MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul IX - Nr. 355    LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE     Luni, 31 iulie 2000

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

         130. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian

 

         297. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernulul nr. 29/1997 privind Codul aerian

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian

 

         Parlamentul României adoptă prezenta lege.

         Art. 1. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 29 din 22 august 1997 privind Codul aerian, emisă în temeiul art. 1 lit. h) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorui Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 26 august 1997, cu următoarele modificări si completări:

         1. Articolul 1 alineatul 1 va avea următorul cuprins:

         "Art. 1. - Prevederile prezentului cod aerian se aplică tuturor activitătilor aeronautice civile, precum si tuturor persoanelor fizice sau juridice care desfăsoară activitătile aeronautice civile respective în spatiul aerian national si pe teritoriul României.

         2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

         "Art. 3. - În sensul prezentului cod aertan, termenii si definitiile utilizate au următorul înteles:

         3.1. accident - eveniment legat de operarea unei aeroraave, care se produce între momentul în care o persoană se îmbarcă la bordul acesteia cu intentia de a efectua un zbor si momentul în care toate persoanele aflate la bord sunt debarcate si în cursul căruia:

         a) o persoană este rănită grav sau mortal datorită faptului că se găseste:

         - în aeronavă:

         - în contact direct cu aceasta sau cu un obiect care este fixat în aeronavă;

         - în contact direct cu o parte oarecare a aeronavei, inclusiv cu părtile care se detasează din aceasta:

         - expusă direct aspiratiei sau suflului motoarelor ori elicelor;

         b) aeronava suferă deteriorări, avarii sau cedări structurale, care  alterează caracteristicile de rezistentă structurală sau performantele de zbor, necesită o reparatie importantă care nu poate fi făcută în mod normal cu mijloacele existente la bord sau necesită înlocuirea elementelor deteriorate;

         c) aeronava a fost distrusă;

         d) aeronava a dispărut sau este total inaccesibilă. Aeronava este considerată dispărută atunci când căutările s-au încheiat oficial si epava nu a fost localizată

Se exclud din categoria accidentelor următoarele situatii:

- la lit. a), decesul la bordul aeronavelor, provenit dintr-o cauză naturală; rănirea gravă sau decesul oricărei persoane aflate la bord, ca urmare a unei tentative de sinucidere sau a neglijente proprii; rănirile cauzate pasagerilor clandestini care se ascund in afara zonelor care sunt în mod normal accesibile pasagerilor si echipajulul;

- la. lit. b), când deteriorarea este limitată la accesoriile motorului sau când este vorba despre deteriorări limitate la elice, la extremitătile aripii, la antene, pneuri, frâne, carenaje sau mici perforatii în învelis si care nu periclitează siguranta în zbor sau la sol, a aeronavei;

3.2. act de interventie ilicită - act produs în mod ilicit, cu intentie, constând în:

a) violentă împotriva uneia sau mai multor persoane la bordul unei aeronave la sol si în zbor, dacă acel act poate să pericliteze siguranta aeronavei respective;

b) distrugere a unei aeronave în serviciu sau provocare de avarii unei astfel de aeronave, care o fac indisponibilă pentru zbor sau care îi pot periclita siguranta în zbor;

c) amplasare sau favorizare a amplasării prin orice mijloace a unui dispozitiv sau a unei substante care poate distruge o aeronavă aflată în serviciu sau îi poate provoca avarii care să o facă indisponibilă pentru zbor ori care îi poate periclita siguranta în zbor;

d) distrugere sau avariere a mijloacelor de navigatie aeriană sau de interventie în functionarea lor, dacă un asemenea act poate periclita siguranta aeronavelor în zbor;

e) comunicare intentionată a unor informatii false, punând astfel în pericol siguranta unei aeronave în zbor;

f) folosirea ilegală a oricărui dispozitiv, substantă sau armă pentru:

- producerea unui act de violentă împotriva uneia sau mai multor persoane, care provoacă rănirea gravă sau moartea acestora, pe un aeroport care deserveste aviatia civilă;

- distrugerea sau avarierea gravă a facilitătilor care apartin aviatiei civile sau a aeronavelor care nu sunt în serviciu, dar se află pe acel aeroport, ori pentru întreruperea serviciilor aeroportului, dacă un asemenea act pune în pericol sau poate periclita siguranta aeroportului;

3.3. activităti aeronautice civile - totalitatea activitătilor legate de proiectarea, constructia, atestarea, reparatia, întretinerea si operarea aeronavelor civile, a aerodromurilor sr a altor obieclive de infrastructura aeronauticii civile, de dirijarea si controlul traficului aerian, de informarea aeronautică si meteorologică a operatorilor aerieni, de pregătirea si perfectionarea personalului aeronautic civil, precum si a activitătilor aeronautice civile conexe acestora;

3.4. activităti aeronautice civile conexe - totalitatea serviciilor care contribuie direct la asigurarea desfăsurării activitătilor aeronautice civile;

3.5. administrator al aerodromului - persoana fizică sau juridică care conduce si gestionează un aerodrom aflat în proprietatea publică sau în proprietatea privată a unor persoarie fizice on juridice;

3.6. aerodrom - supratata delimitată pe pământ sau pe apă, care cuprinde, eventual, clădiri, instalatii si materiale destinată să fie utilizată, în totalitate sau în parte, pentru sosirea, plecarea si manevrarea la sol a aeronavelor. Aerodromul utilizat exclusiv pentru elicoptere se numeste heliport;

3.7. aeronavă - aparatul care se poate mentine în atmosferă cu ajutorul altor reactii ale aerului decât cele asupra suprafetei pământutui;

3.8. aeronave de stat - aeronavele folosite pentru servicii militare, vamale sau de politie;

3.9. aeroport - aerodromul deschis pentru operatiuni comerciale de transport aerian;

3.10. aeroport international - aeroportul nominalizat ca aeroport de intrare si de plecare, destinat traficului international al aeronavelor, si în care sunt asigurate facilitătile de control pentru trecerea frontierei de stat, pentru controlul vamal, de sănătate publică pentru controlul veterinar si fitosanitar, precum si pentru alte facilităti similare:

3.11. agent aeronautic civil - orice persoană fizică sau juridică autorizată să desfăsoare activităti aeronautice civile;

3.12. anchetă administrativă - activitatea concretă de identificare, de strângere si de analiză a informatiilor pentru determinarea cauzelor, emiterea concluziilor si, pe baza lor, stabilirea unor recomandări privind siguranta zborurilor, precum si formularea unor propuneri si recomandări de îmbunătătire a activitătilor în vederea prevenirii accidentelor si incidentelor de aviatie;

3.13. autorizare - confirmare oficială dată printr-un document eliberat în conformitate cu prevederile reglementărilor aeronautice române prin care se atestă capacitatea detinătorului de a desfăsura activitătile aeronautice civile mentionate în acest document;

3.14. autorizatie de operator aerian - documentul care atestă autorizarea unui operator aerian să efectueze activităti de lucru aerian sau de aviatie generală;

3.15. certificat de operator aerian - documentul care atestă capacitatea unui operator aerian de a efectua activităti de transport aerian civil;

3.16. certificat de navigabilitate - documentul individual, aflat obligatoriu la bordul fiecărei aeronave, prin care se atestă navigabilitatea acesteia;

3.17. drept de trafic - dreptul unui operator aerian autorizat de a transporta pasageri, bagaje, mărfuri si/sau postă pe o rută aeriană care deserveste două sau mai multe aeroporturi interne ori internationale;

         3.18. facilităti - totalitatea serviciilor si baza materială asociată acestora, asigurate pe un aerodrom în legătură cu intrarea si iesirea aeronavelor, persoanelor, bagajelor, mărfurilor si altele asemenea, în traficul aerian intern si international;

3.19. incident - un eveniment, altul decât un accident, asociat cu utilizarea unei aeronave, care afectează sau ar putea afecta siguranta exploatării;

3.20. licentiere - confirmarea oficială dată printr-un document eliberat de Ministerul Transporturilor, prin care se acordă detinătorului dreptul de a exercita activitătile aeronautice civile mentionate în acest document;

3.21. licentă de lucru în perimetrul infrastructurii aeroportuare - document individual prin care se acordă unui agent economic dreptul de a desfăsura activităti în perimetrul infrastructurii aeroportuare;

3.22. licentă de transport aerian - document individual prin care unui operator aerian autorizat i se acordă dreptul de a efectua operatiuni de transport aerian public, în conditiile prevăzută în licentă;

3.23. misiune - activitatea unui membru al echipajului din momentul în care acesta intră în serviciu, după o perioadă de odihnă corespunzătoare, dar înaintea începerii unui zbor sau a unei serii de zboruri, până în momentul în care acel membru al echipajului iese din serviciu după încheierea acelui zbor sau a seriei de zboruri;

3.24. navigabilitate - caracteristica aeronavei pregătite pentru zbor, constând în conformarea acesteia la reglementările de admisibilitate la zbor;

3.25. operarea aeronavei - folosirea aeronavei pentru scopuri de navigatie aeriană, care include navigarea aeronavei. Orice persoană fizică sau juridică care efectuează operatiuni cu aeronave, inclusiv în calitate de proprietar sau detinător, cu sau fără drept legal de comandă asupra aeronavei, va fi considerată angajată în operarea aeronavei în întelesul prezentului cod aerian;

3.26. operator aerian - persoana fizică sau juridică autorizată si/sau licentiată, angajată în operarea aeronavelor;

3.27. pilot comandant - pilotul responsabil cu comanda si siguranta aeronavei pe durata zborului;

3.28. plan de zbor - ansamblu de informatii specifice unui zbor planificat sau unei portiuni din acesta, transmise organelor care asigură serviciile de navigatie aeriană;

3.29. reglementări aeronautice - norme, proceduri sau standarde specifice activitătilor aeronautice civile;

3.30. securitatea aeronautică - ansamblu de măsuri, resurse materiale si forte umane, coordonate, mobilizate si utilizate în scopul protectiei aeronauticii civile împotriva actelor de interveniie ilicite;

3.31. serviciu de navigatie aeriană - termen generic ce include serviciile de trafic aerian, serviciul de telecomunicatii aeronautice, serviciile pentru asigurarea asistentei meteorologice a navigatiei aeriene, serviciile de căutare si salvare, precum si serviciile de informare aeronautică. Aceste servicii sunt asigurate în timpul tuturor fazelor de operare: apropiere, aerodrom si rută;

3.32. servitute aeronautică - conditii, restrictii, obligatii, impuse sau recomandate de prevederile reglementărilor-aeronautice nationale si/sau internationale în interesul sigurantei zborului aeronautic;

3.33. siguranta zborului - capacitate a activitătii aeronautice constând în evitarea atectării sănătătii sau pierderii de vieti omenesti, precum si a producerii de pagube materiale;

3.34. tehnică aeronautică - tehnica folosită în aeronautică, care intră sub incidenta normelor privind siguranta zborului;

3.35. trafic aerian - ansamblu de aeronave aflate în zbor la un moment dat, într-un spatiu aerian determinat, si, respectiv, de aeronave care se află în suprafata de manevră a unui aerodrom;

3.36. transportatoraerian - operator aerian autorizat, detinător al unei licente de transport aerian în termen de valabilitate;

3.37. zonă de sigurantă - zonă adiacentă a unui aerodrom, indiferent de proprietar, definită cu scopul de a limita înăltimea obstacolelor si de a preveni efectele negative de orice natură, directe si/sau indirecte, asupra operării aeronavelor si ansamblutui activitătilor aeronautice - în interesul sigurantei zborurilor aeronavelor si securitătii aeronautice;

3.38. zonă de protectie - zona adiacentă amplasamentelor mijloacelor de navigatie aeriană si meteorologice, indiferent de proprietar, delimitată cu scopul de a preveni interferentele negative de orice natură, directe si/sau indirecte, asupra performantelor operationale ale acestor echipamente - în interesul sigurantei zborului aeronavelor;

3.39. Zbor V.F.R. - zbor efectuat după regulile zborului la vedere:

3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

"Art. 4. - Ministerul Transporturilor, in calitate de organ de specialitate al administratiei publice centrale si de autoritate de stat in domeniul aviatiei civile, are următoarele atributii specifice:

a) elaborează strategia de dezvoltare a aviatiei civile în conformitate cu politica economică a Guvernului si cu planurile de dezvoltare a transporturilor:

b) emite, în conformitate cu strategia de dezvoltare, precum si cu reglementările si recomandările organizatiilor internationale de aviatie civilă la care România este parte contractantă, reglementări specifice care stau la baza desfăsurării serviciilor de transport aerian si a exploatării infrastructurii aferente, precum si a celorlalte activităti aeronautice civile;

c) reprezintă Guvernul, în domeniul aviatiei civile, în organismele internationale specifice si in relaliile bilaterale cu alte state;

d) asigură administrarea proprietăiii publice a statului din domeniul aviatiei civile;

e) emite reglementări obligatorii de autorizare si/sau de licentiere a agentilor aeronautici si a operatorilor civili pentru efectuarea activitătilor aeronautice civile, eliberează, prelungeste valabilitatea, validează, echivalează, suspendă si retrage documentele de autorizare si/sau de licentiere a agentilor aeronautici si a operatorilor civili:

f) emite reglementări aeronautice obligatorii privind siguranta traficului în transporturile aeriene si supraveghează respectarea acestora;

g) emite reglementări aeronautice obligatorii pentru efectuarea

transporturilor aeriene de mărfuri periculoase;

h) asigură reglementarea si organizarea circulatiei aeronavelor civile în spatiul aerian national, în colaborare cu organele specializate ale Ministerului Apărării Nationale;

i) Coordonează sistemul de securitate în domeniul aviatiei civile;

j) anchetează incidentele si accidentele din domeniul aviatiei civile;

k) organizează si exercită activitătile de registru, de inspectie si de control în aviatia civilâ:

l) asigură certificarea tehnicii de aviatie civilă;

m) emite reglementări aeronautice obligatorii privind atestarea, certificarea, licentierea si brevetarea personalului aeronautic civil, organizează examene si emite atestate, certificate, licente si brevete pentru această categorie de personal;

n) gestionează trecventele de telecomunicatii alocate aviatiei civile;

o) asigură organizarea si functionarea serviciilor civile de navigatie aeriană în spatiul aerian al României, aprobă survolarea teritoriului national al României, organizat potrivit art. 10, precum si decolarea si aterizarea aeronavelor civile de pe si pe aeroporturile situate pe teritoriul României, în conformitate cu prevederile reglementărilor aeronautice speciiice;

p) autorizează efectuarea de lucrări în zonele de sigurantă si de protectie a infrastructurilor de transport aerian civil;

r) asigură împreună cu organele specializate ale ministerelor abilitate prin lege asistenta operatiunilor de căutare si de salvare a aeronavelor civile implicate în accidente:

s) emite reglementări pentru uniformizarea definitiilor si a abrevierilor utilizate în aviatia civilă, în conformitate cu legisla[ta internatională:

t) autorizează functionarea aerodromurilor civile:

u) organizează activitatea pentru constituirea fondului propriu de date statistice din domeniul aviatiei civile:

v) aprobă tarifele de utilizare a infrastructurilor de transport aerian de interes public naiional:

x) asigură cadrul legislativ si reglementările necesare pentru dezvoltarea unui mediu concurential normal în domeniul transporturilor aeriene;

y) aprobă tarifele de examinare a personalului aeronautie civil în vederea obtinerii atestatelor, certificetelor, brevetelor si licentelor;

z) aprobă tarifele pecepute de către societătile comerciale, institutiile publice si organismele tehnice specializate, ca urmare a prestării activitătilor pentru care le-au fost delegate competente în conformitate cu prevederile prezentei legi."

4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

"Art. 5. - Ministerul Transporturilor asigură, direct sau prin delegare de competentă unor organisme tehnice specializate, institutii publice sau, după caz, societăti comerciale autorizate, elaborarea si punerea în aplicare a reglementărilor aeronautice corespunzătoare, pregătirea si perfectionarea profesională, precum si atestarea personalului aeronautic civil, certificarea tehnicii de aviatie civilă, înmatricularea aeronavelor civile, inspectia si controlul acestora, controlul acestora, controlul, inspectia, supravegherea si autorizarea agentilor aeronautici civili, dirijarea si controlul traficului aerian în spatiul aerian national, protectia navigatiei aeriene, anchetarea incidentelor si a accidentelor de aviatie civilă precum si controlul tehnic si inspectia de sigurantă a zborului si de securitate aeronautică pentru transportul aerian.

Organismele tehnice specialitate, institutiile publice si societătile comerciale prevăzute la alin. 1 se vor finanta integral din tarife si comisioane obtinute din prestatiile respective.

Delegarea de competente organismelor tehnice specializate sau societătilor comerciale autorizate, mentionate la alin. 1, precum si autorizarea sau licentierea agentilor aeronautici civili în conformitate cu prevederile prezentului cod aerian se fac cu perceperea unor taxe sau tarife.

Delegarea de competente se poate realiza în domenii de strictă specialitate, pentru care Ministerul Transporturilor trebuie să aibă compartimente de specialitate."

S. La articolul 7, litera a) va avea următorul cuprins:

"a) spatiul de trafic aerian ce reprezintă portiunea din spatiul aerian national unde se permite activitatea aeronautică, precum si pe terenurile destinate decolărilor si aterizărilor, indiferent de apartenenta si de natura activitătii de zbor:"

6. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

"Art. 9. - Clasificarea spatiului aerian national din punct de vedere al asigurării serviciilor de trafic aerian se stabileste în conformitate cu standardele elaborate de organizatiile internationale de aviatie civilă la care România este parte contractantă."

7. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

"Art. 10. - În timp de pace Ministerul Transporturilor, împreună cu Ministerul Apărării Nationale organizează spatiul aerian national si stabileste principiile si regulile de folosire a acestuia pentru activitătile aeronautice civile sau militare, după caz."

8. Titlul sectiunii a II-a din capitolul III va avea următorul cuprins:

 

"SECTIUNEA a II-a

Traficul aerian"

 

9. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

"Art. 11. - Reglementările în domeniul traficului aerian în spatiul aerian national se aplică zborurilor tuturor aeronavelor, indiferent de categoria si de nationalitatea acestora.

Aeronavele de stat sunt supuse prevederilor alin. 1 atunci cănd zborul lor se efectuează în spatiul aerian national repartizat aviatiei civile."

10. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

"Art. 12. - În spatiul aerian national repartizat avialiei civile traficul aerian este permis după cum urmează:

a) aeronavelor civile, în baza unei aprobări corespunzătoare acordate în conformitate cu prevederile reglementărilor aeronautice specifice;

b) aeronavelor de stat românesti, în conformitate cu reglementările specifice:

c) aeronavelor militare străine, inclusiv celor care transportă trupe, armament, tehnică de luptă, materiale militare, materiale periculoase si orice alte tipuri de încărcătură, care, prin natura lor, pot afecta siguranta natională, conform aprobării de survol acordate de Ministerul Transporturilor, cu avizul Ministerului Apărării Nationale.

11. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

"Art. 13. - Toate aeronavele civile care survolează teritoriul României au obligatia achitării unor tarite pentru utilizarea instalatiilor si serviciilor de navigatie aeriană.

Tarifele prevăzute la alin. 1 sunt nediscriminatorii pentru aceleasi categorii de zboruri, indiferent de nationalitatea operatoritor aerieni si a statului de înmatriculare.

Sunt scutite de la plata tarifelor prevăzute la alin. 1 următoarele categorii de zboruri:

a) zborurile V.F.R.;

b) zborurile militare exectuate de aeronave militare românesti, iar în cazul aeronavelor militare străine, pe bază de reciprocitate;

c) zborurile efectuate exclusiv pentru transportul în misiune oficială al monarhilor domnitori si al familiilor lor apropiate, al sefilor de stat, al sefilor de guvern si al ministrilor. În toate cazurile misiunile oficiate vor fi confirmate prin indicatorul de statut corespunzător pe planul de zbor;

d) zborurile de căutare si salvare autorizate de un organ competent SAFI;

e) zborurile terminate la aerodromul de la care aeronava a decolat si în timpul cărora nu s-a efectuat nici o aterizare intermediară;

f) zborurile efectuate de aeronave a căror masă maximă certificată la decolare este strict mai mică de două tone;

g) zborurile-scoală executate exclusiv în cadrul examinărilor în vederea obtinerii licentei sau a unei calificări pentru echipajul de comandă si, pentru aceasta, este confirmată prin mentiunea corespunzătoare pe planul de zbor;

h) zborurile efectuate exclusiv în scopul verificării sau testării echipamentelor folosite sau care se intentionează să fie folosite ca mijloace de sol pentru navigatia aeriană, precum si pentru zborurile de verificare a aeronavelor ce urmează să execute zboruri conform lit. c) din prezentul articol;

i) alte categorii de aeronave prevăzute de lege.

Pot fi scutite, total sau partial, de plata tarifelor prevăzute la alin. 1 si alte categorii de aeronave sau de zboruri, cu aprobarea Ministerului Transporturilor."

12. Articolul 14 va avea următorul cuprfns:

"Art. 14. - Decolarea si aterizarea aeronavelor civile se efectuează numai pe aerodromurile autorizate."

13. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

"Art. 15. - Este interzis ca aeronavele civile să decoleze sau să aterizeze pe alte aerodromuri civile decât cele autorizate, cu exceptia cazurilor de fortă majoră, precum si aeronavelor folosite pentru practicarea unor sporturi aeronautice, a aeronavelor care aterizează din dispozitia Ministerului Transporturilor si/sau a Ministerului Apărării Nationale, ca si a altor aeronave pentru care se stabilesc derogări de la prevederile acestui articol prin reglementări specifice emise de Ministerul Transporturilor."

14. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

"Art. 16. - Faptele si actele juridice petrecute la bordul aeronavelor civile înmatriculate în România, precum si statutul juridic al tncărcăturii ailate la bordul acestora, în timpul unui zbor international, dincolo de granitele României, sunt reglementate de legislatia română, dacă prin acordurile si conventiile internationale la care România este parte contractantă nu s-a stabilit altfel"

15. La articolul 18, alineatul 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 18. - O aeronavă civilă poate fi înmatriculată în Registrul unic de înmatriculare a aeronavelor civile, numai dacă:

a) posedă un certificat de tip valid, emis sau echivalat de Ministerul Transporturilor;

b) posedă un certificat de navigabilitate valid, emis sau echivalat de Ministerul Transporturilor;

c) satisface cerintele reglementărilor nationale privind nivelul de zgomot si de emisii toxice;

d) nu este înregistrată în alt stat si satisface una dintre următoareie situatii:

- apartine unei persoane fizice sau juridice romăne ori unui cetătean străin cu domiciliul sau resedinta în România sau unei persoane juridice străine, constituită în mod legal, care desfăsoară activităti economice în conformitate cu legislatia română, iar aeronava civilă respectivă îsi are baza si este utilizată, în principal, în România;

- apartine unei persoane fizice sau juridice a unui stat străin cu care România a încheiat o conventie prin care cele două state îsi acordă reciproc tratamentul national în ceea ce priveste regimul de înmatriculare a aeronavelor civile;

- apartine Guvernului sau statului român."

16. La articolul 21, litera d) va avea următorul cuprins:

"d) dreptul de a ipoteca ori de a greva aeronava civilă sau componente ale acesteia cu orice drept real asemănător, constituit ca garantie a plătii unei datorii, cu conditia ca un asemenea drept să fie constituit conform legii statului de înmatriculare si transcris în registrul de sarcini al statului de inmatriculare a aeronavei civile."

17. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

Art. 23. - Aerodromurile civile pot fi proprietate publică sau proprietate privată a persoanelor fizice ori juridice, după caz, iar din punct de vedere operational pot fi deschise sau închise circulatiei aeriene publice."

18. Articolul 24 va avea următorul cuprins:

'Art. 24. - Înfiintarea, functionarea si dezafectarea aerodromurilor civile sunt supuse reglementărilor aeronautice specifice, emise de Ministerul Transporturilor cu avizul ministerelor abilitate, prin care se stabilesc cerintele tehnice, operationale si procedurale."

19. Articolul 26 va avea următorul cuprins:

"Art. 26. - Toate aerodromurile deschise pentru operarea aeronavelor civile trebuie să fie autorizate de către Ministerul Transporturilor din punct de vedere al îndeplinirii cerintelor tehnice, operationale, de sigurantă a zborului, de securitate aeronautică si de protectie a mediului, potrivit reglementătilor aeronautice interne în vigoare si acordurilor sau conventiilor internationale la care România este parte.

Ministerul Transporturilor va tine un registru de evidentă a tuturor aerodromurilor civile autorizate din România."

20. Articolul 29 va avea următorul cuprins:

"Art. 29. - Agentii economici si, după caz, organele specifice ale autoritătii de stat, care desfăsoară activităti pe aerodromuri civile au obligatia de a respecta normele stabilite, în temeiul prezentului cod aerian si al reglementărilor aeronautice, de către administratorii acestora în interesul public si al dezvoltării transporturilor aeriene.

Toate activitătile care se derulează în perimetrul unui aerodrom civil se desfăsoară sub unica si directa coordonare a administratorului aerodromului.

Agentii economici care desfăsoară activităti în perimetrul infrastructurii aeroportuare trebuie să detină o licentă de lucru în acest perimetru, eliberată de Ministerul Transporturilor."

21. Articolul 30 va avea următorul cuprins:

"Art. 30. - Instalatiile si echipamentele aeroportuare, inclusiv cele radioelectrice si meteorologice, precum si serviciile de navigatie aeriană sunt accesibile, fără discriminare, tuturor aeronavelor civile."

22. La articolul 31, după alineatul 1 se introduce un nou alineat cu următorul cuprins:

"Ministerul Transporturilor emite reglementări specifice privind principiile generale de stabilire si aplicare a tarifelor mentionate în alineatul precedent."

23. La articolul 31, alineatul 2 litera h) si alineatul 3 vor avea următorul cuprins:

"h) aeronavele care aterizează din dispozitia Ministerului Transporturilor si/sau a Ministerului Apărării Nationale;

Pot fi scutite, total sau partial, de la plata tarifelor prevăzute la alin. 1 si alte categorii de aeronave sau zboruri, cu aprobarea Ministerului Transporturilor."

24. Articolul 32 va avea următorul cuprins:

"Art. 32. - În aeronautica civiiâ functionează personal aeronautic civil, precum si alte categorii de personal."

25. La articolul 33, alineatul 2 va avea următorul cuprins:

"Personalul aeronautic civil trebuie să fie titularul unui atestat, brevet sau certificat corespunzător."

26. La articolul 34, alineatul 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 34. - Personalul aeronautic civil navigant cuprinde:

a) personalul care constituie echipajul de conducere de la bordul aeronavelor civile: piloti, navigatori, mecanici si/sau ingineri de bord si operatori radionaviganti;

b) personalul tehnic sau auxiliar de la bordul aeronavelor civile, calificat pentru tipul sau categoria respectivă de aeronavă civilă, care neparticipând la conducerea acestora, exercită la bord servicii cu privire la pasageri, mărfuri sau aparatură specială a aeronavelor în zbor, activitătii de control tehnic, la sol si în zbor, în vederea constatării stării de navigabilitate, precum si  activităti de verificare în zbor a functionării echipamentelor de protectie a navigatiei aeriene."

27. Articolul 35 va avea următorul cuprins:

"Art. 35. - Personalul aeronautic civil nenavigant cuprinde personalul ethnic calificat, care lucrează direct la planificarea si pregătirea operatională a zborurilor, la proiectarea, construirea, controlul, omologarea, certificarea, pregătirea, exploatarea, întretinerea si repararea tehnicii aeronautice, precum si personalul care desfăsoară activităti de control si dirijare a zborurilor."

28. La articolul 36, alineatul 2 va avea următorul cuprins:

"Echipajul se află în subordinea comandantului de aeronavă civilă, care este desemnat, de către operatorul aerian, pentru fiecare zbor."

29. La articolul 38, allneatul 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 38. - Comandantul de aeronavă civilă răspunde de pregătirea si executarea în sigurantă a fiecărui zbor si, în acest scop el este obligat să respecte reglementările aeronautice si documentele tehnice, în vigoare.

30. La articolul 39, alineatul 2 se abrogă, iar alineatul 3 va avea următorul cuprins:

"În timpul zborului comandantul de aeronavă civilă nu poate să îsi delege responsabilitătile. Dacă însă comandantul de aeronavă civilă este împiedicat, din orice cauză, în cursul zborului sau la sol, să îsi îndeplinească functia si, în lipsa desemnării prealabile a unei alte persoane pentru a-l înlocui, functia de comandant de aeronavă civilă va fi exercitată de ceilalti membri ai echipajului de conducere, în ordinea stabilită de reglementările specifice în vigoare."

31. La articolul 40, alineatele 2 si 3 vor avea următorul cuprins:

"Dispozitiile date de comandantul de aeronavă civilă în timpul zborului, în scopul asigurării sigurantei zborului, sunt obligatorii pentru toate persoanele aflate la bord.

Comandantul de aeronavă civilă poate debarca orice membru al echipajului si orice pasager la o escală intermediară, pentru motive determinate de siguranta zborului si de păstrarea ordinii în aeronava civilă "

32. Articolul 41 va avea următorul cuprins:

"Art. 41. - La sol comandantul de aeronavă civilă are obligatia să întreprindă demersurile necesare, în cazul unei retineri a aeronavei sale sau în cazul unor măsuri similare luate cu privire la echipaj pasageri sau încărcătură"

33. La articolul 43, alirieatul 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 43. - Prin derogare de la prevederile art. 37 se poate desemna în functia de comandant de aeronavă civilă si o altă persoană autorizată decât pilotul commandant."

34. Titlul capitolului VII va avea următorul cuprins:

"CAPITOLUL VII

Operatiuni aeriene civile"

35. Articolul 44 va avea următorul cuprins:

"Art. 44. - Operatiunile aeriene civile care pot fi efectuate pe teritoriul României se clasifică astfel:

a)     operatiuni de transport aerian public;

b) operatiuni de aviatie generală;

c) operatiuni de lucru aerian."

36. Titlul sectiunii a II-a din capitolul VII va avea următorul cuprins:

"SECTIUNEA a II-a

Operatiuni de transport aerian public"

37. Articolul 45 va avea următorul cuprins:

"Art. 45. - Operatiunile de transport aerian public sunt transporturile de pasageri, bagaje, mărfuri si postă, executate pe baze comerciale de către operatori aerieni care posedă certificat de operator aerian si licentă de transport aerian, prin curse regulate sau neregulate. Transporturile aeriene internationale de pasageri, bagaje, mărfuri si postă sunt supuse acordurilor si conventiilor internationale în domeniul transporturilor aeriene la care Romănia este parte."

38. Articolul 50 va aves următorul cuprins:

"Art. 50. - Operatorii aerieni români, detinători ai unui certificat de operator aerian în termen de valabilitate, pot efectua transporturi aeriene publice interne si internationale, prin curse regulate sau neregulate, numai în urma obtinerii unei licente de transport aerian, eliberată de Ministerul Transporturilor.

Exceptiile de la prevederile alin. 1 se stabilesc de Ministerul Transporturilor prin reglementări specifice.

Operatorii aerieni străini pot etectua transporturi aeriene publice, prin curse regulate sau neregulate, spre sau dinspre România pe baza drepturilor de trafic acordate de Ministerul Transporturilor, în conformitate cu prevederile acordurilor si conventiilor internationale la care România este parte.

Ministerul Transporturilor emite reglementări aeronautice privind desfăsurarea activitătilor de transport aerian public."

39. Titlul sectiunii a III-a a capitolului VII va avea următorul cuprins:

"SECTIUNEA a III-a

Operatiuni de lucru aerian si aviatie generala"

40. Articolul 51 va avea următorul cuprins:

"Art. 51. - Operatiunile de aviatie generală cuprind transporturile aeriene în interes propriu si alte zboruri, precum:

- zboruri în interes propriu;

- zboruri particulare;

- zboruri-scoală;

- zboruri sportive.

Transporturile aeriene în folos propriu cuprind transporturile în interes propriu si transporturile în interes personal, ca operatiuni de aviatie generală.

Transporturile aeriene în folos propriu sunt operatiunile de aviatie generală executate de o persoană fizică sau juridică, fără perceperea unui tarif sau a echivalentului acestuia în bunuri ori servicti, utilizându-se aeronave civile proprii sau închiriate, care constituie accesoriul unei alte activităti economice executate de persoana respectivă, beneficiarul transportului.

Transporturile aeriene în interes personal sunt activităti de aviatie generală executate de persoane fizice cu aeronave proprii sau închiriate pentru transportul de bunuri proprii si/sau de persoane, pentru nevoile proprii, exclusiv în scop necomercial.

Zborurile în interes propriu reprezintă operatiunile aeriene civile, altele decât transporturile în folos propriu, efectuate de detinătorii de aeronave civile, persoane fizice sau juridice, pentru si în sustinerea nevoilor activitătilor proprii.

Zborurile particulare reprezintă operatiunile aeriene, altele decât cele de transport în interes personal, efectuate de detinătorii de aeronave civile, persoane fizice, exclusiv în scop necomercial.

Zborurile sportive reprezintă operatiunile aeriene civile efectuate de persoane fizice sau juridice, utilizându-se aeronave civile proprii sau închiriate, exclusiv în scop sportiv.

Zborurile-scoală reprezintă operatiunile aeriene civile organizate de persoane juridice în scopul initierii, pregătirii, instruirii si perfectionării personalului aeronautic navigant.

Operatorii aerieni români care efectuează operatiuni de lucru aerian sau de aviatie generală pe teritoriul României sunt obligaîi să încheie contracte de asigurare pentru paguba produse tertilor. Platonul minim al politelor de asigurare încheiate în acest caz se stabileste prin hotărâre a Guvernului"

41. Titlul capitolului VIII se abrogă.

42. Articolul 52 va avea următorul cuprins:

"Art. 52. - Operatiunile de lucru aerian sunt activitătile efectuate de operatori aerienî pentru nevoile industriei, agriculturii, silviculturii, sănătătii publice si protectiei mediului, de căutare si salvare, cercetare stiintifică, fotografiere, monitorizare, publicitate, precum si în alte scopuri, pe baza autorizatiei si/sau a licentei eliberate de Ministerul Transporturilor.

Ministerul Transporturilor va emite reglementările privind autorizarea si/sau licentierea operatorilor aerieni pentru desfăsurarea operatiunilor de lucru aerian pe teritoriul României.

Operatorii aerieni români autorizati pot desfăsura operatiuni de lucru aerian pe teritoriul României cu aeronave înmatriculate în alt stat, numai în urma obtinerii unei licente corespunzătoare, eliberată de Ministerul Transporturilor."

43. Articolul 53 va avea următorul cuprins:

"Art. 53. - Ministerul Transporturilor va emite reglementările aeronautice privind desfăsurarea operatiunilor de aviatie generală."

44. Capitolul IX devine capitolul VIII.

45. Articoiul 55 va avea următorul cuprins

"Art. 55. - Ministerul Transporturilor va statua principiile directoare, limitările si măsurile corespunzătoare privind protectia mediului, specifice acestui domeniu.

Ministerul Transporturilor adoptă politici de stimulare a implementării tehnologiilor moderne nepoluante în aviatia civilă."

46. La ariicolul 58 alineatul 1, literele b) si c) vor avea următorul cuprins:

"b) să asigure o corelatie între nivelul de zgomot si efectul acestuia asupra populatiei si mediului;

c) să fie în conformitate cu reglementările, standardele, practicile, recomandările si procedeele elaborate de Organizatia Aviatiei Civile Internationale, Conferinta Europeană a Aviatiei Civile si de alte organizatii internationale de aviatie civilă la care România este parte si, de asemenea, să asigure controlul respectării acestor reglementări;"

47. Articolul 59 va avea următorul cuprins:

"Art. 59. - Ministerul Transporturilor, la solicitarea administratorului aeroportului, poate aproba măsuri temporare si derogări ce permit operarea aeronavelor civile, care au impact semnificativ asupra mediului."

48. La articolul 60, litera g) va avea următorul cuprins:

"g). aeronavele care aterizează din dispozitia Ministerului Transporturilor si/sau a Ministerului Apărării Nationale."

49. Capitolul X devine eapitolul IX.

50. Articolul 61 va avea următorul cuprins:

"Art. 61. - Reglementările legale din România referitoare la siguranta zborului în spatiul aerian national se aplică oricărei aeronave civile, indiferent de statul de înmatriculare, precum si echipajului si călătorilor aflati la bord."

51. Articolul 62 va avea următorul cuprins:

Art. 62. - În scopul asigurării sigurantei zborului Ministerul Transporturilor emite si revizuieste ori de căte ori este cazul reglementări aeronautice specifice, conforme cu reglementările, standardele, practicile recomandate si procedurile elaborate de Organizatia Aviatiei Civile Internationale si de alte organisme internationale de aviatie civilă la care România este parte, si asigură controlul respectării acestora."

52 Titlul sectiunii a II-a a capitolului X va avea următorul cuprins:

"SECTIUNEA a II-a

Autorizarea agentilor aeronautici civili"

53. Articolul 63 va avea următorul cuprins:

"Art. 63. - În scopul realizării sigurantei zborurilor următoarele categorii de agenti aeronautici civili sunt supusi controlului, evaluării si autorizării, precum si supravegherii permanente de către Ministerul Transporturilor, direct sau prin organisme tehnice specializate, institutii publice sau societăti comerciale autorizate, cărora li se deleagă competente în acest sens:

a) operatori aerieni, în functie de operatiunile aeriene civile pe care le desfăsoară:

b) agentii aeronautici civili care au ca obiect de activitate proiectarea, încercările de tip si specializate, fabricatia, depozitarea, distributia, întretinerea si reparatiile curente si generale ale aeronavelor civile, motoarelor si elicelor acestora, precum si a componentelor, furnizarea de materiale si piese de schimb avionabile;

c) agenti aeronautici civili care desfăsoară activităti de proiectare, constructii, montaj, reparatii pentru obiective care apartin aviatiei civile;

d) agenti aeronautici civili care au ca obiect de activitate dirijarea si controlul traficului aerian, informarea aeronautică si serviciile meteorologice pentru aeronautică, protectia navigatiei aeriene, precum si activitătile aeroportuare;

e) agenti aeronautici civili care se ocupă cu formarea si perfectionarea personalului aeronautic civil;

f) alte categorii de agenti aeronautici civili care au ca obiect de activitate orice alt domeniu aeronautic conex."

54. Articolul 64 va avea următorul cuprins:

"Art. 64. - Ministerul Transporturilor emite reglementările, standardele si procedurile privind autorizarea agentilor aeronautici civili "

55. Articolul 66 va avea următorul cuprins:

"Art. 66. - Activitătile aeronautice civile se efectuează de către personalul atestat în acest scop.

Ministerul Transporturilor emite reglementări specifice privind categoriile de personal aeronautic civil supus atestării, precum si planurile tematice de pregătire, examinare teoretică si practică.

Orice persoană care face dovada absolvirii unui curs sau a unui program corespunzător de pregătire de specialitate aeronautică poate solicita atestarea ca personal aeronautic civil pentru acea specialitate."

56. Articolul 69 va avea următorul cuprins:

"Art. 69. - Brevetele si licentele emise de alte state pot fi recunoscute sau validate în România numai dacă criteriile în baza cărora au fost eliberate se situează cel putin la nivelul standardelor minime recomandate de Organizatia Aviatiei Civile Internationale sau de alte organizatii internationale de profil si dacă sunt acceptate în reglementările specifice române."

57. Articolul 70 va avea următorul cuprins:

"Art. 70. - Examenele medicale ale candidatilor care solicită atestarea ca personal aeronautic civil pot fi efectuate numai de către o institutie medicală autorizată in acest sens."

58. La articolul 74 se introduce alineatul 2 cu următorul cuprins: "Ministerul Transporturilor poate stabili categorii de aeronave si parasute care, prin exceptie de la prevederile art. 73, pot efectua zboruri fără a detine certificat de tip si/sau de navigabilitate."

59. Articolul 76 va avea următorul cuprins:

"Art. 76. - În scopul asigurării sigurantei zborului Ministerul Transporturilor împreună cu autoritătile administratiei publice locale si cu avizul ministerelor interesate stabilesc zonele supuse servitutilor de aeronautică civilă aferente aerodromurilor si amplasării echipamentelor de protectie a navigatiei aeriene."

60. Capitolul XI devine capitolul X.

61. Articolul 80 va avea următorul cuprins:

"Art. 80. - Ministerul Transporturilor este autoritatea de stat responsabilă pentru dezvoltarea, implementarea si aplicarea acestui program."

62. Capitolul XII devine capitolul XI.

63. La articolul 82 se introduce alineatul 2 cu următorul cuprins:

"Ministerul Transporturilor este, de asemenea, autoritatea de stat responsabilă pentru stabilirea reglementărilor privind facilitătile aeronautice minime obligatorii."

64. Capitolul XIII devine capitolul XII.

65. Articolul 83 va avea următorul cuprins:

"Art. 83. - În spatiul aerian national, precum si pe teritoriul României operatiunile de căutare si salvare a aeronavelor civile aflate în primejdie si a supravietuitorilor unui accident de aviatie se realizează prin sistemul national de căutare si salvare."

66. Articolul 86 va avea următorul cuprins:

"Art. 86. - Toate autoritătile publice, precum si persoanele fizice si juridice solicitate au obligatia de a acorda asistentă în cazul operatiunilor de căutare si de salvare, urmărindu-se prioritar salvarea vietilor omenesti, precum si prevenirea amplificării daunelor si conservarea dovezilor esentiale pentru anchetarea adecvată a accidentelor."

67. Capitolul XIV devine capitolul XIII.

68. La articolul 88, alineatul 1 va avea următorul cuprins:

"Scopul anchetei administrative îl reprezintă determinarea reală a cauzelor si împrejurărilor care au condus la producerea incidentului sau accidentului de aviatie civilă, precum si identificarea măsurilor preventive corespunzătoare."

69. Capitolul XV devine capitolul XIV.

70. La articolul 93, literele a), c), d) si e) vor avea următorul cuprins:

"a) lipsa documentelor obligatorii individuale sau de bord, prevăzute de reglementările în vigoare;

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

c) delestarea neautonzată a combusubilului sau delestarea acestuia în zone ori în situatii neautorizate de la bordul unei aeronave civile aflate în evolutie, precum si scurgerile de combustibil la sol;

d) refuzul operatorului unei aeronave civile de a prezenta persoanelor împuternicite prin lege documentele aeronavei si echipajului si de a permite efectuarea inspectiei acestora;

94. - Contraventiile prevăzute la art. 93 se sanctionează cu amendă"

72. Articolul 96 va avea următorul cuprins:

"Art. 96. - Contraventiile privind încălcarea prevederilor referitoare la servitutile aeronautice civile în interesul circulatiei aeriene vor fi sanctionate cu amendă."

73. Articolul 97 va avea următorul cuprins:

"Art. 97. - Constatarea faptelor contraventionale, precum si aplicarea sanctiunilor se fac de organele abilitate de Ministerul Transporturilor.

Cuantumul amenzilor se stabiieste si se reactualizează prin hotărăre a Guvernului.

Dispozitiile prezentului capitol se completează cu dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind constatarea si sanctionarea contraventiilor."

74. După articolul 97 se introduc articolele 971-9715 cu următorul cuprins:

"Art. 971. - Încălcarea de către personalul aeronautic civil a îndatoririlor de serviciu sau neîndeplinirea lor, dacă fapta este de natură să pună în pericol siguranta zborului, se pedepseste cu închisoare de la unu la 5 ani.

Art. 972. - Încredintarea comenzilor aeronavei civile de către pilotul comandant unei persoane neautorizate se pedepseste cu închisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

Părăsirea fără aprobare a postului de către orice membru al echipajului de conducere sau de către personalul ce asigură direct informarea, dirijarea si controlul traficului aerian, dacă fapta este de natură să pună în pericol siguranta zborului, se pedepseste cu închisoare de la 2 la 7 ani.

Art. 973. - Efectuarea serviciului sub influenta băuturilor alcoolice sau a altor substante interzise de autoritatea de reglementare se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.

Dacă fapta prevăzută la alin. 1 este săvârsită de către personalul aeronautie civil navigant, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 2 ani sau amendă.

Este considerat sub influenta băuturilor alcoolice personalul având o îmbibatie alcoolică în sânge între 0,5‰ si 1‰.

Art. 974. - Efectuarea serviciului în stare de ebrietate se pedepseste cu închisoare de la unu la S ani.

Dacă fapta prevăzută la aLin. 1 este săvârsită de personalul aeronautic navigant pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.

Este considerat în stare de ebrietate personalul având o îmbibatie alcoolică în sânge mai mare de 1‰.

Art. 975.- Exercitarea fără drept de către orice persoană a atributiilor care revin echipajului unei aeronave civile se pedepseste cu închisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

Art. 976. - Se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă următoarele fapte:

a) exploatarea unei aeronave fară a poseda certificat de înmatriculare si certificat de navigabilitate;

b) exploatarea unei aeronave cu nerespectarea conditiilor, limitărilor sau a altor cerinte prevăzute în certificatul de navigabilitate ori în celelalte documente privind aeronava;

c) inscriptionarea neconformă cu certificatul de înmatriculare sau  suprimarea mărcilor de inscriptionare;

d) distrugerea sau sustragerea oricćrui document de bord impus de regulile sau reglementările aeriene în vigoare;

e) încălcarea regulilor privind survolul.

Fapta prevăzută la lit. a) săvârsită după refuzul eliberării certificatului de înmatriculare sau a certificatului de navigabilitate, se pedepseste cu închisoare de la unu la 3 ani.

Art. 977. - În întelesul prevederiior prezentului articol:

a) o aeronavâ se consideră a fi în serviciu din momentul în oare personalul de la sol sau echipajul începe să o pregătească în vederea unui anumit zbor până la expirarea unui termen de 24 de ore după orice aterizare; perioada de serviciu cuprinde în orice caz întregul timp în care aeronava se află în zbor, în sensul prevederilor lit. b);

b) o aeronavă se consideră a fi în zbor din momentul în care, îmbarcarea fiind terminată, toate usile exterioare au fost închise si până în momentul în care una dintre aceste usi a fost deschisă în vederea debarcării; în caz de aterizare fortată se consideră că zborul se continuă până când autoritatea competentă preia în sarcină aeronava, persoanele si bunurile de la bord.

Art. 978. - Se pedepsesc cu închisoare de la unu la 3 ani sau cu amendă următoarele fapte:

a) efectuarea de operatiuni aeriene civile fără autorizatie sau licentă prevăzută de lege, dacă fapta este de natură să pună în pericol siguranta zborului, sănătatea publică sau protectia mediului;

b) desfăsurarea de activităti în perimetrul infrastructurii aeroportuare, fără autorizatie sau ticenlă legală, de către persoane juridice, dacă fapta este de natură să pună în pericol siguranta zborului.

Art. 979. - Comunicarea de informatii, stiind că acestea sunt false, dacă prin acest fapt se periclitează siguranta ztiorului, se pedepseste cu închisoare de la 2 la 10 ani. Dacă fapta se săvârseste în scopul devierii itinerariului de zbor, pedeapsa este de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.

Art. 9710. -. Folosirea fără drept a oricărui dispozitiv, armă sau substantă, în scopul producerii unui act de violentă împotriva unei persoane aflate pe un aeroport care deserveste aviaiia civilă se pedepseste cu închisoare de la 2 la 7 ani.

Săvârsirea oricărui act de violentă fizică sau psihică asupra unei persoane aflate la bordul unei aeronave civile în zbor sau în pregătire de zbor se pedepseste cu închisoare de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

Art. 9711. - Plasarea sau folcsirea ilegală a oricărui dispozitiv, substantă sau armă pentru distrugerea sau avarierea gravă a dotărilor care apartin unui aeroport sau unei aeronave, care nu este în serviciu, dar se află pe un aeroport, precum si pentru întreruperea serviciilor aeroportului, dacă fapta este de natură să pună în pericol siguranta aeroportului, se pedepseste cu închisoare de la 3 la 10 ani.

Distrugerea sau deteriorarea gravă a instalatiilor si echipamentelor pentru protectia navigatiei aeriene ori tulburarea în orice mod a functionării serviciilor de navigatie aeriană, dacă fapta este de natură să pună în pericol siguranta zborului, se pedepseste cu închisoare de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

Cu pedeapsa prevăzută la alin. 2 se sanctionează si distrugerea unei aeronave în serviciu sau deteriorarea acesteia, în asa fel încât să o facă inaptă de zbor ori să îi pună în pericol securitatea în zbor.

Plasarea sau înlesnirea plasării pe o aeronavă civilă, prin orice mijloace, a unui dispozitiv, a unei arme sau substante apte să distrugă sau să îi producă deteriorări care o fac inaptă de zbor sau care sunt de natură să pericliteze siguranta zborului se pedepseste cu închisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

Art. 9712. - Preluarea fără drept a unei aeronave, prin orice mijloace, precum si exercitarea fără drept a controlului asupra aeronavei se pedepseste cu închisoare de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

Art. 9713. - Dacă faptele prevăzute în prezentul capitol au avut ca urmare decesul uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este detentiunea pe viată sau închisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

Art. 9714. - Tentativa la infractiunile prevăzute în prezentul capitol se pedepseste.

Se consideră tentativă si producerea sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor, precum si luarea de măsuri în vederea comiterii infractiunilor prevăzute în prezentul capitol.

Art 9715. - Actiunea penală pentru faptele prevăzute la art. 971-9714 se pune în miscare numai la sesizarea organului de specialitate al administratiei publice centrale în domeniul aviatiei civile.

Cercetarea faptelor care fac obiectul prezentului capitol, precum si punerea în miscare a actiunii penale sunt de competenta procurorului de pe lângă curtea de apel în a cărei rază acestea au fost săvârsite."

75. Capitolul XVI devine capitolul XV.

76. Articolul 98 va avea următorul cuprins:

"Art. 98. - Reglementănle emise de Ministerul Transporturilor în aplicarea prevederilor prezentului cod aerian sunt obligatorii pentru toti agentii aeronautici civili'

77. După articolul 98 se introduce articolul 981 cu următorul cuprins:

"Art. 981 - La instituirea de către Presedintele României a stării de asediu sau a stării de urgentă, precum si la declararea mobilizării partiale sau generale a Fortelor Armate ori în caz de agresiune armată îndrepdată împotriva tării aplicarea prevederilor prezentului cod aerian se suspendă în parte sau întregime, activitatea aeronautică în spatiul aerian national urmând să se desfăsoare conform normelor stabilite de autoritătile militare competente, potrivit legii."

78. Articolul 100 va avea următorul cuprins:

"Art. 100. - Se abrogă integral Codul aerian aprobat prin Decretul nr. 516/1953, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 56 din 30 decembrie 1953, cu modificările ulterioare"

Art.II. - Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art.III. - Codul aerian, modificat si completat prin Ordonanta Guvernului nr. 29/1997, precum si prin prezenta lege, va fi republicat în Monitorul Oticial al României, Partea I, dându-se articolelor si alineatelor numerotarea corespunzătoare.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 5 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

CONSTANTIN DAN VASILIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 13 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

BOGDAN NICULESCU-DUVĂZ

 

Bucuresti, 21 iulie 2000.

Nr. 130.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian

 

În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

         Presedintele României d e c r e t e a z ă :

         Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

 

Bucuresti,14 iulie 2000.

Nr. 297.