MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A I

Anul XII - Nr. 250     LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE     Marti, 6 iunie 2000

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

            96.  - Lege privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. si instrumentele specifice de sustinere a comertului exterior

 

            213. - Decret pentru promulgarea Legii privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. si instrumentele specifice de sustinere a comertului exterior

 

            97. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 54/1999 privind asigurarea unor facilităti furnizorilor de îngrăsăminte chimice si de uz fitosanitar

 

            214. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 54/1999 privind asigurarea unor facilităti furnizorilor de îngrăsăminte chimice si de uz fitosanitar

 

            215. - Decret privind numirea în functia de vicepresedinte al Curtii Supreme de Justitie

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            444. - Hotărâre pentru aprobarea organizării Reuniunii ministeriale privind cooperarea în regiunea carpatică si în bazinul fluviului Dunărea

 

            445. - Hotărâre pentru organizarea si functionarea unei unităti de management de proiect pentru participarea României la Expozitia Mondială EXPO-2000 „Om-Natură-Tehnologie“, Hanovra 2000, în cadrul Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regională

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            154. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind suspendarea aplicării dispozitiilor pct. II din anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 98/1998 privind aprobarea metodologiilor de stabilire a pretului de referintă pentru petrolul (titei si gaze naturale) extras în România si modificarea si completarea unor instructiuni tehnice privind activitatea titularilor de acorduri petroliere, pe perioada trimestrului II al anului 2000

 

            160. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind concursul public de oferte nr. 13/2000 pentru concesionarea unor activităti miniere de explorare

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a Romăniei EXIMBANK - S.A. si instrumentele specifice de sustinere a comertului exterior

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

            Art. 1 - (1) Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., denumită în cuprinsul legii EXIMBANK - S.A., este o institutie specializată prin care se derulează activităti de sustinere a comertului exterior prin instrumente financiar-bancare si de asigurări specifice.

            (2) EXIMBANK - S.A. îsi desfăsoara activitatea în numele si în contul statului, precum si, în nume si în cont propriu, realizând pentru persoanele juridice române finantări, refinantări si garantări ale operatiunilor de comert exterior, asigurări si reasigurări de credite, precum si alte operatiuni bancare.

            Art. 2. - Prin prezenta lege se stabilesc următoarele obiective generale ale activitătii EXIMBANK - S.A.:

            a) finantarea productiei de bunuri si servicii destinate exportului, precum si a operatiunilor de comert exterior, prin acordarea de credite, în lei si în valută, din surse interne sau externe;

b) garantarea creditelor în lei si în valută, pentru productia de export pentru exporturi si importuri de bunuri si servicii si/sau investiti în obiective destinate productiei de bunuri si servicii pentru export;

c) efectuarea operatiunilor de refinantare a băncilor pentru finantări acordate de acestea exportatorilor români;

d) administrarea si derularea de credite externe destinate sprijinirii productiei de bunuri si servicii destinate exportului si a exportului, precum si a operatiunilor aprobate de Comitetul interministerial pentru garantii si credite de comert exterior, în vederea sprijinirii investitiilor, stimulării întreprinderilor mici si mijlocii, restructurării si modernizării societătilor comerciale, dezvoltării infrastructurii si a altor utilităti de interes public;

e) efectuarea altor operatiuni bancare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

f) asigurarea si reasigurarea creditelor de export pe termen scurt mediu si lung împotriva riscurilor comerciale si de tară si asigurarea si reasigurarea persoanelor juridice române pentru investitiile în străinătate;

h) asigurarea si reasigurarea creditelor destinate realizării de bunuri si servicii pentru export;

i) efectuarea altor operatiuni specifice activitătii de asigurare si reasigurare de credite, garantii si investitii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

j) încheierea de acorduri si de conventii, necesare pentru propria activitate, cu organizatii similare din tară si din străinătate;

k) evaluarea, în calitate de consultant financiar si bancar a riscurilor comerciale si de tară;

l) acordarea asistentei pentru expertizări tehnice si efectuarea operatiunilor bancare de punere în aplicare a diferitelor proiecte de investitii;

m) colectarea, prelucrarea, stocarea si furnizarea informatiilor specifice de credit;

n) efectuarea altor operatiuni prevăzute de lege, în vederea sprijinirii productiei de bunuri si de servicii destinate exportului si a comertului exterior.

 

CAPITOLUL II

Organizarea si functionarea EXIMBANK - S.A.

 

Art. 3. - (1) EXIMBANK - S.A. este societate comercială pe actiuni, în care statul român detine minimum 51% din capitalul social.

(2) EXIMBANK - S.A. îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu prezenta lege, cu prevederile legislatiei bancare, ale legislatiei referitoare la societătile comerciale din domeniul asigurărilor si reasigurărilor, precum si cu statutul propriu.

(3) EXIMBANK - S.A. îsi desfăsoară activitatea la nivel central si teritorial prin sucursale, iar în străinătate, prin birouri de reprezentare.

Art. 4. - EXIMBANK - S.A. este condusă de un consiliu de administratie numit de adunarea generală a actionarilor, format din 9 membri: presedintele consiliului de administratie care este si presedintele executiv al băncii, 3 vicepresedinti, care sunt si vicepresedinti executivi ai băncii, si 5 membri.

Art. 5. - Consiliul de administratie al EXIMBANK S.A. are următoarele atributii principale:

a) aprobă structura organizatorică a băncii, numărul de posturi, salarizarea personalului, precum si regulamentul de organizare si functionare;

b) aprobă organizarea si functionarea comitetelor de credit, de risc, de administrare a activelor si pasivelor, precum si a altor programe de lucru, în vederea desfăsurării activitătii sale specifice;

c) analizează, avizează si prezintă spre aprobare adunării generale a actionarilor proiectul anual al bugetului de venituri si cheltuieli, precum si bilantul contabil;

d) aprobă normele interne ale EXIMBANK - S.A. de desfăsurare a operatiunilor financiar-bancare si de asigurare si reasigurare a creditelor;

e) aprobă nivelul dobânzilor, comisioanelor si al altor tarife practicate de bancă;

f) stabileste regimul semnăturilor si al împuternicirilor în cadrul EXIMBANK - S.A.;

g) decide înfiintarea de sucursale în tară si de birouri de reprezentare în străinătate;

h) numeste directorii si directorii adjuncti din centrală, precum si directorii sucursalelor, stabilind atributiile, competentele si răspunderile acestora;

i) îndeplineste alte atributii în vederea realizării obiectivelor EXIMBANK - S.A.

Art. 6. - (1) Numirea membrilor Consiliului de administratie al EXIMBANK - S.A. se face pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de reînnoire a mandatului.

(2) În cazul descompletării consiliului de administratie, completarea locurilor vacante se face pe functia respectivă si numai până la expirarea mandatului celor înlocuiti, cu respectarea prevederilor prezentei legi.

(3) Revocarea din functie a oricărui membru al Consiliului de administratie al EXIMBANK - S.A. în timpul mandatului se face de adunarea generală a actionarilor, dacă:

a) nu mai este eligibil în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

b) a fost condamnat la o pedeapsă privativă de libertate pentru fapte săvârsite în legătură cu exercitarea atributiilor de administrator;

c) se află în imposibilitatea de a-si exercita mandatul pentru o perioadă de cel mult 45 de zile.

(4) Activitatea consiliului de administratie este reglementată de prevederile legale referitoare la societătile comerciale, de legislatia bancară, de prevederile prezentei legi si de regulamentele de organizare ale EXIMBANK - S.A., aprobate de adunarea generală a actionarilor, în conformitate cu legislatia în vigoare.

(5) Membrii Consiliului de administratie al EXIMBANK S.A. nu pot să reprezinte, direct sau indirect, vreun interes financiar sau de altă natură care i-ar pune în conflict cu obligatiile si îndatoririle fată de EXIMBANK - S.A.

Art. 7. - (1) Comisia de cenzori este formată din 5 membri plini si 5 membri supleanti.

(2) Comisia de cenzori este numită si îsi desfăsoară activitatea potrivit reglementărilor legale referitoare la societătile comerciale, bancare, de asigurări si reasigurări, precum si altor acte normative în domeniu.

 

CAPITOLUL III

Activitatea EXIMBANK - S.A. în numele si în contul statului

 

Art. 8. - EXIMBANK - S.A. desfăsoară, în limita competentelor aprobate de Comitetul interministerial de garantii si credite de comert exterior, următoarele operatiuni în contul sau cu garantia statului:

a) emite garantii de export;

b) acordă bonificatii de dobândă;

c) realizează finantări si refinantări;

d) asigurări si reasigurări de credite si investitii;

e) alte operatiuni prevăzute de lege.

Art. 9. - Pentru sprijinirea exporturilor românesti în numele si în contul statului se constituie la EXIMBANK S.A. următoarele fonduri:

a) fondul pentru garantii de export;

b) fondul pentru asigurarea si reasigurarea creditelor de export pe termen scurt, mediu si lung, a garantiilor de export si a investitiilor române în străinătate;

c) fondul pentru acordarea bonificatiilor de dobândă

d) fondul pentru asigurarea si reasigurarea creditelor obtinute în vederea realizării de bunuri si servicii destinate exportului.

Art. 10. - (1) Sursele financiare de alimentare a fondurilor prevăzute la art. 9 cu exceptia fondului pentru acordarea bonificatiilor de dobândă, sunt:

a) sumele alocate anterior datei intrării în vigoare a prezentei legi, în scopul sprijinirii exporturilor, si disponibile la această dată;

b) sumele prevăzute anual în bugetul de stat cu această destinatie;

c) sumele prelevate în limita unei cote de 25% din creantele externe recuperate de stat efectiv de la tările debitoare;

d) sumele nete care provin din primele de asigurare;

e) sumele recuperate din asigurarea creditelor;

f) sumele recuperate de la persoana juridică garantată;

g) dobânda îcasată din fructificarea sumelor disponibile ale fondurilor;

h) alte surse, conform legii.

(2) Sursa de alimentare a fondului pentru acordarea bonificatiilor de dobândă va fi dimensionată si alocată anual de la bugetul de stat, în conformitate cu strategia Guvernului de sprijinire a comertului exterior românesc.

(3) Sumele prevăzute în bugetul de stat pentru finantarea operatunilor de comert exterior vor fi virate lunar de Ministerul Finantelor la EXIMBANK - S.A.

4) Fondurile prevăzute la art. 9 cu exceptia fondului pentru acordarea bonificatiilor de dobâdă, vor putea fi angajate în limita maximă de expunere stabilită de Comitetul interministerial de garantii si credite de comert exterior.

Art. 11. - (1) Fondurile prevăzute la art. 9 vor fi utilizate de EXIMBANK - S.A. pentru achitarea angajamentelor asumate de aceasta, în numele si în contul statului, cu aprobarea Comitetului interministerial de garantii si credite de comert exterior, astfel:

a) fondul pentru garantii de export prevăzut la art. 9 lit. a), pentru plata:

1. garantiilor de participare la licitatii internationale;

2. garantiilor de restituire a avansului si a altor plăti progresive încasate de la beneficiarii externi în contul contractelor de export;

3. garantiilor pentru buna executare a contractelor externe;

4. garantiilor pentru restituirea contravalorii echipamentelor si materialelor puse la dispozitie contractual de beneficiarul extern;

5. altor garantii specifice de export, stabilite prin contracte externe, potrivit prevederilor legale în vigoare;

b) fondurile pentru asigurarea si reasigurarea creditelor de export mentionate la art. 9 lit. b) si d), pentru plata despăgubirilor privind angajamentele asumate, pe riscul statului, de EXIMBANK - S.A., precum si pentru acoperirea costurilor de recuperare, în conformitate cu prevederile contractelor de asigurare si ale procedurilor aprobate de Comitetul interministerial de garantii si credite de comert exterior.

Angajamentele asumate, pe riscul statului, de EXIMBANK - S.A. se referă la:

1. asigurări si reasigurări de credite de export pe termen scurt, mediu si lung împotriva riscurilor comerciale si de tară neasigurabile pe piata privată;

2. asigurări de garantii de export împotriva riscurilor de executare nejustificată a acestora, precum si de investitii românesti în străinătate împotriva riscurilor comerciale si de tară;

3. alte operatiuni de asigurare, coasigurare si reasigurare de credite împotriva riscurilor de neplată, neasigurabile pe piata privată;

c) fondul pentru acordarea bonificatiilor de dobândă, prevăzut la art. 9 lit. c), pentru realizarea de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie destinate exportului, precum si pentru alte exporturi, potrivit reglementărilor legale, pentru plata trimestrială, semestrială sau anuală, după caz, a unei parti din dobânzile efectiv plătite de societătile comerciale la creditele în lei angajate de acestea la bănci, aferente productiei de bunuri si servicii destinate exportului, potrivit procedurilor aprobate de Comitetul interministerial de garantii si credite de comert exterior.

(2) Administrarea fondurilor mentionate la art. 9 se va face de EXIMBANK - S.A. Sumele disponibile din aceste fonduri vor putea fi utilizate de EXIMBANK - S.A. ca surse atrase, necesare pentru sustinerea activitătii bancare. Nivelul obligatiilor de plată ale EXIMBANK - S.A. pentru utilizarea acestor sume se va stabili prin conventie încheiată între Ministerul Finantelor si EXIMBANK - S.A., în cote procentuale, iar sumele aferente vor constitui resurse din fructificare pentru alimentarea fiecărui fond. Pentru evidentierea contabilă a operatiunilor pe seama acestor fonduri se vor deschide conturi distincte în evidenta contabilă a EXIMBANK - S.A. Metodologia de înregistrare în contabilitate a operatiunilor privind constituirea si utilizarea fondurilor se stabileste prin norme elaborate de EXIMBANK S.A. cu avizul comitetului interministerial de garantii si credite de comert exterior si cu aprobarea Ministerului Finantelor si a Băncii Nationale a României. Sumele disponibile la sfârsitul anului la aceste fonduri se reportează în anul următor si se utilizează cu aceeasi destinatie.

(3) Pentru administrarea fondurilor mentionate la art. 9 EXIMBANK - S.A. percepe comisioane, care vor fi aprobate prin proceduri interne de Comitetul interministerial de garantii si credite de comeri exterior si care vor fi decontate pe seama acestor fonduri.

(4) Diminuarea cu peste 20% a fondurilor prevăzute la art. 9 lit. a), b) si d), ca urmare a executării angajamentelor asumate de EXIMBANK - S.A., în contul statului, conform prezentei legi, se va regulariza trimestrial cu bugetul de stat. Până la realizarea efectivă a regularizărilor Comitetului interministerial de garantii si crediie de comert exterior poate decide, cu avizul Ministerului Finantelor, reîntregirea temporară a deficitului fondului utilizat pe seama celorlalte fonduri disponibile prevăzute mai sus.

Art. 12. - EXIMBANK - S.A. examinează si avizează pentru prezentarea la Comitetul interministerial de garantii si credite de comert exterior, solicitările de garantii pentru importurile de tehnologie masini si utilaje destinate dezvoltării, modernizării, retehnologizării, precum si creării unor noi capacităti de productie de bunuri si servicii destinate exportului. Garantia statului se emite de Ministerul Finantelor si se preia în evidentă la datoria publică.

Art. 13. - (1) EXIMBANK - SA. poate asigura si reasigura împotriva riscurilor comerciale si de tară:

a) creditele de export pe termen scurt, mediu si lung;

b) investitii românesti în străinătate;

c) creditele obtinute în vederea realizării de bunuri si servicii destinate exportului.

(2) Asigurările mentionate la alin. (1) se vor efectua potrivit prevederilor legale în vigoare

(3) Asigurarea creditelor de export pe termen scurt, mediu si lung si asigurarea investitiilor. se vor face în cadrul unor plafoane valorice stabilite de EXIMBANK S.A. pe tări, în functie de politica Guvernului de sprijinire a exportului si a investitiilor pe diferite piete.

Art. 14. - (1) EXIMBANK - S.A. analizează si avizează documentatiile referitoare la exceptarea de la plata anticipată sau de la garantarea plătii taxelor vamale, a comisionului vamal si a taxei pe valoarea adăugată pentru importurile de completare aferente exporturilor complexe sau productiei de export cu ciclu lung de fabricatie, pe care le înaintează spre solutionare Comitetului interministerial de garantii si credite de comert exterior.

(2) EXIMBANK - S.A. poate realiza si alte operatiuni în contul statului, potrivit obiectivelor prevăzute la art. 2.

 

CAPITOLUL IV

Activitatea EXIMBANK - S.A. în nume si în cont propriu

 

Art. 15. - EXIMBANK - S.A. efectuează operatiuni de bancă în conformitate cu reglementările legislatiei bancare în vigoare si cu prevederile prezentei legi.

Art. 16. - (1) EXIMBANK - S.A. asigură si reasigură, împotriva riscurilor comerciale si de tară, credite de export pe termen scurt, mediu si lung, conform prevederilor legale în vigoare.

(2) EXIMBANK - S.A. reasigură, cu precădere pe piata internatională, riscurile preluate.

(3) EXIMBANK - S.A. poate realiza si alte operatiuni de asigurări si reasigurări de credite în cont propriu, pe baza normelor proprii aprobate de consiliul de administratie.

(4) În activitatea de asigurare si reasigurare de credite EXIMBANK - S.A. elaborează norme interne conform reglementărilor nationale si internationale în domeniu.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 17. - (1) Membrii si împuternicitii în adimarea generală a actionarilor, membrii consiliului de administratie si ai comisiei de cenzori, precum si salariatii EXIMBANK S.A. sunt obligati să păstreze secretul asupra oricăror date si informatii de care au luat cunostintă în cursul exercitării functiilor lor si care nu sunt destinate publicitătii.

(2) Folosirea în interes propriu a informatiilor si datelor obtinute ca urmare a activitatii desfăsurate în EXIMBANK S.A. se pedepseste potrivit legii.

Art. 18. - (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 189/1991 privind aprobarea înfiintării Băncii de Export-Import a României societate pe actiuni - (Romanian Eximbank), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 3 aprilie 1991, precum si orice alte dispozitii contrare.

(2) Statutul actual al EXIMBANK - S.A. rămâne în vigoare până la aprobarea de către adunarea generală a actionarilor a noului statut, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Această lege a lost adoptată de Senat în sedinta din 8 mai 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 8 mai 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

BOGDAN NICULESCU-DUVĂZ

 

Bucuresti, 2 iunie 2000.

Nr. 96.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. si instrumentele specifice de sustinere a comertului exterior

 

În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

Articol unic. - Se promulgă Legea privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. si instrumentele specifice de sustinere a comertului exterior si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

 

Bucuresti, 1 iunie 2000.

Nr. 213.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 54/1999

privind asigurarea unor facilităti furnizorilor de îngrăsăminte chimice si de uz fitosanitar

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 54 din 29 aprilie 1999 privind asigurarea unor facilităti furnizorilor de îngrăsăminte chimice si de uz fitosanitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 30 aprilie 1999, cu următoarele modificări:

1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - (1) Livrările de îngrăsăminte chimice si produse de uz fitosanitar din productia internă către producătorii agricoli în anii 1999 si 2000 se fac pe bază de contracte, cu plata la recoltarea produselor agricole."

2. La articolul 2, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"(2) Taxa pe valoarea adăugată colectată la furnizori si deductibilă la beneficiarii producători agricoli se stabileste la data scadentei plătii prevăzute în contractele încheiate cu producătorii agricoli, dar nu mai târziu de data de 31 octombrie 1999, pentru contractele încheiate în anul 1999, respectiv 31 octombrie 2000, pentru contractele încheiate în anul 2000."

3. La articolul 2, după alineatul (2) se introduc două alineate, care devin alineatele (3) si (4), cu următorul cuprins:

"(3) În cazul neachitării în termen a obligatiilor privind plata taxei pe valoarea adăugată, beneficiarii vor suporta penalizările prevăzute de reglementările în vigoare.

(4) Achitarea de către producători a valorii gazului natural si a energiei electrice, necesare in vederea fabricării îngrăsămintelor chimice si a produselor de uz fitosanitar, livrate producătorilor agricoli, se face în transe, corelate cu valorificarea recoltei, începând cu luna septembrie, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2000."

Această lege a fost adoptată de Senat in sedinta din 8 mai 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 8 mai 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

BOGDAN NICULESCU-DUVĂZ

 

Bucuresti, 2 iunie 2000.

Nr. 97.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 54/1999 privind asigurarea unor facilităti furnizorilor de îngrăsăminte chimice si de uz fitosanitar

 

În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 54/1999 privind asigurarea unor facilităti furnizorilor de îngrăsăminte chimice si de uz fitosanitar si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

 

Bucuresti, 1 iunie 2000.

Nr. 214.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind numirea în functia de vicepresedinte al Curtii Supreme de Justitie

 

În temeiul art. 94 lit. c) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României precum si al art. 12 din Legea Curtii Supreme de Justitie nr. 56/1993, republicată, având în vedere propunerea Consiliului Superior al Magistraturii,

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

Articol unic. - Doamna Ruxandra Neagu se numeste în functia de vicepresedinte al Curtii Supreme de Justitie.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

 

Bucuresti, 1 iunie 2000.

Nr. 215.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea organizării Reuniunii ministeriale privind cooperarea în regiunea carpatică si în bazinul fluviului Dunărea

 

Având în vedere prevederile art. 78 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, în temeiul art. 107 din Constitutie a României,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă organizarea in perioada 4-5 iunie 2000 a Reuniunii ministeriale privind cooperarea în regiunea carpatică si în bazinul fluviului Dunărea.

Art. 2. - Cheltuielile aferente reuniunii ministeriale, în sumă de 735,0 milioane lei" se suportă din bugetul Ministerului Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului pe anul 2000 la capitolul 51.01 "Autorităti publice".

Art. 3. - Se suplimentează limita de cheltuieli bugetare aprobată pentru luna iunie 2000 la Ministerul Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului, capitolul 51.01 "Autorităti publice", titlul 20 "Cheltuieli materiale", cu suma de 735,0 milioane lei.

Art. 4. - Ministerul Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului va controla modul de utilizare a sumei alocate potrivit art. 1, în conformitate cu prevederile legale.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul apelor, pădurilor si protectiei mediului,

Romică Tomescu

p. Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,

Eugen Dijmărescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 1 iunie 2000.

Nr. 444.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru organizarea si functionarea unei unităti de management de proiect pentru participarea României la Expozitia Mondială EXPO-2000 "Om-Natură-Tehnologie", Hanovra 2000, în cadrul Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regională

 

În temeiul art. 107 din Constitutia României si al prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 48/2000 privind comasarea Agentiei Române de Dezvoltare si Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii cu Agentia Natională pentru Dezvoltare Regională,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Unitatea de management de proiect pentru participarea României la Expozitia Mondială EXPO-2000 "Om-Natură-Tehnologie", Hanovra 2000, se organizează si functionează în cadrul Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regională începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri până la data de 15 noiembrie 2000.

Art. 2. - (1) Unitatea de management de proiect este condusă de comisarul general al Sectiunii române a Expozitie Mondiale EXPO-2000 "Om-Natură-Tehnologie", Hanovra 2000, ajutat de 5 consilieri de specialitate.

(2) În structura organizatorică a unitătii pot functiona ca personal de executie un contabil, o secretară si un sofer.

(3) Personalul de conducere si de executie este salarizat în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar.

Art. 3. - Agentia Natională pentru Dezvoltare Regională va pune la dispozitie unitătii de management de proiect spatiul necesar în vederea derulării activitătii acesteia, dotat în mod corespunzător.

Art. 4. - (1) Cheltuielile aferente pregătirii participării se suportă din sumele alocate de la bugetul de stat în acest scop.

(2) Comisarul general al Sectiunii romăne a Expozitiei Mondiale EXPO-2000 "Om-Natură-Tehnologie", Hanovra 2000, care conduce această unitate, asigură coordonarea cheltuielilor bugetului special alocat în acest scop si răspunde de gestionarea acestuia potrivit prevederilor legale.

(3) Bugetul necesar în vederea pregătirii participării României la Expozitia Mondială EXPO-2000 "Om-Natură-Tehnologie", Hanovra 2000, se va încadra în limita sumei de 135 miliarde lei, potrivit prevederilor legale.

(4) În bugetul mentionat la alin. (3) sunt incluse si sumele prevăzute în Hotărărea Guvernului nr. 959/1999 privind încredintrea directă a unor activităti referitoare la pregătirea participării României la Expozitia Mondială EXPO-2000 "Om-Natură-Tehnologie", Hanovra 2000, modificată si completată prin Hotărărea Guvernului nr. 253/2000.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Presedintele Agentei Nationale pentru Dezvoltare Regională,

Liviu Marcu

Ministru de stat,

presedintele Consiliului de Coordonare Economico-Financiară,

Mircea Ciumara

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

Ministrul functiei publice,

Vlad Rosca

Ministrul muncii si protectei sociale,

Smaranda Dobrescu

 

Bucuresti, 2 iunie 2000.

Nr. 445.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind suspendarea aplicării dispozitiilor pct. II din anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 98/1998 privind aprobarea metodologiilor de stabilire a pretului de referintă pentru petrolul (titei si gaze naturale) extras în România si modificarea si completarea unor instructiuni tehnice privind activitatea titularilor de acorduri petroliere, pe perioada trimestrului II al anului 2000

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

având în vedere:

- Legea petrolului nr. 134/1995

- Hotărârea Guvernului nr. 1.265/1996 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 134/1995 si modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.043/1995 privind unele măsuri în domeniul cooperării cu parteneri străini la exploatarea de titei si gaze în România;

- Scrisoarea Ministerului Finantelor nr. 178.137 din 16 iulie 1998;

- Scrisoarea Oficiului Concurentei nr. 251 din 24 iulie 1998;

- solicitările titularilor de acorduri petroliere si evolutia cotatiilor internationale la produsele petroliere si a preturilor C.I.F. practicate de furnizorii externi de gaze naturale,

în temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 368/1999 privind reorganizarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se suspendă aplicarea dispozitiilor pct. II din anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 98/1998 privind aprobarea metodologiilor de stabilire a pretului de referintă pentru petrolul (titei si gaze naturale) extras în România si modificarea si completarea unor instructiuni tehnice privind activitatea titularilor de acorduri petroliere, pe perioada trimestrului II al anului 2000.

Art. 2. - Pentru perioada mentionată pretul de referintă pentru gazele naturale extrase în România, care stă la baza calculului contravalorii redeventelor petroliere si al valorii productiei brute

de petrol, se stabileste ca medie ponderată a preturilor C.I.F. practicate de furnizorii externi în luna martie 2000 si, este de 80,72 dolari S.U.A./1.000 nm3.

Art. 3. - Transformarea în lei a preturilor exprimate în dolari S.U.A., determinate conform prevederilor art. 2, pentru luna în curs, se va face pe baza cursului valutar comunicat de Banca Natională a României pentru ultima zi a lunii anterioare.

Art. 4. - Compartimentele de resort din cadrul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Mihail Ianăs

 

Bucuresti, 11 mai 2000.

Nr. 154.

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind concursul public de oferte nr. 13/2000 pentru concesionarea unor activităti miniere de explorare

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

având în vedere:

· solicitările persoanelor juridice pentru concesionarea unor activităti miniere de explorare, adresate Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale;

· prevederile art. 9 si 40 din Legea minelor nr. 61/1998;

· prevederile art. 6-17 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 639/1998;

· Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 368/1999 privind reorganizarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Ageniia Natională pentru Resurse Minerale, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1, telefon +(40)1-3132204, fax +(40)1-2107440, e-mail <mianas@namr.ro>, oferă, în vederea concesionării activitătilor miniere de explorare, în conditiile prevederilor Legii minelor nr. 61/1998, ale Hotărârii Guvernului nr. 639/1998 si ale Hotărârii Guvernului nr. 14/1999 privind aprobarea, la cererea asociatiilor salariatilor disponibilizati, a continuării activitătii la unele mine trecute în conservare, perimetrele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Durata concesionării activitătilor miniere de explorare din perimetrele de explorare stabilite conform art. 1 este de maximum 5 ani, cu drept de prelungire pentru cel mult 3 ani, cu reducerea corespunzătoare a mărimii perimetrului si cu drept de preemtiune la obtinerea licentei de exploatare.

Art. 3. - În scopul întocmirii ofertelor Agentia Natională pentru Resurse Minerale asigură accesul la datele specifice, în baza unui acord de confidentialitate, pentru utilizarea datelor si informatiilor geologice, cu plata tarifelor pentru consultare, în conditiile legii.

Art. 4. - Ofertele pentru concesionarea activitătilor miniere de explorare se depun la Agentia Natională pentru Resurse Minerale în termen de 20 de zile calendaristice de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - Conditiile de participare, continutul minimal al ofertelor si modul de evaluare a acestora sunt reglementate prin Procedura de selectie a ofertelor - Runda 13/2000-explorare, care se oferă gratuit, la cerere, de către Agentia Natională pentru Resurse Minerale.

Art. 6. - Ofertantii rămân angajati prin termenii ofertelor lor pentru toată durata de valabilitate a licentei solicitate.

Art. 7. - Deschiderea ofertelor va avea loc în sedintă publică la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale. Data si ordinea sedintei publice de deschidere a plicurilor se anuntă la depunerea ofertelor. Nerespectarea continutului plicurilor, stabilit prin Procedura de selectie a ofertelor - Runda 13/2000-explorare, si a coordonatelor perimetrului minier de explorare oferit determină descalificarea ofertantului.

Art. 8. - Agentia Natională pentru Resurse Minerale va analiza ofertele în maximum 30 de zile si va comunica rezultatul evaluării tuturor ofertantilor.

Art. 9. - În termen de 10 zile calendaristice de la primirea comunicării de respingere a ofertelor, la solicitarea în scris a ofertantilor respinsi, Agentia Natională pentru Resurse Minerale va transmite o copie de pe procesul-verbal de evaluare a ofertelor.

În termen de 5 zile calendaristice de la primirea copiei de pe procesul-verbal de evaluare a ofertelor ofertantii pot face contestatii cu privire la modul în care au fost respectate dispozitiile legale care reglementează concesionarea prin concurs de oferte publice, la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

În termen de 10 zile calendaristice de la primirea contestatiei Agentia Natională pentru Resurse Minerale este obligată să solutioneze contestatia si să comunice răspunsul său contestatarului.

Art. 10. - Negocierea licentelor de explorare cu câstigătorii concursului începe după finalizarea contestatiilor si durează 30 de zile.

Art. 11. - Prezentul ordin va intra in vigoare Ia data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Mihail Ianăs

 

Bucuresti, 12 mai 2000.

Nr. 160.

 

ANEXA

 

LISTA

cuprinzând perimetrele de explorare - Runda 13/2000

 

Denumirea perimetrului

Localizarea perimetrului (judetul)

Suprafata (km2)

Coordonate - STEREO 70

Resurse minerale

Observatii

X

Y

Poian

Covasna

10

511 000

588 250

Apă minerală

 

 

 

 

511 000

590 750

 

 

 

 

 

507 000

590 750

 

 

 

 

 

507 000

588 250