MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A I

  Anul XII - Nr. 265    LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE     Marti, 13 iunie 2000

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            72. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea art. 2 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 170/1999 privind acordarea, în mod gratuit, a asistentei medicale, medicamentelor si protezelor pentru unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale

 

            73. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului European din România

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            91. - Ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei privind aprobarea Programului de restructurare a Societătii Comerciale „Meses” – S.A. Zalău, judetul Sălaj

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

            16. - Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii iunie 2000 perioade de aplicare)

 

            Rectificări

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea art. 2 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 170/1999 privind acordarea, în mod gratuit, a asistentei medicale, medicamentelor si protezelor pentru unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale

 

            În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

            Guvernul României emite prezenta ordonantă de urgentă.

            Articol unic. - Litera a) a articolului 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 170/1999 privind acordarea, în mod gratuit, a asistentei medicale, medicamentelor si protezelor pentru unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale, publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 541 din 5 noiembrie 1999, se modifică si va avea următorul cuprins:

            "a) persoanele care si-au pierdut total sau partial capacitatea de muncă, marii mutilati, rănitii, urmasii si părintii celor care au decedat ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, persoanele care au fost retinute în perioada 16-22 decembrie 1989 ca urmare a participării la actiunile pentru victoria revolutiei, precum si persoanele care, în perioada 16-25 decembrie 1989, s-au remarcat prin fapte deosebite în lupta pentru victoria revolutiei si care detin titlul de Luptător pentru Victoria Revolutiei Române din Decembrie 1989; "

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor

din Decembrie 1989

Cristian Alexandrescu,

secretar de stat

Ministru de stat, ministrul sănătătii,

Hajdú Gábor

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Alexandru Ciocâlteu

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 9 iunie 2000.

Nr. 72.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului European din România

 

            În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

            Guvernul României emite prezenta ordonantă de urgentă.

            Art. 1. - Ordonanta Guvernului nr. 15/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Institutului European din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 30 ianuarie 1998, aprobată si modificată prin Legea nr. 207/1998, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (3) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

            (3) Institutul European din România are sediul social în municipiul Bucuresti, bd Regina Elisabeta nr. 7-9, sectorul 3. Spatiul este pus la dispozitie, fără plata chiriei, de Regia Autonomă «Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat.»”

            2. Litera f) a articolului 3 va avea următorul cuprins:

            "f) prezintă Guvernului, prin intermediul Departamentului pentru Afaceri Europene din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, rapoarte de analiză a situatiei, tabele de corespondentă si evaluarea modului de implementare a legislatiei armonizate;"

            3. Litera h) a articolului 3 va avea următorul cuprins:

            "h) cooperează cu institutii similare, din tară si din străinătate, în realizarea obiectivelor sale."

            4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

            "Art. 5. - Institutul European din România asigură, fără plată, în conditiile legii, servicii, în conformitate cu atributiile prevăzute la art. 3 si 4, autoritătilor administratiei publice centrale si locale si institutiilor publice, pe baza prioritătilor stabilite de Departamentul pentru Afaceri Europene din cadrul Ministerului Afacerilor Externe si în limita resurselor financiare disponibile."

            5. Alineatul (1) al articolului 8 va avea următorul cuprins:

            "Art. 8. - (1) Consiliul de administratie al Institutului European din România este alcătuit din 7 membri, după cum urmează:

            - presedintele consiliului de administratie si alti 2 membri, numiti de primul-ministru la propunerea Departamentului pentru Afaceri Europene din cadrul Ministerului Afacerilor Externe; si

            - câte un membru numit de Comisia pentru Integrare Europeană a Parlamentului, Academia Română, organizatiile patronale reprezentative la nivel national si, respectiv, de organizatiile sindicale reprezentative la nivel national."

            6. Alineatul (2) a[ articolului 14 va avea următorul cuprins:

            "(2) Personalul Institutului European din România este angajat prin concurs."

            7. Alineatul (4) al articolului 15 se abrogă.

            8. Alineatul (1) al articolului 18 va avea următorul cuprins:

            "Art. 18. - (1) Încadrarea si salarizarea personalului de specialitate si a celorlalte categorii de personal se fac corespunzător functiilor prevăzute la cap. I al anexei nr. I si, respectiv, celor prevăzute în anexa nr. V la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar. Indemnizatiile de conducere se stabilesc în limitele prevăzute în anexa nr. VI/1 la aceeasi ordonantă de urgentă."

            Art. II. - Ordonanta Guvernului nr. 15/1998, cu modificările ulterioare si cu cele aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea prin lege.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul afacerilor exerne,     

Petre Roman

p. Ministrul muncii si protectiei sociale,

Simona Marinescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Secretarul general al Guvernului,

Radu Stroe

Bucuresti, 9 iunie 2000.

Nr. 73.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI ALIMENTATIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Programului de restructurare a Societătii Comerciale "Meses" - S.A. Zalău, judetul Sălaj

 

            Ministrul agriculturii si alimentatiei,

            în baza Programuiui de restructurare a Societătii Comerciale "Meses" - S.A. Zalău, judetul Sălaj, aprobat prin Hotărărea adunării generale a actionarilor din 13 mai 2000, prin care s-au stabilit măsuri menite să eficientizeze activitatea acestei societăti comerciale si să lichideze arieratele care însumează 3.068.611 mii lei,

            în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 6/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, cu modificările si completările ulterioare,

            având în vedere prevederile art. 4 alin. (2) lit. d) si ale art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 98/1999 privind protectia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective,

            emite următorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobă Programul de restructurare a Societătii Comerciale "Meses" - S.A. Zalău, judetul Sălaj, cu disponibilizarea unui număr de 13 salariati.

            Art. 2. - Personalul disponibilizat prin aplicarea programului de restructurare beneficiază de prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 98/1999.

            Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si alimentatiei,

Ioan Avram Muresan

 

Bucuresti, 8 iunie 2000.

Nr. 91.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii iunie 2000 (perioade de aplicare)

 

            În baza art. 8 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României,

            în aplicarea prevederilor Regulamentului nr. 4/1998 privind regimul rezervelor minime obligatorii, republicat,   

            Banca Natională a României h o t ă r ă s t e :

            Ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii aferente lunii iunie 2000 (perioade de aplicare) sunt:

            - 26,0% pentru rezervele minime obligatorii constituite în lei:

            - 3,1% pentru rezervele minime obligatorii constituite dolari S.U.A.;

            - 2,1% pentru rezervele minime obligatorii constituite euro.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

EMIL IOTA GHIZARI

 

Bucuresti, 7 iunie 2000.

Nr. 16.

 

RECTIFICĂRI

 

            În Hotărârea Guvernului nr. 414/2000 privind modificarea si completarea Metodologiei.pentru stabilirea normelor de evaluare a performantelor profesionale individuale si de aplicare a criteriilor de stabilire a salariilor de bază între limite pentru personalul de specialitate medico-sanitar si personalul auxiliar sanitar, încadrat în unităti sanitare si de asistentă socială, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 150/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 246 din 2 iunie 2000, se face următoarea rectificare:

            - În fisa de evaluare pe baza criteriilor de selectie la angajare pentru personalul auxiliar sanitar, cuprinsă în anexa nr. 2 la hotărâre (pag. 5), în dreptul nr. crt. 3, la rubrica "Ponderea (%)" se va citi 20.

*

            În anexa la Ordinul ministrului finantelor nr. 565/2000 privind documentatia necesară contribuabililor înregistrati ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată pentru rambursarea taxei pe valoarea adăugată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 11 mai 2000, se face următoarea rectificare:

            - La pag. 15, în modelul cererii de rambursare, după pct. 4 "Alte clauze" se introduc două rânduri cu următorul cuprins:

Numele si prenumele ............................................... functia .........................................

Semnătura si stampila ..................................