MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XII – Nr. 340     LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE     Vineri, 21 iulie 2000

 

SUMAR

 

HOTÂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

599. - Hotărâre pentru aprobarea procedurilor de raportare, monitorizare si informare în aplicarea Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat

 

Lista cuprinzând agentii economici avizati să distribuie aparate de marcat electronice fiscale (societăti comerciale), completare la listele publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 7 decembrie 1999, nr. 641 din 29 decembrie 1999, nr. 60 din 10 februarie 2000, nr. 158 din 17 aprilie 2000 si nr. 226 din 23 mai 2000

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea procedurilor de raportare, monitorizare si informare în aplicarea Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 23 alin. (2), ale art. 24 alin. (2) lit. b) si alin. (4), a1e art. 26 alin. (6) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, precum si ale art. 37 lit. g), art. 39-46 si ale art. 55 din Legea concurentei nr. 21/1996,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art 1. - Se aprobă următoarele proceduri:

a) Procedura de raportare a ajutoarelor de stat către Oficiul Concurentei, în vederea întocmirii si actualizării inventarului ajutoarelor de stat, prevăzută în anexa nr. 1;

b) Procedura de monitorizare a ajutoarelor de stat, prevazută în anexa nr. 2;

c) Procedura privind modalitătile de informare asupra fluxurilor financiare, care au loc între autoritătile publice sau organismele care administrează fonduri în numele statului si agentii economici cărora li s-a încredintat executarea unor servicii publice de interes general, prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 2. - Faptele prevăzute în anexele nr. 1, 2 si 3, calificate drept contraventie, dacă nu sunt săvârsite în astfel de conditii încât potrivit legii să fie considerate infractiuni, se sanctionează potrivit prevederilor art. 55 din Legea concurentei nr. 21/1996.

Art. 3. - Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Seful Oficiului Concurentei,

Constantin Prigoreanu,

p. Ministrul finantelor,

Sebastian Vlădescu,

secretar de stat

Ministrul functiei publice,

Vlad Rosca

Ministrul muncii si protectiei sociale,

Smaranda Dobrescu

 

Bucuresti, 6 iulie 2000.

Nr. 599.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROCEDURA

de raportare a ajutoarelor de stat către Oficiul Concurentei, în vederea întocmirii si actualizării inventarului ajutoarelor de stat

 

Definirea inventarului ajutoarelor de stat acordate

1. Potrivit Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, denumită în continuare lege, Oficiul Concurentei va întocmi un inventar al schemelor de ajutor si al ajutoarelor, de stat individuale pentru ultimii 3 ani anteriori adoptării acesteia, inventar care va fi actualizat anual.

2. În sensul prezentei proceduri, inventarul ajutoarelor de stat acordate se constituie din:

a) inventarul actelor normative care contin sau sunt susceptibile să contină scheme de ajutor de stat si/sau ajutoare de stat individuale, care au fost instituite sau acordate ori care au avut efecte în anii 1996, 1997 si 1998 sau care au efecte în anul de raportare;

b) lista cuprinzând alocările specifice în cadrul unei scheme de ajutor de stat, care cuprinde valoarea ajutoarelor de stat acordate pe fiecare beneficiar, precum si informatii cum ar fi: baza legală a acordării ajutoarelor de stat, obiectivele, natura si originea ajutoarelor de stat, conditiile de alocare a ajutoarelor de stat, alte informatii relevante;

c) lista cuprinzând ajutoarele de stat individuale, care cuprinde valoarea acestor ajutoare de stat acordate fiecărui beneficiar nominalizat, precum si informatii cum ar fi: baza legală a acordării ajutoarelor de stat, obiectivele, natura si originea ajutoarelor de stat, conditiile de alocare a ajutoarelor de stat, alte informatii relevante;

d) centralizatorul ajutoarelor de stat, care cuprinde într-o formă sintetică valoarea ajutoarelor de stat acordate prin intermediul schemelor de ajutor de stat si a ajutoarelor de stat individuale, cuantificate si clasificate în functie de natura, originea si obiectivele codificate ale acestora, astfel cum sunt precizate la pct. 3-7 din prezenta procedură.

Determinarea ajutoarelor de stat în functie de natura acestora

3. Cuantumul ajutorului de stat se determină conform prevederilor din actele normative prin care se instituie o schemă de ajutor de stat sau se acordă un ajutor de stat individual.

În cazul în care modalitătile de cuantificare a ajutoarelor de stat nu sunt prevăzute în actele normative prin care se instituie o schemă de ajutor de stat sau se acordă un ajutor de stat individual, determinarea cuantumului ajutoarelor de stat se face conform formulelor avute în vedere la autorizarea acestora de către Consiliul Concurentei sau stabilite prin regulamente si instructiuni ale Consiliului Concurentei.

În orice situatie în care nu este prevăzută în mod explicit o formulă, identificarea si cuantificarea ajutorului de stat se vor face în functie de natura ajutorului de stat, astfel cum sunt prevăzute în prezenta procedură.

4. Sumele acordate sau cele la care statul a renuntat în favoarea agentilor economici, indiferent dacă este vorba de alocări specifice în cadrul unei scheme de ajutor de stat sau de un ajutor de stat individual, se determină în functie de natura ajutorului.

4.1. În cazul ajutoarelor de stat directe - ajutoare de natura cheltuielilor bugetare sau a veniturilor bugetare la care statul renuntă, altele decât cele de natură fiscală:

a) la subbventii, alocatii, prime (inclusiv prime pentru export), precum si la orice alte sume nerambursabile - valoarea ajutorului de stat coincide cu valoarea efectivă a sumei alocate;

b) la participarea cu capital a statului sau a altor organisme care administrează fonduri în numele statului în vederea finantării directe din fonduri publice a unor investitii sau activităti, dacă rata anticipată a profitului este mai mică decăt cea normală - valoarea ajutorului de stat este egală cu contravaloarea capitalului investit din fonduri publice;

c) la vânzarea de terenuri, clădiri si alte aetive, apartinând domeniului privat al statului, sub pretul pietei - valoarea ajutorului de stat este egală cu diferenta dintre pretul pietei si pretul efectiv de vânzare al terenurilor, clădirilor si al altor active. Pretul pietei reprezintă pretul la care terenurile, clădirile si alte active sunt vândute în conditii concurentiale;

d) la reduceri de pret la bunurile furnizate si la serviciile prestate de către autoritătile publice sau de alte organisme care administrează resurse ale statului - valoarea ajutorului de stat este egală cu diferenta dintre pretul/tariful pe piată al acestor produse/servicii si pretul/tariful redus la care ele sunt furnizate în situatiile amintite;

e) la anularea sau reducerea datoriilor - valoarea ajutorului de stat este egală cu valoarea datoriei către stat de la plata căreia agentul economic este scutit;

f) la credite cu dobândă preferentială - valoarea ajutorului de stat reprezintă diferenta dintre dobânda activă, calculată ca madie a dobânzilor practicate pe piata bancară si dobânda efectiv plătită de beneficiarul ajutorului;

g) la garantii acordate de stat sau de alte autorităti publice în conditii preferentiale pentru credite interne si externe - se consideră că valoarea ajutorului de stat este de 10% din sumele nominale garantate la creditele în derulare, pentru fiecare an.

4.2. În cazul ajutoarelor indirecte - ajutoare de stat acordate indirect prin sistemul fiscal sau prin intermediul asigurărilor sociale:

a) la exceptări, reduceri si/sau scutiri de la plata taxelor vamale - valoarea ajutorului de stat constă în cuantumul taxelor vamale exceptate de la obligatia de plată, respectiv valoarea reducerii si/sau scutirii de la plata taxelor vamale care au fost acordate, la diferenta respectivă adăugându-se si influentele rezultate din alte taxe si impozite dependente de baza de calcul;

b) la reduceri si/sau scutiri de la plata impozitelor, taxelor si a altor obligatii bugetare - valoarea ajutorului de stat este valoarea reducerii si/sau a scutirii acordate anual;

c) la amânări si/sau esalonări la plata impozitelor, taxelor - si a altor obligatii bugetare - valoarea ajutorului de stat constă în diferenta dintre suma datorată ca majorare de întârziere si cea datorată ca majorare aferentă sumelor amânate sau esalonate;

d) la reduceri si/sau scutiri de la plata majorărilor de întârziere - valoarea ajutorului de stat constă în valoarea reducerii si/sau a scutirii.

În cazul în care beneficiarul de credite garantate de stat intră în indisponibilitate de plată, achitarea sumelor datorate este, conform art. 34 alin. (2) si art. 43 alin. (3) din Legea datoriei publice nr. 81/1999, o obligatie prioritară a agentilor economici către bugetul de stat si deci, în functie de natura sa, ajutorul de stat este un ajutor indirect, acordat prin sistemul fiscal.

În vederea transmiterii informatiilor către Oficiul Concurentei si în conformitate cu prevederile pct. 8 si 9 din prezenta procedură, pentru sumele plătite de garant în contul garantiei, precum si pentru scutirea de la plată a penalităiilor legale se vor intocmi fise distincte (anexa nr. 1A, 1B sau 1C, după caz), altele decât fisele întocmite pentru ajutorul de stat direct acordat sub formă de garantie de stat. Valoarea ajutorului de stat se va determina conform lit. b), c) si d).

4.3. Enumerările prevăzute la pct. 4.1 si 4.2 nu sunt exhaustive. În cazul aparitiei unor situatii speciale, în care nu poate fi identificat modul de calcul conform pct. 4.1 si 4.2, Oficiul Concureniei va acorda asistentă de specialitate în vederea determinării formulei de calcul si a cuantumului ajutorului de stat.

Obiectivele acordării ajutoarelor de stat

5. În functie de scopul urmărit la acordarea ajutoarelor de stat obiectivele acordării ajutoarelor de stat se clasifică în obiective principale sau obiective secundare, iar în functie de destinatie, în obiective orizontale, sectoriale sau regionale.

Obiectivul principal are în vedere motivatia adoptării actului normativ prin care s-a initiat schema de ajutor si care, de regulă, constituie un obiectiv prioritar de politică economică la nivel micro sau macroeconomic, în functie de autoritatea care acordă ajutorul de stat respectiv. Acesta poate fi obiectiv orizontal, sectorial sau regional. Ori de câte ori un ajutor de stat are destinatie regională aceasta va fi specificată ca obiectiv principal.

Obiectivul secundar se referă la precizarea altor criterii decât cel avut în vedere la definirea obiectivului principal si care, în subsidiar, a condus la emiterea schemei de ajutor de stat. Obiectivul secundar poate fi un obiectiv sectorial sau orizontal.

6. Obiectivul principal poate fi din categoria celor orizontale, sectoriale sau regionale, iar obiectivul secundar poate fi din categoria obiectivelor orizontale sau sectoriale, astfel:

Obiectivele orizontale se referă la ajudoarele de stat acordate unui agent economic beneficiar, indiferent de domeniul (sectorul) de activitate al acestuia, pentru realizarea în bune conditii a unor actiuni, cum ar fi cele de cercetare-dezvoltare, de adaptare la standardele de mediu, de sustinere si promovare a întreprinderilor mici si mijlocii, de combatere a somajului, de pregătire profesională sau cu alte destinatii orizontale.

Obiectivele sectoriale se referă la ajutoarele de stat destinate strict unui anumit sector de activitate, clasificarea lor pe grupe punând în evidentă sectoarele sensibile concurential, respectiv cele cu probleme structurale de supracapacitate (în plan european: otel, constructii navale, cărbune etc.).

Obiectivele regionale au în vedere ajutoarele de stat destinate dezvoltării regiunilor defavorizate, prin sustinerea investitiilor si a creării de locuri de muncă, prin promovarea dezvoltării, modernizării si diversificării activitătii agentilor economici localizati în acele, regiuni si prin încurajarea înfiintării de noi firme în regiune.

Prin ajutoare regionale se întelege ajutoarele de stat acordate:

- zonelor pentru care au fost elaborate programe nationale de dezvoltare regională, respectiv cele pentru care se acordă ajutor de stat în vederea facilitării dezvoltării anumitor activităti economice, în conditiile în care un astfel de ajutor de stat nu afectează  în mod contrar climatul concurential;

- zonelor defavorizate, respectiv zonelor declarate defavorizate prin acte normative, ca urmare a încadrării în criteriile stabilite prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicată, cu modificările ulterioare.

Ajutoarele de stat acordate pentru agricultură, respectiv pentru silvicultură si piscicultură, nu se încadrează pe obiective, ci se înregistrează ca atare.

7. Obiectivele ajutorului de stat sunt clasificate si codificate în conformitate cu prevederile art. 14 din lege si cu reglementările existente în Uniunea Europeană, astfel:

 

Codul de clasificare

Denumirea obiectivului a obiectivelor

1.1.

Agricultură

1.2.

Silvicultură, piscicultură

2.1 .

Obiective orizontale, respectiv:

2.1.1.

Cercetare-dezvoltare

2.1.2.

Mediul înconjurător

2.1.3.

Întreprinderi mici si mijlocii

2.1.4.

Comert

2.1.5.

Economisirea energiei

2.1.6.

Investitii generale

2.1.7.

Combaterea somajului

2.1.8.

Pregătirea profesională

2.1.9.

Alte obiective (salvare, restructurare etc.)

2.2.

Obiective sectoriale, respectiv:

2.2.1.

Otel

2.2.2.

Constructii navale

2.2.3.

Transporturi si comunicatii

2.2.4.1.

Cărbune: ajutoare pentru productia curentă

2.2.4.2.

Cărbune: alte ajutoare

2.2.5.

Alte sectoare

2.2.6.

Servicii financiare

3.

Obiective regionale, respectiv:

3.1.

Zone pentru care au fost elaborate programe nationale de dezvoltare regională, atfele decât zonele defavorizate

3.2.

Zone defavorizate

 

Organizarea evidentei, transmiterea informatiilor si controlul privind ajutoarele de stat acordate

A. Întocmirea inventarului ajutoarelor de stat acordate

8. În vederea întocmirii inventarului ajutoarelor de stat acordate, autorităiile responsabile, respectiv furnizorii de ajutor de stat, vor completa fisele coniinute in. anexele nr. 1A (schemă de ajutor de stat) si nr. 1B (ajutor de stat individual), specificând natura, obiectivele si codul de clasificare a ajutoarelor de stat. Fisele completate integral vor fi transmise la Oficiul Concurentei.

8.1. Pentru întocmirea inventarului schemelor de ajutor de stat si al ajutoarelor de stat individuale pentru ultimii 3 ani anteriori adoptării legii, respectiv pentru anii 1996, 1997 si 1998, anexele se vor completa, conform prezentei proceduri, în baza evidentei existente si se vor transmite la Oficiul Concurentei în termen de 60 de zile de la data intrării in vigoare a prezentei hotărâri.

8.2. Inventarul ajutoarelor de stat acordate în anii 1996, 1997 si 1998 va cuprinde informatiile transmise de furnizorii de ajutoare de stat. Ajutoarele de stat acordate în perioada 1996-1998 sunt considerate ajutoare existente si vor fi cuantificate, clasificate si codificate în conformitate cu criteriile mentionate la pct. 3-7 din prezenta procedură.

8.3. Informatiile transmise vor cuprinde si observatii cu privire la contextul acordării ajutoarelor de stat, respectiv existenta unor programe de salvare/restructurare, de dezvoltare regională, de privatizare, a altor programe guvernamentale, cu precizarea conditiilor specifice de acordare, inclusiv acordarea lor o singură dată, la un moment dat (ajutoare de stat ad-hoc). Orice informatii suplimentare solicitate de Oficiul Concurentei vor fi transmise în maximum 15 zile de la primirea solicitării.

8.4. Autoritătile responsabile sunt ministerele, agentiile guvernamentale, autoritătile administratiei publice locale, organele de specialitate ale administratiei publice centrale si locale si alte organisme care administrează surse de stat, alte institutii similare care au competenta de a initia acte normative prin care se instituie o schemă de ajutor de stat sau un ajutor de stat individual si/sau care sunt împuternicite să furnizeze ajutoare de stat.

8.5. Informatiile transmise se referă la toate ajutoarele de stat, inclusiv la cele exceptate de la obligatia notificării, în conditiile stabilite prin regulamente ale Consiliului Concurentei, respectiv situate sub pragul minim de un miliard lei pe beneficiar pentru o perioadă de 3 ani, conform art. 20 din lege, sau sunt considerate autorizate potrivit art. 21 din lege.

Identificarea acestor ajutoare de stat se face pe baza prevederilor art. 2 si 4 din lege si a criteriilor cuprinse în regulamentele emise de Consiliul Concurentei.

B. Actualizarea anuală a inventarului ajutoarelor de stat

9. În vederea actualizării anuale a inventarului ajutoarelor de stat acordate, autoritătile care elaborează scheme de ajutor de stat si furnizorii de ajutor, precum si beneficiarii de ajutor vor comunica Oficiului Concurentei informatii referitoare la ajutoarele de stat acordate/primite prin intermediul schemelor de ajutor si la ajutoarele individuale, inclusiv la ajutoarele exceptate de la obligatia notificării către Consiliul Concurentei si care au efecte în anul de raportare. Actualizarea anuală începe în anul 2000 pentru anul de raportare 1999.

10. Potrivit legii, autoritătile care elaborează scheme de ajutor de stat si furnizorii de ajutor de stat vor transmite informatii referitoare la:

a) natura ajutorului de stat - informatiile vor fi structurate si clasificate conform pct. 3 si 4 din prezenta procedură;

b) conditii impuse la acordarea ajutoarelor - se vor referi atât la conditiile stabilite de initiator, cât si la cele impuse în cursul procedurii de autorizare de Consiliul Concurentei sau la conditiile impuse în temeiul art. 13 din lege. Conditiile sunt asociate obiectivelor ajutoarelor de stat definite la pct. 5-7 din prezenta procedură.

c) originea ajutorului - se precizetază dacă este vorba de un ajutor de stat din surse ale bugetului de stat sau pe seama acestuia, din surse ale bugetului asigurărilor sociale de stat sau pe seama acestuia, din surse ale bugetelor locale (judet, localitate) sau pe seama acestora, precum si din alte surse de stat;

d) suma estimată a fiecărui ajutor de stat acordat - se vor preciza sumele prevăzute să fie acordate pe întreaga perioadă de aplicare a schemei de ajutor de stat sau sumele prevăzute ca ajutoare de stat individuale, după caz, cu repartizarea acestora pe fiecare an si, respectiv, pe transe de alocare;

e) durata schemei ajutorului de stat - este cea prevăzută în actul normativ prin care este promovată schema de ajutor de stat.

11. Informatiile prevăzute la pct. 10 se vor transmite si vor contine referiri la:

a) schemele de ajutor de stat în derulare, precum si alocările specifice în cadrul acestora, considerate ajutoare existente în conditiile art. 3 din lege. În această categorie se includ schemele operationale anterioare anului de raportare si care continuă ulterior acesiuia, noile scheme adoptate în cursul anului de raportare sau cele a căror aplicare încetează în cursul anului de raportare;

b) ajutoarele de stat individuale, considerate ajutoare existente în conditiile art. 3 din lege. În această categorie se includ ajutoarele de stat individuale considerate ajutoare de stat ad-hoc, precum si transele alocate efectiv în cursul anului de raportare, atunci când se are în vedere alocarea în transe a ajutorului de stat individual;

c) ajutoarele exceptate de la obligatia notificării, conform art. 20 si 21 din lege.

12. Prin furnizori de ajutor de stat se întelege ministerele, agentiile guvernamentale, autoritătile administratiei publice locale, organele de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, alte organisme care administrează surse de stat si care sunt împuternicite să acorde ajutoarele de stat existente. Autoritătile care elaborează scheme de ajutor de stat pot fi si furnizori de ajutor de stat.

12.1. Furnizorii de ajutor de stat vor organiza evidenta sumelor acordate sub formă de ajutoare de stat, astfel încât să permită furnizarea de informatii conform pct. 10 si 11 din prezenta procedură, precum si cuantificarea nivelului ajutoarelor de stat acordate:

a) anual, pentru fiecare schemă de ajutor de stat sau ajutor de stat individual gestionat;

b) anual, pentru fiecare agent economic beneficiar de ajutor de stat individual sau de alocări specifice în cadrul unei scheme de ajutor de stat.

Evidenta va fi organizată astfel încât să permită identificarea si cuantificarea ajutoarelor de stat acordată în ultimii 3 ani consecutivi.

12.2. Furnizorii de ajutor de stat vor transmite informatii conform anexelor nr. 1A si 1B, după caz, si instructiunile la acestea, până la data de 30 iulie a anului următor anului de raportare, pe baza datelor cuprinse în darea de seamă contabilă anuală si a evidentei organizate în acest scop, a altor acte care prezintă importantă pentru identificarea sumelor acordate ca ajutor de stat, precum si pe baza actelor normative prin care s-au acordat ajutoare de stat.

13. Beneficiarii de ajutor de stat vor transmite datele privind cuantumul ajutoarelor de stat, determinate pe baza evidentelor organizate în acest scop, conform anexei nr. 1C si instructiunilor de completare a anexei, până la data de 30 iulie a anului următor anului de raportare.

13.1. Potrivit legii, beneficiarii de ajutor de stat vor transmite informatii referitoare la:

a) suma ajutorului de stat primit în functie de natura ajutorului. În acest caz informatiile vor fi structurate si cuantificate conform pct. 3 si 4 din prezenta procedură.

b) furnizorul de ajutar de stat - se precizează autoritatea care a acordat ajutorul de stat, precum si, atunci când este cazul, prin cine se derulează alocările specifice si/sau ajutoarele individuale (bănci, companii nationale etc.);

c) informatii cu caracter general, respectiv:

- baza legală a acordării ajutoarelor de stat;

- conditii impuse la acordarea ajutoarelor de stat;

- dacă ajutoarele de stat sunt exceptate de la obligatia notificării conform art. 20 si 21 din lege;

- alte date relevante privind modul de determinare a ajutorului de stat.

13.2. Informatiile prevăzute la pct. 13.1 din prezenta procedură se referă, fără a se limita, la:

a) sumele primite în cadrul fiecărei scheme de ajutor de stat prin intermediul alocărilor specifice;

b) sumele primite anual prin intermediul ajutoarelor de stat individuale;

c) sumele primite anual ca ajutor de stat exceptat de la obligatia notificării conform art. 20 si 21 din lege;

d) valoarea totală a ajutoarelor de stat primite, rezultată prin însumarea anuală a alocărilor specifice din diversele scheme de ajutor de stat, a ajutoarelor de stat individuale, a ajutoarelor de stat exceptate de la obligatia notificării către Consiliul Concurentei, inclusiv a celor situate sub pragul minim.

13.3. Beneficiarii de ajutor de stat trebuie să fie în măsură să furnizeze informatiile prevăzute la pct. 13.1 si 13.2 din prezenta procedură pentru toate ajutoarele de stat primite în ultimii 3 ani consecutivi.

14. Anul de raportare este anul anterior anului curent. Informatiile vizează atât ajutoarele de stat acordate în anul de raportare, căt si pe cele acordate în cei 2 ani consecutivi, anteriori anului de raportare.

15. O dată cu informatiile curente se transmit, dacă este cazul, informarii ce reprezintă corectii legale (recuperări, rambursări conform legii, neraportate în anul/anii anteriori) ale sumelor raportate anterior ca valoare a ajutoarelor de stat acordate. Aceste informatii vor fi reflectate în inventarul ajutoarelor de stat, în functie de explicatiile date de furnizor sau de beneficiar. Oficiul Concurentei îsi rezsrvă dreptul verificării ulterioare a realitătii informatiilor primite conform procedurii de monitorizare a ajutoarelor de stat cuprinse în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

16. Oficiul Concureniei va cere informatii suplimentare ori de câte ori este nevoie, iar furnizorii si beneficiarii de ajutoare de stat le vor transmite în maximum 15 zile de la primirea solicitării.

17. În toate cazurile informatiile se transmit atât pe suport de hârtie, cât si pe suport magnetic informatic, cu semnătură de primire (număr de înregistrare), sau prin postă, cu confirmare de primire. Transmiterea pe suport magnetic informatic se face într-o formă care să permită utilizarea si procesarea datelor de către Oficiul Concurentei.

În termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Oficiul Concurentei va pune la dispozitie furnizorilor de ajutoare de stat configuratia informatică standard pentru completarea anexelor nr. 1A si 18.

De asemenea, la solicitare, Oficiul Concurentei va pune la dispozitie beneficiarilor de ajutoare de stat configuratia informatică standard pentru completarea anexei nr. 1C.

18. În cazul în care consideră necesar, Oficiul Concurentei, prin persoane împuternicite în acest scop, va verifica la furnizorii si beneficiarii de ajutoare de stat corectitudinea determinării cuantumului ajutoarelor, veridicitatea informatiilor care au stat la bază acestui calcul, precum si orice alte informatii necesare.

Furnizorii si beneficiarii de ajutoare de stat vor pune la dispozitie persoanelor împuternicite de către Oficiul Concurentei toate datele necesare pentru calculul valorii si intensitătii ajutorului de stat, indiferent de natura si de obiectivele acestuia.

Intensitatea ajutorului de stat se defineste ca reprezentând ponderea ajutorului de stat în totalul costului proiectului.

Contraventii si sanctiuni

19. Constituie contraventii la prevederile prezentei proceduri următoarele fapte, dacă nu sunt săvârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii, să fie considerate infractiuni:

a) refuzul sau omisiunea transmiterii de date si informatii, precum si transmiterea de date sau informatii eronate ori incomplete de către furnizorii de ajutor de stat, conform prevederilor pct. 8, 10-12, 15-18, respectiv de către beneficiarii de ajutor de stat, conform prevederilor pct. 13, 15-18 din prezenta procedură;

b) întârzieri în transmiterea datelor sau a informatiilor fată de termenele stabilite pentru furnizorii de ajutor de stat, conform prevederilor pct. 8.1, 8.3 si 16, respectiv pentru beneficiarii de ajutor de stat, conform prevederilor pct. 13 si 16 din prezenta procedură.

20. Contraventiile prevăzute la pct. 19, săvârsite de către beneficiarii si furnizorii de ajutor de stat, în cazul în care acestia sunt sau se comportă ca agenti economici, se sanctionează potrivit art. 55 din Legea concurentei nr. 21/1996. Dispozitiile prezentului punct se completează cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, în cazul furnizorilor de ajutor de stat-autorităti publice, precum si cu alte prevederi legale privind răspunderea civilă, administrativă sau penală, după caz, conform legislatiei în vigoare.

21. În exercitarea atributiilor legale, constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către personalul de control de specialitate al Oficiului Concureniei, împuternicit în acest scop.

Raportul privind ajutoarele de stat

22. Conform art. 27 din lege, activitatea de inventariere se finalizează prin realizarea unui raport cu periodicitate anuală, întocmit de către Oficiul Concurentei până la data de 30 noiembrie a anului următor anului de raportare. Centralizatorul cuprinzând ajutoarele de stat va face parte integrantă din raport.

Raportul se înaintează spre avizare Guvernului, se publică în Monitorul Oficial al Romăniei, Partea I, conform art. 27 alin. (1) din lege si se transmite Comisiei Europene în vederea asigurării deplinei transparente în acest domeniu si îndeplinirii de către România a obligatiilor asumate prin acordurile internationale la care este parte.

Dispozitii finale

23. Anexele nr. 1A, 1B si 1C fac parte integrantă din prezenta procedură.

 

ANEXA Nr. 1A

la procedura de raportare

 

Furnizorul de ajutor de stat:

Adresa ...........................................................

Localitatea .........................., judetul ..............

Telefon: .........................Fax: .........................

Codul fiscal ...................................................

Persoana de contact ......................................

 

FISA

privind ajutoarele de stat acordate în baza ....................., în anul...........

 

1. Titlul schemei de ajutor de stat:

2. Baza legală:

3. Obiectivele acordării ajutorului de stat:        

- principal       

- secundar

4. Natura ajutorului de stat:

5. Originea ajutorului de stat:

6. Conditii de acordare:          

7. Beneficiarii si cuantumul alocărilor specifice în cadrul schemei de ajutor de stat:

 

Nr.

crt.

Beneficiarii de ajutor de stat

Valoarea ajutorului de stat cumulat pe ultimii 3 ani

- mii lei -

Din care:

Denumirea

Localitatea/Judetul

Sectorul de activitate

În anul de raportare ......

– mii lei -

În anii precedenti anului de raportare

– mii lei -

În anul

........

În anul

........

0

1

2

3

4 (5+6+7)

5

6

7

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

8. Date privind modul de determinare a cuantumului ajutorului de stat

Observatii:

 

Instructiuni de completare a anexei nr. 1A

 

Se completează câte o fisă pentru liecare schemă de ajutor de stat, mentionându-se în titlu actul normativ prin care s-a initiat schema de ajutor de stat respectivă si anul de raportare. Se completează, pentru anul de raportare 1998, fise privind alocările specifice acordate în anii 1996, 1997 si 1998, pentru anul de raportare 1999 se completează fise privind alocările specifice acordate în anii 1997, 1998, 1999 etc. În cazul în care printr-un act normativ se promovează mai multe scheme de ajutor de stat, se completează câte o fisă pentru fiecare schemă. În cazul în care prin actul normativ ce promovează schema de ajutor de stat sunt prevăzute ajutoare de stat de naturi diferite, se completează câte o fisă pentru fiecare natură a ajutorului de stat.

Pct. 1. - Titlul schemei de ajutor de stat va cuprinde descrierea sintetică a acesteia.

Pct. 2. - Baza legală var cuprinde atât actul normativ prin care a fost initiată schema de ajutor de stat, cât si actele normative prin care acesta a fost reînnoit prelungit sau modificat, precum si actele normative prin care s-au efectuat alocări specifice în cadrul schemei de ajutor de stat, după caz.

Pct. 3 - În stabilirea si codificarea obiectivului se vor avea în vedere prevederile cuprinse la pct. 5-7 din Procedura de raportare a ajutoarelor de stat către Oficiul Concurentei în vederea întocmirii si actualizării inventarului ajutoarelor de stat. Atât în cazul obiectivului principal, cât si în cazul obiectivelor secundare se mentionează în mod obligatoriu si codul de obiectiv al acestora.

Pct. 4. - Se mentionează natura ajutorului de stat, conform pct. 3 si 4 din Procedura de raportare a ajutoarelor de stat către Oficiul Concurentei în vederea întocmirii si actualizării inventarului ajutoarelor de stat.

Pct. 5. - Se precizează originea ajutorului de stat, respectiv acordarea din bugetul de stat, din bugetul asiqurărilor sociale de stat, din bugetele locale (judet, municipiu, oras, comună) sau din alte surse de stat.

Pct. 6. - Se mentionează conditiile (criterii, limite etc.) pentru acordarea de alocări specifice agentilor economici beneficiari de ajutor de stat, asa cum sunt ele prevăzute atât în baza legală a schemei de ajutor de stat, cât si în decizia Consiliului Concurentei, când este cazul.

Pct. 7. - (col. 1, 2 si 3) Se specifică toti beneficiarii de alocări specifice (la realizarea inventarului pentru ultimii 3 ani anteriori adoptării Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, se au în vedere toti beneficiarii din ultimii 3 ani, indiferent dacă acestia au beneficiat sau nu de ajutor de stat în anul de raportare). Pentru fiecare beneficiar de ajutor de stat se va specifica si sectorul de activitate în care operează. În cazul în care ajutorul de stat se acordă pentru o altă activitate decât cea de bază, se specifică activitatea pentru care a fost acordat ajutorul:

- (col. 4) Valoarea ajutorului de stat se determină prin însumarea valorilor din col. 5, 6 si 7.

- (col. 5, 6 si 7) Sumele primite sub formă de ajutor de stat (cheltuieli bugetare sau sume la care statul a renuntat în favoarea agentilor economici) vor fi determinate în functie de natura ajutorului de stat, conform pct. 3 si 4 din Procedura de raportare a ajutoarelor de stat către Oficiul Concurentei în vederea întocmirii si actualizării inventarului ajutoarelor de stat.

Pct. 8. - Se mentionează informatiile utilizate la determinarea valorii ajutorului de stat, cum ar fi: preturile de referintă, dobânda de referintă în cazul creditelor cu dobândă preferentială, regimul acordării garantiei de stat, nivelul penalizărilor în cazul scutirilor de impozite si taxe etc., precum si, atunci când este cazul, formulele de calcul.

Pct. 9. - Se prezintă comentarii privind derularea schemei de ajutor de stat si se mentionează dacă există decizia de autorizare a Consiliului Concurentei sau dacă ajutoarele de stat acordate se încadrează sub pragul minim de exceptare ori fac parte din categoria ajutoarelor de stat exceptate de la obligatia notificării către Consiliul Concureniei. Se înscriu orice alte observatii referitoare la schemele de ajutor de stat.

 

ANEXA Nr. 1B

la procedura de raportare

 

Furnizorul de ajutor de stat:

Adresa ......................................................

Localitatea ........................., judetul .........

Telefon: Fax: ..............................

Codul fiscal ...............................................

Persoana de contact ...................................

 

FISA

privind ajutoarele de stat individuale acordate în anul

 

1. Beneficiarul de ajutor de stat individual:

Denumirea .................................................

Adresa ........................................................

Localitatea .................................................
judetul .......................................................

Telefon: ...............................Fax: .............

Codul fiscal ..............................................

Sectorul de activitate ...............................
2. Baza legală a acordării ajutorului de stat individual:

3. Obiectivele acordării ajutorului de stat individual:

-         principal

-         secundar

4. Natura ajutorului de stat individual:

5. Originea ajutorului de stat individual:

6. Valoarea ajutorului de stat individual, cumulat pe ultimii 3 ani, din care:

- în anul de raportare;

- în anul anterior anului de raportare.

7. Date privind modul de determinare a cuantumului ajutorului de stat individual:

8. Observatii:

Instructiuni de completare a anexei nr. 1 B

 

Se completează de către furnizorul de ajutor de stat câte o fisă pentru fiecare dintre ajutoarele de stat individuale acordate în anii 1996, 1997 si 1998 pentru anul de raportare 1998, în anul de raportare 1999, fise privind ajutoarele de stat individuale acordate în anii 1997, 1998 si 1999 etc. În cazul în care printr-un act normativ se promovează pentru un beneficiar mai multe ajutoare de stat individuate, diferite în functie de natura lor, se completează câte o fisă pentru fiecare dintre acestea.

Pct. 1. - Se prezintă datele de identificare privind beneficiarul de ajutor de stat individual.

Pct. 2. - Baza legală va cuprinde atât actul normativ prin care a fost initiat ajutorul de stat individual, cât si actele normative prin care acesta a fost reînnoit, prelungit sau modificat.

Pct. 3. - În stabilirea si codificarea obiectivului se vor avea în vedere prevederile cuprinse la pct. 5-7 din Procedura de raportare a ajutoarelor de stat către Oficiul Concurentei în vederea întocmirii si actualizării inventarului ajutoarelor de stat. Atât în cazul obiectivului principal, cât si în cazul obiectivelor secundare se mentionează în mod obligatoriu si codul de obiectiv al acestora.

Pct. 4. - Se mentionează natura ajutorului de stat individual, conform pct. 3-4 din Procedura de raportare a ajutoarelor de stat către Oficiul Concurentei în vederea întocmirii si actualizării inventarului ajutoarelor de stat.

Pct. 5. - Se precizează originea ajutorului de stat individual, respectiv acordarea din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale (judet, municipiu, oras, comună) sau din alte surse de stat.

Pct. 6. - Sumele primite sub formă de ajutor de stat individual (cheltuieli bugetare sau sume la care statul a renuntat în favoarea agentilor economici) vor fi determinate în functie de natura ajutorului de stat individual conform pct. 3-4 din Procedura de raportare a ajutoarelor de stat către Oficiul Concurentei în vederea întocmirii si actualizării inventarului ajutoarelor de stat.

Pct. 7. - Se mentionează informatiile utilizate la determinarea valorii ajutorului de stat individual, cum ar fi: preturile de referintă, dobânda de referintă în cazul creditelor cu dobândă preferentială, regimul acordării garantiei de stat, nivelul penalizărilor în cazul scutirilor de impozite si taxe etc., precum si, atunci când este cazul, formulele de calcul.

Pct. 8. - Se prezintă comentarii privind derularea ajutorului de stat individual si referitoare la problemele ce apar în acordarea acestuia si se mentionează dacă există decizia de autorizare a Consiliului Concurentei sau dacă ajutoarele acordate se încadrează sub pragul minim de exceptare ori fac parte din categoria ajutoarelor exceptate de la obligatia notificării către Consiliul Concurentei. Se înscriu orice alte informatii referitoare la ajutoarele de stat individuale.

 

ANEXA Nr. 1C

la procedura de raportare

 

Beneficiarul de ajutor de stat:

Adresa ......................................................

Localitatea ........................., judetul .........

Telefon: Fax: ..............................

Codul fiscal ...............................................

Persoana de contact ...................................

 

FISA

privind ajutoarele de stat primite în anul ...................

 

Nr.

crt.

Baza legală

Natura ajutorului de stat

Furnizorul de ajutor de stat

Valoarea ajutorului de stat cumulat pe ultimii 3 ani

- mii lei -

Din care:

Date relevante privind modul de determinare a ajutorului de stat

În anul de raportare ......

– mii lei -

În anii precedenti anului de raportare

– mii lei -

În anul

........

În anul

........

0

1

2

3

4 (5+6+7)

5

6

7

8

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Observatii:

 

Instructiuni de completare a anexei nr. 1C

           

Orice agent economic beneficiar al uneia sau al mai multor alocări specifice în cadrul unor scheme de ajutor de stat si/sau de ajutoare de stat individuale, acordate fie pe plan local, fie la nivel central, va completa fisa privind ajutoarele de stat primite pentru anul de raportare.

Pct. 1. - Tabelul sintetic se va completa astfel:

(col. 1) Baza legală - va cuprinde atât actul normativ prin care a fost initiată schema de ajutor de stat/ajutorul de stat individual, cât si actele normative prin care acesta a fost reînnoit, prelungit sau modificat, precum si actele normative prin care s-au efectuat alocări specifice în cadrul schemei de ajutor de stat, după caz.

(col. 2) Natura ajutorului de stat - se mentionează natura ajutorului de stat, conform pct. 3 si 4 din Proceduta de raportare a ajutoarelor de stat către Oficiul Concurentei în vederea întocmirii si actualizării inventarului ajutoarelor de stat. Lista nu este exhaustivă, putând apărea si alte forme de ajutor de stat.

(col. 3) Se mentionează atât autoritatea care a acordat ajutorul de stat, cât si, atunci când este cazul, prin cine se derulează alocările specifice (bănci, companii nationale etc.).

(col. 4-7) Sumele primite sub formă de ajutor de stat (cheltuieli bugetare sau sume la care statul a renuntat în favoarea agentilor economici) se determină cumulat si pentru fiecare dintre cei 3 ani, în functie de natura ajutorului de stat, conform pct. 3 si 4 din Procedura de raportare a ajutoarelor de stat către Oficiul Concurentei în vederea întocmirii si actualizării inventarului ajutoarelor de stat.

(col. S) Se mentionează informatiile utilizate la determinarea valorii ajutorului de stat, cum ar fi: preturile de referintă, dobânda de referintă în cazul creditelor cu dobândă preferentială, regimul acordării garantiei de stat, nivelul penalizărilor în cazul scutirilor de impozite si taxe etc. precum si, atunci când este cazul, formulele de calcul (toate acestea pot fi prezentate si într-o notă explicativă separată, atunci când volumul informatiilor este prea mare).

Pct. 2. - Se fac mentiuni privind:

- existenta unor programe proprii care au fundamentat cererea de acordare a facilitătilor de natura ajutorului de stat;

- derularea alocărilor specifice si/sau a ajutoarelor de stat individuale, global sau în transe;

- problemele care au apărut in acordarea acestora;

- existenta unei decizii de autorizare de către Consiliul Concurentei a alocărilor specifice sau încadrarea ajutoarelor de stat acordate sub pragul minim de exceptare ori în categoria ajutoarelor de stat exceptate de la obligatia notificării către Consiliul Concurentei;

- orice alte informatii referitoare la alocările specifice si/sau la ajutoarele de stat individuale.

 

ANEXA Nr. 2

 

PROCEDURA de monitorizare a ajutoarelor de stat

 

Continutul monitorizării ajutoarelor de stat

1. Potrivit legii, Oficiul Concurentei, în exercitarea atributiilor sale conform prevederilor art. 26, monitorizează ajutoarele de stat acordate, supuse obligatiei de notificare si autorizare, precum si pe cele exceptate de la această obligatie, prin:

a) supravegherea respectării prevederilor actelor normative în temeiul cărora au fost acordate ajutoarele de stat, precum si a îndeplinirii deciziilor luate de către Consiliul Concurentei;

b) supravegherea modului de acordare a ajutoarelor de stat cu privire la utilizarea fondurilor publice în concordantă cu programele guvernamentale în derulare;

c) evaluarea dimensiunii ajutoarelor de stat acordate în cadrul schemelor de ajutoare de stat prin intermediul alocărilor specifice si a ajutoarelor de stat individuale;

d) propunerea de măsuri pentru obtinerea rezultatelor anticipate la acordarea de ajutoare de stat.

Sfera ajutoarelor de stat monitorizate

2. Sunt supuse monitorizării toate ajutoarele de stat existente, definite conform prevederilor art. 3 din lege, precum si orice alte măsuri de sprijin care întrunesc trăsăturile prin care se identifică un ajutor de stat.

În categoria ajutoarelor de stat monitorizate intră, atât ajutoarele de stat supuse autorizării de către Consiliul Concurentei, cât si cele care se încadrează în categoriile exceptate de la obligatia notificării, în conditiile stabilite prin regulamente ale Consiliului Concurentei, conform prevederilor art. 20 si 21 din lege.

Activitatea de supraveghere a ajutoarelor de stat

3. Supravegherea aplicării si respectării modului de acordare a ajutoarelor de stat existente se realizează verificându-se:

a) existenta unei decizii a Consiliului Concurentei, luată în temeiul dispozitiilor art. 12 alin. (2) din lege;

b) încadrarea ajutorului de stat în categoriile exceptate în conditiile stabilite prin regulamente ale Consiliului Concurentei, conform prevederilor art. 20 si 21 din lege;

c) respectarea conditiilor impuse prin actul normativ de acordare, prin decizia de autorizare emisă de Consiliul Concurentei sau prin regulamentele si instructiunile puse în aplicare prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei;

d) existenta evidentei ajutoarelor de stat, astfel încât să fie posibilă identificarea termenilor, formulelor de calcul, asa cum au fost definite prin actul normativ de adoptare, prin decizia de autorizare emisă de Consiliul Concurentei sau prin regulamentele si instructiunile emise prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei;

e) măsurile luate si recomandările formulate de către Consiliul Concurentei în timpul derulării schemelor de ajutor de stat sau a ajutorului de stat individual, conform art. 13 din lege;

f) aplicarea clauzei suspensive, contorm căreia un ajutor de stat nou nu poate fi acordat, iar un ajutor de stat existent nu poate fi modificat până în momentul în care Consiliul Concurentei nu ia o decizie de autorizare sau până când ajutorul nu poate fi considerat autorizat;

g) aplicarea deciziilor de revocare a ajutoarelor de stat autorizate pe baza unor informatii incorecte ori de rambursare sau de recuperare a ajutoarelor de stat interzise sau ilegale, precum si a celor de suspendare rămase definitive în conditiile legii;

h) indeplinirea obiectivelor înscrise în programe guvernamentale prin derularea schemelor de ajutor de stat sau a ajutoarelor de stat individuale initiate în baza acestora;

i) existenta, la solicitarea de alocări specifice sau la acordarea de ajutoare de stat individuale, a unor programe individuale, întocmite de beneficiarii de ajutor de stat (program de redresare economică, plan de salvare si/sau restructurare, de dezvoltare, de atragere a fortei de muncă de protectie a mediului sau a oricărui alt program de acest fel), si modul lor de derulare;

j) existenta si respectarea modalitătilor de raportare periodică câtre autoritătile responsabile a realizării obiectivelor înscrise în programele proprii de către beneficiarii de ajutor de stat.

Organizarea evidentei, evaluarea si transmiterea informatiilor privind ajutoarele de stat

4. Evaluarea dimensiunilor ajutorului de stat, precum si a diferentei dintre suma prevăzută a se aloca si suma alocărilor specifice sau a ajutoarelor de stat individuale efectiv acordate se face pe baza evidentei special organizate în acest scop de către autoritătile initiatoare, furnizorii de ajutor de stat si agentii economici beneficiari de ajutor de stat.

În sensul prezentei reglementări constituie autorităti initiatoare acele autorităti ale administratiei publice care initiază proiecte de acte normative ce implică acordarea unor ajutoare de stat.

4.1. Autoritătile initiatoare de acte normative prin care se promovează scheme de ajutor de stat sau ajutoare de stat individuale, precum si de modificare a celor existente au obligatia să organizeze evidenta sumelor prevăzute a se aloca anual, aprobate ca ajutoare de stat directe sau estimate ca ajutoare de stat indirecte.

În termen de 15 zile de la autorizarea de către Consiliul Concurentei a noilor scheme de ajutor de stat sau de ajutoare de stat individuale ori de la intrarea în vigoare a actelor normative prin care sunt adoptate scheme de ajutor de stat sau de ajutoare de stat individuale, autoritătile initiatoare vor transmite Oficiului Concurentei informatiile privind titlul schemei de ajutor de stat sau ajutorului de stat individual, obiectivul principal si secundar al acordării ajutorului de stat, natura, conditiile de acordare, cuantumul total si anual al sumei preliminate, durata schemei de ajutor de stat sau ajutorului de stat inidividual, termenele de acordare a transelor, precum si alte informatii relevante (programe guvernamentale, formule de calcul etc.).

4.2. Furnizorii de ajutor de stat vor organiza evidenta atât a sumelor prevăzute să se aloce în cadrul schemelor de ajutor de stat si al ajutoarelor de stat individuale existente, cât si a celor efectiv acordate sub formă de alocări specifice în cadrul schemelor de ajutor de stat respectiv de transe în cadrul ajutoarelor de stat individuale, cu respectarea prevederilor pct. 12.1. din Procedura de raportare a ajutoarelor de stat către Oficiul Concurentei în vederea întocmirii si actualizării inventarului ajutoarelor de stat (anexa nr. 1 la prezenta hotărâre).

Suma prevăzută în cadrul schemei de ajutor de stat sau a ajutorului de stat individual se stabileste o dată cu:

- elaborarea si rectificarea bugetului de stat sau a bugetului asigurărilor sociale de stat, prin propriile prevederi referitoare la anumite facilităti, precum si defalcat pe ordonatori de credite, tinând seama de actele normative prin care se instituie scheme de ajutor de stat;

- elaborarea si rectificarea bugetelor tondurilor speciale;

- elaborarea si rectificarea bugetelor autoritătilor administratiei publice locale;

- elaborarea bugetelor institutiilor publice sau ale altor organisme care administrează surse ale statului si care gestionează fonduri publice direct sau în numele autoritătilor administratiei publice centrale sau locale.

În termen de 15 zile de la adoptarea/rectificarea bugetelor proprii, furnizorii de ajutor de stat vor transmite Oficiului Concurentei datele de fundamentare privind sumele anuale aprobate ca ajutoare de stat directe, respectiv sumele anuale estimate la care statul va renunta, prevăzute ca ajutoate de stat indirecte, în conditiile prevăzute la alineatul precedent, precum si lista cuprinzând beneficiarii de ajutoare de stat individuale sau de alocări specifice în cadrul schemelor de ajutor de stat administrate.

Furnizorii de ajutor de stat au obligatia să transmită Oficiului Concurentei în termen de cel mult 15 zile din momentul în care devin efective noile scheme de ajutor de stat sau ajutoare de stat individuale informatii privind: titlul schemei de ajutor de stat/ajutorului de stat individual; baza legală a acordării, sursa de finantare, cuantumul preliminat al ajutorului de stat, conditionalităti la acordarea de alocări specifice, formula de calcul si termenii de referintă pentru cuantificarea ajutorului de stat, alte aspecte relevante privind derularea schemei de ajutor de stat/ajutorului de stat individual.

4.3. Beneficiarii de ajutor de stat vor organiza evidenta sumelor reprezentând ajutor de stat, astfel încât să poată fi cuantificat atât nivelul total primit anual, cât si pe fiecare schemă, cu respectarea prevederilor pct. 13 din Procedura de raportare a ajutoarelor de stat către Oficiul Concurentei în vederea întocmirii si actualizării inventarului ajutoarelor de stat (anexa nr. 1 la prezenta hotărâre).

Beneficiarii de ajutor de stat vor transmite, la solicitarea Oficiului Concurentei, în maximum 15 zile de la primirea solicitării, informatii reteritoare la alocările specifice primite prin intermediul diferitelor scheme de ajutor de stat, precum si la ajutoarele de stat individuale primite.

4.4. Sumele vor fi determinate de către furnizorii si beneficiarii de ajutor de stat pentru fiecare operatiune generatoare de avantaje specifice (de exemplu, la fiecare termen de vărsare a impozitului pe profit sau la fiecare scadentă a obligatiilor de plată către buget, după caz) si se înregistrează în evidenta organizată în acest scop.

4.5. Formulele de determinare a cuantumului ajutoarelor de stat stabilite conform prevederilor pct. 3 din Procedura de raportare a ajutoarelor de stat către Oficiul Concurentei în vederea întocmirii si actualizării inventarului ajutoarelor de stat se vor aplica până la modificarea conditiilor de acordare a ajutorului de stat.

Pentru determinarea cuantumului ajutorului de stat, precum si a diferentelor dintre sumele estimate si cele efectiv acordate ca ajutor de stat, inspectorii Oficiului Concurentei vor conlucra cu expertii din cadrul autoritătilor initiatoare sau furnizoare de ajutoare de stat.

La solicitarea expresă a furnizorilor/beneficiarilor de ajutor de stat, Oficiul Concurentei va acorda asistentă de specialitate în domeniu.

4.6. Informaiiile se transmit sub semnătură persoanei autorizate care angajează autoritatea initiatoare si/sau furnizorul de ajutor de stat, respectiv agentul economic beneficiar.

În toate cazurile informatiile se transmit atât pe suport de hârtie, cât si pe suport magnetic informatic, pe baza semnăturii de primire (număr de înregistrare) sau prin postă, cu confirmare de primire. Transmiterea pe suport magnetic informatic se face, în functie de evolutiile din domeniu, într-o formă care să permită utilizarea si procesarea datelor de către Oficiul Goncurentei.

Controlul efectuat de către Oficiul Concurentei

5. În cazul în care Oficiul Concurentei consideră necesar, va efectua controale la autoritătile initiatoare, la furnizorii si agentii economici beneficiari de ajutor de stat, inclusiv la obiectivele la care au fost puse în aplicare măsurile de sprijin.

5.1. La autoritătile initiatoare si/sau la furnizorii de ajutor de stat persoanele împuternicite de către Oficiul Concurentei vor verifica:

a) respectarea termenelor si a conditiilor din programele proprii de realizare a obiectivelor propuse si concordanta lor cu modul efectiv de derulare a schemei de ajulor de stat sau a ajutorului de stat individual, precum si existenta rapoartelor periodice privind realizarea acestor programe, după caz;

b) concordanta dintre efortul preliminat al statului si cel efectiv, respectiv dintre impactul estimat prin programe guvernamentale si cel efectiv realizat;

c) respectarea procedurii legale sub aspectul eligibilitătii beneficiarului, termenelor si conditiilor de acordare a unor alocări specifice;

d) evidenta sumelor acordate pe beneficiari si pe operatiuni.

5.2. Furnizorii de ajutor de stat vor pune la dispozitie persoanelor împuternicite de către Oficiul Concurentei evidenta pe fiecare beneficiar de ajutor de stat a sumelor alocărilor specifice acordate în cadrul fiecărei scheme de ajutor de stat pe care o au în administrare, precum si a transelor acordate în cazul ajutoarelor de stat individuale.

5.3. Beneficiarii de ajutor de stat vor pune la dispozitie persoanelor împuternicite de către Oficiului Concurentei datele privind sumele de care au beneficiat pe fiecare alocare specifică si/sau ajutor de stat individual, precum si cumulat, pe întregul an.

La agentii economici beneficiari de ajutor de stat inspectorii Oficiului Concurentei vor verifica datele necesare pentru evaluarea ajutorului de stat, precum si pentru determinarea intensitătii acestuia, indiferent de forma si de obiectivele ajutorului de stat, asa cum sunt definite în Procedura de raportare a ajutoarelor de stat către Oficiul Concurentei în vederea întocmirii si actualizării inventarului ajutoarelor de stat (pct. 18 din anexa nr. 1 la prezenta hotărâre).

5.4. Inspectorii Oficiului Concurentei vor efectua controale atunci când: evaluarea ajutorului de stat este dificilă, obiectivele ajutorului de stat sunt complexe, există conditii speciale de acordare, suma ajutorului de stat este semnificativă sau când sunt prevăzute termene pentru acordarea ajutorului de stat in actul normativ.

Controalele la fata locului se vor finaliza cu întocmirea unor note de constatare sau procese-verbale, după caz.

6. Oficiul Concurentei va efectua controale în cazul în care va constata:

            a) modificarea condiriilor de piară si afectarea semnificativă, în noile conditii, a mediului concurential;

b) afectarea acordurilor internationale la care România este parte;

c) neconcordanta dintre efectele scontate prin mecanismul de acordare a ajutoarelor de stat si efectele obtinute pe plan economic;

d) neconcordanta dintre modul de acordare prevăzut în actele normative si modul de derulare efectivă a schemei de ajutor de stat.

Controlul va fi declansat de Oficiul Concurentei:

a) din oficiu;

b) ca urmare a plângerii unei persoane fizice sau juridice prejudiciate in mod real si direc) prin acordarea ajutorului de stat;

c) ca urmare a unei sesizări sau la cererea autorităiilor publice, a institutiilor, a altor organizatii, cum ar fi: organizaiii profesionale, patronale, sindicale, pentru protectia consumatorului.

Măsurile propuse în urma controlului vor fi transmise Consiliului Concurentei, precum si autoritătilor initiatoare si furnizorilor de ajutoare de stat pentru a actiona în conformitate cu competentele lor legale.

Contraventii si sanctiuni

7. Constituie contraventii la prevederile prezentei proceduri următoarele fapte, dacă nu sunt săvârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii, să fie considerate infractiuni:

a) refuzul sau omisiunea transmiterii de date si informatii, precum si transmiterea de date sau informatii eronate ori incomplete de către autoritătile initiatoare, conform prevederilor pct. 4.1., 4.6. si 5.1., de către furnizorii de ajutor de stat conform prevederilor pct. 4.2., 4.6. si 5.2., respectiv de către beneficiarii de ajutor de stat conform prevederilor pct. 4.3., 4.6. si 5.3. din prezenta procedură;

b) întârzierile în transmiterea datelor sau a informatiilor fată de termenele stabilite pentru autoritătile initiatoare, conform prevederilor pct. 4.1., pentru furnizorii de ajutor de stat, conform prevederilor pct. 4.2., respectiv pentru beneficiarii de ajutor de stat conform prevederilor pct. 4.3. din prezenta procedură;

c) încălcarea de către furnizorii de ajutor de stat a prevederilor pct. 5.2., respectiv de către beneficiarii de ajutor de stat a prevederilor pct. 5.3. din prezenta procedură.

8. Contraventiile prevăzute la pct. 7, săvârsite de către beneficiarii si furnizorii de ajutor de stat, în cazul în care acestia sunt sau se comportă ca agenti economici, se sanctionează potrivit art. 55 din Legea concurentei nr. 21/1996. Dispozitiile prezentului punct se completează cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, în cazul furnizorilor de ajutor de stat - autorităti publice, precum si cu alte prevederi legale privind răspunderea civilă, administrativă sau penală, după caz, conform legislatiei în vigoare.

9. În exercitarea atributiilor legale constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către personalul de control de specialitate al Oficiului Concurentei, împuternicit în acest scop.

Propunerea de măsuri pentru obtinerea rezultatelor anticipate la acordarea ajutoarelor de stat

10. Oficiul Concurentei va elabora analize de piată privind:

a) efectele economice ale acordării ajutoarelor de stat, corelate cu efectele scontate la initierea schemelor de ajutor de stat sau a ajutoarelor de stat individuale;

b) efectele economice ale acordării ajutoarelor de stat, corelate cu programele guvernamentale în derulare si cu evaluarea impactului acordării ajutoarelor de stat asupra pietei interne;

c) evaluarea si reevaluarea situatiei pietei interne afectate si a beneficiarilor ajutoarelor de stat;

d) evolutiile inregistrate pe pietele externe similare celor asupra cărbra ajutoarele de stat acordate în tară au incidentă.

Pe această bază Oficiul Concurentei va propune măsuri pentru obtinerea rezultatelor anticipate în ceea ce priveste acordarea ajutoarelor de stat.

Măsurile propuse vor fi transmise Consiliului Concurentei, precum si initiatorilor si furnizorilor de ajutoare de stat, pentru a actiona in conformitate cu competentele lor legale.

Raportul de monitorizare

11. Raportul de monitorizare se realizează pe baza informatiilor primite sau cerute de la autoritătile initiatoare, de la furnizorii si beneficiarii de ajutor de stat, a activitătii de control, precum si tinând seama de concluziile rezultate din activitatea de inventariere a ajutoarelor de stat si de monitorizare a fluxurilor financiare dintre autoritătile publice sau organismele care administrează fonduri în numele statului si agentii economici cărora li s-a încredintat executarea unor servicii publice de interes general.

Raportul de monitorizare va prezenta sintetic:

a) activitatea de supraveghere a ajutoarelor de stat;

b) concluzii asupra modului în care au fost respectate conditionalitătile impuse si evaluării dimensiunilor ajutoarelor de stat, precum si determinarea diferentei dintre suma alocărilor specifice efective si suma prevăzută a se aloca;

c) constatări asupra respectării deciziilor Consiliului Concurentei privind autorizarea, interzicerea sau modificarea unor scheme de ajutoare de stat ori ajutoare de stat individuale;

d) constatări privind efectele obtinute în urma acordării ajutoarelor de stat, comparativ cu efectele scontate la acordarea acestora;

e) măsurile propuse de către Oficiul Concurentei în vederea obtinerii rezultatelor anticipate, în cazul în care apar efecte negative nescontate initial, în cazul în care efectele negative depăsesc nivelul prevăzut initial sau în cazul în care s-au modificat conditiile de piată din momentul acordării ajutoarelor de stat;

f) concluzii privind evaluarea impactului acordării ajutoarelor de stat asupra mediului concurential.

 

ANEXA Nr. 3

 

PROCEDURA

privind modalitătile de informare asupra fluxurilor financiare care au loc între autoritătile publice sau organismele care administrează fonduri în numele statului si agetii economici cărora li s-a încredintat executarea unor servicii publice de interes general

 

Scop si definitii

1. Oficiul Concureniei va fi informat despre fluxurile financiare care au loc între autoritătile publice sau organismele care administrează fonduri în numele statului, pe de o parte, si agentii economici cărora li s-a încredintat executarea unor servicii publice de interes general, pe de altă parte, astfel încât să se asigure deplina transparentă în acest domeniu.

2. În sensul prezentei proceduri, prin autorităti publice sau organisme care administrează fonduri în numele statulul, denumite în continuare autorităti, se întelege ministerele, agentiile guvernamentale, autoritătile administratiei publice locale, organele de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, precum si orice alte entităti de drept public sau privat care administrează surse de stat în numele statului.

3. Fac obiectul acestei proceduri agentii economici cărora li s-a încredintat, în regim concurential, executarea unor servicii publice de interes general, calificate astfel prin acte normative, inclusiv servicii financiare si de credit, denumiti în continuare agenti economici, servicii pe care trebuie să le efectueze în mod continuu si regulat, în conditiile impuse de autorităti. În cazul în care agentii economici înregistrează efecte economice negative ca urmare a prestării acestor activităti, acestia beneficiază, în compensare, de anumite facilităti acordate de stat.

În cazul în care există dubii cu privire la natura acestei facilităti, respectiv dacă este compensare sau ajutor de stat, Consiliul Concurentei va fi solicitat să îsi exprime punctul de vedere în conformitate cu dispozitiile art. 30 din Legea concurentei nr. 21/1996.

4. Fluxurile financiare care fac obiectul prezentei proceduri se referă la următoarele aspecte ale relatiilor financiare dintre autoritătile publice si agentii economici:

a) compensarea pierderilor de operare, respectiv punerea la dispozitie agentilor economici, cu titlu gratuit, a unor sume pentru finantare curentă sau pentru acoperirea pierderilor curente;

b) furnizarea de capital, respectiv punerea la dispozitie agentilor economici, cu titlu gratuit, a unor sume ca aport la capital;

c) alocatii nerambursabile sau credite în termeni preferentiali;

d) acordarea de avantaje financiare prin renuntarea la profituri sau la recuperarea sumelor datorate;

e) acordarea de avantaje financiare prin practicarea unor rate preferentiale de recuperare, în cazul fondurilor publice utilizate;

f) alte facilităti acordate de autorităti agentilor economici.

Oficiul Concurentiei va fi informat despre fluxurile financiare de natura celor enumerate mai sus, în măsura în care sprijinul primit de agentii economici asigură acoperirea efectelor economice negative asupra activitătii lor, rezultate din încredintarea serviciilor publice de interes general.

5. Procedura nu se aplică fluxurilor financiare dintre autorităti si:

a) Banca Natională a României, responsabilă de realizarea politicii monetare;

b) institutii bancare si de credit, referitor la depozitele de fonduri publice plasate de autorităti în termeni comerciali normali.

Organizarea evidentei, transmiterea de informatii si controlul acestora

6. În vederea asigurării transpareniei fluxurilor financiare autoritătile au obligatia:

a) să îsi organizeze evidenta fluxurilor financiare, a agentilor economici cărora le-au încredintat efectuarea unor servicii publice de interes general, precum si a cuantumului fluxurilor financiare pe fiecare agent economic;

b) să transmită Oficiului Concurentei lista cuprinzând agentii economici, inclusiv cifra lor de afaceri, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Lista va fi actualizată anual, până la data de 31 martie a anului următor anului de raportare;

c) să transmită date referitoare la fluxurile financiare prevăzute la pct. 4 din prezenta procedură. Informatiile vor fi comunicate anual Oficiului Concurentei până la data de 31 mai a anului următor anului de raportare. Pentru anul de raportare 1999 informatiile referitoare la fluxurile financiare vor fi transmise în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pe baza evidentelor existente;

d) să furnizeze, la solicitarea Oficiului Concurentei, în maximum 15 zile de la primirea acesteia, orice alte informatii necesare pentru determinarea corectă a fluxurilor financiare;

e) pentru informarea asupra flluxurilor financiare derulate în ultimii 3 ani anteriori adoptării legii, informatiile se transmit de către autorităti, pe baza evidentelor existente, în termen de 90 de zile de la data intrării in vigoare a prezentei hotărâri.

7. În vederea asigurării transpareniei fluxurilor financiare, agentii economici au obligatia:

a) să organizeze evidenta fluxurilor financiare de natura celor prezentate la pct. 4 din prezenta procedură, pe surse de finantare;

b) să raporteze anual Oficiului Concurentei informatiile privind fluxurile financiare prevăzure la pct. 4 din prezenta procedură, după încheierea bilantului contabil anual, dar nu mai târziu de 31 mai a anului curent. Pentru anul de raportare 1999 informatiile referitoare la fluxurile financiare vor fi transmise în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărări, pe baza evidentelor existente;

c) să furnizeze informatii suplimentare, necesare pentru determinarea corectă a fluxurilor financiare la solicitarea Oficiului Concurentei, în maximum 15 zile de la primirea solicitării.

8. Informatiile se transmit sub semnătura persoanei - autorizate care angajează autoritatea, respectiv agentul economic-raportor.

9. Informatiile referitoare la fluxurile financiare se păstrează la dispozitia autoritătii cu responsabilităti în domeniul inventarierii si monitorizării ajutoarelor de stat, respectiv Oficiul Concurentei, o perioadă de 5 ani începând de la finele anului financiar în care fondurile au fost transmise agentilor economici. În cazul în care fondurile au fost utilizate pe parcursul anului financiar următor, timpul limită de 5 ani va începe de la sfârsitul acelui an financiar.

10. În toate cazurile, informatiile se transmit atât pe suport de hărtie, cât si pe suport magnetic informatic, pe baza semnăturii de primire (număr de inregistrare) sau prin postă, cu confirmare de primire. Transmiterea pe suport magnetic informatic se face, în functie de evolutiile din domeniu, într-o formă care să permită utilizarea si procesarea datelor de către Oficiul Concurentei.

11. Oficiul Concurentei va efectua controale la autoritătile si la agentii economici implicati, în vederea verificării corectitudinii determinării cuantumului fluxurilor financiare si a veridicitătii informatiilor care au stat la baza acestui calcul, precum si a altor informatii relevante.

Conventii si sanctiuni

12. Constituie contraventii la prevederile prezentei proceduri următoarele fapte, dacă nu sunt săvărsite în astfel de conditii încât, potrivit legii, să fie considerate infractiuni:

a) refuzul sau omisiunea transmiterii de date si informatii, precum si transmiterea de date sau informatii eronate ori incomplete de către autorităti conform prevederilor pct. 6, 8-11, respectiv de către agentii economici, conform prevederilor pct. 7, 8-11 din prezenta procedură;

b) întârzieri în transmiterea datelor sau informatiilor fată de termenele stabilite pentru autorităti, conform prevederilor pct. 6, respectiv pentru agentii economici, conform prevederilor pct. 7, din prezenta procedură.

13. Contraventiile prevăzute la pct. 12, săvârsite de către beneficiarii si furnizorii de ajutor de stat, în cazul în care acestia sunt sau se comportă ca agenti economici, se sanctionează potrivit art. 55 din Legea nr. 21/1996.

Dispozitiile prezentului punct se completează cu prevederile Legii nr. 188/1999, în cazul furnizorilor de ajutor de stat, autorităti publice, precum si cu alte prevederi legale privind răspunderea civilă, administrativă sau penală, după caz, conform legislatiei în vigoare:

14. În exercitarea atribuiiilor legale controlul, constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către personalul de control de specialitate al Oficiului Concurentei, împuternicit în acest scop.

 

LISTA

cuprinzând agentii economici avizati să distribuie aparate de marcat electronice fiscale (societăti comerciale), completare la listele publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 7 decembrie 1999, nr. 641 din 29 decembrie 1999, nr. 60 din 10 februarie 2000, nr. 158 din 17 aprilie 2000 si nr. 226 din 23 mai 2000

 

1. SINTEZIS BIROTICA - S.R.L., Oradea, str. Roman Ciorogariu nr. 24, judetul Bihor, cod fiscal R6390409, telefon/fax:059/443288, avize de distributie si utilizare nr. 0071/18 mai 2000, nr. 0085/8 iunie 2000 si nr. 0086/ 8 iunie 2000, pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip OMRON, model RS 28 ME, si tip IBM 4614 F01, model CASHBOX si model HIPOS; configuratie: structură închisă, retea si, respectiv, case de marcat fiscale computerizate; PC: IBM 4614 F01 cu modul fiscal, imprimantă STAR, afisaj client; aplicatie PC-CASHBOX si; respectiv, PCHIPOS; sistem de operare: WINDOWS si, respectiv, MSDOS 6.xx; tipul hârtiei: normală si, respectiv, autocopiativă; destinatie: comert, prestări de servicii; retea de distributie si service: un agent economic si, respectiv, un agent economic.

2. WAPO SERVICE - S.R.L., Bucuresti, Bd. Uverturii nr. 43, bl. 1, sc. 3, et. 8, ap. 113, sectorul 6, cod fiscal R7525490, telefon/fax: 3217201, Aviz de distributie si utilizare nr. 0072/10 mai 2000, pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip ISM NUCLEUS; configuratie: aplicatie PC-ISM Nucleus vers. 7.7 C imprimantă fiscală, FP 950 Ri UPOS - Polonia, cu afisaj client - Controler ISM Nucleus, tastatură ISM Nucleus, UPS; tipul hârtiei: normală; destinatie: comert cu carburanti, comert, prestări de servicii; retea de distributie si service: un agent economic si, respectiv, un agent economic.

3. EURO PLUS INTERNATIONAL - S.A., Bucuresti, str. Scoala Herăstrău nr. 26, sectorul 1, cod fiscal R6811850, telefon/fax: 2322972, Aviz de distributie si utilizare nr. 0073/10 mai 2000, pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip MWCR, model PROGRESS; configuratie: structură închisă, retea; tipul hârtiei: termică; destinatie: comert, prestări de servicii; retea de distributie si service: 3 agenti economici si, respectiv, 3 agenti economici.

4. CHEMOIL IMPEX - S.R.L., Bucuresti, str. M. Eminescu nr. 19-21, sectorul 1, cod fiscal R4989976, telefon/ fax: 2113330, Aviz de distributie si utilizare nr. 0074/15 mai 2000 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip OMEGA, model 2050; configuratie: aplicatie PC-OMEGA, imprimantă fiscală cu afisaj client UPOS-FP950F1, tastatură casier PREH COMMANDER Ml2BWX, sursă neintreruptibilă UPS 650VA tip BACK-UPS 650 MI; tipul hârtiei: normală; destinatie: comert cu carburanti, comert, prestări de servicii; retea de distributie si service: un agent economic si, respectiv, un agent economic.

5. BAR CODE SYSTEMS-B.C.S. - S.R.L., Bucuresti, str. Valea Ialomitei nr. 9, bl. D19, sc. 4, ap. 35, sectorul 6, cod fiscal R8978651, telefon/fax: 4138152, Aviz de distributie si utilizare nr. 0075/15 mai 2000, pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip BCS, model OL-3508; configuratie: structură închisă; tipul hârtiei: autocopiativă; destinatie: comert, prestări de servicii; retea de distributie si service: 5 agenti economici si, respectiv, 4 agenti economici.

6. MASTER COMPUTERS - S.R.L., Bucuresti, sos. Pantelimon nr. 111A, sectorul 2, cod fiscal R1592512, telefon/fax: 2504757, Aviz de distributie si utilizare nr. 0076/23 mai 2000, pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip ROMPOS, model 2000; configuratie: aplicatie PC, ROMPOS, imprimantă fiscală Epson MF Romania, display client Epson tip DM D106; tipul hârtiei: autocopiativă; destinatie: comert, prestări de servicii; retea de distributie si service: un agent economic si, respectiv, un agent economic.

7. MIAMI INDUSTRIES BUCURESTI - S.R.L., Bucuresti, sos. Stefan cel Mare nr. 54, bl. 37, parter, sectorul 2, cod fiscal R6844335, telefon/fax: 2100922, Aviz de distributie si utilizare nr. 0077/30 mai 2000, pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip BMC, model 3000 PLUS; configuratie: structură închisă, retea; tipul hârtiei: autocopiativă; destinatie: comert, prestări de servicii; retea de distributie si service: 4 agenti economici si, respectiv, 3 agenti economici.

8. FISCAL - S.R.L., Bucuresti, Calea Serban Vodă nr. 43, bl. 2, parter, sectorul 4, cod fiscal 12772950, telefon/fax: 3361250, Aviz de distributie si utilizare nr. 0078/ 23 mai 2000, pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip SERENA F; configuratie: structură închisă, retea; tipul hârtiei: termică; destinatie: comert, prestări de servicii; retea de distributie si service: 2 agenti economici si, respectiv, un agent economic.

9. SHARROM '98 BUCURESTI - S.R.L., Bucuresti, str. General Berthelot - Spatiu comercial "B" nr. 84, sectorul 1, cod fiscal R10655890, telefon/fax: 6372635, avize de distributie si utilizare nr. 0079/5 iunie 2000 si nr. 0080/ 5 iunie 2000, pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip CAMEA, model CCS 100NT si model CCS DYNAMIC; configuratie: structură închisă, retea; tipul hârtiei: termică; destinatie: comert, prestări de servicii; retea de distributie si service: 7 agenti economici si, respectiv, 7 agenti economici.

10. INTERNATIONAL COMPUTERS ROMANIA S.R.L., Bucuresti, aleea Alexandru nr. 51, sectorul 1, cod fiscal R7257193, telefon/fax: 2303030, avize de distributie si utilizare nr. 0081/7 iunie 2000 si nr. 0089/23 iunie 2000, pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip ICL Team SHOP si tip ICL TeamSHOP model PB 600385; configuratie: program aplicatie PC-Team SHOP, imprimantă fiscală TP 4000 si, respectiv, program aplicatie PC-Team SHOP, imprimantă fiscală B 600385, tipul hârtiei: autocopiativă si, respectiv, normală; destinatie: comert, prestări de servicii, duty-free; retea de distributie si service: un agent economic de distributie si 3 agenti economici de service si, respectiv, un agent economic de distributie si 2 agenti economici de service.

11. DECIMA INVESTMENT INTERNATIONAL - S.R.L., Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 4, bl. 83, tronson 3, et. 7, camera 748, sectorul 4, cod fiscal R6679858, telefon/fax: 3277591, avize de distributie si utilizare nr. 0082/18 mai 2000, nr. 0083/18 mai 2000 si nr. 0084/18 mai 2000, pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip OPTIMUSIC, model MG 1000 si model MG 1200 si tip WizCount, model MG 3100; configuratie: structură închisă, retea si, respectiv, aplicatie PC-WizCount, sistem de operare WINDOWS 9X, imprimantă fiscală NG 3100; tipul hârtiei: termică si, respectiv, autocopiativă; destinatie: comert, prestări de servicii; retea de distributie si service: un agent economic si, respectiv, un agent economie.

12. R.D.S. COMPANY - S.R.L., Bucuresti, str. Dristor nr. 114, bl. 13C, sc. 2, et. 9, ap. 57, sectorul 3, cod fiscal R12742992, telefon/fax: 3243088, Aviz de distributie si utilizare nr. 0087/12 iunie 2000, pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip KS 900; configuratie: structură închisă, retea; tipul hârtiei: termică; destinatie: comert, prestări de servicii; retea de distributie si service: un agent economic si, respectiv, un agent economic.

13. INTELCOD SYSTEMS - S.R.L., Bucuresti, bd. Dinicu Golescu nr. 15, bl. E, et. 6, ap. 26, sectorul 1, cod fiscal R12858696, telefon/fax: 6383163, Aviz de distributie si utilizare nr. 0088/20 iunie 2000, pentru aparatele de marcat electronice fiscale model InteIPOS 2000; configuratie: casă de marcat fiscală computerizată, aplicatie PC-POS 2000, sistem de operare WINDOWS 9X; modul fiscal M.F.1.00, imprimantă Citizen iDP 3423, afisaj client VFD 202; tipul hârtiei: autocopiativă; destinatie: comert, prestări de servicii; retea de distributie si service: un agent economic si, respectiv, un agent economic:

14. KARTEX TRADING S.R.L., Bucuresti, Bd. Libertătii nr. 18, bl. 104, et. 2, sc. 1, ap. 4, sectorul 5, cod fiscal R6121214, telefon/fax: 3365790, avize de distributie si utilizare nr. 0090/4 iulie 2000 si nr. 0091/ 4 iulie 2000, pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip KARTEX, model VV-2000R si PV-2000R; configuratie: structură inchisă; tipul hârtiei: termică si, respectiv, autocopiativă; destinatie: comert, prestări de servicii; retea de distributie si service: un agent economic si, respectiv, un agent economic.

15. ROMANIAN BUSINESS CONSULT - S.R.L., Bucuresti, bd. Dimitrie Cantemir nr. 1, et. P+1, sectorul 4, cod fiscal R399557, telefon/fax: 3304664, Aviz de distributie si utilizare nr. 0092/4 iulie 2000, pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip SPECTRUM POS; configuratie: aplicatie PC-SPECTRUM POS, sistem de operare MSDOS, WINDOWS, imprimantă fiscală ND 77 MF WINCOR NIXDORF, afisaj client WINCOR NIXDORF; tipul hârtiei: normală; destinatie: comert, prestări de servicii; retea de distributie si service: 2 agenti economici si, respectiv, 2 agenti economici.

16. MILO TRADING 2000 - S.R.L.; Bucuresti, bd. Vasile Stroiescu nr. 28, sectorul 2, cod fiscal R12616722, telefon/fax: 2528029, avize de distributie si utilizare nr. 0093/26 iunie 2000, nr. 0094/26 iunie 2000 si nr. 0095/26 iunie 2000, pentru aparatele de marcat electronice,fiscale tip OPTIMA, modele: CR 300M, CR 500M si CR 715; configuratie: structură închisă, retea; tipul hârtiei: autocopiativă, normală si autocopiativă; destinatie: comert, prestări de servicii; retea de distributie si service: 42 de agenti economici si, respectiv, 42 de agenti economici.

1Z. RAXON - S.R.L., Bucuresti, str. Prof. dr. Ion Atanasiu nr. 8, sectorul 5, cod fiscal R6615684, telefon/fax: 6502833, Aviz de distributie si utilizare nr. 0096/3 iulie 2000, pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip RAXON model 1085R; configuratie: structură închisă; tipul hârtiei: autocopiativă; destinatie: comert, prestări de servicii; retea de distributie si service: un agent distributie si, respectiv, un agent service.

18. ATLAS TECHNOLOGIES - S.R.L., comuna Otopeni, str. 23 August nr. 21, bl. P22, sc.1, et. 3, ap. 11, judetul Ilfov, cod fiscal R10776875, telefon/ fax: 6276654; Aviz de distributie si utilizare nr. 0097/4 iulie 2000, pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip ELITE, model ECR 1220; configuratie: structură închisă, retea; tipul hârtiei: normală; destinatie: comert, prestări de servicii; retea de distributie si service: 7 agenti economici si, respectiv, 7 agenti economici.

NOTĂ: Reteaua de distributie si service inclusă în avizele privind distribuirea si utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale poate fi extinsă prin suplimentarea avizelor.