MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XII - Nr. 348     LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE     Miercuri, 26 iulie 2000

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

            137. - Lege privind regimul juridic al terenului aferent Palatului Parlamentului României

 

            312. - Decret pentru promulgarea Legii privind regimul juridic al terenului aferent Palatului Parlamentului României

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            614. - Hotărâre pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumelor destinate actiunilor prevăzute la lit. a)-d) si f)-h) din anexa nr. 3/11 la Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            149. - Ordin al presedintelui Comisiei Nationale pentru Statistică privind stabilirea persoanelor împuternicite să constate contraventii si să aplice amenzi pentru contraventiile prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii publice, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind regimul juridic al terenului aferent Palatului Parlamentului României

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Art. 1. - (1) Terenul aferent Palatului Parlamentului României, astfel cum a fost delimitat prin anexa la Hotărârea Guvernului nr. 718/1991 si prin Hotărârea Guvernului nr. 372/1993, este si rămâne în domeniul public al statului si în administrarea Parlamentului României, prin Camera Deputatilor.

            (2) Deciziile privitoare la destinatia si folosirea terenului prevăzut la alin. (1) se iau prin hotărâre a Parlamentului.

            (3) Prin exceptie de la prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, schimbarea regimului juridic al terenului prevăzut la alin. (1) se poate dispune numai prin lege.

            Art. 2. - Persoanele fizice sau juridice care au fost expropriate pentru cauză de utilitate publică de terenuri care se află în perimetrul terenului aferent Palatului Parlamentului României, prevăzut la art. 1, vor putea valorifica eventualele pretentii potrivit Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică.

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 29 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ULM NICOLAE SPINEANU

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 29 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art 74 alin.. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

MIRON TUDOR MITREA

 

Bucuresti, 24 iulie 2000.

Nr. 137.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind regimul juridic al terenului

aferent Palatului Parlamentului României

 

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea privind regimul juridic al terenului aferent Palatului Parlamentului României si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

 

Bucuresti, 21 iulie 2000.

Nr. 312.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumelor destinate actiunilor prevăzute la lit. a)-d) si f)-h)

din anexa nr. 3/11 la Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000

 

            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale Notei din anexa nr. 3/11 la Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă modul de repartizare si de utilizare a sumelor destinate actiunilor prevăzute la lit. a)-d) si f)-h) din anexa nr. 3/11 la Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 195 bis din 5 mai 2000, după cum urmează:

            a) Departamentului pentru Protectia Minoritătilor Nationale, pentru realizarea actiunilor prevăzute la lit. a)-c) si h) din anexa nr. 3/11 la Legea nr. 76/2000, suma de 68.621.000 mii lei, conform destinatiilor mentionate în anexa nr. 1;

            b) Departamentului pentru comunicare, pentru realizarea actiunilor prevăzute la lit. f) si g) din anexa nr. 3/11 la Legea nr. 76/2000, suma de 5.500.000 mii lei, conform destinatiilor mentionate în anexa nr. 2;

            c) Departamentului pentru Relatiile cu Românii de peste Hotare, pentru realizarea actiunilor prevăzute la lit. d) din anexa nr. 3/11 la Legea nr. 76/2000, suma de 15.000.000 mii lei, conform destinatiilor mentionate în anexa nr. 3.

            Art. 2. - Secretariatul General al Guvernului execută operatiunile financiare privind fondurile transferate, potrivit Legii nr. 76/2000, în bugetul acestuia, destinate realizării actiunilor prevăzute la lit. a)-d) si f)-h) din anexa nr. 3/11 la Legea nr. 76/2000. Eliberarea fondurilor către destinatarul acestor actiuni se face de Secretariatul General al Guvernalui pe baza fundamentărilor privind legalitatea, oportunitatea, necesitatea si economicitatea acestora, elaborate de departamentele de specialitate, si răspunde numai de încadrarea sumelor alocate în limitele stabilite prin prezenta hotărâre.

            Art. 3. - (1) Răspunderea privind utilizarea si justificarea sumelor pe destinatiile prevăzute în anexele nr. 1 lit. B-D, nr. 2 si 3 revine Departamentului pentru Protectia Minoritătilor Nationale, Departamentului pentru Comunicare si Departamentului pentru Relatiile cu Românii de peste Hotare, după caz, iar pentru sumele prevăzute în anexa nr. 1 lit. A revine, potrivit legii, organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor ntionale.

            (2) Supravegherea utilizării de către organizatiile cetătenilor aparitinând minoritătilor nationale a sumelor prevăzute în anexa nr. 1 lit. A, potrivit destinatiilor legale, se exercită de Departamentul pentru Protectia Minoritătilor Nationale.

            Art. 4. - Justificarea sumelor prevăzute în anexele nr. 1 lit. B-D, si nr. 2 si 3, alocate pe baza fundamentărilor prevăzute la art. 2, se face de către Departamentul pentru Protectia Minoritătilor Nationale, Departamentul pentru Comunicare si Departamentul pentru Relatiile cu Românii de peste Hotare prin prezentarea de documente legale din care să rezulte utilizarea sumelor pe destinatiile prevăzute în notele de fundamentare.

            Art. 5. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Radu Stroe

Ministru delegat pe lângă primul-ministru

pentru minorităti nationale,

Peter Eckstein Kovács

Secretar de stat,

seful Departamentului pentru Comunicare,

Gabriela Vrânceanu Firea

Secretar de stat,

seful Departamentului pentru Relatiile

cu Românii de peste Hotare,

Viorel Badea

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

 

Bucuresti, 13 iulie 2000.

Nr. 614.

 

ANEXA Nr 1

 

REPARTIZAREA

vederea realizării actiunilor prevăzute la lit. a)-c) si h)

din anexa nr. 3/11 la Legea nr. 76/2000

 

            TOTAL GENERAL: 68.621.000 mii lei,

            din care:

            A. Sume alocate pentru sprijinirea activitătilor desfăsurate de organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale, altele decât cele care primesc subventii de la bugetul de stat în baza dispozitiilor Legii partidelor politice nr. 2711996 pentru acoperirea partială a următoarelor cheltuieli:

            - cheltuieli materiale pentru functionarea sediilor si sediilor filialelor, precum si pentru lucrările de întretinere si reparatii ale acestora;

            - cheltuieli de personal;

- cheltuieli pentru presă, carte si publicatii;

- cheltuieli pentru organizarea de actiuni culturale, stiintifice, simpozioane si alte asemenea manifestări organizate în tară si în străinătate;

- cheltuieli pentru învestitii în bunuri mobile si imobile necesare pentru activitatea organizatiilor.

           

Nr.

crt.

Organizatia

Sumele alocate - mii lei-

0

1

2

1.

Uniunea Armenilor din România

3.800.000

2.

Uniunea Democratică a Slovacilor si Cehilor din România

2.090.000

3.

Uniunea Ucrainenilor din România

7.100.000

4.

Forumul Democrat al Germanilor din România

3.900.000

5.

Comunitatea Rusilor Lipoveni din România

3.040.000

6.

Uniunea Elenă din România

3.550.000

7.

Uniunea Sârbilor din România

2.920.000

8.

Partida Romilor

8.900.000

9.

Uniunea Democrată Turcă din România

2.435.000

10.

Uniunea Polonezilor din România "Dom Polski"

1.710.000

11.

Comunitatea Italiană din România         

1.710.000

12.

Federatia Comunitătilor Evreiesti din România

2.880.000

13.

Uniunea Culturală a Albanezilor din România

1.290.000

14.

Comunitatea Bulgarilor "Bratstvo" din România

3.040.000

15.

Uniunea Croatilor din România

1.335.000

16.

Societatea Maghiară de Cultură din Transilvania

9.500.000

17.

Uniunea Democratică a Tătarilor Turco-Musulmani din România

3.400.000

TOTAL :

62.600.000

B. Suma alocată pentru finantarea unor actiuni comune realizate       de organizatiile ce apartin minoritătilor nationale sau initiate de Departamentul pentru Protectia Minoritătilor Nationale, pe bază de programe si proiecte

3.900.000

C. Suma alocată pentru finantarea unor programe si proiecte în cadrul "Campaniei europene pentru combaterea rasismului, xenofobiei, antisemitismului si intolerantei

900.000

D. Contributii la programele realizate cu finantare internatională pentru proiecte de îmbunătătire a situaiiei socio-medico-educative a romilor - cheltuieli de capital

1.221.000

 

ANEXA Nr. 2

 

REPARTIZAREA

sumelor alocate Departamentului pentru Comunicare în vederea realizării actiunilor prevăzute

la lit. f) si g) din anexa nr. 3/11 la Legea nr. 76/2000

 

TOTAL GENERAL: 5.500.000 mii lei, din care:

 

a) pentru promovarea imaginii si a intereselor României peste hotare - 2.500.000 mii lei, după cum urmează:

- achizitionarea si editarea unor materiale în limbi străine, cu caracter promotional, de prezentare a României în străinătate (pliante, brosuri, cărti, albume, hârti, obiecte de artizanat, casete video, compact discuri, casete cu muzică populară), care să creeze si să mentină o opinie publică externă favorabilă României;

- tinantarea unor actiuni de lobby (seminarii, colocvii, congrese, reuniuni internationale, târguri internationale) organizate de către departament;

- realizarea de produse multimedia (clipuri publicitare, filme promotionale de scurt metraj, compact discuri, casete audio si video);

-cumpărarea de spatii promotionale în  publicatiile internationale si de spatii de emisie la posturi de televiziune din străinătate;

- invitarea reprezentantilor unor publicatii, posturi de radio si de televiziune internationale de prestigiu, cu acoperirea cheltuielilor de sejur pe teritoriul României;

b) pentru realizarea, în cazuri justiticate, de actiuni cu caracter stiintific si social-cultural, prin institutii, asociatii si alte persoane juridice, pe bază de licitatie publică, selectie de oferte, conform prevederilor legale în vigoare - suma de 3.000.000 mii lei, după cum urmează:

- editarea unor brosuri, pliante în limba română (componenta Guvernului, Programul de guvernare, buletine informative etc.) în scopul informării opiniei publice asupra activitătii Guvernului României;

- comandarea de sondaje de opinie;

- traducerea unor materiale pe diferite teme economico-sociale si legislative, care vor apărea pe pagina web a Guvernului;

- finantarea organizării de reuniuni, simpozioane si alte activităti de comunicare;

- cheltuieli cu organizarea reuniunilor Grupului de comunicare interministerială si ale Grupului de comunicare la nivelul prefecturilor;

- abonamente la reviste;

- suma de 300.000 mii lei, reprezentând sprijin financiar pentru editarea ziarelor "Adevărul Harghitei", judeiul Harghita, si "Cuvântul Nou", judetul Covasna, ce se va acorda în mod egal prin transfer în transe lunare;

- activităti neprevăzute, în concordantă cu atributiile departamentului, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 182/2000;

- cheltuieli pentru plata T.V.A. etc., taxe ce nu pot fi suportate din IDF Grant No. TF 021757 din 2 februarie 1999, pentru cresterea capacitătii de comunicare a măsurilor economice ale Guvernului;

- suma în lei, echivalentă cu suma de 6.500 dolari S.U.A., reprezentând contributia contractuală a departamentului la Grantul obtinut de la Banca Mondială No. TF 021757. din 2 februarie 1999, pentru cresterea capacitătii de comunicare a măsurilor economice ale Guvernului;

- finantarea unor evenimente culturale de interes national;

 - finantarea unor manifestări care asigură promovarea imaginii si a intereselor României prin cultură.

 

ANEXA Nr. 3

 

REPARTIZAREA

sumelor alocate Departamentului pentru Relatiile cu Românii de peste Hotare, în vederea realizării actiunilor prevăzute la lit. d) din anexa nr. 3/11 la Legea nr. 76/2000

 

 TOTAL GENERAL: 15.000.000 mii lei, utilizate pentru:

 

            A. Realizarea celor 10 programe:

            1. Programul Biserica românilor           

Se va acorda sprijin financiar:

- Bisericii Ortodoxe Române din satul Apateu, Ungaria  - 20.000 dolari S.U.A.

- Bisericii Ortodoxe Române din satul Hagi-Curda Camasovca), Republica Moldova - 25.000 dolari S.U.A.

-Bisericii Ortodoxe Române din orasul Ierihon, Israel - 20.000 dolari S.U.A.

-Bisericii Ortodoxe Române din satul Horecea, regiunea Cernăuti - 16.800 dolari S.U.A. 

-Bisericii Ortodoxe Aromâne "Schimbarea la fată - Sfântul Sotir" din orasul Korcea, Albania - 140.000 dolari S.U.A.

-Bisericii Ortodoxe "Sfântul Dumitru si a tuturor Sfintilor", Parohia satului Cania, judet ul Cahul, Mitropolia Basarabiei, Republica Moldova - 1,5 miliarde lei

-Bisericii "Sfinttii Apostoli Petru si Pavel si Drept Credinciosul Stefan cel Mare" din comuna Voloca, satul Hrusăuti, regiunea Cernăuti - 1,2 miliarde lei  

 si altor biserici, conform programului;

 

2. Programul Scoala românească;

3. Programul Limba română;

4. Programul Lex;

5. Programul Cultivarea însemnelor românesti;

6. Programul Librăria românească;

7. Programul Biblioteca românească;

8. Programul Centrul de afaceri;

9. Programul Înfiintarea unor birouri de sprijin în interiorul comunitătilor românesti;

10. Programul Cercetare interdisciplinară.

B. Alte actiuni, necesare si oportune de îndeplinit, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 971/1998 pentru înfiintarea, organizarea si functionarea Departamentului pentru Relatiile cu Românii de peste Hotare, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 183/2000.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

COMISIA NATIONALĂ PENTRU STATISTICĂ

 

ORDIN

privind stabilirea persoanelor împuternicite să constate contraventii si să aplice amenzi pentru contraventiile prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii publice, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

Presedintele Comisiei Nationale pentru Statistică,

în temeiul art. 19 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii publice, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în baza art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr: 677/1998 privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale pentru Statistică,

emite prezentul ordin.

Art. 1. - Directorii generali si directorii din cadrul Comisiei Nationale pentru Statistică, ai directiilor generale judetene de statistică, precum si directorul general si directorul general adjunct ai Directiei Generale de Statistică a Municipiului Bucuresti sunt împuterniciti să constate contraventii si să aplice amenzi potrivit prevederilor art. 19 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii publice, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Se aprobă modelul legitimatiei persoanelor împuternicite potrivit art. 1 si formularul-tip privind procesul verbal de constatare a contraventiei, prevăzute în anexele nr. 1 si 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Comisiei Nationale pentru Statistică,

Victor Dinculescu

 

Bucuresti, 22 iunie 2000.

Nr. 149.

 

ANEXA Nr. 1

 

MODEL DE LEGITIMATIE

 

Copertă

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 COMISIA NATIONALĂ PENTRU STATISTICĂ

 

Interior

 

LEGITIMATlE

Nr ........................................................

Numele ...................................................................

Prenumele ,..............................................................

Functia ....... ................................................................ Buletin/Carte de identitate seria ................ nr. ...... , eliberat de Sectia de politie .......... ........... . ...

la data de ... ..................., este împuternicit să constate contraventiile si să aplice sanctiunile pentru contraventiile constatate, potrivit art. 19 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 9/1992, republicată, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 83/1999, scop în care organele de politie vor acorda sprijinul necesar.

 

Presedintele C.N.S.,

 

Interior

 

Vize anuale

2000

2001

2002

2003

2004

2005

 

COMISIA NATIONALĂ PENTRU STATISTICĂ

Directia Generală de Statistică a Municipiului Bucuresti/

Directia Generală de Statistică a judetului ..............

 

ANEXA Nr. 2

 

PROCES-VERBAL DE CONSTATARE A CONTRAVENTIEI

Nr. ..............

 

Încheiat astăzi ..………………………………………….. localitatea ....................................

Subsemnatul(a) .…………….., în calitate  de............................. la …………………………… am constatat că . .......................................................

cu domiciliul în ...... ., str. ............................................ ,  nr. ........ ., bl. .......... ., sc. ......... ., ap. ........  în calitate de ....................................... la …….....cu sediul în ........... ................................................... , str. nr. ............., bl. ............, sc. ……….., ap. ………… nr. de înmatriculare la registrul comertului ............................, codul fiscal nr. ............................ , posesor al cărtii/buletinului de identitate/pasaportului seria ... ................. nr. ..........., emis de  ...................................... la data de .................... ..........., se face vinovat(ă) de următoarea(ele) faptă(e) .............................................................. săvârsită(e) la data de……………….., ora .............., faptă(e) prevăzută(e)si sanctionată(e) de art. ............. alin: ............. din Ordonanta Guvernului nr. 9/1992, republicată, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 83/1999.

Conform legii, contravenientul poate achita în termen de 48 de ore de la luarea la cunostintă a prezentului proces-verbal suma de .................................. lei la Comisia Natională pentru Statistică/Directia Generală de Statistică a Municipiului Bucuresti/Directia generală de statistică a judetului .............................. .

 

Aplic amendă de ......................................................... lei.

 

Agent constatator,

………………………………

Am primit copia de pe procesul-verbal Contravenient,

………………………………

 

Obiectiunile contravenientului si mijloacele de probă de care se va servi în cauză .......……….....

Observatiile agentului constatator ...............................................................................................

Contravenientul nu este de fată, refuză sau nu poate semna.

Martor: Numele .......... prenumele ..................................... , domiciliat(ă) în ........................... , str. .................................................... nr. ..............., bl. ............, sc. ............, ap. ............. ., posesor al cărtii/buletinului de identitate seria ....................... nr. .............. ., emis de ................ la data de .............

 

...................

(semnătura)

 

Împotriva prezentului proces-verbal se poate face plângere în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia, care se va depune împreună cu copia de pe procesul-verbal de constatare a contraventiei la organul care a aplicat sanctiunea.

Prezentul proces-verbal contine două pagini si a fost întocmit în ........... exemplare.

 

ÎNSTIINTARE DE PLATĂ

 

Amenda prevăzută în prezentul proces-verbal aveti obligatia să o achitati în termen de 15 zile de la data comunicării, urmând ca în acelasi termen să predati sau să trimiteti recomandat prin postă chitanta de plată la ........ ....................................... din localitatea ............................ , str. ...... nr. ............., judetul ......................... ...............................

În caz de neachitare a amenzii la termenul precizat, se va proceda la executarea silită, potrivit legii.

 

Semnătura organului care a aplicat sanctiunea  

…………………………………………………………

 

 Am luat cunostintă.

Contravenient ,

………………………………………