MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XII - Nr. 342     LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE     Vineri, 14 iulie 2000

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

628. - Hotărâre privind aprobarea Acordului dintre Guvernul României (Beneficiarul) si Statele Unite  ale Americii actionând prin intermediul Agentiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Internatională

(A.S.U.D.I.), pentru promovarea revigorării economice si sustinerea Programului de asistentă pentru ajutorarea copiilor orfani si cu handicap, în valoare de 14,0 milioane dolari S.U.A.

 

Acord între Guvernul României (Beneficiarul) si Statele Unite ale Americii actionând prin intermediul Agentiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Internatională (A.S.U.D.I.)

 

HOTĂRÂRI  ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului dintre Guvernul României (Beneficiarul) si Statele Unite ale Americii actionând prin intermediul Agentiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Internatională (A.S.U.D.I.),

pentru promovarea revigorării economice si sustinerea Programului de asistentă pentru ajutorarea copiilor orfani si cu handicap, în valoare de 14,0 milioane dolari S.U.A.

 

În temeiul art. 5 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Acordul dintre Guvernul României si Statele Unite ale Americii actionând prin intermediul Agentiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Internatională (A.S.U.D.I.), pentru promovarea revigorării economice si sustinerea programului de asistentă pentru ajutorarea copiilor orfani si cu handicap, în valoare de 14,0 milioane dolari S.U.A.

Art. 2. - Valoarea în lei a resurselor bugetare aferente promovării revigorării economice si sustinerii Programului de asistentă pentru ajutorarea copiilor orfani si cu handicap se determină pe baza cursului de schimb lei/dolari S.U.A., comunicat de Banca Natională a României, în vigoare la data plătii la extern a sumelor aprobate de Guvernul Statelor Unite ale Americii, mai putin comisioanele bancare si cheltuielile de audit, conform acordului:

Art. 3. - Resursele bugetare în valoarea stabilită conform art. 2 se virează de la capitolul "Dobânzi aferente datoriei publice si alte cheltuieli" la capitolul venituri ale bugetului de stat "Donatii si sponsorizări", subcapitolul "Donatii".

Art. 4. - (1) Ministerul Finantelor, Ministerul Sănătătii, Agentia Natională pentru Protectia Drepturilor Copilului si Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap, în calitate de institutii semnatare ale acordului în numele Guvernului României, vor cuprinde în bugetele proprii pe anul 2000 cheltuielile care fac obiectul acordului.

(2) Institutiile semnatare sunt autorizate să aducă la îndeplinire prevederile acordului care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

p. Ministru de stat,

ministrul afacerilor externe,

Eugen Dijmărescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 13 iulie 2000.

Nr. 628.

 

ACORD

între Guvernul României (Beneficiarul) si Statele Unite ale Americii actionând prin intermediul Agentiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Internatienală (A.S.U.D.I.)*) semnat la 22 septembrie 1999

 

Guvernul României, denumit în continuare Beneficiarul, si Statele Unite ale Americii actionând prin intermediul Agentiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Internatională (A.S.U.D.I.), denumite în cele ce

urmează  părti;

având în vedere că Guvernul României (GOR) se confruntă cu grave consecinte economice ca urmare a recentului conflict din Kosovo,

tinând seama că Beneficiarul a solicitat un sprijin deosebit în scopul de a mentine reforma economică, în special luând în considerare impactul negativ al conflictului din Kosovo, si

având în vedere că Guvernul Statelor Unite ale Americii reprezentate de A.S.U.D.I. sprijină aceste eforturi, părtile au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL I

Ajutorul (nerambursabil)

 

SECTIUNEA 1. 1

 Ajutorul (nerambursabil)

 

În scopul de a promova redresarea economică pentru Guvernul României si în sprijinul programului de asistentă socială pentru copii, A.S.U.D.I., în conformitate cu legea asistentei externe din 1961, modificată, consimte să asigure Beneficiarului, în conditiile respectării clauzelor acestui acord, un ajutor (nerambursabil) care să nu depăsească 14.000.000 $ (paisprezece milioane dolari S.U.A.).

 

ARTICOLUL II

Suma de plată în contul separat în dolari

 

SECTIUNEA 2 1

Conditii premergătoare plătii

 

Înainte de plata oricăror fonduri de ajutorare în contul separat în dolari S.U.A., denumit în cele ce urmează contul separate în dolari, sau în cazul emiterii de către A.S.U.D.I. a documentatiei pe baza căreia urmează să se efectueze o plată, Beneficiarul, cu exceptia cazului în care părtile convin altfel în scris, în forma si continutul cerute de A.S.U.D.I., va prezenta:

a) o declaratie privind numele persoanei care detine sau care actionează în functia specificată la sectiunea 5.3, precum si al oricăror reprezentanti suplimentari, împreună cu specimenul de semnatură pentru fiecare persoană mentionată într-o astfel de declaratie;

b) o desemnare a numărului de cont si a băncii din Statele Unite ale Americii în care se află contul separat în dolari purtător de dobândă al Beneficiarului si în care urmează să fie depozitate fondurile de ajutorare, împreună cu o declaratie a Beneficiarului că un astfel de cont bancar este înfiintat si va fi mentinut în modul impus prin prevederile art. III din acest acord; si

c) o declaratie cu privire la procedurile de control si de acces la contul separat în dolari, precum si o descriere a documentatiei solicitate pentru a permite eliberarea de fonduri din contul separat în dolari.

 

SECTIUNEA 2.2

Notificarea si plata ajutorului (nerambursabil)

 

În situatia în care A.S.U.D.I. a stabilit că au fost îndeplinite conditiile premergătoare plătii specificate în sectiunea 2.1, aceasta va notifica în mod prompt Beneficiarul. Ca urmare, A.S.U.D.I. va depozita prompt ajutorul (nerambursabil) în contul separat în dolari, desemnat de Beneficiar conform lit. b) din sectiunea 2.1.

Dobânda aferentă fondurilor de ajutorare depozitate în contul separat în dolari va fi folosită in aceleasi scopuri ca si ajutorul principal, în conformitate cu clauzele acestui acord.

 

SECTlUNEA 2.3

Data terminală (finală) a conditiilor premergătoare plătii

 

În cazul în care conditiile specificate în sectiunea 2.1 nu sunt îndeplinite într-un termen de sase (6) luni de la semnarea prezentului acord sau la o dată ulterioară care poate fi convenită de A.S.U.D.I. în scris, A.S.U.D.I., la propria alegere, poate termina (încheia) acest acord printr-o notificare scrisă adresată Beneficiarului.

 

ARTICOLUL III

Întrebuintarea (folosirea) fondurilor de ajutorare

si contabilitatea acestora

 

SECTIUNEA 3.1 .

Întrebuintări cuvenite ale fondului de ajutorare

 

a) Părtile convin ca fondurile de ajutorare depozitate în contul separat în dolari să poată fi folosite de Beneficiar numai pentru plata datoriilor bilateral acceptate datorate Guvernului Statelor Unite ale Americii, precum si pentru plata datoriilor multilaterale sau a cheltuielilor de audit, analize si declaratii solicitate de prezentul acord, ori pentru plata taxelor la băncile asociate, astfel cum este prevăzut în sectiunea 3.4.

b) Nici una dinfre părti nu prevede ca fondurile de ajutorare să fie folosite în alt scop decât întrebuintările stabilite mai sus. Totusi, dacă fondurile de ajutorare sunt cheltuite si folosite pentru întrebuintări neacceptate, atunci Beneficiarul va depozita prompt, din propria valută străină, o sumă echivalentă în dolari S.U.A. în contril separat în dolari si va hata astfel de depozit(e) ca fiind principal(e), conform acordului de transfer de numerar. Astfel de depozite, dacă sunt făcute de Beneficiar, vor fi efectuate în conformitate cu procedurile stabilite în prezentul acord.

 

SECTIUNEA 3.2

Întrebuintări interzise: recuperarea fondurilor de ajutorare

 

a) Fondurile de ajutorare nu pot fi folosite în alte scopuri decât cele autorizate conform sectiunii 3.1 si, mai mult, nu pot fi folosite în scopul finantării activitătilor sau echipamentului militar, paramilitar si politienesc ori a datoriilor legate de astfel de activităti, a serviciilor de întrerupere de sarcină sau a echipamentului ori daforiei legate de astfel de activităti sau a echipamentului de supraveghere, a echipamentului pentru jocuri de noroc, meteorologic sau a mărfurilor de lux.

b) Beneficiarul convine:

i) să urmărească sau să sprijine A.S.U.D.I., reprezentantii săi autorizati sau contractantii săi în găsirea oricăror măsuri sau a tuturor măsurilor legale ori de altă natură împotriva persoanelor sau entitătilor care violează clauzele si conditiile acestui program, scrisori de implementare sau altor acorduri înrudite; si (ii) să redepoziteze în contul separat în dolari o sumă în dolari S.U.A. echivalentă cu suma (sumele) recuperată(e) prin găsirea unor astfel de măsuri (remedii), inclusiv dobânda aferentă unor astfel de fonduri; si (iii) să considere astfel de sume redepozitate în contul separat în dolari ca fiind principale (de bază).

 

SECTIUNEA 3.3

Data finală pentru folosirea fondurilor de ajutorare

 

Exceptând situatia  în care A.S.U.D.I. a convenit altfel, ea poate solicita Beneficiarului să restituie oricare dintre fondurile de ajutorare care nu s-au mai cheltuit (virat) din contul separat în dolari, într-un interval de optsprezece (18) luni de la semnarea prezentului acord.

 

SECTIUNEA 3.4

Plata ajutorului (nerambursabil) si contabilizarea acestuia

 

Prin prezenta părtile sunt de acord cu următoarele proceduri acceptabile:

a) după ce A.S.U.D.I. depozitează ajutorul (nerambursabil) în contul separat în dolari, conform conditiilor prevăzute la art. JI Beneficiarul nu va amesteca fondurile de ajutorare din contul separat în dolari cu alte fonduri din alte surse înaintea folosirii lor în scopuri acceptate, nici nu va transforma sau nu va schimba astfel de fonduri în valuta altor tări, altele decât Statele Unite ale Americii, si nici nu va plasa astfel de fonduri pe pietele financiare internationale fără o aprobare scrisă, prealabilă, a A.S.U.D.I., astfel cum este descrisă mai jos;

b) fiecare plată din contul separat în dolari, efiectuată pentru achitarea datoriilor Beneficiarul, necesită o autorizare scrisă, prealabilă, dată de A.S.U.D.I. Beneficiarul va furniza A.S.U.D.I. o listă cuprinzând ratele datoriei externe datorate Guvernului Statelor Unite ale Americii Fondului Monetar International sau băncilor de dezvoltare multilaterală. A.S.U.D.I. va analiza lista propusă si va aproba sau va refuza prompt virarea de fonduri de ajutorare în scopul plătii fiecărei rate. A.S.U.D.I. va notifica prompt Beneficiarului si băncii din Statele Unite ale Americii, în care se găseste localizat contul separat în dolari, cu privire la aprobarea sau la refuzul plătii fiecărei rate a datoriei. Beneficiarul va îndruma o astfel de bancă din Statele Unite ale Americii să efectueze plătile adecvate aprobate direct din contul separat în dolari către agentia sau organizatia creditoare bilaterală ori multilaterală din Statele Unite ale Americii si să trimită periodic rapoarte cu privire la astfel de plăti Beneficiarului si A.S.U.D.I.

 

SECTIUNEA 3.5

Registre contabile si evidente; audit

 

a) Beneficiarul va păstra documentatia financiară, registrele caritabile si evidentele în conformitate cu principiile si cu practicile general acceptate de contabilitate, suficiente pentru a dovedi întrebuintarea fondurilor de ajutorare, inclusiv dobânda aferentă pe o perioadă de trei (3) ani de la data ultimei plăti în contul separat în dolari, efectuat de A.S.U.D.I. în conformitate cu prezentul acord. Evidentele financiare trebuie să înregistreze retragerea sau încheierea folosirii fondurilor de ajutorare din contul separat, inclusiv dobânda aferentă, pentru scopurile acceptate, stabilite în acest acord.

b) În decursul a patru (4) luni de la plata (viramentul) initială efectuată de A.S.U.D.I., de fondul de ajutorare în contul separat în dolari si, ulterior, trimestrial, Beneficiarul va informa A.S.U.D.I. în scris, în mod detaliat, despre felul în care au fost folosite aceste ajutoare (nerambursabile). Documentatia, registrele si evidentele contabile vor fi disponibile în cazul unei inspeciii A.S.U.D.I. sau a oricărui reprezenlant autorizat al acesteia, ori de câte ori A.S.U.D.I. solicită în mod rezonabil, pentru o perioadâ de trei (3) ani de la data ultimei plăti în contul separat în dolari, efectuată de A.S.U.D.I. în conformitate cu prezentul acord.

Beneficiarul va inainta A.S.U.D.I. copii de pe toate extrasele de cont bancare ce reflectă activitatea în cadrul contului separat în dolari, inclusiv depozitele, plătile (cheltuielile), câstigurile din dobânzi si taxe percepute.

c) La solicitarea A.S.U.D.I. Beneficiarul va avea un audit extern, întocmit în conformitate cu standardele general acceptate de audit, si va furniza un raport de audit extern cu privire la întrebuintarea sumelor în dolari S.U.A. cheltuite din contul separat în dolari. Costul unui astfel de audit este acceptat să fie plătit din fonduri ale contului separat în dolari.

 

ARTICOLUL IV

SECTIUNEA 4.1

Conventia de asistentă socială pentru copii

 

a) Părtile recunosc dificultatea si problemele cu care se confruntă orfanii crescuti în institutiile de asistentă publică, copiii cu handicap si copiii infirmi (incapabili de muncă) din România. De asemenea, recunosc existenta programelor initiate de Beneficiar, destinate ameliorării acestei situatii. A.S.U.D.I. si Beneficiarul vor continua consultarea si cooperarea în ceea ce priveste eforturile legate de descentralizarea si dezinstitutionalizarea în ceea ce priveste grija pentru copiii vulnerabili, ca o solutie pe termen lung a crizei actuale.

Pe perioada valabilitătii prezentului acord Beneficiarul convine să furnizeze resursele suficiente pentru a corespunde nevoilor imediate ale majoritătii copiilor vulnerabili. Beneficiarul va raporta periodic A.S.U.D.I. cu privire la eforturile făcute pentru a corespunde nevoilor imediate ale acestor copii vulnerabili, inclusiv resursele de la buget folosite pentru a depăsi această criză curentă.

 

ARTICOLUL V

Diverse

 

SECTlUNEA 5. 1

Scrisori de implementare

 

A.S.U.D.I. poate emite scrisori de implementare întocmind, cu respectarea clauzelor prezentului acord, proceduri ulterioare de aplicare sau înregistrând un acord al părtilor cu privire la detaliile implementării.

 

SECTIUNEA 5.2 .

Mijloace de comunicare (Circulatia în informatiilor)

 

Beneficiarul convine să furnizeze A.S.U.D.I. informatii referitoare la situatia economică si financiară si programe înrudite cu cele ale Beneficiarului, solicitate în scris în mod rezonabil, de A.S.U.D.I. Orice notificare, solicitare, documentare sau alte comunicări transmise de către o parte celeilalte părti, în conformitate cu prezentul acord, se va face în scris si va fi considerată dată sau transmisă în timp, atunci când va fi remisă către o astfel de parte la următoarea adresă:

 

Beneficiar:

Ministrul finantelor,

Guvernul României

Bucuresti, România

 

A.S.U.D.I.:

Directorul Misiunii

Misiunea A.S.U.D.I. în România

Bucuresti, România.

 

Toate aceste comunicări vor fi întocmite în limba engleză în afara situatiei în care părtile convin în scris altfel. În cazul schimbării adreselor acestea vor putea fi remise către cei mai sus mentionati printr-o notificare scrisă.

 

SECTIUNEA 5.3

Reprezentare

 

În scopurile relevante pentru prezentul acord Beneficiarul va fi reprezentat de către persoana care detine sau care actionează în numele ministrului finantelor, Guvernului României si A.S.U.D.I. va fi reprezentată de către persoana care detine sau actionează în numele directorului A.S.U.D.I. în România, care, prin notificare scrisă, poate desemna reprezentanti suplimentari. Numele reprezentantilor Beneficiarului, cu specimenul de semnătură va fi transmis căfre A.S.U.D.I care poate accepta, ca fiind autorizat, în timp util, drice instrument semnat de fiecare dintre acesti reprezentanti în legătură cu implementarea prezentului acord, până la primirea unei notificări scrise sau a revocării autoritătii acestora.

 

SECTIUNEA 5.4

Amendament

 

Prezentul acord poate fi modificat (amendat) prin executarea de amendamente, respectiv de modificări scrise, de către reprezentantii, autorizati ai ambelor părti.

 

SECTIUNEA 5.5

Limba în care este redactat acordul

 

Prezentul acord este redactat în limba engleză.

 

SECTIUNEA 5.6

Consultări

 

Părtile se vor consulta periodic cu privire la implementarea prezentului acord.

 

SECTIUNEA 5.7

Data intrării în vigoare

 

Prezentul acord va intra în vigoare în momentul semnării lui  de ambele părti.

Drept care, Guvernul României si Statele Unite ale Americii, fiecare actionând prin reprezentantii săi autorizati în mod corespunzător, au întocmit prezentul acord pentru a fi semnat în numele lor si remis la data si anul mentionate în scris.

 

Pentru Guvernul României,

Decebal Traian Remes,

ministrul finantelor

Hájdu Gábor,

ministrul sănătătii

Departamentul pentru protectia copilului

dr. Cristian Tăbăcaru,

secretar de stat.

Secretariatul de stat pentru persoanele cu handicap

dr. Gabriela Popescu,

secretar de stat

Pentru Statele Unite ale Americii,

James C. Rosapepe,

Ambassador

Misiunea Statelor Unite ale Americii în România

Denny Robertson,

Directorul Misiunii A.S.U.D.I. în România