai navigabile.

ARTICOLUL 3
Implementarea anexei tehnice

            Organele însarcinate cu implementarea prevederilor acestei anexe tehnice sunt enumerate în Apendicele 1 la aceasta anexa tehnica.

ARTICOLUL 4
Tarife si conditii preferentiale

            Tarifele si conditiile preferentiale vor fi stabilite în conformitate cu prevederile art. 6 si 8 din Acordul de baza si ale Apendicelui 2 la aceasta anexa tehnica.
 

ARTICOLUL 5
Documente

            Partile recunosc licentele pentru derularea transporturilor, a activitatilor de expeditie a marfurilor si pentru alte activitati, emise în conformitate cu reglementarile nationale ale partilor, precum si certificatele si alte documente pentru exploatarea si însotirea trenurilor pe teritoriile partilor.

ARTICOLUL 6
Obiectivele cooperarii

            1. Partile vor coopera la nivel guvernamental în scopul:
            a) dezvoltarii transportului feroviar international, inclusiv a legaturilor multimodale;
            b) mentinerii si dezvoltarii legaturilor feroviare stabilite între infrastructurile feroviare nationale ale partilor si administrarii
structurilor organizatorice reciproce ale sistemelor feroviare nationale;
            c) stabilirii de relatii economice directe între companiile nationale de cale ferata si alte întreprinderi, inclusiv al folosirii în comun, în conditiile cele mai favorabile, a terminalelor si depozitelor;
            d) deschiderii de reprezentante ale companiilor nationale de cale ferata pe teritoriile partilor;
            e) schimbului de informatii, inclusiv al datelor statistice.
            2. Partile vor coopera la nivelul autoritatilor competente în scopul:
            a) facilitarii operatiunilor de trecere a frontierei;
            b) furnizarii resurselor energetice pentru transportul feroviar international;
            c) elaborarii unor metode comune de calcul al costurilor spre a fi folosite ca baza pentru tarife preferentiale si tariful unic direct;
            d) stabilirii unui sistem de responsabilitate pentru nerespectarea parametrilor tehnologici ai operatiunilor de transport, încarcare si descarcare, returnarea trenurilor apartinând companiilor nationale de cale ferata ale partilor, precum si în cazul poluarii mediului;
            e) îndeplinirii de catre companiile nationale de cale ferata a obligatiilor reciproc convenite pentru achizitii, repararea trenurilor, containerelor, echipamentelor si masinilor;
            f) dezvoltarii pregatirii personalului feroviar pe baza standardelor internationale;
            g) acordarii de asistenta personalului feroviar în timpul sejurului si în timpul îndeplinirii obligatiilor de serviciu pe teritoriul unei alte parti si acordarii primului ajutor medical fara plata în caz de îmbolnavire sau accidentare neprevazuta.
 

APENDICELE 1
la Anexa tehnica privind transportul feroviar international

            În conformitate cu art. 3 din Anexa tehnica privind transportul feroviar international organele responsabile sunt:
            1. Pentru Republica Armenia - Compania anonima pe actiuni închisa a statului "caile ferate ale republicii armenia";
            2. Pentru Republica Azerbaidjan - Caile Ferate de Stat Azerbaidjene;
            3. Pentru Republica Bulgaria - Compania Nationala "Caile Ferate de Stat Bulgare";
            4. Pentru Georgia - Departamentul Transporturilor Feroviare;
            5. Pentru Republica Kazahstan - Întreprinderea Republicana de Stat "Kazahstan Temir Zholî";
            6. Pentru Republica Kîrgîzstan - Departamentul Cailor Ferate Kîrgîze;
            7. Pentru Republica Moldova - Întreprinderea de Stat "caile ferate moldovenesti";
            8. Pentru România - Ministerul Transporturilor al României;
            9. Pentru Republica Tadjikistan - Administratia de Cai Ferate a Tadjikistanului;
            10. Pentru Republica Turcia - Administratia de Stat a Cailor Ferate (TCDD);
            11. Pentru Ucraina - Caile Ferate Ucrainene "ukrzaliznytsya";
            12. Pentru Republica Uzbekistan - Compania pe actiuni a cailor ferate de stat "uzbekistan temir yullary".

APENDICELE 2
la Anexa tehnica privind transportul feroviar international

            În conformitate cu art. 4 din Anexa tehnica privind transportul feroviar international urmatoarele conditii si tarife preferentiale vor fi aplicabile partilor la Acordul de baza:
            a) reducere de pâna la 50% din tariful întreg în vigoare pentru transportul feroviar de marfuri, cu exceptia tarifelor preferentiale existente în acordurile si contractele corespunzatoare;
            b) se va acorda reducere de pâna la 50% din tariful întreg în vigoare pentru transportul vagoanelor goale pe feribot.
Plata pentru transportul vagoanelor goale pe feribot va fi facuta de expeditor direct proprietarilor feribotului sau expeditorilor
care au contract cu proprietarii feribotului.

ANEXA TEHNICA
la Acordul de baza privind navigatia maritima comerciala internationala

ARTICOLUL 1
Prevederi generale

            Prevederile acestei anexe tehnice reglementeaza navigatia maritima comerciala internationala între parti, precum si în tranzit pe teritoriile partilor, efectuata cu nave apartinând oricareia dintre parti.

ARTICOLUL 2
Definitii

            În scopul aplicarii prevederilor acestei anexe tehnice, termenii vor avea urmatorul înteles:
            1. termenul nava desemneaza orice nava comerciala, înscrisa în registrul sau în orice alta lista oficiala a unei parti si care
navigheaza sub pavilionul acestei parti în conformitate cu legislatia sa. Totusi acest termen nu include:
            a) navele de razboi si navele folosite pentru scopuri necomerciale;
            b) navele de pescuit;
            2. termenul membru al echipajului desemneaza capitanul si orice persoana care, pe perioada voiajului, îndeplineste la bordul navei activitati legate de conducerea, exploatarea si deservirea navei si este inclusa în lista de echipaj a navei.

ARTICOLUL 3
Facilitarea transporturilor

            Partile vor adopta, în limitele prevazute de legislatia lor nationala, toate masurile corespunzatoare pentru facilitarea navigatiei maritime comerciale, în scopul prevenirii întârzierilor neproductive ale navelor si simplificarii cât mai mult posibil a formalitatilor vamale cerute în porturi.

ARTICOLUL 4

            1. Partile vor promova dezvoltarea navigatiei comerciale, conducându-se dupa principiile egalitatii în drepturi.
            2. În timpul transportului de marfuri si de pasageri, partile vor promova colaborarea strânsa între întreprinderile si organizatiile lor de armatori, de navigatie si cele care au legatura cu acestea.

ARTICOLUL 5
Dezvoltarea navigatiei maritime comerciale internationale

            1. Partile:
            a) vor promova participarea navelor apartinând partilor în transportul maritim si pe caile navigabile interioare între porturile partilor, precum si folosirea rutelor maritime si a cailor navigabile interioare ale partilor, atunci când se transporta în tranzit marfuri din tari terte, si vor înlatura dificultatile în acest domeniu;
            b) vor garanta accesul liber pe uscat la transportul multimodal fara a prejudicia legislatia partii gazda.
            2. Prevederile acestui articol nu vor aduce prejudicii dreptului navelor apartinând tarilor terte de a participa la transportul între porturile partilor.

ARTICOLUL 6

            Partile vor acorda, în conformitate cu legislatia lor în vigoare, asistenta necesara întreprinderilor si organizatiilor comerciale de navigatie si, legat de aceasta, ale oricareia dintre parti, în deschiderea liniilor spre porturile sau dinspre porturile unei alte parti, precum si pentru înfiintarea reprezentantelor acestora sau a unor societati mixte pe teritoriul unei alte parti.

ARTICOLUL 7

            Partile vor depune eforturi pentru mentinerea si dezvoltarea unor relatii de afaceri eficiente între autoritatile lor cu responsabilitati în gestionarea navigatiei maritime comerciale si vor promova contactele între întreprinderile si organizatiile lor corespunzatoare, inclusiv în ceea ce priveste urmatoarele aspecte:
            a) folosirea eficienta a flotei comerciale si a porturilor, extinderea relatiilor economice si stiintifice;
            b) schimbul de informatii si de experienta în activitatile privind diverse operatiuni maritime, în scopul accelerarii si înlesnirii fluxurilor de transport pe rutele maritime;
            c) coordonarea politicilor privind activitatile în cadrul organizatiilor internationale care se ocupa de problemele navigatiei maritime comerciale si participarea la acordurile internationale privind transportul maritim.

ARTICOLUL 8

            Fiecare parte se va abtine de la orice masuri discriminatorii fata de navele unei alte parti, angajate în navigatia de linie si de tramp între parti.

ARTICOLUL 9

            Tratament favorabil
            1. Fiecare parte acorda navelor unei alte parti un tratament favorabil în porturile sale deschise comertului exterior si navigatiei.
            2. Prevederile paragrafului 1 al acestui articol se vor aplica formalitatilor vamale, perceperii de taxe si tarife portuare, libertatii de acces în porturi si folosirii capacitatilor acestora, precum si tuturor facilitatilor permise operatiunilor maritime si comerciale în ceea ce priveste navele, membrii echipajului, marfurile si pasagerii.
            3. Prevederile paragrafului 1 al acestui articol:
            a) nu se aplica porturilor închise navelor straine;
            b) nu se aplica cabotajului maritim si altor activitati rezervate exclusiv propriilor cetateni si organizatii;
            c) nu obliga nici o parte sa extinda asupra navelor unei alte parti exceptia de la regula cu privire la pilotajul obligatoriu acordat propriilor nave.

ARTICOLUL 10
Documente

            1. Oricare dintre parti va recunoaste documentele care atesta nationalitatea navelor, precum si alte documente ale navei emise sau recunoscute de catre cealalta parte.
            2. Navele unei alte parti, care detin certificate internationale de masura a tonajului, în conformitate cu Conventia internationala din 1969 asupra masurarii tonajului navelor, vor fi scutite de remasurarea tonajului în porturile unei alte parti si acest certificat va fi considerat ca baza pentru calcularea taxelor portuare.

ARTICOLUL 11
Protectia mediului

            1. Navele partilor vor lua toate masurile necesare, în conformitate cu reglementarile internationale, pentru a preveni poluarea mediului înconjurator pe teritoriul oricareia dintre parti.
            2. Navele care apartin unui proprietar din oricare dintre parti raspund pentru orice paguba prevazuta la paragraful 1 al acestui articol, în conformitate cu legislatia tarii în care s-a produs poluarea mediului înconjurator si în conformitate cu acordurile internationale.

ANEXA TEHNICA
la Acordul de baza cu privire la procedurile vamale
si de prelucrare a documentelor

ARTICOLUL 1
Prevederi generale

        1. Prevederile acestei anexe tehnice reglementeaza procedurile vamale si de prelucrare a documentelor în transportul
international de marfuri si de pasageri pe teritoriile partilor.
            2. În toate cazurile nereglementate de aceasta anexa tehnica se va aplica legislatia nationala relevanta a partii.

ARTICOLUL 2
Conventii internationale

            1. Se recomanda partilor sa adere, cât mai curând posi- bil, la urmatoarele conventii internationale:
            a) Conventia vamala privind transportul international al marfurilor sub acoperirea carnetelor TIR din 1975;
            b) Conventia internationala privind armonizarea controalelor marfurilor la frontiere din 1982;
            c) Conventia vamala relativa la containere din 1972.
            2. Partile convin sa îsi conduca activitatile în conformitate cu prevederile conventiilor enumerate la paragraful 1 al acestui articol.

ARTICOLUL 3
Controlul vamal

            1. Controlul vamal va fi efectuat în posturile de control vamal special desemnate.
            2. În limitele teritoriilor partilor lor numai functionarii vamali sunt autorizati sa opreasca si sa examineze marfurile în trafic international pe teritoriile partilor.

ARTICOLUL  4
Prelucrarea documentelor

            1. Fiecare parte va retine declaratia vamala privind marfurile ca document vamal de baza.
            2. Un formular armonizat de declaratie vamala pentru marfuri într-un format aliniat la standardele O.N.U. va fi întocmit si introdus pe teritoriile partilor.
            3. Documentatia comerciala care însoteste marfurile, în forma bilingva, armonizata si aliniata la standardele O.N.U., va fi introdusa cât mai curând posibil, pentru a fi folosita pe teritoriile partilor.
            4. Partile vor promova crearea si dezvoltarea de servicii autorizate de comisionarii vamali.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ORDIN
pentru aprobarea Reglementărilor aeronautice civile române referitoare la Directivele de navigabilitate/RACR-39

            Ministrul transporturilor,
            pentru îndeplinirea atributiilor ce revin Ministerului Transporturilor ca autoritate de stat, în domeniul transporturilor,
            în temeiul art. 12 lit. d) si j) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobata si modificata prin Legea nr. 197/1998 si republicată, al art. 4 lit. b) si f) din Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, al art. 3 pct. 13 si 16 si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiintarea Autoritătii Aeronautice Civile Romăne,
            emite următorul ordin:
            Art. 1. - Se aporbă Reglementările aeronautice civile române referitoare la Directivele de navigabilitate/RACR-39, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
            Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
            Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice alte dispozitii contrare îsi încetează aplicabilitatea.
            Art. 4. - Directia generala a aviatiei civile din cadrul Ministerului Transporturilor si Autoritatea Aeronautică Civilă Română vor lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Ministrul transporturilor,
Traian Basescu

Bucuresti, 25 noiembrie 1999.
Nr. 704.

AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE

ORDIN
privind transferul licentei de concesiune pentru explorarea perimetrului Ocolisu Mare, încheiata între Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Societatea Nationala a Apelor Minerale - S.A.

            Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
            având în vedere:
            - Legea minelor nr. 61/1998;
            - Hotarârea Guvernului nr. 639/1998 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998;
            - cererea de transfer al licentei de concesiune pentru explorare nr. 95/11 octombrie 1998, formulata de Societatea Nationala a Apelor Minerale - S.A. si de Societatea Comerciala ARG CHEMISYSTEMS - S.A.;
            - avizul Ministerului Industriei si Comertului,
            în temeiul art. 14 din Legea minelor nr. 61/1998,
            emite urmatorul ordin:
            Art. 1. - Se aproba transferul tuturor drepturilor si obligatiilor rezultând din licenta de concesiune pentru explorarea perimetrului Ocolisu Mare, încheiata între Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si Societatea Nationala a Apelor Minerale - S.A., aprobata prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 159 din 28 decembrie 1998, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 514 din 30 decembrie 1998, catre Societatea Comerciala ARG CHEMISYSTEMS - S.A., cu sediul în localitatea Bacia, judetul Hunedoara, înregistrata la Oficiul registrului comertului al judetului Hunedoara cu nr. J/40/1.295/1993, cod fiscal R/4371150, cod SIRUES 205299412.
            Art. 2. - Prezentul ordin intra în vigoare la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
Mihail Ianas

Bucuresti, 17 ianuarie 2000.
Nr. 7.