MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A I

Anul XII - Nr. 242     LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE     Joi, 1 iunie 2000

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 33 din 24 februarie 2000 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 171 alin. 3 din Codul de procedură penală

 

Decizia nr. 35 din 29 februarie 2000 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în proprietatea statului

 

Decizia nr. 37 din 7 martie 2000 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6, art. 8 alin. (1) si (2), art. 10 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 si 3 si alin. (2), precum si ale art. 50 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor si serviciile în porturi

 

Decizia nr. 40 din 14 martie 2000 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinte si spatii cu altă destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitătilor economice sau bugetare de stat, republicată

 

Decizia nr. 41 din 14 martie 2000 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată

 

Decizia nr. 48 din 16 martie 2000 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 177 alin. 8 teza finală din Codul de procedură penală

 

Decizia nr. 49 din 21 martie 2000 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 lit. a) din Legea nr. 47/1991 privind constituirea, organizarea si functionarea societătilor comerciale din domeniul asigurărilor

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 33

din 24 februarie 2000

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 171 alin. 3 din Codul de procedură penală

 

Florin Bucur Vasilescu - presedinte

Costică Bulai - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Nicolae Popan - judecător

Lucian Stângu - judecător

Romul Petru Vonica - judecător

Iuliana Nedelcu - procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 171 alin. 2 din Codul de procedură penală, ridicată de Nicolae Mailat în Dosarul nr. 3.419/1999 al Judecătoriei Medias.

La apelul nominal se constată că lipsesc părtile: Nicolae Mailat, Eugen Mailat, Cornelia Călugăr, Vasile Mateoiu si Ioan Morar.

Procedura de citare este legal îndeplinită. Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere jurisprudenta Curtii Constitutionale, concretizată în deciziile nr. 232 din 16 decembrie 1999 si nr. 7 din 20 ianuarie 2000, solicită respingerea exceptiei ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 21 octombrie 1999, pronuntată  în Dosarul nr. 3.419/1999, Judecătoria Medias a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 171 alin. 2 din Codul de procedură penală, ridicată de inculpatul Nicolae Mailat.

În motivarea exceptiei se sustine că dispozitiile legale criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 24 privind dreptul la apărare, în interpretarea în care, în cursul urmăririi penale, nu ar fi necesară asigurarea obligatorie a apărării si atunci când învinuitii sunt cercetati pentru infractiuni în care legea prevede o pedeapsă mai mare de 5 ani închisoare, existând deci o vădită contradictie între dispozitiile alin. 2 si cele ale alin. 3 ale art. 171 din Codul de procedură penală.

De asemenea, se sustine că art. 171 alin. 2 din Codul de procedură penală este în neconcordantă cu "art. 6 al Conventiei Europene a Drepturilor Omului; care prevede dreptul la apărare prin asistare de către un avocat".

Exprimându-si opinta, instanta de judecată apreciază că "problema asistentei judiciare obligatorii t...] nu poate fi privită ca o exceptie de neconstitutionalitate, ci mai curând, în forma prezentată de autorul exceptiei, ca o propunere de lege ferenda".

Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, îincheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul, în punctul său de vedere, consideră că exceptia este neîntemeiată, deoarece "dreptul la apărare consacrat de Constitutie include dreptul la asistentă juridică, dar nu presupune în mod automat dreptul la asistentă juridică obligatorie".

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Potrivit art. 144 lit. c) din Constitute si art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, Curtea Constitutonală a fost legal sesizată si este competentă să solutioneze excepta de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate enuntat de autor vizează dispozitiile art. 171 alin. 2 din Codul de procedură penală, potrivit cărora: "Asistenta juridică este obligatorie când învinuitul sau inculpatul este minor, militar în termen, militar cu termen redus, rezervist concentrat, elev al unei institutii militare de învătământ, internat într-un centru de reeducare sau într-un institut medical-educativ ori când este arestat, chiar în altă cauză. "

Autorul exceptiei sustine că acest text de lege, în situatia în care se interpretează că în cursul urmăririi penale nu ar fi necesară asigurarea obligatorie a apărării, asa cum este prevăzută în alin. 3 al aceluiasi articol pentru faza de judecată a infractiunilor pedepsite cu mai mult de 5 ani închisoare, contravine principiului garantării dreptului la apărare consfinjit prin art. 24 din Constitutie, conform căruia: "Dreptul la apărare este garantat. În tot cursul procesului, părtile au dreptul să fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu. "

De asemenea, autorul exceptiei consideră că art. 171 alin. 2 din Codul de procedură penală nu este în concordantă cu art. 6 pct. 3 lit. c) din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, care prevede că: "3. Orice acuzat are, în special, dreptul: t...]

c) să se apere el însusi sau să fie asistat de un apărător ales de el si, dacă nu dispune de mijloacele necesare pentru a plăti un apărător, să poată fi asistat în mod gratuit de un avocat din oficiu, atunci când interesele justitiei o cer "

Din motivarea exceptiei, asa cum rezultă din încheierea de sesizare si din concluziile scrise, depuse de autorul exceptiei, Curtea constată însă că aceasta priveste alin. 3 al art. 171 din Codul de procedură penală, text care are următoarea redactare: "În cursul judecătii asistenta juridică este obligatorie si în cauzele în care legea prevede pentru  infractiunea săvârsită pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani sau când instanta apreciază că inculpatul nu si-ar putea face singur apărarea. "

Asa fiind, Curtea Constitutională urmează să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 171 alin. 3 din Codul de procedură penală, iar nu a celor cuprinse în alin. 2 al aceluiasi articol, cum eronat s-a retinut de către instanta de judecată.

Aceste dispozitii legale au mai fost supuse controlului de constitutionalitate, control care a fost concretizat în numeroase decizii, precum Decizia nr. 121 din 23 septembrie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 541 din 5 noiembrie 1999, si Decizia nr. 232 din 16 decembrie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73 din 18 februarie 2000, prin care s-au respins exceptiile de neconstitutionalitate.

În considerentele acestor decizii Curtea a retinut că dreptul la apărare, consfintit prin art. 24 din Constitutie, se referă la asistenta juridică facultativă, iar exceptiile de la această regulă pot fi stabilite în mod exclusiv de către legiuitor, conform prevederilor constitutionale cuprinse în art. 58 alin. (1), potrivit cărora "Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român si unica autoritate legiuitoare a tării, si în dispozitiile art. 125 alin. (3), conform cărora "Competenta si procedura de judecată sunt stabilite de lege"

Considerentele si solutia pronuntată în adeste decizii îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză, neintervenind elemente noi care ar putea justifica reconsiderarea jurisprudentei Curtii.

Trecând la examinarea dispozitiilor legale criticate în raport cu art. 6 pct. 3 lit. c) din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, Curtea constată că acest text consacră, de asemenea, regula asistentei juridice facultative, potrivit căruia părtile au dreptul la asistentă juridică. De acest drept persoana îndreptătită poate dispune după cum crede de cuviintă. Există însă situatii în care legea impune asistenta juridică obligatorie a invinuitului sau inculpatului, cum sunt cele prevăzute în art. 171 alin. 2 si 3 din Codul de procedură penală. În aceste cazuri apărarea are valoarea unei institutii de cert interes social, care functionează atât în favoarea învinuitului sau inculpatului, cât si în vederea asigurării unei bune desfăsurări a procesului penal, în considerarea unor situatii speciale ce rezultă din însăsi enumerarea cuprinsă în text.

Prin urmare, art. 171 alin. si 3 din Codul de proceoura penală nu aduce atingere art. 24 din Constitutie, interpretat si aplicat în concordantă cu art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, conform art. 20 alin. (1) din Legea fundamentală, astfel că exceptia urmează să fie respinsă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 171 alin. 3 din Codul de procedură penală, ridicată de Nicolae Mailat în Dosarul nr. 3.419/1999 al Judecătoriei Medias.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 24 februarie 2000. .

 

PRESEDINTE,

conf. univ. dr. Florin Bucur Vasilescu

Magistrat-asistent,

Doina Suliman

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 35

din 29 februarie 2000

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în proprietatea statului

Ioan Muraru – presedinte

Costică Bulai - judecător

Constantin Doldur – judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Nicolae Popa – judecător

Lucian Stângu – judecător

Florin Bucur Vasilescu – judecător

Romul Petru Vonica – judecător

Paula C. Pantea - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în proprietatea statului, exceptie ridicată de Societatea Comercială "Auto Service Non Stop Bucuresti-Paris" - S.R.L. în Dosarul nr. 12.539/1998 al Judecătoriei Sectorului 5 Bucuresti.

La apelul nominal sunt prezente Societatea Comercială "Auto Service Non Stop Bucuresti-Paris" - S.R.L., prin avocat Iosif Friedmann Nicolescu, Dorel Mihail Georgescu, Elisabeta Constanta Mesina, Niculina Visan, Dora Constantinescu.

Lipsesc Vasile C. Georgescu, Consiliul General al Municipiului Bucuresti - DAFI si primarul municipiului Bucuresti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, avocatul Societătii Comerciale "Auto Service Non Stop Bucuresti-Paris" - S.R.L. solicită admiterea exceptiei cu precizarea că dispozitiile art. 7 din Legea nr. 112/1995 încalcă prevederile art. 16 din Constitutie, deoarece principiul egalitătii este deopotrivă aplicabil atât persoanelor fizice, cât si persoanelor juridice. Consideră că sintagma "cetătean" are acelasi înteles cu notiunea "persoană", Constitutia cuprinzând si alte texte în care se foloseste notiunea "persoane”, si nu notiunea "cetăteni". O, altă interpretare a dispozitiilor constitutionale ar conduce la o discriminare intre persoanele fizice si persoanele juridice, ceea ce ar fi inadmisibil. Consideră că si persoanele juridice trebuie să beneficieze de prelungirea contractelor de închiriere, deoarece cap. TII din Legea nr. 112/1995 vorbeste despre calitatea de chirias, calitate pe care o are si autorul exceptiei.

Dorel Mihail Georgescu solicită respingerea exceptiei, întrucât nu are legătură cu litigiul la instanta de fond. Aceleasi concluzii de respingere sunt sustinute si de Constanta Mesina, Niculina Visan si Dora Constantinescu. Reprezentantul Ministerului Public precizează că obiectul exceptiei priveste dispozitiile alin. 1 al art. 7 din Legea nr. 112/1995, autorul exceptiei urmărind de altfel pronuntarea de către Curtea Constitutională a unei decizii interpretative, solutie care ar fi contrară competenjei sale. Solicită respingerea exceptiei ca fiind inadmisibilă, deoarece textul a cărui neconstitutionalitate a fost invocată nu are legătură,cu litigiul aflat.pe rolul instantelor de fond.

CURTEA

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Tribunalul Bucuresti, prin Încheierea din 29.martie 1999, pronuntată in Dosarul nr. 12.539/1998, a sesizat Curtea Cronstitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 din Legea nr. 112/1995, exceptie ridicată de Societatea Comercială "Auto Service Non Stop Bucuresti-Paris" - S.R.L..

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine că textul art. 7 din Legea nr. 112/1995 contravine prevederilor art. 16 din Constitutie, deoarece face o diferentiere nejustificată intre persoanele fizice si juridice, ceea ce ar încălca principiul constitutional al egalitătii în drepturi a persoanelor.

Instanta judecătorească, exprimându-si opinta, arată că exceptia este inadmisibilă.

Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei ridicate.

În punctul de vedere al presedintelui Camerei Deputatilor se arată că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 din Legea nr. 112/1995 este neîntemeiată. Se precizează că art. 16 din Constitutie nu are în vedere egalitatea în drepturi între persoanele fizice si persoanele juridice, ci egalitatea între persoanele fizice.

În punctul său de vedere Guvernul arată că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece art. 7 din Legea nr. 112/1995 este un text de protectie a chiriasilor persoane fizice, legea având în vedere spatiile cu destinatia de locuiniă trecute in proprietatea statului. Asa fiind, nu poate fi retinută sustinerea că acest text ar încălca prevederile art. 16 din Constitutie, contravenindu-se principiului, consacrat de acest text, al egalitătii persoanelor, deoarece prevederile constitutionale au în vedere numai persoanele fizice. Guvernul mai precizează că, atunci când se referă la cetătean, Constitutia nu are în vedere - astfel cum pretinde autorul exceptiei - atât persoana fizică, cât si persoana juridică.

Presedintele Senatului nu a comunicat Curtii punctul său de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale presedintelui Camerei Deputatilor si Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Potrivit art. 144 lit. c) din Constitutie si art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, Curtea Constitutională este competentă să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Textul art. 7 din Legea nr. 112/1995, a cărui neconstitutionalitate a fost ridicată, are următorul cuprins:

"Contractele de închiriere încheiate în baza Legii nr 5/1973 privind administrarea fondului locativ si reglementarea raporturilor dintre proprietari si chiriasi, pentru apartamentele din imobilele prevăzute la art. 1, se prelungesc, de drept, pe o perioadă de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii comisiei prevăzute la art. 15 ultimul alineat.

Chiriasii prevăzuti la art. 5 alin. 3 vor beneficia, în perioada de prelungire a contractelor de închiriere, de prevederile legale în vigoare referitoare la construirea unei locuinte proprii prin sprijinul statului sau de prioritate în atribuirea unei locuinte din fondul locativ administrat de autoritătile publice locale.

Nu beneficiază de prevederile alin. 1 si 2 si poate li evacuat după trecerea unui an de la intrarea în vigoare a prezentei legi: a) chiriasul titular sau membrii familiei sale - sot, sotie,

copii minori - care au dobândit ori au înstrăinat după 1 ianuarie 1990, în localitatea de domiciliu, o locuintă corespunzătoare normelor stabilite prin Legea nr 5/1973;

b) chiriasul care refuză să preia in folosintă o altă locuintă corespunzătoare, potrivit Legii nr. 5/1973;

c) chiriasul care subînchiriază locuinta fără consimtământul proprietarului;

d) chiriasul care a schimbat totaf sau partial destinatia ori structura ulterioară a apartamentului, fără consimtământul proprietarului.

Fostii proprietari sau mostenitorii lor si rudele până la gradul al doilea ale fostului proprietar în viată, care beneficiază de prevederile art. 5 alin. 3, se subrogă, pe data prevăzută la art. 6, în drepturile si obligatiile legal-născute ale celor care au detinut anterior, cu chirie, apartamentul.

Nivelul chiriilor este cel stabilit prin lege.

Orice litigii intre proprietar si chiriasi sunt de competenta exclusivă a instantelor de judecată. "Curtea constată că, în spetă, s-a ridicat o exceptie de neconstitutionalitate ce contravine art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, potrivit căruia "Curtea Constitutională decide asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor jduecătoresti privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonantă în vigoare, de care depinde solutionarea cauzei.

Or, în cauza de fată, art. 7 din Legea nr. 112/1995 nu este un text de care să depindă solutionarea cererii de evacuare dintr-un spatiu comercial, deoarece acest text se referă la spatiile de locuit, nu si la cele comerciale.

În consecintă, constatând că exceptia ridicată priveste neconstitutionalitatea unor dispozitii legale de care nu depinde solutionarea cauzei aflate în fata instantei judecătoresti, Curtea urmează să o respingă ca fiind inadmisibilă, potrivit prevederilor art. 23 alin. (6) din Legea nr. 47/1992, republicată.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca fiind inadmisibilă exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în proprietatea statului exceptie ridicată de Societatea Comercială "Auto Service Non Stop Bucuresti-Paris" - S.R.L. în Dosarul nr. 12.539/1998 al Judecătoriei Sectorului 5 Bucuresti.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 29 februarie 2000.

 

PRESEDINTE,

prof. univ. dr. Ioan Muraru

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 37

din 7 martie 2000

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6, art. 8 alin. (1) si (2), art. 10 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 si 3 si alin. (2), precum si ale art. 50 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor si serviciile în porturi

 

Lucian Mihai – presedinte

Costică Bulai - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Ioan Muraru - judecător

Lucian Stângu - judecător

Florin Bucur Vasilescu - judecător

Romul Petru Vonica - judecător

Paula C. Pantea - procuror

Laurentiu Cristescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6, art. 8 alin. (1) si (2), art. 10. alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 si 3 si alin. (2), precum si ale art. 50 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor si serviciile în porturi, exceptie ridicată de Societatea Comercială "Pilot Service" - S.A. Constanta în Dosarul nr. 462/1999 al Tribunalului Constanta Sectia comercială.

Dezbaterile au avut loc în sedinta publică din 8 februarie 2000, în prezenta autorului exceptiei si a reprezentantului Ministerului Public, si au fost consemnate în încheierea din acea dată, când, având nevoie de timp pentru a delibera, Curtea a amânat pronuntarea pentru 15 februarie si apoi pentru 22 februarie si pentru 7 martie 2000.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 12 martie 1999 Tribunalul Constanta - Sectia comercială a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6, art. 8 alin. (1) si (2), art. 10 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 si 3 si alin. (2), precum si ale art. 50 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor si serviciile în porturi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 29 ianuarie 1999, exceptie ridicată de Societatea Comercială "Pilot. Service" - S.A. Constanta, în contradictoriu cu Companta Natională "Administratia Porturilor Maritime Constanta" S.A., în Dosarul nr. 462/1999, aflat pe rolul acelei instante.

Autorul exceptiei sustine, în esentă, că Societatea Comercială "Pilot Service" - S.A. este prejudiciată prin acordarea pentru administratia portuară a unui monopol asupra serviciilor publice specializate, ce fac obiectul de activitate al reclamantei. Sustine, de asemenea, că organizarea concesionării serviciului de pilotaj nu este legală si că această ordonantă, prin textele enuntate, atinge interesele si activitatea Societătii Comerciale "Pilot Service" S.A., putând duce la falimentarea sa.

Instanta judecătorească socoteste că exceptia de neconstitutionalitate, "raportată la textul art. 41 si 135 din Constitutie, nu poate fi retinută".

Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a Curtii Constitutionale a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

În punctul său de vedere Guvernul apreciază că exceptia este neîntemeiată, întrucât, în realitate, dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 22/1999 urmăresc înlăturarea posibilitătii instituirii monopolului din partea statului sau a unui singur agent economic, indiferent de natura capitalului de stat sau privat. "Sustinerile Societătii Comerciale „Pilot Service" - S.A. Constanta cu privire la cumpărarea de la Fondul Proprietătii de Stat a obiectului de activitate, o dată cu privatizarea societătii comerciale, sunt neîntemeiate si nesocotesc prevederile Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată". Cu ocazia privatizării Societatea Comercială "Pilot Service" - S.A. Constanta - se arată în continuare în punctul de vedere al Guvernului - au fost cumpărate actiunile societătii comerciale, reprezentând capitalul social al acesteia, iar nu obiectul de activitate, care, potrivit legii, îl constituie actele si faptele de comert pe care urmează să le efectueze societatea comercială, cu respectarea prevederilor legale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, sustinerile autorului exceptiei si ale părtilor prezente, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Potrivit art. 144 lit. c) din Constitutie si art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă să solutioneze exceptia ridicată.

Exceptia priveste dispozitiile art. 6, art. 8 alin. (1) si (2), art. 10 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 si 3 si alin. (2), precum si ale art. 50 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor si serviciile în porturi.

Motivele invocate de autorul exceptiei în sustinerea acesteia sunt următoarele:

1. Prin efectul alin. (1) al art. 8 din ordonantă "serviciile publice portuare se asigură numai de administratiile portuare, instituindu-se astfel un monopol al statului asupra serviciilor ce se prestează navelor de agenti economici specializati, privatizati integral, anterior". De asemenea, prevederile alin. (2) al aceluiasi articol, care statuează că administratiile portuare asigură serviciile publice portuare, sunt neconstitutionale, întrucât concesionarea prin administratia portuară a unui serviciu privatizat de un alt agent economic specializat încalcă dreptul de proprietate privată.

2. Referitor la dispozitiile art. 10 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 si 3 si alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 22/1999, autorul exceptiei le consideră neconstitutionale întrucât, pe baza acestor prevederi legale, rezultă că sunt servicii publice portuare ce apartin exclusiv administratiei portuare,

servicii care au fost privatizate anterior, cum sunt pilotajul navelor, manevrarea de la o dană la alta, remorcajul de manevră, legarea-dezlegarea navelor. Într-o atare situatie Societatea Comercială "Pilot Service" - S.A. Constanta este pusă în imposibilitatea realizării acestor servicii, întrucât, consideră autorul exceptiei, serviciile sunt monopol de stat, potrivit noii reglementări.

3. În ceea ce priveste dispozitiile art. 50 alin. (3) din ordonantă, acestea sunt considerate de autor, de asemenea, ca fiind neconstitutionale, întrucât, prin efectul lor, Societatea Comercială "Pilot Service" - S.A. Constanta este înlăturată de la autorizatea de către Ministerul Transporturilor pentru a efectua pilotajul navelor, operaiiune care, devenind monopol al statului, se asigură exclusiv de administratia portuară. În fapt, acest lucru - retine, într-o primă apreciere, autorul exceptiei - este o expropriere, încălcându-se art. 41 alin. (3) din Constitutie. În asertiunea imediat următoare, însă, autorul exceptiei precizează că "evident, în spetă, nu este cazul de o expropriere a Societătii Comerciale “Pilot Service” - S.A. Constanta.”

În concluziile notelor scrise autorul exceptiei sustine că "se impune admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a unor prevederi din Ordonanta Guvernului nr. 22/1999, iar serviciile de pilotaj si cele de remorcaj nave să fie considerate, în mod corect si legal, cum sunt de fapt, servicii portuare prestate navelor, ce se asigură concurential de agenti economici, cu capital de stat ori privat, în conditiile economiei de piată".

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că Ordonanta Guvernului nr. 22/1999 reglementează administrarea, exploatarea si dezvoltarea porturilor, precum si munca în porturi si serviciile portuare. Scopul acestei reglementări este clar definit de dispozitiile art. 1 alin. (1) din ordonantă, constând în promovarea porturilor românesti "ca centre de operare a mărfurilor de activităti industriale si de distributie”. În acceptiunea legii portul este o parte delimitată a teritoriului national, ale cărei limite se stabilesc de Ministerul Transporturilor si care include, pe lângă acvatoriul portuar si teritoriul, constructiile hidrotehnice, canalele de acces, senalele, zonele de navigatie, radele interioare, clădirile, magaziile, platformele, căile ferate, drumurile, instalatiile si echipamentele aflate in limitele acestuia. Totalitatea porturilor situate.pe teritoriul Romăriiei formează  sistemul portuar national, care, din punctul de vedere al formei de proprietate asupra infrastructurii portuare, cuprinde porturile publice (a căror infrastructură apartine proprietătii publice) si porturile private (a căror infrastructură este proprietate privată). Întrucât cele mai importante porturi din tară sunt amplasate pe domeniul public al statului si în vederea bunei gestionări, legiuitorul a stabilit existenta unui administrator; cu obligatia de a asigura serviciile publice portuare, pe care Ministerul Transporturilor, care este autoritatea de stat în domeniul portuar, le stabileste ca necesare pentru autorizarea de functionare a portului. Din economia întregului act normativ rezultă intentia de a realiza o reglementare unitară, în vederea asigurării conditiilor de desfăsurare a activitătilor portuare în scopul protejării bunurilor si intereselor clientilor, dar si a bunurilor publice ale statului, din care este constituită infrastructura portuară, precum si protejarea mediului.

Dispozitiile din Ordonanta Guvernului nr. 22/1999, considerate de către autorul exceptiei ca fiind neconstitutionale, au următorul continut: art. 6: "Asigurarea functionalitătii porturilor si a serviciilor publice portuare se realizează de administratia portului; art. 8 alin. (1): "Administratiile portuare au obligatia de a întretine, repara si asigura functionalitatea intrastructurii portuare si de a asigura serviciile publice portuare, conform conditiilor prevăzute în autorizatia de functionare a portului. "; art. 8 alin. (2): "Activitătile prevăzute la alin. (1) pot fi efectuate direct de administratia portuară sau prin intermediul unor agenti economici, prin concesionare, asociere, cesiune sau altele asemenea.; art. 10 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 si 3: "Serviciile prestate în porturi se clasifică astfel: a) servicii publice portuare: 1. pilotajul navelor la intrarea si iesirea din porturi, la manevrare de la o dană la alta; 2. remorcajul de manevră al navelor; 3. legarea-dezlegarea navelor.; art. 10 alin. (2): :"Serviciile publice portuare vor fi prestate tuturor utilizatorilor care apelează la ele, pe o bază permanentă, uniformă si continuă, în conditii egale privind calitatea, timpul si pretul.”; art. 50 alin. (3): "Pe data intrării în vigoare a Normelor metodologice de autorizare a agentilor economici care prestează servicii în porturi se abrogă punctele 3.1 -3.21 si punctele 3.24-3.29 din cap. III al Normelor metodologice de acordare a licentelor si a autorizatiilor privind efectuarea transporturilor navale de mărfuri si călători si de autorizare a functionării agentilor economici în perimetrul infrastructurilor portuare si de căi navigabile, anexă la Hotărârea Guvernului nr. 112/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 47 din 6 martie 1996. "

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate consideră că prin efectul aplicării ordonantei se instituie un monopol de stat în realizarea activitătilor portuare, lucru nepermis de Constitutia României, care, în art. 134, consacră principiul că economia României este economie de piată, iar statul trebuie să asigure protectia concurentei loiale.

Examinând continutul art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 22/1999, Curtea nu poate retine nici un aspect de neconstitutionalitate. Legiuitorul a stabilit faptul că asigurarea functionalitătii porturilor si a serviciilor publice portuare se realizează de administratia portului. Prin sine însusi acest articol de lege nu instituie un monopol. De altfel, dispozitiile cuprinse în art. 7 din ordonantă sunt de natură să risipească orice îndoială în acest sens: "Pot fi abilitate în calitate de administratii portuare: a) în porturile publice: 1. institutii publice, regii autonome si autorităti ale administratiei publice locale, care au în administrare infrastructura portuară care apartine domeniului public; 2. companii sau societăti nationale cărora li se concesionează infrastructura portuară apartinând demeniului public. desemnate în acest sens prin hetărâri ale Guvernului; 3. societăti comerciale cărora li se concesionează infrastructura portuară apartinând domeniului public, abilitate prin contractul de concesiune să îndeplinească rolul de administratie portuară." Activitătile portuare pot fi, în conditiile prezentei reglementări, efectuate de administratia portuară sau de agent economici prin variate instrumente juridice - contract de concesiune, de asociere, cesiune etc.

Această reglementare este în concordantă cu prevederile art. 135 alin. (5) din Constitutie, conform cărora "Bunurile proprietate publică sunt inalienabile.  În conditiile legii, ele pot fi date în administrare regiilor autonome ori institutiilor publice sau pot fi concesionate ori închiriate".

De altfel, prin Hotărârea nr. 167 din 13 martie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 14 martie 2000, Guvernul a hotărât concesionarea de către Ministerul Transporturilor, în calitate de concedent, a serviciului public portuar de pilotaj în porturile maritime românesti, pe o durată de 10 ani. Potrivit acestei hotărări, în termen de 90 de zile de la data intrării sale în vigoare Ministerul Transporturilor va organiza, în conditiile legii, licitatia publică deschisă pentru concesionarea serviciului public portuar de pilotaj în porturile maritime românesti.

În exceptia ridicată se arată, de asemenea, că, prin efectul privatizării Societătii Comerciale "Pilot Service" - S.A. Constanta, ca urmare a achizitionării de la Fondul Proprietătii de Stat a pachetului de actiuni, trebuie înlăturate orice alte subiecte ale exercitiului operatiunilor portuare, întrucât acest agent a devenit proprietarul acestora. Curtea constată însă că, în realitate, cu ocazia privatizării, au fost achizitionate actiunile societătii comerciale, reprezentând capitalul social al acesteia, iar nu obiectul său de activitate.

În ceea ce priveste presupusa expropriere a Societătii Comerciale "Pilot Service" - S.A. Constanta, aceasta este o simplă ipoteză, respinsă, de altfel, chiar de către autorul exceptiei.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art, 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, cu majoritate de voturi,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6, art. 8 alin. (1) si (2), art. 10 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 si 3 si alin. (2), precum si ale art. 50 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor. si serviciile în porturi, exceptie ridicată de Societatea. Comercială "Pilot Service" - S.A. Constanta in Dosarul nr. 462/1999 al Tribunalului Constanta - Sectia comercială.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 7 martie 2000.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

LUCIAN MIHAI

Magistrat-asistent,

Laurentiu Cristescu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 40

din 14 martie 2000

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinte si spatii cu altă destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitătilor economice sau bugetare de stat, republicată

 

Lucian Mihai - presedinte

Costică Bulai – judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Ioan Muraru - judecător

Nicolae Popa - judecător

Lucian Stângu - judecător

Florin Bucur Vasilescu – judecător

Romul Petru Vonica - judecător

Paula C. Pantea - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 din Legea nr. 76/1994 pentru modificarea si completarea Legii nr. 85/1992 si a dispozitiilor art. 7 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinte si spatii cu altă destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitătilor economice sau bugetare de stat, republicată, exceptie ridicată de Societatea Comercială "ACI POROLISSUM"-S.A. din Zalău în Dosarul nr. 1.997/1999 al Curtii de Apel Cluj - Sectia civilă.

La apelul nominal au lipsit Societatea Comercială "ACI POROLISSUM" - S.A. din Zalău si Nechita Diana, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea exceptiei, arătând că asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 7 din Legea nr. 85/1992 Curtea s-a pronuntat prin numeroase decizii, în cauza de fată neintervenind elemente noi care să determine modificarea jurisprudentei Curtii,

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 17 iunie 1999, pronuntată în Dosarul nr. 1.997/1999, Curtea de Apel Cluj - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 din Legea nr. 76/1994 si ale art. 7 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinte si spatii cu altă destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitătilor economice sau bugetare de stat, republicată, exceptie ridicată de Societatea Comercială „ACI POROLISSUM" - S.A. din Zalău.

Exceptia a fost ridicată intr-un proces civil in care o persoană fizică având calitatea de chirias ceruse ca societatea care avea în patrimoniul său locuinta să fie obligată la încheierea contractului de vânzare-cumpărare, în temeiul art. 7 din Legea nr. 85/1992.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că dispozitiile art. 4 din Legea nr. 76/1994 si cele ale art. 7 din Legea nr. 85/1992 sunt neconstitutionale întrucât reprezintă o limitare a dreptului de proprietate al actionarilor societătii comerciale, autoare a exceptiei, care, achizitionând pachetul majoritar de actiuni, au dobândit activul si pasivul societătii, inclusiv blocurile de garsoniere care fac obiectul litigiului de pe rolul Curtii de Apel Cluj.

Curtea de Apel Cluj - Sectia civilă, exprimându-si opinia apreciază exceptia ca fiind nefondată.

Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, incheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor. două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Presedintele Camerei Deputatilor, în punctul său de vedere, arată că asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 7 din Legea nr. 85/1992 Curtea Constitutională s-a pronuntat prin numeroase decizii, statuând în mod constant că aceste dispozitii nu sunt contrare Constitutiei aceasta, deoarece, potrivit art. 41 alin. (1) din Legea fundamentală, continutul si limitele dreptului de proprietate sunt stabilite prin lege, astfel încât legiuitorul poate să considere oportune anumite restrângeri ale acestui drept fundamental, în situatii determinate. Sunt exemplificate, în acest sens, deciziile Curtii Constitutionale nr. 10/1994 si nr. 26/1994. Asa fiind, se consideră că exceptia este neîntemeiată si că nu au intervenit elemente noi care să determine modificarea jurisprudentei Curtii Constitutionale.

Guvernul, în punctul său de vedere, apreciază exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 din Legea nr. 76/1994 si a dispozitiilor art. 7 din Legea nr. 85/1992 ca fiind neîntemeiată, pentru următoarele motive:

- potrivit art. 41 alin. (1) din Constitutie "Dreptul de proprietate, precum si creantele asupra statului, sunt garantate. Continutul si limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege". Determinând continutul si limitele acestor drepturi legiuitorul are în vedere ocrotirea unor valori politice, sociale sau juridice deosebite;

- prin art. 7 din Legea nr. 85/1992 legiuitorul stabileste o normă de justitie socială si economică, dând posibilitatea chiriasilor să cumpere locuintele construite din fondurile unitătilor economice sau bugetare de stat, altele decât locuintele de interventie, la construirea cărora au contribuit direct sau indirect. O asemenea măsură este în concordantă cu prevederile Constitutiei;

- legislatia de după 22 decembrie 1989 a transformat un drept de administrare, pe care întreprinderile si institutiile bugetare îl aveau asupra patrimoniului lor, într-un drept de proprietate al unitătilor economice devenite societăti comerciale; această transformare neputând fi arbitrară si întrucât bunurile respective sunt rezultatul efortului tuturor, nu se poate admite ca unii cetăteni să fie defavorizati în beneficiul altora;

- obligatia de vânzare către chiriasi, prevăzută de dispozitiile art. 7 din Legea nr. 85/1992, este o obligatie in rem, deci în considerarea obiectului la care se referă, iar nu o obligatie in personam, în considerarea faptului că societatea comercială era cu capital de stat, iar ulterior s-a privatizat;

- pentru astfel de ratiuni legiuitorul a stabilit si modul de calcul al pretului de vânzare al acestor locuinte, în scopul de a crea un echilibru economic, social si moral al drepturilor asupra acestor bunuri.

Presedintele Senatului nu a comunicat punctul său de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al presedintelui Camerei Deputatilor si al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile constitutionale, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

În temeiul art. 144 lit. c) din Constitutie si al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, Curtea Constitutională este competentă să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost legal sesizată.

Exceptia ridicată are ca obiect dispozitiile art. 7 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinte si spatii cu altă destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitătilor economice sau bugetare de stat, precum si dispozitiile art. 4 din Legea nr. 76/1994 pentru modificarea si completarea Legii nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitătilor economice sau bugetare de stat.

Curtea constată că dispozitiile art. 7 din Legea nr. 85/1992 au suferit mai multe modificări, si anume prin Legea nr. 76/1994 (Legea nr. 85/1992 fiind republicată ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 15 septembrie 1994) si, de asemenea, prin Legea nr. 79/1997, ulterior Legea nr. 85/1992 fiind republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 din 15 iulie 1998.

În urma acestor modificări reglementările art. 4 ale Legii nr. 76/1994, care formează obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, au fost preluate de art. 7 din Legea nr. 8511992, republicată in Monitorul Oficial al .României, . Partea I, nr. 264 din 15 iulie 1998.

De aceea, Curtea urmează a se pronunta numai asupra dispozitiilor art. 7 din Legea nr. 85/1992, republicată. Textul art. 7 din Legea nr. 85/1992, republicată, are, in redactarea modificată, următorul cuprins: "Locuintele construite din fondurile unitătilor economice sau bugetare de stat, până la data intrării în.vigoare a prezentei legi, altele decât locuintele de interventie, vor fi vândute titularilor contractelor de închiriere, la cererea acestora, cu plata integrală sau în rate a pretului, în conditiile Decretului-lege nr 61/1990 si ale prezentei legi.

De asemenea, vor fi vândute la cerere, în conditiile prevederilor alin. 1 si cu respectarea dispozi/iilor art. 1 alin. 3, titularilor de contracte de închiriere si locuintele care înainte de 6 martie 1945 au apartinut regiilor autonome, institutiilor si societătilor cu capital de stat, mixt sau privat, care si-au încetat existenta după această dată sau, după caz, au devenit, prin reorganizare, unităti economice sau bugetare de stat.

Locuintele care înainte de 6 martie 1945 au apartinut societătilor cu capital privat sau mixt vor fi vândute în conditiile de evaluare, de achitare integrală sau în rate a pretului si de exceptare de la vânzare, prevăzute în Legea nr. 112/1995.

Evaluarea si vâzarea locuintelor prevăzute la alin. 1 si 2 si la art. 1 alin. 1, pentru Care nu s-au încheiat contracte de vânzare-cumpărare până la data intrării în vigoare a prezentei legi, se vor face în conditile Decretului-lege nr. 61/1990 si ale prezentei legi, completate cu prevederile referitoare la coeficientii de uzură din Decretul nr. 93/1977, la un pret indexat în functie de cresterea salariului minim brut pe tară la data cumpărării, fată de cel existent la data intrării în vigoare a Legii nr 85/1992.

Art 1 alin. 2 se aplică în mod corespunzătoc

Beneficiază de prevederile alin. 1 si chiriasii care nu sunt angajatii unitătilor proprietare.

Locuintele de interventie, în sensul prezentei legi sunt cele destinate cazării personalului unitătilor economice sau bugetare care, prin contractul de muncă, îndeplineste activităti sau functii ce necesită prezenta, permanentă sau în caz de urgentă, în cadrul unitătilor. Aceste locuinte nu se vând.

Unitătile economice sau bugetare pot să detină si să construiască din fonduri proprii locuinte de serviciu, destinate închirierii salariatilor acestora, cu contract de închiriere accesoriu la contractul de muncă. Modul de administrare si eventuala înstrăinare a acestor locuinte se vor stabili de consiliile de administratie, respectiv de conducerile unitătilor.

Locuintele de serviciu din mediul rural, destinate personalului medical, didactic, altor specialisti sau personalului Ministerului de lnterne, nu se vând. "

Cu privire la constitutionalitatea dispozitiilor art. 7 din Legea nr. 85/1992 Curtea Constitutională s-a pronuntat prin mai multe decizii (de exemplu, prin Decizia nr. 10 din 8 martie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 5 mai 1994, si Decizia nr. 357 din 14 octombrie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 22 ianuarie 1998), statuând că aceste dispozitii sunt constitutionale, pentru următoarele considerente:

- art. 41 din Constitutie prevede posibilitatea stabilirii prin lege a continutului si limitelor dreptului de proprietate. Astfel, desi în proprietatea societătilor comerciale sau a regiilor autonome au intrat si locuintele construite din fondurile proprii, legiferarea, ulterior adoptării Constitutiei, a posibilitătii ca fiecare chirias al unei asemenea locuinie să devină proprietar nu poate fi privită decât ca o limitare legală a dreptului de proprietate stabilit de lege;

- se asigură astfel chiriasilor dreptul si prioritatea la cumpărarea locuintelor, dându-se astfel expresie dispozitiilor art. 43 alin. (1) si celor ale art. 134 alin. (2) lit. f) din Constitutie cu privire la obligatia statului de a crea conditii necesare pentru cresterea calitătii vietii si, mai ales, de a lua măsuri de dezvoltare economică si de protectie socială, de natură să asigure cetătenilor un nivel de trai decent;

- se consacră o normă de justitie socială, întrucât dă posibilitatea chiriasilor să cumpere locuintele la construirea cărora au contribuit direct sau indirect în vechiul sistem statal-juridic. Ca atare, aceste dispozitii sunt nu numai conforme literei si spiritului art. 41 si 135 din Constitutie, ci si legitimate din punct de vedere economic, social si moral.

S-a mai retinut, de asemenea, că art. 7 din Legea nr. 85/1992 este constitutional si în cazul privatizării societătii comerciale din fondurile căreia s-a construit locuinta ce a făcut obiectul vânzării, deoarece obligatia de vânzare către chiriasi, prevăzută de dispozitiile Legii nr. 85/1992, este o obligatie in rem, deci in considerarea obiectului (locuinta construită din fondurile unitătii economice sau bugetare), până la data intrării în vigoare a legii, iar nu o obligatie in personam, deci în considerarea faptului că societatea comercială era cu capital de stat, iar ulterior s-a privatizat. Schimbarea detinătorilor capitalului social al societătii comerciale, ca urmare a privatizării, prin vânzarea de actiuni, în proportie de 70%, nu determină stingerea obligatiilor anterioare existente în sarcina acesteia, întrucât ele privesc societatea comercială ca debitor al obligatiilor respective, iar nu pe detinătorii capitalului social, în calitate de titulari ai actiunilor, ce configurează, sub aspect juridic, acest capital.

Deoarece aceleasi considerente sunt valabile si în cauza de fată, neintervenind elemente noi care să determine modificarea jurisprudentei Curtii, urmează ca exceptia să fie respinsă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de loouinte si spatii cu altă destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unitătilor economice sau bugetare de stat, republicată, exceptie ridicată de Societatea Comercială "ACI POROLISSUM" - S.A. din Zalău în Dosarul nr. 1.997/1999 al Curtii de Apel Cluj - Sectia civilă.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 14 martie 2000.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

LUCIAN MIHAI

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 41

din 14 martie 2000

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată

 

Ioan Muraru – presedinte

Costică Bulai – judecător

Constantin Doldur – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Nicolae Popa – judecător

Lucian Stângu – judecător

Florin Bucur Vasilescu – judecător

Romul Petru Vonica – judecător

Paula C. Pantea - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată, exceptie ridicată de Ionel Andrei în Dosarul nr. 3.006/1999 al Tribunalului Buzău - Sectia civilă.

La apelul nominal au lipsit autorul exceptiei si Societatea Comercială "Foraj Sonde" - S.A. din Berca, fată de care procedura de citare este legal indeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea exceptiei, sustinând că, potrivit dispozitiilor art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, coroborate cu alin. (6) al aceluiasi articol, exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă atunci când actul normativ atacat nu mai este în vigoare, în cauză, Legea nr. 32/1991 fiind abrogată prin Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 8 septembrie 1999, pronuntată în Dosarul nr. 3.006/1999, Tribunalul Buzău - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a art. 7 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată, exceptie ridicată de Ion Filip. Autorul exceptiei consideră că art. 7 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 32/1991, republicată, potrivit căruia sunt scutiti de plata impozitului pe salariu numai detinătorii titlului de Luptător pentru Victoria Revolutiei Române din Decembrie 1989 conferit prin brevet, este neconstitutional, întrucât, în conformitate cu dispozitiile art. 94 lit. a) din Constitutie, Presedintele României conferă decoratii si titluri de onoare si nu drepturi de natura si esenta scutirilor de plata impozitului pe salariu. Constatarea calitătii de Luptător pentru Victoria Revolutiei Române din Decembrie 1989, se arată în continuare, "este dată în atributiile comisiei special constituite conform Hotărârii Guvernului nr. 566/1996 si nu în atributiile Presedintelui României".

Instanta de judecată nu si-a exprimat opinia asupra exceptiei, asa cum prevăd dispozitiile art. 23 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, republicată, desi aceasta i-a fost solicitată.

În temeiul art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, Curtea Constitutională a comunicat încheierea prin care a fost sesizată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctul de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

În punctul de vedere al Guvernului se consideră că "exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată, este neîntemeiată. Potrivit art. 2 din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, rănitilor, precum si luptătorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, republicată, titlul de Luptător pentru Victoria Revolutiei Române din Decembrie 1989" s-a instituit în semn de pretuire si recunostintă pentru cei care au fost răniti în luptele pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, constituind un titlu de onoare, în sensul art. 94 lit. a) din Constitutie". Faptul că în art. 7 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 32/1991, republicată, se precizează că titlul de „Luptător pentru Victoria Revolutiei Române din Decembrie 1989" trebuie să fie atestat prin brevet nu contravine textului art. 94 lit. a) din Legea fundamentală, întrucât aceste titluri de onoare se acordă numai în conditiile art. 5 alin. 2 din Legea nr. 42/1990, republicată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere,

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

În temeiul art. 144 lit. c) din Constitutie si al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă să solutioneze exceptia.

Obiectul exceptiei îl constituie dispozitiile art. 7 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 185 din 12 august 1996, având următorul cuprins: "Sunt scutite de plata impozitului prevăzut de prezenta lege următoarele categorii de persoane: (...) e) urmasii eroilor-martiri ai Revolutiei, precum si detinătorii titlului de Luptător pentru Victoria Revoluliei din Decembrie 1989, conferit prin brevet, pentru veniturile realizate în cadrul functiei de bază. "

Autorul exceptiei consideră că această dispozitie legală este neconstitutională, deoarece încalcă art. 94 lit. a) din Constitutie, conform căruia "Presedintele României îndeplineste si următoarele atributii:

a) conferă decora/ii si titluri de onoare.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea Constitutională constată că Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii a fost abrogată expres, pe data de 1 ianuarie 2000, prin Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 419 din 31 august 1999, iar continutul dispozitiilor legale criticate nu a fost preluat în continutul noii reglementări normative.

Fată de această situatie, în conformitate cu dispozitiile art. 23 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992, republicată, Curtea Constitutională poate decide numai asupra actelor normative în vigoare. Constatând că, desi la data sesizării sale Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii era în vigoare, ea a fost ulterior abrogată, Curtea urmează să respingă exceptia de neconstitutionalitate ca devenită inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată, exceptie ridicată de Ionel Andrei în Dosarul nr. 3.006/1999 al Tribunalului Buzău - Sectia civilă, constatând că aceasta a devenit inadmisibilă.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 25 ianuarie 2000.

 

PRESEDINTE,

prof. univ. dr. Ioan Muraru

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 48

din 16 martie 2000

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 177 alin. 8 teza finală din Codul de procedură penală

 

Florin Bucur Vasilescu – presedinte

Costică Bulai – judecător

Constantin Doldur – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Lucian Stângu – judecător

Romul Petru Vonica - judecător

Iuliana Nedelcu – procuror

Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 177 alin. 8 teza finală din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Gerald Corneliu Gorduna în Dosarul nr. 3.338/1999 al Tribunalului Bucuresti, Sectia a II-a penală.

La apelul nominal răspunde avocat Mircea Stănculescu pentru Gerald Corneliu Gorduna, constatându-se lipsa părtilor Răzvan Negreanu, Cătălin Frătiloiu, Loredana Claudia Dumitru, Andrei Mocanu, Sorin Popa, George Paul Duma, Dan Petrescu, Rodica Cristina Caroghin si

Constantin Peticaru, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, apărătorul autorului exceptiei de neconstitutionalitate solicită admiterea acesteia, arătând că art. 177 alin. 8 teza finală din Codul de procedură penală, potrivit căruia recipisa de predare a scrisorii tine loc de dovadă a îndeplinirii procedurii de citare, încalcă prevederile constitutionale ale art. 16 si 24. Se consideră că recipisa care atestă trimiterea citatiei către parte nu constituie si o garantie că procedura de citare este îndeplinită. Prin redactarea sa textul criticat încalcă si art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, care prevede dreptul părtii de a fi prezentă la termenul de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea exceptiei ca nefondată. Se arată că, întrucât situatia persoanelor care locuiesc în străinătate este diferită de cea a persoanelor care locuiesc în tară, este justificată diferenta de tratament procedural, fără ca prin aceasta să fie încălcate dispozitiile constitutionale invocate. Sunt evocate, în sprijinul acestor sustineri, decizii prin care Curtea Constitutională a statuat că la situatii diferite se aplică reguli diferite, iar egalitate nu înseamnă uniformitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 13 decembrie 1999, pronuntată în Dosarul nr. 3.338/1999, Tribunalul Bucuresti - Sectia a II-a penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 177 alin. 8 teza finală din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Gerald Corneliu Gorduna într-o cauză având ca obiect apelul declarat împotriva sentintei penale prin care acesta a fost condamnat pentru săvârsirea mai multor infractiuni de fals si inselăciune. În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că art. 177 alin. 8 teza finală din Codul de procedură penală, potrivit căreia invinuitul sau inculpatul care locuieste îin străinătate se citează prin scrisoare recomandată, iar recipisa de predare a scrisorii tine loc de dovadă a îndeplinirii procedurii de citare, încalcă principiul constitutional prevăzut în art. 16 alin. (1) si (2), privind egalitatea cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice, precum si în art. 24 alin. (1) din Constitutie, referitor la garantarea dreptului de apărare. Se consideră că textul criticat face o discriminare inadmisibilă, pe temeiul locului de domiciliu, între persoana care locuieste în tară si cea domiciliată în străinătate, iar în ceea ce priveste nerespectarea dreptului la apărare se sustine că art. 177 alin. 8 teza finală din Codul de procedură penală nu satisface cerintele necesare în vederea asigurării unei adevărate garantii procesuale privind dreptul la apărare.

Exprimându-si opinta, instanta de judecată consideră că exceptia ridicată este neîntemeiată, deoarece "Prezenta inculpatului nu este obligatorie atâta timp cât acesta este încunostintat cu privire la cauză", "recipisa de predare a citatiei, fiind o garantie a faptului că partea a fost încunostintată despre cauză".

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea rrr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstiiutionalitate ridicate.

În punctul de vedere al Guvernului se apreciază că dispozitiile art. 177 alin. 8 din Codul de procedură penală nu încalcă principiul consacrat la art. 16 din Constitutie, deoarece tuturor persoanelor le sunt aplicate aceleasi reguli procedurale. Existenta unor norme derogatorii de la dreptul comun nu infirmă existenta acestui principiu, deoarece aplicarea acelor norme nu se face în mod discriminatoriu. În sustinerea acestei aprecieri se citează Decizia Plenului Curtii Constitutionale nr. 1/1994. Se mai arată că textul criticat nu încalcă nici dreptul la apărare, care, printre alte componente, cuprinde si obligatia organelor judiciare de a avea în vedere, din oficiu, îndeplinirea conditiilor cerute de lege pentru valabilitatea unor acte sau posibilitatea părtilor de a folosi calea de atac a apelului.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente si concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

În temeiul art. 144 lit. c) din Constitutie si al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, Curtea Constitutională este competentă să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost legal sesizată.

Art. 177 alin. 8 din Codul de procedură penală prevede: "Dacă învinuitul sau inculpatul locuieste în străinătate, citarea se face prin scrisoare recomandată, în afară de cazul când prin lege se dispune altlel. Recipisa de predare a scrisorii tine loc de dovadă a îndeplinirii procedurii de citare". Critica de neconstitutionalitate priveste teza finală a textului, si anume cea potrivit căreia „Recipisa de predare a scrisorii tine loc de dovadă a îndeplinirii procedurii de citare." În opinta autorului exceptiei această dispozitie încalcă normele constitutionale ale art. 16 alin. (1) si (2), privind egalitatea în drepturi, si ale art. 24 alin. (1) care reglementează dreptul la apărare.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea Constitutională constată că aceasta este neîntemeiată si urmează să fie respinsă.

I. O primă critică constă în sustinerea potrivit căreia art. 177 alin. 8 teza finală din Codul de procedură penală instituie o discriminare, în functie de locul de domiciliu, în tară sau în străinătate, între persoanele care urmează să fie citate la organul de urmărire penală sau la instanta de judecată, în cursul procesului penal. Astfel, pentru persoanele care locuiesc în tară îndeplinirea procedurii de citare trebuie să rezulte din dovada de înmânare a citatiei, pe când în cazul persoanelor care locuiesc în străinătate, pentru dovedirea îndeplinirii procedurii este suficientă recipisa de predare a scrisorii recomandate prin care s-a făcut citarea. Se consideră că această reglementare încalcă dispozitiile art. 16 alin. (1 ) si (2) din Constitutie, conform cărora "(1) Cetătenii sunt egali în lata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări. (2) Nimeni nu este mai presus de lege.”

Cu referire la interpretarea si aplicarea prevederilor art. 16 alin. (1) si (2) din Constitutie, prin Decizia nr. 1 din 8 februarie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994, Plenul Curtii Constitutionale a statuat că "Principiul egalitătii în fata legii presupune instituirea unui tratament egal pentru situatii care, în functie de scopul urmărit, nu sunt diferite. De aceea, el nu exclude, ci, dimpotrivă, presupune solutii diferite pentru situatii diferite". Acesta este sensul jurisprudentei constante a Curtii, care a adoptat solutii identice în numeroase decizii ulterioare, între care Decizia nr. 6 din 24 ianuarie 1996, publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 23 din 31 ianuarie 1996, precum si Decizia nr. 49 din 10 martie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161 din 23 aprilie 1998.

În acelasi sens sunt si dispozitiile art. E cuprins în partea a V-a din anexa la Carta socială europeană revizuită, adoptată la Strasbourg la 3 mai 1996 si ratificată de Parlamentul României prin Legea nr. 74/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 4 mai 1999, prevederi conform cărora "O diferentă de tratament pe un motiv obiectiv si rezonabil nu este considerată ca discriminatorie.”

Curtea Constitutională constată că situatia persoanelor care locuiesc în străinătate este esential diferită de situatia persoanelor care locuiesc în tară, ceea ce, în mod obiectiv, justifică diferenta de tratament procedural. În rândul cauzelor obiective poate fi mentionat faptul că legislatia natională poate stabili obligatia pentru agentii procedurali proprii de a transmite corespondenta si de a returna dovada de înmânare a citatiei sau de comunicare a actelor judiciare, dar nu poate stabili aceleasi obligatii pentru agentii altor state. De asemenea, obiectiv diferite sunt si posibilitătile de comunicare si cele de deplasare.

Chiar si pentru persoanele care locuiesc în tară normele de procedură prevăd numeroase exceptii de la regula generală a înmănării în mod direct si personal a citatiei, cum sunt, de exemplu: predarea citatiei unor rude sau altor persoane care locuiesc împreună cu persoana în cauză, afisarea citatiei, citarea prin publicitate, citarea prin administratiile locului de detinere, citarea la unitătile militare sau la spitale ori afisarea la poarta hotelului si altele. Toate aceste exceptii nu înseamnă discriminare, ci modalităti diferite de îndeplinire a procedurii de citare, determinate de situatia obiectiv diferită a persoanelor citate.

Cerinta legală de a asigura persoanei citate posibilitatea reală. de a lua cunostintă de citatie, cu toate datele pe care aceasta trebuie să le contină, este general valabilă si obligatorie, fără nici o discriminare si fără nici un privilegiu. Îndeplinirea viciată a procedurii de citare, precum si imposibilitatea de a se prezenta la termenul fixat pot fi invocate de părtile interesate, urmând ca instanta de judecată să dispună în consecintă. Aceste aspecte nu reprezintă însă probleme de constitutionalitate, ci de aplicare a legii, care nu intră în competenta de solutionare a Curtii Constitutionale.

Fată de cele arătate rezultă că prevederile tezei finale din alin. 8 al art. 177 din Codul de procedură penală nu sunt discriminatorii si nu încalcă principiul constitutional al egalitătii cetătenilor în fata legii.

II. Cea de-a doua critică de neconstitutionalitate priveste încălcarea dreptului la apărare, prevăzut de art. 24. alin. (1) din Constitutie, potrivit căruia "Dreptul la apărare este garantat’. În opinia autorului exceptiei lipsa dovezii de înmânare a citatiei pune sub semnul întrebării primirea citatiei de către persoana respectivă, care, fiind în necunostintă de cauză, nu-si poate exercita dreptul la apărare.

Curtea Constitutională constată că nici acest motiv de neconstitutionalitate nu poate fi retinut. Comunicarea citatiei printr-o scrisoare recomandată presupune, după toate regulile de transmitere a corespondentei, predarea personală a acesteia. În consecintă, persoana căreia îi este adresată scrisoarea recomandată are posibilitatea reală de a lua cunostintă de faptul că a fost citată la o anumită instantă, într-o anume cauză si calitate procesuală, precum si la un termen precizat, astfel încât nu se poate sustine încălcarea dreptului său la apărare prevăzut de art. 24 din Constitutie.

Fată de cele arătate rezultă că prevederile art. 17 alin. 8 teza finală din Codul de procedură penală nu contravin art. 16 alin. (1) si (2) si art. 24 din Constitutie, fiind asadar constitutionale.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 177 alin. 8 teza finală din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Gerald Corneliu Gorduna în Dosarul nr. 3.338/1999 al Tribunalului Bucuresti, Seciia a II-a penală.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 16 martie 2000.

 

PRESEDINTE,

conf. univ. dr. Florin Bucur Vasilescu

Magistrat-asistent,

Gabriela Dragomirescu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 49

din 21 martie 2000

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 lit. a) din Legea nr. 47/1991 privind constituirea, organizarea si functionarea societătilor comerciale din domeniul asigurărilor

 

Lucian Mihai – presedinte

Costică Bulai – judecător

Constantin Doldur – judecător

Kozsokár Gábor – judecător

Ioan Muraru – judecător

Nicolae Popa – judecător

Lucian Stângu – judecător

Florin Bucur Vasilescu - judecător

Romul Petru Vonica - judecător

Paula C. Pantea – procuror

Florentina Geangu - magistrat-asistent

           

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 lit. a) din Legea nr. 47/1991 privind constituirea, organizarea si functionarea societătilor comerciale din domeniul asigurărilor, exceptie ridicată de Stelian Stângă în Dosarul nr. 6.159/1997 al Tribunalului Bucuresti - Sectia comercială.

La apelul nominal se prezintă avocat Leon Iancovici pentru Societatea Comercială "Ardaf" din Cluj - Sucursala municipiului Bucuresti, lipsind autorul exceptiei, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Societătii Comerciale "Ardaf" din Cluj Sucursala municipiului Bucuresti solicită respingerea exceptiei, pe de o parte, pentru că exceptia este extranee cauzei, întrucât se referă la pretinsa scutire de taxă de timbru a societătii de asigurare, în timp ce în cauză operează scutirea de plata taxei de timbru a asiguratului, ca titular al dreptului, iar pe de altă parte, pentru că asupra constitutionalitătii prevederilor art. 29 lit. a) din Legea nr. 47/1991 Curtea Constitutională s-a pronuntat prin Decizia nr. 159/1998.

Procurorul solicită respingerea exceptiei ca fiind neîntemeiată, sustinând că prevederile legale criticate nu contravin dispozitiilor constituiionale. In acest sens se invocă si jurisprudenta Curtii Constitutionale, si anume Decizia nr. 159/1998.

CURTEA,
având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 17 septembrie 1999, pronuntată in Dosarul nr. 6.159/1997, Tribunalul Bucuresti – Sectia comercială a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 29 lit. a) din Legea nr. 47/1991 privind constituirea, organizarea si functionarea societătilor comerciale din domeniul asigurărilor, exceptie ridicată de Stelian Stângă.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că prevederile art. 29 lit. a) din Legea nr. 47/1991, potrivit cărora sunt scutite de impozite, taxe de timbru si de orice alte taxe despăgubirile, sumele asigurate si orice drepturi ce se acordă din asigurările de orice fel, încalcă dispozitiile art. 41 alin. (2) teza întâi din Constitutie, deoarece astfel se creează un tratament preferential în favoarea societătilor de asigurare, care nu este compatibil cu egalitatea în fata legii. Se sustine, de asemenea, că aceste prevederi legale contravin dispozitiilor art. 53 alin. (2) din Legea fundamentală, conform cărora sistemul legal de impuneri trebuie să asigure asezarea justă a sarcinilor fiscale, întrucât, prin astfel de scutiri, societările de asigurare îsi măresc profitul propriu.

Tribunalul Bucuresti - Sectia comercială, exprimându-si opinia, apreciază că dispozitiile art. 29 lit. a) din Legea nr. 47/1991 sunt constitutionale, nefiind încălcate prevederile art. 41 alin. (2) teza întâi si ale art. 53 alin. (2) din Constitutie, "egalitatea în ocrotirea proprietătii private fiind asigurată, deoarece nu s-a creat o discriminare sau un tratament preferential în favoarea societătilor de asigurări, acestea nefiind beneficiarele scutirii de plata taxei de timbru, dispozitia de lege criticată referindu-se la titularul dreptului la despăgubiri". În spetă, se arată în continuare, Societatea Comercială "Ardaf" din Cluj - Sucursala municipiului Bucuresti a actionat însă prin subrogare în drepturile asiguratului său, pe care l-a despăgubii, si astfel scutirea îi este opozabilă, dar numai în considerarea acestei situatii si nu pentru orice fel de alte actiuni în justitie.

În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a Curtii Constitutionale a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul, in punctul său de vedere, apreciazâ că excepiia de neconstitutionalitate este neîntemeiatâ, deoarece prevederile art. 29 lit. a) din Legea nr. 47/1991 se referă la titularul dreptului la despăgubiri, iar nu la societătile de asigurări, astfel cum se sustine în motivarea exceptiei de neconstitutionalitate. Aceste prevederi legale nu încalcă dispozitiile art. 41 alin. (2) din Constitutie, exceptarea prin lege a unor categorii de persoane fizice sau juridice ori a unor activităti sau bunuri de la plata unor impozite sau taxe reprezentând o practică legislativă curentă, care corespunde fie necesitătilor de ocrotire a unor subiecte de drept, fie unor ratiuni economice.   Prin aceasta nu este afectată egalitatea în domeniul ocrotirii proprietătii private, toti titularii drepturilor ce provin din asigurări beneficiind de scutirile prevăzute de lege.        De asemenea, se sustine că prevederile legale criticate nu contravin nici art. 53 alin. (2) din Constitutie, potrivit căruia sistemul legal de impuneri trebuie să asigure asezarea justă a sarcinilor fiscale, întrucât tratamentul juridic diferit pentru situatii diferite este admisibil si justificat tocmai de cerinta ca egalitatea în fata legii să nu atragă privilegii si discriminări. Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale atacate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie si al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 29 lit. a) din Legea nr. 47/1991 privind constituirea, organizarea si functionarea societătilor comerciale din domeniul asigurărilor, dispozitii care au următorul cuprins: "Sunt scutite de impozite, taxe de timbru si orice alte taxe: a) despăgubirile, sumele asigurate si orice alte drepturi ce se acordă din asigurările de orice fel; (...)".

Aceste prevederi sunt considerate neconstitutionale de autorul exceptiei, în raport cu dispozitiile art. 41 alin. (2) teza întâi, care reglementează ocrotirea egală, prin lege, a proprietătii private, indiferent de titular, precum si ale art. 53 alin. (2) din Legea fundamentală, conform căruia "Sistemul legal de impuneri trebuie să asigure asezarea justă a sarcinilor fiscale".

Curtea constată că asupra exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 lit. a) din Legea nr. 47/1991 privind constituirea, organizarea si functionarea societătilor comerciale din domeniul asigurărilor, sub acelasi aspect ca si cel existent în cauza de fată, s-a pronuntat prin Decizia nr. 159 din 10 noiembrie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 4 februarie 1999, in sensul respingerii exceptiei. În motivarea deciziei mentionate s-a arătat că:

a) exceptarea, prin lege, de la plata unor impozite si taxe a unor categorii de persoane fizice ori juridice sau a anumitor activităti ori bunuri nu poate să fie considerată, prin ea însăsi, ca neconstitutională. Dimpotrivă, exceptarea de la impozite si taxe ori stabilirea unor reduceri în această materie reprezintă o practică legislativă curentă ce corespunde fie necesitătii de ocrotire a unor subiecte de drept, fie unor ratiuni economice;

b) în cauză nu poate fi vorba despre violarea, prin textul criticat, a egalitătii între titularii dreptului de proprietate privată, în sensul ocrotirii preferentiale a unora dintre ei. În practica sa constantă Curtea Constitutională a stabilit că principiul egalitătii nu se opune ca o lege să stabilească reguli diferite în raport cu persoane aflate în situatii deosebite, deoarece acest principiu nu înseamnă uniformitate. În acest sens este Decizia nr. 70 din 15 decembrie 1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 27 decembrie 1993. Pe de altă parte, astfel cum a decis Curtea prin Decizia nr. 140 din 19 noiembrie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 324 din 4 decembrie 1996, tratamentul juridic diferit pentru situatii diferite este admisibil si justificat tocmai de cerinta ca egalitatea în fata legii să nu atragă privilegii sau discriminări. Or, este evident că, în timp ce asiguratul reclamă, de regulă, despăgubiri pentru pierderea ori deteriorarea unui bun asigurat, societatea de asigurări urmăreste, ca orice altă societate comercială, realizarea unui profit, pentru care a plătit taxele si impozitele prevăzute de lege. Nu este vorba, asadar, despre un tratament diferit, în considerarea titularilor dreptului de proprietate, în cea ce priveste ocrotirea acestui drept, ci despre luarea în considerare, la stabilirea taxei de timbru, a anumitor particularităti ale situatiei unor persoane fizice sau juridice. Asemenea reglementări sunt relativ numeroase în legislatie. Este, de pildă, cazul scutirii de taxe a actiunilor introduse în temeiul raporturilor de muncă de către salariati ori cel al actiunilor judecătoresti ce valorifică drepturi de creantă corelative unor obligatii de întretinere. Iar reglementarea diferentiată a unor asemenea obligatii corespunde, neîndoielnic, si prevederilor art. 53 alin. (2) din Constitutie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată în cauza defată, Curtea constată că nu au intervenit elemente noi care să determine schimbarea jurisprudentei sale, astfel încât considerentele amintite îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză, urmând ca exceptia să fie respinsă.

În temeiul art. 144 lit. c) si al art. 1.45 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge excepiia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 lit. a) din Legea nr. 47/1991 privind constituirea, organizarea si functionarea societătlor comerciale din domeniul asigurărilor, exceptie ridicată de Stelian Stângă în Dosarul nr. 6.159/1997 al Tribunalului Bucuresti - Sectia comercială.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 21 martie 2000.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

LUCIAN MIHAI

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu