MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XII - Nr. 347     LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE     Marti, 25 iulie 2000

 

SUMAR


DECRETE

 

310. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadă unui colonel din Ministerul de Interne si trecerea acestuia în rezervă

 

318. - Decret privind înaintarea în gradul de general de divizie a unui general de brigadă din Ministerul de Interne

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE

ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

216. - Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor tehnice privind aprobarea de tip a echipamentelor si produselor pentru nave maritime, prevăzute de conventiile internationale la care România este parte, cod MT.RNR-EM-2000.

 

291. - Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea Instructiunilor de inspectie privind sistemul armonizat de inspectare si certificare, cod MT.RNR-I/SAIC-2000 aplicabile navelor comerciale maritime sub pavilion român.

 

503. - Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea tarifelor privind prestatiile de servicii specifice efectuate de către Centrul de Perfectionare a Personalului din Marina Civilă si Calificare Personal pentru Exploatare Portuară Constanta.

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

92/1.765. - Ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al presedintelui Colegiului Medicilor din România pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate pentru anul 2000, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 399/2000

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea gradului de general de brigadă unui colonel din Ministerul de Interne

si trecerea acestuia în rezervă

 

În temeiul art. 94 lit. b) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 43 alin. 1 lit. a), al art. 45 lit. a), al art. 66 alin. 1 si al art. 109 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,

având în vedere propunerea ministrului de interne,

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

Art. 1. - Pe data de 31 iulie ziua se acorda gradul de general de brigadă colonelului Staicu Dumitru Ion.

Art. 2. - Pe data de 31 iulie 2000 generalul de brigadă Staicu Dumitru Ion se trece în rezervă prin aplicarea art. 85 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2)

din Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

 

Bucuresti, 18 iulie 2000.

Nr. 310.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind înaintarea în gradul de general de divizie a unui general de brigadă din Ministerul de Interne

 

În temeiul art. 94 lit. b) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 45 lit. a), al art. 58 si al art. 109 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,

având în vedere propunerea ministrului de interne,

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

Articol unic. - Generalul de brigadă Carp Aghachi Gheorghe se înaintează în gradul de general de divizie.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

 

Bucuresti, 21 iulie 2000.

Nr. 318.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor tehnice privind aprobarea de tip a echipamentelor

si produselor pentru nave maritime, prevăzute de conventiile internationale la care România este parte, cod MT.RNR-EM-2000

 

Ministrul transporturilor,

în temeiul prevederilor art. 12 lit. d), m) si s) si ale art. 13 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobată si modificată prin Legea nr. 197/1998, republicată,

având în vedere prevederile art. 69, 70 si ale art. 83 pct. 1 din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993, si ale Directivei Consiliului Uniunii Europene nr. 96/98/CE din 20 decembrie 1996 privind echipamentul maritim, astfel cum a fost amendată prin Directiva Comisiei Uniunii Europene nr. 98/85/CE din 11 noiembrie 1998,

în aplicarea dispozitiilor art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 privind navigatia civilă, ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 302/1991 privind înfiintarea si organizarea Regiei Autonome "Registrul Naval Român”, precum si ale art. 2 pct. 4 si ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 263/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările si completările ulterioare,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele tehnice privind aprobarea de tip a echipamentelor si produselor pentru nave maritime, prevăzute de convenitile internationale la care România este parte, cod MT.RNR-EM-2000, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Supravegherea tehnică si inspectiile prin care se certifică respectarea normelor tehnice prevăzute la art. 1 se efectuează de către Regia Autonomă "Registrul Naval Român", organism tehnic specializat, care functionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor.

Art. 3. - Regia Autonomă "Registrul Naval Român" va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 90 de zile de la data publicării lui.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice dispozitii contrare îsi încetează aplicabilitatea.

 

Ministrul transporturilor,

Traian Băsescu

 

Bucuresti, 20 martie 2000.

Nr. 216.


*) Anexa se pune la dispozitia celor interesati prin Regia Autonomă Registrul Naval Român.

 

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea instructiunilor de inspectie privind Sistemul armonizat de inspectare

si certificare, cod MT.RNR-I/SAIC-2000 aplicabile navelor comerciale maritime sub pavilion român

 

Ministrul transporturilor,

în temeiul prevederilor art. 12 lit. d) si m) si ale art. 13 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobată si modificată prin Legea nr. 197/1998, republicată,

în aplicarea prevederilor art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 privind navigatia civilă, ale art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 53/1999 privind aderarea la unele protocoale si acceptarea unor amendamente la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, încheiată la Londra la 1 noiembrie 1974, la Conventia internatională din 1966 asupra liniilor de încărcare, încheiată la Londra la 5 aprilie 1966, si la Conventia internatională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la 17 februarie 1978, si ale art. 5 alin. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 302/1991 privind înfiintarea si organizarea Regiei Autonome "Registrul Naval Român",

în baza prevederilor art. 3 pct. 1, 16 si 46, precum si ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 263/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările si completările ulterioare,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă instructiunile de inspectie privind sistemul armonizat de inspectare si certificare, cod MT. RNR-I/SAIC-2000, aplicabile navelor comerciale maritime sub pavilion român, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Regia Autonomă "Registrul Naval Român" va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice dispozitii contrare îsi încetează aplicabilitatea.

 

Ministrul transporturilor,

Traian Băsescu

 

Bucuresti, 14 aprilie 2000.

Nr. 291.


*) Anexa se pune la dispozitie celor interesati prin Regia Autonomă "Registrul Naval Român".

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea tarifelor privind prestatiile de servicii specifice efectuate de către

Centrul de Perfectionare a Personalului din Marina Civilă si Calificare Personal pentru Exploatare Portuară Constanta

 

Ministrul transporturilor,

în temeiul art. 14 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobată si modificată prin Legea nr. 197/1998, republicată, precum si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 263/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările si completările ulterioare,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă tarifele privind prestatiile de servicii specifice efectuate de Centrul de Perfectionare a Personalului din Marina Civilă si Calificare Personal pentru Exploatare Portuară Constanta, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Centrul de prefectionare a Personalului din Marina Civilă si Calificare Personal pentru Exploatare Portuară Constanta va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Anca Boagiu

 

Bucuresti. 5 iulie 2000.

Nr. 503.

 

ANEXĂ

 

TARIFELE

privind prestatiile de servicii specifice efectuate de Centrul de Perfectionare a Personalului din Marina Civilă si Calificare Personal pentru Exploatare Portuară Constanta

 

Denumirea

       U.M.

Tarif - lei

0

         1

2

 

Cursuri de perfectionare

lei/zi cursant

 

Tariful mediu 140.613

(pe total zile cursanti)

- pentru personalul brevetat

- pentru personalul nebrevetat

lei/zi cursant

lei/zi cursant

143.500

134.000

Cursuri de calificare

lei/zi cursant

46.000

                                  

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI

DE SĂNĂTATE Nr. 92/19 iulie 2000

COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA

Nr. 1.765/19 iulie 2000

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile

acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate pentru anul 2000, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 399/2000

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si presedintele Colegiului Medicilor din România, în temeiul:

 - art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 399/2000 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate pentru anul 2000;

- prevederilor Statutului Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 19 martie 1999, cu modificările si completările ulterioare;

- Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, cu modificările si completările ulterioare;

- Legii nr. 74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, înfiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din România,

emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate pentru anul 2000, aprobat prin Hotărărea Guvernului nr. 399/2000, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

prof. dr. Alexandru Ciocâlteu

Presedintele Colegiului Medicilor din România,

prof. dr. Mircea Cinteză

 


*) Anexa se publică ulterior.