MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A I
Anul XII - Nr. 46    LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE    Luni, 31 ianuarie 2000

SUMAR

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

            60. - Ordonantã  privind privind reglementarea activitatilor din sectorul gazelor naturale

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATEI PUBLICE CENTRALE

            357.C/1999. - Ordin al ministrului industriei si comertului pentru modificarea Ordinului ministrului industriei si comertului nr. 132/1999 privind instituirea sistemului de supraveghere a exportului în Republica Ungarã al unor produse siderurgice originare din România

            780/1999. - Ordin al ministrului tranporturilor privind modficarea si completarea Ordinului ministrului tranporturilor nr. 251/1999 pentru aprobarea Reglementãrilor privind conditiile tehnice pe care trebuie sã le îndeplineascã vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulatie pe drumurile publice din România - RNTR 2

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTÃ
privind reglementarea activitatilor din sectorul gazelor naturale

            În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia României si ale art. 1 lit. C pct. 3 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
            Guvernul României emite urmatoarea ordonanta:

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

            Scopul
            Art. 1. - (1) Scopul prezentei ordonante este stabilirea cadrului legal necesar pentru desfasurarea activitatilor specifice sectorului gazelor naturale, în conditii de competitivitate si transparenta, avându-se în vedere asigurarea:
            - securitatii, continuitatii si echilibrului alimentarii cu gaze naturale a consumatorilor;
            - eficientei economice în general si a eficientei energetice în particular;
            - protectiei mediului înconjurator si sigurantei consumatorilor.
            (2) Politica energetica a statului trebuie sa asigure cresterea eficientei energetice si constituirea unui cadru institutional corespunzator, prin stabilirea organismelor si autoritatilor competente pentru realizarea acestei politici.
           Obiectivele
            Art. 2. - (1) Obiectivele prezentei ordonante au la baza urmatoarele principii:
            a) protejarea intereselor legitime ale consumatorilor;
            b) promovarea si asigurarea competitiei pe piata de gaze naturale;
            c) asigurarea conditiilor de liberalizare graduala a pietei gazelor naturale si a accesului la sistemele de transport si de distributie a gazelor naturale;
            d) cresterea eficientei energetice în sectorul gazelor naturale;
            e) transparenta preturilor si a tarifelor la gazele naturale;
            f) interconectarea sistemului national de transport de gaze naturale la sistemele europene;
            g) operarea sistemelor de transport si de distributie în conditii de siguranta si eficienta;
            h) atragerea de surse noi de gaze naturale atât de pe piata interna, cât si de pe piata internationala;
            i) asigurarea capacitatilor de înmagazinare a gazelor naturale atât pentru nevoile curente, cât si pentru cele strategice;
            j) aplicarea masurilor privind protectia mediului înconjurator;
            k) stimularea participarii sectorului privat, a investitorilor autohtoni si straini la activitatile din sectorul gazelor naturale.
            (2) Obiectivele mentionate la alin. (1) se realizeaza de Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN) si prin ceilalti agenti care actioneaza pe piata de gaze naturale potrivit statutului, competentelor si atributiilor lor stabilite prin acte legale.
           Definirea unor termeni
            Art. 3. - În întelesul prezentei ordonante, urmatorii termeni se definesc astfel:
            a) Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN) - institutie publica autonoma, cu personalitate juridica, care creeaza, controleaza si aplica sistemul de reglementari obligatorii la nivel national, necesar în vederea organizarii si functionarii pietei gazelor naturale în conditii de eficienta, competitie, transparenta si protectie a consumatorilor si a mediului înconjurator;
            b) Societatea Nationala de Gaze Naturale "romgaz" - S.A. - societate comerciala de interes strategic care, împreuna cu filialele sale, desfasoara activitati specifice de explorare, productie, înmagazinare, transport, dispecerizare, distributie, import-export si tranzit international de gaze naturale, precum si servicii de utilitate publica. Societatea Nationala de Gaze Naturale "romgaz" - S.A. este operatorul tehnic si comercial al sistemului national de transport de gaze naturale;
            c) sectorul gazelor naturale - ansamblul agentilor economici, activitatilor si instalatiilor aferente privind productia, transportul, tranzitul international, înmagazinarea, distributia, furnizarea si utilizarea gazelor naturale;
            d) acces la sistem (de transport si/sau de distributie) - dreptul unui producator, furnizor si/sau consumator de a utiliza sistemul, achitând tarifele si îndeplinind obligatiile de utilizare a acestuia;
            e) utilizarea sistemului - racordarea efectiva la sistem si/sau asigurarea serviciilor de transport si de distributie prin vehicularea cantitatilor de gaze contractate;
            f) retea (de transport si/sau de distributie) - ansamblul de conducte conectate între ele, inclusiv instalatiile si echipamentele aferente, pentru vehicularea gazelor naturale în regim de presiune, conform standardelor specifice;
            g) sistem (de transport si/sau de distributie) - ansamblul retelelor de transport si/sau de distributie a gazelor naturale conectate între ele, inclusiv instalatiile si echipamentele aferente;
            h) sistem interconectat - ansamblul sistemelor legate fizic între ele;
            i) consumator (final) de gaze naturale - persoana fizica sau juridica, româna sau straina, care cumpara gaze naturale pentru propria sa utilizare;
            j) consumator eligibil - persoana fizica sau juridica, româna sau straina, care are deplina libertate de a cumpara gaze naturale de la orice producator si/sau furnizor si care are acces la sistem în conditiile mentionate în prezenta ordonanta;
            k) consumator captiv - persoana fizica sau juridica, româna sau straina, care este obligata sa contracteze gaze naturale cu un anumit producator sau furnizor;
            l) client - persoana fizica sau juridica cu care se tranzactioneaza furnizarea gazelor naturale;
            m) furnizor - persoana juridica româna sau straina licentiata sa comercializeze gaze naturale;
            n) operator - persoana juridica autorizata si licentiata pentru a desfasura activitati de exploatare, dispecerizare, întretinere, verificare, reparatie si comercializare într-un sistem de productie, transport (inclusiv depozite) sau/si de distributie a gazelor naturale;
            o) autorizatie - permisiune acordata unei persoane juridice, româna sau straina, pentru a construi, a pune în functiune si/sau a opera sau a modifica o instalatie de productie, înmagazinare, transport si distributie a gazelor naturale;
            p) licenta - permisiune acordata unei persoane juridice, româna sau straina, pentru desfasurarea de activitati comerciale si/sau prestari de servicii în legatura cu una sau mai multe din functiunile de productie, înmagazinare, transport si distributie a gazelor naturale;
            q) dispecerizare - corelarea si echilibrarea permanenta si operativa la nivelul retelelor si al sistemelor a resurselor (productie, import etc.) cu consumurile rezultate din obligatiile de livrare, inclusiv luarea masurilor de limitare a efectelor situatiilor exceptionale (temperaturi foarte scazute, calamitati naturale, avarii majore etc.) prin folosirea de mijloace specifice;
            r) zona de siguranta - suprafata de teren extinsa de o parte si de alta a proiectiei în plan orizontal a conductelor si instalatiilor cu o distanta stabilita pentru fiecare obiectiv, în functie de cerintele de siguranta ale acestuia;
            s) zona de protectie - suprafata de teren extinsa de o parte si de alta a proiectiei în plan orizontal a conductelor si instalatiilor cu o distanta care asigura integritatea tehnica în functionare a acestora.

CAPITOLUL II
Productia

            Producatorul de gaze naturale
            Art. 4. - Producatorul de gaze naturale este persoana juridica, româna sau straina autorizata si/sau licentiata în conditiile prezentei ordonante, având ca specific activitatea de productie a gazelor naturale, în scopul vânzarii acestora.
            Egalitatea de tratament
            Art. 5. - Activitatea de productie a gazelor naturale se desfasoara conform reglementarilor, în conditii de tratament egal pentru toti producatorii, fiind interzisa orice discriminare pe criteriul proprietatii.
           Obligatiile producatorilor
            Art. 6. - Producatorii au urmatoarele obligatii principale:
            a) sa vânda gaze naturale, în limita capacitatii instalatiilor si cu respectarea prevederilor legale, oricarei persoane fizice sau juridice solicitante care îndeplineste conditiile de autorizare si de licentiere, în conformitate cu prevederile prezentei ordonante, sau consumatorilor eligibili;
            b) sa asigure calitatea si controlul cantitatii gazelor naturale livrate în retelele de transport si de distributie, în conformitate cu prevederile standardelor în vigoare;
            c) sa întocmeasca si sa urmareasca bilantul de gaze naturale extrase si livrate;
            d) sa exploateze instalatiile de productie racordate la retelele de transport si de distributie, astfel încât sa nu induca în sistem fenomene perturbatoare în afara limitelor admise de prescriptiile tehnice în vigoare;
            e) sa reabiliteze treptat si sa retehnologizeze instalatiile de productie existente, în vederea cresterii eficientei si în scopul protejarii mediului înconjurator;
            f) sa realizeze instalatiile tehnologice de racordare a zacamintelor de gaze naturale nou-descoperite, la retelele de transport si de distributie, inclusiv instalatiile de masurare a gazelor la transportator;
            g) sa furnizeze informatii rezonabile operatorilor din sectorul gazelor naturale, în vederea realizarii conditiilor de operare sigura si eficienta a sistemelor interconectate;
            h) sa pastreze confidentialitatea informatiilor comerciale obtinute de la terti în cursul desfasurarii activitatii sale.
           Drepturile producatorilor
            Art. 7. - Producatorii de gaze naturale au, în principal, urmatoarele drepturi:
            a) sa încaseze contravaloarea gazelor naturale vândute si sa recupereze prin tarife corespunzatoare contravaloarea serviciilor prestate;
            b) sa aiba acces la retelele de transport si de distributie a gazelor naturale, în conditiile prezentei ordonante, si, dupa caz, sa suporte în mod echitabil efectele dezvoltarilor de retele;
            c) sa înfiinteze si sa mentina un sistem propriu de telecomunicatii sau sa se racordeze la cele existente pentru a avea legatura între capacitatile sale de productie cu consumatorii si cu dispeceratele;
            d) sa solicite desfiintarea constructiilor si a obiectivelor amplasate nelegal în zona de protectie, precum si a celor care nu respecta distantele de siguranta fata de instalatiile si constructiile proprii, prevazute prin normativele tehnice în vigoare;
            e) sa obtina culoar de trecere pentru conductele de legatura a capacitatilor sale de productie cu sistemele de transport si/sau de distributie, în conditiile legii;
            f) sa elaboreze prescriptii si norme tehnice specifice activitatii proprii;
            g) sa înfiinteze acces temporar la obiectivele sale care nu au acces permanent, în caz de necesitate.

CAPITOLUL III
Transportul

            Transportul gazelor naturale
            Art. 8. - (1) Transportul gazelor naturale este activitatea organizata pentru vehicularea gazelor naturale prin intermediul sistemului national de transport de la producator si/sau de la furnizor pâna la distribuitor si/sau la consumator.
            (2) Activitatea de transport al gazelor naturale constituie serviciu public de interes national.
           Transportatorul de gaze naturale
            Art. 9. - Transportatorul de gaze naturale este persoana juridica, româna sau straina, autorizata si/sau licentiata în conditiile prezentei ordonante, având ca specific activitatea de transport/transport si înmagazinare a gazelor naturale, precum si de comercializare a acestora.
           Sistemul national de conducte de transport al gazelor naturale
            Art. 10. - (1) Sistemul national de conducte de transport al gazelor naturale, denumit în continuare SNT, este sistemul de transport în regim de înalta presiune (peste 6 bari), care asigura preluarea gazelor naturale de la producatori si/sau de la furnizori autohtoni sau straini si transportul acestora în vederea livrarii în sistemele de distributie si/sau la consumatorii directi.
            (2) SNT face parte din domeniul public al statului, fiind de importanta strategica.
            Obligatiile transportatorului
            Art. 11. - Transportatorul de gaze naturale are obligatia de a asigura:
            a) operarea si întretinerea SNT în conditii de siguranta, eficienta si de protectie a mediului înconjurator si de a contribui, potrivit conventiilor încheiate cu autoritatile competente, la reabilitarea si dezvoltarea acestuia;
            b) accesul producatorilor, furnizorilor si al consumatorilor eligibili la SNT în conditii egale si nediscriminatorii, în limitele capacitatilor de transport si cu respectarea regimurilor tehnologice;
            c) echilibrul fizic al SNT, respectiv planificarea, coordonarea, supravegherea, controlul si analiza functionarii SNT în conditii de siguranta;
            d) elaborarea si aplicarea regimurilor optime de transport, livrare si înmagazinare pentru cantitatile de gaze naturale notificate de producatori, furnizori si/sau de consumatori, pentru o anumita perioada;
            e) elaborarea conventiilor tehnice de exploatare cuprinzând principalele conditii tehnice care trebuie îndeplinite de furnizor, transportator si consumator, inclusiv de catre instalatiile si procedurile acestora, în vederea executarii în bune conditii a contractelor de transport si de înmagazinare a gazelor naturale, precum si a celor de vânzare-cumparare a gazelor naturale;
            f) elaborarea si actualizarea conventiilor tehnice de exploatare în zona de granita, în cazul în care furnizorul este un exportator de gaze naturale în România sau îsi tranziteaza gazele naturale pe teritoriul României; în mod similar se procedeaza în cazul în care un cumparator de gaze naturale dintr-o alta tara îsi tranziteaza gazele naturale pe teritoriul României;
            g) pastrarea confidentialitatii informatiilor comerciale obtinute în cursul desfasurarii activitatii sale;
            h) furnizarea de informatii rezonabile celorlalti operatori din sectorul gazelor naturale, în vederea realizarii conditiilor de operare sigura si eficienta a sistemelor de productie, înmagazinare si distributie;
            i) întocmirea si urmarirea bilantului de gaze naturale intrate si iesite în si din sistem;
            j) elaborarea planurilor de perspectiva privind transportul si înmagazinarea gazelor naturale, în concordanta cu stadiul actual si cu evolutia viitoare a consumului de gaze naturale; în acest scop partile interesate în transportul gazelor naturale vor furniza datele necesare.
           Drepturile transportatorului
            Art. 12. - Transportatorul de gaze naturale are, în principal, urmatoarele drepturi:
            a) sa perceapa tarife corespunzator serviciilor prestate si sa încaseze contravaloarea gazelor naturale vândute atunci când desfasoara si activitatea de comercializare a gazelor naturale;
            b) sa desfasoare activitati comerciale legate de vânzarea-cumpararea de gaze naturale de pe piata interna si externa, în vederea îndeplinirii obligatiilor de livrare, a asigurarii echilibrului fizic al sistemului, precum si pentru acoperirea consumurilor proprii;
            c) sa comercializeze gazele naturale primite ca plata a serviciilor prestate în acelasi mod ca oricare alt furnizor;
            d) sa refuze accesul tertilor la SNT în conditiile prevazute la art. 27;
            e) sa întrerupa sau sa limiteze transportul gazelor naturale în conditiile în care sunt periclitate siguranta si integritatea sistemului de transport si sa ia masuri pentru limitarea disfunctionalitatilor pe piata interna;
            f) sa întrerupa functionarea instalatiilor pentru timpul strict necesar în vederea executarii lucrarilor de întretinere si de reparatii, precum si în alte situatii prevazute de lege, cu anuntarea prealabila a dispecerilor sistemelor afectate si, dupa caz, a consumatorilor;
            g) sa elaboreze norme tehnice specifice activitatii proprii.

CAPITOLUL IV
Tranzitul

            Art. 13. - Tranzitul consta în trecerea peste teritoriul României, cu sau fara transbordare, a gazelor naturale provenind din alt stat si destinate unui stat tert.
            Art. 14. - Tranzitul de gaze naturale pe teritoriul României se efectueaza pe baze juridice si comerciale, utilizându-se conducte de transport de gaze naturale în conditiile prevazute de contracte si de norme tehnice si cu respectarea legislatiei în vigoare.
            Art. 15. - Contractele de tranzit vor fi negociate de proprietarul conductei cu entitatile corespondente din statele implicate.
            Art. 16. - Activitatea de tranzit al gazelor naturale este asigurata de operatorul SNT, care poate realiza inclusiv lucrari de dezvoltare a capacitatilor de tranzit.

CAPITOLUL V
Distributia

            Distributia gazelor naturale
            Art. 17. - (1) Activitatea de distributie a gazelor naturale consta în alimentarea unui sistem de mai multi consumatori finali într-o zona, racordati prin intermediul unor sisteme de conducte de distributie, în regim de presiune de pâna la 6 bari. Delimitarea sistemelor de distributie de cele de transport si de cele ale consumatorilor se face la iesirea din statia de reglare-masurare-predare a transportatorului si, respectiv, la iesirea din instalatiile de reglare a presiunii si de masurare a debitului la consumatori.
            (2) Distribuitorii de gaze naturale pot presta si alte servicii în conditiile licentierilor obtinute.
            (3) Activitatea de distributie a gazelor naturale constituie serviciu public de interes local.
            (4) Obligatia de prestare a serviciului public se refera la consumatorii neeligibili (captivi), care se stabilesc de autoritatile competeNte desemnate si, în special, la consumatorii casnici.
           Distribuitor de gaze naturale
            Art. 18. - Distribuitorul de gaze naturale este persoana juridica, româna sau straina, autorizata si licentiata în conditiile prezentei ordonante, având ca specific activitatea de distributie a gazelor naturale, precum si de comercializare a acestora într-o zona delimitata.
           Obligatiile distribuitorului
            Art. 19. - Distribuitorii de gaze naturale au, în principal, urmatoarele obligatii:
            a) de a opera, întretine, repara si dezvolta sistemul de distributie în conditii de siguranta, eficienta economica si de protectie a mediului înconjurator;
            b) de a pune la dispozitie consumatorilor eligibili cantitatile de gaze naturale conform prevederilor contractelor lor de aprovizionare;
            c) de a utiliza sistemele de distributie în conditii egale si nediscriminatorii;
            d) de a furniza informatii rezonabile celorlalti operatori din sectorul gazelor naturale în vederea realizarii conditiilor de operare sigura si eficienta a sistemelor de alimentare cu gaze naturale;
            e) de a pastra confidentialitatea informatiilor comerciale obtinute în cursul desfasurarii activitatii lor;
            f) de a întocmi si urmari bilantul de gaze naturale intrate si iesite în si din sisteme.
           Drepturile distribuitorului
            Art. 20. - Distribuitorul de gaze naturale are, în principal, urmatoarele drepturi:
            a) sa desfasoare activitati comerciale legate de vânzarea-cumpararea de gaze naturale de pe piata interna si externa;
            b) sa încaseze contravaloarea gazelor naturale vândute si sa perceapa tarife corespunzator serviciilor prestate;
            c) sa foloseasca, cu acordul autoritatii publice locale, cu titlu gratuit, terenurile domeniului public local pentru lucrarile de executie, exploatare, întretinere si reparatii pe care le executa, în conditiile legii;
            d) sa întrerupa functionarea instalatiilor si a alimentarii cu gaze naturale pentru timpul strict necesar executarii lucrarilor de întretinere si reparatii, precum si în alte situatii prevazute de prezenta ordonanta sau exceptionale, cu anuntarea prealabila a dispecerilor sistemelor afectate si, dupa caz, a consumatorilor;
            e) sa aiba acces la instalatiile de utilizare ale consumatorului conform contractelor si ori de câte ori este necesara interventia, potrivit legii.

CAPITOLUL VI
Interdictii

            Art. 21. - Pentru protectia conductelor, echipamentelor si a instalatiilor de gaze naturale se interzice tertilor:
            a) sa realizeze constructii de orice fel în zona de siguranta a conductelor de gaze naturale; în cazul în care, în mod exceptional, este necesar ca pe terenul pe care este amplasata reteaua de alimentare cu gaze naturale sa se execute o constructie, beneficiarul acesteia si/sau proprietarul va suporta toate cheltuielile de modificare a traseului retelei si va obtine acordurile definitive ale proprietarilor sau ale detinatorilor legali ai terenului de pe traseul unde urmeaza sa fie plasata noua conducta, precum si avizele autoritatilor competente si autorizatia de constructie;
            b) sa efectueze sapaturi sau lucrari de orice fel sub sau peste conductele de gaze naturale ori în zona de protectie a acestora, fara avizul prealabil al operatorului de sistem;
            c) sa depoziteze materiale pe caile de acces la conducte în zona de protectie a acestora;
            d) sa intervina în orice mod asupra conductelor, echipamentelor si instalatiilor de gaze naturale.

CAPITOLUL VII
Accesul la sisteme

            Art. 22. - (1) Accesul la sistemele de transport si de distributie a gazelor naturale pentru consumatorii finali se poate realiza în baza unui acord scris, emis în conformitate cu legislatia în vigoare.
            (2) Accesul la sistemele de transport si de distributie a gazelor naturale se realizeaza în regim de acces negociat, dupa cum urmeaza: orice consumator eligibil, furnizor sau producator va negocia cu operatorul de sistem (transportator si/sau distribuitor), cu buna-credinta, în conditii nediscriminatorii si transparente, accesul la sistem, în scopul încheierii unui contract de servicii sau de vânzare-cumparare pentru gaze naturale.
            (3) Transportatorul si/sau distribuitorul are obligatia de a face publice conditiile principale privind accesul negociat la sistem.
            (4) Situatiile în care accesul este reglementat se stabilesc de ANRGN, cu consultarea operatorului de sistem.
            Art. 23. - (1) Au acces la sisteme si deplina libertate de a încheia contracte de cumparare de gaze naturale cu orice producator si/sau furnizor, consumatorii finali care îndeplinesc conditiile de eligibilitate stabilite de ANRGN.
            (2) Consumatorii declarati eligibili vor încheia cu transportatorul contracte pentru rezervarea de capacitate de transport.
            Art. 24. - (1) Pâna la atingerea unui anumit grad de deschidere a pietei de gaze naturale în România, stabilit de ANRGN, distribuitorii de gaze naturale nu pot fi considerati consumatori eligibili. Distribuitorii de gaze naturale pot, daca detin licenta în conditiile legii:
            a) sa încheie contracte de cumparare de gaze naturale cu orice producator si/sau furnizor, si anume pentru acele cantitati de gaze naturale necesare consumatorilor neeligibili racordati la sistemul lor de distributie;
            b) sa încheie contracte de cumparare de gaze naturale cu Societatea Nationala de Gaze Naturale "romgaz" - S.A., în calitate de furnizor, si anume pentru acele cantitati de gaze naturale necesare consumatorilor lor finali, altii decât cei desemnati eligibili;
            c) sa încheie contracte de servicii de distributie cu toti consumatorii legati la sistemul pe care îl opereaza.
            (2) Marimea gradului de deschidere a pietei de gaze naturale din România si, deci, redefinirea consumatorilor eligibili, în diferite etape, în functie de conditiile specifice din sectorul gazelor naturale, se stabileste de ANRGN, cu consultarea Societatii Nationale de Gaze Naturale "romgaz" - S.A.
            Art. 25. - Consumatorii finali din cadrul sistemelor de distributie, care nu au fost desemnati eligibili, încheie contracte de cumparare de gaze naturale cu distribuitorii la care sunt racordati.
            Art. 26. - Consumatorii racordati direct la SNT si care nu îndeplinesc conditii de eligibilitate vor încheia contracte de cumparare de gaze naturale cu Societatea Nationala de Gaze Naturale "romgaz" - S.A., în calitate de furnizor si de operator de sistem.
           Refuzul accesului la sisteme
            Art. 27. - (1) Transportatorul sau distribuitorul de gaze naturale poate refuza accesul la sistem în urmatoarele situatii:
            a) capacitatea de transport pe subsistem sau pe conducta existenta este insuficienta;
            b) nu exista conducta de racord la sistemul de transport;
            c) accesul la sistem împiedica îndeplinirea în siguranta a obligatiilor de servicii publice;
            d) receptorii solicitati nu se încadreaza în cerintele minime privind siguranta în functionare si protectia mediului, prevazute de legislatia în vigoare.
            (2) Transportatorul sau distribuitorul de gaze naturale, care initial refuza accesul la sistem din lipsa de capacitate sau de conducta de racord, va lua masurile necesare asigurarii accesului prin executarea lucrarilor de dezvoltare, numai în conditiile unor solutii viabile din punct de vedere tehnic si economic sau ale suportarii de catre solicitant a costurilor aferente realizarii lucrarilor necesare, în conditiile regimului legal de proprietate si de operare a sistemelor.
            (3) În caz de refuz nejustificat al accesului la sistem, solicitantul se poate adresa pentru rezolvarea neîntelegerii ANRGN, în calitatea sa de autoritate competenta.

CAPITOLUL VIII
Înmagazinarea gazelor naturale

            Art. 28. - Gazele naturale se înmagazineaza în scopul armonizarii variatiilor sezoniere, zilnice si orare de consum, cu capacitatile de furnizare si de transport, precum si pentru scopurile operationale si strategice pentru care s-au stabilit atributiile Societatii Nationale de Gaze Naturale "romgaz" - S.A.
            Art. 29. - Depozitele existente la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante sunt luate în concesiune de Societatea Nationala a Gazelor Naturale "romgaz" - S.A. si sunt operate de sucursalele sau filialele acesteia. În masura în care se autorizeaza si se licentiaza noi operatori de transport, acestia pot primi dreptul de a constitui depozite proprii.
            Art. 30. - (1) Persoanele juridice, române sau straine, licentiate de ANRGN, pot avea acces la depozitele existente, scop în care operatorul presteaza serviciul de înmagazinare pe baza de tarif.
            (2) Persoanele juridice, române sau straine, pot participa împreuna cu operatorii de transport si/sau de înmagazinare, licentiati în conditiile prezentei ordonante, la realizarea de depozite noi.
            Art. 31. - Prestatorul de servicii de înmagazinare a gazelor naturale are obligatia de a asigura accesul producatorilor si/sau al furnizorilor la capacitatile de înmagazinare, în conditii egale si nediscriminatorii, în limitele capacitatilor existente si cu respectarea conditiilor tehnice, de calitate si de siguranta ale depozitelor.
            Art. 32. - Prestatorul de servicii de înmagazinare a gazelor naturale are obligatia sa rezerve o capacitate minima de înmagazinare pentru transportator, astfel încât acesta sa poata mentine, în orice moment, echilibrul fizic al sistemului general de alimentare cu gaze naturale în orice perioada a anului si cu mentinerea parametrilor minimi de functionare a SNT.

CAPITOLUL IX
Furnizarea si utilizarea gazelor naturale

            Contractul de furnizare
            Art. 33. - (1) Furnizarea gazelor naturale este activitatea prin care un agent economic licentiat în conditiile prezentei ordonante pune la dispozitie gaze naturale clientilor interesati. Comercializarea gazelor naturale se face numai pe baza unui contract, denumit în cele ce urmeaza contract de furnizare, care se încheie între furnizor si consumator/client si care trebuie sa cuprinda cel putin clauzele minimale stabilite de lege, în general, si de ANRGN, în particular, prin contracte-cadru stabilite pentru categorii de consumatori.
            (2) Gazele naturale livrate clientului se factureaza de furnizor pe baza indicatiilor echipamentelor de masurare montate de acesta, cu exceptia cazurilor în care se stabileste altfel prin reglementari speciale sau prin contract.
            (3) Clientul este obligat sa plateasca gazele naturale consumate.
            (4) Furnizorul are dreptul sa întrerupa furnizarea gazelor naturale clientului, în caz de neplata, dupa o preavizare prealabila a acestuia.
           Contractarea gazelor naturale
            Art. 34. - (1) Contractul de furnizare a gazelor naturale reglementeaza raporturile dintre furnizor si client cu privire la furnizarea, facturarea si plata gazelor naturale. Contractul de furnizare poate include si efectuarea unor servicii de catre furnizor.
            (2) Contractarea furnizarii gazelor naturale se face tinându-se seama de natura furnizorului si a clientului, de necesarul solicitat si de posibilitatile furnizorului de asigurare a acestuia. Cantitatile convenite se prevad în anexa la contract, cu defalcare anuala, trimestriala si zilnica.
            (3) Negocierea si încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale cu clienti eligibili se realizeaza dupa obtinerea de catre solicitant a tuturor acordurilor si avizelor privind accesul la sistem, prevazute de legislatia în vigoare, si înainte de punerea în functiune a instalatiei de utilizare.
            (4) Contractul de furnizare a gazelor naturale se încheie pentru o durata convenita între parti.
            (5) Clientul poate cere rezilierea contractului, cu un preaviz de 30 de zile.
            (6) Furnizorul poate rezilia unilateral contractul dupa punerea în întârziere a clientului, în caz de consum fraudulos, de neplata a facturilor sau în alte situatii prevazute în prezenta ordonanta, inclusiv cele legate de asigurarea eficientei energetice, protectia mediului si siguranta oamenilor.
           Interdictia de revânzare a gazelor naturale
            Art. 35. - Consumatorul nu poate revinde gazele naturale cumparate.
           Echipamente de masurare la clienti
            Art. 36. - (1) Echipamentele de masurare care servesc pentru determinarea si decontarea consumurilor de gaze naturale între partile contractante vor fi certificate potrivit legislatiei în vigoare si vor fi montate numai de catre operator, cu acceptul furnizorului.
            (2) Tipul echipamentelor de masurare la clienti este stabilit de furnizor, în functie de parametrii si de conditiile de livrare a gazelor naturale.
            (3) Echipamentele de masurare apartin operatorului.
            (4) Echipamentele de masurare care, la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante, apartin clientilor vor fi cumparate sau, dupa caz, înlocuite de operator, treptat, în functie de posibilitatile financiare ale acestuia, într-o perioada de maximum 5 ani.
            Art. 37. - (1) Echipamentele de masurare se monteaza si se sigileaza de catre operator, în prezenta delegatului împuternicit al clientului, cu consemnarea acestei operatiuni într-un proces-verbal.
            (2) Echipamentele de masurare vor fi verificate periodic sau ori de câte ori este necesar si vor fi înlocuite în caz de uzura sau avarie de catre operator, pe cheltuiala acestuia.
            (3) În cazul în care deteriorarea se produce în orice mod din vina clientului, acesta va suporta costul echipamentelor deteriorate si al lucrarilor de montare, verificare si remontare.
            (4) În cazul în care echipamentul de masurare este defect, calculul cantitatilor de gaze naturale consumate se face dupa metodologia stabilita de operator, cu acordul furnizorului, împreuna cu clientul, prin contract.
            (5) Operatorul are obligatia sa înlocuiasca în termen de cel mult 10 zile de la data înregistrarii sesizarii scrise echipamentul de masurare reclamat ca fiind defect sau suspect de înregistrari eronate. Echipamentul de masurare se verifica într-un laborator de metrologie autorizat, care va indica eroarea de înregistrare cu care se va recalcula consumul pe perioada nefunctionarii acestuia, pe baza întelegerii dintre partile contractante.
            (6) Masuratorile efectuate de client în instalatiile proprii nu sunt opozabile masuratorilor efectuate de furnizor decât în masura în care se ajunge la un acord între parti.
           Limitarea sau întreruperea furnizarii gazelor naturale
            Art. 38. - (1) Furnizorul este autorizat sa limiteze sau sa întrerupa furnizarea gazelor naturale în urmatoarele situatii:
            a) când se pericliteaza viata sau sanatatea oamenilor ori integritatea bunurilor materiale;
            b) pentru prevenirea sau limitarea extinderii avariilor în instalatiile tehnologice de gaze naturale în zona instalatiilor de productie, depozitare si a retelelor de transport si de distributie;
            c) consum fraudulos de gaze naturale;
            d) neachitarea facturii pentru gazele naturale consumate la termenele stabilite prin contract, precum si neplata daunelor rezultate din deteriorarea unor instalatii ale operatorului, când acestea se datoreaza culpei clientului;
            e) împiedicarea delegatului operatorului de a monta, de a verifica sau de a citi aparatele de masurare pentru decontarea contravalorii gazelor naturale consumate sau de a verifica si de a remedia defectiunile la instalatiile operatorului, când acestea se afla pe teritoriul clientului, pe baza de program convenit cu acesta;
            f) consumatorul a depasit consumul de gaze naturale prevazut în contract si nu a luat masuri pentru reducerea acestuia pâna la încadrarea în cantitatile contractate;
            g) pentru executarea de lucrari la instalatiile de alimentare noi sau pentru remedierea, înlocuirea ori modificarea celor existente, pe baza de program convenit cu consumatorul;
            h) consumatorul modifica reglajele instalatiilor de reglare-masurare;
            i) la cererea clientului.
            (2) Furnizorul si/sau operatorul sunt obligati sa anunte clientii afectati de întreruperile planificate în modul stabilit prin contracte si sa comunice durata planificata pentru întreruperile necesare în vederea executarii unor lucrari de întretinere si de reparatii.
            (3) Cazurile de întrerupere a furnizarii gazelor naturale prevazute la alin. (1), cu exceptia situatiilor prevazute la lit. a), b), g) si h), vor fi preavizate cu 3 zile lucratoare si vor fi aplicate în cazul în care clientul nu s-a conformat preavizului primit, în termen de 6 ore dupa expirarea acestuia.
            (4) Furnizorul si/sau operatorul raspund pentru daunele rezultate din întreruperile sau din limitarile executate, cauzate din culpa sa.
            (5) Furnizorul si/sau operatorul nu raspund fata de clienti pentru întreruperea furnizarii gazelor naturale sau pentru neasigurarea calitatii acestora în cazurile de forta majora. De asemenea, furnizorul nu raspunde pentru întreruperile furnizarii gazelor naturale, cauzate de clienti.
            (6) În cazul penuriei nationale de combustibili sau în situatii exceptionale, determinate de evolutia economiei internationale, de starea economiei nationale, de necesitatile de aparare sau de protectie a mediului înconjurator, la propunerea ministerului de resort, Guvernul poate aproba limitarea sau întreruperea furnizarii gazelor naturale, stabilind, prin hotarâre, conditiile de aplicare a acestei masuri.
           Raspunderi ale furnizorului si ale operatorului
            Art. 39. - (1) Furnizorul raspunde pentru toate daunele provocate consumatorului prin încalcarea contractului si, în special, daca nu începe furnizarea gazelor naturale la termenul contractat sau nu livreaza gaze naturale în conditiile stabilite în contract.
            (2) Operatorul raspunde pentru toate daunele provocate consumatorului când:
            a) nu anunta consumatorul din timp cu privire la întreruperile programate pentru lucrarile planificate;
            b) dupa întreruperea furnizarii gazelor naturale, ceruta de consumator, nu reia furnizarea în prima zi lucratoare dupa primirea, în scris, a înstiintarii privind încetarea motivului întreruperii.
           Raspunderea consumatorului
            Art. 40. - (1) Consumatorul raspunde pentru daunele cauzate furnizorului/operatorului prin nerespectarea contractului, precum si pentru actiuni care afecteaza instalatiile si pun în pericol sanatatea persoanelor ori integritatea bunurilor materiale.
            (2) De asemenea, consumatorul raspunde, daca:
            a) provoaca în procesul de consum perturbatii ale parametrilor de calitate si de siguranta, care conduc la întreruperea furnizarii gazelor naturale sau pericliteaza continuitatea alimentarii;
            b) nu respecta prescriptiile privind racordarea la retele a instalatiilor de utilizare;
            c) deterioreaza instalatia de racordare sau instalatiile de masurare, violeaza sigiliile sau nu anunta furnizorul/operatorul despre deteriorarea acestora;
            d) consuma gaze naturale ocolind sau afectând instalatiile de masura ori consuma gaze naturale fara acordul furnizorului/operatorului, dupa sistarea furnizarii;
            e) nu plateste sau plateste cu întârziere contravaloarea gazelor naturale consumate;
            f) consuma gaze naturale într-un mod diferit fata de prevederile acordului de utilizare a gazelor naturale;
            g) nu respecta dispozitiile privind limitarea consumului;
            h) nu exploateaza si nu întretine instalatiile proprii de utilizare, în conformitate cu prescriptiile si cu normativele în vigoare;
            i) modifica valorile parametrilor de protectie, reglare si masurare, stabilite de comun acord cu furnizorul/operatorul;
            j) nu asigura accesul personalului si al utilajelor la instalatiile apartinând furnizorului si nu permite persoanelor împuternicite sa efectueze controlul privind modul de utilizare a gazelor naturale în conformitate cu normele si cu normativele în vigoare;
            k) pe traseele instalatiilor de utilizare a gazelor naturale ridica constructii, depoziteaza materiale sau efectueaza lucrari subterane fara acordul prealabil al furnizorului.
            (3) Nerespectarea acordului de utilizare si a contractului de furnizare sau consumul fraudulos de gaze naturale atrage plata contravalorii gazelor naturale consumate în perioada respectiva si, dupa caz, suportarea urmatoarelor consecinte precizate în contract:
            a) penalizari;
            b) despagubiri;
            c) întreruperea furnizarii gazelor naturale;
            d) deconectarea de la sistem.
           Obligatii ale consumatorilor pentru cresterea eficientei energetice
            Art. 41. - În vederea utilizarii gazelor naturale în conditii de eficienta energetica, siguranta în functionare si de protectie a mediului înconjurator, aparatele de utilizare, cum sunt arzatoarele, si principalele elemente cu functionare independenta care urmeaza a fi montate în instalatiile de utilizare vor avea randamente termotehnice de minimum 85%, vor fi prevazute cu elemente de protectie si automatizare, iar continutul maxim de emisii poluante nu va depasi limitele admise, prevazute de legislatia în vigoare la instalatii noi, instalatii modernizate si/sau reparate capital. În cazul instalatiilor vechi, aceste conditii vor fi asigurate într-un interval stabilit de ANRGN.
            Art. 42. - (1) Clientii sunt obligati:
            a) sa respecte normele tehnice în vigoare privind exploatarea, întretinerea, repararea instalatiilor proprii si a receptorilor de gaze naturale, precum si dotarea acestora cu aparate de masura si control;
            b) sa recupereze caldura reziduala din procesele tehnologice, acolo unde se justifica economic, utilizând în acest scop instalatii de termoficare omologate.
            (2) Clientii care folosesc mai mult de 1,5 milioane m?/an sunt obligati:
            a) sa numeasca un responsabil autorizat în domeniul gazelor naturale;
            b) sa dezvolte un program de economisire a gazelor naturale pe o perioada de 5 ani, care sa evidentieze tehnologiile cerute, sursele si mecanismele de finantare si care sa conduca la o reducere relativa a intensitatii energetice, a emisiunilor toxice si a celor responsabile de efectul de sera în atmosfera;
            c) sa asigure întocmirea anuala a bilantului energetic de catre un auditor acreditat.
           Asistenta consumatorilor
            Art. 43. - În scopul cresterii eficientei utilizarii gazelor naturale la consumatori, operatorii sistemelor, cu acordul consumatorilor, vor organiza si vor desfasura activitati de verificare a instalatiilor de utilizare, de informare, consultanta, cercetare, actiuni demonstrative si promotionale, prestari de servicii si lucrari de executie.
           Stabilirea reglementarilor de eficienta energetica
            Art. 44. - (1) Normele si prescriptiile tehnice, normativele si reglementarile obligatorii pentru exploatarea si folosirea eficienta a retelelor, instalatiilor si a echipamentelor de gaze naturale se stabilesc de ANRGN, cu consultarea societatilor comerciale si a asociatiilor profesionale specializate din domeniul gazelor naturale si cu participarea entitatilor abilitate, autorizate si licentiate în conditiile legii.
            (2) Reglementarile tehnice stabilite conform alin. (1) cuprind si valori indicative pentru parametrii importanti si trebuie sa aiba un caracter obiectiv si impartial.
            Elaborarea si revizuirea standardelor de eficienta
            Art. 45. - (1) Asociatia de Standardizare din România, la propunerea Societatii Nationale de Gaze Naturale "romgaz" - S.A. si a ANRGN, elaboreaza programe privind revizuirea sau, dupa caz, întocmirea de standarde de eficienta energetica, armonizate cu normele europene în vigoare.
            (2) Pentru producatorii si furnizorii de receptori de gaze naturale prevederile standardelor si ale prescriptiilor de eficienta energetica si protectie a mediului în domeniul gazelor naturale sunt obligatorii.
            Utilizarea eficienta a resurselor în sectorul gazelor naturale
            Art. 46. - În scopul utilizarii eficiente a resurselor de gaze naturale, agentii economici cu activitate de productie, transport, depozitare si de distributie a gazelor naturale sunt obligati, dupa caz, sa ia masuri pentru:
            a) asigurarea parametrilor de performanta ai instalatiilor, aparatelor si dispozitivelor;
            b) reducerea consumului propriu de gaze naturale si energie, precum si a scurgerilor de gaze naturale în atmosfera.
            Dreptul de control
            Art. 47. - Furnizorul este în drept:
            a) sa verifice modul de exploatare si de întretinere a instalatiilor de utilizare apartinând consumatorilor;
            b) sa verifice conformitatea si performantele energetice ale aparatelor, utilajelor si echipamentelor de gaze naturale ale consumatorilor;
            c) sa sesizeze organele abilitate cu privire la cazurile de consum fraudulos de gaze naturale;
            d) sa ia masuri, în conditiile legii, în vederea reglementarii situatiilor prevazute la lit. a), b) si c);
            e) sa numeasca comisii pentru expertizarea accidentelor si avariilor produse în instalatiile de productie, înmagazinare, transport, distributie si utilizare a gazelor naturale.

CAPITOLUL X
Proiectarea, executia si atestarea în domeniul gazelor naturale

            Art. 48. - (1) Lucrarile si instalatiile de productie, depozitare, transport, distributie si utilizare a gazelor naturale se proiecteaza si se executa de catre persoane juridice, române sau straine, autorizate în conditiile prezentei ordonante.
            (2) Proiectarea si executia se realizeaza în conformitate cu normativele tehnice în vigoare, numai dupa obtinerea acordurilor si a avizelor necesare.
            (3) Avizarea si verificarea proiectelor de executie se efectueaza de operatorii sistemelor la care consumatorii se racordeaza si, dupa caz, de operatorii instalatiilor de utilizare.
            Art. 49. - (1) Operatorii de sisteme sunt în drept sa urmareasca si sa verifice modul de executie a lucrarilor de constructii-montaj pe care urmeaza sa le exploateze si sa le întretina sau la care se racordeaza, în vederea respectarii proiectelor de executie avizate, indiferent de sursa de finantare.
            (2) În cazul în care operatorul sistemului ce urmeaza a fi realizat nu este stabilit, beneficiarul investitiei are obligatia sa asigure urmarirea si verificarea modului de executie a lucrarilor de constructii-montaj prin intermediul unui operator autorizat, în baza unui contract de prestari de servicii încheiat în acest sens.
            Art. 50. - (1) Echipamentele, instalatiile, aparatele, produsele si procedeele utilizate în sectorul gazelor naturale vor fi în mod obligatoriu atestate tehnic.
            (2) Atestarea tehnica este o faza preliminara obtinerii agrementului tehnic si a certificatului de aprobare de model, emise în conformitate cu legislatia în vigoare.
            (3) Metodologia de emitere a atestatelor tehnice va fi elaborata de ANRGN în termen de 90 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante si va fi data publicitatii.
            (4) Se interzice utilizarea în sectorul gazelor naturale a echipamentelor, instalatiilor, aparatelor, produselor si procedeelor care nu poseda agrement tehnic.

CAPITOLUL XI
Preturi si tarife

            Fundamentarea preturilor si a tarifelor
            Art. 51. - Sistemul de preturi si tarife la gaze naturale va fi conceput astfel încât sa faciliteze:
            - apropierea de valoarea de piata a combustibililor alternativi si recuperarea costurilor serviciilor de transport, înmagazinare si distributie a gazelor naturale;
            - dezvoltarea capacitatilor de productie, transport, înmagazinare si distributie si înlocuirea celor uzate;
            - investitiile straine si transferul de tehnologie;
            - economisirea de energie la consumatorii finali;
            - largirea bazei de rezerve de gaze naturale;
            - îmbunatatirea calitatii gazelor naturale si a serviciilor prestate la consumatori;
            - diversificarea surselor de alimentare cu gaze naturale si marirea sigurantei aprovizionarilor.
            Art. 52. - Sistemul de preturi si tarife trebuie sa conduca la realizarea unei piete moderne si competitive a gazelor naturale.
            Tipuri de preturi si de tarife
            Art. 53. - (1) În sectorul gazelor naturale se aplica urmatoarele categorii de preturi si tarife:
            a) preturi rezultate din mecanismele concurentiale ale pietei pentru gazele naturale care se achizitioneaza de la     producatori si pentru gazele naturale care se contracteaza de consumatorii eligibili;
            b) preturi reglementate pentru activitatile ce decurg din obligatia de serviciu public;
            c) tarife reglementate pentru:
            - activitatile cu caracter de monopol natural, din care fac parte tarifele pentru serviciile de transport al gazelor naturale si tarifele pentru depozitare;
            - activitatea de distributie a gazelor naturale;
            d) tarife negociate pentru alimentarea consumatorilor eligibili.
            (2) Tarifele reglementate pentru consumatorii finali de gaze naturale se stabilesc de ANRGN, cu consultarea operatorului de sistem.
            (3) Agentul economic care solicita încheierea unui contract de furnizare a gazelor naturale este îndreptatit sa îsi aleaga prin contract o modalitate de tarifare dintre cele aprobate si practicate de furnizor.
            Evidentierea costurilor si a veniturilor
            Art. 54. - Agentii economici din sectorul gazelor naturale, care practica tarife conform art. 55, sunt obligati sa tina contabilitatea de gestiune, conform normelor legale, care sa permita ANRGN cunoasterea costurilor fixe si a celor variabile, precum si a veniturilor realizate.
            Principiile pentru fundamentarea propunerilor de sisteme de tarife reglementate
            Art. 55. - (1) Propunerile de sisteme de tarife reglementate pentru gazele naturale se elaboreaza, dupa caz, de unitatile de productie, transport, depozitare si de distributie si, împreuna cu baza de calcul, se comunica ANRGN.
            (2) Principiile care stau la baza sistemelor de preturi si tarife pentru gazele naturale sunt urmatoarele:
            a) sistemele de tarife trebuie sa contribuie la utilizarea eficienta a gazelor naturale;
            b) sistemele de tarife trebuie sa fie diferentiate, permitând clientului consumator alegerea tipului de tarif care îi este mai favorabil dintre cele practicate de furnizor;
            c) tarifele trebuie sa permita stimularea asigurarii cu gaze naturale de calitate, la cele mai mici preturi;
            d) tarifele de vânzare ale gazelor naturale catre consumatori nu trebuie sa contina diferentieri nejustificate între diversele tipuri de consumatori;
            e) la stabilirea tipurilor de tarife trebuie avute în vedere cheltuielile legate de capacitatile de depozitare, necesare pentru o alimentare sigura si continua, cele legate de protectia mediului, precum si cele pentru închiderea, dezafectarea sau conservarea unor instalatii;
            f) pentru consumatorii eligibili tariful trebuie sa aiba o structura binomiala, respectiv un termen fix dependent de capacitatea comandata si un termen variabil în functie de cantitatea de gaze naturale consumata;
            g) tarifele nu pot avea caracter promotional;
            h) tarifele nu pot fi stabilite în functie de tipul de utilizare a gazelor naturale;
            i) structura tarifelor trebuie sa permita încurajarea procedeelor de trecere a cererii din perioada de vârf de consum la perioadele de consum redus;
            j) tarifele nu pot fi micsorate din considerente de politica sociala sau antiinflationista. Asigurarea de catre stat a unui anumit nivel de protectie sociala pentru unele categorii de consumatori se va realiza prin acordarea de subventii sau de ajutoare direct acestora;
            k) protectia intereselor consumatorilor, asigurarea calitatii serviciilor, promovarea concurentei în productia si în furnizarea gazelor naturale.
            (3) Este interzisa subventionarea consumatorilor prin tarifele la gazele naturale sau recuperarea costurilor corespunzatoare serviciului asigurat pentru o anumita categorie de consumatori prin tarifele practicate altor categorii de consumatori.
            Revizuirea tarifelor reglementate
            Art. 56. - (1) Revizuirea tarifelor reglementate la gazele naturale se face de ANRGN, cu avizul Oficiului Concurentei, având la baza propunerile fundamentate si prezentate de agentii economici din sectorul gazelor naturale.
            (2) Tarifele reglementate se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, de catre ANRGN si vor intra în vigoare
dupa 15 zile de la data publicarii lor.

CAPITOLUL XII
Autorizari si licentieri

            Activitati supuse autorizarii si licentierii
            Art. 57. - (1) Realizarea de noi capacitati de productie, transport, depozitare si distributie a gazelor naturale, reabilitarea si retehnologizarea celor existente, precum si punerea în functiune a acestora sunt efectuate de persoane juridice, române sau straine, autorizate de ANRGN, în conditiile prezentei ordonante.
            (2) Exploatarea comerciala a capacitatilor de productie, transport, depozitare si distributie, precum si comercializarea gazelor naturale (vânzare-cumparare-intermediere) sunt efectuate de persoane juridice, române sau straine, licentiate de ANRGN, în conditiile prezentei ordonante.
            Regimul autorizarii si licentierii
            Art. 58. - (1) ANRGN acorda autorizatii si licente agentilor economici din sectorul gazelor naturale, în vederea desfasurarii activitatilor prevazute la art. 57.
            (2) Pentru autorizare si/sau licentiere solicitantul va înregistra cererea la ANRGN.
            (3) La cerere vor fi anexate actele si documentele care probeaza îndeplinirea de catre solicitant a conditiilor economice, financiare, tehnice si încadrarea cu personal de specialitate, stabilite pe categorii de capacitati si de activitati în domeniu.
            (4) Modelul cererii de autorizare si/sau de licentiere, documentele care vor fi anexate la aceasta, procedura, continutul, termenele, tarifele si conditiile constând în criterii, niveluri, atestari, avize, garantii si altele asemenea, diferentiate pe categorii de activitati, se stabilesc prin regulament elaborat de ANRGN si aprobat prin hotarâre a Guvernului.
            (5) Agentii economici din sectorul gazelor naturale sunt obligati sa solicite acordarea autorizatiilor si a licentelor în termen de cel mult 6 luni de la data intrarii în vigoare a regulamentului prevazut la alin. (4).
            (6) Solicitantul trebuie sa fie persoana juridica cu sediul în România.
            (7) Solicitantul care nu detine un sediu stabil în România poate, în conditiile legii, sa stabileasca si sa mentina un sediu secundar pe întreaga durata a autorizarii si/sau a licentierii.
            (8) Nu pot primi autorizatie si/sau licenta solicitantii aflati în procedura reorganizarii judiciare sau a falimentului si nici cei carora le-a fost retrasa sau anulata o autorizatie sau o licenta într-o perioada de 5 ani anteriori datei înregistrarii cererii.
            (9) Refuzul autorizarii si/sau al licentierii, lipsa unui raspuns în termen si orice alta solutie a ANRGN, considerate de solicitant ilegale si prejudiciabile, pot fi atacate, în conditiile legii, la instanta de contencios administrativ.
            Modificarea autorizatiilor si licentelor
            Art. 59. - (1) În cazul modificarii statutului titularului autorizatiei si/sau al licentei - prin divizare, fuziune, schimbarea obiectului de activitate, a sediului, modificarea capitalului social - a patrimoniului sau în cazul altor modificari care afecteaza autorizatia si/sau licenta eliberata, titularul are obligatia sa notifice la ANRGN, fara întârziere, comunicarea înregistrarii actelor modificatoare, în conditiile legii, sau, dupa caz, situatia creata.
            (2) Primind notificarea prevazuta la alin. (1) ANRGN examineaza situatia si dispune, daca apreciaza, eliberarea de noi autorizatii si/sau licente, cu continutul modificat corespunzator, anulându-le pe cele initiale.
            Suspendarea si retragerea autorizatiilor si licentelor
            Art. 60. - (1) În caz de nerespectare de catre titular a prevederilor autorizatiei si/sau licentei sau de neîndeplinire a obligatiilor legale de catre acesta, constatate de ANRGN din oficiu, la sesizarea tertilor sau la notificarea de catre titular, ANRGN este în drept sa procedeze dupa cum urmeaza:
            a) daca situatia creata este remediabila:
            - suspenda autorizatia si/sau licenta pe perioada în care titularul este obligat sa remedieze situatia;
            - retrage autorizatia si/sau licenta, daca titularul nu remediaza situatia pe perioada suspendarii;
            b) daca situatia creata este iremediabila, retrage autorizatia si/sau licenta.
            (2) ANRGN va suspenda autorizatia si/sau licenta titularului în cazul falimentului acestuia.
            (3) ANRGN va suspenda autorizatia si/sau licenta titularului, persoana fizica, în cazul decaderii si al incapacitatii acestuia.
            (4) În cazurile prevazute la alin. (1), (2) si (3) persoanele prejudiciate îl pot actiona pe titular în justitie pentru recuperarea pagubelor cauzate.
            (5) Suspendarea sau retragerea autorizatiei si/sau a licentei poate fi contestata în instanta de contencios administrativ competenta de catre titular în conditiile legii.
            Autorizarea personalului de proiectare, executie, exploatare si întretinere din sectorul gazelor naturale
            Art. 61. - (1) În scopul respectarii prevederilor prescriptiilor tehnice si ale normativelor tehnice în vigoare, toate instalatiile din sectorul gazelor naturale vor fi proiectate, executate, exploatate si întretinute de catre persoane fizice specializate, denumite în continuare instalatori autorizati.
            (2) Calitatea de instalator autorizat se obtine în urma promovarii unui examen si este atestata printr-o legitimatie.
            (3) Legitimatia este nominala, netransmisibila si valabila pe întregul teritoriu al tarii.
            (4) Activitatea depusa în baza calitatii de instalator autorizat poate fi exercitata de titularul acesteia numai ca angajat permanent al unui agent economic cu obiect de activitate din sectorul gazelor naturale.
             Art. 62. - (1) Instalatorii sunt autorizati pentru:
            - proiectarea, executia, exploatarea si întretinerea instalatiilor de gaze naturale care functioneaza în regim de presiune mai mica sau egala cu 6 bari;
            - proiectarea, executia, exploatarea si întretinerea instalatiilor de gaze naturale care functioneaza în regim de presiune mai mare de 6 bari.
            (2) Instalatorii vor fi autorizati de ANRGN pentru proiectarea, executia, exploatarea si întretinerea instalatiilor de productie, transport, înmagazinare, distributie si utilizare a gazelor naturale.
            (3) ANRGN va elabora în termen de 6 luni de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante reglementarile privind regimul autorizarii instalatorilor.
            (4) Reglementarile vor fi aprobate prin ordin al ministrului industriei si comertului si vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

CAPITOLUL XIII
Exproprierea, concesionarea si regimul drepturilor asupra proprietatii altuia

            Exproprierea
            Art. 63. - (1) Lucrarile de realizare, reabilitare, retehnologizare, exploatare si întretinere a capacitatilor de productie, transport, depozitare si distributie a gazelor naturale sunt de utilitate publica.
            (2) Terenurile necesare pentru realizarea lucrarilor prevazute la alin. (1), cele aferente zonei de protectie si de siguranta a capacitatilor, precum si constructiile situate pe aceste terenuri pot face obiectul exproprierii pentru cauza de utilitate publica, în conditiile legii.
            Concesionarea
            Art. 64. - (1) Capacitatile de productie, transport, depozitare si distributie a gazelor naturale, terenurile aferente acestora, precum si serviciile de transport, înmagazinare si de distributie a gazelor naturale pot face obiectul concesionarii catre persoane juridice române sau straine, în conditiile legii.
            (2) În afara criteriilor generale prevazute de legislatia în vigoare, pentru aprobarea concesiunii se vor aplica si urmatoarele criterii specifice:
            a) obligatia concesionarului de a realiza productia, înmagazinarea, transportul si distributia gazelor naturale la parametrii calitativi si tehnici prevazuti în normele tehnice în vigoare;
            b) obligatia concesionarului de a transporta gaze naturale într-o anumita zona de consum si de a alimenta orice consumator din acea zona, care îndeplineste conditiile prevazute de prezenta ordonanta;
            c) obligatia concesionarului de a respecta dispozitiile operative ale dispecerului Societatea Nationala de Gaze Naturale "romgaz" - S.A.;
            d) obligatia concesionarului de a îndeplini la termenele stabilite masurile prevazute în actele de control încheiate de concedent.
            (3) Persoanele juridice interesate sa participe la licitatie în vederea obtinerii unei concesiuni trebuie sa obtina o autorizatie sau o licenta provizorie de la autoritatea competenta privind desfasurarea activitatii care face obiectul concesionarii. Dupa adjudecarea concesiunii autorizatia/licenta provizorie a câstigatorului licitatiei se va transforma în autorizatie/licenta definitiva.
            Art. 65. - (1) Titularul unui contract de concesiune este în drept sa transfere altei persoane juridice drepturile si obligatiile contractuale numai cu aprobarea scrisa a concedentului; orice transfer realizat fara aprobare este lovit de nulitate si atrage încetarea valabilitatii contractului de concesiune, prin decizia concedentului.
            (2) Cesiunea contractului catre alta persoana juridica nu exonereaza titularul concesiunii de raspunderea solidara cu cesionarul pentru obligatiile asumate prin contract.
            Art. 66. - Dreptul concesionarului asupra bunului sau asupra serviciului public concesionat nu poate fi grevat cu sarcini.
            Art. 67. - (1) Concesiunea înceteaza:
            a) ca efect al expirarii duratei pentru care a fost acordata sau a perioadei de valabilitate a contractelor;
            b) prin renuntarea de catre concesionar;
            c) prin retragerea dreptului concesiunii de catre concedent;
            d) prin retragerea autorizatiei si/sau a licentei.
            (2) La încetarea concesiunii, indiferent de cauzele care au determinat-o, instalatiile trec în proprietatea concedentului, libere de orice sarcini sau obligatii.
            (3) Cu 3 ani înainte de expirarea concesiunii concedentul va stabili situatia în care vor fi repuse în functiune instalatiile care au facut obiectul contractului de concesiune dupa expirare.
            (4) În termen de maximum 3 luni de la încetarea administrarii sau concesiunii, prin renuntare sau retragere, concedentul va stabili masurile care urmeaza sa fie luate în legatura cu instalatiile care au facut obiectul contractului.
            Art. 68. - (1) Concesionarul poate renunta la contract, daca îndeplineste, cumulativ, urmatoarele conditii:
            a) comunica în scris autoritatii competente intentia sa de renuntare;
            b) pune la dispozitie concedentului întreaga documentatie privind activitatea desfasurata pâna la data renuntarii, precum si rezultatele acesteia;
            c) achita concedentului redeventa datorata pâna la momentul încetarii concesiunii.
            (2) Dupa îndeplinirea de catre titular a conditiilor prevazute la alin. (1) concedentul emite decizia de încuviintare a renuntarii, care va fi publicata în Monitorul Oficial al României.
            (3) Renuntarea la contract devine efectiva la 60 de zile de la notificarea intentiei de renuntare, cu îndeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1).
            (4) Titularul va ramâne raspunzator fata de cei interesati atât pentru toate pagubele cauzate prin exploatarea si prin lucrarile efectuate pâna la data renuntarii, cât si pentru cele rezultate din relatiile comerciale, inclusiv pentru cele constatate dupa emiterea deciziei de încuviintare a renuntarii.
            Art. 69. - (1) Dreptul de concesiune poate fi retras de concedent în situatiile în care titularul:
            a) nu efectueaza volumul de lucrari de dezvoltare si de exploatare prevazut în contract pentru o perioada data si expirata;
            b) utilizeaza si alte metode sau tehnologii de exploatare decât cele aprobate de concedent;
            c) încalca normele referitoare la protectia mediului înconjurator;
            d) nu respecta orice alte clauze prevazute în contract, inclusiv în ceea ce priveste plata redeventelor.
            (2) Decizia de retragere a concesiunii emisa de concedent poate fi contestata, în termen de 30 de zile de la comunicare, la instanta de contencios administrativ competenta. Decizia ramasa definitiva va fi publicata în Monitorul Oficial al României.
            Regimul drepturilor asupra proprietatii altuia
            Art. 70. - Asupra terenurilor si altor bunuri proprietate privata a persoanelor fizice sau juridice, precum si asupra activitatilor desfasurate de persoane fizice sau juridice în vecinatatea capacitatilor, concesionarii din sectorul gazelor naturale beneficiaza, cu acordul proprietarilor si al titularilor de activitati, în conditiile legii, pe durata lucrarilor de realizare, reabilitare, retehnologizare, respectiv de exploatare si de întretinere a capacitatilor respective, de urmatoarele drepturi:
            a) dreptul de uz pentru executarea lucrarilor necesare în vederea realizarii, reabilitarii sau retehnologizarii capacitatii;
            b) dreptul de uz pentru asigurarea functionarii normale a capacitatii prin efectuarea reviziilor, reparatiilor si a interventiilor necesare;
            c) servitutea de trecere subterana, de suprafata sau aeriana pentru instalarea de retele, de conducte, linii sau de alte echipamente aferente capacitatii si pentru accesul la locul de amplasare a acestora;
            d) dreptul de a obtine restrângerea sau încetarea unor activitati care ar putea pune în pericol persoane si bunuri;
            e) dreptul de acces la utilitatile publice.
            Art. 71. - (1) În exercitarea dreptului de uz pentru executarea lucrarilor necesare în vederea realizarii, reabilitarii sau retehnologizarii capacitatilor concesionarul poate:
            a) sa depoziteze pe terenurile proprietate privata materiale, echipamente, utilaje si instalatii;
            b) sa desfiinteze culturi sau plantatii ori alte amenajari existente ori numai sa le restrânga, în masura strict necesara pentru executarea lucrarilor, în conditiile legii;
            c) sa extraga materiale, sa capteze apa, în conditiile prevazute de legislatia în vigoare;
            d) sa instaleze utilaje si sa lucreze cu acestea, sa amplaseze birouri si locuinte de santier;
            e) sa opreasca ori sa restrânga activitati ale proprietarului în masura strict necesara pentru executarea lucrarilor pentru capacitatea respectiva.
            (2) Dreptul de uz prevazut la alin. (1) înceteaza înainte de expirarea duratei stabilite, prin acordul partilor, prin terminarea anticipata a lucrarilor sau prin sistarea acestora. Oricare dintre aceste situatii trebuie notificata de îndata proprietarului.
            Art. 72. - Dreptul de uz pentru asigurarea functionarii normale a capacitatii, stabilit prin acord cu fiecare dintre proprietarii terenurilor afectate sau, în lipsa acordului, prin hotarâre judecatoreasca, se întinde pe toata durata de functionare a capacitatii, iar exercitarea lui se face ori de câte ori este necesar pentru asigurarea functionarii normale a capacitatii. În exercitarea acestui drept concesionarul poate:
            a) sa depoziteze materiale, echipamente, utilaje, instalatii pentru întretinere, revizii, reparatii si interventii necesare pentru asigurarea functionarii normale a capacitatii;
            b) sa instaleze utilaje si sa lucreze cu acestea;
            c) sa afecteze culturi, plantatii sau alte amenajari existente si sa restrânga activitati ale proprietarului în masura si pe durata strict necesara în vederea executarii operatiunilor de întretinere, reparatii, revizii sau interventii pentru asigurarea functionarii normale a capacitatii.
            Art. 73. - Servitutea de trecere subterana, de suprafata sau aeriana cuprinde dreptul la instalare de retele, de conducte, linii, stâlpi si de alte echipamente aferente capacitatii, precum si accesul la locul de amplasare a acestora pentru interventii, întretinere, reparatii, revizie, modificari si exploatare, conform prevederilor legale în vigoare.
            Art. 74. - Pentru a evita punerea în pericol a persoanelor, bunurilor sau a unor activitati desfasurate în zona de executare a lucrarilor de realizare, reabilitare, retehnologizare a capacitatilor, precum si a operatiunilor de revizie, întretinere sau reparatie la capacitatea în functiune concesionarul are dreptul de a obtine restrângerea sau sistarea, în masura necesara si pe durata lucrarilor sau a operatiunilor mentionate, a activitatilor desfasurate în vecinatate de alte persoane. Restrângerea sau sistarea se stabileste prin acord cu titularul activitatii, iar în lipsa acestuia, prin hotarâre judecatoreasca, cu acordarea unei indemnizatii adecvate titularului activitatii afectate. Pentru interventii în caz de avarie, accident ori catastrofa nu sunt necesare nici acord si nici hotarâre judecatoreasca, dar concesionarul datoreaza titularului activitatii afectate indemnizatia adecvata, stabilita, la nevoie, prin hotarâre judecatoreasca.
            Art. 75. - Dreptul de acces la utilitatile publice trebuie exercitat de concesionar cu buna-credinta si în mod rezonabil, fara a prejudicia accesul altor persoane la respectivele utilitati publice.
            Art. 76. - (1) Drepturile de uz si de servitute asupra terenurilor proprietate privata se stabilesc prin acord între proprietarul terenului si concesionar, cu precizarea duratei, continutului, a conditiilor si limitelor de exercitare, precum si a despagubirilor si indemnizatiei acordate proprietarului.
            (2) În caz de nerealizare a acordului prevazut la alin. (1) între concesionar si proprietar sau, dupa caz, titularul activitatii prevazute la art. 70 lit. d), la cererea concesionarului, va decide instanta judecatoreasca competenta, hotarârea acesteia constituind titlu executoriu pentru drepturile prevazute la alin. (1).
            Art. 77. - Dreptul de uz si de servitute asupra terenurilor proprietate privata, restrângerea sau încetare a unor activitati prevazute la art. 70 se stabilesc si se exercita cu respectarea echitatii si a principiului minimei afectari a dreptului de proprietate sau, dupa caz, a activitatii.
            Art. 78. - Drepturile de uz si servitutile prevazute la art. 71, 72 si 73 se înscriu, prin grija concesionarului, în cartea funciara si pot fi exercitate de la data înscrierii; la încetarea lor drepturile respective vor fi radiate prin grija concesionarului, în caz contrar proprietarul putând cere radierea si daune-interese pentru pagubele cauzate.
            Art. 79. - La încetarea drepturilor concesionarul este obligat sa asigure degajarea terenului si repunerea lui în situatia initiala, precum si sa plateasca indemnizatia stabilita conform acordului dintre parti.
            Art. 80. - Concesionarul are urmatoarele obligatii:
            a) sa stabileasca si sa aplice pe întreaga durata a executarii lucrarilor masurile de protectie a persoanelor, bunurilor si a mediului;
            b) sa obtina toate avizele, acordurile si atestatele prevazute de lege pentru realizarea obiectivului;
            c) sa despagubeasca proprietarii terenurilor si titularii activitatilor afectate de drepturile prevazute la art. 70 pentru prejudiciile cauzate acestora prin exercitarea drepturilor respective.
            Art. 81. - Pentru efecte secundare obtinute sau care pot fi produse prin realizarea, reabilitarea sau retehnologizarea, respectiv prin functionarea unor capacitati de transport si distributie si altele asemenea, concesionarul poate contracta cu persoanele interesate, în calitate de beneficiar, furnizarea sau prestarea de servicii corespunzatoare.
            Zone de protectie si de siguranta
            Art. 82. - (1) Pentru protectia si functionarea normala a capacitatilor si a accesoriilor acestora se instituie zona de protectie a capacitatii.
            (2) Zona de protectie aferenta capacitatilor din sectorul gazelor naturale este stabilita prin norme tehnice elaborate de ANRGN.
            (3) Pentru asigurarea functionarii normale a capacitatilor si accesoriilor acestora, precum si pentru evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor si mediului înconjurator se instituie zona de siguranta a capacitatii.
            (4) Zona de siguranta aferenta capacitatilor din sectorul gazelor naturale este stabilita prin norme tehnice elaborate de ANRGN.
            (5) În perimetrul zonei de siguranta si de protectie se stabilesc sarcini, restrictii si interdictii asupra proprietatilor si activitatilor tertilor din zona, în masura necesara exigentelor specifice capacitatii si în regimul prevazut la art. 70, 72 si 74.

CAPITOLUL XIV
Politica în domeniul gazelor naturale

            Art. 83. - (1) Politica statului în domeniul gazelor naturale consta în stabilirea obiectivelor sectorului gazelor naturale, a modalitatilor optime de realizare a acestora, în conditiile asigurarii unei dezvoltari durabile a economiei nationale.
            (2) Politica în domeniul gazelor naturale este elaborata pe baza programului de guvernare aprobat de Parlament, de ministerul de resort, cu consultarea organismelor guvernamentale cu atributii în domeniu si a societatii civile, pentru un interval mediu, si cu luarea în considerare a evolutiilor probabile pe termen lung, având în vedere în principal:
            a) asigurarea securitatii în aprovizionarea cu gaze naturale;
            b) prognozarea cererii de resurse de gaze naturale, cu luarea în considerare a evolutiei economiei nationale;
            c) prognozarea importurilor si a exporturilor de gaze naturale;
            d) elaborarea programelor de investitii în sectorul gazelor naturale;
            e) asigurarea protectiei mediului;
            f) transparenta preturilor si a tarifelor la gazele naturale;
            g) cresterea eficientei în utilizarea gazelor naturale;
            h) dezvoltarea si asigurarea capacitatilor de depozitare a gazelor naturale;
            i) directiile cercetarii si dezvoltarii specifice sectorului gazelor naturale, precum si introducerea tehnologiilor avansate în domeniu;
            j) dezvoltarea cooperarii internationale;
            k) propuneri de reglementari specifice sectorului gazelor naturale.
            Programul de asigurare cu gaze naturale
            Art. 84. - (1) Politica în domeniul gazelor naturale se concretizeaza într-un program ce va cuprinde liniile directoare ale acesteia pentru o perioada de 2 ani, pe care Guvernul îl va supune spre aprobare Parlamentului.
            (2) Guvernul, ministerul de resort, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale iau masuri pentru realizarea obiectivelor înscrise în programul prevazut la alin. (1) si examineaza, anual sau ori de câte ori este necesar, stadiul îndeplinirii prevederilor acestuia.
            Responsabilitati
            Art. 85. - Ministerul de resort si ANRGN asigura aducerea la îndeplinire a politicii în domeniul gazelor naturale, în conditiile prevederilor prezentei ordonante si în conformitate cu legislatia în vigoare.

CAPITOLUL XV
Raspunderi si sanctiuni

            Raspunderi
            Art. 86. - Încalcarea prevederilor prezentei ordonante atrage, dupa caz, raspunderea materiala, disciplinara, administrativa, penala sau civila.
            Contraventii
            Art. 87. - (1) Constituie contraventii, daca nu au fost savârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii, sa fie considerate  infractiuni, urmatoarele fapte:
            a) executarea de lucrari noi, modificari, extinderi sau revizii ale instalatiilor de gaze naturale de orice categorie de catre persoane fizice sau persoane juridice neautorizate sau de catre persoane juridice autorizate, dar fara obtinerea acordurilor si avizelor necesare;
            b) desfasurarea, fara obtinerea autorizatiei si/sau a licentei, a oricarei activitati care necesita un asemenea document potrivit prevederilor prezentei ordonante si reglementarilor elaborate în baza ei;
            c) folosirea unor practici menite sa influenteze formarea libera a preturilor pe piata gazelor naturale;
            d) reducerea nejustificata a capacitatii de productie sau de furnizare a gazelor naturale de catre producatori, precum si refuzul nejustificat de alimentare a consumatorului;
            e) executia si exploatarea unor instalatii si echipamente care nu respecta conditiile tehnice de securitate si care pot dauna persoanelor fizice, proprietatii si/sau mediului înconjurator;
            f) refuzul nejustificat al accesului la retelele de transport si de distributie al oricarui solicitant intern sau extern;
            g) revânzarea gazelor naturale de catre un consumator final;
            h) refuzul de a permite verificarile si inspectiile prevazute prin reglementari sau dispuse, dupa caz, de ANRGN, precum si obstructionarea acesteia în îndeplinirea atributiilor sale;
            i) neprezentarea datelor si informatiilor solicitate de ANRGN si nerealizarea masurilor dispuse de aceasta;
            j) neasigurarea stocului minim în depozitele de înmagazinare subterana a gazelor naturale;
            k) depasirea limitelor maxime admise privind emisiile de noxe;
            l) nefurnizarea unor informatii în conditiile art. 6 lit. g), art. 11 lit. h) si ale art. 19 lit. d);
            m) transmiterea catre terti de date cu caracter confidential privind operatiunile comerciale;
            n) întârzierea nejustificata în racordarea noilor consumatori sau în realimentarea lor dupa întrerupere;
            o) nerespectarea prevederilor art. 21;
            p) practicarea de tarife care conduc la alterarea pretului mediu la consumator cu peste 15%;
            q) emiterea acordurilor si avizelor privind accesul la sistem fara respectarea prevederilor legale;
            r) nerespectarea prevederilor acordurilor si avizelor privind accesul la sisteme.
            (2) În cazul contraventiilor prevazute la alin. (1) lit. a)-h), amenda care se aplica persoanelor fizice este de 3.000.000 lei, iar persoanelor juridice - de 300.000.000 lei.
            (3) În cazul contraventiilor prevazute la alin. (1) lit. i)-q), amenda este de 1.000.000 lei pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice este de 100.000.000 lei si se aplica persoanei care se face vinovata de savârsirea lor.
            (4) Nivelul acestor amenzi se va actualiza prin hotarâre a Guvernului, în raport cu rata inflatiei.
            (5) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor se fac de catre agentii constatatori, în conformitate cu legislatia în vigoare.
            (6) Dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile ulterioare, sunt aplicabile contraventiilor prevazute în prezenta ordonanta.
            Confiscari
            Art. 88. - Lucrarile produse, dobândite sau care au servit la savârsirea contraventiilor prevazute în prezenta ordonanta, inclusiv sumele din banci rezultate, sunt supuse confiscarii în conditiile prevazute de Legea nr. 32/1968.
            Constatarea contraventiilor
            Art. 89. - (1) În vederea constatarii contraventiilor prevazute la art. 87, agentii constatatori au acces, în conditiile legii, în cladiri, încaperi, la instalatii si în orice alt loc, pâna la aparatele de utilizare a gazelor naturale si au dreptul sa verifice instalatia, precum si sa execute masuratori, determinari si recoltari de probe pentru analize. Proprietarii si cei care exploateaza aceste cladiri, locuri sau instalatii sunt obligati sa puna la dispozitie agentilor constatatori documentele si actele specifice activitatii lor.
            (2) Organele de politie si ale Ministerului Public sunt obligate sa acorde, la cerere, sprijin agentilor constatatori prevazuti la alin. (1).

CAPITOLUL XVI
Dispozitii tranzitorii si finale

            Art. 90. - Prezenta ordonanta intra în vigoare la 3 luni de la data publicarii ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.
            Art. 91. - Pe data intrarii în vigoare a prezentei ordonante se abroga orice alte dispozitii contrare.
            Art. 92. - (1) Prevederile acordurilor de concesiune încheiate înainte de data intrarii în vigoare a prezentei ordonante si aprobate de Guvern ramân valabile în conditiile în care au fost încheiate pe întreaga lor durata.
            (2) Societatea Nationala a Gazelor Naturale "romgaz" - S.A. Medias îsi va continua activitatea la acele obiective la care, la data publicarii prezentei ordonante în Monitorul Oficial al României, desfasoara lucrari de explorare, dezvoltare si exploatare.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
Contrasemneaza:
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 30 ianuarie 2000.
Nr. 60.
 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI

ORDIN
pentru modificarea Ordinului ministrului industriei si comertului nr. 132/1999 privind instituirea sistemului de supraveghere a exportului în Republica Ungara al unor produse siderurgice originare din România

            Ministrul industriei si comertului,
            în temeiul prevederilor art. 3 alin. (3) din Hotarârea Guvernului nr. 864/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Comertului,
            având în vedere prevederile Ordinului ministrului industriei si comertului nr. 132/1999 privind instituirea sistemului de supraveghere a exportului în Republica Ungara al unor produse siderurgice originare din România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287 din 22 iunie 1999,
            emite urmatorul ordin:
            Art. I. - Ordinul ministrului industriei si comertului nr. 132 din 31 mai 1999 privind instituirea sistemului de supraveghere a exportului în Republica Ungara al unor produse siderurgice originare din România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287 din 22 iunie 1999, se modifica dupa cum urmeaza:
           1. Articolul 1 alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

ARTICOLUL 1
            "(1) Pâna la data de 31 decembrie 2000 exportul în Republica Ungara al produselor siderurgice originare din România, incluse în anexa nr. I, va face obiectul unui sistem de supraveghere."
           2. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
ARTICOLUL 2
            "Licenta de export se va completa de catre solicitant într-un exemplar original si în doua copii. Formularul original va constitui document pentru vama româna, pe care aceasta va certifica cantitatea exportata. El se returneaza de exportator la Ministerul Industriei si Comertului în maximum 10 zile de la data efectuarii exportului."
           3. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
ARTICOLUL 7
            "În eliberarea licentelor pentru anul 2000 Directia integrare europeana si regionala va tine seama de nivelurile orientative, pe grupe de produse, cuprinse în anexa nr. III la prezentul ordin."
            4. Articolul 12 se abroga.
           5. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
ARTICOLUL 14
            "(1) Prezentul ordin se aplica pâna la data de 31 decembrie 2000.
            (2) Pe perioada aplicarii prezentului ordin se modifica corespunzator Ordinul ministrului industriei si comertului nr. 36C/1999, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 141 din 7 aprilie 1999."
           Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu

Bucuresti, 24 decembrie 1999.
Nr. 357.C.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ORDIN
privind modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 251/1999 pentru aprobarea Reglementarilor privind conditiile tehnice pe care trebuie sa le îndeplineasca vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulatie pe drumurile publice din România - RNTR 2

            Ministrul transporturilor,
            în temeiul prevederilor art. 12 lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobata si modificata prin Legea nr. 197/1998 si republicata, precum si ale art. 4 alin. (2) lit. b) si f) si alin. (3) lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, cu modificarile si completarile ulterioare,
            în conformitate cu prevederile Hotarârii Guvernului nr. 263/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor,
            emite urmatorul ordin:
           Art. I. - Ordinul ministrului transporturilor nr. 251/1999 pentru aprobarea Reglementarilor privind conditiile tehnice pe care trebuie sa le îndeplineasca vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulatie pe drumurile publice din România - RNTR 2, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 304 din 29 iunie 1999, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
           1. Dupa articolul 9 se introduce articolul 91 cu urmatorul cuprins:
            "Art. 91. - Pâna la data de 31 decembrie 2000 se excepteaza de la prevederile art. 5 autospecialele pentru stins incendii, autospecialele pentru interventie în cazul producerii unor evenimente rutiere urmate de deversari de substante clasificate ca periculoase, autospecialele si autospecializatele pentru servicii comunale tip autogunoiere-autocompactoare, automaturatori, autostropitori, autovehiculele pentru interventii în caz de înzapezire, pentru împrastierea materialelor antiderapante, si autospecialele pentru curatarea instalatiilor de canalizare."
           2. Termenul 31 decembrie 1999 pâna la care se aplica exceptiile prevazute la art. 8 si 9 se înlocuieste cu termenul 31 decembrie 2000.
           Art. II. - Regia Autonoma "registrul auto român" va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
           Art. III. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul transporturilor,
Traian Basescu

Bucuresti, 29 decembrie 1999.
Nr. 780.