MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A I
Anul XII - Nr. 39    LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE    Luni, 31 ianuarie 2000

SUMAR

            26. Ordonanta cu privire la asociatii si fundatii

            36. Ordonanta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 69/1998 privind regimul de autorizare a activitatilor din domeniul jocurilor de noroc

            39. Ordonanta pentru stabilirea si sanctionarea unor fapte contraventionale în operatiunile de transport feroviar si cu metroul

            40. Ordonanta privind acreditarea agentiilor de credit în vederea administrarii fondurilor pentru acordarea de microcredite

            42. Ordonanta privind îmbunatatirea finantarii unor programe de dezvoltare sectoriala initiate de Ministerul Culturii

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTA GUVERNULUI
cu privire la asociatii si fundatii

            În temeiul dispozitiilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia României si ale art. 1 lit. S pct. 2 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
            Guvernul României emite urmatoarea ordonanta:

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

            Art. 1. - (1) Persoanele fizice si persoanele juridice care urmaresc desfasurarea unor activitati în interes general sau în interesul unor colectivitati locale ori, dupa caz, în interesul lor personal nepatrimonial pot constitui asociatii ori fundatii în conditiile prezentei ordonante.
        (2) Asociatiile si fundatiile constituite potrivit prezentei ordonante sunt persoane juridice de drept privat fara scop patrimonial.
            (3) Partidele politice, sindicatele si cultele religioase nu intra sub incidenta prezentei ordonante.
            Art. 2. - Prezenta ordonanta are ca scop crearea cadrului pentru:
            a) exercitarea dreptului la libera asociere;
            b) promovarea valorilor civice, ale democratiei si statului de drept;
            c) urmarirea realizarii unui interes general, local sau, dupa caz, de grup;
            d) facilitarea accesului asociatiilor si fundatiilor la resurse private si publice;
            e) parteneriatul dintre autoritatile publice si persoanele juridice de drept privat fara scop patrimonial;
            f) respectarea ordinii publice.
            Art. 3. - Actele juridice de constituire a asociatiilor si fundatiilor, încheiate în conditiile prezentei ordonante, sunt guvernate de legea civila.

CAPITOLUL II
Înfiintarea asociatiilor si a fundatiilor
Sectiunea 1
Constituirea si înscrierea asociatiei

            Art. 4. - Asociatia este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei întelegeri, pun în comun si fara drept de restituire contributia materiala, cunostintele sau aportul lor în munca pentru realizarea unor activitati în interes general, comunitar sau, dupa caz, în interesul lor, personal nepatrimonial.
            Art. 5. - (1) Asociatia dobândeste personalitate juridica prin înscrierea în Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei în a carei circumscriptie teritoriala îsi are sediul.
            (2) În temeiul dreptului constitutional la asociere, persoanele fizice se pot asocia fara a constitui o persoana juridica atunci când realizarea scopului propus permite aceasta.
            Art. 6. - (1) În vederea dobândirii personalitatii juridice, asociatii încheie actul constitutiv si statutul asociatiei, în forma autentica, sub sanctiunea nulitatii absolute.
            (2) Actul constitutiv cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute:
            a) datele de identificare a asociatilor: numele sau denumirea si, dupa caz, domiciliul sau sediul acestora;
            b) exprimarea vointei de asociere si a scopului propus;
            c) denumirea asociatiei;
            d) sediul asociatiei;
            e) durata de functionare a asociatiei - pe termen determinat, cu indicarea expresa a termenului sau, dupa caz, pe termen nedeterminat;
            f) patrimoniul initial al asociatiei; activul patrimonial, în valoare de cel putin dublul salariului minim brut pe economie, la data constituirii asociatiei, este alcatuit din aportul în natura si/sau în bani al asociatilor;
            g) componenta nominala a celor dintâi organe de conducere, administrare si control ale asociatiei;
            h) persoana sau persoanele împuternicite sa desfasoare procedura de dobândire a personalitatii juridice;
            i) semnaturile asociatilor.
            (3) Statutul cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute:
            a) elementele prevazute la alin. (2), cu exceptia celor de la lit. g) si h);
            b) explicitarea scopului si a obiectivelor asociatiei;
            c) modul de dobândire si de pierdere a calitatii de asociat;
            d) drepturile si obligatiile asociatilor;
            e) categoriile de resurse patrimoniale ale asociatiei;
            f) atributiile organelor de conducere, administrare si control ale asociatiei;
            g) destinatia bunurilor, în cazul dizolvarii asociatiei, cu respectarea dispozitiilor art. 60.
            (4) La autentificarea actului constitutiv si a statutului asociatiei se va prezenta dovada eliberata de Ministerul Justitiei privind disponibilitatea denumirii noii asociatii.
            Art. 7. - (1) Oricare dintre asociati, pe baza împuternicirii date în conditiile art. 6 alin. (2) lit. h), poate formula o cerere de înscriere a asociatiei în Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei în a carei circumscriptie teritoriala urmeaza sa-si aiba sediul.
            (2) Cererea de înscriere va fi însotita de urmatoarele documente:
            a) actul constitutiv;
            b) statutul asociatiei;
            c) acte doveditoare ale sediului si patrimoniului initial.
            Art. 8. - (1) Asociatia devine persoana juridica din momentul înscrierii ei în Registrul asociatiilor si fundatiilor.
            (2) În termen de 3 zile de la depunerea cererii de înscriere si a documentelor prevazute la art. 7 alin. (2) judecatorul desemnat de presedintele instantei verifica legalitatea acestora si dispune, prin încheiere, înscrierea asociatiei în Registrul asociatiilor si fundatiilor.
            (3) O data cu efectuarea înscrierii, încheierea prin care s-a dispus înscrierea se comunica, din oficiu, organului financiar local în a carui raza teritoriala se afla sediul asociatiei, pentru evidenta fiscala, cu mentionarea numarului de înscriere în Registrul asociatiilor si fundatiilor.
            Art. 9. - (1) În cazul în care cerintele legale pentru constituirea asociatiei nu sunt îndeplinite, judecatorul, la expirarea termenului prevazut de art. 8 alin. (2), va cita, în camera de consiliu, pe reprezentantul asociatiei, punându-i în vedere, în scris, sa remedieze neregularitatile constatate pâna la termenul urmator, care nu va fi mai mare de o saptamâna.
            (2) Daca neregularitatile constatate privesc dispozitiile art. 37 alin. (2) din Constitutie, pentru termenul fixat va fi citat si parchetul de pe lânga instanta sesizata, caruia i se vor comunica, în copie, cererea de înscriere împreuna cu actul constitutiv si statutul asociatiei. În acest caz, punerea concluziilor de catre procuror este obligatorie.
            Art. 10. - (1) În situatia în care, la termenul fixat, neregularitatile sunt înlaturate, judecatorul, ascultând si concluziile procurorului, daca este cazul, va lua act despre aceasta prin încheiere, dispunând înscrierea asociatiei în Registrul asociatiilor si fundatiilor.
            (2) În cazul în care neregularitatile nu au fost înlaturate sau, desi legal citat, reprezentantul asociatiei lipseste în mod nejustificat, judecatorul va respinge cererea de înscriere prin încheiere motivata.
            (3) Încheierile prevazute în acest articol se vor pronunta în cel mult 24 de ore de la închiderea dezbaterilor si se vor redacta în termen de cel mult 48 de ore de la pronuntare.
            Art. 11. - (1) Încheierile de admitere sau de respingere a cererii de înscriere sunt supuse numai recursului.
            (2) În cazul în care procurorul nu a participat la solutionarea cererii, parchetului pe de lânga instanta sesizata i se vor comunica si copii de pe actul constitutiv si de pe statutul asociatiei, împreuna cu încheierea de admitere ori de respingere a cererii de înscriere, dupa caz.
            (3) Termenul de recurs este de 5 zile si curge de la data pronuntarii, pentru cei care au fost prezenti, si de la data comunicarii, pentru cei care au lipsit.
            (4) Recursul se solutioneaza cu citarea partilor, în camera de consiliu, de urgenta si cu precadere. Dispozitiile art. 10 alin. (3) cu privire la pronuntarea si redactarea hotarârii se aplica în mod corespunzator.
            Art. 12. - (1) Înscrierea în Registrul asociatiilor si fundatiilor, în conformitate cu art. 8, se efectueaza în ziua ramânerii irevocabile a încheierii de admitere, eliberându-se, la cerere, reprezentantului asociatiei sau mandatarului acesteia, un certificat de înscriere care va cuprinde: denumirea asociatiei, sediul acesteia, durata de functionare, numarul si data înscrierii în Registrul asociatiilor si fundatiilor.
            (2) În relatiile cu tertii dovada personalitatii juridice se face cu certificatul de înscriere.
            Art. 13. - (1) Asociatia îsi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, cu un numar minim de 3 membri, organe de conducere proprii si un patrimoniu distinct de cel al asociatiei.
            (2) Filialele sunt entitati cu personalitate juridica, putând încheia, în nume propriu, acte juridice de administrare si de conservare, în conditiile stabilite de asociatie prin actul constitutiv al filialei. Ele pot încheia acte juridice de dispozitie, în numele si pe seama asociatiei, numai pe baza hotarârii prealabile a consiliului director al asociatiei.
            (3) Filiala se constituie prin hotarârea autentificata a adunarii generale a asociatiei. Personalitatea juridica se dobândeste de la data înscrierii filialei în Registrul asociatiilor si fundatiilor.
            (4) În vederea înscrierii filialei, reprezentantul asociatiei va depune cererea de înscriere, împreuna cu hotarârea de constituire a filialei si cu actele doveditoare ale sediului si patrimoniului initial, la judecatoria în a carei circumscriptie teritoriala urmeaza sa-si aiba sediul filiala. Dispozitiile art. 9-12 sunt aplicabile în mod corespunzator.
            Art. 14. - Daca asociatia, prin natura scopului sau obiectivelor propuse, urmeaza sa desfasoare activitati pentru care, potrivit legii, sunt necesare autorizatii administrative prealabile, aceste activitati nu vor putea fi initiate, sub sanctiunea dizolvarii pe cale judecatoreasca, decât dupa obtinerea autorizatiilor respective.

Sectiunea a 2-a
Constituirea si înscrierea fundatiei

            Art. 15. - (1) Fundatia este subiectul de drept înfiintat de una sau mai multe persoane care, pe baza unui act juridic între vii ori pentru cauza de moarte, constituie un patrimoniu afectat, în mod permanent si irevocabil, realizarii unui scop de interes general sau, dupa caz, comunitar.
            (2) Activul patrimonial initial al fundatiei trebuie sa includa bunuri în natura sau în numerar, a caror valoare totala sa fie de cel putin 100 de ori salariul minim brut pe economie, la data constituirii fundatiei.
            (3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), în cazul fundatiilor al caror scop exclusiv, sub sanctiunea dizolvarii pe cale judecatoreasca, este efectuarea operatiunilor de colectare de fonduri care sa fie puse la dispozitia altor asociatii sau fundatii, în vederea realizarii de programe de catre acestea din urma, activul patrimonial initial poate avea o valoare totala de cel putin 20 de ori salariul minim brut pe economie.
            Art. 16. - (1) În vederea dobândirii personalitatii juridice, fondatorul sau, dupa caz, fondatorii încheie actul constitutiv si statutul fundatiei, în forma autentica, sub sanctiunea nulitatii absolute.
            (2) Actul constitutiv al fundatiei cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute:
            a) datele de identificare a fondatorului sau, dupa caz, a fondatorilor: numele sau denumirea si, dupa caz, domiciliul sau sediul acestora;
            b) scopul fundatiei;
            c) denumirea fundatiei;
            d) sediul fundatiei;
            e) durata de functionare a fundatiei - pe termen determinat, cu indicarea expresa a termenului sau, dupa caz, pe termen nedeterminat;
            f) patrimoniul initial al fundatiei;
            g) componenta nominala a celor dintâi organe de conducere, administrare si control ale fundatiei ori regulile pentru desemnarea membrilor acestor organe;
            h) persoana sau persoanele împuternicite sa desfasoare procedura de dobândire a personalitatii juridice;
            i) semnaturile fondatorului sau, dupa caz, ale fondatorilor.
            (3) Statutul cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute:
            a) elementele prevazute la alin. (2), cu exceptia celor de la lit. g) si h);
            b) explicitarea scopului si a obiectivelor fundatiei;
            c) categoriile de resurse patrimoniale ale fundatiei;
            d) atributiile organelor de conducere, administrare si control ale fundatiei;
            e) procedura de desemnare si de modificare a componentei organelor de conducere, administrare si control, pe parcursul existentei fundatiei;
            f) destinatia bunurilor, în cazul dizolvarii fundatiei, cu respectarea dispozitiilor art. 60.
            Art. 17. - (1) Fundatia dobândeste personalitate juridica prin înscrierea sa în Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei în a carei circumscriptie teritoriala îsi are sediul.
            (2) Cererea de înscriere va fi însotita de urmatoarele documente:
            a) actul constitutiv;
            b) statutul;
            c) acte doveditoare ale sediului si patrimoniului initial.
            (3) Dispozitiile art. 6 alin. (4), art. 7 alin. (1), art. 8-12 si art. 14 se aplica în mod corespunzator.
            Art. 18. - (1) Fundatia îsi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, pe baza hotarârii autentificate a consiliului     director, prin care le este alocat câte un patrimoniu.
            (2) Filiala este condusa de un consiliu director propriu, alcatuit din cel putin 3 membri.
            (3) Dispozitiile art. 13 alin. (2) si (4) se aplica în mod corespunzator.
            Art. 19. - (1) Mostenitorii si creditorii personali ai fondatorilor au fata de fundatie aceleasi drepturi ca si în cazul oricarei alte liberalitati facute de fondator.
            (2) Dupa înscrierea fundatiei în Registrul asociatiilor si fundatiilor, nici fondatorii si nici mostenitorii lor nu pot revoca actul constitutiv. De asemenea, dupa înscriere, actul constitutiv nu mai poate fi atacat nici de catre creditorii personali ai fondatorilor.
            (3) Daca fundatia dobândeste personalitate juridica dupa decesul fondatorului, efectele liberalitatilor facute de acesta în favoarea fundatiei, anterior constituirii ei, se vor produce de la data actului constitutiv, pentru fundatiile înfiintate prin acte între vii, si de la data mortii testatorului, pentru fundatiile înfiintate prin testament.

CAPITOLUL III
Organizarea si functionarea asociatiilor si a fundatiilor
Sectiunea 1
Organizarea si functionarea asociatiei

            Art. 20. - Organele asociatiei sunt:
            a) adunarea generala;
            b) consiliul director;
            c) cenzorul sau, dupa caz, comisia de cenzori.
            Art. 21. - (1) Adunarea generala este organul de conducere, alcatuit din totalitatea asociatilor.
            (2) Competenta adunarii generale cuprinde:
            a) stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale asociatiei;
            b) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil;
            c) alegerea si revocarea membrilor consiliului director;
            d) alegerea si revocarea cenzorului sau, dupa caz, a membrilor comisiei de cenzori;
            e) înfiintarea de filiale;
            f) modificarea actului constitutiv si a statutului;
            g) dizolvarea si lichidarea asociatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare;
            h) orice alte atributii prevazute în lege sau în statut.
            (3) Schimbarea sediului poate fi hotarâta de catre consiliul director, daca aceasta atributie este prevazuta expres în statut.
            (4) Adunarea generala se întruneste cel putin o data pe an si are drept de control permanent asupra organelor prevazute la art. 20 lit. b) si c).
            (5) Regulile privind organizarea si functionarea adunarii generale se stabilesc prin statut.
            Art. 22. - (1) Asociatul care, într-o anumita problema supusa hotarârii adunarii generale, este interesat personal sau prin sotul sau, ascendentii sau descendentii sai, rudele în linie colaterala sau afinii sai pâna la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare si nici la vot.
            (2) Asociatul care încalca dispozitiile alin. (1) este raspunzator de daunele cauzate asociatiei daca fara votul sau nu s-ar fi putut obtine majoritatea ceruta.
            Art. 23. - (1) Hotarârile luate de adunarea generala, în limitele legii, ale actului constitutiv si/sau ale statutului sunt obligatorii chiar si pentru asociatii care nu au luat parte la adunarea generala sau au votat împotriva.
            (2) Hotarârile adunarii generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispozitiilor cuprinse în statut, pot fi atacate în justitie de catre oricare dintre asociatii care nu au luat parte la adunarea generala sau care au votat împotriva si au cerut sa se insereze aceasta în procesul-verbal de sedinta, în termen de 15 zile de la data când au luat cunostinta despre hotarâre sau de la data când a avut loc sedinta, dupa caz.
            (3) Cererea de anulare se solutioneaza în camera de consiliu de catre judecatoria în circumscriptia careia asociatia îsi are sediul. Hotarârea instantei este supusa numai recursului.
            Art. 24. - (1) Consiliul director asigura punerea în executare a hotarârilor adunarii generale. El poate fi alcatuit si din persoane din afara asociatiei, în limita a cel mult o patrime din componenta sa.
            (2) În exercitarea competentei sale, consiliul director:
            a) prezinta adunarii generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor asociatiei;
            b) încheie acte juridice în numele si pe seama asociatiei;
            c) aproba organigrama si politica de personal ale asociatiei, daca prin statut nu se prevede altfel;
            d) îndeplineste orice alte atributii prevazute în statut sau stabilite de adunarea generala.
            (3) Regulile generale privind organizarea si functionarea consiliului director se stabilesc prin statut. Consiliul director îsi poate elabora un regulament intern de functionare.
            (4) Nu poate fi membru al consiliului director, iar daca era, pierde aceasta calitate orice persoana care ocupa o functie de conducere în cadrul unei institutii publice, daca asociatia respectiva are ca scop sprijinirea activitatii acelei institutii publice.
            Art. 25. - Dispozitiile art. 22 se aplica în mod corespunzator si membrilor consiliului director. Deciziile consiliului director, contrare legii, actului constitutiv sau statutului asociatiei pot fi atacate în justitie, în conditiile prevazute la art. 23.
            Art. 26. - Consiliul director poate împuternici una sau mai multe persoane cu functii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt straine de asociatie, pentru a exercita atributiile prevazute la art. 24 alin. (2) lit. b) si d).
            Art. 27. - (1) Controlul financiar intern al asociatiei este asigurat de un cenzor.
            (2) Pentru asociatiile cu mai mult de 100 de membri înscrisi pâna la data întrunirii ultimei adunari generale, controlul financiar intern se exercita de catre o comisie de cenzori.
            (3) În realizarea competentei sale cenzorul sau, dupa caz, comisia de cenzori:
            a) verifica modul în care este administrat patrimoniul asociatiei;
            b) întocmeste rapoarte si le prezinta adunarii generale;
            c) poate participa la sedintele consiliului director fara drept de vot;
            d) îndeplineste orice alte atributii prevazute în statut sau stabilite de adunarea generala.
            (4) Comisia de cenzori este alcatuita dintr-un numar impar de membri, din care majoritatea este formata din asociati. Membrii consiliului director nu pot fi cenzori.
            (5) Regulile generale de organizare si functionare ale comisiei de cenzori se aproba de adunarea generala. Comisia de cenzori îsi poate elabora un regulament intern de functionare.

Sectiunea a 2-a
Organizarea si functionarea fundatiei

            Art. 28. - Organele fundatiei sunt:
            a) consiliul director;
            b) cenzorul sau, dupa caz, comisia de cenzori.
            Art. 29. - (1) Consiliul director al fundatiei este organul de conducere si de administrare al acesteia.
            (2) Consiliul director asigura realizarea scopului si obiectivelor fundatiei, exercitând urmatoarele atributii:
            a) stabilirea strategiei generale si a programelor fundatiei;
            b) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil;
            c) alegerea si revocarea cenzorului sau, dupa caz, a membrilor comisiei de cenzori;
            d) înfiintarea de filiale;
            e) încheierea de acte juridice, în numele si pe seama fundatiei;
            f) executarea bugetului de venituri si cheltuieli;
            g) aprobarea organigramei si a strategiei de personal ale fundatiei;
            h) modificarea statutului fundatiei;
            i) îndeplinirea oricaror alte atributii prevazute în lege sau în statut.
            (3) Regulile generale privind organizarea si functionarea consiliului director se stabilesc prin statut. Consiliul director îsi poate elabora un regulament intern de functionare.
            (4) Dispozitiile art. 22 si 24 alin. (4) se aplica în mod corespunzator si în ceea ce priveste membrii consiliului director. Deciziile contrare legii, actului constitutiv sau statutului fundatiei pot fi atacate în justitie, în conditiile prevazute la art. 23, de fondator sau de oricare dintre membrii consiliului director care a lipsit sau a votat împotriva si a cerut sa se insereze aceasta în procesul-verbal de sedinta.
            (5) Schimbarea scopului fundatiei se face numai de catre fondator sau de majoritatea fondatorilor în viata. Daca nici unul dintre fondatori nu mai este în viata, schimbarea scopului fundatiei se face numai cu întrunirea votului a patru cincimi din numarul membrilor consiliului director.
            (6) În toate cazurile, schimbarea scopului fundatiei se poate face numai daca acesta a fost realizat în totalitate sau în parte ori daca acesta nu mai poate fi îndeplinit.
            (7) Prevederile art. 26 se aplica în mod corespunzator în privinta atributiilor prevazute la alin. (2) lit. e) si i).
            Art. 30. - (1) Consiliul director se compune din cel putin 3 membri desemnati de fondator sau, dupa caz, de fondatori, la momentul constituirii fundatiei.
            (2) În cazul în care, pe parcursul functionarii fundatiei, componenta consiliului director nu se poate modifica în conditiile stabilite de statut, instanta prevazuta la art. 17 va desemna, pe cale de ordonanta presedintiala, la cererea oricarei persoane interesate, persoanele care vor intra în componenta consiliului director.
            Art. 31. - (1) Comisia de cenzori este alcatuita dintr-un numar impar de membri.
            (2) Dispozitiile art. 27 se aplica în mod corespunzator.
            Art. 32. - În cazul în care actul constitutiv nu cuprinde componenta nominala a celor dintâi organe ale fundatiei, ci numai regulile stabilite de fondatori pentru desemnarea membrilor acestora si daca nici unul dintre fondatori nu mai este în viata la data constituirii fundatiei, dispozitiile art. 30 alin. (2) se aplica în mod corespunzator.

CAPITOLUL IV
Modificarea actului constitutiv si a statutului asociatiei sau fundatiei

            Art. 33. - (1) Modificarea actului constitutiv si/sau a statutului asociatiei se face prin înscrierea modificarii în Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei în a carei circumscriptie teritoriala îsi are sediul asociatia, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 8-12.
            (2) Cererea de înscriere a modificarii va fi însotita de procesul-verbal al adunarii generale, în forma autentificata, iar în cazul modificarii sediului, de procesul-verbal al sedintei consiliului director, în forma autentificata, în situatia prevazuta la art. 21 alin. (3).
            (3) Demersurile pentru autentificarea procesului-verbal si înscrierea modificarii se întreprind de consiliul director. Pentru efectuarea formalitatilor la notarul public nu este necesara prezenta altor persoane decât aceea a membrilor consiliului director sau a unora dintre ei, desemnati de adunarea generala ori de consiliul director, dupa caz.
            (4) Mentiunea privitoare la schimbarea sediului se va opera, daca este cazul, atât în Registrul asociatiilor si fundatiilor de la grefa judecatoriei în a carei circumscriptie se afla vechiul sediu, cât si în Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei în a carei circumscriptie se afla noul sediu. În acest scop, o copie de pe încheierea prin care s-a dispus schimbarea sediului va fi comunicata, din oficiu, judecatoriei în circumscriptia careia asociatia urmeaza sa-si aiba noul sediu.
            Art. 34. - Dispozitiile art. 33 se aplica în mod corespunzator în cazul modificarii actului constitutiv si/sau a statutului
fundatiei.

CAPITOLUL V
Federatia

            Art. 35. - (1) Doua sau mai multe asociatii sau fundatii se pot constitui în federatie.
            (2) Federatiile dobândesc personalitate juridica proprie si functioneaza în conditiile prevazute de prezenta ordonanta pentru asociatiile fara scop patrimonial, conditii care li se aplica în mod corespunzator, cu exceptiile stabilite în prezentul capitol.
            (3) Cererea de înscriere se solutioneaza de tribunalul în circumscriptia caruia federatia urmeaza sa îsi aiba sediul.
            Art. 36. - (1) Federatia devine persoana juridica din momentul înscrierii sale în Registrul federatiilor aflat la grefa tribunalului prevazut la art. 35 alin. (3).
            (2) Asociatiile sau fundatiile care constituie o federatie îsi pastreaza propria personalitate juridica, inclusiv propriul patrimoniu.
            Art. 37. - În cazul dizolvarii federatiilor, daca nu se prevede altfel în statut, bunurile ramase în urma lichidarii se transmit, în cote egale, catre persoanele juridice constituente.

CAPITOLUL VI
Asociatiile si fundatiile recunoscute ca fiind de utilitate publica

        Art. 38. - (1) O asociatie sau o fundatie poate fi recunoscuta de Guvernul României ca fiind de utilitate publica daca sunt întrunite cumulativ urmatoarele conditii:
            a) activitatea acesteia se desfasoara în interes general sau comunitar, dupa caz;
            b) functioneaza de cel putin 3 ani si a realizat o parte din obiectivele stabilite;
            c) prezinta un raport din care sa rezulte desfasurarea unei activitati anterioare semnificative, prin derularea unor programe ori proiecte specifice scopului sau, însotit de bilanturile si bugetele de venituri si cheltuieli pe ultimii 3 ani;
            d) valoarea activului patrimonial pe fiecare an în parte este cel putin egala cu valoarea patrimoniului initial.
            (2) Guvernul României poate, la propunerea autoritatii administrative competente, sa acorde o dispensa de la îndeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1) lit. a) si b) daca:
            a) asociatia sau fundatia solicitanta a rezultat din fuziunea a doua sau mai multe asociatii sau fundatii preexistente; si,
            b) fiecare dintre asociatiile sau fundatiile preexistente ar fi îndeplinit cele doua conditii, daca ar fi formulat solicitarea în mod independent.
            Art. 39. - (1) Recunoasterea unei asociatii sau a unei fundatii de utilitate publica se face prin hotarâre a Guvernului. În acest scop, asociatia sau fundatia interesata adreseaza o cerere ministerului sau organului de specialitate al administratiei publice centrale în a carui sfera de competenta îsi desfasoara activitatea.
            (2) Conflictele de competenta aparute între autoritatile publice prevazute la alin. (1) privind înregistrarea cererii se solutioneaza, la sesizarea oricareia dintre parti, de catre Secretariatul General al Guvernului, în termen de 5 zile de la data înregistrarii sesizarii.
            (3) În vederea solutionarii conflictului, autoritatile publice prevazute la alin. (1) sunt obligate sa puna la dispozitie Secretariatului General al Guvernului toate informatiile necesare rezolvarii acestuia. Ordinul secretarului general al Guvernului este definitiv.
            Art. 40. - (1) Autoritatea administrativa competenta este obligata sa examineze cererea si îndeplinirea conditiilor prevazute la art. 38 în termen de cel mult 60 de zile. În cazul în care constata îndeplinirea acestor conditii, aceasta va propune Guvernului României recunoasterea. În caz contrar, autoritatea administrativa va transmite persoanei juridice solicitante un raspuns motivat.
            (2) În cel mult 90 de zile de la data depunerii cererii prevazute la alin. (1), Guvernul României decide asupra propunerii de recunoastere. Daca propunerea se respinge, solutia va fi comunicata asociatiei sau fundatiei de autoritatea administrativa la care s-a înregistrat cererea de recunoastere.
            Art. 41. - Recunoasterea utilitatii publice confera asociatiei sau fundatiei urmatoarele drepturi si obligatii:
            a) dreptul de a i se concesiona servicii publice fara caracter comercial, în conditiile legii;
            b) dreptul preferential la resurse provenite din bugetul de stat si din bugetele locale;
            c) dreptul de a mentiona în toate documentele pe care le întocmeste ca asociatia sau fundatia este recunoscuta ca fiind de utilitate publica;
            d) obligatia de a mentine cel putin nivelul activitatii si performantele care au determinat recunoasterea;
            e) obligatia de a comunica autoritatii administrative competente orice modificari ale actului constitutiv si ale statutului, precum si rapoartele de activitate si bilanturile anuale; autoritatea administrativa are obligatia sa asigure consultarea acestor documente de catre orice persoana interesata;
            f) obligatia de a publica, în extras, rapoartele de activitate si bilanturile anuale în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum si în Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial.
            Art. 42. - (1) Recunoasterea utilitatii publice se face pe durata nedeterminata.
            (2) În cazul în care asociatia sau fundatia nu mai îndeplineste una sau mai multe dintre conditiile care au stat la baza recunoasterii utilitatii publice, Guvernul, la propunerea autoritatii administrative competente sau a Ministerului Justitiei, va retrage actul de recunoastere.
            (3) Retragerea va interveni si în situatia neîndeplinirii obligatiilor prevazute la art. 41.
            (4) Împrejurarile prevazute la alin. (2) si (3) pot fi sesizate autoritatii administrative competente, Ministerului Justitiei sau Guvernului, de catre orice alta asociatie sau fundatie ori de catre orice autoritate sau institutie publica interesata.
            Art. 43. - În cazul dizolvarii asociatiei sau fundatiei recunoscute ca fiind de utilitate publica, bunurile ramase în urma lichidarii se vor repartiza, prin hotarâre a Guvernului, catre alte asociatii ori fundatii cu scop similar sau catre institutii publice.
            Art. 44. - Litigiile referitoare la recunoasterea utilitatii publice a asociatiilor si fundatiilor interesate se solutioneaza potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificarile ulterioare.
        Art. 45. - Dispozitiile prezentului capitol nu se aplica federatiilor, daca prin lege nu se dispune altfel.

CAPITOLUL VII
Veniturile

            Art. 46. - (1) Veniturile asociatiilor sau federatiilor provin din:
            a) cotizatiile membrilor;
            b) dobânzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în conditii legale;
            c) dividendele societatilor comerciale înfiintate de asociatii sau de federatii;
            d) venituri realizate din activitati economice directe;
            e) donatii, sponsorizari sau legate;
            f) resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale;
            g) alte venituri prevazute de lege.
            (2) Veniturile fundatiilor sunt cele prevazute la alin. (1) lit. b)-g).
            Art. 47. - Asociatiile si fundatiile pot înfiinta societati comerciale. Dividendele obtinute de asociatii si fundatii din activitatile acestor societati comerciale, daca nu se reinvestesc în aceleasi societati comerciale, se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului asociatiei sau fundatiei.
            Art. 48. - Asociatiile si fundatiile pot desfasura orice alte activitati economice directe, daca acestea au caracter accesoriu si sunt în strânsa legatura cu scopul principal al persoanei juridice.

CAPITOLUL VIII
Relatiile cu autoritatile publice

            Art. 49. - (1) Autoritatile administratiei publice locale vor sprijini persoanele juridice constituite în temeiul prezentei ordonante prin:
            a) punerea la dispozitia acestora, în functie de posibilitati, a unor spatii pentru sedii, în conditiile legii;
            b) atribuirea, în functie de posibilitati, a unor terenuri în scopul ridicarii de constructii necesare desfasurarii activitatii lor.
            (2) Autoritatile administratiei publice locale întocmesc, la cererea persoanelor juridice îndreptatite, liste de prioritate pentru atribuirea imobilelor prevazute la alin. (1).
            Art. 50. - Autoritatile publice sunt obligate sa puna la dispozitia asociatiilor, fundatiilor si federatiilor informatiile de interes public, în conditiile legii.
            Art. 51. - (1) În cadrul Camerelor Parlamentului, Presedintiei României, Secretariatului General al Guvernului, institutiei Avocatul Poporului, autoritatilor administrative autonome, ministerelor, al celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si autoritatilor administratiei publice locale functioneaza structuri organizatorice pentru relatia cu asociatiile si     fundatiile.
            (2) Autoritatile publice mentionate la alin. (1) se pot consulta cu reprezentantii asociatiilor si fundatiilor care îsi desfasoara activitatea în sfera lor de competenta, în vederea stabilirii unor programe sau activitati comune.
            Art. 52. - (1) Dupa constituirea lor, asociatiile, fundatiile si federatiile interesate vor solicita autoritatilor administrative autonome, ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si autoritatilor administratiei publice locale sa fie luate în evidenta acestora, în functie de domeniul în care activeaza.
            (2) Autoritatile publice prevazute la alin. (1) sunt obligate sa tina evidenta asociatiilor si fundatiilor care li s-au adresat în acest scop.
            (3) Conflictele de competenta aparute între autoritatile publice prevazute la alin. (1) privind luarea în evidenta se solutioneaza, la cererea oricareia dintre parti, de catre Secretariatul General al Guvernului în termen de 5 zile de la data sesizarii. Dispozitiile art. 39 alin. (3) se aplica în mod corespunzator.
            (4) În toate cazurile, Ministerul Justitiei va comunica, spre informare, autoritatilor publice competente prevazute la alin.  (1) copii de pe hotarârile judecatoresti ramase irevocabile, precum si de pe înscrisurile doveditoare, în termen de 5 zile de la primirea documentelor prevazute la art. 74.
            Art. 53. - Litigiile nascute în legatura cu aplicarea dispozitiilor prezentului capitol se solutioneaza în conformitate cu Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificarile ulterioare.

CAPITOLUL IX
Dizolvarea si lichidarea
Sectiunea 1
Dizolvarea

            Art. 54. - (1) Asociatiile si federatiile se dizolva:
            a) de drept;
            b) prin hotarârea judecatoriei sau a tribunalului, dupa caz;
            c) prin hotarârea adunarii generale.
            (2) Fundatiile se dizolva:
            a) de drept;
            b) prin hotarârea judecatoriei.
            Art. 55 - (1) Asociatia se dizolva de drept prin:
            a) împlinirea duratei pentru care a fost constituita;
            b) realizarea sau, dupa caz, imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost constituita, daca în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;
            c) imposibilitatea constituirii adunarii generale sau a constituirii consiliului director în conformitate cu statutul asociatiei, daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, adunarea generala sau, dupa caz, consiliul director trebuia constituit;
            d) reducerea numarului de asociati sub limita fixata de lege, daca acesta nu a fost complinit timp de 3 luni.
            (2) Constatarea dizolvarii se realizeaza prin hotarârea judecatoriei în a carei circumscriptie se afla sediul asociatiei, la cererea oricarei persoane interesate.
            Art. 56 - (1) Asociatia se dizolva, prin hotarâre judecatoreasca, la cererea oricarei persoane interesate:
            a) când scopul sau activitatea asociatiei a devenit ilicita sau contrara ordinii publice;
            b) când realizarea scopului este urmarita prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
            c) când asociatia urmareste un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
            d) când asociatia a devenit insolvabila;
            e) în cazul prevazut la art. 14.
            (2) Instanta competenta este judecatoria în circumscriptia careia asociatia îsi are sediul.
            Art. 57. - Asociatia se poate dizolva si prin hotarârea adunarii generale. În termen de 15 zile de la data sedintei de dizolvare, procesul-verbal, în forma autentica, se depune la judecatoria în a carei circumscriptie teritoriala îsi are sediul, pentru a fi înscris în Registrul asociatiilor si fundatiilor.
            Art. 58. - Fundatia se dizolva de drept în cazurile prevazute la art. 55 alin. (1) lit. a) si b), precum si în situatia imposibilitatii constituirii consiliului director în conformitate cu statutul fundatiei, daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, consiliul director trebuia constituit. Dispozitiile art. 55 alin. (2) se aplica în mod corespunzator.
            Art. 59. - Dizolvarea fundatiei prin hotarâre judecatoreasca se face în conditiile art. 56, care se aplica în mod corespunzator, precum si în cazul nerespectarii dispozitiilor art. 15 alin. (3).
            Art. 60. - (1) În cazul dizolvarii asociatiei sau fundatiei, bunurile ramase în urma lichidarii nu se pot transmite catre persoane fizice.
            (2) Aceste bunuri pot fi transmise catre persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemanator, printr-o procedura stabilita în statutul asociatiei sau al fundatiei.
            (3) Daca în termen de 6 luni de la terminarea lichidarii lichidatorii nu au reusit sa transmita bunurile în conditiile alin. (2), precum si în cazul în care statutul asociatiei sau al fundatiei nu prevede o procedura de transmitere a bunurilor ori daca prevederea este contrara legii sau ordinii publice, bunurile ramase dupa lichidare vor fi atribuite de instanta competenta unei persoane juridice cu scop identic sau asemanator.
            (4) În cazul în care asociatia sau fundatia a fost dizolvata pentru motivele prevazute la art. 56 alin. (1) lit. a) - c), bunurile ramase dupa lichidare vor fi preluate de catre stat, prin Ministerul Finantelor, sau, dupa caz, de comuna sau orasul în a carui raza teritoriala asociatia sau fundatia îsi avea sediul, daca aceasta din urma era de interes local.
            (5) Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare, daca prin acesta nu s-a stabilit o data ulterioara.

Sectiunea a 2-a
Lichidarea

            Art. 61. - (1) În cazurile de dizolvare prevazute de art. 55, 56, 58 si 59, lichidatorii vor fi numiti prin însasi hotarârea judecatoreasca.
            (2) În cazul dizolvarii prevazute de art. 57, lichidatorii vor fi numiti de catre adunarea generala, sub sanctiunea lipsirii de efecte juridice a hotarârii de dizolvare.
            (3) În toate cazurile, mandatul consiliului director înceteaza o data cu numirea lichidatorilor.
            (4) Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice. Reprezentantii permanenti - persoane fizice ale persoanei juridice lichidatoare - trebuie sa fie lichidatori autorizati, în conditiile legii.
            Art. 62. - (1) Imediat dupa intrarea lor în functie, lichidatorii vor face inventarul si vor încheia un bilant care sa constate situatia exacta a activului si pasivului asociatiei sau ale fundatiei.
            (2) Lichidatorii sunt obligati sa primeasca si sa pastreze registrele si orice alte acte ale asociatiei sau fundatiei. De asemenea, ei vor tine un registru cu toate operatiunile lichidarii în ordinea datei acestora.
            (3) Lichidatorii îsi îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor.
            Art. 63. - (1) Lichidatorii sunt obligati sa continue operatiunile juridice în curs, sa încaseze creantele, sa plateasca creditorii si, daca numerarul este insuficient, sa transforme si restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitatie publica a bunurilor mobile si imobile.
            (2) Lichidatorii pot realiza numai acele operatiuni noi care sunt necesare finalizarii celor aflate în curs.
            Art. 64. - (1) Suma cuvenita creditorului cunoscut care refuza sa primeasca plata creantei sale se va consemna în contul sau.
            (2) Daca plata creantei nu se poate face imediat sau atunci când creanta este contestata, lichidarea nu se va declara terminata înainte de a se garanta creditorii.
            Art. 65. - În orice caz, lichidatorii nu pot încheia operatiunile si nu pot remite celor în drept contul gestiunii decât dupa expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvarii asociatiei sau fundatiei.
            Art. 66. - Lichidatorii raspund solidar pentru daunele cauzate creditorilor din culpa lor.
            Art. 67. - Atât fata de asociatie sau fundatie, cât si fata de asociati sau, dupa caz, fondatori, lichidatorii sunt supusi regulilor mandatului.
            Art. 68. - (1) Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii sunt obligati ca în termen de doua luni sa depuna bilantul, registrul jurnal si un memorandum, declarând operatiunile de lichidare la Registrul asociatiilor si fundatiilor al judecatoriei în a carei circumscriptie teritoriala îsi are sediul asociatia sau fundatia.
            (2) Lichidatorii sunt obligati sa îndeplineasca toate procedurile pentru publicarea lichidarii si radierea asociatiei sau fundatiei din Registrul asociatiilor si fundatiilor.
            (3) Publicarea lichidarii se face prin afisarea la usa instantei în a carei circumscriptie teritoriala îsi are sediul persoana juridica, în termen de doua luni de la terminarea lichidarii.
            Art. 69. - Daca în termen de 30 de zile libere de la depunerea bilantului nu se înregistreaza nici o contestatie, bilantul se considera definitiv aprobat si lichidatorii, cu autorizarea judecatoriei, vor remite celor în drept bunurile si sumele ramase de la lichidare, împreuna cu toate registrele si actele asociatiei sau fundatiei si ale lichidarii. Numai dupa aceasta lichidatorii vor fi considerati descarcati si li se va elibera, în acest scop, un act constatator.
            Art. 70. - (1) Contestatiile la bilantul lichidatorilor se pot formula de orice persoana interesata la judecatoria în a carei circumscriptie teritoriala se afla sediul persoanei juridice lichidate.
            (2) Toate contestatiile se solutioneaza printr-o singura hotarâre. Sentinta pronuntata de judecatorie este executorie si este supusa numai recursului.
            (3) Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii trebuie sa ceara radierea asociatiei sau fundatiei din Registrul asociatiilor si fundatiilor.
            Art. 71. - (1) Asociatia sau fundatia înceteaza a avea fiinta la data radierii din Registrul asociatiilor si fundatiilor.
            (2) Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, în conditiile prevazute la art. 69, prin care se atesta descarcarea acestora de obligatiile asumate.
            Art. 72. - Dispozitiile prezentului capitol referitoare la dizolvarea si lichidarea asociatiilor si fundatiilor se aplica, în mod corespunzator, si în privinta dizolvarii si lichidarii federatiilor. Instanta competenta este tribunalul în a carui circumscriptie teritoriala se afla sediul federatiei supuse dizolvarii si lichidarii.

CAPITOLUL X
Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial

            Art. 73. - (1) Se constituie Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial - asociatii, fundatii si federatii -, denumit în continuare Registrul national, în scopul evidentei centralizate a acestora.
            (2) Registrul national se tine de Ministerul Justitiei prin directia de specialitate.
            Art. 74. - (1) În scopul constituirii si functionarii Registrului national, instantele judecatoresti sunt obligate ca, din oficiu, sa comunice Ministerului Justitiei copii de pe hotarârile judecatoresti ramase irevocabile privind constituirea, modificarea si încetarea oricarei asociatii, fundatii sau federatii, precum si de pe înscrisurile doveditoare, în termen de 3 zile de la data ramânerii irevocabile a fiecarei hotarâri judecatoresti.
            (2) Asociatiile si fundatiile recunoscute ca fiind de utilitate publica sunt obligate sa comunice Ministerului Justitiei, în extras, copii de pe rapoartele de activitate si bilanturile anuale, însotite de dovada eliberata de Regia Autonoma "monitorul oficial" ca s-a solicitat publicarea acestora si în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
            Art. 75. - (1) Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial este public.
            (2) Ministerul Justitiei este obligat sa elibereze, pe cheltuiala persoanei solicitante, copii certificate de pe înregistrarile efectuate în Registrul national si de pe înscrisurile doveditoare.
            (3) Înscrisurile prevazute la alin. (2) pot fi cerute si eliberate si prin corespondenta.
            (4) Datele din Registrul national pot fi redate si arhivate si sub forma de înregistrari pe microfilme si pe suporturi accesibile echipamentelor de prelucrare automata a datelor.

CAPITOLUL XI
Dispozitii speciale

            Art. 76. - (1) Persoanele juridice straine fara scop patrimonial pot fi recunoscute în România, sub conditia reciprocitatii, pe baza aprobarii prealabile a Guvernului, prin înscrierea în Registrul asociatiilor si fundatiilor de la grefa Tribunalului Bucuresti, daca sunt valabil constituite în statul a carui nationalitate o au, iar scopurile lor statutare nu contravin ordinii publice din România.
            (2) În acest scop, reprezentantii persoanelor juridice straine trebuie sa ataseze la cererea de înscriere urmatoarele     documente, în copii autentificate si traduceri legalizate:
            a) actul de constituire în statul a carui nationalitate o au persoanele juridice straine;
            b) statutul (în masura în care exista ca act de sine statator);
            c) hotarârea organului de conducere a acelei persoane juridice, prin care se solicita recunoasterea în România;
            d) statutul viitoarei reprezentante în România a acelei persoane juridice, cuprinzând prevederi referitoare la sediu, la capacitatea juridica si la persoanele care reprezinta persoana juridica straina;
            e) hotarârea Guvernului României de aprobare a cererii de recunoastere în România a persoanei juridice solicitante.
            (3) Dispozitiile art. 8-12 si ale art. 81 se aplica în mod corespunzator.
            Art. 77. - (1) Asociatiile si fundatiile constituite ca persoane juridice române de catre persoane fizice sau juridice straine pot dobândi pe întreaga durata de functionare dreptul de proprietate si orice alte drepturi reale asupra terenurilor necesare pentru realizarea scopului pentru care au fost constituite.
            (2) În cazul dizolvarii si lichidarii asociatiilor si fundatiilor prevazute la alin. (1), lichidatorii au obligatia înstrainarii terenurilor în termen de cel mult un an, numai catre persoane care au capacitatea juridica de a dobândi astfel de bunuri.     Termenul de un an se calculeaza de la data ramânerii irevocabile a hotarârii judecatoresti prin care se constata ori se dispune dizolvarea sau, dupa caz, de la data hotarârii de dizolvare voluntara.
            (3) În cazul nerespectarii termenului de un an pentru înstrainarea terenurilor prevazute la alin. (2), instanta competenta va dispune vânzarea acestora prin licitatie publica.
            (4) În toate cazurile, bunurile ramase dupa lichidare, inclusiv terenurile neînstrainate în conditiile alin. (2) si (3) se atribuie cu respectarea dispozitiilor art. 60.

CAPITOLUL XII
Dispozitii tranzitorii si finale

            Art. 78. - Prezenta ordonanta intra în vigoare în termen de 3 luni de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.
            Art. 79. - În termenul prevazut la art. 78 Ministerul Justitiei:
            a) va elabora si va adopta Regulamentul privind organizarea Registrului asociatiilor si fundatiilor, Registrului federatiilor, precum si a Registrului national al persoanelor juridice fara scop patrimonial, care va cuprinde si prevederi privind accesul la acest registru al persoanelor juridice de drept public, al persoanelor juridice de drept privat, precum si al persoanelor fizice;
            b) va stabili forma si continutul certificatelor de înscriere prevazute la art. 12 alin. (1) si la art. 17 alin. (3), precum si conditiile de eliberare a dovezii mentionate la art. 6 alin. (4).
            Art. 80. - Dispozitiile Decretului nr. 31/1954 privind persoanele fizice si persoanele juridice se aplica, în mod corespunzator, si asociatiilor si fundatiilor, cu exceptia acelor dispozitii care sunt contrare reglementarilor stabilite prin prezenta ordonanta.
            Art. 81. - În privinta asociatiilor si fundatiilor care au calitatea de persoane juridice straine sunt si ramân aplicabile dispozitiile art. 43 si urmatoarele din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat.
            Art. 82. - Cererile de autorizare a înfiintarii asociatiilor, fundatiilor, federatiilor sau uniunilor de persoane, aflate în curs de solutionare pe rolul instantelor de judecata legal învestite la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante, vor continua sa fie solutionate de acele instante.
            Art. 83. - (1) Asociatiile si fundatiile constituite, pâna la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante, în conditiile Legii nr. 21/1924 pentru persoanele juridice (Asociatii si Fundatii) îsi pastreaza personalitatea juridica legal dobândita. Acestor asociatii si fundatii li se aplica, de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante, regimul juridic prevazut de aceasta.
            (2) Uniunile, federatiile sau gruparile de persoane juridice, astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 21/1924, îsi pastreaza personalitatea juridica si, de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante, li se va aplica regimul juridic al federatiilor prevazut de aceasta din urma.
            Art. 84. - (1) În termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante registrele persoanelor juridice, aflate la grefa tribunalelor în circumscriptiile carora functioneaza persoanele juridice de drept privat prevazute de Legea nr. 21/1924 vor fi transmise judecatoriilor în ale caror circumscriptii teritoriale acestea îsi au sediul.
            (2) În acelasi termen, registrele uniunilor si federatiilor, aflate la grefa curtilor de apel în circumscriptiile carora functioneaza uniunile si federatiile prevazute de Legea nr. 21/1924, vor fi transmise tribunalelor în circumscriptiile carora acestea îsi au sediul.
            (3) În vederea constituirii Registrului national prevazut la art. 73, în termenul mentionat la alin. (1), instantele judecatoresti sunt obligate sa transmita Ministerului Justitiei copii de pe registrele asociatiilor si fundatiilor, precum si de pe registrele uniunilor si federatiilor, aflate la grefa acestora.
            Art. 85. - Persoanele juridice de utilitate publica - asociatii, fundatii sau alte organizatii de acest fel - înfiintate prin legi, ordonante, decrete-lege, hotarâri ale Guvernului sau prin orice alte acte de drept public nu intra sub incidenta prevederilor prezentei ordonante, ci ramân supuse reglementarilor speciale care stau la baza înfiintarii si functionarii lor.
            Art. 86. - Pe data intrarii în vigoare a prezentei ordonante se abroga Legea nr. 21/1924 pentru persoanele juridice (Asociatii si Fundatii), publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 27 din 6 februarie 1924, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
Contrasemneaza:
p. Ministru de stat, ministrul justitiei,
Flavius Baias,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 30 ianuarie 2000.
Nr. 26.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTA
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 69/1998 privind regimul de autorizare a activitatilor din domeniul jocurilor de noroc

        În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutie, precum si ale art. 1 lit. B pct. 19 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
            Guvernul României emite urmatoarea ordonanta:
           Art. I. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 69/1998 privind regimul de autorizare a activitatilor din domeniul jocurilor de noroc, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 30 decembrie 1998, aprobata si modificata prin Legea nr. 166/1999, se modifica si se completeaza astfel:
           1. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
            "Art. 2. - Licenta pentru exploatarea jocurilor de noroc se emite cu perceperea de taxe care sunt stabilite în lei. Taxele sunt anuale, iar nivelul si termenele de plata ale acestora sunt prevazute în anexa nr. 1.
            Termenul de valabilitate a licentei pentru exploatarea jocurilor de noroc este de 12 luni de la data eliberarii acesteia.
            La eliberarea licentei pentru exploatarea jocurilor de noroc se prezinta, în copie, documentele care atesta plata taxelor de autorizare datorate bugetului de stat înainte de eliberarea licentei, plus rata aferenta primei luni.
            Aceste documente - vizate de organul fiscal teritorial în raza caruia îsi are sediul social agentul economic, organizator al jocurilor de noroc, în cauza - ramân la Ministerul Finantelor - directia emitenta a licentei.
            Neprezentarea acestor documente în termen de 30 de zile de la data aprobarii cererii de autorizare a agentului economic organizator de jocuri de noroc atrage anularea aprobarii."
           2. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
            "Art. 3. - Neplata unei rate lunare, reprezentând taxa de autorizare, la termenul prevazut în anexa nr. 1, atrage suspendarea licentei pentru exploatarea jocurilor de noroc. Neplata ratelor lunare pe o perioada de mai mult de doua luni conduce la anularea licentei pentru exploatarea jocurilor de noroc.
            Neplata sau plata cu o întârziere de mai mult de 31 de zile lucratoare a oricaror obligatii fiscale datorate la bugetul de stat, la bugetul asigurarilor sociale de stat, precum si la bugetele locale, de catre agentii economici organizatori de jocuri de noroc, atrage anularea licentei pentru exploatarea jocurilor de noroc.
            Ridicarea sanctiunii de suspendare a licentei pentru exploatarea jocurilor de noroc se face pe baza certificarii de catre organul fiscal teritorial a platii ratelor lunare restante, precum si a majorarilor de întârziere aferente.
            Dupa suspendarea sau dupa anularea licentei pentru exploatarea jocurilor de noroc, precum si dupa încetarea activitatii de jocuri de noroc, sub orice forma, agentii economici organizatori de jocuri de noroc sunt obligati în continuare la plata ratelor lunare aferente diferentei dintre taxa de autorizare anuala si ratele deja platite, la termenele prevazute în anexa nr. 1, pâna la expirarea perioadei pentru care au fost autorizati.
            Trimestrial, pâna la data de 25 a lunii urmatoare încheierii trimestrului, agentii economici organizatori de jocuri de noroc de orice fel au obligatia transmiterii situatiei privind principalii indicatori economico-financiari realizati, cumulat de la începutul anului, conform modelului prezentat în anexa nr. 2, la Ministerul Finantelor - directia emitenta a licentei."
           3. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
            "Art. 5. - Nivelul taxelor pentru eliberarea documentelor de autorizare a activitatilor de jocuri de noroc poate fi actualizat semestrial, prin hotarâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finantelor, în functie de evolutia cursului de schimb al leului fata de euro, comunicat de Banca Nationala a României."
            4. La articolul 6 sintagma ®Regia Autonoma "loteria nationala"Z se va înlocui cu ®Compania Nationala "loteria româna" - S.A.Z.
           5. La articolul 7 se introduce alineatul 2 cu urmatorul cuprins:
            "Controlul tehnic al masinilor, instalatiilor, dispozitivelor si meselor de jocuri de noroc se exercita de catre Biroul Român de Metrologie Legala, în baza prevederilor unor norme tehnice de verificare. Costul activitatilor de control tehnic va fi suportat de agentii economici organizatori de jocuri de noroc, beneficiari."
            6. La articolul 9 se introduce alineatul 2 cu urmatorul cuprins:
            "Nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 3 alin. 5 se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei."
            7. Anexa "Taxele anuale de autorizare care se percep pentru jocurile de noroc" se înlocuieste cu anexa nr. 1 la prezenta ordonanta.
           Art. II. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta ordonanta.
           Art. III. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 69/1998, aprobata cu modificari prin Legea nr. 166/1999, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta, va fi republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, dupa aprobarea prezentei ordonante de catre Parlament.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
Contrasemneaza:
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 30 ianuarie 2000.
Nr. 36.

ANEXA Nr. 1

TAXELE ANUALE DE AUTORIZARE
pentru obtinerea licentei de exploatare a jocurilor de noroc

1. Pentru fiecare masina mecanica sau electronica cu câstiguri:
- 14.800.000 lei - taxa anuala de autorizare, din care:
- 4.840.000 lei se achita înainte de eliberarea documentelor de autorizare, iar diferenta de
- 9.960.000 lei se achita în rate egale, lunar, pîna la data de 25 a lunii în curs pentru luna urmatoare.
2. Pentru fiecare masa de joc de noroc din cazinou:
a) în municipiul Bucuresti:
- masa tip ruleta
- 878.750.000 lei - taxa anuala de autorizare, din care:
- 50.750.000 lei se achita înainte de eliberarea documentelor de autorizare,
iar diferenta de
- 828.000.000 lei se achita în rate egale, lunar, pâna la data de 25 a lunii în curs pentru luna urmatoare;
- masa de joc cu carti sau zaruri
- 592.000.000 lei - taxa anuala de autorizare, din care:
- 40.000.000 lei se achita înainte de eliberarea documentelor de autorizare,
iar diferenta de
- 552.000.000 lei se achita în rate egale, lunar, pâna la data de 25 a lunii în curs pentru luna urmatoare;
b) în provincie:
- masa tip ruleta
- 471.750.000 lei - taxa anuala de autorizare, din care:
- 27.750.000 lei se achita înainte de eliberarea documentelor de autorizare,
iar diferenta de
- 444.000.000 lei se achita în rate egale, lunar, prna la data de 25 a lunii în curs pentru luna urmatoare;
- masa de joc cu carti sau zaruri
- 296.000.000 lei - taxa anuala de autorizare, din care:
- 18.500.000 lei se achita înainte de eliberarea documentelor de autorizare,
iar diferenta de
- 277.500.000 lei se achita în rate egale, lunar, pâna la data de 25 a lunii în curs pentru luna urmatoare.
            3. Pentru o sala de joc de tip "bingo", "keno" si altele asemenea:
            - 185.000.000 lei - taxa anuala de autorizare, care se achita anticipat, înainte de eliberarea documentelor de autorizare, si
            - 7% din valoarea nominala a cartoanelor achizitionate de la Regia Autonoma "imprimeria nationala", care se plateste în avans la trezoreria statului, cu prezentarea ordinului de plata vizat de trezorerie la ridicarea cartoanelor.
            4. Pentru alte tipuri de jocuri:
            - 5% din încasarile estimate, dar nu mai putin de 92.500.000 lei, pe baza documentatiei tehnico-economice de eficienta prezentate de agentul economic, pentru pariuri sportive;
            - 15% din încasarile anuale estimate la data avizarii, dar nu mai putin de 296.000.000 lei, pe baza documentatiei tehnico-economice de eficienta prezentate de agentul economic pentru: pronosticuri, loterii, tombole, jocuri interactive (partea de joc de noroc), jocuri-concurs cu câstiguri de orice fel, organizate prin intermediul liniilor telefonice sau al altor mijloace de comunicatie, precum si alte tipuri de jocuri de noroc stabilite prin hotarâre a Guvernului;
            - 18% din încasarile anuale estimate la data avizarii, dar nu mai putin de 471.750.000 lei, pe baza documentatiei tehnico-economice de eficienta prezentate de agentul economic organizator de jocuri de noroc transmise prin retelele de televiziune sau prin alte mijloace de transmisie asimilate.
            În cazul în care, în cursul anului de autorizare, încasarile efective depasesc încasarile estimate pe baza documentatiei prevazute la data autorizarii, taxa anuala de autorizare datorata se va recalcula prin aplicarea cotei procentuale stabilite asupra încasarilor efective cumulate de la începutul perioadei de autorizare, pentru tipurile de jocuri de noroc definite în alineatele precedente.
            Recalcularea se va efectua lunar începând cu prima luna în care se înregistreaza depasirea încasarilor estimate.
            Diferenta dintre taxa datorata pentru încasarile efective cumulate si taxa platita de la începutul perioadei de autorizare pâna la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea se va vira pâna la data de 25 a lunii urmatoare.

ANEXA Nr. 2

Societatea comerciala ...........................
Numarul de înmatriculare la oficiului registrului
comertului ......................................
Codul fiscal ....................................
Sediul ..........................................

SITUATIA
principalilor indicatori economico-financiari aferenti activitatii de jocuri de noroc
pe perioada ..................

Nr.
crt.
Indicatori
Masini electronice
Bingo în sala
Bingo televizat
Cazinouri
Altele (pariuri sportive, tombole, etc.)
 trimestrial 
 cumulat 
 trimestrial 
 cumulat 
trimestrial 
 cumulat 
 trimestrial 
 cumulat 
trimestrial
cumulat
I. Încasari totale
II. Cheltuieli totale,
din care:
1. Cheltuieli cu premii
2. Costul biletelor
3. Taxa de autorizare
4. Cheltuieli cu spatiul de joc
5. Cheltuieli pentru difuzare
6. Alte cheltuieli
III. Profit brut
IV. Impozit pe profit
V. Profitul net
VI. Nr. de masini sau posturi de ruleta/sali bingo/mese cazinou etc.
Datele corespund cu cele înscrise în balanta de verificare.


Director general,
.....................

I. Încasari totale - rulajul contului de venituri din activitatea de jocuri de noroc.
II. Cheltuieli totale - cheltuielile înregistrate aferente jocului de noroc.
1. Cheltuieli cu premiile - cheltuielile cu premiile acordate jucatorilor la jocurile de noroc la care se înregistreaza aceste cheltuieli în contabilitate.
2. Costul biletelor - cheltuielile înregistrate cu valoarea biletelor achizitionate.
3. Taxa de autorizare - cheltuielile înregistrate aferente taxelor de autorizare platite bugetului de stat.
4. Cheltuieli cu spatiul de joc - cheltuielile înregistrate pentru salile în care se desfasoara activitatile de jocuri de noroc.
5. Cheltuieli pentru difuzare - cheltuielile înregistrate pentru difuzarea prin televiziune sau prin alte mijloace de telecomunicatie a jocurilor de noroc.
6. Alte cheltuieli - cheltuieli înregistrate, aferente desfasurarii jocurilor - detaliere pe elemente de cheltuiala.
III. Profit brut - profitul aferent activitatii de jocuri de noroc.
GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTA
pentru stabilirea si sanctionarea unor fapte contraventionale în operatiunile de transport feroviar si cu metroul

            În temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia României si al art. 1 lit. E pct. 3 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
            Guvernul României emite urmatoarea ordonanta:
            Art. 1. - În sensul prezentei ordonante, prin operatiuni de transport feroviar si cu metroul, denumite în continuare operatiuni feroviare, se întelege activitatile necesare pentru realizarea transportului feroviar si cu metroul în conditii de siguranta a circulatiei, securitate a transporturilor si de calitate a serviciilor sau produselor.
            Art. 2. - Constituie contraventii, daca nu au fost savârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni, urmatoarele fapte ale personalului care, în desfasurarea operatiunilor feroviare, încalca normele privind siguranta circulatiei, securitatea transporturilor, calitatea produselor si a serviciilor:
            1. neasigurarea în statiile de cale ferata si de metrou a functionarii instalatiilor privind informarea si avizarea publicului calator;
            2. neîntretinerea curateniei si/sau neasigurarea functionarii grupurilor sanitare în spatiile afectate pentru deservirea calatorilor, din statiile de cale ferata si metrou;
            3. îndrumarea trenurilor de calatori fara sa fie asigurata în vagoane functionarea instalatiilor sanitare, de încalzire si de iluminat;
            4. îndrumarea trenurilor de metrou fara sa fie asigurata functionarea instalatiilor de încalzire si de iluminat;
            5. îndrumarea trenurilor de calatori fara a fi salubrizate si dotate cu materiale igienico-sanitare;
            6. efectuarea serviciului de catre personalul feroviar si de metrou fara a asigura buna servire a publicului calator;
            7. neîntocmirea dosarelor de cercetare privind trenurile de calatori si marfa care au fost îndrumate si/sau au circulat fara a respecta mersul de tren stabilit;
            8. lipsa nemotivata a personalului, care lucreaza sau concura la siguranta circulatiei, de la examinarile medicale, psihologice, profesionale, precum si de la analizele de siguranta circulatiei sau scoala personalului;
            9. neactualizarea planurilor tehnice de exploatare;
            10. nerespectarea dispozitiilor personalului care conduce circulatia trenurilor si/sau efectuarea manevrelor;
            11. expedierea vagoanelor cu gabarit depasit sau încarcate cu marfuri periculoase cu alte trenuri decât cele stabilite prin programul de circulatie;
            12. nerespectarea normelor si tolerantelor admise la linii, la schimbatoare de cale si la lucrarile de arta;
            13. efectuarea instruirii personalului care lucreaza sau concura la siguranta circulatiei în centre neautorizate sau de catre personal neautorizat în acest scop;
            14. nerespectarea programelor stabilite pentru instruirea, perfectionarea, examinarea, scolarizarea sau calificarea personalului care lucreaza sau concura la siguranta circulatiei;
            15. neiluminarea locului producerii evenimentului de cale ferata sau neinstalarea telefonului solicitat de catre comisia de cercetare;
            16. nerespectarea programelor de control aprobate;
            17. neavizarea deranjamentelor la instalatiile de siguranta circulatiei;
            18. punerea la dispozitie clientilor, pentru încarcarea marfurilor, a unor mijloace de transport care nu pot asigura integritatea si pastrarea calitatii marfurilor în timpul derularii contractului de transport;
            19. depozitarea bagajelor, a mesageriei sau a coletariei în alte spatii decât cele afectate;
            20. solicitarea sau trimiterea unor mijloace de interventie care nu au dotarea tehnica corespunzatoare pentru a restabili circulatia trenurilor;
            21. neîntocmirea dosarelor de cercetare a evenimentelor de cale ferata sau de metrou;
            22. neexecutarea reviziilor tehnice la materialul rulant de cale ferata si de metrou;
            23. nesemnalizarea trenurilor sau a zonelor unde se efectueaza lucrari la liniile de cale ferata sau de metrou;
            24. neasigurarea contra fugirii a materialului rulant aflat în stationare pe liniile de cale ferata sau de metrou;
            25. neefectuarea reviziilor la instalatiile feroviare si de metrou;
            26. neexecutarea reparatiilor planificate la materialul rulant;
            27. netransmiterea, în scris, a masurilor de remediere, în termen de 10 zile de la data încheierii notei de constatare întocmite cu ocazia actiunilor de control si inspectie de stat;
            28. înmatricularea materialului rulant fara avizul scris al Autoritatii Feroviare Române - AFER;
            29. utilizarea în activitatea de constructie, modernizare, reparare, întretinere si exploatare a materialului rulant si a infrastructurii feroviare publice sau a metroului a produselor si a serviciilor neomologate tehnic sau pentru care nu s-a emis un agrement tehnic;
            30. furnizarea si/sau achizitionarea de produse si/sau servicii feroviare fara ca acestea sa fie omologate sau agrementate tehnic, dupa caz, de catre Autoritatea Feroviara Româna - AFER;
            31. neînscrierea în fisa postului a responsabilitatilor personalului care lucreaza sau concura la siguranta circulatiei;
            32. efectuarea serviciului de catre personalul care lucreaza sau concura la siguranta circulatiei, fara respectarea prevederilor din fisa postului;
            33. neprezentarea sefului de statie la locul producerii evenimentului de cale ferata, imediat dupa luarea la cunostinta;
            34. neprezentarea sefilor de subunitati feroviare locale la locul evenimentului de cale ferata imediat dupa solicitarea sefului de statie;
            35. efectuarea masuratorilor la ecartament si nivel cu dispozitive de masurat calea neverificate sau defecte;
            36. nesupravegherea activitatilor privind circulatia trenurilor si efectuarea manevrelor;
            37. executarea de lucrari la linie pe calea fara joante în perioada temperaturilor ridicate, fara efectuarea verificarilor temperaturii din sina de cale ferata;
            38. luarea în primire a vagoanelor cu lipsuri si degradari care nu sunt notificate;
            39. executarea de lucrari privind siguranta circulatiei fara stabilirea, în scris, a responsabililor si a conditiilor de efectuare a acestora;
            40. iesirea mijloacelor de interventie pentru restabilirea circulatiei fara respectarea proceselor tehnologice;
            41. circulatia trenurilor de interventie afectate pentru restabilirea circulatiei fara respectarea mersului de tren întocmit la îndrumare;
            42. solicitarea si/sau iesirea cu întârziere a mijloacelor de interventie în cazul înzapezirilor, precum si nerespectarea programului de lucru stabilit;
            43. neluarea masurilor stabilite prin programele anuale de combatere si preîntâmpinare a înzapezirilor;
            44. încadrarea eronata a evenimentelor de cale ferata, în dosarele de cercetare;
            45. refuzul personalului de a da relatii si/sau de a ramâne la dispozitia comisiilor de cercetare a evenimentelor de cale ferata;
            46. executarea sau permiterea executarii serviciului la siguranta circulatiei fara ca personalul sa fie apt medical, psihologic sau profesional;
            47. conducerea trenurilor de catre mecanicul de locomotiva fara respectarea înscrisurilor din livretele de mers;
            48. neefectuarea probelor de frâna sau efectuarea acestora de catre personal neautorizat;
            49. neînscrierea în ordinul de circulatie a conditiilor privind efectuarea circulatiei si a manevrei;
            50. nerespectarea conditiilor înscrise în ordinul de circulatie;
            51. încarcarea marfurilor în mijloacele de transport fara ca acestea sa fie fixate si asigurate;
            52. introducerea în compunerea trenurilor a materialului rulant care nu îndeplineste conditiile tehnice;
            53. neverificarea de catre mecanicul de locomotiva a eficacitatii frânei automate;
            54. darea în exploatare a infrastructurii feroviare si/sau a materialului rulant, fara efectuarea receptiei tehnice;
            55. depozitarea mijloacelor de transport în care sunt încarcate marfuri periculoase în alte locuri decât cele stabilite prin planul tehnic de exploatare al statiei;
            56. refuzul accesului organelor cu drept de control si inspectie de stat în incinta unitatilor agentilor economici care desfasoara activitati de transport feroviar si/sau cu metroul sau care furnizeaza produse ori presteaza servicii specifice pentru calea ferata sau pentru metrou;
            57. refuzul personalului agentilor economici, care desfasoara activitati de transport feroviar sau cu metroul sau care furnizeaza produse ori presteaza servicii specifice pentru calea ferata sau pentru metrou, de a prezenta datele, informatiile si documentele solicitate de catre organele cu drept de control si inspectie de stat competente;
            58. neaplicarea masurilor de remediere a deficientelor stabilite ca urmare a controalelor si/sau inspectiilor de stat efectuate de catre personalul autorizat;
            59. depasirea termenelor stabilite pentru transmiterea documentelor solicitate de catre organele de control si inspectie de stat competente;
            60. introducerea în circulatie a materialului rulant cu defecte care pot periclita siguranta circulatiei, fara stabilirea conditiilor de circulatie;
            61. nerespectarea de catre conducatorul executiv al persoanei juridice implicate în producerea evenimentelor de cale ferata a masurilor si termenelor de executare stabilite în dosarele de cercetare;
            62. neavizarea evenimentelor de cale ferata de catre personalul care lucreaza în activitatea de transport feroviar sau cu metroul;
            63. neoprirea executarii lucrarilor de ciuruire integrala a prismei de piatra sparta sau a lucrarilor de buraj si ripaj mecanizat, la temperatura maxima admisa de lucru.
            Art. 3. - Contraventiile prevazute la art. 2 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
            a) cu amenda de la 300.000 lei la 3.500.000 lei, cele prevazute la pct. 1-16;
            b) cu amenda de la 500.000 lei la 5.000.000 lei, cele prevazute la pct. 17-37;
            c) cu amenda de la 1.000.000 lei la 10.000.000 lei, cele prevazute la pct. 38-63.
            Art. 4. - Sanctiunea aplicata pentru contraventiile prevazute în prezenta ordonanta nu înlatura raspunderea disciplinara.
            Art. 5. - Cuantumul amenzilor prevazute la art. 3 se actualizeaza prin hotarâre a Guvernului.
            Art. 6. - (1) Constatarea contraventiilor, încadrarea acestora si aplicarea amenzilor, în conditiile stabilite de prezenta ordonanta, se fac de personalul Autoritatii Feroviare Române - AFER, precum si de personalul Ministerului Transporturilor, posesori ai legitimatiei speciale emise de Ministerul Transporturilor.
            (2) Forma, modelul si continutul legitimatiei speciale, precum si personalul prevazut la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor.
            Art. 7. - Dispozitiile prezentei ordonante se completeaza cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia art. 25.
            Art. 8. - Ministrul transporturilor va emite, în termen de 90 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante, ordinul prevazut la art. 6 alin. (2), care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
Contrasemneaza:
Ministrul transporturilor,
Traian Basescu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 30 ianuarie 2000.
Nr. 39.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTA
privind acreditarea agentiilor de credit în vederea administrarii fondurilor pentru acordarea de microcredite

            În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia României, precum si ale art. 1 lit. B pct. 30 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
            Guvernul României emite prezenta ordonanta.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

            Art. 1. - Prezenta ordonanta are drept scop stabilirea principiilor, a cadrului juridic si a procedurilor care sa permita agentiilor guvernamentale sa dea în administrare fonduri publice agentiilor de credit care, la rândul lor, sa le poata transforma în microcredite, acordate la cerere solicitantilor care îsi desfasoara activitatea în România.
            Art. 2. - Principiile care stau la baza acordarii în administrare de fonduri publice pentru microcredite agentiilor de credit sunt:
            a) stabilirea conditiilor pentru ca orice agentie de credit autorizata în baza prezentei ordonante sa poata administra fonduri publice pentru acordarea de microcredite, primite de la agentiile guvernamentale, cu respectarea principiilor liberei concurente;
            b) asigurarea transparentei operatiunilor de creditare prin punerea la dispozitie celor interesati a tuturor informatiilor referitoare la aplicarea procedurilor de acordare din fonduri publice, de catre agentiile guvernamentale, de fonduri pentru acordarea de microcredite agentiilor de credit, precum si de acordare de microcredite de catre agentiile de credit;
            c) asigurarea tratamentului egal prin aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selectie a agentiilor de credit de catre agentiile guvernamentale, precum si a solicitantilor de microcredite de catre agentiile de credit;
            d) asigurarea confidentialitatii, prin garantarea protejarii secretului comercial si a proprietatii intelectuale atât a agentiilor de credit, cât si a micilor întreprinzatori solicitanti de microcredite.

CAPITOLUL II
Definitii

        Art. 3. - În întelesul prezentei ordonante, urmatorii termeni de referinta se definesc astfel:
        a) fonduri publice - resurse financiare publice destinate, potrivit legii, pentru acordarea de microcredite, gestionate de agentii guvernamentale;
        b) agentii guvernamentale - institutii publice centrale si locale ai caror conducatori au calitatea de ordonator principal de credite, gestionar, în conditiile legii, de fonduri publice pentru acordarea de microcredite;
        c) agentii de credit - persoane juridice fara scop lucrativ, constituite sau recunoscute potrivit legii, autorizate în baza prezentei ordonante pentru administrarea de fonduri pentru microcredite acordate de agentiile guvernamentale din fonduri publice, prin licitatii organizate în conditiile legii;
            d) fonduri pentru microcredite - fonduri publice acordate în administrare de agentiile guvernamentale prin licitatii, organizate în conditiile legii, agentiilor de credit, pentru ca acestea sa le poata transforma în microcredite;
            e) microcredit - împrumut cu sau fara dobânda, rambursabil, acordat la cererea solicitantilor, cu valoare nominala de pâna la 10.000 euro, acordat în lei la cursul comunicat de Banca Nationala a României în ziua anterioara eliberarii sumelor, cu o perioada de rambursare de pâna la 36 de luni, cu sau fara perioada de gratie, destinat procurarii de mijloace fixe, materii prime, materiale, energie, combustibil, precum si de alte servicii necesare realizarii proiectului în scopul dezvoltarii unei activitati comerciale pentru care a fost autorizat;
            f) solicitanti - persoane juridice, respectiv societati comerciale care au sub 50 de salariati, încadrati cu contract individual de munca, persoane autorizate sa desfasoare activitati independente si asociatii familiale constituite în baza Decretului-lege nr. 54/1990 sau a altor acte normative, precum si orice persoana fizica care prezinta o propunere fundamentata pentru initierea si dezvoltarea unei afaceri;
            g) beneficiari de microcredite - persoane juridice, respectiv societati comerciale care au sub 50 de salariati, încadrati cu contract individual de munca, persoane autorizate sa desfasoare activitati independente si asociatii familiale constituite în baza Decretului-lege nr. 54/1990 sau a altor acte normative si orice persoana fizica care a prezentat o propunere fundamentata pentru initierea si dezvoltarea unei afaceri, în conditiile în care este autorizata potrivit legii;
            h) schema de microcredite - ansamblu de conditii si proceduri ce trebuie urmate de agentiile guvernamentale, prin aprobarea carora, conform prezentei ordonante, se reglementeaza: obiectivele schemei; tipul beneficiarilor de microcredite; caietul de sarcini pentru selectarea agentiilor de credit; continutul si conditiile contractului dintre agentia guvernamentala si agentia de credit; nivelul de risc acceptat în recuperarea fondurilor publice date în administrare pentru acordarea de microcredite agentiilor de credit de catre agentiile guvernamentale; durata propusa si circuitul financiar al fondului; garantiile, nivelul dobânzilor, dupa caz; modul de administrare a fondurilor publice acordate agentiilor de credit ca fonduri pentru microcredite; mecanismul de raportare, evaluare, supraveghere si control al activitatii agentiilor de credit;
            i) acreditarea agentiilor de credit - desemnarea, în baza conditiilor prevazute în prezenta ordonanta si a criteriilor din schema de microcredite, a persoanelor juridice fara scop lucrativ, constituite sau recunoscute potrivit legii, carora le pot fi acordate în administrare fonduri pentru microcredite, din fonduri publice, de catre agentiile guvernamentale, supuse anual auditului în vederea reînnoirii autorizarii.

CAPITOLUL III
Agentiile guvernamentale

            Art. 4. - (1) Agentiile guvernamentale gestionare de fonduri publice sunt abilitate sa dea în administrare fonduri pentru microcredite agentiilor de credit, prin licitatie organizata în conditiile legii.
            (2) Fondul de microcredite acordat în administrare unei agentii de credit nu poate fi mai mare decât echivalentul în lei al unui milion euro, calculat la cursul comunicat de Banca Nationala a României în ziua anterioara semnarii contractului.
            (3) Nivelul total al fondurilor ce urmeaza sa fie acordate anual de agentiile guvernamentale se avizeaza în prealabil de Ministerul Finantelor si de Banca Nationala a României.
            (4) Agentia guvernamentala va prelua toate obligatiile ce decurg din administrarea fondurilor pentru microcredite acordate unei agentii de credit, în conditiile în care acesteia îi este reziliat contractul, si va raspunde de administrarea respectivelor fonduri pâna la desemnarea prin licitatie a unei alte agentii de credit careia îi vor fi atribuite în administrare.
            Art. 5. - Schema de microcredite elaborata de agentiile guvernamentale în termen de 30 de zile de la aprobarea bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si în functie de data aprobarii bugetului local, avizata de Comisia interministeriala, va fi aprobata prin hotarâre a Guvernului, la propunerea agentiei guvernamentale.

CAPITOLUL IV
Agentiile de credit

            Art. 6. - Pentru a fi acreditate de agentiile guvernamentale ca agentii de credit, persoanele juridice fara scop lucrativ, constituite sau recunoscute potrivit legii, trebuie sa îndeplineasca cel putin urmatoarele conditii:
            a) sa aiba înscris în statut ca obiect de activitate administrarea de fonduri pentru microcredite;
            b) sa dispuna de personal calificat si specializat, cu vechime de minimum 3 ani în domeniul financiar-bancar si cu experienta corespunzatoare pentru derularea de credite, fara cazier judiciar pentru infractiunile de: gestiune frauduloasa, abuz de încredere, fals, uz de fals, înselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, bancruta frauduloasa;
            c) sa functioneze de cel putin 3 ani, demonstrati în baza a cel putin doua raportari vizate de administratia financiara de care apartin;
            d) sa faca dovada unei activitati performante în domeniul creditarii cu o rata de recuperare a creditelor, demonstrabila pe baza rezultatelor anterioare, de cel putin 85%;
            e) sa prezinte scrisori de garantie din partea unei banci sau a unui fond de garantare, a caror valoare sa reprezinte minimum 10% din valoarea fondului pentru microcredite, solicitat pentru administrare.
            Art. 7. - Agentiile de credit sunt abilitate sa acorde microcredite la cererea solicitantilor, în lei, în echivalentul de pâna la 10.000 euro, calculat la cursul comunicat de Banca Nationala a României în ziua anterioara eliberarii fondurilor, cu termen de rambursare de pâna la 36 de luni, cu sau fara perioada de gratie, în conditiile prezentate în schema de microcredite, aprobata conform prezentei ordonante.
            Art. 8. - Diferenta de curs valutar înregistrata ca urmare a rambursarii de catre beneficiari a microcreditelor majoreaza sau diminueaza, dupa caz, fondul public dat în administrare.
            Art. 9. - (1) Administrarea fondurilor publice acordate drept fonduri pentru microcredite agentiilor de credit se realizeaza în baza contractului încheiat de acestea cu agentia guvernamentala în urma procesului de selectare prin licitatie si în conformitate cu legea.
            (2) Agentiile de credit vor fi supuse anual reevaluarii de catre agentiile guvernamentale, în baza auditului extern.
            Art. 10. - Nerespectarea conditiilor contractuale dintre agentiile guvernamentale si agentiile de credit atrage rezilierea contractului, precum si raspunderea civila sau penala, dupa caz.

CAPITOLUL V
Acordarea de microcredite

            Art. 11. - (1) Solicitantii de microcredite pot adresa agentiilor de credit cereri în vederea contractarii de microcredite destinate procurarii de mijloace fixe, de materii prime, materiale, energie, combustibil, precum si de alte servicii necesare realizarii proiectului, în scopul dezvoltarii de activitati comerciale pentru care au fost autorizate.
            (2) Agentiile de credit vor acorda microcredite solicitantilor în limita fondurilor de microcredite pe care le au în administrare, cu respectarea criteriilor prevazute în schema de microcredite aprobata.
            (3) Agentiile de credit sunt obligate sa accepte cererea solicitantilor de microcredite sau sa o respinga în termen de 30 de zile de la înregistrarea acesteia.
            Art. 12. - (1) Rambursarea microcreditelor de catre beneficiari catre agentiile de credit se va face în lei, la cursul de schimb leu/euro, comunicat de Banca Nationala a României în ziua anterioara platii, în conformitate cu prevederile contractuale.
            (2) Comisionul agentiei de credit pentru administrarea fondului de microcredite se suporta de agentia guvernamentala din fonduri publice, asa cum sunt definite în prezenta ordonanta, daca prin legea de aprobare a fondurilor publice nu se prevede altfel.
            (3) Dobânzile percepute de la beneficiarii de microcredite, pentru care costurile de administratie nu sunt suportate din fonduri publice, nu pot depasi valoarea comisionului perceput de agentia de credit pentru operatiunile respective.
            Art. 13. - (1) Acordarea de catre agentia de credit de microcredite beneficiarilor se face în baza unui contract încheiat în conformitate cu schema de microcredite aprobata.
            (2) Contractul, garantiile reale si personale constituie titlu executoriu.
            Art. 14. - Nerespectarea conditiilor contractuale dintre agentia de credit si beneficiarii de microcredite atrage raspunderea civila sau penala, dupa caz.
            Art. 15. - Operatiunile în lei de acordare a microcreditelor de catre agentiile de credit se deruleaza prin trezoreria statului, iar dobânzile aferente disponibilitatilor vor întregi fondul public respectiv, daca prin legea de aprobare a fondului public nu se prevede altfel.
            Art. 16. - Operatiunile în valuta pentru acordarea de fonduri pentru microcredite agentiilor de credit de catre agentiile guvernamentale se deruleaza printr-o banca comerciala, iar dobânzile aferente sumelor în valuta disponibile din fondul pentru
microcredite vor reîntregi fondul public respectiv, daca legea nu prevede altfel.

CAPITOLUL VI
Comisia interministeriala pentru microcredite

            Art. 17. - (1) Se constituie Comisia interministeriala pentru microcredite, însarcinata cu analiza, evaluarea si avizarea schemelor de microcredite solicitate de agentiile guvernamentale care dispun de fonduri publice destinate acordarii de microcredite.
            (2) Sedintele Comisiei interministeriale pentru microcredite se desfasoara în sediul Ministerului Finantelor.
            Art. 18. - (1) Comisia interministeriala pentru microcredite va fi formata din câte un reprezentant al Ministerului Finantelor, Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, Ministerului Industriei si Comertului, Ministerului Agriculturii, Ministerului Transporturilor, Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala, Agentiei Nationale pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii, Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regionala, Agentiei Nationale pentru Dezvoltarea si Implementarea Programelor de Reconstructie a Zonelor Miniere, Bancii Nationale a României, Camerei de Comert si Industrie a României si a Municipiului Bucuresti si Consiliului National al Întreprinderilor Mici si Mijlocii.
            (2) Membrii Comisiei ministeriale pentru microcredite vor fi numiti prin decizie a primului-ministru, la propunerea conducatorilor institutiilor prevazute la alin. (1).
            (3) Reprezentantul Ministerului Finantelor va îndeplini si functia de presedinte al Comisiei ministeriale pentru microcredite.
            (4) Secretariatul Comisiei ministeriale pentru microcredite va fi asigurat de Ministerul Finantelor.
            (5) Comisia ministeriala pentru microcredite va functiona pe baza propriului regulament, aprobat prin ordin al ministrului finantelor.
            Art. 19. - (1) Comisia ministeriala pentru microcredite se reuneste la cererea agentiilor guvernamentale interesate în aprobarea unor scheme de microcreditare, în conformitate cu prevederile regulamentului de functionare.
            (2) Anual Comisia ministeriala pentru microcredite va prezenta Guvernului un raport de evaluare a activitatii de microcreditare.

CAPITOLUL VII
Dispozitii tranzitorii si finale

            Art. 20. - Schemele de microcreditare aprobate prin acte normative anterioare prezentei ordonante se deruleaza, pâna la finalizarea schemei, în baza actelor normative care le-au aprobat.
            Art. 21. - În masura în care prevederile prezentei ordonante intra în contradictie cu obligatiile asumate de România prin tratate sau acorduri internationale ratificate prin legi, vor prevala prevederile acestora din urma.
            Art. 22. - Fondurile de microcredite date în administrarea agentiilor de credit, în conformitate cu prevederile contractului, vor fi rambursate, pâna la finalizarea schemei de microcreditare, agentiei guvernamentale, care le va restitui bugetelor din care au fost acordate, daca legea nu prevede altfel.
        Art. 23. - În aplicarea prezentei ordonante Ministerul Finantelor si agentiile guvernamentale emit ordine care vor fi
publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
Contrasemneaza:
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Smaranda Dobrescu

Bucuresti, 30 ianuarie 2000.
Nr. 40.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTA
privind îmbunatatirea finantarii unor programe de dezvoltare sectoriala initiate de Ministerul Culturii

            În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia României si ale art. 1 lit. K pct. 4 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
            Guvernul României emite urmatoarea ordonanta:
            Articol unic. - În scopul realizarii unor programe de dezvoltare sectoriala în domeniul culturii, urmatoarele activitati se pot finanta din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii:
            a) achizitionarea de carti, de abonamente la publicatii si de alte bunuri culturale necesare în vederea desfasurarii activitatilor specifice, pentru dotarea bibliotecilor publice din subordinea Ministerului Culturii si a celor din subordinea autoritatilor administratiei publice locale, precum si a centrelor culturale românesti din strainatate, în conditiile legii;
            b) achizitionarea de case memoriale, de terenuri situate în siturile istorice de importanta deosebita, precum si de alte bunuri culturale pentru institutiile muzeale din subordinea Ministerului Culturii si pentru cele din subordinea autoritatilor administratiei publice locale, în conditiile legii;
            c) achizitionarea si instalarea de echipamente si de retele necesare pentru informatizarea bibliotecilor publice si institutiilor muzeale din subordinea Ministerului Culturii si a celor din subordinea autoritatilor administratiei publice locale, precum si a centrelor culturale românesti din strainatate, în conditiile legii;
            d) executarea lucrarilor de conservare, restaurare si punere în valoare a bunurilor culturale mobile si imobile clasate.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
Contrasemneaza:
Ministrul culturii,
Ion Caramitru
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
p. Ministrul lucrarilor publice si amenajarii teritoriului,
László Borbély,
secretar de stat
p. Ministrul functiei publice,
Ioan Onisei

Bucuresti, 30 ianuarie 2000.
Nr. 42.