MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XII - Nr. 338     LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE     Joi, 20 iulie 2000

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

540. - Hotărâre privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice

 

567. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 146/1999 privind unele măsuri de acompaniament social pentru salariatii din industria metalurgică ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.017. - Ordin al ministrului finantelor privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Listei cuprinzând autorizatiile comerciale în vigoare la data de 30 iunie 2000, eliberate de Ministerul Finantelor agentilor economici producători interni si importatori de alcool brut si de alcool etilic rafinat

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMANIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate

privată deschise circulatiei publice

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale prevederilor art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Se aprobă încadrarea în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatlei publice, potrivit anexelor nr. 1-4*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Traian Băsescu

Ministru de interne,

Constantin Dudu lonescu

p. Ministrul lucrărilor publice

si amenajării teritoriului,

Lászlo Borbély

secretar de stat

Ministrul apărării nationale,

Sorin Frunzăverde

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, Nr. 540.

22 iunie 2000.


*)Anexele nr. 1- 4se publică ulterior.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor

Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 146/1999 privind unele măsuri de acompaniament social pentru salariatii din industria metalurgică ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 16 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 146/1999,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 146/1999 privind unele măsuri de acompaniament social pentru salariatii din industria metalurgică ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezeta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul muncii si protectiei sociale,

Smaranda Dobrescu

Ministrul industriei si comertului

Radu Berceanu

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 3 iulie 2000.

Nr. 567.

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 146/1999 privind unele măsuri de acompaniament social pentru salariatii din industria metalurgică ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute

ca urmare a concedierilor colective

 

Art. 1. - În sensul prevederilor art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 146/1999, denumită în continuare ordonantă de urgentă, de măsurile de protectie socială prevăzute în această ordonantă de urgentă beneficiază salariatii disponibilizati prin concedieri colective efectuate în conditiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 98/1999 privind protectia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective, cu modificările si completările ulterioare, c) în societătile comerciale din industria metalurgică, semnatare ale Conventiei de acompaniament social al restructurării industriei metalurgice - CASRM, indiferent de forma de proprietate asupra capitalului social.

Art. 2. - Măsurile de protectie socială prevăzute în ordonanta de urgentă sunt realizate de Uniunea Natională de Reconversie în Metalurgie - UNIRMET, prin unitătile sale teritoriale - centre de reconversie a personalului din metalurgie - CRPM.

Art. 3. - (1) Pentru realizarea serviciilor de preconcediere colectivă, prevăzute la art. 3 din ordonanta de urgentă, societătile comerciale semnatare ale CASRM, care disponibilizează personal prin concedieri colective, sunt obligate să înstiinteze în scris CRPM despre aceste disponibilizări, în termen de 3 zile de la data aprobării programului de restructurare, cu mentionarea numărului de personal ce urmează să fie concediat.

(2) În termen de 5 zile de la primirea înstiintării prevăzute la alin. (1), specialistii din CRPM au obligatia să stabilească, împreună cu conducerea societătii comerciale si cu organizatia sindicală legal constituită si reprezentativă sau, după caz, cu reprezentantii alesi ai salariatilor, programul de realizare a serviciilor de preconcediere colectivă. Dezbaterile în legătură cu stabilirea programului de realizare a serviciilor de preconcediere vor fi consemnate într-un proces-verbal semnat de părtile participante.

(3) Serviciile de preconcediere colectivă se realizează de CRPM în perioada preavizului acordat salariatilor care urmează să fie disponibilizati.

(4) Persoanele prevăzute la art. 1 pot beneficia, în functie de optiunea exprimată in cadrul serviciilor de preconcediere colectivă, de măsuri active pentru combaterea somajului, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 98/1999, cu modificările si completările ulterioare, sau de una dintre măsurile active pentru combaterea somajului, denumite în continuare măsuri active de acompaniament social, din programul de acompaniament social, prevăzute la art. 4 din ordonanta de urgentă.

(5) În vederea exprimării optiunii de către persoana disponibilizată, CRPM îi va înmâna acesteia un formular de propunere, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.

Art. 4. - (1) Participarea la serviciile de preconcediere colectivă se dovedeste cu adeverinta eliberată de CRPM, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.

(2) Adeverinta eliberată potrivit alin.(1) se prezintă de beneficiar agentiei pentru ocupare si formare profesională judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti în vederea acordării plătilor compensatorii, conform prevederilor art.33 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 98/1999, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 5. - (1) Persoana disponibilizată, care optează pentru parcurgerea unui program de acompaniament social va încheia cu CRPM un contract de prestări de servicii pentru participarea la măsuri active de acompaniament social, conform anexei nr. 3 la prezentele norme metodologice.

(2) În termen de 3 zile de la semnarea contractului prevăzut la alin.(1), CRPM este obligat să transmită agentiei pentru ocupare si formare profesională judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, lista cuprinzând salariatii care au optat pentru parcurgerea unui program de acompaniament social, impreună cu copiile de pe formularele prin care si-au exprimat optiunea.

Art. 6. - Primele de incurajare lunare prevăzute la art. 5 lit.a) din ordonanta de urgentă se acordă, în functie de posibilitătile financiare ale UNIRMET, pentru o perioadă care nu poate depăsi perioada pentru care a fost încheiat contractul de prestări de servicii pentru participarea la măsuri active de acompaniament social.

Art. 7. - În sensul prevederilor art. 5 lit. b) din ordonanta de urgentă, programul de acompaniament social se consideră finalizat, după caz:

a) la data expirării perioadei pentru care a fost incheiat contractul de prestări de servicii pentru participarea la măsuri active de acompaniament social;

b) la data încadrării persoanei disponibilizate cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, dacă încadrarea a avut loc inainte de expirarea perioadei pentru care a fost încheiat contractul de prestări de servicii pentru participarea la măsuri active de acompaniament social.

Art. 8. - În scopul realizării măsurilor active pentru combaterea somajului, prevăzute de ordonanta de urgentă, CRPM trebuie să fie acreditate în conformitate cu prevederile legale.

Art. 9. - Salariul realizat, care se ia în calcul la determinarea contributiei lunare a salariatilor din societătile comerciale semnatare ale CASRM, pentru constituirea Fondului national de solidaritate în metalurgie - FONOMET, conform prevederilor art. 7 alin. (2) lit. b) din ordonanta de urgentă, cuprinde:

a) salariul de bază brut corespunzător timpului efectiv lucrat   în program normal, sporul pentru orele suplimentare prestate în conditiile legii, indemnizatia de conducere, salariul de merit si alte drepturi salariale care fac parte din salariul de bază;

b) sporurile si indemnizatiile acordate sub formă de procent din salariul de bază brut sau în sume fixe;

c) alte adaosuri la salarii, acordate potrivit legii prin contractele colective de muncă; .

d) contravaloarea drepturilor în natură acordate salariatilor sub formă de remuneratie;

e) îndemnizatiile pentru concedii de odihnă si pentru alte concedii plătite:

f) sumele plătite în cazul întreruperii lucrului din motive neimputabile salariatilor.

Art. 10. - (1) Pentru realizarea evidentei contributiilor lunare achitate la FONDMET conform prevederilor art. 7 alin. (2) lit. a) si b) din ordonanta de urgentă, societatea comercială semnatară a CASRM are obligatia să întocmească lunar următoarele documente:

a) fisă de evidentă a contributiei lunare la FONDMET a societătii comerciale respective, conform modelului prezentat în anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice;

b) fisă de evidentă a contributiilor lunare la FONDMET a salariatilor, conform modelului prezentat în anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice.

2) Fisele prevăzute la alin. (1) se întocmesc în 3 exemplare, dintre care unul se transmite la CRPM, unul la UNIRMET, anexă la ordinele de plată a contributiilor, iar unul rămâne la societatea comercială.

Art. 11. - (1) În vederea finantării cheltuielilor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a) si b) din ordonanta de urgentă, UNIRMET va vira lunar în contul fiecărui CRPM o cotă reprezentând 85% din veniturile costituite din contributii ale societătilor comerciale arondate si ale salariatilor acestora.

(2) În vederea finantării cheltuielilor legate de gestionarea si de administrarea fondurilor de către CRPM, UNIRMET va vira lunar în contul acestora o cotă reprezentând 5,5% din veniturile prevăzute la alin. (1).

(3) Disponibilitătile bănesti ale CRPM se vor păstra în conturile acestora, deschise la sucursalele judetene ale băncilor desemnate de UNIRMET.

Art. 12. - Din sursele de venituri prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. c) din ordonanta de urgentă se finantează cheltuielile prevăzute la art. 8 alin. (2) din ordonanta de urgentă, prin distribuirea de către UNIRMET a sumelor reprezentând aceste cheltuieli, la cererea CRPM, în. functie de disponibilitătile bănesti existente.

Art. 13. - (1) Persoanele care optează pentru un program de consultantă în vederea înfiintării unei societăti comerciale, potrivit prevederilor art. 13 alin. (1) din ordonanta de urgentă, vor semna, o dată cu contractul de prestări de servicii pentru participarea la măsuri active de acompaniament social, angajamentul prezentat în anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice.

(2) La cererea persoanelor prevăzute la alin. (1) suma cuvenită potrivit art. 13 alin. (2) din ordonanta de urgentă va fi virată de CRPM în contul societătii comerciale nou înfiintate, numai după prezentarea certificatului de înmatriculare eliberat de oficiul registrului comertului.

Art. 14. - (1) Pentru a putea beneficia de acordarea sumelor prevăzute la art. 13 alin. (3) din ordonanta de urgentă, societătile comerciale nou înfiintate sunt obligate să prezinte la CRPM acte doveditoare din care să rezulte îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 13 alin. (1) si (3) din ordonanta de urgentă, precum si angajamentul prezentat în anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice.

(2) CRPM va vira lunar societătii comerciale nou înfiintate sumele necesare mentionate la alin. (1), numai după prezentarea documentelor întocmite pentru plata salariilor.

Art. 15. - De măsurile de protectie socială prevăzute de ordonanta de urgentă beneficiază persoanele prevăzute la art. 1 din aceasta, care au contribuit la constituirea FONDMET de la data intrării în vigoare a ordonantei de urgentă sau pe o perioadă de minimum 3 luni anterior disponibilizării.

Art. 16. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

UNIUNEA NATIONALĂ

DE RECONVERSIE ÎN METALURGIE

 Centrul de Reconversie

a Personalului din Metalurgie - CRPM

 

OPTIUNE

 

Subsemnatul(a) ................................... salariat(ă) la Societatea Comerciala în localitatea .... ... .... în conformitate cu prevederile art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr.146/1999 si ale art. 3 alin. (4) din Normele metodologice de aplicere a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 146/1999, optez pentru participarea la măsurile active pentru combaterea somajului, după cum urmează *):

a) participarea la măsurile active pentru combaterea somajului prin parcurgerea unui program de acompaniament social, realizate prin intermediul CRPM

b) participarea la măsurile active pentru combaterea somajului, prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 98/1999, cu modificările si completările ulterioare, realizate prin intermediul agentiei pentru ocupare si formare profesională judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti.

 

Data,

Semnatura

 


*) Se marchează semnul X în căsuta corespunzătoare optiunii.

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

UNIUNEA NATIONALĂ

DE RECONVERSIE ÎN METALURGIE

Centrul de Reconversie

a Personalului din Metalurgie - CRPM

 

ADEVERINTA

 

Se adevereste prin prezenta că domnul/doamna ................................. ........... a participat în perioada ................................ la serviciile de preconcediere colectivă........................... (denumirea serviciilor)  organizate la sediul Centrului de Reconversie a Personalului din Metalurgie din ................./sediul unitătii care a disponibilizat personal.

Se eliberează prezenta în conformitate cu prevederile art. 29 alin.(4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 98/1999, cu modificările si completările ulterioare.

 

Conducătorul CRPM,

…………………………………………

(numele, prenumele, semnătura  si stampila)

 

 

CONTRACT

de prestări de servicii pentru participarea

la măsuri active de acompaniament social

nr. .................. din ................,

I. Părtile contractului

 

A. Uniunea Natională de Reconversie a Metalurgiei prin Centrul de Reconversie a Personalului din Metalurgie (CRPM) din …………………… denumită în continuare furnizor reprezentata prin ...., având functia de ………………………………… si prin având functia de ……………… ……………… (conducatorul compartimentulul economic), cu sediul în ...................., str.. ............................ nr. ........, telefon ....., fax ......, codul postal contul bancar

B. Domnul/Doamna..... ............, denumit(ă) în continuare beneficiar, disponibilizat(ă) de la unitatea ..................., cu domiciliul în ............., str. ............ nr. ........, telefon .................. , născut(a) …………………………………, judetul ..................... ., la data de .......................

 

II. Obiectul contractului

 

Obiectul acestui contract este*)……………………………………………


*)         Se va mentiona masura aleasa dintre masurile active prevăzute în programul de acompaniament social:

            a) reconversia profesionala

            b) participarea la lucrarile utilitate publică

            c) consultanta în vederea înfiintăriide societăti comerciale

            d) stimularea mobilitatii ocupationale

            e) alte masuri active ………………………………………………………………………….

                                                            (se va mentiona măsura activă)

 

III. Durata contractului

 

Durata contractului este de ............ luni.

Furnizorul va începe derularea acestui contract cel mai târziu la .....  zile de la data semnării lui si înregistrării la CRPM.

IV. Valoarea contractului

 

Valoarea contractului este în sumă de ... ................ lei, suportată din FONDMET, din care:

a) cheltuieli pentru realizarea măsurii active .......................... lei;

b) prime de încurajare........... ............ lei; 

c) alte sume ...........................lei.

 

V. Obligatiile părtilor

 

 Obligatiile beneficiarului:

 

a) să respecte conditiile si etapele realizării măsurii active pentru care a optat;

b) să se încadreze în normele privind disciplina muncii în cadrul CRPM si al locului în care se realizează măsura activă;

c) alte obligatii ale beneficiarului se stabilesc in functie de specificul serviciilor.

 Obligatiile furnizorului:

 

a) să asigure beneficiarului o pregătire profesională alternativă, gratuită, urmată de posibilitatea acordării unui loc de muncă, în cazul programului de reconversie profesională;

b) să caute un loc de muncă pentru persoana disponibilizată si, în acest interval, să îi asigure posibilitatea unei ocupatii în folos public, în cazul programului de participare la lucrări de utilitate publică;

c) să acorde asistentă gratuită pentru întocmirea documentelor si obtinerea avizelor necesare, în cazul infiintării unei societăti comerciale;

d) să asigure persoanei disponibilizate schimbarea locului de muncă prin încadrarea cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată într-o unitate aflată în altă zonă geografică;

e) alte obligatii ale furnizorului se stabilesc în functie de specificul serviciilor.

 

 VI. Modificarea, suspendarea si încetarea contractului

 

            Modificarea   

Modificarea clauzelor contractului poate fi făcută numai prin acordul de vointă al părtilor, prin act aditional la contract, încheiat în formă scrisă.

           

Suspendarea  

Părtile, de comun acord, pot hotări suspendarea contractului în cazuri justificate, pe o durată limitată, făcută in scris cu 30 de zile inainte de data stabilită pentru suspendare.

Încetarea       

Prezentul contract poate înceta:            

a)      prin acordul de vointă al părtilor     

b)      în conditiile prevăzute la art. 11 alin. (2) si la art. 12

c)      alin. (2)din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr.146/1999.

 

Încetarea contractului are efecte numai pentru viitor, lăsând neatinse prestatiile succesive care au fost făcute anterior încetării lui.

În cazul în care una dintre părti nu îsi respectă obligatiile asumate prin contract, partea lezată va notifica părtii în culpă să depună toate diligentele pentru executarea corespunzătoare a clauzelor contractuale.

Dacă partea în culpă, în termen de 5 zile de la primirea notificării, nu se conformează, partea lezată poate rezilia în mod unilateral contractul.

În cazul rezilierii unilaterale a contractului, partea lezată poate solicita despăgubiri potrivit legii.

 

VII. Posibilităti de prelungire a contractului

Contractul va putea fi prelungit prin încheierea unui act aditional, pe o perioadă de maximum 3 luni.

 

VIII. Alte clauze *)


*)Conform întelegerii dintre furnizori si beneficiar.

 

IX Litigii

 

 În caz de litigiu părtile vor încerca solutionarea în mod amiabil a acestuia.

 În cazul în care nu se reuseste solutionarea în mod amiabil a litigiului, părtile convin ca acesta să fie solutionat de înstantele judecătoresti competente.

 

X. Dispozitii finale

 

Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către părti.

 

Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, unul pentru furnizor si unul pentru beneficiar.

 

Furnizor,

Data ................

Beneficiar,

Data .................

                

 

ANEXA Nr. 4

la normele metodologice

 

Societatea Comercială……………….

Sediul ............................……………

Telefon/Fax........................………...

Codul fiscal .....................………….

 

FISA DE EVIDENTĂ

 

a contributiei la FONDMET a societătii comerciale în luna.....….. anul........

 

Cifra de afaceri

Contributia 0,5%

Ordinul de plată

nr. ........ data ........

 

 

 

 

 

Reprezentantul legal al societătii comerciale,

…………………………….

Reprezentantul legal al organizatiei sindicale sau, după caz, reprezentantul salariatilor,

……………………..

 

 

ANEXA Nr.5

la normele metodologice

 

Societatea Comercială..................….....

Sediul ...... ..........................................

Telefon/Fax.........................................

Codul fiscal ........................................

 

FISA DE EVIDENTA

a contributiei la FONDMET a salariatilor în

luna.............. anul ..........

 

Nr. crt.

Numele si prenumele salariatului

Salariul realizat

Contributia       0,5 %

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

TOTAL

 

 

 

           

Reprezentantul legal al societătii comerciale,

…………………………….

Reprezentantul legal al organizatiei sindicale sau, după caz, reprezentantul salariatilor,

……………………..

 

Anexa Nr. 6

la normele metodologice

 

ANGAJAMENT

 

Subsemnatul(a) .................. domiciliată(ă) în localitatea ............................ , str. .............................. nr. ........,bl. ......., et. ........ sectorul/judetul........, posesor(posesoare) al(a) buletinului de identitate/cărtii de identitate seria nr …………………… eliberat(ă)de .............................. .. la data de .... ................, codul numeric personal .................. ., cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declaratii, mă angajez ca minimum 50 % din numărul personalului pe care il voi angaja în societatea comercială nou-înfiintată să provină din rândul persoanelor prevăzute la art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 146/1999 privind unele măsuri de acompaniament social pentru salariatii din industria metalurgică ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective.

 

Semnătura beneficiarului,                                                                                              

……………...................

Data............……………

 

Dat în fata noastră,       

CRPM ....................   

Numele, prenumele si functia

.................………………      

Semnătura

.................................................          

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR

 

ORDIN

 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Listei cuprinzând autorizatiile comerciale în vigoare la data de 30 iunie 2000, eliberate de Ministerul Finantelor agentilor economici producători interni si importatori de alcool brut si de alcool etilic rafinat

 

Ministrul finantelor,

în baza atributiilor prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor,cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 42 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Listei cuprinzând autorizatiile de comercializare în vigoare la data de 30 iunie 2000, eliberate de Ministerul Finantelor agentilor economici producători interni si importatori de alcool brut si de alcool etilic rafinat, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia monopol de stat va lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin

 

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 11 iulie 2000

Nr. 1.017.

LISTA

cuprinzând autorizatiile de comercializare în vigoare la data de 30 iunie 2000, eliberate de Ministerul Finantelor agentilor economici producători interni si importatori de alcool brut si de alcool etilic rafinat

 

Nr. crt.

Numărul autorizatiei

Denumirea agentului economic (societăti comerciale

1.

1

ROM PAULO IMPEX - S.R.L. BUCURESTI

2.

2

MAREX - S.A. BRĂILA

3.

3

PRODALCO MAT - S.R.L. ARAD

4.

4

APOLLO - S.R.L. BOTOSANI

5.

5

VINALCOOL - S.A. BOTOSANI

6.

6

SAB RĂDĂUTI - S.A. SUCEAVA

7.

7

SCANDIC DISTILLRERIE - S.R.L. BIHOR

8.

8

PRODVINALCO - S.A. CLUJ

9.

9

AGRONAD PRODIMPEX 2000 - S.R.L. ILFOV

10.

10

EUROL INDUSTRIES 97- S.A. ARGES

11.

11

TRUST LF INTERNATIONAL TRADE - S.R.L. ILFOV

12.

12

BERE SPIRT TURNU SEVERIN - S.A. MEHEDINTI

13.

13

EXPO MARKET DORALY - S.R.L. ILFOV

14.

14

ALCO ZIM - S.A. TELEORMAN

     15.

15

EXTENSIV COM - S.R.L. DOLJ

16.

 16

PITON COMIMPEX - S.R.L. VRANCEA

17.

17

SPED PRODUCTIE - S.R.L. ILFOV

18.

18

SILDO - S.R.L. BOTOSANI

19.

19

NIC PROD TRANS '97 - S.R.L. BUCURESTI

20.

20

MOLDO PRODUCTION - S.A.- ILFOV

21.

21

GRĂDISTEA IMPEX - S.R.L. BRĂILA

22.

23

ALCOOL TEH - S.R.L. CONSTANTA

23.

24

CROI - VICTORITA - S.R.L. SUCEAVA

24.

25

MYT DAN IMPEX - S.R.L. CONSTANTA

25.

26

SELENA EXIM - S.R.L. BOTOSANI

26.

27

WERITAS - S.R.L. VRANCEA

27.

28

EMMA STAR IMPEX - S.R.L., BOTOSANI

28.

29

SPIRT GHIDICENI - S.A. GALATI

29.

30

LEISI COM - S.R.L. BIHOR

30.

31

COMPANY CASA RUSU - S.R.L. MARAMURES

31.

32

NATIONAL - S.R.L. BOTOSANI

32.

33

SUPREM - S.R.L. SIBIU

33.

34

ALCOPROD SERVICE - S.A. CONSTANTA

34.

35

COUGAR ROMÂNIA - S.R.L. BUCURESTI

35.

36

FULGER - S.A. ILFOV

36.

37

LETA GABI COM - S.R.L. BISTRITA-NĂSĂUD

37.

38

ALFINCOOL - S.A. IASI

38.

39

G.H. TRADING - S.R.L. IASI

39.

40

TRADE VENTURE AND PROJECTS - S.A. CARAS-SEVERIN

40

41

VINALCOOL COMPANY - S.A. BISTRITA-NĂSĂUD

41.

42

SEINEANA - S.A. MARAMURES

42.

43

APEVIN - S.R.L. MURES

43.

44

PERFECT RENAISSANCE - S.R.L. TIMIS                          

44.

45

MIHOC PRIMA - S.R.L. NEAMT                

45.

46

PRODAL IMPEX - S.A. TULCEA

46.

47

INTERAMERICAN TRADING - S.R.L. MARAMURES      

47.

48

INTERALCOOZ - S.R.L. MARAMURES

48.

49

TEXMOD - S.R.L. VÂLCEA