MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A I

Anul XII - Nr. 267    LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE   Miercuri, 14 iunie 2000

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 178 din 16 noiembrie 1999 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2-8 din Legea nr. 105/1997 pentru solutionarea obiectiunilor, contestatiilor si a plângerilor asupra sumelor constatate si aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finantelor, modificată prin Ordonanta Guvernului nr. 13 din 28 ianuarie 1999, si a dispozitiilor art. 1 si 2 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

   

            - Opinie separată

   

            Decizia nr. 15 din 25 ianuarie 2000 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/1999 pentru abrogarea Legii nr. 31/1996 privind regimul monopolului de stat

   

- Opinii separate

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            70. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea Legii nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României

 

            434. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de eliberare si de anulare a permiselor de muncă

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 178

din 16 noiembrie 1999

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2-8 din Legea nr. 105/1997 pentru solutionarea obiectiunilor, contestatiilor si a plângerilor asupra sumelor constatate si aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finantelor modificată prin Ordonanta Guvernului nr. 13 din 28 ianuarie 1999, si a dispozitiilor art. 1 si 2 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 

Lucian Mihai - presedinte

Costica Bulai - judecator

Constantin Doldur - judecator

Kozsokár Gábor - judecator

Ioan Muraru - judecator

Nicolae Popa - judecator

Lucian Stangu - judecator

Florin Bucur Vasilescu - judecator

Romul Petru Vonica - judecator

Paula C. Pantea - procuror

Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

 

            Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2-8 din Legea nr. 105/1997 pentru solutionarea obiectiunilor, contestatiilor si a plângerilor asupra sumelor constatate si aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finantelor, modificată prin Ordonanta Guvernului nr. 13 din 28 ianuarie 1999, si a dispozitiilor art. 1 si 2 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru exceptie ridicată de Societatea Comercială "Betania Impex” - S.R.L. din Caransebes în Dosarul nr. 985/CA/1999 al Curtii de Apel Timisoara.

            La apelul nominal au răspuns reprezentantul autorului exceptiei si reprezentantul Ministerului Finantelor, lipsind Directia generală a finantelor publice si controlului financiar de stat a judetului Caras-Severin.

            Procedura de citare a fost legal îndeplinită.

            Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul autorului exceptiei pune concluzii de admitere a exceptiei ridicate, solicitând Curtii Constitutionale:

            a) să constate neconstitutionalitatea principiului taxelor procentuale de timbru în cazul cererilor si actiunilor evaluabile în bani, stabilit la art. 1 si 2 din Legea nr. 146/1997 si la art. 6 din Legea nr. 105/1997. Acest principiu reprezintă o discriminare în functie de avere, ceea ce contravine dispozitiilor art. 16 alin. (1) din Constitutie, precum si ale art. 26 din Pactul international privitor la drepturile civile si politice;

            b) să se pronunte asupra procedurii jurisdictional-administrative instituite prin Legea nr. 105/1997, procedură care încalcă art. 134 alin. (2) lit. a) si f) din Constitutie, deoarece, prin suplimentarea căilor de atac cu încă trei grade de jurisdictie, ajungându-se, în felul acesta, la cinci grade de jurisdictie, se îngreunează accesul la justitie. Existenta celor trei grade de jurisdictie administrativă contravine si dispozitiilor art. 6 pct. (1) din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, privitor la termenele rezonabile în care urmează să se solutioneze litigiile;

            c) să se pronunie o decizie interpretativă a art. 9 pct. 9.7 din Ordinul ministrului finantelor nr. 1.495/1997, în sensul că termenele procedurale pentru exercitarea căilor de atac sunt termene de decădere.

            Reprezentantul Ministerului Finantelor solicită respingerea exceptiei ca fiind neîntemeiată, deoarece instituirea procedurii administrativ-jurisdictionale prin Legea nr. 105/1997 nu contravine nici unei dispozitii constitutionale, iar stabilirea taxelor de timbru nu este o problemă de constitutionalitate, ci o optiune a legiuitorului.

            Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ridicate ca fiind nefondată, deoarece prin deciziile sale Curtea s-a mai pronuntat asupra procedurii administrativ-jurisdictionale instituite prin Legea nr. 105/1997 si a statuat că aceasta nu încalcă Constitutia, atâta timp căi partea nemultumită de hotărârea organului administrativ se poate adresa instantelor judecătoresti. În legătură cu modalitatea de plată a taxelor de timbru, aceasta este o problemă care apartine competentei organului legislativ.

CURTEA,

            având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

            Prin Încheierea din 31 martie 1999 Curtea de Apel Timisoara a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2-8 din Legea nr. 105/1997 pentru solutionarea obiectiunilor, contestatiilor si a plângerilor asupra sumelor constatate si aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finantelor, modificată prin Ordonanta Guvernului nr. 13 din 28 ianuarie 1999, si a dispozitiilor art. 1 si 2 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, exceptie ridicată de Societatea Comercială "Betania Impex" - S.R.L. din Caransebes într-o cauză civilă având ca obiect solutionarea plângerii formulate de autorul exceptiei împotriva deciziei Ministerului Finantelor prin care s-a admis în parte cererea de exonerare de la plata unei amenzi fiscale.

            În motivarea exceptiei se sustine că, în cazul interpretării de către instantă a textului art. 2-8 din Legea nr. 105/1997 care reglementează căile administrative de atac, în sensul că stabileste termene de recomandare pentru organele administrativ-jurisdictionale, iar nu de decădere, "să fie sesizată Curtea Constitutională a României, în vederea elaborării unei decizii interpretative care să stabilească că interpretarea corectă a textului este cea propusă, si anume că aceste termene sunt de

decădere, orice altă interpretare fiind contrară dispozitiilor art. 16 din Constitutie si ale art. 6 alin. (1) din Conventia Europeană a Drepturilor Omului. Sanctiunea decăderii în acest caz este pierderea dreptului organelor abilitate de a se mai pronunta cu privire la obiectiunile, contestatiile si plângerile cu care au fost legal învestite sau o achiesare tacită la motivele cuprinse in această cerere". În existenta celor trei grade de jurisdictie autorul exceptiei consideră că solutionarea cererii se face cu timbrarea la valoare, fără participarea si punerea în discutia părtilor, mentinându-se, astfel, pe o perioadă îndelungată, stări de fapt care prejudiciază contestatorul. De altfel, însăsi procedura administrativ-jurisdictională introdusă prin Legea nr. 105/1997 este neconstitutională, întrucât, fără asigurarea unei cenzuri din partea autoritătii judecătoresti, nu ar putea fi înlăturate abuzurile săvârsite de organele fiscale si nu ar putea fi respectate egalitatea părtilor si dreptul la apărare. Deoarece prin existenta unor dispozitii, precum cea cuprinsă în Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, creantele se execută indiferent de exercitarea căilor de atac; se încalcă, astfel, principiul separatiei puterilor în stat. Pe de altă parte, obligarea la plata unei taxe de timbru la valoare, conform Legii nr. 146/1997, si nu a unei sume fixe rezonabile, conduce la o discriminare în functie de avere, precum si la lipsa cadrului favorabil de valorificare a tuturor factorilor de productie si crestere a calitătii vietii, ceea ce contravine art. 1 alin. (3), art. 41 alin. (1) si (2), art. 45 alin. (5), art. 166 si art. 134 alin. (2) lit. a) si f) din Constitutie.

            Exprimându-si opinia asupra exceptiei ridicate, instanta de judecată apreciază că aceasta este neîntemeiată, deoarece cererea de a se pronunta o interpretare obligatorie a unor prevederi legale de către Curtea Constitutională nu are temei în Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, lege prin care este stabilită, imperativ, competenta Curtii. Pe de altă parte, interpretarea prevederilor legale în sensul dispozitiilor constitutionale este un atribut al instantelor judecătoresti, solutia fiind supusă controlului jurisdictional prin exercitarea căilor legale de atac. În conformitate cu art. 2 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, republicată, Curtea Constitutională nu se poate pronunta asupra modului de interpretare si de aplicare a legii, ci numai asupra întelesului său contrar legii.

            Cât priveste existenta unei jurisdictii administrative, prealabile, se apreciază că aceasta nu exclude recurgerea la sistemul instantelor judecătoresti si nu încalcă principiul constitutional al liberului acces la justitie.

            În legătură cu critica referitoare la instituirea unor taxe pentru exercitarea căilor administrativ-jurisdictionale, instanta consideră că prevederea acestor taxe nu este neconstitutională, deoarece stabileste o contributie în sarcina celor care recurg la aceste proceduri si cu scopul de a limita posibilitatea exercitării lor abuzive.

            Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

            În punctul de vedere primit din partea Guvernului se consideră că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 105/1997, precum si ale Legii nr. 146/1997 este neîntemeiată, datorită următoarelor motive:

            1. În legătură cu solicitarea autorului exceptiei privind "elaborarea de către Curtea Constitutională a unei decizii interpretative" a textelor din Legea nr. 105/1997, se apreciază că, în raport cu prevederile art. 144 din Constitutia României, care stabilesc atributiile Curtii Constitutionale, precum si cu dispozitiile art. 2 alin. (3) teza a doua din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, Curtea nu se poate pronunta asupra modului de interpretare si aplicare a legii, ci numai asupra întelesului său contrar Constitutiei.

            2. Referitor la sustinerea autorului exceptiei, potrivit căreia însăsi procedura administrativ-jurisdictională introdusă de Legea nr. 105/1997 este neconstitutională, încălcându-se astfel principiul separatiei puterilor în stat", aceasta nu poate fi retinută, întrucât, asa cum rezultă din prevederile art. 9 din legea mentionată, "Împotriva deciziei Ministerului Finantelor se poate face actiune, în termen de 15 zile de la comunicarea deciziei, la instanta judecătorească prevăzută în legea specială de instituire a impozitelor si taxelor contestate.

            În situatia în care legea specială nu precizează instanta judecătorească competentă să solutioneze actiunea, aceasta va fi remisă spre solutionare curtii de apel în a cărei rază teritorială petentul îsi are sediul sau domiciliul, după caz.

            Împotriva sentintei curtii de apel sau a judecătoriei se poate face recurs la Curtea Supremă de Justitie sau la tribunal, după caz în termen de 15 zile de la comunicare. Jurisprudenta Curtii Constitutionale în această problemă a fost constantă, prin respingerea exceptiei de neconstitutionalitate.

            3. Cu privire la sustinerea autorului exceptiei că "obligatia plătii unei taxe de timbru la valoare si nu a unei sume fixe rezonabile conform Legii nr. 105/1997 si Legii nr. 146/1997 conduce la discriminare în functie de avere si lipsa cadrului favorabil de valorificare a tuturor factorilor de productie si cresterea calitătii vietii, ceea ce, de asemenea, contravine art. 1 alin. (3), art. 41 alin. (1) si (2), art. 45 alin. (5), art. 166 si art. 134 alin. (2) lit. a) si f) din Constitutie", Guvernul consideră că nu se contestă constitutionalitatea celor două legi, ale căror taxe în sume fixe sunt "rezonabile", ci "obligatia plătii unei taxe de timbru la valoare". Justificarea unei asemenea taxe constă, însă, în stăvilirea unor abuzuri care s-ar putea comite în exercitiul acestui drept, dacă orice sesizare ar fi scutită de timbrare.

            Cât priveste obligatia plătii unei taxe de timbru la valoare, iar nu a unei sume fixe, aceasta nu reprezintă o problemă de constitutionalitate, ci de optiune a legiuitorului, respectiv de politică fiscală.

            4. Se precizează, totodată, că motivele invocate în sprijinul exceptiei de neconstitutionalitate ridicate, în afară de faptul că sunt neîntemeiate, nu au nici o concludentă pentru solutionarea cauzei.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

            Examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile părtilor prezente si ale procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

            În temeiul art. 144 lit. c) din Constitutie si al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă să solutioneze exceptia ridicată.

            Din examinarea încheierii de sesizare, precum si a sustinerilor formulate în dosarul cauzei de autorul exceptiei rezultă că acesta a ridicat exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2-8 din Legea nr. 105/1997 pentru solutionarea obiectiunilor, contestatiilor si a plângerilor asupra sumelor constatate si aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finantelor, modificată prin Ordonanta Guvernului nr. 13/1999, precum si a dispozitiilor art. 1 si 2 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, solicitând Curtii Constitutionale să se pronunte asupra căilor de atac administrativ-jurisdictionale, precum si asupra modalitătii de timbrare în cazul litigiilor prevăzute de Legea nr. 105/1997 si de Legea nr. 146/1997.

            Prevederile criticate din Legea nr. 105/1997, astfel cum au fost modificate prin Ordonanta Guvernului nr. 13/1999, au următorul cuprins:

            "Art. 2 - Împotriva măsurilor dispuse prin procesele-verbale sau prin alte acte ale organelor cu atributii de control sau de impunere se pot face obiectiuni care se depun în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicare, la organul care a încheiat procesul-verbal sau alt act al organului cu atributii de control sau de impunere.

            Răspunsul la obiectiuni se comunică în termen de 15 zile de la înregistrarea acestora, prin hotărâre motivată, semnată de seful organului care a întocmit procesul-verbal sau care a comunicat actul organului cu atributii de control sau de impunere.

            Art. 3. - Împotriva hotărârii se poate depune, în termen de 15 zile de la data comunicării acesteia, la organele care au emis hotărârea, contestatie care se solutionează de directia generală a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteană sau a municipiului Bucuresti, după caz.

Contestatia, împreună cu actele care au stat la baza hotărârii, va fi remisă directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti, după caz, în termen de 5 zile de la înregistrarea acesteia.

            Contestatia adresată directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stal judetene sau a municipiului Bucuresti, după caz, nu poate avea ca obiect alte sume si alte măsuri decât cele asupra cărora s-au emis hotărâri prin care s-au solutionat obiectiunile.

            Contestatia se solutionează în termen de 30 de zile de la înregistrarea ei, prin dispozitie motivată, semnată de directorul general.

            Art. 4. - Împotriva dispozitiei date de directorul general al directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti, după caz, se poate face plângere la Ministerul Finantelor în termen de 15 zile de la data comunicării acesteia.

            Ministerul Finantelor solutionează plângerea, prin decizie motivată, în termen de 60 de zile de la primirea acesteia.

            Art. 5. - Plângerea adresată Ministerului Finantelor se depune la directia generală a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteană sau a municipiului Bucuresti după caz, care o va înainta, în termen de 5 zile, Ministerului Finantelor, împreună cu documentul original de plată a taxei de timbru si cu dosarul contestatiei.

            Art. 6. - Contestatiile adresate directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti, după caz, sunt supuse unei taxe de timbru de 2% la suma contestată, dar nu mai putin de 10.000 lei, iar plângerile adresate Ministerului Finantelor sunt supuse unei taxe de timbru de 1 % la suma contestată, dar nu mai putin de 10.000 /ei.

            Sumele plătite cu titlu de taxe de timbru, aferente contestatiei si plângerii, se restituie, la cerere integral sau partial, în raport cu admiterea integrală sau partială a acestora.

            Art. 7. - Plângerile adresate Ministerului Finantelor nu pot avea ca obiect alte sume si alte măsuri decât cele asupra cărora s-au emis dispozitii prin care s-au solutionat contestatiile de către directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti, după caz.

            Art. 8. - Prin solutionarea contestatiilor si a plângerilor nu se poate crea petitionarului o situatie mai grea decât cea constatată si aplicată prin actul care face obiectul petitiei. "

            1. Potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr 47/1992, privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată "În exercitarea controlului, Curtea Constitutională se pronuntă numai asupra problemelor de drept, fără a putea modifica sau completa prevederea legală supusă controlului. De asemenea, Curtea Constitutională nu se poate pronunta asupra modului de interpretare si aplicare a legii, ci numai asupra întelesului său contrar Constitutiei. Prin urmare, cererea autorului exceptiei, adresată Curtii Constitutionale, de a stabili, pe calea unei decizii de interpretare, că termenele prevăzute de Legea nr. 105/1997 sunt termene de decădere, cu consecinta pierderii dreptului organelor abilitate de a se mai pronunta asupra obiectiunilor, contestatiilor si plângerilor, cu care au fost legal învestite, iar nu termene de recomandare, nu poate fi examinată, întrucât Curtea Constitutională nu este competentă să se pronunte asupra interpretării unui text de lege, ci numai asupra întelesului său contrar Constitutiei.

            2. Procedura administrativ-jurisdictională prevăzută de Legea nr. 105/1997 nu încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 123, conform cărora "(1) Justitia se înfăptuieste în numele legii. (2) Judecătorii sunt independenti si se supun numai legii", si nici pe cele ale alin. (1) din art 125, potrivit cărora  „…Justitia se realizează prin Curtea Supremă de Justitie si prin celelalte instante judecătoresti stabilite de lege”; după cum nu încalcă nici principiul constitutional al separatiei puterilor în stat. Această procedură priveste exercitarea mai multor căi administrative de atac, care, însă, nu sunt în competenta instaniei judecătoresti, iar pe de altă parte, decizia organului administrativ de jurisdictie poate fi atacată în fata unei instante judecătoresti, conform art. 9 din Legea nr. 105/1997, potrivit căruia: "Împotriva deciziei Ministerului Finantelor se poate face actiune, în termen de 15 zile de la comunicarea deciziei, la instanta judecătorească prevăzută în legea specială de instituire a impozitelor si taxelor contestate.

            În situatia în care legea specială nu precizează instanta judecătorească competentă să solutioneze actiunea, aceasta va fi remisă spre solutionare curtii de apel în a cărei rază teritorială petentul îsi are sediul sau domiciliul, după caz.

            Împotriva sentintei curtii de apel sau a judecătoriei se poate face recurs la Curtea Supremă de Justitie sau la tribunal, după caz, în termen de 15 zile de la comunicare."

            Referitor la legitimitatea constitutională a procedurilor administrativ-jurisdictionale, instituite de Legea nr. 105/1997, Curtea Constitutională a statuat, de principiu, prin Decizia Plenului nr. 1 din 8 februarie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994, că instituirea unei proceduri administrativ-jurisdictionale nu contravine dispozitiilor constitutionale, atâta timp cât decizia organului administrativ de jurisdictie poate fi atacată în fata unei instante judecătoresti, iar "existenta unor organe administrative de jurisdictie nu poate să ducă la înlăturarea interventiei instantelor judecatoresti în conditiile legii. În atare situatie este exclusă posibilitatea ca un organ al administratiei publice, chiar cu caracter jurisdictional, să se substituie instantei judecătoresti”, astfel încât părtilor nu li se poate limita exercitarea unui drept consfintit de Constitutie. Faptul că prin Legea nr. 105/1997 s-au instituit trei modalităti consecutive pentru solutionarea obiectiunilor contestatiilor si plângerilor împotriva actelor întocmite de organele Ministerului Finantelor, iar nu una singură, este o optiune a legiuitorului si nu o problemă de constitutionalitate. Ceea ce interesează, însă, este posibilitatea accesului la justitie împotriva hotărârii pronuntate de acest organ administrativ-jurisdictional.

            3. În legătură cu critica referitoare la dreptul de apărare, Curtea retine că, în cazul procedurilor administrative, desi nu poate fi vorba de un proces în sensul art. 24 alin. (2) din Constitutie, similar cu cel realizat în fata instantelor judecătoresti, legea nu interzice posibilitatea celor interesati de a formula obiectiuni, cereri ori de a administra probe, potrivit specificului acestor jurisdictii administrative. În acest context, termenele pentru realizarea celor două categorii de proceduri - administrativ-jurisdictionale si judiciare -, în vederea solutionării contestatiilor si plângerilor prevăzute de Legea nr. 105/1997, sunt stabilite de lege tocmai pentru a da posibilitatea organelor fiscale care au emis actele contestate să îsi corecteze eventualele greseli cuprinse în aceste acte, iar contestatorilor să îsi poată administra toate probele necesare în fata jurisdictiilor care solutionează aceste cereri.

            4. Analizâd sustinerea autorului exceptiei că solutonarea unui litigiu este conditionată o obligativitatea timbrării la valoare, iar nu de plata unei taxe stabilite conform prevederilor Legii nr. 105/1997 si ale Legii nr. 146/1997, Curtea constată că sunt criticate, în primul rând, prevederile art. 1 si 2 din Legea nr. 14611997 privind taxele judiciare de timbru, deoarece conditionează judecarea unui litigiu de obligativitatea timbrării la valoare, iar nu de plata unei taxe stabilite, fără însă să se facă referire la obiectul cauzei, si anume la plângerea formulată de autorul exceptiei împotriva Deciziei nr. 1.617/1998 a Ministerului Finantelor, plângere care, potrivit art. 3 lit. m) prima liniută din Legea nr. 146/1997, se taxează cu suma fixă de 10.000 lei.

            În baza art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, "Curtea Constitutională decide asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecătoresti privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonantă în vigoare, de care depinde solutionarea cauzei".

            Asa fiind, în temeiul art. 23 alin. (6) din Legea nr. 47/1992, republicată, exceptia este inadmisibilă, întrucât Curtea Constitutională nu se poate pronunta asupra unor exceptii privind textele de lege care nu au legătură cu cauza.

            Regula de bază în materia impozitelor si taxelor, prevăzută de legislatia fiscală, care decurge din dispozitiile art. 53 alin. (1) din Constitutie, potrivit cărora: "Cetătenii au obligatia să contribuie, prin impozite si prin taxe, la cheltuielile publice", este aceea că pentru anumite activităti desfăsurate de institutiile publice, inclusiv pentru solutionarea contestatiilor la impuneri si taxe, se datorează taxe de timbru, cu exceptia persoanelor care beneficiază de scutire, aceste taxe având rolul de contributie la cheltuielile publice. Autorul exceptiei de neconstitutionalitate nu contestă însă obligatia plătii unei taxe de timbru, ci pretinde numai că această taxă de timbru ar trebui să fie stabilită într-o sumă fixă. Stabilirea modalitătii de plată a taxelor de timbru, ca, de altfel, si a cuantumului lor, nu este, însă, o problemă de constitutionalitate, ci o optiune a legiuitorului, tinând de politica legislativă fiscală.

            5. Cât priveste ultima critică, referitoare la lipsa cadrului favorabil de valorificare a tuturor factorilor de productie si de crestere a calitătii vietii, determinată de plata taxei de timbru la valoare, fapt care ar contraveni art. 1 alin. (3), art. 41 alin. (1) si (2), art. 45 alin. (5), art. 166 si art. 134 alin. (2) lit. a) si f) din Constitutie, Curtea constată că aceăsta nu are legătură cu solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate, iar art. 166, invocat de autorul exceptiei, nu este cuprins în Constitutie. Asa fiind, nici această critică nu poate fi primită.

            Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, cu majoritate de voturi,

CURTEA

În numele legii

D E C I D E :

            1. Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2-8 din Legea nr. 105/1997 pentru solutionarea obiectiunilor, contestatiilor si a plângerilor asupra sumelor constatate si aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finantelor, modificată prin Ordonanta Guvernului nr. 13 din 28 ianuarie 1999, exceptie ridicată de Societatea Comercială "Betania Impex" - S.R.L. din Caransebes, judetul Caras-Severin, în Dosarul nr. 985/CA/1999 al Curtii de Apel Timisoara.

            2. Respinge ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 si 2 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, exceptie ridicată de Societatea Comercială "Betania Impex" - S.R.L. din Caransebes, judetul Caras-Severin, în Dosarul nr. 985/CA/1999 al Curtii de Apel Timisoara.

            Definitivă si obligatorie.

            Pronuntată în sedinta publică din data de 16 noiembrie 1999.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

LUCIAN MIHAI

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta

 

OPINIE SEPARATĂ

 

            Consider că prevederile art. 2-5 din Legea nr. 105/1997 pentru solutionarea obiectiunilor, contestatiilor si a plângerilor asupra sumelor constatate si aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finantelor, modificată prin Ordonanta Guvernului nr. 13/1999, sunt neconstitutionale. Pe de altă parte, sunt de acord cu solutia de constatare a constitutionalitătii celorlalte prevederi din aceeasi lege (art. 6-8) ce fac obiectul exceptiei de neconstitutionalitate precum si a prevederilor art. 1 si 2 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru.

            În lumina dispozitiilor art. 11 conform cărora "(1) Statul român se obligă să îndeplinească întocmai si cu bună-credintă obligatiile ce-i revin din tratatele la care este parte. (2) Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern" si a dispozitiile art. 20 alin 2 din Constitutie (conform cărora "Dacă există neconcordante între pactele si tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte si legile interne, au prioritate reglementările internationale”, prevederile art. 2-5 din Legea nr. 105/1997 contravin dispozitiilor art 6 paragraful 1, fraza întâi din Conveniia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, potrivit cărora: "Orice persoană are dreptul la judecarea în mod ecbitabil, în mod public si într-un termen rezonabil a cauzei sale, de către o instantă independentă si impartială, instituită de lege, care va hotărî fie asupra încălcării drepturilor si obligatiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricărei acuzatii în materie penală îndreptate împotriva sa. (...)

            Într-adevăr, procedura reglementată prin prevederile legale mentionate nu permite satisfacerea dreptului de solutionare în justitie "într-un termen rezonabil" a cauzelor referitoare la "obiectiunile, contestatiile sau plângerile asupra sumelor constatate si aplicate prin actele de control ale organelor Ministerului Finantelor”.

            1. La prima vedere, termenele stabilite prin aceste prevederi legale pentru diversele organe ale Ministerului Finantelor sunt extrem de scurte si, deci, rezonabile. Mai precis în succesiunea stabilită prin lege, aceste termene sunt de 15 + 5 + 30 + 5 + 60 zile, ceea ce ar permite accesul în justitie în aproximativ 115 zile (aproape 4 luni) de la comunicarea "măsurilor dispuse prin procesele-verbale sau prin alte acte ale organelor cu atributii de control sau de impunere, aceasta, desigur, numai dacă se presupune că petitionarii ar putea actiona cu maximă diligentă prin depunerea obiectiunilor, contestatiilor si plângerilor în chiar prima zi din cadrul termenelor de 5 zile de 15 zile si, din nou, de 15 zile (în total, alte 35 zile, adică mai mult de o lună) prevăzute prin respectiv, art. 2 alin. 1, art. 3 alin. 1 si art. 9 alin. 1 din Legea nr. 105/1997, ceea ce, de bună seamă nu poate să corespundă pe deplin cu realitatea.

            De fapt, în circumstantele concrete ale acestor categorii de cauze, a căror solutionare definitivă presupune, potrivit altor reglementări legale aplicabile, parcurgerea a două grade de jurisdictie (cel mai adesea, în fata curtii de apel componente si, apoi, a Curtii Supreme de Justitie, adică în fata celor mai înalte instante judecătoresti, a căror activitate, din motive obiective, nu se poate caracteriza prin acordarea unor termene scurte) modul în care art. 2 si următoarele din Legea nr. 105/1997 reglementează această procedură prealabila determină încălcarea dreptului la un proces echitabil, conferit prin art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

            2. Nu este vorba despre neconstitutionalitatea instituirii, în sine, a acestei proceduri prealabile, întrucât, asttel cum se arată prin decizia la care se reteră această opinie separată nu sunt încălcate dispozitiile constitutionale referitoare la dreptul la apărare (art. 24), la înfăptuirea justitiei (art. 123) sau la instantele judecătoresti (art. 125), după cum nu este încălcat nici accesul liber la justitie, prevăzut la art. 21 din Legea fundamentală ["(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime. (2) Nici o lege nu poate ingrădi exercitarea acestui drept.”], câtă vreme art. 9 din Legea nr. 105/1997 dispune că împotriva deciziei Ministerului Finantelor "[...] se poate face actiune, în termen de 15 zile de la comunicarea deciziei, la instanta judecătorească competentă […].”

            3. Sub acest din urmă aspect, trebuie, însă, reamintit că cea mai mare parte a reglementărilor legale înlocuite prin Legea nr. 105/1997 - în măsura în care este vorba despre continutul acestora în redactările existente anterior pronuntării de către Plenul Curtii Constitutionale a Deciziei nr. 1 din 8 februarie 1994 privind liberul acces la justitie al persoanelor în apărarea drepturilor, libertătilor si intereselor lor legitime, publicată în Monitorul Oficial âl României, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994 - stabileau, de regulă, că decizia Ministerului Finantelor este "definitivă". Aceasta a fost de exemplu situatia reglementărilor legale privind impozitul pe salarii, taxa pe valoarea adăugată sau accizele la produsele din import si din tară (mentionate explicit în cuprinsul art. 12 din Legea nr. 105/1997, printre actele normative ale căror prevederi se abrogă, total sau partial). Toate aceste legi, în redactările anterioare anului 1994, prevedeau, de asemenea, si o procedură administrativ-jurisdictională prealabilă sesizării Mmisterului Finantelor. Astfel încât se poate constata că, în esentă, Legea nr. 105/1997 a recunoscut în mod expres (ca urmare a mentionatei Decizii nr. 1/1994 a Plenului Curtii Constitutionale) posibilitatea accesului în justitie împotriva actelor de control sau de impunere a organelor Ministerului Finantelor, mentinând însă procedura prealabilă administrativ-jurisdictională, pe care a unificat-o prin instituirea a trei paliere succesive: "organele cu atributii de control sau de impunere”; directia generală a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteană sau a municipmlui Bucuresti; Ministerul Finantelor.

            4. Existenta unei proceduri prealabile administrativ-jurisdictionale este acceptată, de altfel, si în jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului asupra aplicării prevederilor art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, care a subliniat că

"Ratiuni de flexibilitate si eficientă care sunt pe deplin compatibile cu protectia drepturilor omului, pot justifica interventia anterioară a unor organe administrative sau profesionale [...] ce nu satisfac sub fiecare aspect în parte exigentele mentionatelor prevederi; un asemenea sistem poate fi reclamat de tradituia juridică a mai multor state membre ale Consiliului Europei" (cazul "Le Compte, Van Leuven si De Meyere contra Belgiei”,1981 ).

            5. Este însă stabilit, în aceeasi jurisprudentă că imperativul solutionării cauzei "într-un termen rezonabil" include („dies ad quo”) si durata unor asemenea proceduri prealabile sesizării instantei judecătoresti (de exemplu, cazurile "Golder contra Regatului Unit", 1975, si "Vallee contra Frantei”; 1994), precum si că termenul rezonabil" se calculează pănă la ("dies ad quem”) solutionarea finală a cauzei (de exemplu, cazurile Eckle contra Republicii Federale a Germaniei”; 1982, si "Bricmont contra Belgiei”; 1986). Nu se consideră ca fiind solutionare finală a cauzei pronuntarea unei hotărâri judecătoresti prin care doar se recunoaste existenta dreptului (de exemplu, existenta dreptului de a fi despăgubit, în cadrul răspunderii civile) fără a se fi stabilit încă si cuantumul concret al sumei de bani (de exemplu, cuantumul despăgubirii), ceea ce ar presupune un proces separat (în acest sens, cazurile „Guincho contra Portugaliei”; 1984, si "Silva Pontes contra Portugaliei”; 1994). Procedurile pentru punerea în executare a hotărârii judecătoresti nu sunt acoperite de garantia "termenului rezonabil" (cazurile "X. contra Regatului Unit", 1981, si "Alsterlund contra Suediei”; 1988).

            6. Aceeasi jurisprudentă indică, în legătură cu caracterul "rezonabil" al duratei solutionării cauzei, că acesta nu se determină în mod abstract, ci sunt avute în vedere circumstantele concrete ale fiecărei spete, neexistând limite absolute de timp (de exemplu, cazurile "Kőnig contra Republicii Federale a Germaniei”; 1978, si "Santilli contra Italiei”; 1991 ). Factorii care trebuie întotdeauna luati în considerare sunt: complexitatea cauzei; activitatea procesuală a părtii ale cărei drepturi sau obligatii fac obiectul procesului; activitatea autoritătilor administrative si judiciare (Idem;  în acelasi sens, cazul "Vallee contra Frantei", 1994). Desigur, numai întârzierea cauzată de acest din urmă factor poate determina concluzia că au fost încălcate dispozitiile art. 6 paragraful 1 fraza întâi din conventie, referitoare la "termenul rezonabil”. Potrivit aceleiasi jurisprudente, statului îi revine o obligatie pozitivă si de rezultat de a asigura solutionarea cauzelor într-un "termen rezonabil”; prin toate mijloacele care îi stau la dispozitie (cazurile: "Zimmermann si Steiner contra Elvetiei”; 1983; "Martins Moreira contra Portugaliei”; 1988; "Moreira de Azevedo contra Portugaliei", 1991; "Francesco Lombardo contra Italiei”; 1992; "Muti contra Italiei”; 1994).

            7. În stabilirea modului în care cerinta "termenului rezonabil" este satisfăcută, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a mai utilizat, pe lângă analiza celor trei factori permanenti (complexitatea cauzei, activitatea părtii implicate si activitatea autoritătilor), si criteriul referitor la "miza specială a procesului ("enjeu" sau "at stake”, expresii utilizate în redactarea franceză si, respectiv, în cea engleză a hotărârilor acelei Curti). Este vorba, cu alte cuvinte, despre criteriul interesului special căruia, în spetă, i se acordă importantă de către partea ale cărei drepturi ori obligatii fac obiectul judecătii. Astfel, s-a considerăt că o diligentă specială trebuie acordată atunci când "miza" procesului priveste materii precum: starea civilă (cazul "Bock contra Republicii Federale a Germaniei" 1989), calitatea de salariat (cazurile "Bucholz contra Republicii Federale a Germaniei”; 1981, si "Obermeier contra Republicii Federale a Germaniei”; 1990), acordarea de despăgubiri pentru victimele accidentelor de circulatie (cazurile "Martins Moreira contra Portugaliei”; 1988, si "Silva Pontes contra Portugaliei", 1994), recunoasterea titlului de proprietate asupra imobilelor (cazurile "Poiss contra Austriei”, 1987, si "Hentrich contra Frantei”; 1994), restabilirea relatiilor personale dintre părinti si copii (cazul "H. contra Regatului Unit”; 1987) etc.

            8. O asemenea relevantă specială a fost acordată si situatiei în care, pe parcursul solutionării litigiului, sunt percepute penalităti sau dobânzi asupra sumei de bani ce constituie obiectul acestuia, astfel încât întârzierea solutionării procesului are caracter oneros pentru reclamant (cazul Schouten si Meldrum contra Olandei, 1994).

            9. Consider că, mutatis mutandis, această din urmă jurisprudentă, în care "miza" procesului include interesul reclamantului de a evita înrăutătirea situatiei sale financiare, identifică ratiunea pentru care trebuie decis că procedura reglementată prin art. 2-5 din Legea nr. 105/1997 nu permite satisfacerea dreptului de solutionare în justitie "într-un termen rezonabil" a cauzelor referitoare la "obiectiunile, contestatiile sau plângerile asupra sumelor constatate si aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finantelor.”

            10. Spre a se ajunge la această concluzie, este necesar să fie avute în vedere si alte reglementări legale ce îi sunt aplicabile persoanei care se află în situatia de a formula asemenea obiectiuni, contestatii sau plângeri, utilizând procedura prevăzută de Legea nr. 105/1997. Este vorba despre unele dintre prevederile Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare (aprobată, cu modificări, prin Legea nr. 108/1996), modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 53/1997 (aprobată, cu modificări, prin Legea nr. 258/1998) si din nou, modificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 113/1999. Într-adevăr, subiectul de drept care formulează, după caz, obiectiuni, contestatii sau plângeri în baza Legii nr. 105/1997 este, dintr-un alt punct de vedere, debitorul unei creante bugetare si, de aceea, el este supus, deopotrivă, si procedurii executării creantelor bugetare ce au ca obiect "sumele constatate si aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finantelor", acte de care acest subiect de drept este nemultumit.

            10.a) Astfel, potrivit alin. 1 al art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996, "Obligatiile bugetare stabilite de organele competente, prin documente de verificare sau de constatare, se plătesc în termen de cel mult 15 zile de la data semnării sau a comunicării documentului de verificare sau de constatare, care constituie si înstiintare de plata." Art. 23 si următoarele din acelasi act normativ reglementează procedura executării silite a creantelor bugetare, procedură care, în mod firesc, este caracterizată prin maximă celeritate. În acest sens, art. 23 alin. 2 stabileste că "Dacă debitorul nu a efectuat plata în termenul prevăzut în înstiintarea de plată, organul de executare va începe executarea silită prin comunicarea unei somatii, prin care îi va face cunoscut debitorului că, în termen de 15 zile, este obligat să efectueze plata sumelor datorate." Iar conform art. 25 alin. 3, "Pentru obligatiile bugetare reprezentând impozite taxe, contributii, amenzi, majorări de întârziere si alte sume datorate si neachitate la termenul legal de plată, titlul executoriu îl constituie actul, emis sau aprobat de organul competent, prin care acestea se stabilesc." Executarea silită se poate face prin trei modalităti care pot fi folosite succesiv ori concomitent: poprire, asupra bunurilor mobile, asupra bunurilor imobile (art. 40).

            10.b) Sub aspectele la care se referă prezenta opinie separată, esential este că, în toate aceste situatii de executare a creantelor bugetare, exercitarea căilor de atac la organele competente, de către plătitori, cu privire la stabilirea obligatiilor bugetare nu suspendă obligatia acestora de plată." (alin. 2 al art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996, în redactarea dată prin art. I pct. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 53/1997). Este adevărat că alin. 3 al aceluiasi text de lege (în redactarea dată prin art. I pct. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 113/1999) dispune: "Cu toate acestea, Ministerul Finantelor sau, după caz, autoritătile administratiei publice locale prin organele lor competente în solutionarea obiectiunilor, pot dipune la cererea platitorului si tinând seama de motivele invocate de acesta, suspendarea obligatiei de plata la bugetul de stat sau, respectiv, la bugetele locale, până la solutionarea primei căi de atac."

            Trebuie, însă, observat, mai întâi, că o asemenea suspendare intră în puterea "organelor […] competente în solutionarea obiectiunilor” (iar nu si a organelor competente în solutionarea contestatiilor sau plângerilor), asadar, astfel cum rezultă din art. 2 alin. 1 din Legea nr. 105/1997, în competenta celui dintâi palier din succesiunea de organe ale Ministerului Finantelor având atributii în cadrul procedurii instituite prin această lege; de aceea, apare evident că solicitarea de suspendare va fi admisă extrem de rar, fiindcă este vorba despre o decizie a însesi organelor care au stabilit existenta creantei bugetare puse în executare si fiindcă, în această etapă, nici nu există posibilitatea vreunui control asupra acestei puteri discretionare. În al doilea rând - si mult mai relevant -, este de observat că, inclusiv în cazul în care, în mod exceptional, suspendarea ar fi dispusă de către organul care solutionează obiectiunea, această măsură poate dăinui numai "până la solutionarea primei căi de atac", moment după care se continuă executarea silită.

            10.c) În aceeasi ordine de idei, este necesar să fie cunoscut că, desi art. 76 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 permite formularea, la instanta judecătorească, a unei contestatii la executare, înregistrarea acesteia nu determină, eo ipso, suspendarea executării silite. Într-adevăr, conform art. 78 alin. 1 si 2 din acest act normativ, "Până la judecarea contestatiei, instanta, la cerere, prin încheiere motivată, poate suspenda executarea silită.

            O dată cu încuviintarea suspendării, contestatorul va putea fi obligat să depună o cautiune, dar nu mai mult decât suma ce reprezintă obligatia bugetară pentru care se face executarea silită si cheltuielile de executare. La stabilirea cautiunii, instanta va tine seama de înscrisul constatator al dreptului invocat de contestator de starea solvabilitătii sale, de valoarea bunurilor supuse executării silite, de cuantumul sumei datorate, precum si de orice alte date ce interesează solutionarea contestatiei." Dificultatea obtinerii, în aceste conditii, a încuviintării suspendării este sporită, ca urmare a faptului că art. I pct. 27 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 113/1999 a abrogat dispozitiile imediat următoare, cuprinse în alin. 3 al art. 78 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996, text care prevedea: În cazuri urgente, presedintele instantei, potrivit alin. 1, poate dispune suspendarea executării silite, fără citarea părtilor si fără dispunerea unei cautiuni."

            11. În esentă, rezultă din acest (atât de complicat si instabil, din păcate) ansamblu de reglementări legale că procedura executării creantelor bugetare se caracterizează printr-o deosebită celeritate si eficientă - ceea ce este pe deplin firesc având în vedere importanta acestei categorii de creante. Ca urmare, actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finantelor, la care se referă obiectiunile, contestatiile si plângerile reglementate prin art. 2-5 din Legea nr. 105/1996, sunt puse în executare foarte rapid.

            12. Aceasta inseamnă că, în imensa majoritate a cazurilor, executarea creantei bugetare este finalizată mai înainte de parcurgerea procedurii prealabile administrativ-jurisdictionale astfel reglementate. Cu alte cuvinte, la momentul în care organele Ministerului Finantelor desfăsoară această procedură subiectul de drept care a formulat obiectiunea, contestatia sau plângerea se vede deja lipsit, după caz, de sume de bani executate din contul său bancar ori de alte bunuri mobile sau de bunuri imobile din patrimoniul său ce au constituit obiectul executării silite. Iar până la obtinerea unei hotărâri judecătoresti care să clarifice într-o modalitate definitivă si irevocabilă dacă reclamantul datorează sau nu vreo sumă de bani este cale lungă, ce include, cel mai adesea, proceduri în fata unor instante judecătoresti (curtea de apel si Curtea Supremă de Justitie) care, în mod obiectiv, nu pot solutiona cauza foarte rapid. În acest context, este evident că cele 4 + 1 luni de procedură prealabilă administrativ-jurisdictională capătă o altă semnificatie, nefiind onestă utilizarea de locutiuni de genul "numai 4 + 1 luni" ori "nici măcar jumătate de an"; în realitate, aceste 4 + 1 luni

(aproape jumătate de an) constituie o durată care nu corespunde conceptului de "termen rezonabil" impus prin art. 6 paragraful 1 fraza întâi din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

            Atunci când unei societăti comerciale (de exemplu, o întreprindere mică sau mijlocie) îi sunt poprite conturile bancare pentru mai multe luni, la care se adaugă o altă lungă perioadă de timp de continuare a acestei situatii (de obicei, aproape doi ani) până când este epuizată definitiv si irevocabil si procedura judecătorească ulterioară, eventuala hotărâre judecătorească de restituire a sumei de bani executate cu titlu de creantă bugetară va fi primită, adeseori, de o societate comercială aflată într-o dificilă situatie financiară sau (dacă este vorba despre o sumă mare de bani) chiar în stare de faliment. Când banii pentru care te judeci ti-au fost deja luati de adversar, orice zi de întârziere a solutionării actiunii tale în justitie devine foarte importantă, îndeosebi atunci când esti comerciant (si cu atât mai mult când actionezi în conditii economice neprielnice, asa cum sunt acelea impuse, obiectiv, de trecerea la o economie de piată). Aici, "miza" procesului este nu numai obtinerea recunoasterii nelegalitătii actului de control sau de impunere întocmit de organele Ministerului Finantelor, ci obtinerea cât mai rapidă a restituirii sumei de bani deja executate silit. Altfel, dreptatea vine prea târziu.

            Pe de altă parte, "Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale subliniază importanta acordată ideii că justitia nu trebuie realizată cu întârzieri de natură să-i compromită eficacitatea si credibilitatea" (cazul "Moreira de Azevedo contra Portugaliei", 1990; în acelasi sens, cazul "H contra Frantei”; 1989).

            13. Aspectele anterioare trebuie să fie apreciate si prin prisma situatiei împovărătoare ce rezultă pentru reclamant prin aplicarea art. 6 din Legea nr. 105/1997, potrivit căruia: "Contestatiile adresate directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti, după caz, sunt supuse unei taxe de timbru de 2% la suma contestată, dar nu mai putin de 10.000 lei, [...]

            Sumele plătite cu titlu de taxe de timbru, aferente contestatiei si plângerii, se restituie, la cerere, integral sau partial, în raport cu admiterea integrală sau partială a acestora."

            14. Nu trebuie omisă nici împrejurarea că, în cele mai numeroase situatii, după obtinerea unei hotărâri judecătoresti prin care se constată nelegalitatea actului de control sau de impunere întocmit de organele Ministerului Finantelor, este necesară formularea unei alte actiuni în justitie, prin care să se solicite actualizarea cuantumului sumei de bani ce trebuie restituită (avându-se în vedere efectele inflatiei si alte efecte negative determinate de trecerea timpului în cadrul unei economii aflate în curs de reformă si restructurare), precum si să fie stabilit cuantumul prejudiciului cauzat reclamantului prin lipsirea sa de posibilitatea utilizării acelei sume de bani de-a lungul procesului (de exemplu, lipsirea de încasarea dobânzilor bancare). Acest nou proces în justitie (pentru care, de altfel, trebuie avansate noi cheltuieli de judecată) poate să aibă o durată comparabilă cu durata procesului anterior. Noul proces nu trebuie să fie analizat separat, din punctul de vedere al .îndeplinirii exigentei "termenului rezonabil", ci împreună cu durata celui dintâi proces (astfel cum rezultă din jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, de exemplu din hotărârile pronuntate în cazurile "Guincho contra Portugaliei", 1984, si "Silva Pontes contra Portugaliei", 1994).

            15. La toate acestea, se adaugă necesitatea de a nu omite că, o dată obtinută hotărârea judecătorească definitivă si irevocabilă prin care se dispune restituirea unei anumite sume de bani către reclamant, aceasta nu echivalează cu însăsi restituirea, adeseori procedura de restituire putând fi mai îndelungată chiar si decât procedura stabilită prin Legea nr. 105/1997. Desigur însă că, astfel cum s-a statuat în jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului (de exemplu în cazurile "X. contra Regatului Unit”; 1981 si "Alsterlund contra Suediei", 1988), procedurile pentru punerea în executare a hotărârii judecătoresti nu sunt acoperite de garantia "termenului rezonabil" prevăzută de art. 6 paragraful 1 fraza întâi din conventie.

            16. Dar nu numai aspectul pur "temporal" al procedurii prealabile instituite prin art. 2-5 din Legea nr. 105/1997 interesează din perspectiva cerintei ca litigiul să fie solutionat "într-un termen rezonabil". Într-adevăr în contextul dispozitiilor art. 6 din conventie, cu privire la dreptul la un "proces echitabil", finalitatea acestei locutiuni atrage si conotatia: "într-o modalitate rezonabilă". De aceea, procedura prealabilă administrativ-jurisdictională prevăzută de art. 2-5 din Legea nr. 105/1997 contravine acestei finalităti si prin stabilirea a nu mai putin de trei paliere succesive de organe apartinând aceleiasi structuri administrative ("organele cu atributii de control sau de impunere", directia generală a finantelor publice si controlului fmanciar de stat judeteană sau a municipiului Bucuresti, Ministerul Finantelor). Unui asemenea periplu administrativ i s-ar fi putut recunoaste, eventual, o ratiune, dar numai dacă ar fi avut o altă natură juridică decât aceea de procedură prealabilă, compusă din secvente relativ omogene; bunăoară, astfel cum s-a arătat anterior, în conceptia care a determinat modul de redactare a actelor normative înlocuite prin Legea nr. 105/1997, deciziile Ministerului Finantelor erau considerate "definitive" (situatie declarată neconstitutională prin jurisprudenta Curtii Constitutionale de exemplu prin Decizia Plenului nr. 1/1994). Dar, în conditiile în care acest periplu administrativ are doar semnificatia îndeplinirii unor conditii prealabile accesului în justitie, o asemenea modalitate complicată de reglementare nu mai este "rezonabilă", impunând - inutil, din perspectiva conceptului de "proces echitabil" - proceduri intermediare similare si favorizând, de altfel, o excesivă birocratie si, uneori, coruptia. Cu alte

cuvinte, unul si acelasi termen (precum cel de 4 + 1 luni) poate prezenta dificultăti diferite, fiind, asadar, mai mult sau mai putin "rezonabil", după cum înăuntrul acestuia reclamantul trebuie să desfăsoare o procedură juridică în fata unui singur organ abilitat, sau dimpotrivă, este obligat la eforturi mai mari, fiindcă trebuie să se adreseze - cu cereri de fiecare dată motivate - unei succesiuni de trei organe administrative.

            17). În concluzie, prevederile art. 2-5 din Legea nr. 105/1997 sunt neconstitutionale. Dacă această concluzie ar fi fost împărtăsită prin decizia Curtii Constitutionale la care se referă prezenta opinie separată, decizia astfel pronuntată ar fi atras desigur, datorită relatiei normative existente, si inaplicabilitatea prevederilor din textele de lege imediat următoare (indeosebi a prevederilor art. 6), care însă nu contin, în sine, vreun element de neconstitutionalitate.

* * *

            Potrivit art. 1 alin. (3) din Constitutie, România este stat de drept. De aceea, considerentele si dispozitivul deciziei la care se referă prezenta opinie separată (rezultat al vointei exprimate prin mecanisme democratice de către majoritatea judecătorilor Curtii Constitutionale) sunt singurele care produc efecte obligatorii „erga omnes”; conform art. 145 alin. (2) din Constitutie. Atât considerentele, cât si enuntul prezentei opinii separate constituie, exclusiv, exercitarea libertătii de exprimare si afirmarea independentei unuia dintre judecătorii Curtii Constitutionale, fără a produce însă vreun efect juridic în privinta solutionării litigiului aflat pe rolul instantei judecătoresti sau în privinta constitutionalitătii prevederilor art. 2-5 din Legea nr. 105/1997 pentru solutionarea obiectiunilor, contestatiilor si a plângerilor asupra sumelor constatate si aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finantelor.

 

Lucian Mihai,

presedintele Curtii Constitutionale

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 15

din 25 ianuarie 2000

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/1999 pentru abrogarea Legii nr. 31/1996 privind regimul monopolului de stat

 

            Lucian Mihai - presedinte

            Costică Bulai - judecător

            Constantin Doldur - judecător

            Kozsokár Gábor – judecător

            Ioan Muraru - judecător

            Nicolae Popa - judecător

            Lucian Stângu - judecător

            Florin Bucur Vasilescu - judecător

            Romul Petru Vonica - judecător

            Paula C. Pantea - procuror

            Laurentiu Cristescu - magistrat-asistent

 

            Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/1999 pentru abrogarea Legii nr. 31/1996 privind regimul monopolului de stat, exceptie ridicată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timisoara în Dosarul nr. 4.472/1999 al Curtii de Apel Timisoara - Sectia penală.

            Dezbaterile au avut loc în sedinia publică din data de 18 ianuarie 2000 si au fost consemnate în încheierea din aceeasi dată, când, având nevoie de timp pentru a delibera, Curtea a amânat pronuntarea pentru data de 25, ianuarie 2000.

CURTEA,

            având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

            Prin Încheierea din 22 iulie 1999, Curtea de Apel Timisoara - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/1999, ridicată de Parchetul de pe lângâ Curtea de Apel Timisoara în Dosarul nr. 4.472/1999, aflat pe rolul acelei instante.

            În motivarea exceptiei se sustine că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/1999, care abrogă Legea nr. 31/1996 privind regimul monopolului de stat, este neconstitutională, întrucât se reglementează în domeniul legilor organice, încălcându-se, astfel, dispozitiile art. 114 din Constitutie.

            Exprimându-si opinia, instanta judecătoreascâ consideră că exceptia este întemeiată, deoarece Guvernul nu are dreptul să reglementeze în domeniul legii organice. Legea nr. 31/1996 privind regimul monopolului de stat a fost adoptată ca lege organică si, în conseciniă, nu poate fi abrogată prin ordonantă a Guvernului. "Competenta de legiferare în domeniul legilor organice - se arată în încheierea instantei - nu poate fi delegată de Parlament, tinând seama de importanta si natura acestor legi prin care se organizează statul si se reglementează raporturile sociale de bază."

            În dezbaterile din cadrul Curtii Constitutionale reprezentantul Ministerului Public, în numele autorului exceptiei, învederează împrejurarea că neconstitutionalitatea acestei ordonante de urgentă este determinată de faptul că din expunerea de motive a Guvernului nu rezultă existenta cazului exceptional care să impună măsura de urgentă. Se consideră, de asemenea, că relevarea acestei împrejurări nu poate fi considerată ca fiind echivalentă cu ridicarea unei exceptii direct în fata Curtii, situatie în care aceasta ar fi inadmisibilă, atâta vreme cât autorul exceptiei - procurorul de sedintă -, în fata instantei de judecată, face referire, în motivarea exceptiei, la art. 114 din Constitutie în integralitatea sa, si, prin urmare, si la alin. (4) al acestui articol.

            Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a Curtii Constitutionale a fost comunicată presedintlor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutonalitate ridicate.

            În punctul de vedere al presedintelui Camerei Deputatilor se apreciază că exceptia este neîntemeiată, întrucât autorul său ignoră faptul ca "delegarea legislativă se poate realiza si prin adoptarea de către Guvern a unor ordonante de urgentă care nu exclud posibilitatea reglementării unor domenii destinate legilor organice", în conformitate cu prevederile art. 114 alin. (4) din Constitutie.

            Guvernul consideră, de asemenea, exceptia ca fiind neîntemeiată, deoarece art. 114 alin. (4) din Constitutie prevede dreptul Guvernului ca, în cazuri exceptionale, să adopte ordonante de urgentă. Tocmai caracterul lor de urgentă, determinat de existenta unor situatii exceptionale, justifică emiterea acestora si în domeniul legilor organice.

            Presedintele Senatului nu a comunicat punctul său de vedere.

CURTEA,

            Examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale presedintelui Camerei Deputatilor si Guvernului, raportul judecătorului-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

            În conformitate cu prevederile art. 144 lit. c) din Constitutie si ale Legii nr. 47/1992, Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă să se pronunte asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

            Critica de neconstitutionalitate priveste dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/1999, care au următorul cuprins: "Articol unic - Prevederile Legii nr. 31/7996 privind regimul monopolului de stat se abrogă."

            Autorul exceptiei de neconstitutionalitate consideră că "Ordonanta de urgentă nr. 23/1999, emisă în temeiul dispozitiile art. 114 din Constitutie, prin care se abrogă o lege organică, este neconstitutională, întrucât încalcă dispozitiile constitutionale reglementând un domeniu care excede competentei sale legale".

            Examinând exceptia, Curtea constată că art. 114 din Constitutie contine cinci alineate, în care se stabileste un regim juridic diferentiat al ordonantelor emise de Guvern. Este, mai întâi, cazul ordonantelor Guvernului emise în temeiul unei legi speciale de abilitare alin. (1), (2) si (3)] si, apoi, cazul ordonantelor de urgentă alin. (4) si (5)]. Aceste texte constitutionale prevăd:

            "(1) Parlamentul poate adopta o lege specială de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonante în domenii care nu fac obiectul legilor organice.

            (2) Legea de abilitare va stabili în mod obligatoriu, domeniul si data până la care se pot emite ordonante.

            (3) Dacă legea de abilitare o cere ordonantele se supun aprobării Parlamentului potrivit procedurii legislative, până la împlinirea termenului de abilitare. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonantei.

            (4) În cazuri exceptionale, Guvernul poate adopta ordonante de urgentă. Acestea intră în vigoare numai după depunerea lor spre aprobare la Parlament. Dacă Parlamentul nu se află în sesiune, el se convoacă în mod obligatoriu.

            (5) Aprobarea sau respingerea ordonantelor se face printr-o lege în care vor fi cuprinse si ordonantele ale căror efecte au încetat potrivit alineatului (3)."

            Critica de neconstitutionalitate vizează două aspecte: primul, referitor la posibilitatea Guvernului de a reglementa în domeniul legii organice; al doilea, referitor la faptul că Guvernul nu justifică, la momentul emiterii Ordonantei de urgentă nr. 23/1999, în cuprinsul expunerii de motive, existenta cazului exceptional, care să facă necesară adoptarea unei ordonante de urgentă, care să abroge o lege organică.

            În jurisprudenta sa Curtea Constitutională a statuat că interdictia reglementării de către Guvern în domeniul legii organice priveste numai ordonantele Guvernului adoptate în baza unei legi speciale de abilitare, această interdictie decurgând direct din textul constitutional. O asemenea limitare nu este prevăzută însă de alin. (4) al art. 114 din Constitutie, referitor la ordonantele de urgentă, "deoarece cazul exceptional ce impune adoptarea unor măsuri urgente pentru salvgardarea unui interes public ar putea reclama instituirea unei reglementări de domeniul legii organice, nu numai ordinare care, dacă nu ar putea fi adoptată, interesul public avut în vedere ar fi sacrificat, ceea ce este contrar finalitătii constitutionale a institutiei" (Decizia Curtii Constitutionale nr. 34 dîn 17 februarie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 25 februarie 1998).      În această lumină, ordonanta de urgentă nu este o varietate a ordonantei emise în temeiul. unei legi speciale de abilitare, ci reprezintă un act normativ, adoptat de Guvern, în temeiul unei prevederi constitutionale, care permite Guvernului, sub controlul strict al Parlamentului, să facă fată unui caz exceptional.

            Consecventă acestei jurisprudente, Curtea retine, totodată, că posibilitatea Guvernului ca, în cazuri exceptionale, să poată adopta ordonante de urgentă, în mod limitat, chiar în domeniul rezervat legii organice, nu poate echivala cu un drept discretionar al Guvernului si, cu atât mai mult, această abilitare constitutională nu poate justifica abuzul în emiterea ordonantelor de urgentă. Posibilitatea executivului de a guverna prin ordonante de urgentă trebuie să fie, în fiecare caz, justificată de existenta unor situatii exceptionale, care impun adoptarea unor reglementări urgente. În această lumină, de altfel, Curtea Constitutională, prin Decizia nr. 65 din 20 iunie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 129 din 28 iunie 1995, referindu-se la cazul exceptional, de care depinde legitimitatea constitutională a emiterii unei ordonante de urgentă, a statuat că acesta este definit în raport de "necesitatea si urgenta reglementării unei situatii care, datorită circumstantelor sale exceptionale, impune adoptarea de solutii imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public".

            În solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate ridicate în acest dosar Curtea trebuie să se pronunte în sensul de a constata dacă, în mod real, au existat circumstante exceptionale care să justifice urgenta reglementării prin ordonanta de urgentă criticată de către autorul exceptiei.

            Examinând Expunerea de motive a Guvernului, Nota de fundamentare a Ministerului Finantelor, precum si celelalte acte aflate la dosar, Curtea consideră că motivele invocate nu justifică abrogarea unei legi organice, în cazul de fată a Legii monopolului de stat, pe calea emiterii unei ordonante de urgentă, neexistând elementele necesare definirii unui caz exceptional, în sensul constatării unui pericol public major si care să nu poată fi evitat decât pe calea emiterii unei ordonante de urgentă. De altfel, ordonanta de urgentă examinată nu contine masuri urgente pentru salvarea unui interes public aflat în pericol, aceasta cuprinzând un unic articol.

            În această situatie Curtea constată că abrogarea Legii nr. 31/1996, prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/1999, a creat un vid legislativ partial, fapt semnalat, de altfel, si de Consiliul Legislativ, care a avizat negativ proiectul acestei ordonante de urgentă. Din examinarea prevederilor Legii nr. 31/1996 rezultă că acestea stabilesc activitătile care constituie monopol de stat, modul de administrare si exploatare a monopolurilor, atributiile Ministerului Finantelor, ale ministerelor de resort sau ale Băncii Nationale a României în acordarea licentelor pentru agentii economici si producătorii individuali, creând, astfel, un cadru general pentru functionarea, în economie, a monopolului de stat. Actele normative care reglementează, separat, diverse activităti considerate ca monopol de stat (regimul armelor si munitiilor, regimul materialelor explozive etc.) nu acoperă, în întregime, cadrul general asigurat prin prevederile Legii nr. 31/1996, motiv pentru care apare întemeiată aprecierea în legătură cu faptul că această abrogare creează, asa cum s-a arătat, un partial vid legislativ. Pe de altă parte, Curtea constată că această abrogare conduce la dezincriminarea unor fapte de un real pericol social, prevăzute de lege la art. 13, motiv pentru care, într-un proces penal, exceptia a si fost ridicată.

            Urgenta măsurii nu poate fi justificată nici de nevoia armonizării legislatiei române . cu cea comunitară, Curtea Constitutională statuând în practica sa că "modificarea sau unificarea legislatiei într-un domeniu sau altul nu justifică, prin ea însăsi emiterea unei ordonante de urgentă" (Decizia Curtii Constitutionale nr. 34/1998, citată anterior). În cazul existentei reale a unei asemenea necesităti, aceasta îsi poate găsi rezolvarea în conditiile obisnuite, prevăzute de legislatia în vigoare, fără a se recurge la emiterea unei ordonante de urgentă.

            Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, cu majoritate de voturi,

CURTEA

În numele legii

D E C I D E :

            Admite exceptia de neconstitutionalitate ridicată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timisoara în Dosarul nr. 4.472/1999 al acelei instante si constată că dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/1999 pentru abrogarea Legii nr. 31/1996 privind regimul monopolului de stat sunt neconstitutionale. Decizia se comunică celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului. Definitivă si obligatorie.

            Pronuntată în sedinta publică din data de 25 ianuarie 2000.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

LUCIAN MIHAI

Magistrat-asistent,

Laurentiu Cristescu

 

*

OPINIE SEPARATĂ

 

            Prin Decizia nr. 15 din 25 ianuarie 2000 s-a hotărât, cu majoritate de voturi, admiterea exceptiei de neconstitutionalitate, constatându-se că dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/1999 pentru abrogarea Legii nr. 31/1996 privind regimul monopolului de stat sunt neconstitutionale. Această solutie a privit critica referitoare la încălcarea dispozitiilor art. 114 alin. (4) din Constitutie privind cazurile exceptionale. Tot cu majoritate de voturi Curtea a decis respingerea exceptiei cât priveste încălcarea dispozitiilor art. 114 referitoare la domeniul în care poate interveni ordonanta de urgentă. În ceea ce priveste această a doua solutie formulăm opinie separată pentru următoarele considerente:

            1. Ordonanta de urgentă este mentionată numai în alin. (4) al art. 114 din Constitutie, unde se stabileste: când poate fi emisă (cazuri exceptionale); intrarea în vigoare (numai după depunerea sa spre aprobare Parlamentului); obligatia convocării obligatorii a Parlamentului, dacă nu se află în sesiune.

            Fată de aceste determinări clare, se pare că singura problemă "uitată" de Constituant a fost "domeniul" în care poate fi emisă. Această "lacună" se dovedeste a fi cauza unei practici guvernamentale criticabile, a unor dispute doctrinare care, desi interesante, sunt neglijate, a, unei jurisprudente constitutionale discutabile.

            2. În practica statală emiterea de ordonante de urgentă s-a transformat dintr-o exceptie constitutională într-o regulă comună, care a căpătat aspectul unei "avalanse de zăpadă" scăpate de sub control.

            3. Mai intâi trebuie valorificată interpretarea sistematică a Constitutiei. Desigur argumentele pro si contra pot fi mai mult sau mai putin convingătoare. Credem însă că doctrina, Guvernul, Parlamentul si bineînteles Curtea Constitutională pot realiza o interpretare corectă si constructivă a dispozitiilor art. 114 din Constitutie dacă le-ar raporta la câteva categorii constitutionale incontestabile precum: suprematia Constitutiei, separatia puterilor, ierarhia legilor, raporturile dintre lege si actele normative ale executivului.

            Interpretarea sistematică este în măsură să ne dezvăluie regulile rezultând atât din litera, cât si din spiritul Constitutiei, permite identificarea interdependentei dintre dispozitii, precum si identificarea atât a regulilor generale, cât si a exceptiilor (si mai ales determinarea corectă a dimensiunilor lor). În lipsa unei asemenea interpretări, se izolează art. 114 si mai ales alin. (4), acestea fiind scoase din ansamblul constitutional, fapt ce permite interpretări eronate, uneori arbitrare. Iată pentru ce un răspuns corect impune o interpretare sistematică atât a întregii Constitutii, cât si, in particular, a art. 114.

            Într-o asemenea viziune vom constata că sistemul normativ constitutional valorifică marile principii traditionale, si anume: structurarea autoritătilor publice în spiritul separatiei puterile publice; delimitarea clară a competentelor care să asigure atât echilibrul, cât si cooperarea; ierarhizarea sistemului normativ; asigurarea locului Parlamentului de organ suprem reprezentativ al poporului român si unică autoritate legiuitoare a tării (art. 58 din Constitutie); reafirmarea, implicită desigur, a principiului delegata potestas non delegatur, nominalizarea categoriilor de legi si departajarea lor clară prin criterii de continut si procedură (art. 72 din Constitutie); definirea delegarii legislative ca o exceptie constitutională si care, ca orice exceptie, este de strictă interpretare si aplicabilitate. Vom adăuga că alin. (4) al art. 114 din Constitutie este o continuare logică, în aceleasi dimensiuni, a alin. (1), el venind nu să creeze exceptii, ci să permită în "cazuri exceptionale" emiterea "ordonantelor de urgentă". Se subîntelege că si acestor ordonante de urgentă le sunt aplicabile, în măsura în care explicit textul nu spune altfel, toate interpretările valabile pentru alin. (1).

            4. În al doilea rînd, desi Parlamentul este legiuitorul incontestabil, chiar el cunoaste unele limite constitutionale în elaborarea legilor. Astfel Parlamentul: nu poate, prin legi ordinare, modifica sau abroga legi organice si desigur nu poate reglementa în domeniile acestea; în situatia prelungirii mandatului până la întrunirea legală a noului Parlament, nu poate revizui Constitutia si nu poate adopta, modifica sau abroga legi organice art. 60 alin. (4) din Constitutie, desi se află în exercitiul mandatului său constitutional.

            Asa văzute lucrurile este oare bine, de dorit si posibil ca o lege organică să poată fi modificată sau abrogată printr-o ordonantă de urgentă? Nu contravine literei si spiritului Constitutiei? Nu motivam un procedeu, o tehnică periculoasă pentru chiar ordinea constitutională?

Sunt întrebări ce tin de interpretarea si aplicarea corectă a Constitutiei.

            Vom adăuga faptul că cei care admit, prin interpretare, posibilitatea Guvernului de a modifica sau abroga legi organice prin ordonante de urgentă, nu îsi duc mai departe propriul rationament si să justifice (pe aceleasi argumente) dreptul Guvernului de a modifica chiar legi constitutionale. Iată de ce interpretarea trebuie să surprindă întregul mecanism constitutional, ea nu poate fi fragmentară si de la caz la caz.

            5. În al treilea rând considerăm că dispozitiile din art. 114 din Constitutie formează un tot, sistematizat si exprimat prin intitule-ul său "delegarea legislativă". Într-o asemenea viziune vom găsi interpretări corecte, chiar dacă s-ar putea reclama eventuale insuficiente ale textului.

            Eventuala insuficientă a alin. (4) trebuie interpretată nu intr-un sens arbitrar, ci în sprijinul dimensiunilor corecte ale democratiei constitutionale.

            Într-o interpretare sistematică, si ordonanta obisnuită si ordonanta de urgentă se integrează în categoria "delegare legislativă" si în categoria "ordonantă".

            Dacă pentru ordonanta de urgentă textul constitutional stabileste unele conditii de emitere (lipsa abilitării prin lege specială, intrarea în vigoare), el nu-i conferă însă o altă natură juridică.

Cazurile exceptionale si urgenta nu pot exclude asemenea ordonante din categoriile mentionate.

            Art. 114 alin. (4) trebuie coroborat cu alin. (5) potrivit căruia aprobarea sau respingerea ordonantelor se face printr-o lege în care vor fi cuprinse si ordonantele ale căror efecte au încetat potrivit alin. (3).

            Fără o asemenea coroborare s-ar putea crede că ordonantele de urgentă nu sunt aprobate sau respinse prin lege. Ducând mai departe rationamentul trebuie să observăm că legea prevăzută de alin. (5) este o lege ordinară si este greu de admis că printr-o asemenea lege s-ar valida modificarea sau abrogarea unei legi organice, pentru motivele explicate deja la clasificarea legilor.

            6. În al patrulea rând art. 114 alin. (4) trebuie corelat si cu art. 107 din Constitutie potrivit căruia: Guvernul adoptă hotărâri si ordonante; hotărârile si ordonantele adoptate de Guvern se semnează de primul-ministru, se contrasemnează de ministrii care au obligatia punerii lor în executare si se publică în Monitorul Oficial al României.

            7. În al cincilea rând caracterul de exceptie al ordonantei de urgentă se explică sau explică: imposibilitatea emiterii, în prealabil, a unei legi speciale de abilitare; imposibilitatea adoptării unei legi prin angajarea răspunderii Guvernului (art. 113 din Constitutie); imposibilitatea utilizării procedurii de urgentă pentru adoptarea unor proiecte de legi sau propuneri legislative art. 74 alin. (3) din Constitutie].

            8. În fine, se poate conchide, motivat si convingător, că aprobarea art. 114 în Adunarea Constituantă a avut în vedere acelasi tip de ordonantă, supusă aceluiasi regim constitutional. Urgenta nu creează un alt tip de ordonantă, ci doar răspunde unor împrejurări exceptionale, când Parlamentul nu se poate întruni pentru a abilita Guvernul sau când nu pot fi utilizate procedurile din art. 74 sau art. 113 din Constitutie. Constituantul nu a înteles si nu a voit să excludă ordonanta de urgentă din regimul general al ordonantei, iar când a creat exceptii a spus-o explicit asa cum se face în chiar alin. (4) al art. 114. În consecintă ordonantele de urgentă nu trebuie să intervină în domeniul legilor organice, aceasta fiind o conditie esentială a constitutionalitătii lor. Pentru că, desi ordonanta de urgentă se apropie de criza constitutională, nu suntem în prezenta deplinătătii acestei crize.

 

Prof. univ. dr. Ioan Muraru,

judecător al Curtii Constitutionale

 

*

OPINIE SEPARATĂ

 

            Considerăm că solutia care se impunea în speiă era aceea de respingere a sesizării Curtii Constitutionale ca fiind inadmisibilă.

            I. Potrivit art. 114 alin. (4) din Constitutie, "În cazuri exceptionale, Guvernul poate adopta ordonante de urgentă. Acestea intră în vigoare numai după depunerea lor spre aprobare la Parlament. Dacă Parlamentul nu se află în sesiune, el se convoacă în mod obligatoriu."

            Conceptul de "cazuri exceptionale" nu este definit nici în cuprinsul art. 114 alin. (4) din Constitutie si nici în vreun alt text constitutional.

            În consecintă, aprecierea dacă există sau nu un caz exceptional revine, în primul rând, Guvernului, care decide adoptarea ordonantei de urgentă si, în al doilea rând, Parlamentului, care - ulterior - aprobă sau respinge prin lege acea ordonantă de urgentă. În ambele situatii, existenta ori inexistenta cazului exceptional constituie o situatie de fapt, a cărei identificare se realizează de către cele două autorităti publice prin mijloacele specifice ce le stau la dispozitie, tinându-se seama si de ratiuni de oportunitate.

            Pe de altă parte, potrivit art. 2 alin. (3) teza întâi din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale (republicată în Monitorul Oficiaj al României, Partea I, nr. 187 din 7 august 1997), în exercitarea controlului de constitutionalitate], Curtea Constitutională se pronuntă numai asupra problemelor de drept (...)."Asa fiind, nu intră în competenta Curtii Constitutionale efectuarea controlului asupra existentei sau inexistentei unei situatii de fapt, adică, precum în spetă, asupra existentei ori inexistentei "cazurilor exceptionale" care permit recurgerea la dispozitiilor art. 114 alin. (4) din Constitutie în vederea emiterii ordonantelor de urgentă.

            În sensul că jurisdictia constitutională nu are ca obiect verificarea situatiilor de fapt au fost pronuntate mai multe decizii ale Curtii Constitutionale, printre care Decizia nr. 61 din 31 martie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 23 iulie 1998, si Decizia nr. 183 din 17 decembrie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 15 aprilie 1999.

            II. Conform art. 3 alin. (1) si (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, "(1) Competenta Curtii Constitutionale este cea stabilită prin Constitutie.

            (2) Curtea Constitutională este singura în drept să hotărască asupra competentei sale. Ea hotărăste în cazurile expres si limitativ prevăzute în art. 144 din Constitutie."

            De asemenea, potrivit art. 144 lit. c) din Constitutie, text în baza căruia, în spetă, a fost sesizată Curtea Constitutională, aceasta "hotărăste asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecătoresti privind neconstitutionalitatea legilor si a ordonantelor”. Din acest din urmă text nu rezultă competenta Curtii Constitutionale de a hotărî asupra unor elemente extrinseci continutului actului normativ supus controlului de constitutionalitate, adică asupra identificării, în mod constitutional, de către Guvern si - ulterior - de către Parlament a "cazurilor exceptionale" în care este permisă adoptarea si, respectiv, aprobarea ori respingerea ordonantelor de urgentă de către cele două autorităti publice.

            III. Fată de cele de mai sus, rezultă că, întrucât, în spetă, sesizarea Curtii Constitutionale s-a făcut în privinta unui domeniu care nu intră în competenta Curtii stabilită expres si limitativ prin art. 144 din Constitutie, această sesizare trebuia respinsă ca fiind inadmisibilă, la fel cum, în jurisprudenta sa constantă, Curtea Constitutională a procedat ori de câte ori a fost sesizată prin încălcarea dispozitiilor art. 2 alin. (3) teza întâi din Legea nr. 47/1992, republicată, dispozitii care permit exercitarea controlului de constitutionalitate numai asupra problemelor de drept.

 

Lucian Mihai, presedintele Curtii Constitutionale

Costică Bulai, judecător al Curtii Constitutionale

Constantin Doldur, judecător al Curtii Constitutionale

Kozsokár Gábor, judecător al Curtii Constitutionale

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea Legii nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României

 

            În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

            Guvernul României emite prezenta ordonaniă de urgentă.

            Articol unic. - Legea .nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 7 aprilie 2000, se modifică după cum urmează:

1. Punctul I.1 din alineatul (1) al articolului 11 va avea următorul cuprins:

"1. Ordinul Steaua României, instituit prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/1998 pentru reinstituirea Ordinului national Steaua României, republicată, cuprinde 6 grade:

a) Colan;

b) Mare Cruce;

c) Mare Ofiter;

d) Comandor;

e) Ofiter;

f) Cavaler."

2. Alineatul (1) al articolului 87 va avea următorul cuprins:

"Art. 87. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă reglementările anterioare privitoare la decoratii si titluri de onoare, cu exceptia: Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri,

republicat*), cu modificările ulterioare; Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război, cu modificările ulterioare; Legii nr. 68/1994 privind înfiintarea Medaliei „Crucea Comemorativă a celui de-al doilea Război Mondial, 1941-1945”,

republicată**); Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 11/1998 pentru reinstituirea Ordinului national Steaua României, republicată***); Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 194/1999****) privind instituirea medaliei comemorative ”150 de ani de la nasterea lui Mihai Eminescu”."


*) Decretul-lege nr. 118/1990 a fost republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 18 martie 1998.

**) Legea nr. 68/1994 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 17 ianuarie 2000.

***) Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 11/1998 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 din 14 iunie 1999.

****) Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/1999 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 612 din 15 decembrie 1999.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul culturii,

Ion Caramitru

 

Bucuresti, 6 iunie 2000.

Nr. 70.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice privind

procedura de eliberare si de anulare a permiselor de muncă

 

În temeiul art. 107 din Constitutia României si al art. 10 din Legea nr. 203/1999 privind permisele de muncă,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind procedura de eliberare si de anulare a permiselor de muncă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Pentru realizarea activitătilor privind eliberarea si prelungirea valabilitătii permiselor de muncă si de evidentă a veniturilor si cheltuielilor din comisioanele încasate de la titularii permiselor de muncă se suplimentează numărul maxim de posturi prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 188/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, cu modificările si completările ulterioare, în aparatul propriu al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, cu două posturi finantate din veniturile extrabugetare realizate din comisioanele încasate potrivit legii, cu încadrarea în cheltuielile prevăzute cu această destinatie din veniturile extrabugetare.

Art. 3. - Sumele necesare în vederea acoperirii cheltuielilor initiale pentru tipărirea permiselor de muncă vor fi avansate din creditele bugetare alocate Ministerului Muncii si Protectiei Sociale din bugetul de stat în anul 2000, urmând să fie recuperate pe măsura încasării comisioanelor percepute, potrivit legii, de la titularii acestor permise.

 

p. PRIM-MINISTRU,

VALERIU STOICA

Contrasemnează:

Ministrul muncii si protectiei sociale,

Smaranda Dobrescu

p. Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,

Mihai Răzvan Ungureanu,

secretar de stat

Ministru de interne,

Constantin Dudu Ionescu

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

p. Ministrul educatiei nationale,

Mircea Fronescu,

secretar de stat

 

 Bucuresti, 25 mai 2000.

 Nr. 434.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind procedura de eliberare si de anulare a permiselor de muncă

 

Art. 1. - (1) Permisul de muncă este documentul oficial care se eliberează, la cerere, străinilor, de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, în conditiile prevăzute de Legea nr. 203/1999 privind permisele de muncă si de prezentele norme metodologice, denumite în continuare norme.

(2) Titularul permisului de muncă eliberat potrivit alin. (1) se poate încadra în muncă pe baza contractului individual de muncă sau în alt mod prevăzut de lege la angajatorii prevăzuti la art. 4 din Legea nr. 203/1999, persoane fizice sau persoane juridice din România ori reprezentantele din România ale unor persoane juridice cu sediul în străinătate.

Art. 2. - Permisul de muncă poate fi eliberat, potrivit art. 2 din Legea nr. 203/1999, străinilor care îndeplinesc conditiile prevăzute de legislatia din România cu privire la încadrarea în muncă si care au aplicată pe documentele de trecere a frontierei viza pentru angajare în muncă.

Art. 3. - (1) Nu se consideră încadrati în muncă în România, în sensul prevederilor art. 1 si 5 din Legea nr. 203/1999, si nu au obligatia de a obtine permis de muncă străinii care desfăsoară activităti didactice, stiintifice, artistice sau alte categorii de activităti specifice, cu caracter temporar, în institutii de profil din România, pe o perioadă care nu depăseste 30 de zile.

(2) Străinul care are calitatea de asociat unic al unei societăti comerciale din România nu este supus obligatiei de a obtine permis de muncă la acea societate.

Art. 4. - Nu se eliberează permisul de muncă pentru domenii în care, potrivit legii, nu pot fi încadrati străini.

Art. 5. - (1) Viza pentru angajare în muncă în România, necesară pentru obtinerea permisului de muncă, se acordă străinilor, la cerere, de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale României din tara pe teritoriul căreia acestia îsi au domiciliul sau  resedinta.

(2) La solicitarea vizei mentionate la alin. (1) se vor prezenta acordul angajatorului privind încadrarea în muncă a străinului si avizul favorabil pentru acordarea acestei vize, eliberat de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 1.

(3) Cetătenilor Republicii Moldova care nu au si cetătenia română si care, potrivit Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind călătoriile reciproce ale cetătenilor, încheiat la Bucuresti la 29 august 1991, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 661/1991, nu au nevoie de viză pentru trecerea frontierei li se eliberează permis de muncă

numai pe baza avizului favorabil pentru încadrarea în muncă în România, eliberat de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 2.

(4) Eliberarea permisului de muncă pentru persoanele prevăzute la alin. (3) se solicită în termen de 5 zile de la obtinerea avizului favorabil al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, depăsirea acestui termen atrăgând pierderea valabilitătii avizului.

Art. 6. - (1) În vederea obtinerii avizului prevăzut la art. 5 alin. (2) si (3), angajatorul, persoană juridică, va depune la Ministerul Muncii si Protectiei Sociale o cerere motivată privind necesitatea încadrării în muncă a străinului, însotită de următoarele documente:

a) actul constitutiv al societătii comerciale sau, după caz, actul de înfiintare a persoanei juridice;

b) certificatul emis de oficiul registrului comertului de pe lângă camera de comert si industrie judeteană sau a municipiului Bucuresti, unde îsi are sediul angajatorul, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 3 sau, după caz, dovada înregistrării persoanei juridice la organul financiar, în conditiile legii;

c) dovada prin care se atestă bonitatea angajatorului, eliberată de banca la care acesta îsi are deschis contul;

d) dovezi eliberate de directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti sau de administratiile financiare municipale, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, si de inspectoratele teritoriale de muncă, privind achitarea la zi a obligatiilor către bugetul de stat, respectiv către bugetul asigurărilor sociale de stat.

(2) Angajatorul, persoană fizică, va depune la Ministerul Muncii si Protectiei Sociale numai cererea motivată, mentionată la alin. (1), si, după caz, autorizatia de exercitare a unei profesii sau activităti independente, eliberată de organul competent, potrivit legii.

(3) Cererea pentru eliberarea avizului favorabil al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale se solutionează în termen de 7 zile de la înregistrarea acesteia.

(4) În cazul neacordării avizului favorabil Ministerul Muncii si Protectiei Sociale are obligatia de a comunica în scris motivele care au stat la baza acestei decizii.

Art. 7. - (1) Dosarul pentru eliberarea permisului de muncă se depune de către angajator si va contine:

a) cererea străinului pentru eliberarea permisului de muncă; în cazul în care acesta nu cunoaste limba română, cererea se prezintă tradusă în limba română, legalizată de notarul public;

b) pasaportul străinului, pe care este aplicată viza pentru angajarea în muncă în România;

c) documentul de identitate si avizul favorabil eliberat de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, potrivit art. 5 alin. (3), în cazul cetătenilor Republicii Moldova care nu au si cetătenia română;

d) actul de studii, necesar pentru încadrarea în functia sau în meseria pentru care se solicită eliberarea permisului de muncă, tradus în limba română si legalizat de notarul public; diplomele, certificatele si titlurile stiintifice, eliberate în străinătate, vor fi însotite de atestatul de recunoastere si de echivalare de către Ministerul Educatiei Nationale, în conditiile art. 141 lit. w) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată;

e) copie de pe cazierul judiciar din tara de origine a străinului, tradusă în limba română si legalizată de notarul public, în cazul functiilor pentru a căror ocupare legislatia din România prevede prezentarea acestui act;

f) autorizatia sau atestatul eliberat de organul competent din România, în cazul profesiilor sau

activitătilor pentru a căror exercitare legislatia din România prevede conditia de autorizare sau de

atestare;

g) actul medical de atestare a stării de sănătate, eliberat de o institutie sanitară competentă din România, din care să rezulte că străinul este apt de a fi încadrat în muncă.

(2) Pasaportul sau actul de identitate al străinului se depune în original, însotit de o copie xerox.

(3) Cererea pentru eliberarea permisului de muncă se solutionează în termen de 7 zile de la data depunerii dosarului. La eliberarea permisului de muncă titularul va prezenta dovada privind achitarea taxei si a comisionului perceput de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, prevăzute la art. 6 alin. (1) si (3) din Legea nr. 203/1999.

(4) În cazul în care se constată că străinul nu îndeplineste conditiile prevăzute de legislatia română privind încadrarea în muncă, cererea pentru eliberarea permisului de muncă nu se aprobă.

Respingerea cererii si motivele neeliberării permisului de muncă se comunică solicitantului în termenul prevăzut la alin. (3).

Art. 8. - (1) Permisul de muncă se acordă pentru un interval de 6 luni, cu posibilitatea prelungirii, la cerere, pe noi intervale de câte 6 luni în cadrul perioadei de valabilitate a pasaportului.

(2) În temeiul unor conventii sau acorduri internationale încheiate de România, permisul de muncă poate fi acordat, respectiv prelungit, si pentru intervale mai mari de 6 luni.

(3) Cererea pentru prelungirea permisului de muncă se depune la Ministerul Muncii si Protectiei Sociale cu cel putin 10 zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate a acestuia. La cerere se anexează: pasaportul, respectiv documentul de identitate în cazul cetătenilor Republicii Moldova care nu au si cetătenia română, contractul individual de muncă sau alt document prevăzut de lege care atestă încadrarea în muncă, încheiat în baza permisului de muncă, legitimatia de sedere temporară în România, documentele care atestă achitarea taxei pentru prelungirea permisului de muncă si a comisionului perceput de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, potrivit art. 6 alin. (2) si (3) din Legea nr. 203/1999.

Cererea se solutionează în termen de 15 zile de la data înregistrării.

(4) În cazul în care cererea pentru prelungirea permisului de muncă nu este depusă cu respectarea termenului prevăzut la alin. (3), pentru mentinerea încadrării în muncă a străinului este necesar să fie eliberat un nou permis de muncă.

Art. 9. - (1) În termen de 10 zile de la data eliberării permisului de muncă străinul are obligatia să se încadreze în muncă pe baza contractului individual de muncă sau în alt mod prevăzut de lege.

(2) Angajatorul, persoană fizică sau juridică, este supus obligatiei de a înregistra contractul individual de muncă, încheiat cu salariatul străin, la inspectoratul teritorial de muncă, în conditiile si în

termenul prevăzute de Legea nr. 130/1999 privind unele măsuri de protectie a persoanelor încadrate în muncă, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 10. - În termen de 5 zile de la data încadrării în muncă cu contract individual de muncă sau în alt mod prevăzut de lege străinul are obligatia să se prezinte la Directia generală de pasapoarte, străini si probleme de migrări din cadrul Ministerului de Interne, prin Directia pentru străini si probleme de migrări sau, după caz, prin serviciile teritoriale ale acesteia, pentru a solicita acordarea vizei în vederea eliberării legitimatiei de sedere temporară în România.

Art. 11. - (1) Permisul de muncă se anulează de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale în următoarele cazuri:

a) la solicitarea angajatorului, ca urmare a încetării, din initiativa sa, a raportului de muncă al străinului;

b) la solicitarea străinului, ca urmare a încetării raportului de muncă din initiativa acestuia;

c) la sesizarea organelor competente, potrivit legii, în cazul în care străinului i s-a ridicat sau i s-a limitat dreptul de sedere în România sau în cazul în care acesta nu mai îndeplineste conditiile prevăzute de lege privind încadrarea în muncă;

d) în cazul nerespectării termenului prevăzut la art. 9 alin. (1) pentru încadrarea în muncă;

e) în cazul nerespectării termenului prevăzut la art. 8 alin. (3) pentru prelungirea permisului de muncă.

(2) Permisul de muncă anulat se retine la Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.

Art. 12. - (1) Permisul de muncă pierdut se declară nul de către titular prin publicarea unui anunt într-un ziar de largă circulatie. Pierderea permisului de muncă se comunică Ministerului Muncii si Protectiei Sociale - Directia pentru programe de ocupare a  fortei de muncă în străinătate, în termen de 3 zile de la data constatării pierderii. În acelasi termen se comunică Ministerului Muncii si Protectiei Sociale deteriorarea sau distrugerea permisului de muncă.

(2) La cererea titularului Ministerul Muncii si Protectiei Sociale va elibera un duplicat al permisului de muncă pierdut, deteriorat sau distrus.

(3) Pentru eliberarea duplicatului, la cererea titularului se anexează documentele prevăzute la art. 8 alin. (3). Duplicatul se eliberează pentru perioada de valabilitate rămasă a permisului de muncă pierdut, deteriorat sau distrus.

Art. 13. - (1) Permisul de muncă se păstrează si se gestionează de angajator, pentru a face dovada legalitătii încadrării în muncă a străinului.

(2) Dacă raportul de muncă al străinului încetează înainte de expirarea perioadei pentru care a fost eliberat permisul de muncă, încadrarea în muncă la alt angajator se poate face numai dacă se obtine un nou permis de muncă.

(3) Pentru eliberarea unui nou permis de muncă se vor depune la Ministerul Muncii si Protectiei Sociale cererea si documentele prevăzute la art. 6 si 7.

(4) Cererea pentru eliberarea unui nou permis de muncă se solutionează în termen de 15 zile de la înregistrarea acesteia.

Art. 14. - (1) Taxele datorate de titulari la eliberarea sau la prelungirea permiselor de muncă potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) si (2) din Legea nr. 203/1999, precum si amenzile aplicate conform art. 7 din aceeasi lege se încasează în contul bugetului de stat 20.21.01.30 "Alte venituri de la institutiile publice", deschis la trezoreriile statului.

(2) Comisionul perceput titularului permisului de muncă potrivit art. 6 alin. (3) din Legea nr. 203/1999 se încasează în contul 50.03.2 "Disponibil din mijloace extrabugetare ale ministerelor si institutiilor subordonate", deschis pe seama Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, la Trezoreria municipiului Bucuresti.

Art. 15. - (1) Sumele încasate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale din comisionul plătit pentru eliberarea, respectiv pentru prelungirea valabilitătii permiselor de muncă, au regim de venituri

extrabugetare si se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor de personal, materiale si de capital legate

de eliberarea si de prelungirea permiselor de muncă.

(2) Sumele încasate din comisioane si necheltuite până la sfârsitul anului se reportează în anul următor, pentru a fi utilizate cu aceeasi destinatie.

(3) Evidenta sumelor încasate si a cheltuielilor efectuate din comisioane, potrivit Legii nr. 203/1999, se realizează de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, prin Directia pentru programe de ocupare a fortei de muncă în străinătate.

Art. 16. - (1) Permisele de muncă pentru străinii care au intrat în România, în vederea încadrării în muncă înainte de data intrării în vigoare a Legii nr. 203/1999, se eliberează si se prelungesc fără obligatia obtinerii vizei pentru angajare în muncă, prevăzută la art. 2 din aceeasi lege si la art. 5 din prezentele norme, si, respectiv, a avizului Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, pentru cetătenii Republicii Moldova care nu au si cetătenia română.

(2) Eliberarea si prelungirea permisului de muncă pentru străinii prevăzuti la alin. (1) se fac după primirea de către Ministerul Muncii si Protectiei Sociale a confirmării de la Directia relatii consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe sau de la Directia generală de pasapoarte, străini si probleme de migrări din cadrul Ministerului de Interne că scopul pentru care acesti străini au primit viza de intrare în România este angajarea în muncă si pe baza documentelor prevăzute la art. 7.

Art. 17. - (1) Controlul încadrării în muncă a străinilor, constatarea si sanctionarea contraventiilor prevăzute la art. 7 din Legea nr. 203/1999 se fac, potrivit art. 8 alin. (1) din aceeasi lege, de salariatii Ministerului Muncii si Protectiei Sociale desemnati prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale si de ofiteri si subofiteri de politie.

(2) Pot constata si sanctiona contraventiile prevăzute la art. 7 din Legea nr. 203/1999 si inspectorii de muncă din cadrul Inspectiei Muncii potrivit art. 23 din Legea nr. 108/1999 privind înfiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 18. - Comunicarea între Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul de Interne referitoare la acordarea avizului pentru încadrarea în muncă a străinilor, eliberarea, evidenta si anularea permiselor de muncă se stabilesc prin protocoale încheiate între aceste ministere.

Art. 19. - Modelul permisului de muncă este prezentat în anexa nr. 4.

Art. 20. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme.

 

ANEXA Nr. 1

la norme

 

ROMÂNIA

MINISTERUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE

 

AVIZ

 

            În baza cererii înregistrate cu nr. ............... din  ................ si a documentatiei depuse de ................, cu sediul/domiciliul în ............., nr. de înmatriculare în registrul comertului ..........., codul fiscal ........, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale avizează favorabil acordarea vizei pentru angajare în muncă în România domnului/doamnei .........................., născut/născută la data de .................. în localitatea  ..................., tara .................., cu domiciliul în ........................ .

 

Semnătura*)

si

stampila

 

Nr. ........... data .............

 


*) Persoana împuternicită să semneze documentul, desemnată prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale.

 

ANEXA Nr. 2

a norme

 

ROMÂNIA

MINISTERUL MUNCII SI PROTECTIEI OCIALE

 

AVIZ

 

 În baza cererii înregistrate cu nr. ............... din ................ si a documentatiei depuse de ................, cu sediul/domiciliul în ............., nr. de înmatriculare în registrul comertului ..........., codul fiscal ........, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale avizează favorabil încadrarea în muncă în România a domnului/doamnei ...................., cetătean al Republicii Moldova, născut/născută la data de ............ în localitatea ..............., tara ................, cu domiciliul în ....................... .

 

Semnătura*)

si

stampila

 

Nr. ........... data .............


*) Persoana împuternicită să semneze documentul, desemnată prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale.

 

ANEXA Nr. 3

la norme

 

CAMERA DE COMERT

SI INDUSTRIE TERITORIALĂ

Oficiul registrului comertului

din judetul ............../municipiul Bucuresti

 

CERTIFICAT

 

 În conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicată,

noi (oficiul registrului comertului de pe lângă camera de comert si industrie teritorială) certificăm prin prezenta că Societatea Comercială ................, cu sediul în .................., este înmatriculată în registrul comertului sub nr. .................., având ca obiect de activitate: ..............................................................................

 

De asemenea, confirmăm că în registrul comertului are înscrise următoarele mentiuni:

- falimente;

- fals;

- condamnări;

- concurentă neloială;

- amenzi;

- alte abateri.

- abuz de încredere;

 

Oficiul Registrului comertului

din judetul ................./municipiul Bucuresti

............................................

 (semnătura persoanei autorizate si stampila)

 

ANEXA Nr. 4

la norme

 

Fila 1

 

- recto -

- verso -

ROMÂNIA

 

MINISTERUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE

 

foto

PERMIS DE MUNCĂ

Seria .... nr. ......

Numele ..........................

Prenumele .......................

Semnătura*) si stampila

Data nasterii ...................

Locul nasterii ..................

Cetătenia .......................

Pasaport seria ........ nr. .....

Eliberat la data de .............

Valabil până la data de .........

Este salariat la ..........................

cu sediul în ..............................

în functia de .............................

Data emiterii ............................

 

Fila 2

 

- recto -

- verso -

Anul

Anul

VIZA

Semestrul I

VIZA

Semestrul II

VIZA

Semestrul I

VIZA

Semestrul II

 

 

VIZA

Semestrul I

VIZA

Semestrul II

VIZA

Semestrul I

VIZA

Semestrul II


*) Persoana împuternicită să semneze documentul, desemnată prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale.