MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A I

Anul XII - Nr. 248     LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE     Luni, 5 iunie 2000

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            62. - Ordonantă de urgentă privind ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul RO 9904 pentru restructurarea întreprinderilor si reconversie profesională (RICOP), semnat la Bucuresti la 30 decembrie 1999

 

            Memorandum de finantare

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind ratificarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul

României si Comisia Europeană referitor la Programul RO 9904

pentru restructurarea întreprinderilor si reconversie profesională

RICOP), semnat la Bucuresti la 30 decembrie 1999

 

            În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

            Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

            Articol unic. - Se ratifică Memorandumul de finantare dintre Guvernul României si Comisia Europeană referitor la Programul RO 9904 pentru restructurarea întreprinderilor si reconversie

profesională (RICOP), semnat la Bucuresti la 30 decembrie 1999, care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

 

p. PRIM-MINISTRU,

VALERIU STOICA

Contrasemnează:

p. Ministru de stat,

ministrul afacerilor externe,

Mihai Răzvan Ungureanu,

secretar de stat

Ministrul transporturilor,

Traian Băsescu

p. Ministrul finantelor,

Iosefina Morosan,

secretar de stat

Ministrul muncii si protectiei sociale,

Smaranda Dobrescu

Presedintele Consiliului de administratie

al Fondului Proprietătii de Stat,

Radu Sârbu

p. Ministrul lucrărilor publice si amenajării teritoriului,

Laszlo Borbely,

secretar de stat

Ministrul industriei si comertului,

Radu Berceanu

Presedintele Agentiei Nationale pentru Ocupare

si Formare Profesională,

Dorin Nicolae Pârvu

 

Bucuresti, 26 mai 2000.

Nr. 62.

 

MEMORANDUM DE FINANTARE*)

 


 

*) Traducere.

 

            Comisia Europeană, denumită în continuare Comisia, actionând pentru si în numele Comunitătii Europene, denumită în continuare Comunitatea, pe de o parte, si Guvernul României, denumit în continuare Beneficiarul, pe de altă parte,

            au convenit următoarele,

            Măsura la care se face referire la art. 1 de mai jos va fi executată si finantată din resursele bugetare ale Comunitătii, conform prevederilor cuprinse în prezentul memorandum. Cadrul tehnic,

juridic si administrativ în care va fi pusă în aplicare măsura la care se face referire la art. 1 de mai jos este stabilit de Conditiile generale anexate la Acordul-cadru încheiat la 12 martie 1991 între

Comisie si Beneficiar si completate cu prevederile prezentului memorandum si Dispozitiile speciale anexate la acesta.

 

ARTICOLUL 1

Natura si obiectul

 

            Ca o componentă a programului său de asistentă, Comunitatea va contribui, sub forma finantării nerambursabile, la finantarea următoarei măsuri:

 

            Numărul Programului: RO 9904

            Titlul: Programul pentru restructurarea întreprinderilor si reconversie profesională (RICOP)

            Durata: până la 31 decembrie 2001

 

ARTICOLUL 2

Angajamentul Comunitătii

 

            Contributia financiară din partea Comunitătii este fixată la nivelul maxim de 100 milioane euro, denumită în continuare finantarea gratuită.

 

ARTICOLUL 3

Durata si data de expirare

 

            Pentru prezenta măsură finantarea gratuită este disponibilă pentru contractare până la 31 decembrie 2001, făcând obiectul reglementărilor prezentului memorandum. Toate contractele trebuie semnate până la această dată. Fondurile rămase din finantarea gratuită care nu au fost contractate până la această dată vor fi anulate. Termenul limită pentru efectuarea plătilor din cadrul

finantării gratuite este 31 decembrie 2002. Toate plătile trebuie să fie efectuate până la expirarea termenului limită. Comisia poate totusi, în functie de împrejurări, să fie de acord cu o prelungire a

acestei date de expirare, dacă aceasta este cerută în timp util si justificată în mod adecvat de către Beneficiar. Prezentul memorandum va expira la data la care expiră perioada de efectuare

a plătilor din finantarea gratuită. Toate fondurile care nu au fost utilizate vor fi returnate Comisiei.

 

ARTICOLUL 4

Adrese

 

            Corespondenta privitoare la executarea măsurii, având mentionate numărul si titlul măsurii, va fi adresată:

            Pentru Comunitate:

            Delegatia Comisiei Europene în România

            Str. Grigore Mora nr. 11

            71278 Bucuresti

            România

            e-mail: office@rom.eudel.com

            Fax: (40-1)230.2453.

            Pentru Beneficiar:

            Guvernul României

            Departamentul pentru Integrare Europeană

            Piata Victoriei nr. 1

            Sectorul 1, Bucuresti

            România

            Tel.: (40-1)312.47.32.

            Fax: (40-1)312.6929

 

ARTICOLUL 5

Numărul de exemplare

 

            Prezentul memorandum este redactat în două exemplare în limba engleză.

 

ARTICOLUL 6

Intrarea în vigoare

 

            Prezentul memorandum va intra în vigoare la data semnării de către ambele părti, imediat după semnarea de către părti a Memorandumului de întelegere privind plătile compensatorii,

prezentat în anexa nr. 2, Dispozitii speciale (anexa C). Orice cheltuială care are loc înaintea acestei date nu este eligibilă pentru finantare gratuită.

            Anexele, inclusiv Memorandumul de întelegere privind plătile compensatorii amintit mai sus, reprezintă parte integrantă la prezentul memorandum de finantare.

            Semnat la Bucuresti la 30 decembrie 1999.

 

Pentru Beneficiar,

Petre Roman,

ministru de stat, ministrul afacerilor externe,

coordonator national al asistentei

Pentru Comunitate,

Fokion Fotiadis,

seful Delegatiei Comisiei Europene în România

 

Anexa nr. 1: Acordul-cadru (anexele A si B)

Anexa nr. 2: Dispozitii speciale (anexa C)

Anexa nr. 3: Informare si publicitate pentru Programul PHARE al Uniunii Europene

 

ANEXA Nr. 1 (A si B)

 

ACORD-CADRU

 

            Comisia Comunitătilor Europene, denumită în cele ce urmează Comisia, actionând pentru si în numele Comunitătii Economice Europene, denumită în cele ce urmează Comunitatea, pe de o parte,

            si România, pe de altă parte,

            si împreună denumite părti contractante,

            având în vedere faptul că România este eligibilă de a beneficia de Programul de asistentă PHARE din partea Comunitătii, prevăzut în Regulamentul nr. 3.906/89 din 18 decembrie 1989 al Consiliului Comunitătii Europene, modificat de Regulamentul nr. 2.698/90 din 17 septembrie 1990,

            având în vedere faptul că este convenabilă mentionarea în cele de mai jos a cadrului tehnic, legal si administrativ pentru executarea măsurilor finantate în România în cadrul programului de asistentă al Comunitătii,

            au convenit după cum urmează:

 

ARTICOLUL 1

 

            Pentru a promova cooperarea dintre părtile contractante în scopul sprijinirii procesului reformei economice si sociale din România, părtile contractante sunt de acord să implementeze măsuri în domeniul cooperării financiare, tehnice si al altor forme de cooperare, asa cum s-a specificat în regulamentul de mai sus, care vor fi finantate si implementate în cadrul tehnic, legal si administrativ stabilit în acest acord. Detaliile specifice ale fiecărei măsuri (sau set de măsuri) vor fi introduse într-un memorandum ce va fi convenit între părtile contractante (denumit în continuare memorandum de finantare), pentru care este oferit un model în anexa C.

            România ia toate măsurile necesare pentru a asigura executarea corespunzătoare a tuturor măsurilor.

 

ARTICOLUL 2

 

            Fiecare măsură finantată în cadrul acestui acord va fi implementată în conformitate cu Conditiile generale prezentate în anexa A, care vor fi considerate ca fiind incluse în fiecare memorandum de finantare.

            Memorandumul de finantare poate schimba sau suplimenta Conditiile generale, după cum va fi necesar pentru implementarea măsurii în discutie.

 

ARTICOLUL 3

 

            Pentru problemele legate de măsurile finantate în cadrul acestui acord Comisia va fi reprezentată de Delegatia sa, o dată ce aceasta este înfiintată în Bucuresti, care se va asigura, din partea Comisiei, că măsura este executată în conformitate cu practicile financiare si tehnice legale.

 

ARTICOLUL 4

 

            Când părtile contractante convin astfel Comisia poate delega responsabilitatea sa integrală sau partială privind implementarea unei măsuri unei terte părti, stat sau agentiei.

            În acest caz termenii si conditiile unei asemenea delegări vor fi mentionate într-un acord ce urmează să fie încheiat între Comisie si terta parte, stat sau agentie, cu acordul Guvernului României.

 

ARTICOLUL 5

 

            Orice dispută legată de acest acord, ce nu poate fi rezolvată prin consultare, va fi solutionată în conformitate cu procedura de arbitraj mentionată în anexa B.

 

ARTICOLUL 6

 

            Acest acord este întocmit în dublu exemplar în limba engleză.

 

ARTICOLUL 7

 

            Acest acord va intra în vigoare în ziua în care părtile contractante se vor informa reciproc despre aprobarea sa în conformitate cu legislatia sau procedura internă a fiecărei părti contractante.

            Acordul va continua să fie în vigoare pentru o perioadă nedefinită, dacă nu i se pune capăt prin notificarea scrisă a uneia dintre părtile contractante către cealaltă.

            La încheierea duratei de valabilitate a acestui acord orice măsură aflată încă în curs de executie va fi adusă la îndeplinire conform termenilor memorandumului de finantare aferent si Conditiilor generale stabilite prin prezentul acord.

 

ARTICOLUL 8

 

            Prevederile acestui acord se vor aplica si cooperării tehnice si altor forme de cooperare convenite între părtile contractante, care, prin natura lor, nu sunt cuprinse într-un memorandum specific finantat în baza Programului de asistentă PHARE la cererea Guvernului României.

            Anexele vor fi considerate parte integrantă a acestui acord.

            Întocmit la Bucuresti la 12 martie 1991.

 

Eugen Dijmărescu,

ministru de stat

România

Frans Andriessen,

vicepresedinte

al Comisiei Europene

Comunitatea

 

ANEXA A

 

 

CONDITII GENERALE

privind memorandumurile de finantare

 

            În aceste Conditii generale termenul Beneficiar va fi înteles ca referindu-se la Guvernul României.

 

TITLUL I

Finantarea proiectelor

ARTICOLUL 1

Obligatia comunitătii

 

            Angajamentul Comunitătii, denumit în cele ce urmează Finantarea gratuită a CEE, a cărei valoare este mentionată în memorandumul de finantare, va determina limita în cadrul căreia se vor desfăsura angajarea si executia plătilor prin contracte si devize aprobate corespunzător.

            Orice cheltuieli ce depăsesc Finantarea gratuită a CEE vor fi suportate de Beneficiar.

 

ARTICOLUL 2

Disponibilitatea asistentei nerambursabile a CEE

 

            Acolo unde executia unei măsuri depinde de angajamentele financiare asupra resurselor proprii ale Beneficiarului sau asupra altor surse de fonduri, Finantarea gratuită a CEE va deveni

disponibilă în momentul în care devin disponibile si sumele angajate de Beneficiar si/sau celelalte surse de fonduri, conform celor prevăzute în memorandumul de finantare.

 

ARTICOLUL 3

Cheltuirea

 

            Contractele sunt eligibile pentru plăti în baza acestui memorandum de finantare numai dacă sunt încheiate înainte de data expirării memorandumului de finantare. Plătile în cadrul unor asemenea

contracte pot avea loc în timpul unei perioade de maximum 12 luni de la data expirării  Memorandumului de finantare. Orice prelungire exceptională a acestei perioade trebuie să fie aprobată de Comisie. În cadrul limitei stabilite pentru Finantarea gratuită a CEE cererile pentru fonduri sub forma unui program de lucru vor fi prezentate Delegatiei Comisiei de către Beneficiar conform agendei stabilite în memorandumul de finantare. Documentele justificative referitoare la

plătile făcute pentru realizarea unei anumite măsuri vor fi puse la dispozitie în sprijinul cererii de fonduri, atunci când Comisia o solicită.

            Oricum, în cadrul anumitor contracte din cadrul măsurii poate fi prevăzută plata directă de către Comisie către contractanti. Fiecare contract va indica proportia si momentul efectuării plătii, împreună cu documentele justificative necesare.

            Pentru partea de program implementată de Beneficiar Autoritatea de implementare va înainta un program de lucru cu cel putin 9 luni înainte de data expirării memorandumului de finantare, pentru aprobarea de către Comisie a contractelor ce mai trebuie încheiate pentru implementarea programului. Programul de lucru trebuie să cuprindă propuneri pentru utilizarea dobânzilor nete provenite din conturile deschise în cursul implementării programului, cu conditia ca întreaga Finantare gratuită a CEE să fi fost angajată anterior.

            În ceea ce priveste măsurile executate pe baza unor devize  estimative, în conditiile în care memorandumul de finantare nu prevede altfel, o primă transă de plată, care nu va depăsi 20% din

totalul devizului aprobat de Comisie, poate fi executată în favoarea Beneficiarului, pentru a facilita lansarea măsurii. Alte transe de plată vor fi disponibilizate, la cererea Beneficiarului: în aceleasi

conditii mentionate la paragraful 2 de mai sus.

 

TITLUL II

Achizitionarea

ARTICOLUL 4

Generalităti

 

            Procedura ce trebuie urmată pentru încheierea contractelor de lucrări, livrări si de cooperare tehnică va fi mentionată în memorandumul de finantare, urmând principiile de mai jos.

 

ARTICOLUL 5

Conditii de participare

 

            1. Cu exceptia prevederilor art. 6, Comisia si Beneficiarul vor lua măsurile necesare pentru a asigura egalitatea conditiilor de participare la astfel de contracte, în special prin publicarea în timp

util a invitatiilor la licitatie. Anunturile urmează să fie făcute pentru Comunitate cel putin în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene, iar pentru statele beneficiare, în jurnalul oficial corespunzător.

            2. Conditiile generale ale contractelor trebuie să fie întocmite în conformitate cu modelele din uzanta internatională, cum ar fi reglementările generale si conditiile pentru contractele de livrări

finantate din fondurile PHARE.

 

ARTICOLUL 6

Derogarea de la procedurile standard

 

            Acolo unde este recunoscută urgenta situatiei sau acolo unde aceasta este justificată pe baza naturii, importantei reduse sau a unor caracteristici particulare ale anumitor măsuri (de exemplu:

operatiuni de finantare în două stagii, operatiuni multifazate, specificatii tehnice particulare etc.) si ale contractelor respective, Beneficiarul poate, de acord cu Comisia, să autorizeze, în mod

exceptional:

            - acordarea contractelor în urma unor invitatii restrânse la licitatie;

            - încheierea contractelor prin acord direct;

            - realizarea contractelor prin departamente de lucrări publice.

            O astfel de derogare trebuie să fie mentionată în memorandumul de finantare.

 

ARTICOLUL 7

Acordarea contractelor de lucrări si livrări

           

            Comisia si Beneficiarul se vor asigura că pentru fiecare operatiune oferta selectată este cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, în special din punctul de vedere al calificărilor si

garantiilor oferite de licitatori, costului si calitătii serviciilor, naturii si conditiilor de executie a lucrărilor sau livrărilor, costului lor de utilizare si valorii tehnice.

            Rezultatele invitatiilor la licitatie vor trebui să fie publicate în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene cât mai repede posibil.

 

ARTICOLUL 8

Contractele de cooperare tehnică

 

            1. Contractele de cooperare tehnică, care pot lua forma contractelor pentru studii, supravegherea lucrărilor sau de asistentă tehnică, vor fi încheiate după negocierea directă cu consultantul sau, dacă se justifică din punct de vedere tehnic, economic ori financiar, ca

urmare a invitatiei la licitatie.

            2. Contractele de cooperare tehnică vor trebui să fie întocmite, negociate si încheiate fie de Beneficiar, fie de Comisie, atunci când se prevede astfel în memorandumul de finantare.

            3. În situatia în care contractele de cooperare tehnică urmează să fie întocmite, negociate si încheiate de Beneficiar, Comisia va propune o listă scurtă cu unul sau mai multi candidati, pe baza

criteriilor de garantare a calificărilor, experientei si independentei lor si tinând seama de disponibilitatea acestora pentru proiectul în chestiune.

            4. În cazul unei proceduri directe de negociere, când Comisia a propus mai multi candidati, Beneficiarul este liber să aleagă dintre cei propusi candidatul cu care intentionează să încheie contractul.

            5. Când există recurs la o procedură de licitare contractul de cooperare tehnică va fi acordat candidatului care a înaintat oferta confirmată de Beneficiar si de Comisie ca fiind cea mai avantajoasă din punct de vedere economic.

 

TITLUL III

Acordarea de facilităti

ARTICOLUL 9

Privilegii generale

 

            Personalului care participă la măsurile finantate de Comunitate, precum si membrilor familiilor acestuia li se pot acorda avantaje, privilegii si scutiri nu mai putin favorabile decât cele acordate în mod obisnuit altor străini angajati în statul Beneficiarului în cadrul oricăror

alte acorduri bilaterale sau multinationale ori aranjamente pentru programe de asistentă economică si de cooperare tehnică.

 

ARTICOLUL 10

Facilităti de stabilire, instalare, intrare si rezidentă

 

            În cazul contractelor de lucrări, livrări sau servicii, persoanele fizice sau juridice eligibile pentru participarea la procedurile de licitatie vor avea drept de instalare temporară si de rezidentă în cazurile în care importanta contractului justifică aceasta. Acest drept va fi obtinut numai după emiterea invitatiei de participare la licitatie si va servi personalului necesar în vederea efectuării studiilor preparatorii pentru redactarea ofertelor; acest drept va expira la o lună după

desemnarea contractantului.

            Beneficiarul va permite personalului care ia parte la contractele de lucrări, livrări sau servicii, finantate de Comunitate, si membrilor familiilor acestuia apropiate să intre în statul Beneficiarului, să se stabilească în stat, să lucreze acolo si să părăsească statul respectiv, asa cum o justifică natura contractului.

 

ARTICOLUL

Importul si reexportul de echipament

 

            Beneficiarul va acorda permisele necesare în vederea importului de echipament profesional cerut pentru executarea măsurii în conformitate cu legile, regulile si reglementările în vigoare ale

Beneficiarului.

            Beneficiarul va acorda în plus persoanelor fizice si juridice care au executat contracte de lucrări, livrări sau servicii permisele necesare pentru reexportul echipamentului mentionat.

 

ARTICOLUL 12

Controlul importurilor si schimburilor valutare

 

            Pentru executarea măsurilor Beneficiarul se obligă să acorde autorizatii de import, precum si autorizatii pentru achizitionarea valutei necesare si să aplice reglementările nationale privind

controlul asupra schimburilor valutare fără discriminare între statele membre ale Comunitătii, Albania, Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Slovenia si fosta Republică Iugoslavă Macedonia.

            Beneficiarul va acorda permisele necesare pentru repatrierea fondurilor primite în vederea executării măsurii, conform reglementărilor de control al schimburilor valutare în vigoare în statul

Beneficiarului.

 

ARTICOLUL 13

Impozitare si vamă

 

            1. Plata impozitelor, taxelor vamale si taxelor de import nu va fi inantată din Finantarea gratuită a CEE.

            2. Importurile în baza contractelor de livrări încheiate de autoritătile Beneficiarului si finantate din Finantarea gratuită a CEE vor putea intra în statul Beneficiarului fără să fie supuse taxelor vamale, altor taxe din import, impozitelor sau unui regim fiscal cu efect echivalent.

            Beneficiarul va asigura ca importurile respective să fie eliberate din punctul de intrare pentru a fi livrate către contractant, asa cum se prevede în contract, si pentru folosinta imediată conform celor cerute pentru implementarea normală a contractului, fără a tine seama de întârzieri sau dispute asupra stabilirii taxelor vamale, plătilor sau impozitelor mentionate mai sus.

            3. Contractele pentru livrări sau servicii oferite de firme externe sau românesti, finantate din Finantarea gratuită a CEE, nu vor fi supuse în statul Beneficiarului plătii T.V.A., timbrului fiscal sau taxelor de înregistrare ori altor impuneri fiscale având efect similar, indiferent dacă aceste taxe există sau urmează să fie instituite.

            4. Persoanele fizice si juridice, inclusiv personalul expatriat, din statele membre ale Comunitătii Europene, care execută contracte de cooperare tehnică finantate din Finantarea gratuită a CEE, vor fi scutite de la plata impozitului pe profit si pe venit în statul Beneficiarului.

            5. Efectele personale si gospodăresti importate pentru uz personal de către persoanele fizice (si membrii familiilor lor), altele decât cele recrutate local, angajate în îndeplinirea sarcinilor definite în contractele de cooperare tehnică, vor fi scutite de taxe vamale, de import, taxe si alte impozite fiscale cu acelasi efect, efectele personale si gospodăresti respective urmând să fie reexportate sau

să se dispună de ele în tară, conform reglementărilor în vigoare în statul Beneficiarului, după terminarea contractului.

            6. Persoanele fizice si juridice care importă echipament profesional, asa cum se prevede la art. 11, dacă solicită astfel, vor beneficia de sistemul de admitere temporară, asa cum este definit în legislatia natională a Beneficiarului, fată de echipamentul respectiv.

 

TITLUL IV

Executarea contractelor

ARTICOLUL 14

Originea livrărilor

 

            Beneficiarul se declară de acord ca, atunci când Comisia nu autorizează altfel, materialele si livrările necesare pentru executarea contractelor să fie originare din Comunitate, Albania, Bulgaria,

Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Lituania, Letonia, Polonia, România, Slovacia, Slovenia si fosta Republică Iugoslavă Macedonia.

 

ARTICOLUL 15

Proceduri de efectuare a plătilor

 

            1. Pentru contractele finantate din Finantarea gratuită a CEE documentele de licitatie vor fi întocmite si plătile efectuate fie în unităti europene de cont (ECU) sau conform legilor si reglementărilor privind schimbul valutar ale Beneficiarului, în valuta beneficiarului sau în valuta statului în care ofertantul îsi are înregistrat sediul de afaceri, fie în valuta statului în care sunt produse

livrările.

            2. Când documentele de licitatie sunt întocmite în ECU, plătile în cauză vor fi efectuate, în mod corespunzător, în valuta prevăzută în contract, pe baza ratei de schimb a ECU în ziua precedentă efectuării plătii.

            3. Beneficiarul si Comisia vor lua toate măsurile necesare pentru a asigura executia plătilor în cel mai scurt timp posibil.

 

TITLUL V

Colaborarea dintre Comisie si Beneficiar

ARTICOLUL 16

Inspectie si evaluare

 

            1. Comisia va avea dreptul să îsi trimită proprii agenti sau reprezentantii corespunzător autorizati pentru a aduce la îndeplinire orice misiune tehnică sau financiară ori de audit pe care o consideră necesară pentru a urmări executia măsurii. În orice caz, Comisia va comunica din timp autoritătilor Beneficiarului trimiterea unor astfel de misiuni.

            Beneficiarul va pune la dispozitie toate informatiile si documentele care vor fi solicitate de aceasta si va lua toate măsurile ivite pentru a facilita munca persoanelor împuternicite să aducă la îndeplinire evaluările sau inspectiile.

            2. Beneficiarul:

            a) va păstra înregistrări si documente contabile adecvate pentru identificarea lucrărilor, livrărilor sau serviciilor finantate în baza memorandumului de finantare, conform procedurilor legale de contabilitate;

            b) va asigura ca agentii sau reprezentantii mai sus mentionati ai Comisiei să aibă dreptul de a inspecta toată documentatia si înregistrările contabile relevante privitoare la cele finantate în baza

memorandumului de finantare si va asista Curtea de Conturi a Comunitătilor Europene în executarea evaluărilor contabile privind utilizarea Finantării gratuite a CEE.

            Comisia va putea, de asemenea, să execute o evaluare ulterioară si o evaluare contabilă finală a programului. Evaluarea ulterioară va analiza realizarea obiectivelor/scopurilor programelor, precum si impactul asupra dezvoltării si restructurării sectorului implicat.

            Evaluarea contabilă finală va examina datele financiare la nivel local ale programului, oferind o părere independentă asupra corectitudinii si compatibilitătii contractelor si plătilor, precum si asupra conformitătii lor cu prevederile memorandumului de finantare.

            Evaluarea contabilă va stabili balanta fondurilor neangajate si/sau necheltuite care vor fi rambursate Comisiei.

 

ARTICOLUL 17

Urmărirea măsurilor

 

            În urmărirea executării măsurii Comisia poate solicita orice explicatie si, unde este necesar, poate agrea cu Beneficiarul asupra unei noi orientări pentru măsură care să fie considerată mai bine

adaptată obiectivelor avute în vedere.

            Beneficiarul va face rapoarte către Comisie, conform planului mentionat în memorandumul de finantare, pe toată perioada de executie a măsurii, si asupra completării acesteia după încheiere.

Comisia, în lumina rapoartelor si, unde este potrivit, a evaluării ulterioare, va proceda la închiderea oficială a programului si va informa tara beneficiară despre data închiderii oficiale a programului.

 

TITLUL VI

Prevederi generale si finale

ARTICOLUL 18

Consultări - dispute

 

            1. Orice problemă legată de executarea sau de interpretarea memorandumului de finantare ori a acestor Conditii generale va fi subiect de consultare între Beneficiar si Comisie, conducând, acolo unde este necesar, la un amendament la memorandumul de finantare.

            2. Acolo unde se constată neîndeplinirea unei obligatii stabilite în memorandumul de finantare si în aceste Conditii generale, care nu au fost subiectul unor măsuri de remediere luate în timp util, Comisia va putea suspenda finantarea măsurii după consultarea cu Beneficiarul.

            3. Beneficiarul poate renunta total sau partial la executia măsurii.

            Părtile contractante vor stabili detaliile respectivei renuntări printr-un schimb de scrisori.

 

ARTICOLUL 19

Anunt - adrese

 

            Orice anunt si orice acord între părti prevăzute aici trebuie să aibă forma unei comunicări scrise, cu referire explicită la numărul si titlul măsurii. Astfel de anunturi sau acorduri vor fi făcute prin scrisoare adresată părtii autorizate să primească cele mentionate si vor fi trimise la adresa anuntată de partea respectivă. În caz de urgentă sunt permise comunicări prin telefax, comunicări telegrafice sau prin telex, care vor fi considerate valabile, cu conditia confirmării imediate prin scrisoare. Adresele sunt mentionate în memorandumul de finantare.

 

ANEXA B

 

ARBITRAJ

 

            Orice dispută între părtile contractante rezultând din acordul-cadru sau din memorandumul de finantare, care nu este rezolvată prin aplicarea procedurilor mentionate la art. 18 din Conditiile generale referitoare la memorandumul de finantare, va fi supusă arbitrării de către un tribunal de arbitraj, după cum urmează:

            Părtile la arbitraj vor fi Beneficiarul, pe de o parte, si Comisia, pe de altă parte.

            Tribunalul de arbitraj va fi compus din 3 arbitri numiti după cum urmează:

            - un arbitru va fi numit de Beneficiar;

            - al doilea arbitru va fi numit de Comisie;

            - al treilea arbitru (denumit în continuare si conducător) va fi numit prin acordul părtilor contractante sau, în cazul unui dezacord, de secretarul general al O.N.U.

            Dacă oricare dintre părtile contractante nu reuseste să numească un arbitru, acesta va fi numit de conducător.

            Dacă un arbitru numit conform acestei proceduri demisionează, decedează sau devine incapabil să îsi desfăsoare activitatea, un alt arbitru va fi numit în acelasi mod ca si arbitrul căruia îi ia locul; un astfel de succesor va avea toate puterile si îndatoririle arbitrului initial.

 

ANEXA Nr. 2 (C)

 

PROGRAMUL DE RESTRUCTURARE A ÎNTREPRINDERILOR SI RECONVERSIE

PROFESIONALĂ (RICOP)

DISPOZITII SPECIALE

OBIECTIVE, DESCRIERE SI CONDITIONARE

 

A. Obiective

 

            Prezentul program este situat în contextul Parteneriatului pentru aderare si al Programului National de Aderare la Uniunea Europeană. Obiectivul general este sprijinirea Guvernului în

îndeplinirea criteriilor de aderare în domeniul politicii economice.

            Obiectivele imediate ale programului sunt:

            - sprijinirea Guvernului în implementarea politicilor si actiunilor de restructurare, privatizare sau de închidere a întreprinderilor generatoare de pierderi;

            - diminuarea consecintelor închiderii întreprinderilor prin consolidarea sistemului de securitate socială si prin promovarea initiativelor de ocupare;

            - încurajarea activitătilor economice care conduc la crearea sustinută de locuri de muncă prin acordarea de asistentă întreprinderilor mici si mijlocii si microafacerilor.

 

B. Descrierea programului

 

            Programul are 5 componente principale: interventii în cazuri de concedieri colective, lucrări publice, initiative de promovare a ocupării fortei de muncă, finantarea creării de microafaceri si de

întreprinderi mici si mijlocii, măsuri de asistentă socială. Toate acestea alcătuiesc împreună o abordare integrată a restructurării întreprinderilor si a conversiei fortei de muncă. Acestea sunt

descrise mai jos.

            Componenta 1 - Interventii în cazuri de concedieri colective (servicii de preconcediere si plăti compensatorii)

            Serviciile de preconcediere urmăresc să asigure o interventie rapidă în procesul de disponibilizare, astfel încât persoanele care au fost anuntate că vor fi concediate să poată fi plasate în locuri de muncă alternative sau să primească consultantă si îndrumare, astfel încât să

se angajeze activ în procesul de căutare a unui nou loc de muncă.

            Aceste servicii se ocupă de efectele imediate ale concedierii. Ele vor fi destinate persoanelor înstiintate că vor fi concediate din întreprinderile incluse în Planul de restructurare.

            Această activitate va fi implementată prin contract(e) de asistentă tehnică; bugetul (până la un milion euro) este inclus în bugetul global de asistentă tehnică.

            Indicativ: aproximativ 5.000 de muncitori care urmează să fie disponibilizati vor beneficia de consultantă.

            Prin cofinantarea PHARE a plătilor compensatorii va fi usurată o parte din povara bugetară provocată de restructurarea întreprinderilor industriale de stat cu pierderi. Cofinantarea va fi

asigurată pentru muncitorii din întreprinderile de stat identificate în Planul de restructurare care va fi propus de autoritătile române si agreat de Comisia Europeană.

            Totalul bugetului PHARE alocat este de maximum 28 milioane euro. Contributia PHARE nu va reprezenta mai mult de 40% din costul total al plătilor compensatorii pentru grupul specificat de muncitori concediati si va fi plătită Fondului national de somaj după ce disponibilizările au avut loc.             Vor primi plăti compensatorii aproximativ 60.000 de muncitori.

            Componenta de plăti compensatorii va fi implementată sub control strict si sub permanentă monitorizare. Aceasta va asigura ca plătile (sub formă de rambursare partială) să fie făcute numai Fondului national de somaj până la limitele definite în memorandumul de finantare. Plătile compensatorii vor fi rambursate numai cu privire la întreprinderile incluse în Planul de restructurare, în care pierderea locurilor de muncă a rezultat din aplicarea planurilor de restructurare, privatizare sau lichidare a întreprinderilor de stat cu pierderi.

            Componenta 2 - Lucrări publice

            Componenta de lucrări publice are ca scop crearea de oportunităti de locuri de muncă de scurtă durată (combinată cu activităti de formare), prin intermediul proiectelor de lucrări publice, concepute să îmbunătătească viata comunitătilor afectate de restructurarea industrială si să crească atractivitatea zonelor pentru investitori. Această componentă este directionată către zonele si comunitătile afectate de închiderea si de restructurarea întreprinderilor enumerate în Planul de restructurare. Cel putin 50% din locurile de muncă astfel create vor trebui să fie ocupate de muncitorii disponibilizati prin Planul de restructurare.

            Bugetul PHARE alocat este de maximum 14 milioane euro.

            Proiectele pot include constructia de locuinte sociale, investitii în spitale, unităti de formare profesională, scoli, transport local, infrastructura de mediu, santiere industriale, actiuni de îmbunătătiri funciare etc. Acolo unde va fi necesar, proiectele trebuie să asigure conformitatea cu procedurile privind autorizatiile de mediu prevăzute de legislatia română în domeniul protectiei mediului.

            Se preconizează implementarea a aproximativ 140 de proiecte, care să aibă ca rezultat crearea a 4.600 locuri de muncă.

            Componenta 3 - Initiative de promovare a ocupării fortei de muncă

            Această componentă are ca scop crearea de oportunităti de formare profesională si ocupatii durabile în societăti comerciale nou-create sau deja existente, precum si proiecte care urmează să

găsească solutii prescrise la nivel local, care au drept scop asigurarea diversificării economiei si a pietei de muncă locale.

            Aceste activităti vor fi implementate de antreprenori, formatori, asociatii, organizatii neguvernamentale si de alte organisme competente să participe la acest program prin implementarea de proiecte care vor genera posibilităti de formare sau ocupare pentru muncitorii disponibilizati în zona-tintă.

            Bugetul PHARE alocat va fi de aproximativ 9 milioane euro.

            Activitătile vor include:

            - asistentă si consultantă pentru crearea de întreprinderi mici;

            - calificarea si recalificarea fortei de muncă;

            - incubatoare de afaceri;

            - subventionarea salariilor pentru atragerea personalului disponibilizat;

            - proiecte care să creeze locuri de muncă durabile si posibilităti de calificare;

            - asigurarea formării profesionale care să corespundă noilor ofertede locuri de muncă în activităti economice viabile.

            Această componentă are ca scop crearea sau sprijinirea creării a aproximativ 8.000 locuri de muncă si asigurarea a aproximativ 6.000 locuri de formare profesională. Se intentionează ca aproximativ 80% din acestea să fie disponibile pentru muncitorii concediati din întreprinderile incluse în Planul de restructurare.

            Componenta 4 - Finantarea creării de microafaceri si de întreprinderi mici si mijlocii

            Această componentă va stimula crearea si dezvoltarea de ntreprinderi mici si mijlocii si a sectorului de mici activităti de afaceri în zonele incluse în Planul de restructurare, afectate de

închiderea/restructurarea întreprinderilor, si în care au loc concedieri. Va fi sprijinită crearea de locuri de muncă durabile si va fi promovată în continuare tranzitia către o economie de piată

functională.

            Grupul-tintă îl reprezintă antreprenorii din sectorul întreprinderilor mici si mijlocii si al microafacerilor.

            Bugetul PHARE alocat va fi de aproximativ 30 milioane euro. Va fi creată o serie de scheme financiare pentru a se asigura răspunsuri concrete si rapide la cerintele financiare ale

antreprenorilor din zonele dezavantajate. Criteriile de selectie a proiectelor vor fi riguroase, pentru a se asigura un sprijin direct întreprinderilor mici si mijlocii si microafacerilor la nivel local si

pentru a garanta că locurile de muncă au fost create în întreprinderi durabile.

            Indicativ: se asteaptă crearea unui număr de 10.000 locuri de muncă în sectorul întreprinderilor mici si mijlocii si al microafacerilor.

            Componenta 5 - Măsuri de asistentă socială

            Această componentă are ca scop acordarea de sprijin social si oferirea de posibilităti de angajare pentru persoanele care au fost cel mai mult afectate de restructurarea industrială, prin crearea de servicii sociale care să diminueze problemele cauzate de somaj si să mentină stabilitatea socială necesară în vederea implementării programului de tranzitie economică.

            Grupul-tintă este reprezentat de persoanele disponibilizate si de membrii familiilor acestora, care sunt puternic defavorizati din cauza sărăciei, comportamentelor antisociale, conditiilor improprii de locuit, problemelor de sănătate asociate cu bolile profesionale, cu alimentatia necorespunzătoare, cu stresul si alcoolismul. Vor fi acordate subventii pentru crearea si functionarea de centre sociale,

centre de reintegrare si centre de urgentă.

            Va fi eligibil pentru finantare în cadrul acestei componente si sprijinul pentru infrastructuri care să faciliteze functionarea serviciilor sociale. Proiectele depuse vor fi bazate pe parteneriat

local care va presupune cofinantare partială. Contributia PHARE se va diminua pe măsură ce contributia locală va creste.

            Bugetul PHARE alocat este de aproximativ 10 milioane euro.

            Se asteaptă sprijinirea a aproximativ 50 de centre sociale, 10 centre de reintegrare si 10 centre de urgentă. În aceste centre vor fi asistate aproximativ 17.500 persoane nevoiase. Vor fi create aproximativ 1.300 noi locuri de muncă, dintre care cel putin 900 vor fi ocupate de muncitorii disponibilizati sau de membri ai familiilor acestora.

            Componentele Programului RICOP, rezultatele si forma de asistentă care va fi asigurată sunt sintetizate în tabelul prevăzut mai jos:

 

Nr.

crt.

Componenta

Rezultatele

Forma de asistentă

1.

Interventii în cazuri de concedieri colective

Servicii de consultantă; plăti compensatorii

Asistentă tehnică; sprijin bugetar direct

 

Lucrări publice

Proiecte de lucrări care să îmbunătătească mediul local si să creeze locuri de muncă

Conventii între OPCP si municipalităti, care să permită încheierea de contracte direct

între municipalităti si

contractorii de lucrări

3.

Măsuri active

Oportunităti de angajare si de formare (calificare)

Conventii între OPCP si organismele locale de implementare autorizate

4.

Finantarea creării de microafaceri si de întreprinderi mici si mijlocii

Împrumuturi cu dobândă mică/credite partial nerambursabile pentru proiecte de mici întreprinderi viabile

 

Acorduri de împrumut între gestionarii de fonduri si întreprinzători

 

5.

Măsuri de asistentă socială

Întărirea capacitătii locale de prestare a serviciilor sociale

Conventii între OPCP si organismele locale de implementare autorizate

6.

Asistentă tehnică

Întărirea structurilor de implementare a programului

Contracte cu OPCP

 

Modul în care sunt concepute componentele programului este prezentat în detaliu în fisa de proiect la care este atasată o serie de anexe descriptive. Modul de concepere a tuturor componentelor, cu exceptia plătilor compensatorii, se bazează pe experienta câstigată

pe parcursul derulării programelor PHARE anterioare; procedurile de implementare iau în considerare această experientă, dar au fost făcute unele modificări în comparatie cu proiectele anterioare, pentru a se tine seama de dimensiunea mai largă a acestui program

si de necesitatea ca programul actual să fie aplicat într-un număr de zone specificate. Programele anterioare erau într-o măsură considerabilă orientate către zone în care se exprima o cerere si

exista si capacitate de implementare a proiectelor. Programul actual  va fi directionat către zone specifice în care există nevoi, dar institutiile locale nu sunt în mod necesar bine pregătite. Aceasta

implică necesitatea unei abordări mai active si flexibile pentru sprijinirea structurilor locale de implementare, acolo unde acestea nu sunt suficient dezvoltate.

Programele anterioare PHARE, relevante, sunt descrise în anexa nr. 5 la fisa de proiect. Acestea includ: Programul de măsuri active (RO 9209), care a asigurat sprijin pentru consortiile locale care au dezvoltat solutii novatoare de creare de locuri de muncă; formarea initială si continuă VET (RO 9405), care a dezvoltat si a testat o curriculă de formare modernizată; o componentă a Programului în domeniul energiei (RO 9504), care a asigurat răspunsuri constând în măsuri active pentru a face fată problemelor cauzate de restructurarea industriei miniere si de disponibilizările masive din judetul Gorj si din Valea Jiului; Fondul de restructurare a zonelor miniere (RO 9808), care dezvoltă abordarea Programului RO 9405; Sprijin pentru întreprinderi mici si mijlocii (alocatii PHARE în 1992, 1994, 1997), care a inclus o schemă de acordare conditionată de

credite nerambursabile pentru întreprinderi mici si mijlocii; Programul de dezvoltare a resurselor umane (RO 9701) pentru consolidarea capacitătii manageriale a resurselor umane în

societătile comerciale; Programul de dezvoltare regională (RO 9708  si RO 9805); Programul de dezvoltare a serviciilor sociale SESAM (RO 9209 si RO 9305); Programele de reparare a pagubelor produse de dezastre (1997 si 1998); FIDEL (Programul de initiative economice locale, RO 9408).

Remarcă specială:

În legătură cu fiecare dintre componentele programului descrise mai sus, cu exceptia plătilor compensatorii, estimarea numărului de persoane care vor beneficia de sprijin si costul mediu pentru fiecare beneficiar sunt bazate pe experienta activitătilor similare finantate de programele PHARE anterioare în România. Cifrele sunt orientative; costurile actuale si numărul de beneficiari la care se

poate ajunge de facto vor putea fi mult diferite în conditiile operative în care acest proiect va fi implementat.

 

C. Conditie

 

Constient de obiectivele majore convenite ale acestui program, care urmăresc să sustină procesul de restructurare economică necesar pentru pregătirea României în vederea aderării, Guvernul României: (i) va stabili si va pune în aplicare un plan de restructurare pentru un

anumit număr de întreprinderi cu pierderi, care vor fi selectate în functie de dimensiunea arieratelor si a deficitelor lor financiare, care reprezintă baza în functie de care se directionează programul. Acest

plan va identifica: a) întreprinderile si fabricile în care va avea loc restructurarea; b) intentiile autoritătilor române cu privire la fiecare dintre aceste întreprinderi [adică: (i) privatizare sau (ii) lichidare sau (iii) divizarea întreprinderii în unităti separate, urmată de lichidarea sau privatizarea fiecăreia dintre acestea]; c) numărul de lucrători prevăzuti să fie concediati; d) calendarul disponibilizărilor. Pachetul de măsuri propuse în cadrul acestui program pentru fiecare

localitate este conditionat de implementarea acestui plan de restructurare.

Cu exceptia contractelor pentru asistentă tehnică la nivel national, a agentiilor de administrare locale, a administratorilor fondului si a serviciilor de preconcediere, nici o activitate din cadrul Programului RICOP nu va fi contractată atâta timp cât nu se vor înregistra progrese semnificative în punerea în aplicare a Planului de restructurare în ceea ce priveste marile întreprinderi cu pierderi din zonele vizate, iar progresul în aplicarea Planului de restructurare nu a condus la disponibilizări corespunzătoare nivelului anticipat de  pierderi de locuri de muncă.

De aceea, pentru fiecare dintre cele 5 zone-tintă, nici un contract pentru lucrări publice, măsuri active, finantare de întreprinderi mici si mijlocii si microafaceri sau măsuri de asistentă socială nu va fi încheiat atâta timp cât Delegatia Comisiei Europene în România nu primeste rapoarte satisfăcătoare care să confirme progresul în implementarea Planului de restructurare cu privire la marile întreprinderi cauzatoare de pierderi din zonele-tintă.

Pentru a acorda timp suficient ca toate contractele să fie implementate, toate măsurile propuse în Planul de restructurare si concedierile ce vor rezulta trebuie să aibă loc în primele 15 luni de la semnarea memorandumului de finantare. În cazul în care măsurile propuse în Planul de restructurare pentru întreprinderile cauzatoare de pierderi în oricare dintre cele 5 zone-tintă nu sunt implementate în acest interval, Comisia va avea dreptul să pună capăt tuturor activitătilor aflate în derulare în legătură cu acea zonă. Fondurile alocate acelei zone în care activitătile încetează nu vor fi realocate unei alte zone atâta timp cât Comisia nu va întocmi o evaluare globală pozitivă a procesului de macrostabilizare si restructurare economică, asa cum este definit acesta la pct. (ii) al prezentei

conditionalităti;

(ii) acceptă că sprijinul în cadrul acestui program depinde de angajamentul continuu al Guvernului pentru stabilizare macroeconomică si restructurare. Comisia îsi rezervă dreptul de a

face evaluări ad-hoc ale realizărilor Guvernului în ceea ce priveste programul de reformă economică si transformarea statutului întreprinderilor de stat mari cauzatoare de pierderi. Progresul în

implementarea acordurilor cu Fondul Monetar International si cu Banca Mondială va reprezenta un indicator important al angajamentului continuu al Guvernului pentru reforma economică. În

urma unei evaluări pozitive Comisia poate lua în considerare realocarea resurselor între regiuni si între componentele programului;

(iii) se angajează să întocmească lunar un raport de monitorizare a restructurării întreprinderilor incluse în Planul de restructurare.

Acest raport va analiza rezultatele cu privire la restructurarea, privatizarea si închiderea întreprinderilor si uzinelor, precum si la reducerea locurilor de muncă. Acest raport va reprezenta baza cererilor de plată în cadrul componentei de plăti compensatorii. Raportul va fi întocmit de Fondul Proprietătii de Stat, asistat de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, si va fi evaluat de Comisie;

(iv) este de acord ca rambursarea partială a plătilor compensatorii în cadrul acestui program să se facă doar în contextul implementării riguroase a planurilor de restructurare, privatizare si lichidare a întreprinderilor de stat cu pierderi, incluse în Planul de restructurare convenit. În cazul în care fondurile furnizate în cadrul acestei componente a programului vor fi fost deja utilizate pentru

rambursarea plătilor compensatorii, dar în opinia Comisiei a devenit evident că nu s-a înregistrat un progres semnificativ în restructurare, privatizare si lichidare, care să aibă ca rezultat impunerea unei

discipline financiare normale întreprinderilor în cauză, aceste fonduri vor fi rambursate de Guvernul României Comisiei Europene.

 

D. Buget

 

(MEURO)

 

Componentă

Investitie

Constructie institutională

Total PHARE

Beneficiar*)

IFI

TOTAL

1. Interventii în cazuri de concedieri colective

-

28,0

28,0

42,0

-

70,0

2. Lucrări publice

14,0

-

14,0

1,5

-

15,5

3. Initiative de promovare a ocupării fortei de

muncă

-

9,0

9,0

4,0

-

13,0

4. Finantare de firme mici

30,0

-

30,0

-

-

30,0

5. Măsuri de asistentă socială

8,0

2,0

10,0

2,0

-

12,0

6. Asistentă tehnică

-

9,0

9,0

-

-

9,0

Programul RICOP

52,0

48,0

100,0

49,5

-

149,5


 

*) Contributiile beneficiarului sunt calculate să includă atât contributii ale partenerilor locali, făcute în numerar/în natură, cât si contributia de la bugetul de stat.

 

Remarcă specială:

Se prevede ca nici o parte a bugetului să nu fie contractată direct de către Comisia Europeană. De aceea valoarea integrală a programului va fi transferată Fondului national.

Alocarea de fonduri în cadrul programului între cele 5 zone-tintă se va face proportional cu numărul de concedieri preconizat în fiecare zonă, conform Planului de restructurare.

Proceduri de implementare

Programul va fi administrat în conformitate cu procedurile sistemului de implementare descentralizat PHARE (SID), cu exceptia componentei din cadrul programului privind cofinantarea plătilor compensatorii. Procedurile cu privire la plătile compensatorii sunt descrise mai jos si reprezintă subiectul unui memorandum de întelegere distinct, care urmează să fie semnat de Comisia

Europeană si de autoritătile române, anexat la memorandumul de finantare. Coordonatorul national al asistentei (CNA) va avea întreaga responsabilitate cu privire la programarea, monitorizarea si

implementarea tuturor componentelor programului.

Proceduri generale

Pentru toate componentele se vor aplica procedurile care urmează. (Cu toate acestea, fondurile pentru plătile compensatorii nu vor fi gestionate de OPCP; procedurile specifice sunt descrise mai jos).

Fondul national din cadrul Ministerului Finantelor, condus de responsabilul national cu autorizarea plătilor (RNA), va superviza administrarea financiară a programului si va fi responsabil de raportările ce trebuie prezentate Comisiei Europene. Autoritatea natională de control competentă cu privire la implementarea programului va efectua controlul financiar adecvat.

Comisia Europeană va transfera fondurile Fondului national, în conformitate cu Memorandumul de întelegere semnat între Comisia Europeană si România la data de 20 octombrie 1998. Fondurile vor fi transferate la cererea responsabilului national cu autorizarea plătilor (RNA). O plată de până la 20% din fonduri, care urmează să fie administrată la nivel local, va fi transferată Fondului national după semnarea memorandumului de finantare si a acordurilor financiare între Fondul national si Oficiul de plăti si contractare PHARE, precum si a Memorandumului de întelegere privind plătile compensatorii, anexat la memorandumul de finantare. Dispozitiile

prevăzute la art. 2 si 13 din Memorandumul de întelegere privind Fondul national trebuie, de asemenea, respectate. În plus RNA trebuie să înainteze Comisiei spre aprobare nominalizarea unui

responsabil cu autorizarea plătilor (RAP) si o descriere a sistemului creat, arătând cum se realizează fluxul de informatii între Fondul national si Oficiul de plăti si contractare PHARE si modul în care

vor fi efectuate plătile. De asemenea, trebuie desemnat responsabilul oficial pentru implementarea Memorandumului de întelegere privind plătile compensatorii.

Se vor efectua 4 plăti în completare în cuantumul celei mai mici sume reprezentate fie de maximum 20% din fondurile care urmează să fie administrate local, fie de diferenta până la valoarea integrală a bugetului. Prima plată va fi trasă în momentul în care 10% din buget a fost deja cheltuit de Oficiul de plăti si contractare PHARE. A doua completare poate fi cerută atunci când 30% din bugetul total în exercitiu a fost cheltuit. Punctul de tragere pentru a treia completare este de 50%, iar plata celei de a patra rate se va face atunci când s-a cheltuit 70%. În afara unei autorizatii exprese prealabile din partea Comisiei, nici o cerere de completare nu poate fi făcută dacă fondurile cumulate, aflate în depozit la Fondul national si la autoritătile de implementare, depăsesc 10% din exercitiul bugetar angajat. În mod exceptional RNA poate solicita o plată în avans de peste 20%, în conformitate cu procedurile prevăzute în memorandumul de întelegere sus-mentionat.

Fondul national va transfera fondurile Oficiului de plăti si contractare PHARE în conformitate cu Acordul de finantare semnat între Fondul national si Oficiul de plăti si contractare

PHARE. Acordul de finantare va fi andosat înainte de Comisia Europeană. Oficiul de plăti si contractare PHARE va fi condus de un RAP numit de RNA, după consultări cu CNA. RAP va fi

responsabil de toate operatiunile efectuate de Oficiul de plăti si contractare PHARE.

Un cont separat în euro va fi stabilit pentru fondurile transferate de Comisie Fondului national pentru acest program, într-o bancă ce a fost anterior convenită cu Comisia Europeană. Contul va fi administrat într-un sistem contabil separat. În principiu, toate conturile bancare vor fi purtătoare de dobânzi. Dobânda va fi raportată Comisiei Europene. În cazul în care Comisia decide astfel, pe baza propunerii RNA dobânda poate fi reinvestită în program. Aceleasi proceduri vor fi aplicate tuturor fondurilor transferate Oficiului de plăti si contractare PHARE.

RNA si RAP se vor asigura că toate contractele sunt pregătite în conformitate cu procedurile Manualului SID.

Toate contractele trebuie încheiate în termen de 2 ani de la semnarea memorandumului de finantare. Toate plătile trebuie să se facă în termen de 3 ani de la semnarea memorandumului de

finantare.

Toate fondurile neutilizate până la data expirării programului vor fi recuperate de Comisie.

Pentru acele contracte cu fonduri retinute pentru o perioadă de garantie prelungită după sfârsitul perioadei de plată a programului suma totală a fondurilor acelor contracte, calculate de RAP si stabilite de Comisie, va fi plătită Agentiei de implementare înainte de închiderea oficială a programului. Agentia de implementare îsi asumă întreaga responsabilitate privind depozitarea fondurilor până la efectuarea ultimei plăti si se asigură că aceste fonduri vor fi folosite numai pentru plăti referitoare la clauzele de retentie. De asemenea, Agentia de implementare îsi asumă întreaga

responsabilitate fată de contractori în ceea ce priveste îndeplinirea obligatiilor legate de clauzele de retentie. Dobânzile fondurilor vor fi plătite Comisiei după plata finală a contractorilor. Fondurile care nu au fost plătite contractorilor după efectuarea ultimei plăti vor fi rambursate Comisiei. O analiză globală a utilizării fondurilor depozitate în conturile de garantie - si, în mod special, a plătilor

făcute din acestea - si a dobânzilor rezultate va fi furnizată anual Comisiei de către RNA.

Procedurile privind plătile compensatorii

Pentru cofinantarea partială a plătilor compensatorii făcute din Fondul national de somaj administrat de Agentia Natională pentru Ocupare si Formare Profesională din subordinea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale Comisia va pune la dispozitie bugetului de stat al

României maximum 28 MEURO.

Această cofinantare partială (de maximum 40%) va fi asigurată în vederea efectuării plătilor compensatorii pentru aproximativ 60.000 de lucrători care vor fi disponibilizati în urma restructurării

întreprinderilor din cele 5 zone-tintă selectate. Lista cuprinzând zonele-tintă, întreprinderile care urmează să fie restructurate si care vor fi eligibile pentru Programul RICOP, intentiile Guvernului cu

privire la fiecare întreprindere (privatizare, lichidare, restructurare) si numărul de personal care se preconizează că va fi concediat ca urmare a aplicării măsurilor programate sunt enumerate în Planul de restructurare anexat la Memorandumul de întelegere cu privire la plătile compensatorii, mentionat mai sus.

Memorandumul de întelegere, care reprezintă anexă la memorandumul de finantare, acoperă obligatiile tuturor părtilor în ceea ce priveste: aprobarea oficială a Planului global de restructurare; raportările privind aplicarea acestui plan; categoriile eligibile de lucrători pentru care costurile plătilor compensatorii pot fi partial acoperite; limita până la care aceste plăti pot fi acoperite; forma în care trebuie făcute cererile de transfer pentru fondurile PHARE; stabilirea unei evaluări clare care să facă legătura între transferul de fonduri PHARE si plata făcută individual lucrătorilor disponibilizati care si-au pierdut locul de muncă în contextul aplicării Planului de restructurare; procedurile de monitorizare si de prevenire a fraudelor si a reangajărilor mascate contrare intentiilor Planului de restructurare. Comisia va transfera fondurile PHARE pentru plătile compensatorii Fondului national din cadrul Ministerului Finantelor, sub responsabilitatea RNA, precum si restul fondurilor

acestui program. RNA va supraveghea administrarea componentei de plăti compensatorii si va răspunde de rapoartele adresate Comisiei. Autoritatea natională de control va avea competenta să

efectueze controlul financiar adecvat cu privire la implementarea programului. RNA va transfera sumele primite de la Comisie direct Fondului national de somaj, în urma unei aprobări scrise a Comisiei. Aceste transferuri se vor efectua în transe, pe baza cererilor de rambursare semestriale elaborate de Agentia Natională pentru Ocupare si Formare Profesională, în conformitate cu

Memorandumul de întelegere privind plătile compensatorii, mentionat mai sus. Transferul fondurilor va depinde de evaluarea pozitivă de către Comisie a raporturilor cu privire la implementarea

Planului de restructurare pentru întreprinderile cauzatoare de pierderi, anexat la Memorandumul de întelegere privind plătile compensatorii, si de auditul independent al cererii de rambursare, care va indica măsura în care aceasta este întemeiată pe efectuarea plătii compensatorii către lucrătorii disponibilizati din întreprinderile incluse în Planul de restructurare.

Conturile si operatiunile privind componenta de plăti compensatorii a programului vor fi verificate periodic de un evaluator extern, contractat de Oficiul de plăti si contractare PHARE din bugetul de asistentă tehnică al programului, în conditii satisfăcătoare pentru Comisie, fără a se aduce atingere responsabilitătilor Comisiei Europene sau ale Curtii de Conturi a Uniunii Europene, asa cum s-a mentionat în Conditiile generale anexate la memorandumul de finantare si la acordul-cadru.

Procedurile privind lucrările publice Proiectele care vor fi sprijinite prin Programul RICOP vor fi

propuse de autoritătile locale din zonele eligibile. Selectia proiectelor va fi făcută de un comitet de coordonare local, stabilit pentru fiecare componentă din cadrul programului. Selectia va fi conformă cu criteriile stabilite în fisa de proiect si va fi supusă autorizării Delegatiei Comisiei Europene în România.

Programul va fi administrat de Oficiul de plăti si contractare PHARE din cadrul Ministerului Finantelor, ca agentie de implementare.

Comisia va transfera fondurile cu privire la această componentă Fondului national printr-un mecanism definit în Procedurile generale. Contractarea pentru lucrări publice va respecta următoarele conditii:

- toate contractele care se preconizează că vor avea o valoare mai mare de 50.000 euro trebuie să fie încheiate în urma organizării unor licitatii deschise;

- Ministerul Finantelor va lua măsuri ca fiecare licitatie să fie anuntată în presa locală sau natională, inclusiv într-un ziar român într-o limbă comunitară, si ca aceste anunturi să fie puse în timp util la dispozitie ambasadelor statelor membre la Bucuresti;

- un anunt informativ cu caracter general va fi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, acoperind toate proiectele preconizate;

- regulile PHARE privind eligibilitatea si originea trebuie să fie respectate si nu se va face nici o discriminare pe criterii de nationalitate;

- pentru proiectele ce depăsesc 300.000 euro:

- Ministerul Finantelor va contracta separat supraveghetori de lucrări;

- pentru contractele de lucrări autoritătile locale de implementare vor urma regulile internationale privind achizitiile, cu modele de contract FIDIC, si vor înainta documentele de licitatie, rapoartele de evaluare si contractele spre avizare Delegatiei Comisiei Europene, prin intermediul Ministerului Finantelor.

Autoritatea natională de implementare (ANI)

Autoritatea natională responsabilă cu implementarea acestui program va fi primul-ministru. Primul-ministru poate delega această responsabilitate ministrului însărcinat cu coordonarea generală a asistentei pentru sprijinirea reformei economice, acordată de Banca Mondială si de Fondul Monetar International, si pentru implementarea Planului de restructurare mentionat mai sus.

Ministrul va fi sprijinit în administrarea Programului RICOP de Unitatea pentru managementul proiectelor din cadrul Guvernului, creată pentru a asigura îndeplinirea conditiilor de împrumut ale

Băncii Mondiale si ale Fondului Monetar International. ANI va fi sprijinită si printr-un important contract de asistentă tehnică care va sustine implementarea programelor finantate prin PHARE si prin asistentă tehnică contractată separat pentru monitorizare si controlul calitătii.

Comitetul de coordonare a programului (CCP)

Va fi creat un comitet de coordonare a programului (CCP), care va fi alcătuit din reprezentanti ai institutiilor publice relevante. Acesta va primi rapoarte din partea asistentei tehnice de pe lângă ANI si va furniza indicatii de politică si orientare către asistenta tehnică de pe

lângă ANI, precum si celorlalte agentii implicate în implementarea proiectului.

Comitetul de coordonare zonală (CCZ)

Pentru fiecare dintre zonele-tintă ale programului va fi creat un comitet de coordonare zonală (CCZ). Acesta va fi alcătuit din principalii actori implicati în implementarea proiectului din zona respectivă.

CCZ, actionând în numele ANI, vor aproba criteriile de selectie a proiectelor si rapoartele privind selectia proiectelor elaborate de o agentie locală de management, care va asigura la nivel local echilibrul dintre cele 3 tipuri de măsuri (initiative de promovare a ocupării fortei de muncă, măsuri de asistentă socială, lucrări publice). Acest comitet se va asigura că proiectele selectate sunt

conforme cu scopurile proiectului si corespund nevoilor de dezvoltare regională. Delegatia Comisiei Europene în România îsi va păstra dreptul de a lua decizia finală privind aprobarea sau respingerea unui proiect.

CCZ i se va cere să avizeze rapoartele de implementare a proiectelor, pregătite de agentia de management, anterior înaintării acestora, însotite de facturi, către Oficiul de plăti si contractare

PHARE, pentru plată.

Agentiile de management (AM)

O agentie de management locală va fi numită de CCZ pentru a se ocupa de componentele privind initiativele de promovare a ocupării fortei de muncă si de măsurile de asistentă socială. Aceasta va răspunde de organizarea cererilor de exprimare a intentiilor, de examinarea analitică si de evaluarea propunerilor, în functie de criteriile de evaluare prestabilite, precum si de prezentarea de rapoarte de evaluare către CCZ si Oficiul de plăti si contractare PHARE, în vederea aprobării. Aceasta va asista Oficiul de plăti si contractare PHARE la încheierea acordurilor de finantare pentru

proiectele care urmează să fie finantate prin PHARE si va desfăsura monitorizarea tehnică si financiară a implementării proiectelor. AM va întocmi rapoarte către CCZ si către asistenta

tehnică de pe lângă ANI.

AM va transmite rapoarte privind implementarea proiectului (inclusiv facturi), prin intermediul CCZ, către Oficiul de plăti si contractare PHARE, pentru plată.

Administratorii fondului

Pentru fiecare zonă-tintă a programului Oficiul de plăti si contractare PHARE va contracta un administrator al fondului, în urma unei licitatii, care să evalueze cererile de asistentă

nerambursabilă si creditele făcute de întreprinderi mici si mijlocii si de microafaceri. După aprobarea CCZ, a Oficiului de plăti si contractare PHARE si a Delegatiei Comisiei Europene în România

administratorul fondului va încheia acorduri financiare cu candidatii selectati conform regulilor Sistemului de implementare descentralizat (SID).

Oficiul de plăti si contractare PHARE (OPCP)

Oficiul de plăti si contractare PHARE este agentia de implementare conform regulilor PHARE SID si va fi responsabil pentru toate procedurile contractuale, financiare si de plată la nivel local si national; acesta va asigura, de asemenea, conformitatea tuturor componentelor, cu exceptia plătilor compensatorii, cu memorandumul de finantare si cu procedurile PHARE. Delegatia

Comisiei Europene în România va andosa toate acordurile financiare, precum si documentatia privind achizitiile ce depăsesc 50.000 euro.

Asistenta tehnică

Asistenta tehnică va asigura sprijin pentru toate aspectele proiectului, incluzând: contractare, monitorizare, plata agentiilor de management pentru servicii, expertiza pentru întregul proces de

selectie si implementare a proiectelor, achizitii, servicii de preplasament si alte servicii esentiale ale programului. De asemenea, echipa de asistentă tehnică va sprijini comitetele de coordonare locale în exercitarea atributiilor acestora.

Serviciile de plasament vor fi contractate de Oficiul de plăti si contractare PHARE în conformitate cu descrierea programului făcută mai sus.

Asistenta tehnică pentru sprijinirea cofinantării plătilor compensatorii va fi contractată de Oficiul de plăti si contractare PHARE, în special pentru monitorizarea îndeplinirii conditionărilor.

Întocmirea de planuri de afaceri va fi contractată de Oficiul de plăti si contractare PHARE, pentru sustinerea dezvoltării firmelor potential viabile care vor lua nastere ca urmare a restructurării sau a

închiderii, într-un număr limitat de cazuri, a unor întreprinderi de importantă macroeconomică. Va fi contractată o contraexpertiză pentru a sprijini Comisia în analizarea si validarea proiectelor

cuprinse în propunerile de dezvoltare a afacerilor realizate în cadrul acestei componente.

Administratorii fondului vor fi contractati de Oficiul de plăti si contractare PHARE, pentru a furniza serviciile descrise mai sus, si vor primi sprijin tehnic si financiar în conformitate cu cel oferit

agentiilor de management.

Controlul calitătii si respectarea procedurilor operationale, precum si monitorizarea si evaluarea ex-post vor fi efectuate de consultanti contractati de Oficiul de plăti si contractare PHARE. Va fi, de asemenea, contractat de oficiul de plăti si contractare PHARE auditul financiar independent, inclusiv auditul cererilor de plăti compensatorii, asa cum s-a solicitat de către Comisie.

Sprijinul asistentei tehnice va fi furnizat OPCP în conformitate cu cererile specifice de contractare si management financiar ale programului.

Monitorizare si evaluare

Va fi creat un comitet comun de monitorizare (CCM). Acesta va cuprinde RNA, CNA si reprezentanti ai Comisiei. CCM se va întâlni cel putin semestrial pentru a trece în revistă programele PHARE, în scopul evaluării progreselor înregistrate în atingerea obiectivelor propuse în memorandumurile de finantare si în Parteneriatul pentru aderare. Acest CCM poate recomanda o schimbare a prioritătilor si/sau o realocare de fonduri PHARE.

CCM va fi asistat de subcomitete de monitorizare (SCM) si va include CNA, RAP, reprezentanti ai OPCP si ai Comisiei. Subcomitetele de monitorizare vor trece în revistă, în detaliu,

progresele înregistrate în cadrul fiecărui program, inclusiv ale componentelor si contractelor acestora, pe baza rapoartelor periodice de monitorizare si evaluare elaborate cu sprijinul unui

consultant extern (în conformitate cu prevederile Manualului SID), si vor face recomandări cu privire la diferite aspecte ale managementului programului, asigurându-se că acestea vor fi puse

în aplicare. Subcomitetele de monitorizare vor raporta CCM, căruia îi vor supune spre aprobare rapoarte generale detaliate cu privire la toate programele finantate prin PHARE.

Audit si evaluare

Conturile si activitătile Fondului national, ale OPCP si ale organismelor de implementare relevante pot fi verificate oricând, la cererea Comisiei, precum si de către un contabil extern contractat de Comisie, fără a se aduce atingere responsabilitătilor Comisiei sau ale Curtii de Conturi a Uniunii Europene, asa cum s-a precizat în Conditiile generale anexate la memorandumul de finantare si la acordul-cadru.

Serviciile Comisiei vor lua măsuri pentru realizarea unei evaluări ulterioare, după terminarea programului.

Transparentă si publicitate

RAP va fi răspunzător de luarea tuturor măsurilor necesare în vederea asigurării publicitătii adecvate pentru toate activitătile finantate prin acest program. Aceasta se va face în strânsă legătură

cu Delegatia Comisiei Europene în România.

Conditii speciale

În cazul în care angajamentele convenite nu sunt îndeplinite din motive imputabile Guvernului României, Comisia poate revizui oricând programul, în sensul anulării sale totale sau partiale si/sau

realocării fondurilor neutilizate pentru alte scopuri, conforme cu obiectivele programului PHARE.

Planul de restructurare la care se face referire în capitolul "Conditie" va tine seama si de resursele financiare disponibile din alte surse sau care se asteaptă să devină disponibile pentru a

acoperi costurile restructurării din anumite sectoare industriale. Din acest motiv nu se preconizează ca sectorul minier să fie acoperit de Planul de restructurare. În cazul în care Guvernul decide să

continue restructurarea semnificativă a sectorului minier, minele aflate în zonele-tintă convenite ar putea, cu aprobarea scrisă a Comisiei, să fie adăugate întreprinderilor eligibile incluse în Planul de

restructurare, în caz de limitări sau de realocări de fonduri în cadrul programului, stabilite prin memorandumul de finantare.

 

MEMORANDUM DE ÎNTELEGERE

 

Comunitatea Europeană, reprezentată de Comisia Comunitătilor Europene, denumită în continuare Comisia, pe de o parte, si Guvernul României, reprezentat de Ministerul Finantelor si

Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, împreună cu Fondul Proprietătii de Stat, denumite în continuare autoritătile române, pe de altă parte,

au convenit următoarele:

 

În cadrul problemelor legate de initierea si punerea în aplicare a Programului RICOP (Restructurarea întreprinderilor si reconversia profesională), expresia Plan de restructurare reprezintă lista completă cuprinzând întreprinderile ce urmează să fie restructurate, însotită de o declaratie de intentie din partea Guvernului privind natura si calendarul restructurării; expresia zonă-tintă se referă la judetul/judetele nominalizat/nominalizate în anexă asupra cărora se concentrează acest program.

 

ARTICOLUL 1

Bugetul proiectului si conditiile de plată

 

1.1. Comisia va transfera în bugetul de stat al României o sumă de maximum 28 milioane euro reprezentând partea sa de cofinantare la plătile compensatorii făcute din Fondul national de somaj, gestionat de Agentia Natională pentru Ocupare si Formare Profesională (A.N.O.F.P.) din cadrul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale. Această cofinantare partială va fi pusă la dispozitie pentru plăti compensatorii pentru aproximativ 60.000 de angajati care vor fi disponibilizati ca o consecintă a restructurării întreprinderilor în 5 zone-tintă selectate. Lista cuprinzând zonele-tintă, respectivele întreprinderi care urmează să fie restructurate prin Programul RICOP, intentiile Guvernului pentru fiecare întreprindere în ceea ce priveste privatizarea, lichidarea sau restructurarea fiecărei întreprinderi, precum si numărul angajatilor care urmează să fie disponibilizati ca urmare a măsurilor programate sunt cuprinse în Planul de restructurare anexat la prezentul memorandum de

întelegere.

1.2. Pentru fiecare persoană disponibilizată, îndreptătită să primească plăti compensatorii conform prevederilor prezentului memorandum, Comisia va aproba plata unei sume care să nu

depăsească 40% din plata compensatorie actuală primită de acea persoană disponibilizată către bugetul de stat al României. Cofinantarea totală prin Programul PHARE pentru fiecare persoană disponibilizată va fi limitată la 465 euro.

1.3. Conditiile pentru angajarea acestei cofinantări sunt următoarele:

1. Înainte de efectuarea oricărui transfer din fondurile PHARE, în baza prezentului memorandum de întelegere, Parlamentul României va adopta un amendament la Legea bugetului de stat pe anul 1999.

Transferul fondurilor PHARE în ceea ce priveste plătile compensatorii din următorii ani necesită o clauză specifică care să fie inclusă în legea bugetului de stat din anii următori. Acest

amendament se referă la respectivele întreprinderi incluse în Planul de restructurare si la numărul vizat de disponibilizări din fiecare întreprindere în care vor avea loc, ca rezultat al punerii în aplicare a Planului de restructurare. Amendamentul va stabili, în conformitate cu memorandumul de întelegere care va face referire în mod special la aceasta, că finantarea prin PHARE a bugetului de stat se va face numai în scopul acoperirii deficitului din Fondul national de somaj, ce apare ca rezultat al acordării de plăti compensatorii angajatilor disponibilizati din întreprinderile incluse în Planul de restructurare. Amendamentul va garanta că aceste conditii ale programului sunt

respectate, că restructurarea efectivă a întreprinderilor vizate are loc si că va fi prevenit orice abuz.

2. Guvernul va adopta Planul de restructurare, inclusiv lista cuprinzând întreprinderile în cauză ce urmează să fie restructurate si/sau urmează să fie divizate si/sau lichidate. Întreprinderile trebuie să fie proprietate de stat (statul trebuie să participe cu cel putin o treime din numărul actiunilor) si trebuie să fie localizate în cele 5 zone-tintă nominalizate în Planul de restructurare anexat.

Planul de restructurare stabileste care este intentia Guvernului (cu avizul Fondului Proprietătii de Stat) în privinta fiecărei întreprinderi, specificându-se ce proceduri vor fi aplicate: dacă întreprinderea va fi divizată, privatizată, o combinatie a acestora sau lichidată.

Numărul persoanelor disponibilizate si calendarul exact al disponibilizărilor, care vor rezulta în urma Planului de restructurare, vor fi, de asemenea, specificate.

3. O listă completă si corectă cuprinzând forta de muncă din fiecare întreprindere inclusă în listă va fi disponibilă si va detalia situatia fortei de muncă la 31 mai 1999. Modul de stabilire a eligibilitătii pentru cofinantarea plătilor compensatorii va tine seama de forta de muncă stabilită în fiecare întreprindere la acea dată.

4. Cofinantarea plătilor compensatorii se va efectua numai pentru persoanele cu un contract de muncă obisnuit, care lucrează în una dintre întreprinderile incluse în listă si care sunt îndreptătite să primească plăti compensatorii.

5. Nu vor exista reangajări ascunse ale persoanelor disponibilizate, făcute de angajatorul anterior, fie printr-o filială, prin intermediul unui contract de prestări de servicii, în acord cu furnizorii, fie în orice alt mod care contravine obiectului prezentului program.

1.4. Conditiile pentru efectuarea plătilor sunt:

1. Agentia Natională pentru Ocupare si Formare Profesională (A.N.O.F.P.) va colabora cu Fondul Proprietătii de Stat pentru elaborarea unui raport lunar privind punerea în aplicare a Planului de restructurare prevăzut la art. 4 (iii) de mai jos.

2. Transmiterea, după 6 luni de la aprobarea memorandumului de finantare si, ulterior, la intervale de 6 luni, a unei cereri de rambursare de la bugetul de stat a unei sume care să nu depăsească  40% din plata compensatorie actuală făcută personalului disponibilizat, suma de cofinantare nedepăsind 465 euro pentru fiecare persoană disponibilizată. Această cerere va fi suportată din conturile A.N.O.F.P. Rata de schimb leu/euro folosită pentru calcularea sumelor va fi rata de schimb a Băncii Nationale a României din data efectuării plătilor respective către persoanele

disponibilizate.

3. Rambursarea va depinde de stabilirea unei proceduri de audit clare, care să arate că fondurile PHARE sunt cerute numai pentruplăti compensatorii efectuate către persoanele selectate. Chitantele de plată semnate de persoanele disponibilizate trebuie să aibă un specific aparte si trebuie să prevadă informatia că venitul primit este eligibil pentru finantarea partială PHARE.

 

ARTICOLUL 2

Rolul si atributiile A.N.O.F.P.

 

2.1. Rolul si functiile principale

A.N.O.F.P. răspunde de gestionarea Fondului national de somaj din care se fac plătile compensatorii către persoanele disponibilizate, astfel cum se mentionează în Ordonanta Guvernului nr. 9/1997 (întreprinderile cuprinse în schema generală de plăti compensatorii). Fondurile PHARE ce fac obiectul prezentului memorandum vor fi transferate bugetului de stat în scopul acoperirii deficitului Fondului national de somaj ca urmare a punerii în aplicare a Planului de restructurare.

Sub supravegherea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, A.N.O.F.P.:

(i) va elabora o propunere si în colaborare cu Ministerul Finantelor va promova o ordonantă care să modifice bugetul pe anul 1999 pentru Fondul de asigurări sociale de stat, după cum se prevede la art. 1;

(ii) va verifica dacă plătile compensatorii pentru care se cere cofinantare PHARE sunt efectuate numai către acele persoane cu contract de muncă obisnuit, care lucrează într-o întreprindere înscrisă în listă si care sunt îndreptătite să primească plăti compensatorii;

(iii) va transmite, după 6 luni de la aprobarea memorandumului de finantare si, ulterior, la intervale de 6 luni, o cerere de rambursare către A.N.O.F.P. de până la 465 euro sau 40% din suma actuală prevăzută pentru plăti compensatorii (orice sumă care este mai mică din cele două) pentru fiecare persoană disponibilizată selectionată. Această cerere va fi suportată din conturile Fondului national de somaj;

(iv) va realiza chitante de plată specifice, care vor fi semnate de personalul selectat, care să prevadă informatia că venitul primit este eligibil pentru finantarea partială PHARE;

(v) va transfera Comisiei, într-un format electronic cu înregistrări individuale standard, conturile din care A.N.O.F.P. a efectuat plătile compensatorii care dau posibilitatea evaluării modului de punere în aplicare a schemei în baza căreia personalul a fost selectat individual si pentru care se pretinde plata compensatorie din cofinantarea PHARE;

(vi) va colabora îndeosebi cu alte autorităti române si cu Comisia în vederea urmăririi punerii în aplicare a schemei, inclusiv, dacă se consideră necesar, în vederea examinării situatiei fortei de muncă privind persoanele sau grupurile de persoane disponibilizate, prin punerea în aplicare a Planului de restructurare pentru o perioadă de până la 12 luni de la data la care au fost  disponibilizate de către întreprindere, în scopul prevenirii fraudei sau abuzului prin această schemă.

Orice fraudă sau abuz în cofinantarea plătilor compensatorii, făcut fie împotriva dispozitiilor exprese ale prezentului acord, fie împotriva spiritului său, poate determina Comisia să ceară A.N.O.F.P.  rambursarea partială sau totală a fondurilor transferate în baza prezentului memorandum de întelegere.

2.2. Monitorizarea

A.N.O.F.P. va furniza toate informatiile necesare pentru o urmărire corectă a punerii în aplicare a programului. Aceasta include documentele mentionate mai sus, informatii necesare pentru

efectuarea verificării plătilor compensatorii către personalul selectat, înregistrări individuale ale persoanelor disponibilizate si ale întreprinderilor, dacă este necesar, si alte informatii relevante cerute

de Comisie.

 

ARTICOLUL 3

Rolul si atributiile Ministerului Finantelor

 

3.1. Rolul si functiile principale

Ministerul Finantelor va colabora cu Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si cu A.N.O.F.P. pentru elaborarea propunerii si pentru aprobarea ordonantei la care s-a făcut referire la art. 2.

3.2. Monitorizarea

Ministerul Finantelor va acorda sprijin în realizarea functiilor de urmărire descrise în prezentul memorandum de finantare.

 

ARTICOLUL 4

Rolul si atributiile Fondului Proprietătii de Stat

 

4.1. Rolul si functiile principale

Fondul Proprietătii de Stat va pune în aplicare Planul de restructurare anexat la prezentul memorandum de întelegere.

Fondul Proprietătii de Stat:

(i) înainte de sfârsitul anului 1999 va revizui lista cuprinzând întreprinderile ce urmează să fie restructurate în cursul anului 2000, luând în considerare progresul punerii în aplicare a Planului de

restructurare ce va fi înregistrat până la acea dată. Această listă revizuită trebuie să stea la baza obiectivelor întregului Program RICOP. O revizuire similară pentru anul 2001 poate fi cerută înainte

de sfârsitul anului 2000;

(ii) la scurt timp după semnarea prezentului memorandum de întelegere va prezenta o listă completă si clară cu privire la situatia fortei de muncă din fiecare întreprindere la data de 31 mai 1999. La revizuirea listei pentru anul 2000 (sau 2001, dacă va fi necesar), situatia fortei de muncă se va raporta la data de 31 decembrie 1999 (sau 2000);

(iii) va prezenta un raport lunar privind evolutia punerii în aplicare a Planului de restructurare, incluzând informatii specifice privind situatia evolutiei fortei de muncă (atât disponibilizările, cât si

angajările) din întreprinderile înscrise în listă, si progresul în privatizare, lichidare sau restructurare, în functie de intentiile prevăzute în Planul de restructurare.

4.2. Monitorizarea

Fondul Proprietătii de Stat va furniza toate informatiile necesare pentru o urmărire corectă a punerii în aplicare a programului. Aceasta include documentele mentionate mai sus, informatii

necesare pentru efectuarea verificării plătilor compensatorii către personalul selectat, înregistrări individuale ale persoanelor disponibilizate si ale întreprinderilor, dacă este necesar, si alte

informatii relevante cerute de Comisie.

 

ARTICOLUL 5

Activitatea de audit

 

            Gestionarea si efectuarea plătilor din fond vor face subiectulsupravegherii si urmăririi în toate etapele de punere în aplicare a programului.

A.N.O.F.P. va introduce un sistem de raportare regulat pentru Comisie, care va cuprinde informatii exacte si recente privind efectuarea plătilor. În cazul în care apare o greseală în fisierele de

raportare, finantarea ulterioară va fi oprită până când raportarea completă si corectă va fi restabilită.

Conturile si operatiunile din cadrul programului vor fi verificate la intervale regulate de către un auditor extern contractat de Comisie, fără ca acesta să intervină în vreun fel în atributiile serviciilor respective ale Comisiei si ale Curtii de Conturi, după cum se prevede în Conditiile generale anexate la memorandumul de finantare si la acordul-cadru.

Ministerul Finantelor, Fondul Proprietătii de Stat si A.N.O.F.P. vor asigura si accesul Comisiei si al Curtii de Conturi la toate înregistrările necesare în activitatea de audit pentru aplicarea Conditiilor generale anexate la memorandumul de finantare.

Acestea vor asigura tot sprijinul necesar pentru stabilirea unei proceduri de audit clare, care să arate că fondurile PHARE sunt folosite numai pentru rambursarea plătilor compensatorii efectuate deja către personalul selectat.

 

ARTICOLUL 6

Calendarul punerii în aplicare a programului

 

În timp ce calendarul punerii în aplicare a programului poate suferi modificări, orice greseală indicată sau orice periclitare a obiectivelor programului poate determina anularea programului în orice moment al executiei sale. Dacă mai mult de 50% din restructurarea propusă (măsurată în functie de numărul persoanelor disponibilizate) într-o anumită zonă-tintă nu are loc în decursul a 15 luni de la data semnării memorandumului de finantare, atunci această zonă-tintă îsi poate pierde alocările din program, iar banii vor fi realocati altei zone sau vor fi retrasi.

 

ARTICOLUL 7

Interpretări

 

În cazul unor dispute prevederile prezentului memorandum de întelegere vor fi interpretate în spiritul obiectivelor si conditiilor programului detaliat în memorandumul de finantare, a cărui anexă o

constituie prezentul memorandum de întelegere.

Pentru toate problemele referitoare la acest program sunt disponibile următoarele persoane si numere de contact:

Delegatia Comisiei Europene în România

Domnul Simon Mordue

Str. Grigore Mora nr. 11

Bucuresti

Telefon: +40 1 230 3636

Fax: +40 1 230 2453

Comisia Uniunii Europene din Bruxelles

Domnul Patrick McClay

Charlemagne

Str. Rue de la Loi nr. 170

1049 Bruxelles

Telefon: +32 2 295 9368

Fax: +32 2 299 1666

Agentia Natională pentru Ocupare si Formare Profesională (A.N.O.F.P.)

Domnul Nicolae Dorin Pârvu

Str. Dem. I. Dobrescu nr. 2-4

Bucuresti

Telefon: 314.74.65

Fax: 314.69.37

Ministerul Finantelor

Domnul Dan Marinide

Str. Apolodor nr. 17

Bucuresti

Telefon: 410.05.92

Fax: 337.18.63

Fondul Proprietătii de Stat

Doamna Liliana Rodica Hociotă

Str. Stavropoleos nr. 6, sectorul 3

Bucuresti

Telefon: 303.65.05

Fax: 312.42.36

 

ARTICOLUL 8

Alte informatii

 

Alte detalii privind obiectivele acestui program si, respectiv, drepturile si obligatiile ce apar sunt cuprinse în memorandumul de finantare, a cărui anexă o constituie prezentul memorandum de

întelegere.

Data: 30 decembrie 1999

Fokion Fotiadis,

seful Delegatiei Comisiei Europene în România

Norica Nicolai,

secretar de stat în Ministerul Muncii si Protectiei Sociale

Bujor Bogdan Teodoriu,

secretar de stat în Ministerul Finantelor

Nicolae Boeti,

p. directorul general executiv al Fondului Proprietătii de Stat

           

ANEXA Nr. 3 (D)

 

INFORMARE SI PUBLICITATE

pentru Programul PHARE al Uniunii Europene

 

1. Scop si obiective

Informatiile si activitătile de publicitate privind asistenta Uniunii Europene prin Programul PHARE sunt destinate cresterii gradului de constientizare a publicului si a transparentei actiunilor UE, precum si pentru crearea unei imagini consistente privind activitătile respective în tările beneficiare. Informarea si publicitatea privesc activitătile care primesc o contributie de la Programul PHARE al Uniunii Europene.

2. Principii generale

Fiecare RAP responsabil de implementarea memorandumurilor de finantare, precum si a altor forme de asistentă va fi responsabil cu publicitatea la fata locului. Această actiune se va desfăsura în colaborare cu Delegatia Comisiei Europene, care va fi informată asupra demersurilor făcute în acest scop.

Autoritătile administratiei publice centrale si regionale competente vor desfăsura activitătile necesare în vederea aplicării efective a acestor prevederi în colaborare cu Delegatia Comisiei Europene din tara respectivă.

Informarea si măsurile publicitare descrise mai jos se bazează pe prevederile reglementărilor si deciziilor ce se aplică fondurilor structurale. Acestea sunt:

- art. 32 din Reglementarea Comisiei Europene nr. 4.253/88, amendată de Reglementarea Comisiei Europene nr. 2.082/93, Jurnalul Oficial al Comisiei Europene nr. L 193 din 31 iulie 1993

(pag. 20.);

- Decizia Comisiei Europene din 31 mai 1994; Jurnalul Oficial al Comisiei Europene nr. L 152 din 18 iunie 1994 (pag. 39).

Informarea si măsurile publicitare trebuie să fie conforme cu prevederile Ghidului informativ pentru delegatiile Comisiei Europene din Europa Centrală. Partea relevantă din acest Ghid informativ va fi atasată tuturor contractelor de lucrări si achizitii.

3. Informarea si publicitatea privind programele PHARE Informarea si măsurile publicitare vor face subiectul unui set de măsuri coerente, definite de autoritătile nationale, regionale si locale

competente, în colaborare cu Delegatia Comisiei Europene, pentru toată durata memorandumului de finantare si vor privi atât programele, cât si alte forme de asistentă.

Costul informării si publicitătii privind proiectele individuale va fi suportat din bugetul alocat proiectelor respective.

În cazul implementării programelor PHARE se vor aplica următoarele măsuri mentionate la lit. a) si b):

a) Autoritătile competente din tara beneficiară trebuie să publice continutul programelor si al altor forme de asistentă în forma cea mai potrivită.

Aceste documente trebuie distribuite corespunzător si trebuie tinute la dispozitia părtilor interesate. Trebuie asigurată prezentarea în teritoriul tării beneficiare a informatiilor si materialelor publicitare produse, în concordantă cu prevederile Ghidului informativ.

b) Informarea si măsurile publicitare la fata locului trebuie să cuprindă următoarele:

(i) pentru investitii de infrastructură ce depăsesc un milion ECU:

- panouri ridicate la fata locului, instalate în concordantă cu prevederile Ghidului informativ;

- panouri informative pentru lucrările de infrastructură accesibile publicului, instalate conform prevederilor Ghidului informativ;

(ii) în cazul investitiilor de productie, măsuri pentru dezvoltarea potentialului local si alte măsuri beneficiind de finantare PHARE:

- măsuri care să constientizeze beneficiarii potentiali si opinia publică cu privire la asistenta PHARE, în concordantă cu prevederile Ghidului informativ;

- măsuri adresate solicitantilor de ajutoare de stat partial finantate de PHARE, sub forma unei indicatii în formularul care trebuie completat de astfel de solicitanti, care să indice faptul că o parte a acestui ajutor vine din partea UE si să specifice Programul PHARE, în concordantă cu prevederile Ghidului informativ.

4. Transparenta asistentei UE în cercurile de afaceri, printre potentialii beneficiari si publicul larg

4.1. Cercurile de afaceri

Cercurile de afaceri trebuie implicate în cea mai mare măsură în asistenta ce le priveste direct.

Autoritătile responsabile cu implementarea asistentei vor asigura existenta canalelor relevante pentru diseminarea informatiilor către potentialii beneficiari, în special către întreprinderile mici si mijlocii.

Acestea trebuie să cuprindă si indicatii privind procedurile administrative care trebuie urmate.

4.2. Alti beneficiari potentiali

Autoritătile responsabile cu implementarea asistentei vor asigura existenta canalelor relevante pentru diseminarea informatiilor către toate persoanele care beneficiază sau care ar putea beneficia de măsuri de formare, angajare ori de dezvoltare a resurselor umane.

În acest sens se va asigura cooperarea organismelor de pregătire profesională, implicate în angajare, grupurilor de afaceri, centrelor de formare si a organismelor neguvernamentale.

Formulare

Formularele emise de autoritătile locale, nationale sau regionale privind anuntarea si solicitarea de fonduri nerambursabile destinate beneficiarilor finali sau oricărei alte entităti eligibile pentru acest fel de asistentă vor trebui să indice faptul că UE si în mod special

Programul PHARE asigură aceste surse financiare. Notificarea de asistentă transmisă beneficiarilor trebuie să mentioneze procentul sau volumul de asistentă finantat de Programul PHARE. În cazul în care astfel de documente poartă stema natională sau regională, ele trebuie să poarte si un însemn al EU de aceeasi mărime.

4.3. Publicitate generală

Media

Autoritătile competente vor informa mass-media, de maniera cea mai potrivită, în ceea ce priveste actiunile cofinantate de UE si de PHARE, în special. Contributia PHARE va fi reflectată

corespunzător în această informare.

În acest context demararea operatiunilor (o dată adoptate de Comisie) si fazele importante ale implementării vor face subiectul unor actiuni de publicitate, cu precădere în massmedia regională

(presă, radio, televiziune). Trebuie asigurată o colaborare corespunzătoare cu Delegatia Comisiei din tara respectivă.

Cele două principii mentionate mai sus se aplică anunturilor, precum si comunicatelor de presă si comunicatelor publice.

Actiuni informative

Organizarea de actiuni informative, precum: conferinte, seminarii, târguri si expozitii în legătură cu implementarea operatiunilor partial finantate de Programul PHARE va urmări să facă explicită participarea UE. În acest context se vor expune steagurile UE în camerele în care au loc întâlniri si se va pune emblema UE pe documente, în functie de situatie. Delegatia Comisiei din tara

beneficiară va ajuta, după necesităti, la pregătirea si implementarea acestui tip de actiuni.

Materiale informative

Publicatiile (precum brosuri si pliante) despre programe si măsuri similare, finantate sau cofinantate de PHARE, trebuie să contină pe prima pagină o indicare clară privind participarea UE, precum si simbolul UE, în cazul în care stema natională sau regională este folosită.

În cazul în care aceste publicatii au o prefată, aceasta trebuie semnată atât de persoana responsabilă din tara beneficiară, cât si de delegatul Comisiei, în numele acesteia, pentru a putea face clară participarea PHARE.

Aceste publicatii trebuie să se refere la organismele nationale si regionale responsabile cu informarea părtilor interesate.

Principiile mentionate mai sus se aplică, de asemenea, si materialelor audiovizuale.

5. Prevederi privind panouri, postere si panouri permanente tările beneficiare vor asigura transparenta măsurilor partial finantate de Programul PHARE, în concordantă cu următoarele

măsuri si informatii publicitare:

Panouri

Panourile cu informatii privind participarea UE la finantarea investitiei trebuie să fie ridicate în locurile de aplicare a tuturor proiectelor cu participare UE în proportie de un milion ECU sau mai

mult. Chiar dacă autoritătile locale sau regionale nu ridică un panou care să mentioneze propria implicare, finantarea UE trebuie mentionată pe un panou special. Aceste panouri trebuie să aibă o

mărime corespunzătoare anvergurii proiectului (tinându-se seama de mărimea contributiei UE) si trebuie să corespundă instructiunilor prevăzute în Ghidul informativ.

Nu mai devreme de 6 luni de la finalizarea lucrării si în măsura în care este posibil, aceste panouri vor fi înlocuite cu plăcute permanente, în concordantă cu prevederile Ghidului informativ.

Plăcute permanente

Aceste plăcute vor trebui plasate în zonele accesibile publicului larg (centre de conferinte, aeroporturi, statii etc.). Plăcutele trebuie să cuprindă, pe lângă simbolul UE, si o mentiune privind Programul PHARE si cofinantarea UE.

În cazurile în care autoritătile locale, regionale sau nationale, precum si orice alt beneficiar montează un asemenea panou, plăcută permanentă sau poster ori fac orice alt demers menit să asigure informarea despre proiecte cu costuri mai mici de 1 milion ECU, trebuie indicată participarea UE si PHARE.

6. Prevederi finale

Autoritătile nationale, regionale sau locale implicate pot derula în orice situatie măsuri suplimentare, dacă se consideră necesar. În aceste cazuri trebuie consultată si informată Delegatia Comisiei, astfel încât aceasta să poată participa, dacă consideră necesar, la realizarea acestor măsuri.

Pentru a facilita implementarea acestor prevederi, Comisia, prin intermediul delegatiei din tară respectivă, va asigura asistentă tehnică sub forma îndrumării asupra cerintelor de design, în cazul în care este necesar.