MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XII - Nr. 330     LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE     Vineri, 14 iulie 2000

 

SUMAR

 

            97. - Ordonantă de urgentă privind organizatiile cooperatiste de credit

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind organizatiile cooperatiste de credit

 

            În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

            Gvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

TITLUL I

Dispozitii generale

CAPITOLUL 1

Domeniul de aplicare

 

            Art. 1. - Prezenta ordonantă de urgentă se aplică cooperativelor de credit si caselor centrale ale cooperativelor de credit, denumite în continuare organizatii cooperatiste de credit.

 

CAPITOLUL 2

Definitii

 

            Art. 2. - În întelesul prezentei ordonante de urgentă termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

            a) institutie de credit - persoana juridică autorizată să accepte depozite si alte fonduri rambursabile de la public si să acorde credite în nume si pe cont propriu;

            b) cooperativă de credit - institutia de credit constituită ca o asociatie autonomă de persoane fizice unite voluntar în scopul îndeplinirii nevoilor si aspiratiilor lor comune de ordin economic, social si cultural, a cărei activitate se desfăsoară, cu precădere, pe principiul întrajutorării membrilor cooperatori;

            c) casa centrală a cooperativelor de credit - institutia de credit constituită prin asocierea de cooperative de credit, în scopul gestionării intereselor lor comune, urmăririi centralizate a respectării dispozitiilor legale, a reglementărilor proprii, aplicabile tuturor cooperativelor de credit afiliate, prin exercitarea supravegherii, pe baze individuale, a controlului administrativ, tehnic si financiar asupra organizării si functionării acestora, denumită în continuare casa centrală;

            d) organizatii cooperatiste de credit - cooperativele de credit si casele centrale autorizate să functioneze în conformitate cu prezenta ordonantă de urgentă;

            e) retea cooperatistă de credit - ansamblul format dintr-o casă centrală si din cooperativele de credit afiliate la aceasta, în conformitate cu dispozitiile prezentei ordonante de urgentă, denumită în continuare retea;

            f) afiliată la o casă centrală - cooperativa de credit care a subscris si a vărsat la capitalul social al casei centrale cel putin numărul de părti sociale stabilit în actul constitutiv-cadru si care se subordonează acesteia în conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgentă si potrivit conditiilor de afiliere stabilite de casa centrală;

            g) membru cooperator - persoana fizică care a subscris si a vărsat la capitalul social al unei cooperative de credit cel putin numărul de părti sociale stabilite prin actul constitutiv-cadru;

            h) membru fondator - semnatar al actului constitutiv al unei organizatii cooperatiste de credit;

            i) act constitutiv al unei organizatii cooperatiste de credit - înscrisul unic purtând această denumire, pe baza căruia se constituie organizatia cooperatistă de credit;

            j) act constitutiv-cadru - îndrumarul cu caracter obligatoriu privind înfiintarea, organizarea si functionarea cooperativelor de credit afiliate la o casă centrală, elaborat de aceasta si aprobat de Banca Natională a României, care cuprinde prevederile minimale pentru întocmirea actelor constitutive ale cooperativelor de credit afiliate, precum si regulamentul de organizare si functionare a retelei;

            k) activitate bancară - activitătile permise să fie desfăsurate de organizatiile cooperatiste de credit, în conformitate cu art. 21 si 104;

            l) sintagmele: Banca Natională a României, bancă, depozit, credit, actionar semnificativ, societate aflată sub control efectiv, autorizatie, fonduri proprii au semnificatiile prevăzute la art. 3 lit. a), b), f), g), i), l), m) si r) din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările ulterioare;

            m) documentatie de credit - documentatia care stă la baza unei conventii intervenite între o organizatie cooperatistă de credit si o altă persoană fizică sau juridică pentru acordarea unui credit si care cuprinde cel putin:

            - situatiile financiare curente ale solicitantului de credit si ale oricărui garant al acestuia, inclusiv proiectia fluxurilor financiare pentru perioada de rambursare a creditului si de plată a dobânzilor;

            - o descriere a modalitătilor de garantare pentru plata integrală a datoriei si, după caz, o evaluare a bunurilor care fac obiectul garantiei;

            - o descriere a conditiilor creditului, cuprinzând valoarea creditului, rata dobânzii, schema de rambursare si obiectivul debitorului sau scopul pentru care a solicitat creditul;

            - semnătura fiecărei persoane care a autorizat creditul în numele organizatiei cooperatiste de credit;

            n) măsuri de remediere - măsuri de înlăturare a consecintelor uneia sau unora dintre faptele prevăzute la art. 189, care pot include:

            - stabilirea unui plan de majorare a fondurilor proprii;

            - înfiintarea de către consiliul de administratie al organizatiei cooperatiste de credit a unor comitete pentru supravegherea administrării creditului, gestiunea activelor si pasivelor sau a controlului intern;

            - suspendarea administratorilor pe o perioadă care să nu depăsească 6 luni sau înlocuirea acestora;

            - înlocuirea cenzorilor;

            - îmbunătătirea măsurilor de control intern;

            o) un singur debitor - orice persoană sau grup de persoane fizice si/sau juridice fată de care organizatia cooperatistă de credit are o expunere si care sunt legate economic între ele în sensul că:

            - una dintre persoane exercită asupra celorlalte, direct sau indirect, putere de control;

            - nivelul cumulat al împrumuturilor acordate reprezintă un singur risc de credit pentru organizatia cooperatistă de credit, întrucât persoanele sunt legate într-o asemenea măsură încât, dacă una sau unele dintre ele vor întâmpina dificultăti de rambursare, alta sau celelalte vor întâmpina dificultăti similare. În cazul acestor persoane se vor lua în considerare, fără a fi limitative, următoarele situatii:

            - sunt filialele aceleiasi persoane;

            - au aceeasi conducere;

            - garantii încrucisate;

            - interdependenta comercială directă, care nu poate fi substituită într-un termen scurt;

            p) expunere - orice angajament asumat de o organizatie cooperatistă de credit fată de un singur debitor, indiferent dacă este efectiv sau potential, evidentiat în bilantul contabil sau în afara bilantului contabil, incluzând, fără a se limita la acestea:

            - credite;

            - efecte de comert scontate;

            - investitii în actiuni si în alte valori mobiliare;

            - efecte de comert avalizate;

            - garantii emise;

            - acreditive deschise sau confirmate;

            q) persoană - persoana fizică, persoana juridică si orice grup de persoane care actionează împreună si care constituie sau nu constituie o persoană juridică;

            r) grup de persoane care actionează împreună - două sau mai multe persoane care, prin natura relatiilor existente între ele, pot înfăptui o politică comună fată de organizatia cooperatistă de credit.

            Se consideră că înfăptuiesc o politică comună:

            - sotii, rudele si afinii până la gradul al doilea inclusiv, precum si societătile aflate sub controlul efectiv al acestora;

            - o societate, presedintele consiliului de administratie si administratorii acesteia;

            - o societate si societătile asupra cărora ea detine direct sau indirect puterea efectivă de control;

            - societătile aflate sub controlul efectiv al aceleiasi sau al acelorasi persoane;

            s) capital agregat al retelei - parte a capitalului propriu al unei retele, reprezentând părtile sociale subscrise si vărsate de membrii cooperatori, precum si alte elemente ale capitalurilor proprii ale organizatiilor cooperatiste de credit din retea, calculată potrivit metodologiei stabilite de Banca Natională a României;

            t) reglementări - acte normative emise de Banca Natională a României în aplicarea prezentei ordonante de urgentă, precum si alte acte normative emise de Banca Natională a României si care sunt obligatorii pentru toate organizatiile cooperatiste de credit;

            u) reglementări-cadru - regulamente, norme si instructiuni emise de o casă centrală, obligatorii pentru întreaga retea, în vederea realizării unitare a activitătilor permise să fie desfăsurate de organizatiile cooperatiste de credit din retea.

 

CAPITOLUL 3

Principii generale

 

            Art. 3. - Organizatiile cooperatiste de credit sunt asociatii autonome, apolitice si neguvernamentale, al căror scop principal este desfăsurarea activitătii bancare în vederea întrajutorării membrilor lor.

            Organizatiile cooperatiste de credit vor desfăsura activitatea bancară în conformitate cu prezenta ordonantă de urgentă si cu respectarea principiilor Legii nr. 58/1998, a reglementărilor emise de Banca Natională a României în aplicarea acestora si a celorlalte reglementări legale aplicabile.

            Art. 4. - Activitatea bancară în cadrul unei retele cooperatiste de credit se desfăsoară preponderent si cu prioritate cu si pentru membrii cooperatori si organizatiile cooperatiste de credit din retea.

            Art. 5. - Organizatiile cooperatiste de credit se constituie dintr-un număr variabil de membri cooperatori, respectiv cooperative de credit afiliate, după caz.

Capitalul social al unei organizatii cooperatiste de credit este variabil si este format din părti sociale de valoare egală. Este interzisă constituirea de organizatii cooperatiste de credit cu capital fix.

            Părtile sociale ale organizatiilor cooperatiste de credit din aceeasi retea sunt de valoare egală.

            Art. 6. - Fiecare cooperativă de credit este obligată să se afilieze la o casă centrală a cooperativelor de credit.

            Casele centrale pot să organizeze o asociatie profesională care să reprezinte interesele colective ale organizatiilor cooperatiste de credit fată de autoritătile publice, să studieze problemele de interes comun si să elaboreze recomandările aferente, să informeze membrii asociatiei profesionale si publicul, să favorizeze cooperarea între retele, precum si organizarea si gestionarea serviciilor de interes comun.

            Art. 7. - Casa centrală garantează în întregime obligatiile cooperativelor de credit afiliate. Pentru aceasta casa centrală va constitui rezerva mutuală de garantare pe baza cotizatiilor cooperativelor de credit afiliate, în conformitate cu reglementările emise de casa centrală în acest scop, si a unei cote din profitul brut al casei centrale.

            Casa centrală poate cere cooperativelor de credit afiliate, în cazul în care se constată o deteriorare semnificativă a situatiei financiare si prudentiale a acesteia sau a unei cooperative de credit afiliate, să contribuie la majorarea resurselor sale financiare fie prin subscrierea de noi părti sociale, fie prin constituirea unor depozite, rambursabile la termenele stabilite de casa centrală.

 

TITLUL II

Cooperativele de credit

CAPITOLUL 1

Membrii cooperatori

 

            Art. 8. - Poate fi membru cooperator orice persoană fizică care are capacitate deplină de exercitiu, domiciliază în raza teritorială de operare a cooperativei de credit, a semnat sau a acceptat, după caz, actul constitutiv al acesteia si a subscris si a vărsat cel putin numărul de părti sociale stabilit prin actul constitutiv-cadru.

            Nu poate fi membru cooperator persoana fizică ale cărei interese sunt contrare celor ale cooperativei de credit sau care îi face concurentă neloială fată de criteriile stabilite prin actul constitutiv-cadru.

            Prin actul constitutiv se pot reglementa si alte conditii pentru admiterea ca membru cooperator.

            Art. 9. - Pentru înscrierea în cooperativa de credit si dobândirea calitătii de membru cooperator solicitantul completează si semnează o cerere de înscriere în cooperativa de credit, al cărei model se stabileste de casa centrală la care cooperativa de credit este afiliată.

            Cererea de înscriere va cuprinde cel putin următoarele elemente: numele si prenumele solicitantului, codul numeric personal, domiciliul, numărul si valoarea părtilor sociale pe care intentionează să le subscrie si data semnării cererii. De asemenea, cererea de înscriere va include si declaratia de acceptare a prevederilor actului constitutiv.

            O dată cu depunerea cererii de înscriere în cooperativa de credit solicitantul trebuie să achite o taxă de înscriere, al cărei nivel va fi stabilit de casa centrală la care cooperativa de credit este afiliată.

            În cazul respingerii cererii de înscriere în cooperativa de credit taxa de înscriere va fi restituită solicitantului în termen de cel mult 5 zile de la data comunicării acestei decizii.

            Art. 10. - Cererea de înscriere se aprobă de consiliul de administratie al cooperativei de credit.

            Decizia consiliului de administratie se comunică solicitantului în scris, în termen de 15 zile de la data acesteia. În cazul respingerii cererii de înscriere decizia poate fi contestată la instanta judecătorească competentă în termen de 15 zile de la data comunicării.

            Calitatea de membru cooperator se dobândeste la momentul subscrierii si vărsării părtilor sociale.

            Art. 11. - Membrii cooperatori sunt răspunzători pentru obligatiile cooperativei de credit la care sunt asociati, în limita părtilor sociale subscrise.

            Art. 12. - Drepturile si îndatoririle membrilor cooperatori se stabilesc de fiecare cooperativă de credit, cu respectarea prevederilor actului constitutiv-cadru si ale prezentei ordonante de urgentă.

            Art. 13. - Calitatea de membru cooperator al unei cooperative de credit încetează prin retragere, prin schimbarea domiciliului în afara razei teritoriale de operare a cooperativei de credit, prin excludere sau ca urmare a decesului. De asemenea, calitatea de membru cooperator al unei cooperative de credit poate înceta si ca urmare a divizării, fuziunii sau lichidării cooperativei de credit.

            Art. 14. - Conditiile si procedura de retragere a membrilor cooperatori dintr-o cooperativă de credit vor fi stabilite prin actul constitutiv si vor include cel putin următoarele:

            - depunerea cererii de retragere la cooperativa de credit al cărei membru cooperator este, cu cel putin 3 luni înaintea datei pentru care se solicită retragerea;

            - retragerea din cooperativa de credit nu se poate face mai devreme de termenul limită stabilit prin actul constitutiv, care nu poate fi mai mic de un an de la data dobândirii calitătii de membru cooperator;

            - retragerea din cooperativa de credit nu poate fi solicitată înaintea achitării tuturor datoriilor fată de aceasta, chiar dacă acestea nu sunt scadente;

            - în cazul aprobării cererii de retragere din cooperativa de credit restituirea părtilor sociale se va efectua la valoarea nominală si nu se va putea face mai devreme de închiderea exercitiului financiar al anului în care s-a aprobat retragerea;

            - cererile de retragere din cooperativa de credit vor fi solutionate de consiliul de administratie al cooperativei de credit.

            Art. 15. - În cazul încetării calitătii de membru cooperator acesta sau succesorii săi legali au dreptul doar la restituirea părtilor sociale subscrise si a dividendelor cuvenite pentru exercitiul financiar în curs.

            Conditiile si procedurile de stingere a obligatiilor patrimoniale dintre cooperativa de credit si membrul cooperator, respectiv succesorii legali ai acestuia, pentru cazurile de încetare a calitătii de membru cooperator ca urmare a schimbării domiciliului în afara razei teritoriale de operare a cooperativei de credit, a excluderii sau ca urmare a decesului se vor stabili prin actul constitutiv-cadru.

 

CAPITOLUL 2

Capitalul social al cooperativei de credit

 

            Art. 16. - Capitalul social al unei cooperative de credit este variabil si este format din părti sociale de valoare egală.

Valoarea nominală a unei părti sociale va fi stabilită prin actul constitutiv-cadru, dar nu poate fi mai mică de 100.000 lei. Numărul minim de părti sociale care trebuie subscrise si vărsate pentru dobândirea calitătii de membru cooperator se stabileste prin actul constitutiv-cadru.

Părtile sociale trebuie vărsate integral si în formă bănească, în lei, la momentul subscrierii. Subscrierea părtilor sociale se va efectua după aprobarea cererii de înscriere în cooperativa de credit.

La înfiintarea unei cooperative de credit fiecare membru fondator va vărsa integral si în formă bănească valoarea părtilor sociale subscrise, în momentul constituirii, într-un cont deschis la o institutie de credit autorizată de Banca Natională a României. Acest cont va fi blocat până la înmatricularea cooperativei de credit la registrul comertului.

Art. 17. - Părtile sociale nu pot fi vândute, cesionate sau gajate. Ele nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile. Părtile sociale nu pot fi utilizate pentru plata datoriilor personale ale membrilor cooperatori fată de cooperativa de credit sau fată de terti si nu sunt purtătoare de dobânzi.

Membrii cooperatori nu pot efectua retrageri partiale ale părtilor sociale subscrise.

Art. 18. - Cooperativele de credit repartizează anual 20% din profitul brut pentru constituirea unui fond de rezervă, până când fondul astfel constituit egalează capitalul social, apoi maximum 10% până în momentul în care fondul a ajuns de două ori mai mare decât capitalul social. După atingerea acestui nivel alocarea de sume pentru fondul de rezervă se face din profitul net. Pentru calculul repartizărilor la fondul de rezervă se va avea în vedere nivelul capitalului social existent la sfârsitul fiecărui exercitiu financiar.

Cooperativele de credit repartizează din profitul brut sumele destinate constituirii rezervei generale pentru riscul de credit, în limita a 2% din soldul creditelor acordate. Regularizarea nivelului acestei rezerve se va face la sfârsitul exercitiului financiar.

Cooperativele de credit repartizează anual 50% din profitul net pentru constituirea unei rezerve de întrajutorare, destinată creării conditiilor necesare în vederea reducerii costurilor operatiunilor bancare desfăsurate cu membrii cooperatori.

Art. 19. - Părtile sociale sunt purtătoare de dividende.

Nu se vor putea distribui dividende decât din profitul real, după aprobarea bilantului contabil de către adunarea generală.

Dividendele se vor plăti membrilor cooperatori din profitul net, proportional cu cota de participare a fiecăruia la capitalul social al cooperativei de credit si corespunzător perioadei de detinere a părtilor sociale în cursul exercitiului financiar.

Art. 20. - Cooperativele de credit vor cotiza pentru constituirea rezervei mutuale de garantare a casei centrale, potrivit reglementărilor emise de casa centrală în acest scop. Cotizatiile plătite de cooperativele de credit constituie cheltuieli deductibile fiscal.

 

CAPITOLUL 3

Activităti permise cooperativelor de credit

 

Art. 21. - Cooperativele de credit pot desfăsura, în limita autorizatiei acordate, următoarele activităti:

a) acceptarea de depozite de la membrii cooperatori, precum si de la persoane fizice, întreprinderi mici si mijlocii, organizatii obstesti si de cult, asociatii familiale, persoane fizice cu profesii liberale reglementate, care domiciliază/au sediul social si îsi desfăsoară activitatea în raza teritorială de operare a cooperativei de credit;

b) acordarea de credite, inclusiv credite ipotecare, potrivit Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare, membrilor cooperatori;

c) acordarea de credite întreprinderilor mici si mijlocii, organizatiilor obstesti si de cult, asociatiilor familiale, persoanelor fizice cu profesii liberale reglementate, care au sediul social si îsi desfăsoară activitatea în raza teritorială de operare a cooperativei de credit;

d) derularea de credite, în numele si în contul statului, din surse puse la dispozitie, pentru membrii cooperatori, precum si pentru întreprinderi mici si mijlocii, organizatii obstesti si de cult, asociatii familiale, persoane fizice cu profesii liberale reglementate, care au sediul social si îsi desfăsoară activitatea în raza teritorială de operare a cooperativei de credit;

e) emiterea si gestiunea instrumentelor de plată si de credit;

f) plăti si decontări;

g) transferul de fonduri;

h) contractarea de împrumuturi intercooperatiste si de la bănci;

i) operatiuni de vânzare/cumpărare de valută contra monedei nationale, efectuate în numerar, cu membrii cooperatori si cu alte persoane fizice, în conformitate cu reglementările valutare în vigoare;

j) consultantă privind activitătile desfăsurate de organizatiile cooperatiste de credit, acordată membrilor cooperatori, precum si persoanelor fizice, întreprinderilor mici si mijlocii, organizatiilor obstesti si de cult, asociatiilor familiale si persoanelor fizice cu profesii liberale reglementate, care domiciliază/au sediul social si îsi desfăsoară activitatea în raza teritorială de operare a cooperativei de credit;

k) operatiuni de mandat, în conformitate cu reglementările emise de Banca Natională a României.

Operatiunile corespunzătoare activitătilor permise cooperativelor de credit se vor desfăsura exclusiv în lei, cu exceptia celor mentionate la alin. 1 lit. i).

 

CAPITOLUL 4

Constituirea cooperativelor de credit

 

Art. 22. - Cooperativele de credit se constituie prin asocierea liberă a persoanelor fizice, fără nici un fel de discriminare pe criterii de nationalitate, origine etnică, limbă, religie, apartenentă politică, avere, conditie socială, rasă sau sex.

Art. 23. - Cooperativele de credit se organizează pe o rază teritorială de operare proprie, stabilită prin actul constitutiv.

Raza teritorială de operare a unei cooperative de credit reprezintă spatiul geografic în care cooperativa de credit îsi desfăsoară activitatea. Raza teritorială de operare a unei cooperative de credit poate cuprinde o arie determinată din cadrul unui oras, neputând excede spatiului geografic al acestuia, sau poate cuprinde unul sau mai multe sate si/sau comune limitrofe din raza unui judet.

Razele teritoriale de operare ale cooperativelor de credit afiliate la aceeasi casă centrală nu se pot întrepătrunde.

Modificarea razei teritoriale de operare a cooperativei de credit trebuie supusă aprobării prealabile a casei centrale la care este afiliată.

Cooperativele de credit pot înfiinta pe raza lor teritorială de operare puncte de lucru - sedii secundare, fără personalitate juridică.

Art. 24. - Cooperativele de credit se constituie pe baza actului constitutiv, cu un număr minim de membri cooperatori fondatori, stabilit prin actul constitutiv-cadru, care nu poate fi mai mic de 1.000, fiecare dintre acestia trebuind să subscrie si să verse cel putin numărul de părti sociale stabilit prin actul constitutive cadru. Dacă prin actul constitutiv-cadru se prevede această posibilitate, se pot constitui cooperative de credit prin asocierea unui număr de cel putin 100 de membri cooperatori fondatori, cu conditia ca acestia să subscrie si să verse un număr de cel putin 1.000 de părti sociale.

Actul constitutiv va fi semnat de toti membrii cooperatori fondatori si se încheie în formă autentică.

Actul constitutiv al cooperativei de credit se elaborează pe baza actului constitutiv-cadru stabilit de casa centrală la care se afiliază cooperativa de credit.

Art. 25. - Actul constitutiv al cooperativei de credit va cuprinde cel putin prevederi referitoare la:

a) numele si prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetătenia membrilor cooperatori fondatori;

b) firma, sediul social si, după caz, emblema cooperativei de credit;

c) obiectul de activitate al cooperativei de credit;

d) durata cooperativei de credit;

e) dizolvarea, lichidarea, fuziunea si divizarea cooperativei de credit;

f) valoarea nominală a unei părti sociale;

g) numărul părtilor sociale subscrise si vărsate în cazul membrilor fondatori;

h) numele si prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetătenia administratorilor, conducătorilor si cenzorilor desemnati;

i) numele si prenumele membrilor cooperatori mandatati cu îndeplinirea formalitătilor de constituire a cooperativei de credit;

j) conditiile si procedurile de dobândire si, respectiv, de încetare a calitătii de membru cooperator;

k) drepturile si obligatiile membrilor cooperatori;

l) conducerea, administrarea, controlul gestiunii si functionarea cooperativei de credit;

m) raza teritorială de operare a cooperativei de credit;

n) conditii privind înfiintarea de puncte de lucru - sedii secundare, fără personalitate juridică;

o) modul de distribuire a profitului si de suportare a pierderilor.

Art. 26. - Cooperativele de credit nu pot include în firma sau în emblema lor termenul "bancă" sau derivate ale acestuia.

Firma unei cooperative de credit trebuie să fie în limba română si să cuprindă o denumire proprie, de natură să o deosebească de denumirea altor organizatii cooperatiste de credit, la care se adaugă în mod obligatoriu sintagma "cooperativă de credit" si denumirea localitătii în care îsi stabileste sediul social.

Art. 27. - În toate actele oficiale cooperativa de credit trebuie să se identifice în mod clar printr-un număr minim de date: firma sub care cooperativa de credit este înmatriculată în registrul comertului, adresa sediului social, numărul si data înmatriculării în registrul comertului, codul fiscal, numărul si data înmatriculării în registrul organizatiilor cooperatiste de credit, firma casei centrale la care cooperativa de credit este afiliată, precum si mentiunea "capital social variabil".

Art. 28. - Cooperativa de credit dobândeste personalitate juridică de la data înmatriculării ei în registrul comertului, în temeiul încheierii irevocabile a judecătorului delegat acordate în baza actului constitutiv si a aprobării de constituire emise de casa centrală la care cooperativa de credit urmează să se afilieze. Încheierea judecătorului delegat se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Cooperativa de credit va obtine cod fiscal potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Art. 29. - În afara celorlalte evidente prevăzute de lege, cooperativele de credit trebuie să tină:

- un registru al membrilor cooperatori, care să cuprindă numele si prenumele, codul numeric personal, domiciliul, numărul si valoarea părtilor sociale detinute;

- un registru al sedintelor si deliberărilor adunărilor generale;

- un registru al sedintelor si deliberărilor consiliului de administratie;

- un registru în care se vor consemna deliberările si constatările făcute de auditorul independent/cenzori în exercitarea mandatului lor.

 

CAPITOLUL 5

Organizarea si administrarea cooperativelor de credit

 

Art. 30. - Organele de conducere ale cooperativei de credit sunt:

a) adunarea generală;

b) consiliul de administratie;

c) conducătorii.

Prin actul constitutiv se poate da consiliului de administratie dreptul de a delega o parte din competentele sale unui birou executiv format din cel mult 5 membri, desemnati dintre administratori, si care va include, în mod obligatoriu, conducătorii cooperativei de credit.

 

SECTIUNEA 1

Adunarea generală

 

Art. 31. - Adunarea generală este organul de conducere al cooperativei de credit, alcătuit din totalitatea membrilor cooperatori.

Când actul constitutiv nu dispune altfel, adunarea generală se va tine la sediul cooperativei de credit sau la adresa ce va fi indicată în convocare.

Art. 32. - Adunarea generală se întruneste cel putin o dată pe an sau ori de câte ori este nevoie si are următoarele atributii:

a) să discute, să aprobe sau să modifice bilantul contabil, după ce a ascultat raportul administratorilor si al auditorului independent/cenzorilor;

b) să hotărască asupra modului de repartizare a profitului sau de acoperire a pierderilor;

c) să se pronunte asupra gestiunii administratorilor;

d) să stabilească programul de activitate si bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar următor;

e) să aleagă administratorii si cenzorii si să stabilească mandatul acestora;

f) să hotărască asupra casei centrale la care cooperativa de credit urmează să se afilieze;

g) să solutioneze contestatiile legate de încetarea calitătii de membru cooperator;

h) să decidă ipotecarea, gajarea, înfiintarea sau desfiintarea unor puncte de lucru ale cooperativei de credit;

i) să desemneze din rândul administratorilor reprezentantii în adunările generale ale casei centrale la care cooperativa de credit este afiliată;

j) să desemneze persoanele care urmează să candideze pentru a face parte din consiliul de administratie al casei centrale la care cooperativa de credit este afiliată;

k) să hotărască intentarea actiunii în daune împotriva administratorilor;

l) să hotărască remunerarea cenzorilor si a administratorilor;

m) să hotărască fuziunea cu alte cooperative de credit sau divizarea;

n) să hotărască dizolvarea cooperativei de credit;

o) să hotărască modificarea obiectului de activitate, cu aprobarea prealabilă a casei centrale la care cooperativa de credit este afiliată;

p) să hotărască mutarea sediului cooperativei de credit;

r) să decidă retragerea mandatului membrilor consiliului de administratie sau al cenzorilor pentru abateri grave de la prevederile prezentei ordonante de urgentă sau ale actului constitutiv, pentru inactivitate ori la cererea acestora sau, după caz, rezilierea contractului încheiat cu auditorul independent;

s) să hotărască asupra oricăror alte modificări ale actului constitutiv, cu respectarea prevederilor actului constitutiv-cadru;

t) să hotărască asupra oricăror alte probleme pentru care în prezenta ordonantă de urgentă, în actul constitutiv al cooperativei de credit sau în actul constitutiv-cadru este cerută aprobarea adunării generale.

În vederea exercitării atributiilor prevăzute la alin. 1 lit. a)-d) adunarea generală este obligată să se întrunească în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercitiului financiar.

Art. 33. - Adunarea generală va putea delega consiliului de administratie, în conditiile prevăzute de actul constitutiv al cooperativei de credit, exercitiul atributiilor sale mentionate la art. 32 alin. 1 lit. h), i), o) si p).

Art. 34. - Pentru validitatea hotărârilor adunărilor generale este necesară prezenta majoritătii membrilor cooperatori. Hotărârile se iau cu votul majoritătii celor prezenti.

Dacă adunarea generală nu poate lucra din cauza neîndeplinirii conditiilor prevăzute la alineatul precedent, adunarea generală ce se va întruni după a doua convocare poate să decidă asupra problemelor aflate pe ordinea de zi a celei dintâi, dacă actul constitutiv nu dispune altfel, în prezenta a cel putin unei treimi din numărul membrilor cooperatori si cu votul majoritătii celor prezenti.

Fiecare membru cooperator are dreptul la un singur vot, indiferent de numărul de părti sociale detinute.

Art. 35. - În adunarea generală membrii cooperatori pot fi reprezentati prin delegati care vor fi desemnati numai din rândul membrilor cooperatori care nu detin calitatea de membru al consiliului de administratie, în baza unei delegatii certificate de secretarul unitătii administrativ-teritoriale în care cooperativa de credit are sediul social. Delegatiile vor fi depuse, în original, la locul si la termenul stabilite prin înstiintarea de convocare si vor fi mentionate în procesul-verbal.

Un delegat la adunarea generală nu poate reprezenta mai mult de 10 membri cooperatori.

Delegatii exercită dreptul de vot în adunarea generală proportional cu numărul de membri cooperatori reprezentati.

Art. 36. - Membrul cooperator, care are, într-o anumită operatiune, fie personal, fie ca delegat al unei alte persoane, un interes contrar cooperativei de credit, va trebui să se abtină de la deliberările privind acea operatiune.

Membrul cooperator care contravine acestei dispozitii este răspunzător de daunele produse cooperativei de credit, dacă fără votul său nu s-ar fi obtinut majoritatea cerută.

Art. 37. - Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice întelegere privind exercitarea într-un anumit fel a dreptului de vot este nulă.

Art. 38. - Convocarea adunării generale se face, de regulă, cu cel putin 15 zile calendaristice înaintea datei fixate pentru tinerea adunării.

Convocarea se face prin scrisoare recomandată, expediată cu cel putin 15 zile înainte de data tinerii adunării generale, la adresa membrului cooperator si prin afisare la sediul cooperativei de credit.

Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Convocarea trebuie să cuprindă întotdeauna locul, data si ora tinerii adunării generale, precum si ordinea de zi, cu prezentarea explicită a tuturor problemelor ce fac obiectul dezbaterii.

Convocarea trebuie să prevadă data si locul la care ar urma să se tină cea de-a doua adunare generală, în situatia în care aceasta nu s-ar putea tine la prima convocare.

Între datele prevăzute pentru cele două convocări nu poate fi un termen mai mic de 48 de ore si nici mai mare de 15 zile.

Art. 39. - Adunarea generală se convoacă de consiliul de administratie prin presedintele acestuia.

Consiliul de administratie este obligat să convoace adunarea generală si la cererea a cel putin unei zecimi din numărul total al membrilor cooperatori.

Adunarea generală mai poate fi convocată la cererea auditorului independent sau, după caz, a cenzorilor ori a casei centrale la care cooperativa de credit este afiliată, respectiv a Băncii Nationale a României.

Art. 40. - Copii de pe bilantul contabil si de pe raportul auditorului independent sau, după caz, al cenzorilor trebuie puse la dispozitie membrilor cooperatori, la sediul cooperativei de credit, cu cel putin 10 zile înainte de data fixată pentru tinerea adunării generale.

Art. 41. - Hotărârile adunării generale se iau prin vot secret sau prin vot deschis.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea lor si pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Administratorii si membrii cooperatori, salariati ai cooperativei de credit, nu pot vota descărcarea proprie de gestiune sau cu privire la orice problemă în care persoana ori activitatea ce o desfăsoară în cadrul cooperativei de credit ar fi în discutie.

Art. 42. - Hotărârile luate de adunarea generală sunt obligatorii si pentru membrii cooperatori care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat împotrivă.

Art. 43. - În procesul-verbal semnat de presedinte si secretari se vor constata îndeplinirea formalitătilor de convocare, data si locul adunării generale, lista cuprinzând membrii cooperatori prezenti, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea membrilor cooperatori, declaratiile făcute de ei în sedintă.

La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de prezentă a membrilor cooperatori. Procesul-verbal va fi scris în registrul adunărilor generale.

Pentru a fi opozabile tertilor hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comertului, spre a fi mentionate în registru si publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

În cazul în care aceste hotărâri implică modificarea actului constitutiv, se va putea publica numai actul aditional cuprinzând textul integral al clauzelor modificate.

Ele nu vor putea fi executate mai înainte de aducerea la îndeplinire a acestor formalităti.

Art. 44. - O hotărâre a adunării generale poate fi atacată în justitie în termen de 15 zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, dacă este contrară prevederilor legale în vigoare sau actului constitutiv, de către orice membru cooperator care nu a luat parte la adunarea generală sau care a votat împotrivă si a cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal.

În cazul în care hotărârea adunării generale este atacată de toti administratorii, cooperativa de credit va fi reprezentată în justitie de o persoană desemnată din rândul membrilor cooperatori de către presedintele instantei judecătoresti.

Cererea în anulare se va introduce la instanta judecătorească competentă, iar în cazul unei hotărâri judecătoresti definitive de anulare, aceasta va fi mentionată în registrul comertului si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art. 45. - Adunările generale sunt conduse de presedintele consiliului de administratie sau de persoana delegată de consiliul de administratie să îl înlocuiască.

Art. 46. - Unul sau mai multi secretari alesi din rândul membrilor cooperatori vor verifica lista de prezentă si îndeplinirea tuturor formalitătilor cerute de prezenta ordonantă de urgentă si de actul constitutiv pentru tinerea adunării generale si vor întocmi procesul-verbal al sedintei.

 

SECTIUNEA a 2-a

Consiliul de administratie

 

Art. 47. - Cooperativa de credit este administrată de un consiliu de administratie format din 3-5 membri, respectiv 5-7 membri, în cazul cooperativelor de credit care au un număr de cel putin 5.000 de membri cooperatori, alesi de adunarea generală din rândul membrilor cooperatori.

Administratorii trebuie să fie cetăteni români, sunt revocabili si sunt numiti pe o perioadă de cel mult 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi.

Consiliul de administratie este condus de un presedinte sau de persoana delegată de consiliul de administratie să îl înlocuiască. În caz de vacantă consiliul de administratie va fi condus de vicepresedintele ales sau va numi din rândul membrilor săi un presedinte interimar, până la data următoarei adunări generale.

Art. 48. - O persoană nu poate fi aleasă în consiliul de administratie al unei cooperative de credit, iar dacă a fost aleasă, decade de drept din mandatul său, dacă:

a) a suferit condamnări penale pentru infractiuni în dauna avutului public sau privat;

b) este salariat, administrator sau cenzor la o altă institutie de credit, cu exceptia cazurilor în care este aleasă administrator la casa centrală la care cooperativa de credit este afiliată;

c) în ultimii 5 ani i s-a retras aprobarea calitătii de con ducător de către Banca Natională a României sau de către o casă centrală.

Sotul/sotia, precum si rudele si afinii administratorilor, până la gradul al doilea inclusiv, nu pot fi alesi în consiliul de administratie al aceleiasi cooperative de credit.

Art. 49. - Membrii consiliului de administratie pot fi recompensati, în baza hotărârii adunării generale, pentru activitatea desfăsurată, cu jetoane al căror cuantum nu poate depăsi, cumulat, 10% din profitul net al cooperativei de credit.

Art. 50. - Fiecare membru al consiliului de administratie este obligat să depună înainte de preluarea functiei, la casieria cooperativei de credit, o garantie bănească stabilită prin actul constitutiv, dar care nu poate fi mai mică decât contravaloarea a 10 părti sociale.

Pentru nedepunerea garantiei potrivit prevederilor alineatului precedent administratorul în cauză se consideră revocat din functie.

Garantia rămâne în contul cooperativei de credit si nu poate fi restituită decât după eliberarea administratorului din această functie, dar nu mai devreme de data la care adunarea generală a aprobat bilantul ultimului exercitiu financiar în care administratorul a functionat si după descărcarea de gestiune pentru exercitiul financiar respectiv.

Art. 51. - Semnăturile administratorilor vor fi depuse la oficiul registrului comertului o dată cu prezentarea documentului din care rezultă depunerea garantiei.

Art. 52. - Consiliul de administratie se întruneste ori de câte ori este nevoie, dar cel putin o dată pe lună, la cererea presedintelui, a cel putin doi administratori, a auditorului independent sau, după caz, a cenzorilor ori a casei centrale la care cooperativa de credit este afiliată, respectiv la cererea Băncii Nationale a României.

Primul consiliu de administratie al cooperativei de credit, inclusiv presedintele acestuia sunt numiti prin actul constitutiv.

Art. 53. - Convocările pentru întrunirile consiliului de administratie vor cuprinde data si ora la care se va tine sedinta, precum si ordinea de zi, neputându-se lua nici o decizie asupra problemelor neprevăzute decât în caz de urgentă si cu conditia ratificării în sedinta următoare de către membrii absenti.

sedintele vor avea loc la sediul cooperativei de credit.

La sedintele consiliului de administratie pot participa si cenzorii sau, după caz, auditorul independent.

La fiecare sedintă se va întocmi un proces-verbal care va cuprinde ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunit si opiniile separate.

Art. 54. - Pentru valabilitatea deliberărilor în consiliul de administratie este necesară prezenta a cel putin jumătate din numărul administratorilor.

Deciziile se iau cu votul majoritătii membrilor prezenti. În caz de paritate votul presedintelui este decisiv.

Art. 55. - Administratorul care are într-o anumită operatiune, direct sau indirect, interese contrare celor ale cooperativei de credit trebuie să înstiinteze despre aceasta, în scris, consiliul de administratie si să nu ia parte la nici o deliberare cu privire la această operatiune. Aceeasi obligatie o are administratorul si în cazul în care, într-o anumită operatiune, stie că sunt interesati sotul, sotia, rudele si afinii săi până la gradul al doilea inclusiv.

Administratorul care nu a respectat prevederile alin. 1 va răspunde de daunele ce au rezultat pentru cooperativa de credit.

Art. 56. - Administratorii trebuie să ia parte la adunările generale ale cooperativei de credit.

Art. 57. - Obligatiile si răspunderea administratorilor sunt reglementate de dispozitiile referitoare la mandat si de cele prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 58. - Administratorii răspund solidar fată de cooperativa de credit pentru:

a) realitatea vărsămintelor efectuate de membrii cooperatori;

b) neluarea măsurilor stabilite prin reglementările emise de casa centrală pentru recuperarea împrumuturilor acordate si neîncasate la scadentă;

c) existenta registrelor cerute de prezenta ordonantă de urgentă si de actul constitutiv, precum si tinerea lor corectă;

d) organizarea si tinerea contabilitătii potrivit prevederilor legale în vigoare, precum si pentru existenta reală a profitului distribuit;

e) gospodărirea eficientă a patrimoniului cooperativei de credit, cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare;

f) executarea întocmai a hotărârilor adunărilor generale;

g) aducerea la îndeplinire a prevederilor actului constitutiv si respectarea întocmai a normelor si instructiunilor interne cu privire la acordarea creditelor si la desfăsurarea tuturor operatiunilor permise, potrivit obiectului de activitate al cooperativei de credit;

h) îndeplinirea celorlalte îndatoriri pe care prezenta ordonantă de urgentă si actul constitutiv le impun.

Art. 59. - Administratorii pot face toate operatiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al cooperativei de credit, cu exceptia celor care sunt de competenta exclusivă a adunării generale si a restrictiilor prevăzute în actul constitutiv.

Consiliul de administratie are, în principal, următoarele atributii:

a) stabileste si supune spre aprobare adunării generale programul anual privind activitatea economică si financiară, bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil;

b) analizează activitatea economico-financiară si încadrarea cooperativei de credit în indicatorii de prudentă bancară stabiliti prin reglementările emise de Banca Natională a României sau de casa centrală la care cooperativa de credit este afiliată;

c) aprobă sau respinge cererile de înscriere în cooperativa de credit, precum si retragerea si excluderea membrilor cooperatori; cererile de înscriere în cooperativa de credit nu pot fi respinse decât dacă solicitantul nu îndeplineste conditiile prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă si în actul constitutiv al cooperativei de credit;

d) întreprinde măsurile necesare pentru asigurarea nivelului minim de capital si a numărului minim de membri cooperatori, stabilite prin prezenta ordonantă de urgentă si prin reglementările emise de casa centrală la care cooperativa de credit este afiliată;

e) elaborează regulamentul de organizare si functionare a cooperativei de credit, care va stabili cel putin: structura organizatorică a cooperativei de credit, atributiile fiecărui compartiment al cooperativei de credit si relatiile dintre acestea, competentele si răspunderea conducătorilor, sefilor punctelor de lucru si ale salariatilor care se angajează în operatiuni financiar-bancare în numele si în contul cooperativei de credit, precum si sistemul de control intern al cooperativei de credit, cu respectarea prevederilor actului constitutiv-cadru;

f) stabileste drepturile si obligatiile personalului;

g) elaborează politica de creditare a cooperativei de credit, cu respectarea reglementărilor emise de casa centrală la care aceasta este afiliată si aprobă creditele acordate de cooperativa de credit;

h) analizează rapoartele auditorului independent sau, după caz, ale cenzorilor si ia măsurile de remediere a abaterilor sesizate prin acestea;

i) supune spre aprobare adunării generale revocarea unor membri ai consiliului de administratie, pentru abateri de la prevederile prezentei ordonante de urgentă sau ale actului constitutiv ori pentru inactivitate;

j) alege, dintre membrii săi, conducătorii cooperativei de credit si numeste contabilul-sef.

Consiliul de administratie va putea decide încheierea de acte juridice prin care să se dobândească, să se înstrăineze, să se închirieze, să se schimbe sau să se constituie în garantie bunuri aflate în patrimoniul cooperativei de credit, a căror valoare depăseste o cincime din valoarea contabilă a activelor cooperativei de credit la data încheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunării generale si a casei centrale la care cooperativa de credit este afiliată.

Art. 60. - Consiliul de administratie va putea delega o parte din atributiile sale conducătorilor cooperativei de credit, în conditiile prevăzute de actul constitutiv al cooperativei de credit.

Art. 61. - Administratorii răspund solidar cu predecesorii lor imediati dacă, având cunostintă despre neregularitătile săvârsite de acestia, nu le aduc la cunostintă organelor competente.

Răspunderea pentru actele săvârsite sau pentru omisiuni nu se întinde si la administratorii care au cerut să se consemneze în registrul deciziilor consiliului de administratie împotrivirea lor si au încunostintat despre aceasta, în scris, pe auditorul independent sau, după caz, pe cenzori.

Pentru deciziile luate în sedintele la care nu au asistat, administratorii rămân răspunzători, dacă în termen de 30 de zile de când au luat cunostintă despre aceasta nu au făcut împotrivirea în formele prezentate la alineatul precedent.

 

SECTIUNEA a 3-a

Conducătorii cooperativei de credit

 

Art. 62. - Conducerea activitătii curente a cooperativei de credit este asigurată de presedintele consiliului de administratie si de contabilul-sef, respectiv de presedintele si de vicepresedintii consiliului de administratie, în cazul cooperativelor de credit care au un număr de cel putin 5.000 de membri cooperatori, care sunt învestiti cu competenta de a angaja răspunderea cooperativei de credit.

Cooperativa de credit este angajată prin semnătura a cel putin doi conducători.

Conducătorii nu pot transmite dreptul de a reprezenta cooperativa de credit decât dacă această facultate li s-a acordat în mod expres prin actul constitutiv.

Conducătorul care, fără drept, îsi substituie altă persoană răspunde solidar cu aceasta pentru eventualele pagube produse cooperativei de credit.

Art. 63. - Conducătorii cooperativei de credit vor aduce la îndeplinire hotărârile consiliului de administratie si vor raporta acestuia despre activitatea desfăsurată.

Art. 64. - Conducătorii cooperativei de credit angajează si concediază personalul cooperativei de credit, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 65. - Conducătorii cooperativei de credit trebuie să fie cetăteni români si să aibă, de preferintă, domiciliul pe raza teritorială de operare a cooperativei de credit.

Art. 66. - Conducătorii cooperativei de credit trebuie să îndeplinească cel putin următoarele conditii:

- să aibă onorabilitatea corespunzătoare functiei;

- să nu fi cauzat prin activitatea lor falimentul unui agent economic;

- să fi promovat examenul de bacalaureat;

- să aibă o experientă de minimum 2 ani în unul dintre domeniile: financiar-contabil, bancar sau juridic ori să fi administrat pe o perioadă de minimum 3 ani activitatea unui agent economic.

În cazul cooperativelor de credit care au un număr de cel putin 5.000 de membri cooperatori si/sau au raza teritorială de operare în spatiul geografic al unui oras, pe lângă conditiile prevăzute la alineatul precedent conducătorii acestora trebuie să fie licentiati în stiinte economice sau în drept, iar conditiile de experientă să se refere exclusiv la domeniul financiar-bancar.

În cazul contabilului-sef conditiile de experientă se referă exclusiv la domeniul financiar-contabil.

Casa centrală, cu aprobarea Băncii Nationale a României, va stabili reguli si norme etice si profesionale pentru calitatea, experienta si activitatea conducătorilor cooperativelor de credit afiliate.

Art. 67. - Persoanele desemnate în calitatea de conducător al cooperativei de credit trebuie să fie aprobate de casa centrală înainte de începerea exercitării functiei.

Banca Natională a României poate stabili si alte reguli si norme etice si profesionale pentru calitatea, experienta si activitatea conducătorilor cooperativelor de credit.

Banca Natională a României poate obliga casa centrală să retragă aprobarea dată unui conducător al cooperativei de credit atunci când se constată că numirea s-a făcut cu încălcarea prevederilor art. 66 sau că activitatea desfăsurată de acesta a condus la deteriorarea situatiei financiare si/sau prudentiale a cooperativei de credit.

 

SECTIUNEA a 4-a

Auditorii independenti si cenzorii cooperativelor de credit

 

Art. 68. - Cooperativa de credit va numi un auditor independent.

Cooperativele de credit care au un număr de până la 5.000 de membri cooperatori vor putea numi în locul auditorului independent 1-3 cenzori, în conformitate cu prevederile actului constitutiv-cadru.

Art. 69. - Prin actul constitutiv al cooperativei de credit se numesc cenzorii pentru primul mandat.

Durata mandatului cenzorilor este stabilită prin actul constitutiv.

Persoanele desemnate în calitatea de cenzor trebuie să fie aprobate de casa centrală la care cooperativa de credit este afiliată, înainte de începerea exercitării mandatului lor.

Cenzorii trebuie să îsi exercite personal mandatul.

Cenzorii trebuie să fie contabili autorizati în conditiile legii sau experti contabili si să îndeplinească conditiile prevăzute de legislatia referitoare la activitatea de expertiză contabilă si a contabililor autorizati.

Cenzorii trebuie să fie cetăteni români.

Auditorul independent al unei cooperative de credit trebuie să fie persoană juridică română. Nu poate fi auditor independent al unei cooperative de credit decât o societate de expertiză contabilă sau o societate de audit financiar, autorizată în conditiile legii.

Auditorul independent va fi supus aprobării prealabile a casei centrale si validat de adunarea generală.

Art. 70. - Nu pot fi cenzori, iar dacă au fost alesi, decad din mandatul lor, rudele sau afinii până la gradul al doilea inclusiv ori sotii administratorilor si ai conducătorilor cooperativei de credit.

Nu poate fi numită auditor independent al unei cooperative de credit o persoană juridică aflată sub controlul efectiv al unui administrator, conducător sau al uneia dintre persoanele mentionate la alineatul precedent.

Art. 71. - Cenzorii sunt remunerati cu o indemnizatie propusă de consiliul de administratie si aprobată de adunarea generală a membrilor cooperatori care i-a numit.

Art. 72. - În caz de vacantă consiliul de administratie al cooperativei de credit va numi altă persoană în locul cenzorului, sub rezerva validării acestei numiri în prima adunare generală.

Art. 73. - Auditorul independent sau, după caz, cenzorii sunt obligati să supravegheze gestiunea cooperativei de credit, să verifice dacă bilantul si contul de profit si pierderi sunt legal întocmite si în concordantă cu registrele, dacă acestea din urmă sunt regulat tinute si dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea bilantului contabil.

Despre toate acestea, precum si cu privire la propunerile pe care le vor considera necesare, referitoare la bilantul contabil si la repartizarea profitului, auditorul independent sau, după caz, cenzorii vor prezenta adunării generale a membrilor cooperatori un raport amănuntit.

Adunarea generală a membrilor cooperatori nu va aproba bilantul contabil dacă acesta nu este însotit de raportul auditorului independent sau, după caz, al cenzorilor.

Art. 74. - Auditorul independent sau, după caz, cenzorii au, de asemenea, următoarele atributii:

a) să facă verificări periodice asupra legalitătii, exactitătii si realitătii înregistrării în contabilitatea cooperativei de credit a elementelor patrimoniale, precum si asupra existentei titlurilor sau a valorilor ce sunt proprietatea cooperativei de credit sau care au fost primite în gaj, cautiune ori depozit;

b) să convoace adunarea generală, în cazul în care constată încălcări grave ale dispozitiilor legale si/sau ale prevederilor actului constitutiv;

c) să ia parte la adunările generale, având dreptul de a insera în ordinea de zi propunerile pe care le vor considera necesare;

d) să supravegheze modul în care administratorii îsi îndeplinesc mandatul si să asiste lichidatorul în îndeplinirea mandatului său;

e) să verifice depunerea de către administratori a garantiei prevăzute de actul constitutiv;

f) să acorde asistentă cooperativei de credit în tinerea evidentei contabile, în conformitate cu legislatia contabilă din România, cu reglementările Băncii Nationale a României si, după caz, ale casei centrale la care cooperativa de credit este afiliată;

g) să analizeze practicile si procedurile controlului intern si, dacă consideră că acestea nu sunt corespunzătoare, să facă recomandări pentru remedierea lor.

Adunarea generală va putea stabili si alte sarcini ce vor trebui îndeplinite, pe baze contractuale, de auditorul independent desemnat.

Art. 75. - Constatările făcute de auditorul independent sau, după caz, de cenzori în exercitiul mandatului lor se consemnează într-un registru special.

Auditorul independent sau, după caz, cenzorii vor aduce la cunostintă administratorilor neregulile în administratie si încălcările dispozitiilor legale si ale prevederilor actului constitutiv, pe care le constată.

Orice act fraudulos al unui administrator sau angajat, care a adus prejudicii cooperativei de credit, trebuie sesizat organelor de cercetare penală. Despre aceasta se va aduce la cunostintă adunării generale, casei centrale la care cooperativa de credit este afiliată sau Băncii Nationale a României, după caz.

Art. 76. - Întinderea si efectele răspunderii cenzorilor sunt reglementate de regulile mandatului.

 

CAPITOLUL 6

Autorizarea cooperativelor de credit

 

Art. 77. - Cooperativele de credit functionează numai pe baza autorizatiei emise de Banca Natională a României.

O cooperativă de credit va putea solicita autorizatia de functionare de la Banca Natională a României numai după ce a primit aprobarea de constituire de la o casă centrală, s-a înmatriculat în registrul comertului si s-a afiliat la respectiva casă centrală.

Art. 78. - Cererea de aprobare a constituirii va trebui să fie prezentată casei centrale în forma si potrivit procedurilor stabilite de aceasta. Documentatia care trebuie să însotească cererea va cuprinde cel putin următoarele:

a) proiectul actului constitutiv;

b) procura prin care membrii cooperatori fondatori desemnează una sau mai multe persoane pentru a-i reprezenta în relatia cu casa centrală;

c) lista cuprinzând membrii cooperatori fondatori;

d) indicarea razei teritoriale de operare a cooperativei de credit, cu specificarea vecinătătilor;

e) comunicare privind identitatea conducătorilor cooperativei de credit, însotită, pentru fiecare dintre persoanele desemnate, de un chestionar de evaluare a onorabilitătii, calificării si experientei profesionale, certificatul de cazier judiciar, curriculum vitae, o copie legalizată de pe actul de studii si de pe celelalte documente care atestă calificarea profesională solicitată de prezenta ordonantă de urgentă si de reglementările date în aplicarea acesteia, recomandări din partea a cel putin două persoane recunoscute pentru calitătile lor morale si profesionale;

f) informare cu privire la identitatea membrilor consiliului de administratie, însotită de un curriculum vitae si de certificatul de cazier judiciar;

g) identitatea auditorului independent sau, după caz, a cenzorilor, precum si documentele ce atestă îndeplinirea conditiilor prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă; pentru cenzor se vor prezenta, de asemenea, un curriculum vitae si certificatul de cazier judiciar, iar pentru auditorul independent se va prezenta si documentul ce atestă asigurarea profesională;

h) denumirea institutiei de credit la care se va deschide contul de colectare a capitalului social;

i) studiul de fezabilitate, însusit de conducătorii propusi ai cooperativei de credit, care va cuprinde cel putin o expunere a motivelor de ordin economic, financiar si social ce justifică constituirea cooperativei de credit, tipul, denumirea si descrierea principalelor produse si servicii prevăzute să fie oferite de cooperativa de credit, proiectul structurii organizatorice a cooperativei de credit, estimări ale bilantului contabil pe primii 2 ani de activitate, precum si obiectivele propuse să fie realizate în primii 2 ani de activitate.

Casa centrală poate stabili prin reglementări proprii si alte conditii în vederea aprobării constituirii cooperativei de credit si, de asemenea, poate solicita orice informatii si documente suplimentare, dacă cele prezentate sunt incomplete sau insuficiente.

Art. 79. - În termen de cel mult două luni de la primirea cererii de aprobare a constituirii casa centrală va aproba constituirea unei cooperative de credit sau va respinge cererea si va comunica în scris hotărârea sa, împreună cu motivele care au stat la baza acesteia în cazul respingerii cererii.

Art. 80. - O dată cu comunicarea aprobării de constituire a cooperativei de credit casa centrală va transmite solicitantului reglementările-cadru referitoare la operatiunile incluse în obiectul de activitate al cooperativei de credit.

Art. 81. - Cererea de aprobare a constituirii va fi respinsă dacă:

a) documentatia prezentată este incompletă sau nu este întocmită în conformitate cu dispozitiile prezentei ordonante de urgentă ori cu reglementările emise în aplicarea acesteia;

b) documentatia prezentată este insuficientă pentru a determina dacă:

- cooperativa de credit îsi va desfăsura activitatea în conformitate cu prezenta ordonantă de urgentă;

- onorabilitatea, pregătirea si experienta profesională a conducătorilor si administratorilor cooperativei de credit sunt corespunzătoare pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute în studiul de fezabilitate si pentru îndeplinirea activitătilor bancare propuse să fie desfăsurate;

c) din evaluarea studiului de fezabilitate se consideră că respectiva cooperativă de credit nu poate asigura realizarea obiectivelor propuse în conditii compatibile cu buna functionare a respectivei retele si cu regulile unei practici prudente, care să asigure clientelei o sigurantă satisfăcătoare, sau că aceste obiective nu corespund conditiilor existente în raza teritorială de operare propusă;

d) raza teritorială de operare propusă se întrepătrunde cu razele teritoriale de operare ale unor cooperative de credit afiliate la respectiva casă centrală;

e) nu sunt respectate prevederile prezentei ordonante de urgentă sau reglementările date în aplicarea acesteia de către Banca Natională a României si de casa centrală.

Art. 82. - O nouă cerere de aprobare a constituirii poate fi adresată casei centrale numai după trecerea unui termen de 3 luni de la comunicarea respingerii cererii de aprobare a constituirii si numai dacă au fost remediate deficientele care au constituit motivele de respingere a proiectului initial.

Art. 83. - În termen de două luni de la comunicarea aprobării de constituire cooperativa de credit va prezenta casei centrale următoarele documente:

a) copie legalizată de pe certificatul de înmatriculare emis de oficiul registrului comertului, însotită de documentul prin care s-a făcut dovada efectuării vărsămintelor la capitalul social al cooperativei de credit de către membrii cooperatori fondatori;

b) dovada efectuării vărsămintelor corespunzătoare părtilor sociale subscrise la capitalul casei centrale, în vederea afilierii;

c) dovada detinerii, cu titlu legal, a unui spatiu aferent sediului social, corespunzător ca suprafată si conditii de securitate activitătilor propuse a fi desfăsurate;

d) copie legalizată de pe actul constitutiv;

e) comunicare privind existenta reglementărilor referitoare la desfăsurarea activitătii.

Casa centrală va verifica documentatia prezentată. Aparitia unor modificări fată de proiectul initial va determina o nouă evaluare din partea casei centrale, putând atrage revocarea hotărârii de aprobare a constituirii, în cazul în care aceste modificări sunt contrare prevederilor legale sau reglementărilor elaborate de casa centrală.

Casa centrală va revoca hotărârea de aprobare a constituirii si în situatia în care cooperativa de credit nu s-a afiliat cu respectarea prevederilor legale si a reglementărilor emise de casa centrală în aplicarea acestora.

Art. 84. - În termen de 14 zile lucrătoare de la data primirii documentatiei prevăzute la art. 83 alin. 1 casa centrală va înainta Băncii Nationale a României, în numele cooperativei de credit, cererea de autorizare a functionării.

Cererea de autorizare a functionării va fi însotită de aprobarea de constituire a cooperativei de credit, de confirmarea casei centrale privind realizarea afilierii, precum si de documentatia prevăzută la art. 83.

Art. 85. - Banca Natională a României decide cu privire la autorizarea functionării unei cooperative de credit în termen de cel mult două luni de la data primirii documentelor.

Banca Natională a României poate stabili prin reglementări proprii si alte conditii în vederea acordării autorizatiei de functionare cooperativelor de credit si, de asemenea, poate solicita orice informatii si documente suplimentare, dacă cele prezentate sunt incomplete sau insuficiente.

Art. 86. - Cererea de autorizare a functionării va fi respinsă dacă:

a) documentatia prezentată este incompletă sau nu este întocmită în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare;

b) nu sunt respectate prevederile prezentei ordonante de urgentă sau reglementările date în aplicarea acesteia.

Art. 87. - Cooperativa de credit va putea desfăsura activităti bancare începând cu data eliberării autorizatiei de functionare de către Banca Natională a României. În termen de 5 zile de la data efectuării primei operatiuni bancare cooperativa de credit va notifica acest lucru casei centrale la care este afiliată.

Art. 88. - În cazul cooperativelor de credit rezultate în urma fuziunii sau divizării procedura de autorizare va fi stabilită prin reglementări emise de Banca Natională a României. De asemenea, aceste reglementări vor stabili si documentatia necesară pentru acordarea autorizatiei.

Art. 89. - Banca Natională a României poate retrage autorizatia de functionare unei cooperative de credit în următoarele situatii:

a) la cererea casei centrale la care respectiva cooperativă de credit este afiliată, făcută în numele cooperativei de credit sau în nume propriu, pe baza unuia dintre următoarele motive:

- cooperativa de credit nu a început operatiunile pentru care a fost autorizată, în termen de un an de la primirea autorizatiei;

- autorizatia a fost obtinută pe baza unor declaratii false sau prin orice alt mijloc ilegal;

- membrii cooperatori au decis să dizolve sau să lichideze cooperativa de credit;

- a avut loc o fuziune sau o divizare a cooperativei de credit;

- cooperativa de credit nu a respectat cerintele prudentiale si de operare stabilite prin prezenta ordonantă de urgentă si/sau prin reglementările emise de Banca Natională a României si de casa centrală în aplicarea acestei ordonante de urgentă;

- cooperativa de credit nu si-a îndeplinit obligatiile ce îi revin în calitate de afiliată la casa centrală;

b) dacă s-a retras autorizatia casei centrale la care cooperativa de credit este afiliată;

c) ca sanctiune, potrivit art. 189.

Art. 90. - Hotărârea Băncii Nationale a României de retragere a autorizatiei de functionare se comunică în scris cooperativei de credit si casei centrale la care aceasta este afiliată, împreună cu motivele care au stat la baza acesteia, si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, precum si în două publicatii de circulatie natională.

Începând cu data intrării în vigoare a hotărârii de retragere a autorizatiei de functionare activitatea cooperativei de credit respective se va limita exclusiv la operatiunile determinate de lichidarea acesteia.

 

TITLUL III

Casele centrale ale cooperativelor de credit

CAPITOLUL 1

Constituirea caselor centrale

 

Art. 91. - O casă centrală se constituie prin asocierea de cooperative de credit. Conditiile si procedura de afiliere a cooperativelor de credit la o casă centrală vor fi stabilite prin actul constitutiv al casei centrale.

Art. 92. - Raza teritorială de operare a casei centrale este stabilită prin actul constitutiv si reprezintă spatiul geografic în care aceasta îsi desfăsoară activitatea. Raza teritorială de operare a casei centrale include cel putin razele teritoriale de operare ale cooperativelor de credit afiliate la aceasta.

Modificarea razei teritoriale de operare a unei case centrale trebuie supusă aprobării prealabile a Băncii Nationale a României, în conformitate cu reglementările elaborate de aceasta.

Art. 93. - În vederea exercitării atributiilor conferite de prezenta ordonantă de urgentă casele centrale pot înfiinta pe raza lor teritorială de operare sedii secundare (sucursale, agentii) fără personalitate juridică, ale căror atributii vor fi stabilite prin hotărâre a adunării generale privind înfiintarea acestora.

Deschiderea de sedii secundare va fi supusă aprobării prealabile a Băncii Nationale a României, potrivit reglementărilor emise de aceasta.

Art. 94. - Casele centrale se constituie pe baza actului constitutiv, cu un număr de cel putin 100 de cooperative de credit fondatoare si cu un nivel minim al capitalului agregat al retelei stabilit prin reglementări ale Băncii Nationale a României.

Fiecare dintre cooperativele de credit afiliate trebuie să subscrie si să verse părti sociale în valoare de minimum 20% din capitalul lor social, dacă prin actul constitutiv-cadru sau prin celelalte reglementări ale casei centrale nu se prevede o valoare mai mare. În functie de valoarea capitalului social înregistrat la sfârsitul exercitiului financiar de către fiecare cooperativă de credit se va recalcula valoarea participatiei la capitalul casei centrale la care este afiliată. Diferentele constatate se regularizează în termen de 90 de zile de la sfârsitul exercitiului financiar.

Actul constitutiv va fi semnat de reprezentantii cooperativelor de credit fondatoare si se încheie în formă autentică.

Art. 95. - Actul constitutiv al casei centrale va cuprinde cel putin prevederi referitoare la:

a) firma, sediul social si numărul de înmatriculare în registrul comertului ale cooperativelor de credit fondatoare;

b) firma, emblema si sediul social ale casei centrale;

c) obiectul de activitate al casei centrale;

d) durata de functionare a casei centrale;

e) dizolvarea, lichidarea, fuziunea si divizarea casei centrale;

f) valoarea nominală a unei părti sociale;

g) numărul părtilor sociale subscrise si vărsate de cooperativele de credit fondatoare;

h) numele si prenumele administratorilor si ale conducătorilor desemnati;

i) numele si prenumele persoanelor mandatate cu îndeplinirea formalitătilor de constituire a casei centrale;

j) conditiile si procedura de afiliere si retragere a cooperativelor de credit;

k) drepturile si obligatiile cooperativelor de credit afiliate;

l) conducerea, administrarea, controlul gestiunii si functionarea casei centrale;

m) raza teritorială de operare a casei centrale;

n) conditiile privind înfiintarea de sedii secundare, fără personalitate juridică;

o) modul de distribuire a profitului si de suportare a pierderilor;

p) atributiile de reprezentare, îndrumare, reglementare, supraveghere si control si informare în cadrul retelei.

Art. 96. - Casele centrale nu pot include în firma sau în emblema lor termenul "banca" sau derivate ale acestuia.

Firma unei case centrale trebuie să fie în limba română si să cuprindă o denumire proprie, de natură să o deosebească de denumirea altor organizatii cooperatiste de credit, la care se adaugă în mod obligatoriu sintagma "casa centrală".

Art. 97. - În toate actele oficiale casa centrală trebuie să se identifice în mod clar printr-un număr minim de date: firma sub care casa centrală este înmatriculată în registrul comertului, adresa sediului social, numărul si data înmatriculării în registrul comertului, codul fiscal, numărul si data înmatriculării în registrul organizatiilor cooperatiste de credit, precum si mentiunea "capital social variabil".

Art. 98. - Casa centrală dobândeste personalitate juridică de la data înmatriculării ei în registrul comertului, în temeiul încheierii irevocabile a judecătorului delegat acordate în baza actului constitutiv si a aprobării de constituire emise de Banca Natională a României. Încheierea judecătorului delegat se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Casa centrală va obtine cod fiscal potrivit reglementărilor legale în vigoare.

 

CAPITOLUL 2

Capitalul social al casei centrale

 

Art. 99. - Capitalul social al unei case centrale este variabil si este format din părti sociale de valoare egală.

Valoarea nominală minimă a unei părti sociale va fi stabilită prin actul constitutiv, dar nu poate fi mai mică de 100.000 lei.

Părtile sociale trebuie vărsate integral si în formă bănească, în lei, la momentul subscrierii.

La înfiintarea unei case centrale fiecare cooperativă de credit fondatoare va vărsa integral si în formă bănească valoarea părtilor sociale subscrise în momentul constituirii, într-un cont deschis la o bancă autorizată să functioneze pe teritoriul României. Acest cont va fi blocat până la înmatricularea casei centrale în registrul comertului.

Art. 100. - Părtile sociale nu pot fi vândute, cesionate sau gajate. Ele nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile.

Părtile sociale nu pot fi utilizate pentru plata datoriilor fată de terti si nu sunt purtătoare de dobânzi.

Cooperativele de credit afiliate la o casă centrală sunt răspunzătoare pentru obligatiile acesteia, în limita părtilor sociale subscrise.

Art. 101. - Prevederile art. 19 se aplică în mod corespunzător si caselor centrale, cu mentiunea că în loc de "cooperativele de credit" se va citi "casa centrală" si în loc de "membrii cooperatori" se va citi "cooperativele de credit afiliate".

Art. 102. - Casele centrale repartizează anual 20% din profitul brut pentru constituirea unui fond de rezervă, până când fondul astfel constituit egalează capitalul social, apoi maximum 10% până în momentul în care fondul a ajuns de două ori mai mare decât capitalul social. După atingerea acestui nivel alocarea de sume pentru fondul de rezervă se face din profitul net. Pentru calculul repartizărilor la fondul de rezervă se va avea în vedere nivelul capitalului social existent la sfârsitul fiecărui exercitiu financiar.

Casele centrale repartizează din profitul brut sumele destinate constituirii rezervei generale pentru riscul de credit, în limita a 2% din soldul creditelor acordate. Regularizarea nivelului acestei rezerve se va face la sfârsitul exercitiului financiar.

Casele centrale repartizează anual o cotă din profitul brut pentru constituirea rezervei mutuale de garantare, care va fi utilizată în scopul garantării obligatiilor cooperativelor de credit afiliate. Modul de constituire si nivelul rezervei mutuale de garantare vor fi stabilite prin reglementări ale caselor centrale. Casele centrale sunt obligate să mentină, pe lângă rezerva minimă obligatorie, un nivel al activelor cu grad mare de lichiditate cel putin egal cu cel al rezervei mutuale de garantare.

Art. 103. - În afara evidentelor prevăzute la art. 29 liniutele 2-4 casele centrale trebuie să tină si un registru de evidentă a cooperativelor de credit afiliate, care să cuprindă: numărul si data înmatriculării acestora în registrul de evidentă, firma cooperativei de credit, adresa sediului social si raza teritorială de operare, numărul si data înmatriculării în registrul comertului, numărul si valoarea părtilor sociale detinute, numărul si data autorizatiei de functionare emise de Banca Natională a României.

 

CAPITOLUL 3

Activităti permise caselor centrale

 

Art. 104. - Casele centrale pot desfăsura, în limita autorizatiei de functionare acordate, următoarele activităti:

a) acceptarea de depozite;

b) acordarea de credite persoanelor juridice care au sediul social si care îsi desfăsoară activitatea în raza teritorială de operare a casei centrale;

c) scontarea efectelor de comert si operatiuni de forfetare;

d) acordarea de credite în numele si în contul statului, din surse puse la dispozitie, cooperativelor de credit afiliate;

e) efectuarea de plasamente pe piata interbancară;

f) emiterea si gestiunea instrumentelor de plată si de credit;

g) plăti si decontări, inclusiv decontarea operatiunilor de încasări si plăti desfăsurate între cooperativele de credit afiliate;

h) transferul de fonduri;

i) emiterea de garantii si asumarea de angajamente;

j) contractarea de împrumuturi intercooperatiste si de la bănci;

k) tranzactii în cont propriu sau în contul cooperativelor de credit afiliate, în conformitate cu reglementările în vigoare, cu:

- valută;

- instrumente monetare negociabile (cecuri, cambii, certificate de depozit);

l) tranzactii în cont propriu sau în contul cooperativelor de credit afiliate, în conformitate cu reglementările în vigoare, cu:

- titluri de stat;

- titluri de valoare emise de autorităti ale administratiei publice locale;

m) consultantă privind activitătile desfăsurate de organizatiile cooperatiste de credit;

n) operatiuni de mandat, în conformitate cu reglementările emise de Banca Natională a României.

Art. 105. - Casele centrale au următoarele atributii principale:

a) reprezintă interesele economice, financiare, juridice, social-culturale ale cooperativelor de credit afiliate, în fata Băncii Nationale a României, a institutiilor publice si a instantelor judecătoresti;

b) centralizează si analizează bilanturile contabile, precum si situatiile financiar-contabile periodice ale cooperativelor de credit afiliate si elaborează bilantul contabil consolidat al retelei;

c) emit actul constitutiv-cadru, precum si alte reglementări-cadru pentru desfăsurarea activitătii bancare în cadrul retelei, cu caracter obligatoriu pentru cooperativele de credit afiliate; actul constitutiv-cadru va fi tinut la dispozitia persoanelor interesate, la sediul casei centrale;

d) supraveghează pe baze individuale cooperativele de credit afiliate în ceea ce priveste respectarea de către acestea a dispozitiilor legale în vigoare, a prevederilor actului constitutiv-cadru, a reglementărilor-cadru, precum si a celor emise de Banca Natională a României si aplică sanctiuni în limita competentelor stabilite prin prezenta ordonantă de urgentă si a celor delegate de Banca Natională a României;

e) exercită, potrivit legii, controlul financiar si de gestiune la cooperativele de credit afiliate;

f) raportează, în conformitate cu reglementările în vigoare, datele si informatiile solicitate de Banca Natională a României;

g) informează cooperativele de credit afiliate despre reglementările emise de Banca Natională a României si emite norme si instructiuni în aplicarea acestora;

h) asigură gestionarea resurselor disponibile din retea;

i) urmăresc si asigură coeziunea si buna functionare a retelei, scop în care iau toate măsurile necesare, inclusiv acordarea de asistentă financiară cooperativelor de credit afiliate, pentru a garanta lichiditatea si solvabilitatea fiecărei organizatii cooperatiste de credit din retea, precum si a retelei în ansamblul său;

j) asigură decontarea operatiunilor de încasări si plăti desfăsurate între cooperativele de credit afiliate;

k) deschid un cont curent la Banca Natională a României, în conformitate cu reglementările emise de aceasta, pentru operatiunile de încasări si plăti ale propriei retele în relatia cu trezoreria statului si cu celelalte institutii de credit;

l) asigură pentru cooperativele de credit afiliate instruirea personalului si organizează actiuni cu caracter social-cultural de interes comun.

 

CAPITOLUL 4

Organizarea si administrarea caselor centrale

 

Art. 106. - Organele de conducere ale casei centrale sunt:

a) adunarea generală;

b) consiliul de administratie;

c) conducătorii.

Prin actul constitutiv se poate da consiliului de administratie dreptul de a delega o parte din competentele sale unui birou executiv, format din cel mult 5 membri desemnati dintre administratori, si care va include în mod obligatoriu conducătorii casei centrale.

 

SECTIUNEA 1

Adunarea generală

 

Art. 107. - Adunarea generală este organul de conducere al casei centrale alcătuit din cooperativele de credit afiliate.

Fiecare cooperativă de credit afiliată are dreptul la un număr de voturi în adunarea generală a casei centrale egal cu numărul persoanelor evidentiate în registrul membrilor cooperatori la sfârsitul lunii precedente datei tinerii adunării generale.

Modalitătile de reprezentare a cooperativelor de credit afiliate vor fi stabilite prin actul constitutiv.

Când actul constitutiv nu dispune altfel, adunarea generală se va tine în localitatea în care casa centrală îsi are sediul, la adresa indicată în convocare.

Art. 108. - Adunarea generală se întruneste ori de câte ori este nevoie si are următoarele obligatii:

a) să discute, să aprobe sau să modifice bilantul contabil al casei centrale, precum si bilantul contabil consolidat al retelei, după ce a ascultat raportul administratorilor si al auditorului independent;

b) să hotărască asupra modului de repartizare a profitului sau de acoperire a pierderilor;

c) să se pronunte asupra gestiunii administratorilor;

d) să stabilească programul de activitate si bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar următor;

e) să aleagă administratorii si să stabilească mandatul acestora;

f) să stabilească numărul minim de părti sociale ce trebuie subscrise de cooperativele de credit afiliate;

g) să hotărască intentarea actiunii în daune împotriva administratorilor;

h) să hotărască fuziunea cu alte case centrale sau divizarea;

i) să hotărască dizolvarea casei centrale;

j) să hotărască modificarea obiectului de activitate;

k) să hotărască mutarea sediului casei centrale;

l) să hotărască retragerea mandatului membrilor consiliului de administratie pentru abateri grave de la prevederile prezentei ordonante de urgentă sau de la actul constitutiv, pentru inactivitate ori la cererea acestora, sau, după caz, rezilierea contractului cu auditorul independent;

m) să decidă ipotecarea, gajarea, înfiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare ale casei centrale;

n) să hotărască asupra oricărei alte modificări a actului constitutiv;

o) să hotărască asupra oricărei alte probleme pentru care în prezenta ordonantă de urgentă sau în actul constitutiv al casei centrale este cerută aprobarea adunării generale.

În vederea exercitării atributiilor prevăzute la lit. a)-d) adunarea generală este obligată să se întrunească în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exercitiului financiar.

Art. 109. - Adunarea generală va putea delega consiliului de administratie, în conditiile prevăzute de actul constitutiv al casei centrale, exercitiul atributiilor sale mentionate la art. 108 lit. j) si k).

Art. 110. - Pentru validitatea deliberărilor adunării generale a casei centrale este necesară prezenta reprezentantilor cooperativelor de credit afiliate, care să reprezinte cel putin jumătate din numărul de voturi exprimabile, iar hotărârile se iau cu majoritatea voturilor reprezentate, dacă în actul constitutiv nu se prevede o majoritate mai mare.

Dacă adunarea generală nu poate lucra din cauza neîndeplinirii conditiilor prevăzute la alineatul precedent, adunarea generală ce se va întruni după a doua convocare poate să decidă asupra problemelor de pe ordinea de zi a celei dintâi, dacă sunt prezenti reprezentanti ai cooperativelor de credit afiliate, care reprezintă cel putin o treime din numărul de voturi exprimabile, cu majoritatea voturilor reprezentate.

Art. 111. - Cooperativa de credit afiliată, care într-o anumită operatiune are un interes contrar casei centrale, va trebui să se abtină de la deliberările privind acea operatiune.

Cooperativa de credit afiliată care contravine acestei dispozitii răspunde de daunele produse casei centrale, dacă fără votul său nu s-ar fi obtinut majoritatea cerută.

Art. 112. - Prevederile art. 37, 38, 40-42, ale art. 45 si 46 se aplică corespunzător caselor centrale, cu mentiunea că în loc de "cooperativa de credit" se va citi "casa centrală" si în loc de "membrii cooperatori" se va citi "cooperativele de credit afiliate".

Art. 113. - Procesul-verbal semnat de presedinte si de secretari va constata îndeplinirea formalitătilor de convocare, data si locul adunării generale, lista cuprinzând reprezentantii prezenti ai cooperativelor de credit afiliate, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea reprezentantilor cooperativelor de credit afiliate, declaratiile făcute de ei în sedintă.

La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de prezentă a reprezentantilor cooperativelor de credit afiliate. Procesul-verbal va fi trecut în registrul adunărilor generale.

Pentru a fi opozabile tertilor hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comertului, spre a fi mentionate în registru si publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

În cazul în care aceste hotărâri implică modificarea actului constitutiv se va putea publica numai actul aditional cuprinzând textul integral al clauzelor modificate.

Ele nu vor putea fi executate înainte de aducerea la îndeplinire a acestor formalităti.

Art. 114. - O hotărâre a adunării generale poate fi atacată în justitie în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, dacă este contrară prevederilor legale în vigoare sau actului constitutiv, de către orice cooperativă de credit afiliată, care nu a avut nici un reprezentant la adunarea generală sau ai cărei reprezentanti au votat împotrivă si au cerut să se consemneze aceasta în procesul-verbal.

În cazul în care hotărârea este atacată de toti administratorii, casa centrală va fi reprezentată în justitie de o persoană desemnată din rândul reprezentantilor cooperativelor de credit afiliate, de către presedintele instantei judecătoresti.

Cererea în anulare se va introduce la instanta judecătorească competentă, iar în cazul unei hotărâri judecătoresti definitive de anulare, aceasta va fi mentionată în registrul comertului si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Art. 115. - Adunarea generală se convoacă de către consiliul de administratie prin presedintele acestuia.

Consiliul de administratie este obligat să convoace adunarea generală si la cererea reprezentantilor cooperativelor de credit afiliate, care să reprezinte cel putin o zecime din numărul de voturi exprimabile.

Adunarea generală mai poate fi convocată la cererea auditorului independent sau a Băncii Nationale a României.

 

SECTIUNEA a 2-a

Consiliul de administratie

 

Art. 116. - Casa centrală este administrată de un consiliu de administratie format din 5-9 membri alesi de adunarea generală din rândul persoanelor desemnate în acest scop de cooperativele de credit afiliate.

Administratorii trebuie să fie cetăteni români, sunt revocabili si sunt numiti pe o perioadă de cel mult 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi.

Consiliul de administratie este condus de un presedinte sau de persoana delegată de consiliul de administratie să îl înlocuiască. În caz de vacantă, până la data următoarei adunări generale consiliul de administratie va fi condus de vicepresedintele ales.

Art. 117. - O persoană nu poate fi aleasă în consiliul de administratie al unei case centrale, iar dacă a fost aleasă, decade de drept din mandatul său, dacă:

a) a suferit condamnări penale pentru infractiuni în dauna avutului public sau privat;

b) este salariată, administrator sau cenzor la o altă institutie de credit, cu exceptia cazului în care este aleasă administrator la o cooperativă de credit afiliată;

c) în ultimii 5 ani i s-a retras aprobarea calitătii de conducător de către Banca Natională a României.

Sotul/sotia, precum si rudele si afinii administratorilor, până la gradul al doilea inclusiv, nu pot fi alesi în consiliul de administratie al aceleiasi case centrale.

Art. 118. - Membrii consiliului de administratie vor fi recompensati, pe baza hotărârii adunării generale, pentru activitatea desfăsurată, cu jetoane al căror cuantum nu poate depăsi, cumulat, 10% din profitul net al casei centrale.

Art. 119. - Prevederile art. 50-57 si ale art. 61 se aplică corespunzător caselor centrale, cu mentiunea că în loc de "cooperativa de credit" se va citi "casa centrală" si în loc de "membrii cooperatori" se va citi "cooperativele de credit afiliate".

Art. 120. - Administratorii răspund solidar fată de casa centrală pentru:

a) realitatea vărsămintelor efectuate de cooperativele de credit afiliate;

b) îndeplinirea măsurilor stabilite prin reglementările proprii, emise pentru recuperarea împrumuturilor acordate si neîncasate la scadentă;

c) existenta registrelor cerute de prezenta ordonantă de urgentă si de actul constitutiv, precum si pentru tinerea lor corectă;

d) organizarea si tinerea contabilitătii potrivit prevederilor legale în vigoare, precum si pentru existenta reală a profitului distribuit;

e) gospodărirea eficientă a patrimoniului casei centrale, cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare;

f) executarea întocmai a hotărârilor adunărilor generale;

g) aducerea la îndeplinire a prevederilor actului constitutiv si respectarea întocmai a normelor si instructiunilor interne cu privire la acordarea creditelor si la desfăsurarea tuturor operatiunilor permise, potrivit obiectului de activitate al casei centrale;

h) îndeplinirea celorlalte îndatoriri pe care prezenta ordonantă de urgentă si actul constitutiv le impun.

Art. 121. - Administratorii pot face toate operatiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al casei centrale, cu exceptia celor care sunt de competenta exclusivă a adunării generale si a restrictiilor prevăzute în actul constitutiv.

Consiliul de administratie are, în principal, următoarele atributii:

1. În ceea ce priveste activitatea proprie:

a) stabileste si supune spre aprobare adunării generale programul anual privind activitatea economică si financiară, bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil;

b) analizează activitatea economico-financiară si încadrarea casei centrale în indicatorii de prudentă bancară stabiliti prin reglementările emise de Banca Natională a României;

c) aprobă sau respinge constituirea si afilierea cooperativelor de credit;

d) aprobă, în prealabil, modificările în situatia cooperativelor de credit din retea, referitoare la: denumire, sediul social, obiectul de activitate, conducători, auditor independent, raza teritorială de operare, precum si orice alte modificări pentru care casa centrală stabileste obligativitatea aprobării prealabile;

e) întreprinde măsurile necesare pentru asigurarea nivelului minim de capital si a numărului minim de cooperative de credit afiliate, stabilite prin prezenta ordonantă de urgentă si prin reglementările emise de Banca Natională a României sau, după caz, prin reglementări proprii;

f) elaborează regulamentul de organizare si functionare a casei centrale, care va stabili cel putin: structura organizatorică a casei centrale, atributiile fiecărui compartiment si relatiile dintre acestea, competentele si răspunderea conducătorilor si ale salariatilor care se angajează în operatiuni financiar-bancare în numele si în contul casei centrale, precum si sistemul de control intern al casei centrale;

g) stabileste drepturile si obligatiile personalului;

h) elaborează politica de creditare a casei centrale, cu respectarea reglementărilor în materie, si aprobă creditele acordate de casa centrală;

i) analizează rapoartele auditorului independent si ia măsurile de remediere a abaterilor sesizate prin acestea;

j) supune aprobării adunării generale revocarea unor membri ai consiliului de administratie pentru abateri de la prevederile prezentei ordonante de urgentă sau ale actului constitutiv ori pentru inactivitate;

k) aprobă reglementările si normele interne de lucru privind desfăsurarea operatiunilor casei centrale;

l) alege dintre membrii săi presedintele si vicepresedintii casei centrale.

Consiliul de administratie va putea decide încheierea de acte juridice prin care să se dobândească, să se înstrăineze, să se închirieze, să se schimbe sau să se constituie în garantie bunuri aflate în patrimoniul casei centrale, a căror valoare depăseste o cincime din valoarea contabilă a activelor casei centrale la data încheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunării generale.

2. În ceea ce priveste activitatea retelei:

a) analizează activitatea economico-financiară, bilantul contabil consolidat al retelei, precum si încadrarea cooperativelor de credit afiliate si a întregii retele în indicatorii de performantă financiară si de prudentă bancară stabiliti de Banca Natională a României sau prin reglementări proprii;

b) elaborează si supune spre aprobare adunării generale orientările generale privind activitatea retelei, pe baza cărora cooperativele de credit afiliate îsi stabilesc planurile de activitate anuale;

c) stabileste si supune spre aprobare adunării generale bilantul contabil consolidat al retelei;

d) adoptă măsurile necesare în vederea respectării, la nivelul fiecărei cooperative de credit afiliate, precum si al întregii retele, a cerintelor prudentiale prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă si de reglementările Băncii Nationale a României;

e) stabileste si aprobă actul constitutiv-cadru, precum si alte reglementări-cadru pentru desfăsurarea activitătii bancare în cadrul retelei;

f) stabileste si aprobă reglementările pentru exercitarea atributiilor pe linia supravegherii cooperativelor de credit afiliate, precum si pentru constatarea si aplicarea sanctiunilor pentru nerespectarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă si a reglementărilor emise de casa centrală în aplicarea acesteia;

g) aprobă aplicarea de sanctiuni cooperativelor de credit afiliate, pentru nerespectarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă si a reglementărilor date în aplicarea acesteia;

h) decide dizolvarea fără lichidare a cooperativelor de credit afiliate, în situatiile prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 122. - Consiliul de administratie va putea delega o parte din atributiile sale conducătorilor si/sau biroului executiv, în conditiile prevăzute de actul constitutiv al casei centrale.

 

SECTIUNEA a 3-a

Conducătorii casei centrale

 

Art. 123. - Conducerea activitătii curente a casei centrale este asigurată de presedinte si de vicepresedintii consiliului de administratie, care sunt învestiti cu competenta de a angaja răspunderea casei centrale.

Casa centrală este angajată prin semnătura a cel putin doi conducători având competentele stabilite prin actul constitutiv sau a cel putin două persoane împuternicite de către acestia, în conformitate cu regulamentele proprii ale casei centrale si cu reglementările emise de Banca Natională a României.

Art. 124. - Prevederile art. 62 alin. 3 si 4, ale art. 63 si 64 se aplică corespunzător caselor centrale, cu mentiunea că în loc de "cooperativa de credit" se va citi "casa centrală".

Art. 125. - Conducătorii casei centrale trebuie să fie cetăteni români si să aibă pe perioada exercitării functiei resedinta în localitatea în care îsi are sediul casa centrală.

Art. 126. - Conducătorii casei centrale trebuie să îndeplinească cel putin următoarele conditii:

- să aibă onorabilitatea corespunzătoare functiei;

- să nu fi cauzat, prin activitatea lor, falimentul unui agent economic;

- să exercite exclusiv functia pentru care au fost numiti;

- să fie licentiati în stiinte economice sau în drept;

- să aibă o experientă de minimum 5 ani într-o functie de conducere în domeniul financiar-bancar.

Banca Natională a României va stabili si alte reguli si norme etice si profesionale pentru calitatea, experienta si activitatea conducătorilor caselor centrale.

Persoanele desemnate în calitate de conducători ai casei centrale trebuie să fie aprobate de Banca Natională a României înainte de începerea exercitării functiei.

Banca Natională a României poate să retragă aprobarea dată unui conducător al casei centrale când se constată că activitatea desfăsurată de acesta a condus la deteriorarea situatiei financiare si/sau prudentiale a casei centrale.

 

SECTIUNEA a 4-a

Auditorul casei centrale

 

Art. 127. - Casa centrală va numi un auditor independent.

Art. 128. - Auditorul independent al unei case centrale trebuie să fie persoană juridică română. Nu poate fi auditor independent al unei case centrale decât o societate de expertiză contabilă sau o societate de audit financiar, autorizată în conditiile legii. Auditorul independent va fi validat de adunarea generală.

Art. 129. - Nu poate fi numită auditor independent al unei case centrale o persoană juridică aflată sub controlul efectiv al administratorilor, al sotului/sotiei acestora sau al unei rude ori afin al acestora până la gradul al doilea inclusiv.

Art. 130. - Auditorul independent este obligat să supravegheze gestiunea casei centrale, să verifice dacă bilantul contabil si contul de profit si pierderi ale casei centrale, precum si bilantul contabil consolidat al retelei sunt legal întocmite si în concordantă cu registrele, dacă acestea din urmă sunt tinute regulat si dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea bilantului contabil.

Despre toate acestea, precum si cu privire la propunerile pe care le vor considera necesare, referitoare la bilantul contabil si la repartizarea profitului, auditorul independent va prezenta adunării generale un raport amănuntit.

Adunarea generală nu va aproba bilantul contabil al casei centrale, respectiv bilantul contabil consolidat al retelei, dacă acesta nu este însotit de raportul auditorului independent.

Art. 131. - Auditorul independent este obligat, de asemenea:

a) să facă verificări periodice asupra legalitătii, exactitătii si realitătii înregistrării în contabilitatea casei centrale a elementelor patrimoniale, precum si asupra existentei titlurilor sau a valorilor ce sunt proprietatea casei centrale sau care au fost primite în gaj, cautiune ori depozit;

b) să convoace adunarea generală în cazul în care constată încălcări grave ale dispozitiilor legale si/sau ale prevederilor actului constitutiv;

c) să ia parte la toate adunările generale, având dreptul de a insera în ordinea de zi propunerile pe care le va considera necesare;

d) să supravegheze modul în care administratorii îsi îndeplinesc mandatul si să asiste lichidatorul în îndeplinirea mandatului său;

e) să verifice depunerea de către administratori a garantiei prevăzute de actul constitutiv;

f) să acorde asistentă casei centrale în tinerea evidentei contabile, în conformitate cu legislatia contabilă din România si cu reglementările Băncii Nationale a României;

g) să certifice bilantul contabil consolidat al retelei si să elaboreze un raport amănuntit în legătură cu acesta, pe care să îl prezinte adunării generale;

h) să analizeze practicile si procedurile controlului intern si, dacă consideră că acestea nu sunt corespunzătoare, să facă recomandări pentru remedierea lor.

Adunarea generală va putea stabili si alte sarcini ce vor trebui îndeplinite, pe baze contractuale, de auditorul independent desemnat.

Art. 132. - Constatările făcute de auditorul independent se consemnează într-un registru special.

Auditorul independent va aduce la cunostintă administratorilor neregulile în administratie si încălcările dispozitiilor legale si ale prevederilor actului constitutiv pe care le constată.

Orice act fraudulos al unui administrator sau angajat, care a adus prejudicii casei centrale, trebuie sesizat organelor de cercetare penală. Despre acestea se va aduce la cunostintă adunării generale sau Băncii Nationale a României, după caz.

 

CAPITOLUL 5

Autorizarea caselor centrale

 

Art. 133. - Casele centrale functionează numai pe baza autorizatiei emise de Banca Natională a României.

Art. 134. - Procesul de autorizare a caselor centrale de către Banca Natională a României cuprinde trei etape:

a) avizul prealabil de constituire a retelei;

b) aprobarea colectivă a constituirii retelei;

c) autorizarea functionării casei centrale si a cooperativelor de credit afiliate la aceasta.

Art. 135. - Initiativa privind înfiintarea unei retele va trebui să apartină unui grup format din cel putin 100 de persoane fizice care au capacitate deplină de exercitiu.

Art. 136. - În vederea obtinerii avizului prealabil de constituire a retelei grupul de initiativă format în acest scop va prezenta Băncii Nationale a României, prin persoanele împuternicite, următoarea documentatie:

a) cererea de avizare prealabilă a constituirii;

b) procura autentică prin care grupul de initiativă împuterniceste una sau mai multe persoane să îl reprezinte în relatia cu Banca Natională a României pe perioada derulării procesului de autorizare; aceste persoane vor reprezenta si membrii fondatori ai organizatiilor cooperatiste de credit care urmează să se înfiinteze;

c) proiectul actului constitutiv-cadru si proiectul actului constitutiv al casei centrale;

d) studiul de fezabilitate pentru reteaua propusă a se constitui, care va cuprinde cel putin:

- o expunere a motivelor de ordin economic, financiar si social, ce justifică constituirea retelei, precum si a obiectivelor propuse a fi realizate în primii 2 ani de activitate;

- raza teritorială de operare a casei centrale;

- numărul initial de cooperative de credit, cu mentionarea razelor teritoriale de operare, precum si a numărului estimat de membri cooperatori, fondatori ai acestora;

- capitalul agregat estimat al retelei, cu defalcare pe fiecare dintre organizatiile cooperatiste de credit componente;

- estimări ale bilantului contabil consolidat al retelei, pe primii 2 ani de activitate, întocmit potrivit reglementărilor emise de Banca Natională a României;

- descrierea principalelor produse si servicii propuse a fi oferite în primii 2 ani de activitate de fiecare dintre organizatiile cooperatiste de credit ale retelei;

e) curriculum vitae si certificatul eliberat de autoritătile competente, în original sau în copie legalizată, pentru fiecare dintre membrii grupului de initiativă, care să ateste că persoanele în cauză nu au cazier judiciar.

Art. 137. - În termen de cel mult 3 luni de la primirea cererii de avizare prealabilă a constituirii Banca Natională a României va aviza constituirea retelei sau va respinge cererea si va comunica în scris hotărârea sa împreună cu motivele care au stat la baza respingerii cererii.

Art. 138. - Cererea de avizare prealabilă a constituirii retelei va fi respinsă dacă:

a) documentatia prezentată este incompletă sau nu este întocmită în conformitate cu dispozitiile prezentei ordonante de urgentă sau cu reglementările date în aplicarea acesteia;

b) documentatia prezentată este insuficientă pentru a determina dacă organizatiile cooperatiste de credit din retea îsi vor desfăsura activitatea în conformitate cu prezenta ordonantă de urgentă;

c) din evaluarea studiului de fezabilitate se consideră că respectiva retea nu poate asigura realizarea obiectivelor propuse sau că aceste obiective nu corespund conditiilor existente în raza teritorială de operare propusă;

d) nu sunt respectate prevederile prezentei ordonante de urgentă sau reglementările date în aplicarea acesteia de către Banca Natională a României.

Art. 139. - În termen de cel mult 4 luni de la data acordării avizului prealabil de constituire a retelei reprezentantii grupului de initiativă vor prezenta Băncii Nationale a României, în vederea obtinerii aprobării colective de constituire a retelei, următoarele:

1. pentru cooperativele de credit: documentatia prevăzută la art. 78 alin. 1, cu exceptia documentelor prevăzute la lit. b), precum si procura autentică prin care membrii cooperatori fondatori desemnează persoanele prevăzute la art. 136 lit. b) pentru a-i reprezenta în procesul de autorizare în relatia cu Banca Natională a României;

2. pentru casa centrală:

a) proiectul actului constitutiv;

b) lista cuprinzând cooperativele de credit fondatoare;

c) indicarea razei teritoriale de operare a casei centrale;

d) comunicare privind identitatea conducătorilor casei centrale, însotită, pentru fiecare dintre persoanele desemnate, de un chestionar de evaluare a onorabilitătii, calificării si experientei profesionale, certificatul de cazier judiciar, curriculum vitae, copia legalizată de pe actul de studii si de pe celelalte documente care atestă calificarea profesională, potrivit prezentei ordonante de urgentă si reglementărilor date în aplicarea acesteia, recomandări în ceea ce priveste calitătile morale si profesionale din partea a cel putin două persoane;

e) informare cu privire la identitatea membrilor consiliului de administratie, însotită de un curriculum vitae si de certificatul de cazier judiciar;

f) identitatea auditorului independent si documentele ce atestă îndeplinirea conditiilor prevăzute de ordonanta de urgentă, inclusiv asigurarea profesională a acestuia;

g) denumirea băncii la care se va deschide contul de colectare a capitalului social;

h) studiul de fezabilitate, însusit de conducătorii propusi ai casei centrale, care va cuprinde cel putin o expunere a motivelor de ordin economic, financiar si social ce justifică constituirea casei centrale, precum si obiectivele propuse a fi realizate, tipul, denumirea si descrierea principalelor produse si servicii prevăzute a fi oferite de către casa centrală, proiectul structurii organizatorice a casei centrale, estimări ale bilantului contabil pe primii 2 ani de activitate, precum si obiectivele propuse a fi realizate în primii 2 ani de activitate.

În afara documentatiei prevăzute la alin. 1, a cărei formă va fi stabilită de Banca Natională a României prin reglementări, se vor prezenta Băncii Nationale a României si următoarele documente:

a) cerere pentru aprobarea colectivă a constituirii retelei;

b) proiectul actului constitutiv-cadru si studiul de fezabilitate pentru retea, în cazul în care acestea au suferit modificări fată de formele prezentate pentru obtinerea avizului prealabil de constituire a retelei;

c) situatia privind capitalul agregat al retelei, defalcat pe fiecare dintre organizatiile cooperatiste de credit din retea.

Banca Natională a României poate stabili prin reglementări si alte conditii în vederea aprobării constituirii colective a retelei si, de asemenea, poate solicita orice informatii si documente suplimentare, dacă cele prezentate sunt incomplete sau insuficiente.

Art. 140. - În termen de cel mult 4 luni de la primirea cererii de aprobare colectivă a constituirii retelei, Banca Natională a României va aproba constituirea colectivă a retelei sau va respinge cererea si va comunica în scris hotărârea sa împreună cu motivele care au stat la baza acesteia în cazul respingerii.

Art. 141. - Cererea de aprobare colectivă a constituirii retelei va fi respinsă, dacă:

a) documentatia prezentată este incompletă sau nu este întocmită în conformitate cu dispozitiile prezentei ordonante de urgentă sau cu reglementările emise în aplicarea acesteia;

b) documentatia prezentată este insuficientă pentru a determina dacă:

- organizatiile cooperatiste de credit din retea îsi vor desfăsura activitatea în conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgentă;

- onorabilitatea, pregătirea si experienta profesională a conducătorilor organizatiilor cooperatiste de credit din retea sunt corespunzătoare pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute în studiile de fezabilitate si pentru desfăsurarea activitătilor propuse;

c) din evaluarea studiilor de fezabilitate se consideră că atât organizatiile cooperatiste de credit, cât si reteaua în ansamblul ei nu pot asigura realizarea obiectivelor propuse în conditii compatibile cu buna functionare a acestora si cu regulile unei practici prudente, care să asigure clientelei o sigurantă satisfăcătoare, sau că aceste obiective nu corespund conditiilor existente în raza teritorială de operare propusă;

d) actele constitutive ale organizatiilor cooperatiste de credit nu sunt întocmite în conformitate cu prevederile actului constitutiv-cadru;

e) nu sunt îndeplinite conditiile privind realizarea nivelului minim al capitalului agregat al retelei, stabilit prin prezenta ordonantă de urgentă si prin reglementările date de Banca Natională a României în aplicarea acesteia;

f) documentatia prezentată cuprinde modificări fată de cea pe baza căreia a fost acordat avizul prealabil de constituire a retelei si care sunt contrare prevederilor ordonantei de urgentă ori reglementărilor date în aplicarea acesteia;

g) nu sunt respectate prevederile prezentei ordonante de urgentă sau reglementările date în aplicarea acesteia de către Banca Natională a României.

Art. 142. - În termen de cel mult 4 luni de la comunicarea aprobării colective de constituire a retelei, casa centrală va prezenta Băncii Nationale a României, pentru fiecare dintre organizatiile cooperatiste de credit din retea, următoarele documente:

a) copie legalizată de pe certificatul de înmatriculare eliberat de oficiul registrului comertului, însotită de documentul prin care s-a făcut dovada efectuării vărsămintelor la capitalul social;

b) dovada detinerii, cu titlu legal, a unui spatiu aferent sediului social, corespunzător ca suprafată si conditii de securitate activitătilor propuse a fi desfăsurate;

c) copie legalizată de pe actul constitutiv;

d) comunicare privind existenta reglementărilor proprii, precum si a reglementărilor-cadru, în cazul casei centrale;

e) situatia privind capitalul agregat al retelei, defalcat pe fiecare dintre organizatiile cooperatiste de credit existente.

Art. 143. - Banca Natională a României decide cu privire la autorizarea functionării organizatiilor cooperatiste de credit din retea în termen de 4 luni de la data primirii documentelor prevăzute la art. 142.

Banca Natională a României poate stabili prin reglementări proprii si alte conditii în vederea acordării autorizatiei de functionare organizatiilor cooperatiste de credit si, de asemenea, poate solicita orice informatii si documente suplimentare, dacă cele prezentate sunt incomplete sau insuficiente.

Art. 144. - Aparitia unor modificări fată de proiectul prezentat în vederea obtinerii aprobării colective de constituire a retelei va determina o nouă evaluare din partea Băncii Nationale a României, putând atrage revocarea hotărârii de aprobare a constituirii retelei, în cazul în care aceste modificări sunt contrare prevederilor legale sau reglementărilor date în aplicarea acestora.

Art. 145. - Cererea de autorizare a functionării va fi respinsă dacă:

a) documentatia prezentată este incompletă sau nu este întocmită în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare;

b) nu sunt respectate prevederile prezentei ordonante de urgentă sau reglementările date în aplicarea acesteia.

Art. 146. - Neacordarea autorizatiei de functionare a casei centrale atrage în mod automat revocarea avizului prealabil de constituire, precum si a aprobării colective de constituire a retelei.

O nouă cerere de autorizare poate fi adresată Băncii Nationale a României numai după trecerea unui termen de 3 luni de la comunicarea respingerii cererii de autorizare si numai dacă au fost remediate deficientele care au constituit motivele de respingere a proiectului initial.

Art. 147. - Organizatiile cooperatiste de credit din retea vor putea desfăsura activităti bancare începând cu data eliberării autorizatiilor de functionare de către Banca Natională a României.

În termen de 5 zile de la data efectuării primei operatiuni bancare casa centrală va notifica acest lucru Băncii Nationale a României. În termen de 5 zile de la data efectuării primei operatiuni bancare fiecare cooperativă de credit va notifica aceasta casei centrale la care este afiliată.

Art. 148. - În cazul caselor centrale rezultate în urma fuziunii sau divizării unor case centrale deja existente, procedura de autorizare va fi stabilită prin reglementări specifice, elaborate în acest scop de Banca Natională a României. De asemenea, aceste reglementări vor stabili si documentatia necesară pentru acordarea autorizatiei.

Art. 149. - Banca Natională a României poate retrage autorizatia de functionare unei case centrale în următoarele situatii:

a) la cererea casei centrale, ca urmare a hotărârii adunării generale de dizolvare sau de lichidare a casei centrale;

b) ca sanctiune, potrivit art. 189;

c) pe baza unuia dintre următoarele motive:

- casa centrală nu a început operatiunile pentru care a fost autorizată, în termen de 4 luni de la primirea autorizatiei de functionare;

- autorizatia de functionare a fost obtinută pe baza unor declaratii false sau prin orice alt mijloc ilegal;

- a avut loc o fuziune sau o divizare a casei centrale.

Art. 150. - Hotărârea Băncii Nationale a României de retragere a autorizatiei de functionare se comunică în scris casei centrale, precum si cooperativelor de credit afiliate la respectiva casă centrală, împreună cu motivele care au stat la baza acesteia, si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, precum si în două publicatii de circulatie natională.

Începând cu data intrării în vigoare a hotărârii de retragere a autorizatiei de functionare, activitatea casei centrale si a cooperativelor de credit afiliate se va limita exclusiv la operatiunile determinate de lichidarea acestora.

 

TITLUL IV

Dispozitii comune

CAPITOLUL 1

Tranzactii interzise

 

Art. 151. - Organizatiile cooperatiste de credit nu pot desfăsura următoarele operatiuni:

a) angajarea în tranzactii cu bunuri mobile si imobile. Se exceptează tranzactiile cu astfel de bunuri, necesare pentru desfăsurarea activitătii, precum si tranzactiile cu bunuri mobile si imobile dobândite ca urmare a executării silite a creantelor organizatiilor cooperatiste de credit.

Bunurile mobile si imobile, dobândite ca urmare a executării silite a creantelor, altele decât cele necesare pentru desfăsurarea activitătii, se vând de către organizatia cooperatistă de credit în termen de un an de la data dobândirii lor. Pentru bunurile imobile termenul poate fi prelungit cu încă un an, cu aprobarea casei centrale sau, după caz, a Băncii Nationale a României;

b) răscumpărarea părtilor sociale;

c) acordarea de credite garantate cu părtile sociale emise;

d) acceptarea de depozite, titluri sau alte valori atunci când nivelul indicatorilor de solvabilitate se situează sub limitele stabilite în acest sens prin reglementările Băncii Nationale a României; interdictia se aplică si în cazul organizatiilor cooperatiste de credit aflate în încetare de plăti.

 

CAPITOLUL 2

Conflictul de interese

 

Art. 152. - Conducătorii si administratorii organizatiilor cooperatiste de credit comunică în scris adunării generale care i-a numit natura si întinderea interesului sau a relatiei lor materiale, dacă:

a) sunt parte a unui contract cu organizatia cooperatistă de credit;

b) sunt administratori ai unei persoane juridice care este parte a unui contract cu organizatia cooperatistă de credit;

c) au un interes material sau o relatie materială cu o persoană care este parte a unui contract cu organizatia cooperatistă de credit, cu exceptia contractelor de depozit sau de păstrare de valori.

Obligatia prevăzută la alin. 1 revine conducătorilor si/sau administratorilor atunci când au cunoscut sau trebuia să cunoască faptul că a fost încheiat sau că este în curs de a fi încheiat un astfel de contract.

Art. 153. - Conducătorii si administratorii sunt obligati ca ori de câte ori este necesar, dar nu mai putin de o dată pe an, să prezinte în scris adunării generale care i-a numit o declaratie din care să rezulte numele, prenumele si adresa asociatilor lor si date referitoare la interesele lor materiale de natură economico-financiară, precum si ale familiilor acestora.

Art. 154. - Un conducător sau un administrator care are un interes ori o relatie materială în sensul art. 152 si 153 nu va participa la dezbaterile asupra contractului si se va abtine de la vot asupra oricărei probleme legate de acest contract.

Un interes este considerat material în sensul art. 152 si 153, dacă se referă la averea, afacerea sau interesele sotului/sotiei, rudelor si afinilor până la gradul al doilea inclusiv, ale persoanei care are un interes.

În scopul realizării cvorumului necesar pentru luarea unei decizii asupra contractului în cauză, conducătorul sau administratorul va fi considerat prezent. Deciziile în ceea ce priveste încheierea unor astfel de contracte se iau cu unanimitatea voturilor exprimabile.

Art. 155. - Când un conducător sau un administrator nu declară un conflict de interese în conformitate cu prevederile prezentului capitol:

a) cooperativa de credit în cauză, casa centrală la care aceasta este afiliată sau Banca Natională a României poate cere instantei judecătoresti anularea oricărui contract în care acesta are un interes material nedeclarat, potrivit celor prevăzute în prezentul capitol;

b) Banca Natională a României sau casa centrală poate cere organizatiei cooperatiste de credit respective înlocuirea acestuia.

 

CAPITOLUL 3

Secretul professional

 

Art. 156. - Organizatiile cooperatiste de credit vor păstra confidentialitatea tuturor tranzactiilor si serviciilor pe care le oferă, inclusiv cu privire la identitatea titularilor conturilor.

Art. 157. - Personalul unei organizatii cooperatiste de credit supuse prevederilor prezentei ordonante de urgentă nu are dreptul să folosească sau să dezvăluie nici în timpul activitătii, nici după încetarea acesteia, fapte sau date care, devenite publice, ar dăuna intereselor ori prestigiului unei organizatii cooperatiste de credit sau vreunui client al acesteia.

Prevederile de mai sus se aplică si persoanelor care obtin informatii de natura celor arătate din rapoarte ori din alte documente ale organizatiei cooperatiste de credit.

Art. 158. - Orice conducător sau membru al consiliului de administratie al unei organizatii cooperatiste de credit, precum si toate persoanele care participă la activitatea acesteia sunt obligate să păstreze secretul profesional. Informatii privind sumele depuse si operatiunile efectuate pe numele persoanelor fizice si juridice se vor transmite numai titularilor sau reprezentantilor lor legali, iar în cazurile de urmărire penală sau în cazul în care s-a pus în miscare actiunea penală împotriva titularului, la cererea scrisă a organelor abilitate, cu aprobarea consiliului de administratie.

Personalul organizatiei cooperatiste de credit nu poate uza în folos personal de informatiile bancare pe care le detine sau de care a luat cunostintă în orice mod.

Prevederile alin. 1 se aplică si persoanelor care obtin din activitatea de control si supraveghere sau din rapoarte ori documente ale organizatiei cooperatiste de credit informatii de natura celor arătate mai sus, cu exceptia cazurilor pentru care legea prevede altfel.

 

CAPITOLUL 4

Transferul de fonduri

 

Art. 159. - În vederea functionării, în termen de 30 de zile de la data obtinerii autorizatiei de functionare fiecare organizatie cooperatistă de credit este obligată să deschidă conturi curente, după cum urmează:

a) casele centrale, la Banca Natională a României, conform reglementărilor emise de aceasta;

b) cooperativele de credit, la casa centrală la care acestea sunt afiliate, conform reglementărilor emise de aceasta.

Transferurile bănesti operate de organizatiile cooperatiste de credit prin înscrieri în conturile curente deschise în evidentele Băncii Nationale a României sau, după caz, ale caselor centrale sunt irevocabile si neconditionate.

Organizatiile cooperatiste de credit pot deschide si alte conturi, în conditiile stabilite prin reglementările Băncii Nationale a României.

Art. 160. - Fiecare casă centrală va elabora, cu aprobarea Băncii Nationale a României, reglementări privind desfăsurarea transferului de fonduri între cooperativele de credit afiliate.

Organizatiile cooperatiste de credit răspund pentru legalitatea si disciplina transferului de fonduri efectuat în cadrul retelei, conform reglementărilor emise de casa centrală, cu aprobarea Băncii Nationale a României.

Organizatiile cooperatiste de credit răspund pentru legalitatea si disciplina transferului de fonduri între acestea si celelalte institutii de credit, conform reglementărilor emise de Banca Natională a României.

Art. 161. - Mijloacele de plată scripturale si circuitele de transfer de fonduri se aprobă, în prealabil, pentru fiecare organizatie cooperatistă de credit, de către Banca Natională a României, în interesul protejării consumatorului de astfel de servicii si încurajării unor plăti fără numerar eficiente.

Art. 162. - Nici un aranjament colectiv de efectuare a compensărilor între organizatiile cooperatiste de credit dintr-o retea si celelalte institutii de credit nu poate functiona pe teritoriul României fără autorizarea prealabilă a Băncii Nationale a României.

Pentru prevenirea si limitarea riscurilor de neplată organizatiile cooperatiste de credit se supun reglementărilor Băncii Nationale a României privind incidentele de plăti.

Art. 163. - Autorizarea si supravegherea sistemelor de transfer de fonduri si a persoanelor juridice care fac transfer de fonduri între organizatiile cooperatiste de credit apartinând unei retele si celelalte institutii de credit se efectuează de către Banca Natională a României.

 

CAPITOLUL 5

Cerinte operationale

 

Art. 164. - În activitatea lor organizatiile cooperatiste de credit se supun reglementărilor si ordinelor emise de Banca Natională a României, date în aplicarea legislatiei privind politica monetară, de credit, valutară, de plăti, de asigurare a prudentei bancare si de supraveghere bancară.

Organizatiile cooperatiste de credit îsi organizează întreaga activitate în conformitate cu regulile unei practici prudente si sănătoase, cu cerintele reglementărilor legale în vigoare, precum si cu reglementările-cadru emise de casa centrală.

Art. 165. - Modificările în situatia cooperativelor de credit sunt supuse aprobării prealabile a casei centrale la care acestea sunt afiliate, în conditiile stabilite prin prezenta ordonantă de urgentă si prin reglementările emise de Banca Natională a României si de casa centrală în acest sens. Modificările actului constitutiv-cadru sau modificările în situatia casei centrale sunt supuse aprobării Băncii Nationale a României, în conditiile stabilite prin reglementări ale acesteia.

Înregistrarea în registrul comertului a mentiunilor privind modificările în situatia organizatiilor cooperatiste de credit se va face numai după obtinerea aprobării Băncii Nationale a României sau a casei centrale, după caz.

 

SECTIUNEA 1

Cerinte de capital

 

Art. 166. - Capitalul social al unei organizatii cooperatiste de credit trebuie vărsat integral si în formă bănească la momentul subscrierii.

Capitalul agregat minim al unei retele este stabilit de Banca Natională a României.

La constituire aportul de capital va fi vărsat într-un cont cu dobândă la vedere sau la termen, deschis la o institutie de credit autorizată de Banca Natională a României să functioneze pe teritoriul României. Contul de colectare a capitalului social va fi blocat până la înmatricularea organizatiei cooperatiste de credit în registrul comertului.

Cooperativele de credit din cadrul unei retele trebuie să mentină permanent un nivel minim al capitalului lor social, în conformitate cu reglementările emise de casa centrală la care sunt afiliate. La nivelul unei retele trebuie mentinut în permanentă un nivel minim al capitalului agregat, în conformitate cu reglementările Băncii Nationale a României.

Art. 167. - Organizatiile cooperatiste de credit îsi pot majora capitalul social numai prin subscrierea de noi părti sociale.

 

SECTIUNEA a 2-a

Cerinte prudentiale

 

Art. 168. - La acordarea creditelor organizatiile cooperatiste de credit urmăresc ca solicitantii să prezinte credibilitate pentru rambursarea acestora la scadentă. Casa centrală va acorda credite cooperativelor de credit afiliate, în conditiile stabilite prin reglementările de creditare proprii, elaborate în acest sens.

Organizatiile cooperatiste de credit cer solicitantilor garantarea în conditiile stabilite prin reglementările de creditare proprii, elaborate pe baza reglementărilor-cadru emise de casa centrală.

Art. 169. - Contractele de credit încheiate de organizatiile cooperatiste de credit, precum si garantiile reale si personale, constituite în scopul garantării creditelor acordate de acestea, constituie titluri executorii.

De la data învestirii cu formulă executorie a contractului de credit, dobânzile se vor calcula în continuare si se vor evidentia de către organizatia cooperatistă de credit în afara bilantului contabil, împreună cu creditele respective.

Art. 170. - Creditele acordate de o cooperativă de credit întreprinderilor mici si mijlocii, organizatiilor obstesti si de cult, asociatiilor familiale, persoanelor fizice cu profesii liberale reglementate, care au sediul social si îsi desfăsoară activitatea în raza teritorială de operare a acesteia, nu pot depăsi 25% din activele acesteia.

Creditele acordate de o casă centrală persoanelor juridice care au sediul social si îsi desfăsoară activitatea în raza teritorială de operare a acesteia, altele decât cooperativele de credit afiliate, nu pot depăsi 20% din activele acesteia.

Art. 171. - La nivelul unei retele cooperatiste de credit trebuie respectate următoarele cerinte prudentiale, în conformitate cu reglementările emise de Banca Natională a României:

a) nivelul minim al capitalului agregat, calculat ca parte a capitalului propriu al unei retele;

b) nivelul minim de solvabilitate, determinat ca raport între nivelul fondurilor proprii si totalul activelor si elementelor în afara bilantului, ponderate în functie de gradul lor de risc;

c) expunerea maximă fată de un singur debitor, exprimată procentual ca raport între valoarea totală a acesteia si nivelul fondurilor proprii;

d) expunerea maximă agregată, exprimată procentual ca raport între valoarea totală a expunerilor mari si nivelul fondurilor proprii;

e) nivelul minim de lichiditate;

f) clasificarea creditelor acordate si a dobânzilor neîncasate aferente acestora, precum si constituirea provizioanelor specifice de risc;

g) pozitia valutară exprimată procentual în functie de nivelul fondurilor proprii;

h) administrarea resurselor si plasamentelor;

i) extinderea retelei de puncte de lucru - sedii secundare ale organizatiilor cooperatiste de credit.

Fiecare organizatie cooperatistă de credit trebuie să respecte cerintele prudentiale prevăzute la lit. b)-i) ale alineatului precedent, în conformitate cu reglementările Băncii Nationale a României si, după caz, cu cele emise în aplicarea acestora de casele centrale la care sunt afiliate. Casele centrale vor putea stabili, cu aprobarea Băncii Nationale a României, cerinte prudentiale mai restrictive decât cele stabilite prin reglementările Băncii Nationale a României.

Art. 172. - O organizatie cooperatistă de credit nu poate efectua repartizări din profit pentru dividende, dacă în urma acestei repartizări aceasta înregistrează un nivel de solvabilitate sub nivelul minim prevăzut de reglementările Băncii Nationale a României.

Art. 173. - Organizatiile cooperatiste de credit nu se pot angaja în contracte de asociere în participatiune cu terti.

Cooperativele de credit nu pot participa la capitalul social al unei societăti comerciale si nici nu pot efectua investitii în valori mobiliare sau în titluri emise de fonduri de investitii, fonduri de pensii si altele asemenea.

Art. 174. - Cooperativele de credit nu pot emite obligatiuni.

Casele centrale pot emite obligatiuni în conditiile ce vor fi stabilite de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare prin reglementări.

Art. 175. - Valoarea totală a investitiilor pe termen lung ale unei case centrale, în valori mobiliare emise de o societate comercială care nu este angajată în una sau mai multe dintre activitătile permise a fi desfăsurate de institutiile de credit sau în activităti desfăsurate în interesul functionării retelei, nu poate depăsi:

a) 20% din capitalul social al societătii comerciale respective; si

b) 10% din fondurile proprii ale casei centrale.

Valoarea totală a investitiilor pe termen lung ale casei centrale, în valori mobiliare emise de asemenea societăti comerciale, nu poate depăsi 50% din fondurile proprii ale casei centrale.

Valoarea totală a investitiilor unei case centrale, în valori mobiliare efectuate în nume si în cont propriu, nu poate depăsi nivelul de 100% din fondurile proprii, cu exceptia celor în titluri de stat.

Art. 176. - Împrumuturile acordate persoanelor aflate în relatii speciale cu organizatiile cooperatiste de credit sau personalului acestora, inclusiv familiilor lor, pot fi permise numai în conditiile stabilite de reglementările Băncii Nationale a României.

 

SECTIUNEA a 3-a

Documente contractuale, registre si evidente

 

Art. 177. - Fiecare organizatie cooperatistă de credit întocmeste si păstrează la sediul său principal documente si evidente în limba română, cuprinzând:

a) actul constitutiv, precum si toate actele aditionale prin care acesta a fost modificat;

b) registrele si înregistrările contabile care evidentiază clar si corect situatia activitătii sale, explicarea tranzactiilor si a situatiei sale financiare, astfel încât să permită Băncii Nationale a României sau, după caz, casei centrale la care este afiliată să determine dacă organizatia cooperatistă de credit s-a conformat prevederilor prezentei ordonante de urgentă si reglementărilor date în aplicarea acesteia;

c) reglementările referitoare la desfăsurarea activitătii, precum si toate amendamentele la acestea;

d) alte înregistrări care sunt cerute potrivit prezentei ordonante de urgentă ori reglementărilor Băncii Nationale a României sau, după caz, ale casei centrale la care este afiliată.

Documentele prevăzute la lit. a) si c) se transmit casei centrale la care respectiva cooperativă de credit este afiliată, iar în cazul caselor centrale acestea se transmit Băncii Nationale a României, împreună cu reglementările-cadru.

Documentele reprezentând evidentierea zilnică a înregistrărilor pentru fiecare client al organizatiei cooperatiste de credit, precum si caracteristicile tranzactiilor sale cu acel client si soldurile rezultate se păstrează la sediul principal al acesteia sau la punctele sale de lucru - sedii secundare.

Art. 178. - Fiecare organizatie cooperatistă de credit întocmeste si păstrează la sediul principal sau la sediile sale secundare un exemplar al documentatiei de credit adecvate si orice informatii privitoare la relatiile sale de afaceri cu clientii si cu alte persoane, pe care Banca Natională a României sau casa centrală la care este afiliată le poate prevedea prin reglementări si care se pun la dispozitie personalului autorizat al acestora, la cerere.

Art. 179. - Toate operatiunile de credit si garantie ale organizatiilor cooperatiste de credit trebuie consemnate în documente contractuale, din care să rezulte clar toti termenii si toate conditiile respectivelor tranzactii. Aceste documente trebuie păstrate de organizatiile cooperatiste de credit si puse la dispozitie personalului autorizat al Băncii Nationale a României sau, după caz, al casei centrale la care este afiliată, la cererea acestuia.

 

SECTIUNEA a 4-a

Conturi, situatii financiare si controlul acestora

 

Art. 180. - Organizatiile cooperatiste de credit trebuie să tină permanent evidenta contabilă, în concordantă cu prevederile Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată, si ale reglementărilor specifice date în aplicarea acesteia, si să întocmească situatii financiare adecvate, în scopul reflectării în mod corespunzător a operatiunilor si situatiei lor financiare.

Evidenta contabilă si situatiile financiare ale unei organizatii cooperatiste de credit trebuie să reflecte, de asemenea, operatiunile si situatia financiară ale sediilor lor secundare.

Pe lângă situatiile financiare prevăzute la alin. 1 casa centrală va întocmi situatii financiare care să reflecte operatiunile si situatia financiară ale tuturor cooperativelor de credit afiliate si va întocmi bilantul contabil consolidat al retelei, potrivit prevederilor legale.

Art. 181. - Banca Natională a României stabileste reguli privind tinerea contabilitătii si întocmirea bilantului contabil pentru organizatiile cooperatiste de credit, precum si a bilantului contabil consolidat al retelei, care trebuie aprobate în prealabil de Ministerul Finantelor.

Organizatiile cooperatiste de credit sunt obligate să prezinte Băncii Nationale a României situatiile lor financiare constând în elemente ale bilantului contabil, precum si alte date cerute de Banca Natională a României, la termenele si în forma stabilite prin reglementări. În acest scop cooperativele de credit sunt obligate să prezinte casei centrale la care sunt afiliate situatiile lor financiare constând în elemente ale bilantului contabil, precum si alte date si informatii cerute de casa centrală, la termenele si în forma stabilite prin reglementări emise de casa centrală.

Art. 182. - Bilantul contabil al organizatiilor cooperatiste de credit nu va fi acceptat ca având valabilitate legală de către autoritătile în drept fără să fi fost verificat si semnat de auditorul independent sau, după caz, de cenzorii organizatiei cooperatiste de credit.

Bilantul contabil consolidat al retelei nu va fi acceptat ca având valabilitate legală de către autoritătile în drept fără să fi fost verificat si semnat de auditorul independent al casei centrale.

Art. 183. - Fiecare organizatie cooperatistă de credit publică bilantul contabil, după aprobarea lui de către adunarea generală, împreună cu opinia asupra acestuia a auditorului independent sau, după caz, a cenzorilor, în forma si la termenele stabilite de Banca Natională a României si de Ministerul Finantelor.

Fiecare casă centrală publică bilantul contabil consolidat al retelei, după aprobarea lui de către adunarea generală, împreună cu opinia auditorului independent asupra acestuia, în forma si la termenele stabilite de Banca Natională a României si de Ministerul Finantelor.

Art. 184. - Raportul auditorului independent sau, după caz, al cenzorilor trebuie să contină, printre altele, opinia acestora, din care să rezulte dacă situatiile financiare prezintă o imagine fidelă a conditiei organizatiei cooperatiste de credit, referiri în ceea ce priveste practicile si procedurile controlului intern, precum si recomandările făcute organizatiei cooperatiste de credit pentru remedierea eventualelor practici si proceduri necorespunzătoare.

 

CAPITOLUL 6

Supravegherea organizatiilor cooperatiste de credit

 

Art. 185. - Banca Natională a României supraveghează activitatea organizatiilor cooperatiste de credit, pe baza raportărilor făcute potrivit prezentei ordonante de urgentă si reglementărilor Băncii Nationale a României date în aplicarea acesteia, precum si prin inspectii la sediile caselor centrale si la sediile secundare ale acestora. Banca Natională a României poate efectua, atunci când consideră necesar, inspectii la sediile cooperativelor de credit.

Banca Natională a României efectuează supravegherea organizatiilor cooperatiste de credit din cadrul unei retele pe baze consolidate, precum si supravegherea caselor centrale pe baze individuale, potrivit reglementărilor emise de aceasta în acest scop.

Art. 186. - Fără a prejudicia puterile conferite Băncii Nationale a României în ceea ce priveste exercitarea supravegherii organizatiilor cooperatiste de credit, casele centrale vor supraveghea, pe baze individuale, activitatea cooperativelor de credit afiliate.

Casele centrale supraveghează activitatea cooperativelor de credit afiliate, pe baza raportărilor făcute potrivit prezentei ordonante de urgentă, a reglementărilor emise de Banca Natională a României si a propriilor reglementări date în aplicarea acestora.

Art. 187. - Inspectiile la sediul organizatiilor cooperatiste de credit se efectuează de către personalul Băncii Nationale a României sau, după caz, al casei centrale, împuternicit în acest sens, sau de către auditori independenti numiti de Banca Natională a României.

Art. 188. - Organizatiile cooperatiste de credit sunt obligate să permită personalului împuternicit potrivit prevederilor art. 187, precum si auditorilor independenti numiti de Banca Natională a României, care efectuează inspectia, să le examineze evidentele, conturile si operatiunile si să furnizeze toate documentele si informatiile legate de administrarea, controlul intern si operatiunile organizatiilor cooperatiste de credit, astfel cum vor fi solicitate de către acestia.

 

CAPITOLUL 7

Măsuri de remediere si sanctiuni

 

Art. 189. - În situatia în care Banca Natională a României constată că o organizatie cooperatistă de credit si/sau oricare dintre administratorii, conducătorii, membrii biroului executiv, cenzorii sau, după caz, auditorul independent al acesteia se fac vinovati de:

a) încălcarea unei prevederi a prezentei ordonante de urgentă ori a reglementărilor sau ordinelor emise de Banca Natională a României ori, după caz, de casa centrală în aplicarea prezentei ordonante de urgentă;

b) încălcarea oricărei conditii sau restrictii prevăzute în autorizatia de functionare emisă organizatiei cooperatiste de credit;

c) efectuarea de operatiuni fictive si fără acoperire reală;

d) neraportarea, raportarea cu întârziere sau raportarea de date eronate privind indicatorii de prudentă bancară ori alti indicatori prevăzuti în reglementările Băncii Nationale a României sau, după caz, ale casei centrale;

e) nerespectarea măsurilor stabilite prin actele de control sau în urma acestora;

f) periclitarea credibilitătii si viabilitătii organizatiei cooperatiste de credit prin administrarea necorespunzătoare a fondurilor ce i-au fost încredintate;

g) neîndeplinirea de către casele centrale a atributiilor de supraveghere si de control ale cooperativelor de credit afiliate, conferite prin prezenta ordonantă de urgentă sau prin reglementările Băncii Nationale a României date în aplicarea acesteia.

Banca Natională a României poate aplica următoarele sanctiuni:

a) avertisment scris dat organizatiei cooperatiste de credit;

b) limitarea operatiunilor organizatiei cooperatiste de credit;

c) amendă aplicabilă organizatiei cooperatiste de credit sau, după caz, auditorului independent, între 0,1% si 1% din capitalul social, sau administratorilor, conducătorilor, membrilor biroului executiv ori cenzorilor, între 1-6 salarii ale acestora din luna precedentă, la data constatării faptei. Amenzile încasate se fac venit la bugetul de stat;

d) retragerea aprobării date conducătorilor organizatiei cooperatiste de credit;

e) retragerea autorizatiei de functionare organizatiei cooperatiste de credit.

Art. 190. - În cazul în care casa centrală constată că o cooperativă de credit afiliată si/sau oricare dintre administratorii, conducătorii, membrii biroului executiv, cenzorii sau, după caz, auditorul independent al acesteia se fac vinovati potrivit prevederilor art. 189 alin. 1 lit. a)-f), aceasta va aplica sanctiunile prevăzute la art. 189 alin. 2 lit. a)-d) sau poate propune Băncii Nationale a României retragerea autorizatiei de functionare.

Prin reglementări proprii emise de casele centrale si aprobate de Banca Natională a României, casele centrale pot aplica sanctiuni cooperativelor de credit afiliate pentru neîndeplinirea obligatiilor ce le revin în calitate de afiliate la respectivele case centrale.

Casa centrală va notifica Băncii Nationale a României orice sanctiune aplicată unei cooperative de credit afiliate în termen de 5 zile de la data aplicării acesteia.

Art. 191. - Banca Natională a României, respectiv casa centrală, în urma constatărilor, poate lua următoarele măsuri:

a) încheierea unui acord scris cu consiliul de administratie al organizatiei cooperatiste de credit, care să cuprindă un program de măsuri de remediere;

b) obligarea organizatiei cooperatiste de credit aflate în culpă să ia măsuri de remediere a consecintelor faptelor constatate;

c) suspendarea pe o perioadă determinată de timp, care nu poate depăsi 6 luni, a conducătorului organizatiei cooperatiste de credit, dacă se consideră că acesta, prin activitatea desfăsurată, se face vinovat potrivit art. 189 alin. 1 lit. a)-g); pe perioada aplicării acestei măsuri se suspendă aplicarea prevederilor art. 62 alin. 2 si ale art. 123 alin. 2;

d) instituirea măsurilor de supraveghere specială si de administrare specială, potrivit dispozitiilor cuprinse în titlul V cap. 1 si 2.

Art. 192. - Constatarea faptelor descrise în prezentul capitol, care constituie încălcări ale disciplinei bancare, se face de către persoanele prevăzute la art. 187.

Actele de aplicare a măsurilor si sanctiunilor prevăzute în prezentul capitol se emit de către guvernator sau viceguvernatori, respectiv de către conducătorii casei centrale, potrivit reglementărilor emise în acest sens de Banca Natională a României si de casa centrală.

Art. 193. - Aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 189 si 190 se prescrie în termen de 2 ani de la data săvârsirii faptei.

Aplicarea sanctiunilor nu înlătură răspunderea materială, civilă, administrativă sau penală, după caz.

 

TITLUL V

Supravegherea specială si administrarea specială a organizatiilor cooperatiste de credit

           

Art. 194. - Banca Natională a României poate hotărî măsuri de instituire a supravegherii speciale si de administrare specială a caselor centrale. Banca Natională a României poate dispune casei centrale să instituie măsuri de supraveghere si de administrare specială a cooperativelor de credit afiliate.

Casa centrală va putea hotărî măsuri de instituire a supravegherii speciale si a administrării speciale a cooperativelor de credit afiliate. Instituirea acestor măsuri împreună cu obiectivele vizate vor fi notificate Băncii Nationale a României în termen de 3 zile de la data hotărârii.

 

CAPITOLUL 1

Măsuri de instituire a supravegherii speciale a organizatiilor cooperatiste de credit

 

Art. 195. - Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României sau, după caz, al casei centrale poate hotărî măsuri de instituire a supravegherii speciale a organizatiilor cooperatiste de credit pentru încălcarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgentă sau a reglementărilor emise în aplicarea acesteia, precum si în cazul constatării unei situatii financiare precare, constatate în urma efectuării inspectiilor si/sau analizei raportărilor organizatiilor cooperatiste de credit.

Supravegherea specială se asigură printr-o comisie instituită în acest scop, formată din 3-5 specialisti din cadrul Băncii Nationale a României sau, după caz, al casei centrale, dintre care unul va îndeplini functia de presedinte si unul, pe cea de vicepresedinte.

În cazul cooperativelor de credit, membrii comisiei de supraveghere specială vor fi numiti din rândul personalului propriu al casei centrale la care acestea sunt afiliate.

Art. 196. - Atributiile acestei comisii se stabilesc de Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României sau, după caz, al casei centrale si se referă, în principal, la:

a) urmărirea modului în care conducerea organizatiei cooperatiste de credit actionează pentru stabilirea si aplicarea măsurilor necesare pentru remedierea deficientelor înscrise în actul de control întocmit de organele de inspectie ale Băncii Nationale a României sau, după caz, ale casei centrale;

b) monitorizarea actelor de decizie ale organelor statutare ale organizatiei cooperatiste de credit, referitoare la situatia financiară si la încadrarea în reglementările prudentiale, precum si obligarea de a suspenda sau de a desfiinta asemenea acte;

c) modificarea reglementărilor proprii ale organizatiilor cooperatiste de credit;

d) limitarea si/sau suspendarea unor activităti si operatiuni bancare pe o anumită perioadă;

e) orice alte măsuri care sunt considerate necesare pentru remedierea situatiei organizatiei cooperatiste de credit.

Comisia de supraveghere specială nu se substituie conducerii organizatiei cooperatiste de credit. În perioada exercitării supravegherii speciale organele statutare de conducere ale organizatiei cooperatiste de credit nu pot hotărî măsuri contrare celor dispuse de comisia de supraveghere specială.

Membrii comisiei de supraveghere specială au acces la toate documentele si registrele organizatiei cooperatiste de credit, fiind obligati să păstreze secretul privind operatiunile bancare.

Art. 197. - Comisia de supraveghere specială prezintă rapoarte periodice Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României sau, după caz, al casei centrale asupra situatiei organizatiei cooperatiste de credit. Casa centrală va transmite Băncii Nationale a României rapoartele întocmite de comisiile de supraveghere specială, în termen de 5 zile de la data prezentării lor.

În functie de concluziile rezultate din aceste rapoarte Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României sau, după caz, al casei centrale hotărăste asupra încetării sau continuării supravegherii speciale, fără a se depăsi însă o perioadă mai mare de 120 de zile de la instituirea măsurii de supraveghere specială.

În cazul în care în activitatea organizatiei cooperatiste de credit se constată în continuare deficiente grave, Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României sau, după caz, al casei centrale poate hotărî trecerea la măsuri de administrare specială a acesteia.

Casa centrală va notifica Băncii Nationale a României hotărârea privind încetarea/continuarea supravegherii speciale sau trecerea la măsuri de administrare specială, în termen de 5 zile de la data luării acestei hotărâri.

 

CAPITOLUL 2

Măsuri de administrare specială a organizatiilor cooperatiste de credit

 

Art. 198. - Măsurile de administrare specială a organizatiei cooperatiste de credit pot fi dispuse în situatia în care Banca Natională a României sau, după caz, casa centrală la care este afiliată constată sau este sesizată cu privire la următoarele situatii:

a) există date certe care conduc la concluzia că organizatia cooperatistă de credit va deveni insolvabilă în următoarele 90 de zile;

b) măsurile de supraveghere specială nu au dat rezultate într-o perioadă de până la 120 de zile; sau

c) nivelul indicatorului de solvabilitate se situează sub limita stabilită de Banca Natională a României prin reglementări emise în acest scop.

Pentru estimarea valorii activului net al unei organizatii cooperatiste de credit la o dată ulterioară se vor lua în considerare si veniturile si cheltuielile anticipate ale acesteia până la data respectivă.

Art. 199. - Activitatea de administrare specială este efectuată de un comitet de administrare specială, format din cel mult 3 membri, sau de un administrator special stabilit de Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României ori, după caz, al casei centrale. Administratorul special poate fi si o persoană juridică specializată.

Art. 200. - Comitetul de administrare specială, respectiv administratorul special preia integral atributiile consiliului de administratie al organizatiei cooperatiste de credit supuse regimului de administrare specială.

Pe perioada aplicării administrării speciale se suspendă activitatea adunării generale a organizatiei cooperatiste de credit, a consiliului de administratie, a conducătorilor sau, după caz, a biroului executiv, a auditorului independent sau a cenzorilor - care va fi preluată de comitetul de administrare specială, respectiv de administratorul special -, dreptul la dividende, precum si dreptul la remuneratie ale administratorilor, conducătorilor si auditorului independent sau, după caz, ale cenzorilor.

Comitetul de administrare specială sau, după caz, administratorul special înstiintează de îndată compartimentele din cadrul organizatiei cooperatiste de credit, precum si sediile secundare ale acesteia cu privire la luarea unor astfel de măsuri.

Comitetul de administrare specială sau, după caz, administratorul special administrează organizatia cooperatistă de credit, stabilind conditiile optime pentru conservarea activelor si încasarea creantelor în interesul deponentilor, al altor creditori si al retelei din care aceasta face parte.

Un anunt privind instituirea administrării speciale se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si în mai multe ziare de circulatie natională.

Art. 201. - În termen de 45 de zile de la numire comitetul de administrare specială sau, după caz, administratorul special prezintă un raport scris atât Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României, cât si celui al casei centrale, după caz, cu privire la starea financiară a organizatiei cooperatiste de credit si la posibilitatea redresării situatiei acesteia din punct de vedere al sigurantei financiare, anexând documente referitoare la evaluarea activelor si pasivelor organizatiei cooperatiste de credit, la situatia recuperării activelor, la costul mentinerii activelor si la situatia lichidării debitelor.

În termen de 15 zile de la primirea raportului comitetului de administrare specială sau, după caz, al administratorului special, raport care, în cazul cooperativelor de credit, va cuprinde si avizul casei centrale, Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României decide asupra prelungirii activitătii acestuia pe o perioadă limitată sau retrage autorizatia si cere organelor competente declansarea procedurii de lichidare a organizatiei cooperatiste de credit.

Comitetul de administrare specială, respectiv administratorul special, a cărui activitate a fost prelungită, prezintă periodic evaluarea situatiei financiare a organizatiei cooperatiste de credit Băncii Nationale a României, precum si după caz, casei centrale.

Dacă Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României constată, pe baza informărilor comitetului de administrare specială sau, după caz, ale administratorului special, că organizatia cooperatistă de credit s-a redresat din punct de vedere financiar si se încadrează în parametrii de supraveghere prudentială stabiliti prin prezenta ordonantă de urgentă si prin reglementările Băncii Nationale a României, măsurile de administrare specială vor înceta si organizatia cooperatistă de credit îsi va relua activitatea sub controlul organelor sale statutare.

 

TITLUL VI

Căi de contestare

 

Art. 202. - Actele emise în aplicarea prezentei ordonante de urgentă pot fi contestate în termen de 15 zile de la comunicarea acestora la Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României, care se pronuntă prin hotărâre în termen de 30 de zile de la data sesizării. Hotărârea consiliului de administratie poate fi atacată la Curtea Supremă de Justitie în termen de 15 zile de la comunicare.

 

TITLUL VII

Garantarea depozitelor în sistemul organizatiilor cooperatiste de credit

 

Art. 203. - În termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se înfiintează prin lege specială Fondul de garantare a depozitelor în sistemul organizatiilor cooperatiste de credit, persoană juridică de drept public, denumit în continuare Fondul. Organizarea si functionarea Fondului se stabilesc prin statut propriu, aprobat de Banca Natională a României.

Art. 204. - Scopul Fondului este de a garanta rambursarea depozitelor constituite la organizatiile cooperatiste de credit de către deponenti, persoane fizice. În acest sens legea de înfiintare a Fondului va stabili cel putin următoarele:

- organizatiile cooperatiste de credit participante si categoriile de depozite garantate;

- nivelul garantării depozitelor;

- resursele financiare si îndatorarea Fondului;

- regimul conturilor bancare si utilizarea resurselor Fondului;

- plata depozitelor garantate;

- administrarea Fondului.

Art. 205. - Toate organizatiile cooperatiste de credit care vor fi autorizate să accepte depozite de la persoane fizice, în conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgentă, sunt obligate să participe la constituirea resurselor financiare ale Fondului.

 

TITLUL VIII

Rezervele minime obligatorii în sistemul organizatiilor cooperatiste de credit

 

Art. 206. - Organizatiile cooperatiste de credit trebuie să mentină rezerve minime obligatorii, în conditiile stabilite prin reglementările emise de Banca Natională a României în acest scop.

 

TITLUL IX

Dizolvarea, fuziunea, divizarea, lichidarea si falimentul organizatiilor cooperatiste de credit

CAPITOLUL 1

Dizolvarea organizatiilor cooperatiste de credit

 

Art. 207. - Organizatia cooperatistă de credit se dizolvă în următoarele situatii:

a) expirarea duratei de functionare a organizatiei cooperatiste de credit;

b) imposibilitatea realizării obiectului de activitate sau realizarea acestuia;

c) declararea nulitătii organizatiei cooperatiste de credit;

d) ca urmare a hotărârii adunării generale;

e) ca urmare a dizolvării casei centrale la care respectiva cooperativă de credit este afiliată;

f) reducerea numărului de membri cooperatori, respectiv al cooperativelor de credit afiliate sub nivelul minim stabilit prin prezenta ordonantă de urgentă sau prin actul constitutiv, în cazul în care în termen de un an de la data constatării acestei reduceri, acesta nu a fost completat;

g) din dispozitie a casei centrale la care respectiva cooperativă de credit este afiliată;

h) prin retragerea autorizatiei de functionare de către Banca Natională a României;

i) alte cauze prevăzute de prezenta ordonanta de urgentă sau de actul constitutiv al organizatiei cooperatiste de credit.

Art. 208. - Casa centrală poate dispune dizolvarea fără lichidare a unei cooperative de credit afiliate în cazul în care respectiva cooperativă de credit se află în una dintre următoarele situatii:

a) cooperativa de credit nu a onorat integral creantele certe, lichide si exigibile, de cel putin 30 de zile;

b) valoarea indicatorului de solvabilitate al cooperativei de credit este mai mică de 2%.

Valoarea indicatorului de solvabilitate al cooperativei de credit se va calcula în conformitate cu normele emise de Banca Natională a României în acest sens.

În acest caz cooperativa de credit îsi încetează existenta; cu privire la patrimoniul acesteia adunarea generală a casei centrale va lua hotărârile corespunzătoare, în conditiile art. 108 lit. o).

Art. 209. - Dizolvarea organizatiilor cooperatiste de credit trebuie să fie înscrisă în registrul comertului si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în afara cazului prevăzut la art. 207 lit. a).

Art. 210. - Dizolvarea organizatiei cooperatiste de credit are ca efect deschiderea procedurii lichidării. Dizolvarea are loc fără lichidare în cazul fuziunii ori divizării totale a organizatiei cooperatiste de credit sau în alte cazuri prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă.

Din momentul dizolvării administratorii nu mai pot întreprinde noi operatiuni; în caz contrar ei sunt personal si solidar răspunzători pentru operatiunile pe care le-au întreprins.

Interdictia prevăzută la alin. 2 se aplică de la data expirării termenului fixat pentru durata de functionare a organizatiei cooperatiste de credit ori de la data la care dizolvarea a fost hotărâtă de adunarea generală sau declarată prin sentintă judecătorească.

Art. 211. - Organizatia cooperatistă de credit îsi păstrează personalitatea juridică pentru operatiunile lichidării până la terminarea acesteia.

Art. 212. - Dizolvarea organizatiei cooperatiste de credit înainte de expirarea duratei sale de functionare are efect fată de terti numai după trecerea unui termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României.

 

CAPITOLUL 2

Fuziunea si divizarea organizatiilor cooperatiste de credit

 

Art. 213. - Fuziunea se face prin absorbirea unei organizatii cooperatiste de credit de către o altă organizatie cooperatistă de credit sau prin contopirea a două ori mai multe organizatii cooperatiste de credit, ale căror raze teritoriale de operare se întrepătrund sau sunt limitrofe, pentru a alcătui una nouă.

Divizarea se face prin împărtirea întregului patrimoniu al unei organizatii cooperatiste de credit care îsi încetează existenta între două sau mai multe organizatii cooperatiste de credit existente sau care iau astfel fiintă.

Organizatia cooperatistă de credit nu îsi încetează existenta, în cazul în care o parte din patrimoniul ei se desprinde si se transmite către una sau mai multe organizatii cooperatiste de credit existente sau care iau astfel fiintă.

Fuziunea sau divizarea se pot face numai între cooperative de credit sau între case centrale.

Organizatiile cooperatiste de credit în lichidare pot fuziona sau se pot diviza numai dacă nu a început repartitia între asociati a părtilor sociale ce li s-ar cuveni din lichidare.

Art. 214. - Fuziunea sau divizarea se hotărăste de fiecare organizatie cooperatistă de credit, în conditiile stabilite în actul constitutiv al acesteia si cu respectarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgentă si ale reglementărilor date în aplicarea acesteia.

Fuziunea sau divizarea cooperativelor de credit se supune aprobării prealabile a caselor centrale la care sunt afiliate si a Băncii Nationale a României. Fuziunea sau divizarea caselor centrale se supune aprobării prealabile a Băncii Nationale a României.

Dacă prin fuziune sau divizare se înfiintează o nouă organizatie cooperatistă de credit, aceasta se constituie în conditiile prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă si nu va putea functiona înainte de obtinerea autorizatiei Băncii Nationale a României.

Art. 215. - Fuziunea sau divizarea are ca efect dizolvarea, fără lichidare, a organizatiei cooperatiste de credit care îsi încetează existenta si transmiterea universală a patrimoniului său către organizatia sau organizatiile cooperatiste de credit beneficiare, în starea în care se află la data fuziunii sau a divizării, în schimbul atribuirii de părti sociale ale acestora către asociatii organizatiei cooperatiste de credit care încetează si, eventual, a unei sume în bani care nu poate depăsi 10% din valoarea nominală a părtilor sociale atribuite.

Art. 216. - În baza hotărârii adunării generale a fiecărei organizatii cooperatiste de credit care participă la fuziune sau la divizare, administratorii acesteia întocmesc un proiect de fuziune sau de divizare, care va cuprinde:

a) forma, denumirea si sediul social ale organizatiilor cooperatiste de credit participante la operatiune;

b) fundamentarea si conditiile fuziunii sau ale divizării;

c) stabilirea si evaluarea activului si pasivului care se transmit organizatiilor cooperatiste de credit beneficiare;

d) modalitătile de atribuire a părtilor sociale si data de la care acestea dau dreptul la dividende;

e) raportul de schimb al părtilor sociale si, dacă este cazul, cuantumul sultei;

f) cuantumul primei de fuziune sau de divizare;

g) data bilantului contabil de fuziune sau a bilantului contabil de divizare, dată care va fi aceeasi pentru toate organizatiile cooperatiste de credit participante;

h) modul de predare, respectiv de preluare a activelor si pasivelor, cu reglementarea corespunzătoare a sistemului de transmitere a disponibilitătilor si depozitelor clientilor;

i) stabilirea răspunderii organizatiilor cooperatiste de credit rezultate din operatiunea de divizare pentru obligatiile organizatiei cooperatiste de credit care si-a încetat existenta;

j) orice alte date care prezintă interes pentru operatiune.

Art. 217. - Proiectul de fuziune sau de divizare, semnat de reprezentantii organizatiilor cooperatiste de credit participante si aprobat, în cazul cooperativelor de credit, de casa centrală si de Banca Natională a României, iar în cazul caselor centrale, de Banca Natională a României, se depune la oficiul registrului comertului la care este înmatriculată fiecare organizatie cooperatistă de credit, însotit de o declaratie a organizatiei cooperatiste de credit care încetează să existe în urma fuziunii sau divizării despre modul cum a hotărât să stingă pasivul său.

Proiectul de fuziune sau de divizare, vizat de judecătorul delegat, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pe cheltuiala părtilor, integral sau în extras, potrivit dispozitiei judecătorului delegat sau cererii părtilor.

Art. 218. - Oricare creditor al organizatiei cooperatiste de credit care fuzionează sau se divide, având o creantă anterioară publicării proiectului de fuziune sau de divizare, poate face opozitie în conditiile art. 245.

Opozitia suspendă executarea fuziunii sau a divizării până la data la care hotărârea judecătorească a devenit irevocabilă, în afară de cazul în care organizatia cooperatistă de credit debitoare face dovada plătii datoriilor sau oferă garantii acceptate de creditori ori convine cu acestia un aranjament pentru plata datoriilor. În această situatie se aplică dispozitiile art. 245.

Art. 219. - Administratorii organizatiilor cooperatiste de credit care fuzionează sau se divid vor pune la dispozitie membrilor cooperatori sau, după caz, cooperativelor de credit afiliate:

a) proiectul de fuziune sau de divizare;

b) darea de seamă a administratorilor, în care se va preciza si raportul de schimb al părtilor sociale;

c) raportul auditorului independent sau, după caz, al cenzorilor;

d) bilantul contabil de fuziune sau bilantul contabil de divizare;

e) evidenta contractelor a căror valoare depăseste 3% din valoarea activului înregistrat la data întocmirii bilantului prevăzut la lit. d), în curs de executare, si repartizarea lor între organizatiile cooperatiste de credit beneficiare.

Art. 220. - În cel mult două luni de la expirarea termenului prevăzut la art. 245 sau, după caz, de la data la care hotărârea judecătorească a devenit irevocabilă, adunarea generală a fiecărei organizatii cooperatiste de credit participante va hotărî asupra fuziunii sau divizării.

Actele constitutive ale organizatiilor cooperatiste de credit nou-înfiintate prin fuziune sau divizare se aprobă de adunarea generală a organizatiei sau a organizatiilor cooperatiste de credit care îsi încetează existenta.

Art. 221. - Actul modificator al actului constitutiv al organizatiei cooperatiste de credit absorbante, în formă autentică, se înregistrează în registrul comertului si, vizat de judecătorul delegat, se transmite din oficiu la Regia Autonomă "Monitorul Oficial", spre publicare, pe cheltuiala organizatiei cooperatiste de credit în cauză.

Art. 222. - Fuziunea sau divizarea are loc la data înmatriculării în registrul comertului a noii organizatii cooperatiste de credit sau a ultimei organizatii cooperatiste de credit rezultate ori la data înscrierii în registrul comertului a radierii organizatiei cooperatiste de credit care se dizolvă, respectiv a ultimei dintre ele.

Art. 223. - În cazul fuziunii prin absorbtie, organizatia cooperatistă de credit absorbantă dobândeste drepturile si este tinută de obligatiile organizatiei cooperatiste de credit pe care o absoarbe, iar în cazul fuziunii prin contopire, drepturile si obligatiile organizatiilor cooperatiste de credit care îsi încetează existenta trec asupra noii organizatii cooperatiste de credit astfel înfiintate.

Art. 224. - Organizatiile cooperatiste de credit care dobândesc bunuri prin efectul divizării răspund fată de creditori pentru obligatiile organizatiei cooperatiste de credit care si-a încetat existenta prin divizare, proportional cu valoarea bunurilor dobândite, în afara cazului în care prin actul de divizare s-au stabilit alte proportii.

Dacă nu se poate stabili organizatia cooperatistă de credit răspunzătoare pentru o obligatie, organizatiile cooperatiste de credit care au dobândit bunuri prin divizare răspund solidar.

Aportul unei părti din activul patrimoniului unei organizatii cooperatiste de credit la una sau mai multe organizatii cooperatiste de credit existente sau care iau astfel fiintă, în schimbul părtilor sociale ce se atribuie membrilor cooperatori ori, după caz, organizatiilor cooperatiste de credit afiliate la organizatia cooperatistă de credit beneficiară este supus în mod corespunzător dispozitiilor legale privind divizarea, dacă are loc prin desprindere, potrivit art. 213 alin. 3.

 

CAPITOLUL 3

Lichidarea organizatiilor cooperatiste de credit

 

Art. 225. - Lichidarea unei cooperative de credit se va face de casa centrală la care aceasta este afiliată sau de un lichidator numit de aceasta.

În cazul dizolvării unei case centrale, lichidarea acesteia si a cooperativelor de credit afiliate se va face de Fond sau de un lichidator numit de acesta.

În cazul lichidatorilor numiti de casa centrală, respectiv de Fond, acestia vor fi persoane fizice sau societăti lichidatoare. Lichidatorii persoane fizice sau reprezentantii permanenti, persoane fizice, ai societătii lichidatoare trebuie să fie lichidatori autorizati în conditiile legii.

Art. 226. - Până la preluarea functiei de către reprezentantii lichidatorului administratorii îsi continuă mandatul, cu exceptia prevederilor art. 210.

Art. 227. - Lichidatorul unei organizatii cooperatiste de credit va desemna reprezentantii săi însărcinati cu îndeplinirea operatiunilor de lichidare.

Actul de numire a reprezentantilor lichidatorului, precum si orice act ulterior care aduce schimbări în persoana acestora vor fi depuse la oficiul registrului comertului, împreună cu semnăturile acestora, pentru a fi înscrise de îndată si publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Numai după îndeplinirea formalitătilor prevăzute la alin. 2 reprezentantii lichidatorului vor putea începe operatiunile de lichidare.

În urma efectuării publicării prevăzute la alin. 2 nici o actiune nu se poate exercita pentru organizatia cooperatistă de credit sau împotriva acesteia decât în numele lichidatorului ori împotriva lui.

Toate actele emanând de la o organizatie cooperatistă de credit trebuie să precizeze că aceasta este în lichidare.

Art. 228. - Lichidatorul are aceeasi răspundere ca si administratorii.

Art. 229. - Administratorii vor prezenta lichidatorului o dare de seamă asupra gestiunii pentru timpul trecut de la ultimul bilant contabil aprobat si până la începerea lichidării.

Lichidatorul are dreptul să aprobe darea de seamă si să facă ori să sustină eventualele contestatii cu privire la aceasta.

Art. 230. - Când gestiunea trece peste durata unui exercitiu financiar, darea de seamă trebuie anexată la primul bilant contabil pe care lichidatorul îl prezintă adunării generale.

Orice asociat poate face opozitie, în conditiile art. 245, în termen de 15 zile de la publicare.

Toate opozitiile făcute vor fi conexate pentru a fi solutionate printr-o singură sentintă judecătorească. Orice asociat are dreptul să intervină în instantă, iar hotărârea va fi opozabilă si asociatilor neintervenienti.

Art. 231. - Lichidatorul este dator, îndată după preluarea functiei, ca împreună cu administratorii organizatiei cooperatiste de credit să facă un inventar si să încheie un bilant contabil, care să constate situatia exactă a activului si pasivului organizatiei cooperatiste de credit si să le semneze.

Lichidatorul este obligat să primească si să păstreze patrimoniul organizatiei cooperatiste de credit, registrele ce i s-au încredintat de administratori si actele acesteia. De asemenea, el va tine un registru cu toate operatiunile lichidării, în ordinea datei lor.

Lichidatorul va fi asistat în îndeplinirea mandatului său de auditorul independent sau, după caz, de cenzorii organizatiei cooperatiste de credit în lichidare.

Art. 232. - Dacă termenul prevăzut la art. 230 alin. 2 a expirat fără să se facă vreo opozitie, bilantul contabil se consideră aprobat de toti membrii cooperatori sau, după caz, cooperativele de credit afiliate, iar lichidatorul este liberat.

Art. 233. - Lichidatorul va putea:

a) să stea în judecată si să fie actionat în interesul lichidării;

b) să execute si să termine operatiunile referitoare la lichidare;

c) să vândă prin licitatie publică imobilele si orice avere mobiliară a organizatiei cooperatiste de credit; vânzarea bunurilor nu se va putea face în bloc;

d) să facă tranzactii;

e) să lichideze si să încaseze creantele organizatiei cooperatiste de credit, chiar în caz de faliment al debitorilor, dând chitantă;

f) să contracteze obligatii cambiale, să facă împrumuturi neipotecare si să îndeplinească orice alte acte necesare.

Lichidatorul care întreprinde operatiuni ce nu sunt necesare scopului lichidării este răspunzător personal de executarea lor.

Împotriva deciziilor lichidatorului creditorii organizatiei cooperatiste de credit pot face opozitie în conditiile art. 245.

Art. 234. - La lichidarea unei organizatii cooperatiste de credit, după plata datoriilor acesteia, din activul net rămas se vor distribui membrilor cooperatori, respectiv cooperativelor de credit afiliate, sumele reprezentând contravaloarea părtilor sociale subscrise si vărsate, precum si dividendele cuvenite pentru exercitiul financiar în curs. Diferenta rămasă va fi preluată, în cazul lichidării cooperativelor de credit, de casa centrală la care sunt afiliate, iar în cazul lichidării caselor centrale si a cooperativelor de credit afiliate, de către Fond.

În cazul în care activul net rămas nu acoperă valoarea totală aferentă părtilor sociale, acesta va fi distribuit proportional cu părtile sociale detinute de fiecare membru al organizatiei cooperatiste de credit.

Art. 235. - Creditorii organizatiei cooperatiste de credit au dreptul să exercite împotriva lichidatorului actiunile care decurg din creantele ajunse la termen.

Art. 236. - Dacă lichidarea se prelungeste peste durata exercitiului financiar, lichidatorul este obligat să întocmească bilantul contabil anual, conformându-se dispozitiilor prezentei ordonante de urgentă.

Art. 237. - Lichidarea organizatiei cooperatiste de credit trebuie terminată în cel mult 3 ani de la data dizolvării.

Art. 238. - La terminarea lichidării lichidatorul întocmeste bilantul contabil final.

Bilantul contabil semnat de lichidator si însotit de raportul auditorului independent sau, după caz, al cenzorilor va fi depus, pentru a fi mentionat, la oficiul registrului comertului si va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Orice membru al organizatiei cooperatiste de credit poate face opozitie, în conditiile art. 245.

După terminarea lichidării, lichidatorul trebuie să ceară radierea organizatiei cooperatiste de credit din registrul comertului.

Art. 239. - După aprobarea socotelilor si terminarea repartitiei, registrele si actele organizatiei cooperatiste de credit vor fi păstrate de lichidator, la care orice parte interesată va putea avea acces.

Registrele tuturor organizatiilor cooperatiste de credit vor fi păstrate timp de 5 ani.

 

CAPITOLUL 4

Falimentul caselor centrale

 

Art. 240. - O casă centrală este considerată în stare de faliment dacă se află în una dintre următoarele situatii:

a) nu a onorat integral creantele certe, lichide si exigibile, proprii sau garantate de aceasta, de cel putin 30 de zile;

b) valoarea indicatorului de solvabilitate al retelei este mai mică de 2%.

Valoarea indicatorului de solvabilitate al retelei cooperatiste de credit se va calcula în conformitate cu normele emise de Banca Natională a României în a Ordonantă de urgentă nr. 97 din 29 iunie 2000 privind organizatiile cooperatiste de credit în acest sens.

Art. 241. - Procedura falimentului unei case centrale va începe pe baza unei cereri introduse de Banca Natională a României, de creditorii casei centrale sau de cei ai organizatiilor cooperatiste de credit afiliate ori de casa centrală însăsi.

Tribunalul competent să solutioneze cererea este cel în a cărui jurisdictie se află sediul social al casei centrale.

Art. 242. - Caselor centrale constituite în baza prevederilor prezentei ordonante de urgentă, aflate în stare de faliment, precum si cooperativelor de credit afiliate lor, care urmează să se lichideze, li se aplică procedura falimentului, ce va fi reglementată prin lege specială.

 

CAPITOLUL 5

Dispozitii procedurale

 

Art. 243. - Încheierile judecătorului delegat privitoare la înmatriculare sau la orice alte înregistrări în registrul comertului sunt supuse numai recursului.

Termenul de recurs este de 15 zile de la data pronuntării încheierii.

Recursul se depune si se mentionează în registrul comertului unde s-a făcut înregistrarea. În termen de 3 zile de la data depunerii oficiul registrului comertului înaintează recursul tribunalului sediului organizatiei cooperatiste de credit.

Motivele recursului se pot depune cu cel putin două zile înaintea termenului de judecată.

Art. 244. - Hotărârile organelor statutare privitoare la modificarea actului constitutiv pot fi atacate de creditorii sociali si de alte persoane prejudiciate prin aceste hotărâri.

Art. 245. - Opozitia se face în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii sau a actului aditional modificator în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, dacă prezenta ordonantă de urgentă nu prevede un alt termen. Ea se depune la oficiul registrului comertului care, în termen de 3 zile de la data depunerii, o va mentiona în registru si o va înainta tribunalului sediului organizatiei cooperatiste de credit.

Opozitia suspendă fată de oponenti executarea hotărârii organelor statutare până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoresti, în afară de cazul în care prezenta ordonantă de urgentă prevede altfel. Opozitia se judecă în camera de consiliu a tribunalului, cu citarea părtilor.

Hotărârea judecătorească pronuntată asupra opozitiei este supusă numai recursului.

 

TITLUL X

Dispozitii tranzitorii

 

Art. 246. - Cooperativele de credit - bănci populare, casele teritoriale ale cooperativelor de credit, Casa Cooperativelor de Credit - CREDITCOOP, precum si celelalte organizatii ale cooperatiei de credit care sunt organizate si functionează pe baza prevederilor Legii nr. 109/1996 privind organizarea si functionarea cooperatiei de consum si a cooperatiei de credit, denumite în continuare organizatiile cooperatiei de credit - vor putea opta pentru:

a) reorganizarea ca organizatii cooperatiste de credit, conform dispozitiilor prezentei ordonante de urgentă, si autorizarea de către Banca Natională a României;

b) schimbarea formei juridice în societate comercială pe actiuni si autorizarea acestora, de către Banca Natională a României, ca bănci, potrivit prevederilor Legii bancare nr. 58/1998 si ale prezentei ordonante de urgentă.

Organizatiile cooperatiei de credit care nu solicită în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă autorizarea de către Banca Natională a României, în conditiile sectiunii 1 sau 2 din cap. 1 al prezentului titlu, se dizolvă prin efectul legii si vor intra în lichidare cu respectarea prevederilor Legii nr. 109/1996.

Art. 247. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă organizatiile cooperatiei de credit vor remite Băncii Nationale a României o declaratie semnată de reprezentantii lor legali, însotită de copia legalizată de pe certificatul de înmatriculare în registrul comertului, care va cuprinde cel putin informatii referitoare la:

a) denumirea, adresa sediului social, situatia juridică, raza teritorială pe care acestea sunt organizate, precum si eventuala asociere la o casă teritorială a cooperativelor de credit, la Casa Cooperativelor de Credit - CREDITCOOP sau, după caz, la o altă organizatie a cooperatiei de credit;

b) numărul de asociati, valoarea părtilor sociale subscrise si vărsate, valoarea totală a activelor;

c) numele presedintelui consiliului de administratie, adresa si numărul de telefon la care acesta poate fi contactat.

Informatiile solicitate la alin. 1 lit. b) se vor referi la situatia existentă la sfârsitul lunii anterioare celei intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Banca Natională a României poate decide asupra prelungirii termenului prevăzut la alin. 1 cu cel mult 30 de zile, în cazul unor cereri întemeiate.

Art. 248. - Pe baza declaratiilor prevăzute la art. 247 Banca Natională a României va întocmi o listă cuprinzând organizatiile cooperatiei de credit, care va fi tinută la dispozitia acestora, prin unitătile sale teritoriale, si va fi publicată în două cotidiene de circulatie natională, în scopul facilitării diligentelor de reorganizare în baza prezentei ordonante de urgentă.

Organizatiile cooperatiei de credit care nu remit, în forma si la termenele specificate, declaratia prevăzută la art. 247 pierd dreptul de a solicita autorizarea de către Banca Natională a României, se dizolvă prin efectul legii si vor intra în lichidare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 109/1996.

 

CAPITOLUL 1

Autorizarea functionării organizatiilor cooperatiei de credit care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, sunt

organizate si functionează potrivit Legii nr. 109/1996

SECTIUNEA 1

Autorizarea organizatiilor cooperatiei de credit care au hotărât să functioneze în cadrul unei retele, în conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgentă

 

Art. 249. - În termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă organizatiile cooperatiei de credit care sunt organizate si functionează potrivit Legii nr. 109/1996 si care au hotărât să functioneze în cadrul unei retele, în conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgentă, vor depune la Banca Natională a României o cerere colectivă de autorizare.

Art. 250. - Procesul de autorizare de către Banca Natională a României a organizatiilor cooperatiei de credit care au hotărât să functioneze în cadrul unei retele în conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgentă cuprinde trei etape:

a) avizul prealabil de constituire sau, după caz, de reorganizare a retelei;

b) aprobarea constituirii colective sau, după caz, a reorganizării retelei;

c) autorizarea functionării casei centrale si a cooperativelor de credit afiliate la aceasta.

Art. 251. - Initiativa privind înfiintarea unei retele apartine organizatiilor cooperatiei de credit.

Art. 252. - În vederea obtinerii avizului prealabil de constituire sau, după caz, de reorganizare, organizatiile cooperatiei de credit care au hotărât să functioneze în cadrul unei retele, în conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgentă, vor prezenta Băncii Nationale a României, prin persoanele împuternicite, următoarea documentatie:

a) cererea de avizare prealabilă a constituirii sau, după caz, de reorganizare a retelei;

b) procură autentică prin care organizatiile cooperatiei de credit desemnează una sau mai multe persoane să le reprezinte în relatia cu Banca Natională a României pe perioada derulării procesului de autorizare; aceste persoane îi vor reprezenta si pe membrii fondatori ai organizatiilor cooperatiste de credit care urmează să se înfiinteze;

c) proiectul actului constitutiv-cadru si proiectul actului constitutiv al casei centrale;

d) studiul de fezabilitate pentru reteaua propusă să se constituie sau, după caz, să se reorganizeze, care va cuprinde, cel putin:

- o expunere a motivelor de ordin economic, financiar si social, ce justifică constituirea sau, după caz, reorganizarea retelei, precum si a obiectivelor propuse să fie realizate în primii 2 ani de activitate;

- raza teritorială de operare a casei centrale;

- numărul propus de cooperative de credit din retea, cu indicarea organizatiilor cooperatiei de credit existente, ce urmează să se reorganizeze în baza prezentei ordonante de urgentă sub formă de cooperative de credit, si a cooperativelor de credit propuse să se înfiinteze, cu mentionarea razelor teritoriale de operare si a numărului existent sau estimat de membri cooperatori ori, după caz, de membri cooperatori fondatori ai acestora;

- capitalul agregat existent, precum si cel estimat al retelei, cu defalcare pe fiecare organizatie cooperatistă de credit componentă, existentă sau propusă să se înfiinteze;

- bilantul contabil întocmit pentru exercitiul financiar anterior anului intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, potrivit reglementărilor legale în vigoare pentru organizatiile cooperatiei de credit existente;

- estimări ale bilantului contabil consolidat al retelei pe primii 2 ani de activitate, întocmit potrivit reglementărilor emise de Banca Natională a României;

- descrierea principalelor produse si servicii propuse să fie oferite în primii 2 ani de activitate de fiecare organizatie cooperatistă de credit a retelei.

Banca Natională a României poate stabili, prin reglementări, si alte conditii în vederea avizării prealabile de constituire sau, după caz, de reorganizare a retelei si, de asemenea, poate solicita orice informatii si documente suplimentare, dacă cele prezentate sunt incomplete sau insuficiente.

Art. 253. - În termen de cel mult 3 luni de la primirea cererii Banca Natională a României va aviza constituirea sau, după caz, reorganizarea ori va respinge cererea si va comunica în scris hotărârea sa împreună cu motivele care au stat la baza acesteia, în cazul respingerii cererii.

Art. 254. - Cererea de avizare prealabilă a constituirii sau, după caz, a reorganizării retelei va fi respinsă dacă:

a) documentatia prezentată este incompletă sau nu este întocmită în conformitate cu dispozitiile prezentei ordonante de urgentă ori cu reglementările date în aplicarea acesteia;

b) documentatia prezentată este insuficientă pentru a determina dacă organizatiile cooperatiste de credit din retea îsi vor desfăsura activitatea în conformitate cu prezenta ordonantă de urgentă;

c) una sau mai multe organizatii ale cooperatiei de credit existente au înregistrat un nivel negativ al activului net, potrivit bilantului contabil prevăzut la art. 252 lit. d) liniuta a 5-a;

d) din evaluarea studiului de fezabilitate se consideră că respectiva retea nu poate asigura realizarea obiectivelor propuse sau că aceste obiective nu corespund conditiilor existente în raza teritorială de operare propusă;

e) nu sunt respectate prevederile prezentei ordonante de urgentă sau reglementările date în aplicarea acesteia de către Banca Natională a României.

Art. 255. - În termen de cel mult 3 luni de la data acordării avizului prealabil de constituire sau, după caz, de reorganizare a retelei, reprezentantii organizatiilor cooperatiei de credit care au hotărât să functioneze în cadrul unei retele, în conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgentă, vor prezenta Băncii Nationale a României, în vederea obtinerii aprobării de constituire sau, după caz, de reorganizare, următoarele:

1. pentru cooperativele de credit:

1.1. care urmează să se înfiinteze: documentatia prevăzută la art. 78 alin. 1, cu exceptia documentelor prevăzute la lit. b), precum si procură autentică prin care membrii cooperatori fondatori desemnează persoanele mentionate la art. 252 lit. b), pentru a-i reprezenta în procesul de autorizare în relatia cu Banca Natională a României;

1.2. care provin din reorganizarea cooperativelor de credit sau a caselor teritoriale existente: documentatia prevăzută la art. 78 alin. 1, cu exceptia documentelor prevăzute la lit. a), b), c) si h), precum si proiectul actului constitutiv rezultat din modificarea documentelor constitutive elaborate în baza Legii nr. 109/1996, în conformitate cu prevederile actului constitutiv-cadru, si lista cuprinzând membrii cooperatori;

2. pentru casa centrală;

2.1. care urmează să se înfiinteze: documentatia prevăzută la art. 139 pct. 2, cu exceptia documentelor prevăzute la lit. b);

2.2. care urmează să se reorganizeze: documentatia prevăzută la art. 139 pct. 2, cu exceptia documentelor prevăzute la lit. a) si b), precum si proiectul actului constitutiv rezultat din modificarea documentelor constitutive potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentă si lista cuprinzând cooperativele de credit care urmează să se afilieze.

În afara documentatiei prevăzute la alin. 1, a cărei formă va fi stabilită de Banca Natională a României prin reglementări, se vor prezenta Băncii Nationale a României si următoarele documente:

a) cerere pentru aprobarea colectivă a constituirii sau, după caz, a reorganizării retelei;

b) proiectul actului constitutiv-cadru si studiul de fezabilitate pentru retea, în cazul în care acestea au suferit modificări fată de formele prezentate pentru obtinerea avizului prealabil de constituire sau, după caz, de reorganizare a retelei;

c) situatia privind capitalul agregat al retelei, defalcat pe fiecare dintre organizatiile cooperatiste de credit din retea.

Banca Natională a României poate stabili prin reglementări si alte conditii în vederea aprobării colective a constituirii sau, după caz, a reorganizării retelei si, de asemenea, poate solicita orice informatii si documente suplimentare, dacă cele prezentate sunt incomplete sau insuficiente.

Art. 256. - Prevederile art. 140 si 141 se aplică în mod corespunzător si în cazul aprobării colective a constituirii sau, după caz, a reorganizării retelei.

Art. 257. - În termen de cel mult 4 luni de la comunicarea aprobării colective de constituire sau, după caz, de reorganizare a retelei casa centrală va prezenta Băncii Nationale a României, pentru fiecare organizatie cooperatistă de credit din retea, următoarele documente:

a) copie legalizată de pe certificatul de înmatriculare în registrul comertului, însotită, în cazul organizatiilor cooperatiste de credit nou-înfiintate, de documentul prin care s-a făcut dovada efectuării vărsămintelor la capitalul social, respectiv de situatia patrimoniului întocmită pentru data actului constitutiv al casei centrale, în cazul organizatiilor cooperatiste de credit reorganizate;

b) dovada detinerii, cu titlu legal, a unui spatiu aferent sediului social, corespunzător ca suprafată si conditii de securitate activitătilor propuse să fie desfăsurate;

c) copie legalizată de pe actul constitutiv;

d) comunicare privind existenta reglementărilor proprii, precum si a reglementărilor-cadru, în cazul casei centrale;

e) situatia privind capitalul agregat al retelei, defalcat pe fiecare organizatie cooperatistă de credit din retea.

Art. 258. - Banca Natională a României va putea autoriza organizatiile cooperatiste de credit care au hotărât să functioneze în cadrul unei retele în conditiile prezentei sectiuni, al căror nivel al capitalului agregat este inferior celui stabilit în conformitate cu art. 94. În aceste cazuri:

- capitalul agregat initial al retelei nu va putea fi mai mic decât jumătate din nivelul minim al capitalului agregat stabilit în conformitate cu art. 94;

- în termen de un an de la data acordării autorizatiei de functionare a casei centrale capitalul agregat al retelei trebuie să atingă nivelul stabilit în conformitate cu art. 94.

Art. 259. - Pe perioada derulării procesului de autorizare a organizatiilor cooperatiste de credit care au hotărât să functioneze în cadrul unei retele în conditiile prezentei sectiuni este interzisă retragerea asociatilor, care vor rămâne răspunzători de pagubele astfel cauzate.

Prevederile alineatului precedent se aplică în mod corespunzător si organizatiilor cooperatiste de credit autorizate în conditiile art. 258, până la atingerea nivelului capitalului agregat al retelei, stabilit în conformitate cu art. 94.

Art. 260. - Prevederile art. 143-145 si ale art. 146 alin. 1 se aplică în mod corespunzător si în cazul autorizării de functionare a organizatiilor cooperatiste de credit, în conformitate cu dispozitiile prezentei sectiuni.

Art. 261. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă si până la data obtinerii autorizatiei de functionare, organizatiile cooperatiei de credit vor putea initia doar acele activităti cuprinse în documentele lor constitutive, întocmite în conformitate cu Legea nr. 109/1996 si permise să fie desfăsurate în conformitate cu prezenta ordonantă de urgentă.

Organizatiile cooperatiste de credit din retea vor putea desfăsura activitătile bancare prevăzute în actele constitutive întocmite în conformitate cu prezenta ordonantă de urgentă începând cu data eliberării autorizatiilor de functionare de către Banca Natională a României si în conditiile prevăzute de acestea.

În termen de 5 zile de la data efectuării primei operatiuni bancare, cooperativele de credit nou-înfiintate vor notifica acest lucru casei centrale la care sunt afiliate. În termen de 5 zile de la data efectuării primei operatiuni bancare, casele centrale nou-înfiintate vor notifica acest lucru Băncii Nationale a României.

Art. 262. - Organizatiile cooperatiei de credit care în termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă nu au obtinut autorizatia de functionare potrivit prezentei sectiuni se dizolvă prin efectul legii.

 

SECTIUNEA a 2-a

Autorizarea organizatiilor cooperatiei de credit care au optat pentru functionarea ca bancă în conditiile Legii nr. 58/1998

 

Art. 263. - Organizatiile cooperatiei de credit care au optat pentru functionarea ca bancă în conditiile Legii nr. 58/1998 trebuie să obtină autorizarea Băncii Nationale a României.

Art. 264. - Cererea de autorizare va fi înaintată Băncii Nationale a României în termen de cel mult 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, în forma stabilită de aceasta. Documentatia care trebuie să însotească cererea, termenele si procedura de autorizare vor fi stabilite prin reglementările Băncii Nationale a României.

Art. 265. - Conditiile în care autorizatia poate fi acordată vor fi reglementate de Banca Natională a României si se vor referi, fără a fi limitative, la:

a) capitalul social subscris si vărsat;

b) calificarea si experienta profesională a conducătorilor;

c) studiul de fezabilitate;

d) actionarii semnificativi;

e) structura actionariatului;

f) sediul;

g) auditorul independent;

h) hotărârea adunării generale privind schimbarea formei juridice în societate comercială pe actiuni si functionarea ca bancă în conditiile Legii nr. 58/1998;

i) actul constitutiv, încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, care să ateste forma juridică de societate comercială pe actiuni;

j) bilantul contabil întocmit în calitate de societate comercială pe actiuni, potrivit modelelor situatiilor financiar-contabile pentru bănci si normelor metodologice pentru întocmirea si utilizarea acestora, însotit de raportul auditorului independent, care va cuprinde opinia acestuia asupra bilantului contabil, precum si calculul indicatorilor prudentiali stabiliti prin reglementările Băncii Nationale a României.

Art. 266. - Banca Natională a României poate cere unui solicitant să prezinte orice informatie si documente suplimentare, dacă cele prezentate sunt incomplete sau insuficiente.

Art. 267. - Organizatiile cooperatiei de credit care au optat pentru functionarea ca bancă în conditiile Legii nr. 58/1998 trebuie să detină la autorizare un capital social subscris si vărsat cel putin la nivelul capitalului social stabilit pentru bănci.

Art. 268. - În termen de cel mult 4 luni de la primirea cererii Banca Natională a României va decide cu privire la autorizarea functionării sau va respinge cererea si va comunica în scris solicitantului hotărârea sa, împreună cu motivele care au stat la baza acesteia.

Respingerea cererii de autorizare a functionării are ca efect dizolvarea si lichidarea solicitantului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 269. - Cererea de autorizare a functionării va fi respinsă dacă:

a) documentatia prezentată este incompletă sau nu este întocmită în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare;

b) documentatia prezentată este insuficientă pentru a determina dacă:

- banca va desfăsura o activitate în conformitate cu prevederile Legii nr. 58/1998;

- onorabilitatea, pregătirea si experienta profesională a conducătorilor băncii si calitatea actionarilor semnificativi sunt corespunzătoare pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute în studiul de fezabilitate si a activitătilor bancare propuse să fie desfăsurate;

c) capitalul social este mai mic decât nivelul minim stabilit de Banca Natională a României în conformitate cu art. 267;

d) forma juridică este alta decât cea prevăzută la art. 265 lit. i);

e) din evaluarea studiului de fezabilitate rezultă că banca nu poate asigura realizarea obiectivelor propuse în conditii compatibile cu buna functionare a sistemului bancar si cu regulile unei practici bancare prudente, care să asigure clientelei o sigurantă satisfăcătoare, sau că acestea nu corespund conditiilor existente în cadrul segmentului de piată ce urmează să fie acoperit de serviciile oferite de bancă;

f) conducătorii băncii, administratorii sau cenzorii acesteia nu au onorabilitatea necesară, calificarea si experienta profesională adecvate functiei lor, potrivit art. 25 din Legea nr. 58/1998, sau dacă cu privire la acestia a fost luată una dintre măsurile prevăzute la art. 69 sau 70 din aceeasi lege;

g) calitatea actionarilor semnificativi nu corespunde nevoii garantării unei gestiuni sănătoase si prudente a băncii, pentru cauze cum ar fi:

- puterea financiară a acestora nu este suficientă pentru a evita dependenta de dividendele distribuite sau de alte avantaje pe care le-ar putea obtine de la bancă, în vederea satisfacerii obligatiilor lor financiare în primii 3 ani de activitate a băncii;

- sursa fondurilor utilizate pentru obtinerea participatiei este un credit intern;

- condamnări penale;

- persoanele juridice care au calitatea de actionar semnificativ sunt în functiune de mai putin de 3 ani; se exceptează persoanele juridice rezultate în urma unei fuziuni sau divizări, în cazul în care una dintre participantele la fuziune, respectiv persoana juridică supusă divizării, este în functiune de cel putin 3 ani;

h) nivelul indicatorilor prudentiali prevăzuti la art. 265 lit. j) nu se înscrie în limitele stabilite de Banca Natională a României pentru bănci;

i) nu sunt respectate prevederile prezentei ordonante de urgentă, ale Legii nr. 58/1998 sau reglementările date în aplicarea acestora.

 

TITLUL XI

Infractiuni

 

Art. 270. - Se pedepseste cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă cuprinsă între 5.000.000 lei si 25.000.000 lei administratorul, conducătorul sau reprezentantul legal al organizatiei cooperatiste de credit care, înainte de expirarea termenelor prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă, îndeplineste hotărârile adunării generale referitoare la schimbarea formei juridice, la fuziunea ori la divizarea organizatiei cooperatiste de credit.

Art. 271. - Se pedepseste cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă cuprinsă între 5.000.000 lei si 25.000.000 lei conducătorul, administratorul sau reprezentantul legal al organizatiei cooperatiste de credit, care:

1. încalcă, chiar prin persoane interpuse sau prin acte simulate, dispozitiile art. 55;

2. nu convoacă adunarea generală în cazul în care avea această obligatie, în conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgentă;

3. începe operatiuni bancare în numele unei organizatii cooperatiste de credit înainte de eliberarea, de către Banca Natională a României, a autorizatiei de functionare sau desfăsoară activităti cu încălcarea prevederilor art. 261, în cazul organizatiilor cooperatiste de credit care au functionat pe baza prevederilor Legii nr. 109/1996 si care au optat pentru reorganizarea prevăzută la art. 246 lit. a);

4. emite titluri negociabile reprezentând părti sociale ale unei organizatii cooperatiste de credit.

Cu pedeapsa prevăzută la alin. 1 se sanctionează si conducătorii care îsi exercită functia în care au fost numiti înainte de obtinerea aprobărilor prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă, precum si membrul cooperator care încalcă dispozitiile art. 36.

Art. 272. - Se pedepseste cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă cuprinsă între 5.000.000 lei si 25.000.000 lei cenzorul care nu convoacă adunarea generală în cazurile în care este obligat prin prezenta ordonantă de urgentă.

Se pedepseste cu amendă cuprinsă între 10.000.000 lei si 50.000.000 lei auditorul independent care nu convoacă adunarea generală în cazurile în care este obligat prin prezenta ordonantă de urgentă sau care nu aduce la cunostintă organelor de cercetare penală, adunării generale, casei centrale, Băncii Nationale a României actele frauduloase ale unui administrator sau angajat care a adus prejudicii organizatiei cooperatiste de credit.

Art. 273. - Se pedepseste cu închisoare de la o lună la un an si cu amendă cuprinsă între 20.000.000 lei si 50.000.000 lei orice conducător al unei organizatii cooperatiste de credit care încalcă prevederile art. 188, care obstructionează în orice mod exercitarea inspectiilor sau care, în mod intentionat, comunică informatii inexacte personalului care efectuează inspectia.

Cu pedeapsa prevăzută la alin. 1 se pedepseste si administratorul sau conducătorul care nu face demersurile necesare în vederea dizolvării si lichidării organizatiilor cooperatiei de credit aflate în situatia prevăzută la art. 262.

Art. 274. - Nerespectarea dispozitiilor art. 70 se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 3 ani.

Hotărârile luate de adunările generale în baza unui raport al unui cenzor sau auditor independent numit cu încălcarea dispozitiilor art. 70 nu pot fi anulate din cauza încălcării dispozitiilor cuprinse în acel articol.

Cu pedeapsa prevăzută la alin. 1 se pedepsesc si membrul cooperator, administratorul, conducătorul si cenzorul care exercită functiile sau însărcinările lor cu încălcarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgentă referitoare la incompatibilitate.

Art. 275. - Se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă cuprinsă între 50.000.000 lei si 100.000.000 lei membrul cooperator sau reprezentantul cooperativei de credit care îsi ia, în schimbul unui avantaj material, obligatia de a vota într-un anumit sens în adunările generale sau de a nu lua parte la vot, precum si persoana care determină un membru cooperator sau un reprezentant al unei cooperative de credit ca, în schimbul unei sume de bani sau al unui alt avantaj material, să voteze într-un anumit sens în adunările generale ori să nu ia parte la vot.

Nerespectarea prevederilor alin. 1 de către cooperativele de credit se pedepseste cu amendă cuprinsă între 50.000.000 lei si 200.000.000 lei.

Art. 276. - Se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă cuprinsă între 50.000.000 lei si 100.000.000 lei membrul cooperator, administratorul, conducătorul sau reprezentantul legal al organizatiei cooperatiste de credit, care a împiedicat desemnarea cenzorului sau, după caz, a auditorului independent ori nu i-a convocat la adunările generale.

Aceleasi pedepse se aplică si în cazul în care acestia împiedică în mod intentionat verificările sau controalele cenzorilor ori ale auditorului independent sau refuză să comunice documentele necesare în vederea exercitării misiunii de control, în special contracte, registre, documente contabile si registrele de procese-verbale.

Art. 277. - Se pedepseste cu închisoare de la un an la 3 ani membrul cooperator, administratorul, conducătorul sau reprezentantul legal al organizatiei cooperatiste de credit, care:

1. achizitionează, în contul organizatiei cooperatiste de credit, valori mobiliare la un pret pe care îl stie vădit superior valorii lor efective sau vinde pe seama organizatiei cooperatiste de credit valori mobiliare pe care aceasta le detine, la preturi despre care are cunostintă că sunt vădit inferioare valorii lor efective, în scopul obtinerii, pentru el sau pentru alte persoane, a unui folos în paguba organizatiei cooperatiste de credit;

2. foloseste cu rea-credintă bunuri sau creditul de care se bucură organizatia cooperatistă de credit într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă persoană juridică la care are interese direct sau indirect;

3. răspândeste stiri false sau întrebuintează alte mijloace frauduloase referitoare la organizatia cooperatistă de credit, în scopul obtinerii pentru el sau pentru alte persoane a unui folos în paguba organizatiei respective;

4. încasează sau plăteste dividende, sub orice formă, din beneficii fictive sau care nu puteau fi distribuite în lipsa bilantului contabil ori contrare celor rezultate din acesta;

5. încalcă dispozitiile art. 18 si 102.

Art. 278. - Se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 5 ani membrul cooperator, administratorul, conducătorul sau reprezentantul legal al organizatiei cooperatiste de credit, care:

1. prezintă cu rea-credintă în prospectele, rapoartele si în comunicările adresate persoanelor interesate date neadevărate referitoare la constituirea organizatiei ori la conditiile economice ale acesteia sau ascunde cu rea-credintă, în tot sau în parte, asemenea date, în vederea producerii unei consecinte juridice;

2. prezintă cu rea-credintă membrilor cooperatori, organizatiilor cooperatiste afiliate sau Băncii Nationale a României un bilant contabil inexact sau date inexacte asupra conditiilor economice ale organizatiei cooperatiste de credit, în vederea ascunderii situatiei ei reale.

Art. 279. - Se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 5 ani administratorul, conducătorul sau reprezentantul legal al organizatiei cooperatiste de credit, care ia hotărâri ce contravin dispozitiilor art. 151.

Cu aceeasi pedeapsă se sanctionează si nerespectarea prevederilor art. 177-179.

Art. 280. - Se pedepsesc cu închisoare de la 3 ani la 12 ani persoanele vinovate de bancrută frauduloasă, constând în una dintre următoarele fapte:

a) falsificarea, sustragerea sau distrugerea evidentelor organizatiei cooperatiste de credit ori ascunderea unei părti din activul acesteia; prezentarea de datorii inexistente sau consemnarea în registrele organizatiei cooperatiste de credit, în alt act ori în bilantul contabil a unor sume nedatorate, fiecare dintre aceste fapte fiind savârsită în vederea diminuării aparente a valorii activelor;

b) înstrăinarea, în frauda creditorilor si a retelei cooperatiste de credit, în caz de faliment, a unei părti din active.

Art. 281. - Faptele prevăzute în prezentul titlu, dacă, potrivit Codului penal sau unor legi speciale, constituie infractiuni mai grave, se pedepsesc în conditiile si cu sanctiunile prevăzute acolo.

 

TITLUL XII

Dispozitii finale

 

Art. 282. - Toate autorizatiile emise potrivit prezentei ordonante de urgentă se evidentiază de Banca Natională a României în registrul organizatiilor cooperatiste de credit, care este permanent accesibil publicului, cu exceptia celor acordate potrivit prevederilor titlului X sectiunea a 2-a Autorizarea organizatiilor cooperatiei de credit care au optat pentru functionarea ca bancă în conditiile Legii nr. 58/1998, care se evidentiază în registrul bancar.

Art. 283. - Se interzice oricărei persoane care nu are autorizatie de functionare emisă de Banca Natională a României să utilizeze sintagmele "organizatie cooperatistă de credit", "cooperativă de credit", "casa centrală a cooperativelor de credit" sau derivate ale acestora în legătură cu denumirea, emblema, o activitate, un produs sau un serviciu, cu exceptia cazului în care această utilizare este stabilită sau recunoscută prin lege ori printr-un acord international.

Constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la o lună la 2 ani sau cu amendă cuprinsă între 30.000.000 lei si 60.000.000 lei săvârsirea de către persoanele fizice a faptelor prevăzute la alin. 1.

Art. 284. - Prezenta ordonantă de urgentă intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Prezenta ordonantă de urgentă se completează cu dispozitiile legale aplicabile băncilor, în măsura în care acestea nu contravin prevederilor acesteia. În mod corespunzător, se vor adapta prevederile Legii nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României.

Art. 285. - Banca Natională a României va elabora reglementări si ordine în aplicarea prezentei ordonante de urgentă, care vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 286. - La 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă: titlul III - Cooperativa de credit - bancă populară, titlul IV - Casa teritorială a cooperativelor de credit, titlul VI - Casa cooperativelor de credit - CREDITCOOP, precum si celelalte dispozitii referitoare la organizatiile cooperatiei de credit din Legea nr. 109/1996 privind organizarea si functionarea cooperatiei de consum si a cooperatiei de credit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 252 din 18 octombrie 1996, cu modificarea corespunzătoare a titlului acesteia, cu exceptia celor arătate la art. 246 alin. 2, art. 248 alin. 2 si art. 262 din prezenta ordonantă de urgentă, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 114/1999 pentru suspendarea aplicării dispozitiilor art. 59 din Legea nr. 109/1996 privind organizarea si functionarea cooperatiei de consum si a cooperatiei de credit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 30 iunie 1999, precum si orice alte dispozitii contrare.

Art. 287. - Organizatiilor cooperatiei de credit care au optat pentru autorizarea de către Banca Natională a României în conditiile prezentei ordonante de urgentă le rămân aplicabile, până la data obtinerii autorizatiei de functionare, prevederile Legii nr. 109/1996, în măsura în care acestea nu contravin prevederilor

prezentei ordonante de urgentă.

 

p. PRIM-MINISTRU,

MIRCEA CIUMARA

Contrasemnează:

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

p. Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Mihai Bogza

Ministru de interne,

Constantin Dudu Ionescu

Ministrul agriculturii si alimentatiei,

Ioan Avram Muresan

p. Ministrul functiei publice,

Marian Pârjol,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 iunie 2000.

Nr. 97.