MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul IX - Nr. 354    LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE     Vineri, 28 iulie 2000

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

145. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 48/1999 pentru modificarea si completarea Legii audiovizualulul nr. 48/1992

 

324. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr.48/1999 pentru modificarea si completarea Legii audiovizualului nr. 48/1992

 

147. - Lege privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern

 

326. - Decret pentru promulgarea Legii privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern

 

149. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 5/2000 pentru completarea Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale si necorporale

 

 328. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 5/2000 pentru completarea Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale si necorporale

 

150. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 62/1999 privind înfiintarea Centrului de Management pentru Finantarea Învătământului Superior si a Cercetării Stiintifice Universitare

 

329. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 62/1999 privind înfiintarea Centrului de Management pentru Finantarea Învătământului Superior si a Cercetării Stiintifice Universtare

 

151. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 55/1999 pentru interzicerea publicitătii produselor din tutun în sălile de spectacol si interzicerea vânzării produselor din tutun minorilor

 

330. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 55/1999 pentru interzicerea publicitătii produselor din tutun în sălile de spectacol si interzicerea vânzării produselor din tutun minorilor

 

153. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 12/2000 pentru ratificarea Protocolului aditional suplimentar la Acordul dintre statele părti la Tratatul Atlanticului de Nord si celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul fortelor lor, adoptat la Bruxelles la 19 decembrie 1997

 

332. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.12/2000 pentru ratificarea Protocolului aditional suplimentar la Acordul dintre statele părti la Tratatul Atlanticului de Nord si celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul fortelor lor adoptat la Bruxelles la19 decembrie 1997

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 48/1999 pentru modificarea si completarea Legii audiovizualului nr. 48/1992

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 48 din 21 aprilie 1999 pentru modificarea si completarea Legii audiovizualului nr. 48/1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 23 aprilie 1999, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul I punctul 2, articolul 15 litera b) va avea următorul cuprins:

"b) art. 14 alin. (4), atunci când valabilitatea licentei de emisie si, implicit, a autorizatiei tehhice de functionare si a deciziei de autorizare se prelungeste cel mult cu durata termenelor legale de intrare în functiune a noii statii de emisie."

2. La articolul I punctul 3, articolul 18 alineatele (1) si (3) vor avea următorul cuprins:

„Art. 18. - (1) Agentia Natională pentru Comunicatii si Informatică poate propune Consiliului National al Audiovizualului, din motive de compatibilitate electromagnetică, modificarea frecventei prevăzute în licenta de emisie fără întreruperea serviciului, cu prevederea si cu asigurarea unei receptii de calitate echivalentă, precum si a altor caracteristici tehnice implicate.

(3) Agentia Natională pentru Comunicatii si Informatică va pune la dispozitie Consiliului National al Audiovizualului, la cerere si în măsura posibilitătilor tehnice, lista cuprinzând frecventele disponibile în banda 87,5-08 MHz, în vederea înlocuirii celor ocupate din banda 66-73 MHz, pentru posturile de radio care functionează în această bandă si numai pentru localitătile în care societătile respective nu detin licentă de emisie în banda 87,5-108 MHz. Aceste frecvente vor fi comunicate Consiliului Natioual al Audiovizualului în termen de 60 de zile de la solicitare. În termen de 30 de zile de la primirea frecventelor Consiliul National al Audiovizualului va efectua modificările necesare în licentele de emisie, cu respectarea termenelor de valabilitate prevăzute la art. 14 alin. (1). Titularii vor prezenta licentele modificate Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatică, în vederea obtinerii noii autorizatii tehnice de functionare, necesară pentru modificarea deciziei de autorizare."

3. La articolul I punctul 4, articolul 43 alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"Art. 43. - (1) Pentru licenlele de emisie si deciziile de autorizare, eliberate de Consiliul National al Audiovizualului, precum si pentru autorizatiile tehnice de functionare eliberate de Agentia Natională pentru Comunicatii si Informatică pentru statiile de radiodifuziune functionând în banda de frecvente 66-73 MHz se prelungeste, la cerere, durata de valabilitate până la data de 31 decembrie 2001, dacă nu există posibilitatea tehnică a înlocuirii acestora conform art. 18 alin. (3)."

Art. II. - Legea audiovizualului nr. 48/1992, publicată in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 25 mai 1992, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al Romăniei, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 26 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA IONESCU-QUINTUS

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 28 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

BOGDAN NICULESCU-DUVĂZ

 

Bucuresti, 26 iulie 2000.

Nr. 145.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 48/1999 pentru modificarea si completarea Legii audiovizualului nr. 48/1992

 

În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 48/1999 pentru modificarea si completarea Legii audiovizualului nr. 48/1992 si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

 

Bucuresti, 26 iulie 2000.

Nr. 324.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

                                                                                                                     

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Pensionarii din sistemul asigurărilor sociale de stat, din sistemul de pensii si asigurări sociale pentru agricultori, precum si pensionatii din celelalte sisteme proprii de asigurări sociale beneficiază anual de 6 călătorii simple cu reducere de 50% din tariful stabilit pentru călătoriile la trenul de persoane clasa a II-a, la transportul intern în comun.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) care nu au posibilitatea să călătorească pe calea ferată beneficiază optional de 6 călătorii simple cu reducere de 50% la transportul intern, auto sau naval, în comun între localităti.

(3) Călătoriile simple pentru pensionari, cu reducere de 50% din tariful stabilit pentru trenul de persoane clasa a II-a sau pentru mijloacele de transport intern, auto sau naval, vor fi asigurate atât de unitătile cu capital de stat, cât si de societătile comerciale cu capital privat.

(4) De facilitătile prevăzute la alin. (1) si (2) nu beneficiază pensionarii care au dreptul la călătorii gratuite stabilite în baza altor prevederi legale.

Art. 2. - Cheltuielile care decurg din aplicarea prezentei legi se suportă din bugetul de stat.

Art. 3. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2001.

(2) Până la termenul prevăzut la alin. (1) Guvernul va emite norme metodologice de aplicare.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 26 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA IONESCU-QUINTUS

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 28 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

BOGDAN NICULESCU-DUVĂZ

 

Bucuresti, 26 iulie 2000.

Nr. 147.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind reducerile acordate

pensionarilor pentru transportul intern

 

În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

 

Bucuresti, 26 iulie 2000.

Nr. 326.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 5/2000 pentru completarea Legii nr. 15/1994

privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale si necorporale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 5 din 21 ianaurie 2000 pentru completarea Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale si necarporale, emisă în temeiul art. 1 lit. B pct. 32 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 25 ianuarie 2000, cu următoarea modificare:

- La articolul I, după punctul 1 se introduce punctul 11 cu următorul cuprins:

"11. - La articolul 11 se introduce un nou alineat cu următorul cuprins:

«Amortizarea mijloacelor fixe care fac obiectul unui contract de leasing operational se calculează de finantator cu posibilitatea amortizării întregii valori a mijlocului fix minus valoarea reziduală prevăzută în contract, pe parcursul duratei contractului, dar nu mai putin de 3 ani.»

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 28 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ULM NICOLAE SPINEANU

 

Această lege a iost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 28 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

BOGDAN NICULESCU-DUVĂZ

 

Bucuresti, 26 iulie 2000.

Nr. 149.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 5/2000 pentru completarea Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale si necorporale

 

În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 5/2000 pentru completarea Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale si necorporale si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

 

Bucuresti, 26 iulie 2000.

Nr. 328.

 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 62/1999 privind înfiintarea Centrului de Management pentru Finantarea Învătământului Superior si a Cercetării Stiintifice Universitare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 62 din 24 august 1999 privind înfiintarea Centrului de Management pentru Finantarea Învătământului Superior si a Cercetării Stiintifice Universitare, emisă în temeiul art. 1 lit. J pct. 2 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 405 din 26 august 1999, cu următoarele modificări:

1. Titlul ordonantei va avea următorul cuprins: "Ordonantă privind înfiintarea Unitătii Executive pentru Finantarea Învătământului Superior si a Cercetării Stiintifice Universitare"

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - (1) Se aprobă înfiintarea Unitătii Executive pentru Finantarea Învătământului Superior si a Cercetării Stiintifice Universitare ca institutie publică cu personalitate juridică.

(2) Unitatea Executivă pentru Finantarea Învătământului Superior si a Cercetării Stiintifice Universitare este subordonată administrativ Ministerului Educatiei Nationale, iar functional, Consiliului National pentru Finantarea Învătământului Superior si Consiliului National al Cercetării Stiintifice din Învătământul Superior."

3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"Art. 2. - Unitatea Executivă pentru Finantarea Învătămăntului Superior si a Cercetării Stiintifice Universitare asigura activitatea executivă a Consiliului National pentru Finantarea Învătământului Superior si a Consiliului National al Cercetării Stiintifice din Învătământul Superior privind alocarea resurselor financiare de la bugetul de stat si din alte venituri pentru învătământul superior si cercetarea stiintifică din universităti."

4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"Art. 3. - Atributiile Unitătii Executive pentru Finantarea Învătământului Superior si a Cercetării Stiintifice Universitare sunt:

a) asistă Consiliul National pentru Finantarea Învătământului Superior si Consiliul National al Cercetării Stiintifice din Învătământul Superior în aplicarea politicilor elaborate de Ministerul Educatiei Nationale, pe baza propunerilor celor două consilii;

b) asigură conditiile materiale si financiare necesare organizării competitiilor pentru granturi, realizează intregul proces operativ pentru selectarea si auditarea proiectelor si programelor propuse spre finantare de cele două consilii si sprijină managementul financiar al acestora;

c) întocmeste documentatia pentru alocarea resurselor financiare de la bugetul de stat si din alte venituri pentru finantarea învătământului superior si a cercetării stiintifice universitare, în conformitate cu deciziile Consiliului National pentru Finantarea Învătămăntului Superior si ale Consiliului National al Cercetării Stiintifice din Învătământul Superior, pe baza legislatiei în vigoare;

d) asigură buna desfăsurare a activitătii curente a Consiliului National pentru Finantarea Învătământului Superior si a Consiliului National al Cercetării Stiintifice din Învătământul Superior în relatiile cu institutiile de învătământ superior, cu alte organizatii si institutii publice sau private;

e) administrează si gestionează resursele destinate activitătilor Consiliului National pentru Finantarea Învătâmântului Superior si ale Consiliului National al Cercetării  Stiintifice din Învătământul Superior, în conformitate cu deciziile celor două consilii, în conditiile legii."

5. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

"Art. 4. - Organizarea, functionarea, statul de functiuni si conditiile de încadrare ale Unitătii Executive pentru Finantarea Învătământului Superior si a Cercetării Stiintifice Universitare se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, aprobat prin ordin al ministrului educatiei Nationale, la propunerea Consiliului National pentru Finantarea Învătământului Superior si a Consiliului National al Cercetării Stiintifice din Învătământul Superior."

6. Articolul 5 va avea următorui cuprins:

"Art. 5. - (1) Numărul maxim de posturi-aprobat pentru Unitatea Executivă pentru Finantarea Învătământului Superior si a Cercetării Stiintifice Universitare este de 42, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate Ministerului Educatiei Nationale de la bugetul de stat.

(2) Personalul Unitătii Executive pentru Finantarea Învătământului Superior si a Cercetării Stiintifice Universitare se salarizează conform reglementărilor aprobate pentru personalul din administratia publică centrală.

(3) Pentru efectuarea lucrărilor de evaluare, monitorizare si audit Unitatea Executivă pentru Finantarea Învătământului Superior si a Cercetării Stiintifice Universitare are dreptul să utilizeze colaboratori externi, specialisti în domeniu, în calitate de experti, remunerati în conditiile legii, la propunerea Consiliului National pentru Finantarea Învătământului Superior si a Consiliului National al Cercetării Stiintifice din Învătământul Superior."

7. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

"Art. 6. - (1) Finantarea Unitătii Executive pentru Finantarea Învătământului Superior si a Cercetării Stiintifice Universitare se asigură din alocatii de la bugetul de stat si din alte surse, inclusiv din participarea la proiecte cu finantare internă sau internatională.

(2) Pehtru activităti de evaluare executate la cererea unor institutii din România sau din străinătate se pot percepe taxe ale căror cuantumuri vor fi stabilite de Consiliul National pentru Finantarea Învătământului Superior si de Consiliul National al Cercetării Stiintifice din Învătământul Superior si se aprobă prin ordin al ministrului educatiei nationale. Veniturile astfel obtinute vor rămâne la dispozitia Unitătii Executive pentru Finantarea Învătământului Superior si a Cercetării Stiintifice Universitare, în regim extrabugetar, si se vor utiliza pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de evaluare, conform prevederilor regulamentului prevăzut la art. 4. Soldul se reportează în anul următor cu aceeasi destinatie."

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 29 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ULM NICOLAE SPINEANU

 

Această lege a lost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 29 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE GAMEREI DEPUTA1'ILOR,

MIRON TUDOR MITREA

 

Bucuresti, 26 iulie 2000.

 Nr. 150.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 62/1999

privind înfiintarea Centrului de Management pentru Finantarea Învătământului Superior si a Cercetării Stiintifice Universitare

 

În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru Ordonantei Guvernului nr. 62/1999 privind înfiintarea Centrului de Management pentru Finantarea Învătământului Superior si a Cercetării Stiintifice Universitare si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

 

Bucuresti, 26 iulie 2000.

Nr. 329.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 55/1999

pentru interzicerea publicitătii produselor din tutun în sălile de spectacol si interzicerea vânzării produselor din tutun minorilor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 55 din 29 aprilie 1999 pentru interzicerea publicitătii produselor din tutun în sălile de spectacol si interzicerea vânzării produselor din tutun minorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 30 aprilie 1999, cu următoarele modificări:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - Se interzice orice fel de publicitate a produselor din tutun în sălile de spectacol."

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"Art. 2. - Se interzic vânzarea si oferirea produselor din tutun tinerilor sub 18 ani. Se interzic vânzarea produselor din tutun prin automate, la bucată si oferirea gratuită."

3. Articolul 5 se abrogă:

Art. II. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 55/1999 pentru interzicerea publicitătii produselor din tutun în sălile de spectacol si interzicerea vânzării produselor din tutun minorilor, cu modificările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 29 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ULM NICOLAE SPINEANU

 

Această lege a lost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 29 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

MIRON TUDOR MITREA

 

Bucuresti, 26 iulie 2000.

Nr. 151.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 55/1999

pentru interzicerea publicitătii produselor din tutun în sălile de spectacol si interzicerea vânzării produselor din tutun minorilor

 

În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 55/1999 pentru interzicerea publicitătii produselor din tutun în sălile de spectacol si interzicerea vânzării produselor din tutun minorilor si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

 

Bucuresti, 26 iulie 2000.

Nr. 330.

 

 

PARLAMENTUL ROMANIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 12/2000 pentru ratificarea Protocolului aditional suplimentar la Acordul dintre statele părti la Tratatul Atlanticului de Nord si celelalte state

participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul fortelor lor, adoptat la Bruxelles la 19 decembrie 1997

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 12 din 27 ianuarie 2000 pentru ratificarea

Protocolului aditional suplimentar la Acordul dintre statele părti la Tratatul Atlanticului de Nord si celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul fortelor lor,

adoptat la Bruxelles la 19 decembrie 1997, emisă în temeiul art. 1 lit. A pct. 15 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al Romăniei, Partea I, nr. 36 din 29 ianuarie 2000.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 11 mai 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

CONSTANTIN DAN VASILIU

 

Această lege a tost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 29 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

MIRON TUDOR MITREA

 

Bucuresti, 26 iulie 2000.

Nr. 153.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 12/2000 pentru ratificarea Protocolului aditional suplimentar la Acordul dintre statele părti

la Tratatul Atlanticului de Nord si celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul fortelor lor, adoptat la Bruxelles la 19 decembrie 1997

 

În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 12/2000 pentru ratificarea Protocolului aditional suplimentar la Acordul dintre statele părti la Tratatul Atlanticului de Nord si celelalte state participante la Parteneriatul pentru Pace cu privire la statutul fortelor lor, adoptat la Bruxelles la 19 dacembrie 1997 si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea 1.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

 

Bucuresti, 26 iulie 2000.

Nr. 332.