MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A I
Anul XII - Nr. 270     LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE     Joi, 15 iunie 2000

SUMAR

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

            9.606 - 1/5.607 - 17.255 - Norme metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 138/1999 privind finantarea unitãtilor de învãtãmânt preuniversitar de stat

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 
MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE
Nr. 9.606/26 aprilie 2000 
MINISTERUL FUNCTIEI PUBLICE
Nr. 1/5.607/2 mai 2000 
MINISTERUL FINANTELOR
Nr. 17.255/9 mai 2000 

NORME METODOLOGICE
pentru aplicarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 138/1999
privind finantarea unitãtilor de invãtãmânt preuniversitar de stat

            În temeiul art. 8 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 138/1999 privind finantarea unitãtilor de invãtãmânt preuniversitar de stat,
            Ministerul Educatiei Nationale, impreunã cu Ministerul Finantelor si Ministerul Functiei Publice, emite urmãtoarele norme metodologice:

I. Dispozitii generale

            1.1. Începând cu anul 2000 unitãtile de invãtãmânt preuniversitar de stat din subordinea Ministerului Educatiei Nationale vor fi finantate din fondurile alocate conform art. 1 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 138/1999.
            1.2. Inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, si unitãtile de învãtãmãnt preuniversitar de stat sunt obligate sã dispunã mãsurile necesare pentru ca finantarea cheltuielilor cu pregãtirea scolarã in cursul unui exercitiu financiar sã se efectueze in functie de principiile si de sursele financiare prevãzute în Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 138/1999.
            Fiecare unitate de invãtãmânt preuniversitar de stat are obligatia sã isi desfãsoare activitatea pe baza bugetului de venituri si cheltuieli, in conditii de echilibru si autonomie financiarã.
            1.3. În cursul executiei financiare fiecare unitate de învãtãmânt preuniversitar de stat îsi alimenteazã în mod independent resursele financiare aprobate în bugetul de venituri si cheltuieli propriu si rãspunde, potrivit dispozitiilor legale in vigoare, de angajarea si efectuarea cheltuielilor.

II. Elaborarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al unitãtilor de invãtãmânt
preuniversitar de stat. Structura bugetului de venituri si cheltuieli

            2.1. Fiecare unitate de invãtãmânt preuniversitar de stat are obligatia sã isi întocmeascã bugetul de venituri si cheltuieli propriu in care se cuprind veniturile si cheltuielile acoperite din sursele respective (model prezentat in anexa nr. 1 ).
            Bugetul de venituri si cheltuieli se întocmeste de fiecare unitate de învãtãmânt preuniversitar de stat, al cãrei conducãtor indeplineste atributiile de ordonator tertiar de credite si are contabilitate proprie.
            În cazul centrelor de executie bugetarã bugetele de venituri si cheltuieli se întocmesc distinct pentru fiecare unitate de invãtãmânt preuniversitar de stat, împreunã cu conducerea unitãtii respective, care îsi executã bugetul de venituri si cheltuieli prin centrul de executie bugetarã.
            2.2. Bugetul de venituri si cheltuieli al unei unitãti de invãtãmânt preuniversitar cuprinde în structura sa:
            a) finantarea proportionalã cu numãrul de elevi, din bugetul de stat;
            b) finantarea complementarã din bugetele locale;
            c) veniturile proprii;
            d) cheltuielile care se acoperã din fiecare sursã.
            Bugetul de venituri si cheltuieli se întocmeste în faza de elaborare a proiectului bugetului local, respectiv al bugetului de stat, se definitiveazã si se aprobã dupã intrarea in vigoare a legii bugetului de stat, respectiv a bugetului local.
            Conducerea unitãtilor de învãtãmânt preuniversitar de stat are obligatia sã îsi fundamenteze sursele de venituri si cheltuielile pe bazã de indicatori fizici si valorici care sã reflecte în mod real necesarul de finantare, aplicându-se mãsuri pentru utilizarea cu maximã eficientã a bazei materiale existente si a fondurilor, in interesul procesului de învãtãmânt si al elevilor.
            La fundamentarea indicatorilor din bugetul de venituri si cheltuieli se va avea în vedere cã anul financiar bugetar se suprapune peste sfârsitul unui an scolar (ianuarie - iunie) si începutul anului scolar urmãtor (septembrie - decembrie).
            2.3. În vederea cuprinderii în bugetul de venituri si cheltuieli al unitãtilor de învãtãmânt preuniversitar de stat a finantãrii proportionale cu numãrul de elevi si de copii prescolari, care se asigurã din bugetul de stat prin Ministerul Educatiei Nationale, se va proceda astfel:
            a) Consiliul National pentru Finantarea Învãtãmântului Preuniversitar de Stat propune spre aprobare ministrului educatiei nationale criteriile si standardele pentru stabilirea finantãrii proportionale a unitãtilor de învãtãmânt preuniversitar de stat;
            b) pe baza criteriilor si standardelor aprobate Consiliul National pentru Finantarea Învãtãmântului Preuniversitar de Stat propune Ministerului Educatiei Nationale costurile anuale, pe niveluri de instruire, în functie de care se stabileste finantarea proportionalã;
            c) dupã aprobare costurile medii pe un elev se comunicã de cãtre Ministerul Educatiei Nationale inspectoratelor scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti;
            d) la nivelul fiecãrui inspectorat scolar judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, se constituie Comisia pentru stabilirea costurilor medii anuale pe un elev, cu urmãtoarea componentã:
            · inspectorul scolar general;
            · inspectorul general adjunct, responsabil cu activitatea institutionalã, cu managementul resurselor umane si cu activitatea didacticã;
            · directorul tehnic administrativ al inspectoratului scolar (seful serviciului salarizare);
            · contabilul-sef al inspectoratului scolar;
            · unul sau doi directori de unitãti de invãtãmânt preuniversitar de stat cu experientã in administrarea fondurilor;
            · unul sau doi contabili-sefi de la unitãtile de învãtãmânt preuniversitar de stat sau de la centrele de executie bugetarã;
            e) comisia constituitã are urmãtoarele atributii:
            · analizeazã situaiia fiecãrei unitãti de învãtãmânt preuniversitar de stat din punct de vedere .al numãrului de elevi, respectiv al numãrului de copii inscrisi în anul de invãtãmânt, al cheltuielilor necesare cu personalul si cu manualele scolare, al cheltuielilor de perfectionare a personalului didactic;
            · stabileste în mod obiectiv si fundamentat costul mediu anual pe un elev, respectiv pe un copil, pe fiecare unitate de învãtãmânt preuniversitar de stat, potrivit metodologiei comunicate de Ministerul Educatiei Nationale, precum si suma reprezentând finaniarea proportionalã cu numãrul de elevi din bugetul de stat, urmãrindu-se asigurarea resurselor financiare pentru buna functionare a fiecãrei unitãti.            NOTÃ:
            · În cuprinsul prezentelor norme metodologice, prin finantare proportionalã se întelege finantarea proportionalã cu numãrul de elevi si copii prescolari.
            · Operatiunile prevãzute la art. 2.3 se efectueazã atât în faza de elaborare a proiectului bugetului de stat, cât si in faza de repartizare definitivã a creditelor bugetare pe inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti.


            2.3.1. Fundamentarea finantãrii proportionale
            Sumele necesare finantãrii proportionale se calculeazã de fiecare unitate de invãtãmãnt preuniversitar de stat pe baza numãrului de elevi sau de copii pe profiluri de invãtãmânt si a costului mediu anual pe un elev sau un copil, comunicate de inspectoratul scolar judetean, respectiv al municipiului Bucuresti.
            În faza de elaborare a proiectului de buget se ia în calcul numãrul de elevi stabilit de fiecare unitate in functie de numãrul de clase si de costul mediu pe un elev sau un copil.
            Suma totalã reprezentând finantarea proportionalã se desfãsoarã în bugetul de venituri si cheltuieli pe urmãtoarele categorii de cheltuieli (subdiviziunile clasificatiei.economice) care se suportã din bugetul de stat, si anume:
            · Cheltuieli de personal - reprezintã salariile de bazã ale cadrelor didactice, precum si salariile personalului din administratie, calculate potrivit prevederilor legale, la care se adaugã, în functie de situatie, celelalte drepturi de personal prevãzute de lege, si anume: indemnizatii de conducere, sporuri legale, plãti pentru ore suplimentare etc., contributii pentru asigurãrile sociale de stat, cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de somaj, pentru deplasãri, transferãri, detasãri, contributii pentru consfituirea Fondului de asigurãri sociale de sãnãtate.
            Fundamentarea cheltuielilor de personal se va face pe baza machetei prezentate in anexa
nr. 2.
            · Cheltuieli cu manuale scolare - se stabilesc pe baza costului unui set de manuale pe clase (clasele I-VIII etc.), adicã valoarea tuturor manualelor cuprinse într-un set se înmulteste cu numãrul de elevi din fiecare clasã (de exemplu, pentru clasa a IV-a sunt necesare pentru un elev 8 manuale care valoreazã 113.400 lei; în scoalã sunt 70 de elevi de clasa a IV-a; suma totalã este de 113.400 x 70 = 7.938.000 lei).
            · Cheltuieli de perfectionare a personalului didactic - se referã la cheltuielile cu perfectionarea personalului didactic, cheltuieli cu cazarea, diurna si alte drepturi stabilite prin reglementãrile în vigoare, aferente activitãtii respective.
            2.3.2. Fundamentarea finantãrii complementare din bugetul local
            Potrivit art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 138/1999, finantarea complementarã se efectueazã în functie de necesitãtile de cheltuieli ale unitãtii de învãtãmânt preuniversitar de stat. În bugetele proprii ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti si al municipiului Bucuresti se prevãd, la propunerea unitãtilor de învãtãmânt preuniversitar de stat, cheltuielile mentionate in Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 138/1999.
                În acest scop, pentru buna functionare fiecare unitate de invãtãmânt preuniversitar de stat fundamenteazã sumele pentru nr. crt. III si IV din modelul bugetului de venituri si cheltuieli prezentat in anexa nr. 1.
            Pentru fiecare subdiviziune se elaboreazã calcule de fundamentare, potrivit anexei nr. 4, folosindu-se, în principal, elemente ale executiei bugetare din anul precedent, cantitãtile de materiale, energie, apã, gaze etc. consumate, preturile de achizitie, precum si alte elemente specifice: care sã caracterizeze natura si continutul fiecãrei subdiviziuni.
            Dotãrile cu obiecte de inventar se stabilesc în toate cazurile în functie de starea existentã si de necesitãtile urgente de completare a dotãrii necesare în procesul de învãtãmânt în fiecare unitate de învãtãmãnt preuniversitar de stat.
            În cazul cheltuielilor care privesc reparatiii curente si capitale la imobilele aflate in administrarea unitãtilor de invãtãmãnt preuniversitar de stai, se vor intocmi devize de cheltuieli, în conformitate cu reglementãrile în vigoare, având la bazã oferte de la unitãtile prestatoare de astfel de servicii.
            Pentru cheltuieli de capital se va intocmi lista acestora, conform modelului prezentat în anexa nr. 4a), care cuprinde în mod distinct:
            · obiective în continuare;
            · obiective noi;
            · cheltuieli de proiectare;
            · dotãri independente de bunuri (cu desfãsurarea pe obiecte).
            2.3.3. Alte surse de venituri ale unitãtilor de învãtãmânt preuniversitar de stat
            2.3.3.1. În vederea finantãrii cheltuielilor curente si de capital, potrivit art. 1 si 2 din             Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 138/1999, unitãtile de invãtãmânt preuniversitar de stat pot utiliza, pe lângã finantarea proportionalã cu numãrul de elevi de la bugetul de stat si finantarea complementarã de la bugetele locale, si alte surse de venituri realizate în conditiile legii, si anume: venituri proprii provenite din activitãti de invãtãmãnt, productie si prestãri de servicii, taxe de la persoane fizice si juridice, venituri din inchirieri, donatii, sponsorizãri si alte venituri realizate din activitatea de învãtãmânt
            2.3.3.2. Veniturile proprii se  înscriu în bugetul de venituri si cheltuieli la pct. V "alte surse de venituri", pe surse, astfel:
            a) Veniturile rezultate din activitatea de invãtãmânt, productie si prestãri de servicii cuprind sume încasate de unitatea de invãtãmânt preuniversitar de stat din activitatea de conversie si reconversie profesionalã, scolarizare, cursuri de initiere în informaticã, limbi strãine, activitãti de productie si prestãri de servicii etc.
            b) Taxe de la persoane fizice si juridice
            Unitãtile de invãtãmânt preuniversitar de stat sunt autorizate [art. 4 alin. (2) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 138/1999] sã stabileascã nivelul taxelor pentru desfãsurarea examenului de admitere sau a altor examene, din, care se acoperã cheltuielile aferente activitãtilor respective. Pentru stabilirea taxelor fiecare unitate de învãtãmãnt preuniversitar de stat isi estimeazã cheltuielile cu organizarea si desfãsurarea examenelor si, în functie de numãrul de elevi participatii, stabileste taxa pentru un elev. Conform acestor elemente se stabilesc si prevederile din bugetul de venituri si cheltuieli la subdiviziunea respectivã.
            Taxele incasate pentru tipãrirea certificatelor sau a diplomelor de absolvire, dupã caz, reprezintã o altã sursã proprie de venit, al cãrei nivel se stabileste si se comunicã de cãtre inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti. Prevederea bugetarã se calculeazã si se fundamenteazã în functie de elementele respective, si anume: numãrul certificatelor sau al diplomelor de absolvire, ce urmeazã sã fie eliberate, inmultit cu suma necesarã pentru tipãrirea unui certificat sau a unei diplome de absolvire.
            Tarifele pe elev/cursant, percepute pentru organizarea de cursuri de pregãtire solicitate de persoane juridice, se stabilesc pe bazã de conventie cel putin la nivelul cheltuielilor efectuate pentru desfãsurarea cursurilor respective.
            c) Veniturile din inchirierea spatiilor disponibile se prevãd în bugetul de venituri si cheltuieli la nivelul chiriei stabilite în contractele de închiriere, la care se adaugã in mod obligatoriu cheltuielile cu întretinerea, utilitãtile folosite, reparatiile curente ale spatiilor si bunurilor inchiriate.
            d) Veniturile din donatii reprezintã sumele donate de persoane fizice si juridice pentru a fi folosite la cheltuielile de functionare a unitãtii de invãtãmânt preuniversitar de stat. Acestea se prevãd fie la nivelul executiei bugetare a anului precedent, fie la nivelul estimat pentru exercitiul financiar al anului curent.
            e) Veniturile din sponsorizãri sunt sumele care se alocã, de regulã, de cãtre persoanele juridice în scopul finantãrii unei anumite actiuni, de exemplu, finantarea campionatelor scolare, a activitãtilor culturale, procurarea de bunuri pentru dotarea laboratoarelor etc. sau pentru completarea veniturilor unitãtii de învãtãmânt preuniversitar de stat în vederea asigurãrii unei mai bune functionalitãti.
            f) Alte venituri din activitãti de învãtãmãnt
            În toate cazurile, potrivit prevederilor legale, sponsorizãrile se acordã pe bazã de contract, in care sunt stipulate conditiile si modul de folosire a sumelor alocate, pe care unitatea de învãtãmânt preuniversitar de stat este obligatã sã le respecte.
            2.3.4. Cheltuieli din alte surse de venituri
            2.3.4.1. Cheltuielile din alte surse de venituri se cuprind în bugetul de venituri si cheltuieli, avându-se în vedere urmãtoarele precizãri:
            a) Cheltuielile acoperite din venituri rezultate din activitatea de invãtãmãnt, productie si servicii se stabilesc pe bazã de devize intocmite pentru fiecare activitate de productie, învãtâmânt, prestãri de servicii, în limita veniturilor propuse.
            b) Cheltuielile din taxe de la persoane fizice si juridice:
            · Cheltuielile pentru desfãsurarea examenului de admitere, a altor examene sau a cursurilor de pregãtire solicitate de persoanele juridice se stabilesc în limita veniturilor din taxele respective.
            În acest scop se întocmesc note de fundamentare în care se cuprind taxele cuvenite pentru activitãtile respective si cheltuielile aferente realizãrii acestor venituri, si anume: drepturile cuvenite comisiilor de examen, cheltuielile de întretinere a sãlilor de examene, procurarea rechizitelor (hârtie, stampile, cernealã, tusuri), necesare in vederea desfãsurãrii examenelor. De regulã, cheltuielile se incadreazã în limita veniturilor prevãzute. În bugetul de venituri si cheltuieli aceste cheltuieli se prevãd pe titluri, articole si alineate, in functie de natura si de continutul acestora.
            · Cheltuielile necesare pentru tipãrirea certificatelor sau a diplomelor de absolvire se stabilesc in limita sumelor încasate pentru eliberarea certificatelor sau a diplomelor de absolvire, procedându-se conform precizãrilor lit. b).
            c) Cheltuielile acoperite din venituri provenite din închirierea spatiilor disponibile
            d) Cheltuielile din sumele incasate drept donatii si sponsorizãri se înscriu in bugetul de venituri si cheltuieli pentru realizarea actiunii stabilite în mod precis in contractele de sponsorizare. În caz contrar, sumele din sponsorizãri si din donatii se folosesc pentru acoperirea celorlalte cheltuieli de functionare a unitãtilor de învãtãmânt preuniversitar de stat. Aceste cheltuieli se înscriu în bugetul de venituri si cheltuieli pe titluri, articole si alineate.
            e) Cheltuielile din alte surse de venituri realizate în conditiile legii
            Diferenta dintre totalul veniturilor proprii si suma cheltuielilor prevãzute la lit. a)-e) se foloseste în completare, în functie de necesitãti, de câtre unitãtile de invãtâmãnt preuniversitar de stat la acoperirea cheltuielilor de întretinere si functionare suportate de la bugetul de stat si de la bugetele locale, dupã caz. În acest scop se efectueazã calcule de fundamentare pentru fiecare categorie de cheltuieli, dupã care se cuprind in bugetul de venituri si cheltuieli la titlurile, articolele si alineatele respective.
            2.3.5. Prezentarea si aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli de cãtre unitãtile de învãtãmânt preuniversitar de stat
            Bugetele de venituri si cheltuieli elaborate de unitãtile de invãtãmânt preuniversitar de stat se prezintã atât în faza de elaborare a proiectului bugetului de stat si a proiectelor bugetelor locale, cât si dupã aprobarea bugetelor respective, astfel:
            2.3.5.1 . La inspectoratul scolar judelean si al municipiului Bucuresti se prezintã bugetele de venituri si cheltuieli de cãtre ordonatorii tertiari de credite si de centrele de executie bugetarã, dupã caz, în urmãtoarea structurã:
            a) ordonatorii tertiari de credite cu contabilitate proprie prezintã bugetul de venituri si cheltuieli pe structura modelului cuprins în anexa nr. 1, la care se anexeazã notele de fundamentare [modelele prezentate în anexele nr. 2, 3, 3a), 4, 4a) si 5];
            b) centrele de executie bugetarã, ai cãror conducãtori îndeplinesc atributiile ordonatorilor tertiari de credite, prezintã un buget de venituri si cheltuieli centralizat pentru toate unitãtile de învãtãmânt preuniversitar de stat cuprinse în centrul de executie bugetarã, pe structura modelului prezentat in anexa nr. 1, la care se anexeazã câte un buget de venituri si cheltuieli pentru fiecare unitate de invãtãmânt preuniversitar de stat împreunã cu notele de fundamentare.
            Inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, centralizeazã propunerile pe care le analizeazã si le prezintã Ministerului Educatiei Nationale.
            2.3.5.2 - La comuna, orasul, municipiul în a cãrui razã teritorialã îsi desfãsoarã activitatea unitãtile de învãtãmânt preuniversitar de stat bugetul de ventiuri si cheltuieli se prezintã dupã cum urmeazã:
            1. Unitãtile de invãtãmânt preuniversitar de stat, ai cãror conducãtori îndeplinesc atributiile de ordonatori tertiari de credite fãrã a fi centre de executie bugetarã prezintã bugetul de venituri si cheltuieli conform modelului prezentat in anexa nr. 6, la care anexeazã notele de fundamentare pentru cheltuielile care se finanteazã din bugetul local respectiv [anexa nr. 4 si 4a)].
            2. Pentru unitãtile de învãtãment preuniversitar de stat care sunt centre de executie bugetarã, bugetul de venituri si cheltuieli, în formã centralizatã, este structurat conform modelului prezentat in anexa nr. 6, la care se anexeazã câte un buget de venituri si cheltuieli pentru fiecare unitate de invãtãmânt preuniversitar de stat pentru care se solicitã finaniare, însotit de nota de fundamentare a cheltuielilor finantate din bugetul local respectiv.
            În celelalte cazuri, atunci când dintr-un buget local se finanteazã o singurã unitate de învãtãmânt preuniversitar de stat, se prezintã bugetul de venituri si cheltuieli al unitãtii respective, impreunã cu notele de fundamentare a cheltuielilor din bugetul respectiv.
            Ca regulã generalã, bugetele de venituri si cheltuieli ale unitãtilor de învãtãmânt preuniversitar de stat se prezintã ordonatorilor principali de credite spre aprobare, în conditiile legii, impreunã cu un raport în care se precizeazã în mod documentat elementele principale care au stat la baza determinãrii cheltuielilor pe titluri, articole si alineate, mãsurile avute în vedere pentru înlãturarea risipei si pentru întãrirea disciplinei in utilizarea fondurilor publice etc.


            NOTÃ:
            Dupã aprobarea bugetului de stat si a bugetului local, dupã caz, ordonatorii tertiari de credite întocmesc bugetele de venituri si cheltuieli in formã definitivã, pe baza sumelor comunicate de inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, si de consiliile locale, si le prezintã acestora spre aprobare, in dublu exemplar, impreunã cu prevederile anuale de venituri si cheltuieli desfãsurate pe trimestre.
            2.3.5.3. Bugetul de venituri si cheltuieli se aprobã pe unul dintre exemplare, si anume:
            1. Inspectoratul scolar judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, dupã caz, aprobã bugetul centralizat, conform modelului prezentat în anexa nr. 1, si bugetele pe fiecare unitate de invãtãmânt preuniversitar de stat pentru nr. crt. I, II, V si VI din anexa nr. 1, care reprezintã asigurarea resurselor financiare necesare in vederea finantãrii proportionale cu numãrul de elevi, din bugetul de stat.
            2. Ordonatorii principali de credite ai comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti si ai municipiului Bucuresti aprobã din bugetele proprii finantarea complementarã a unitãtilor de invãtãmânt preuniversitar de stat, pe baza bugetelor de venituri si cheltuieli prezentate de ordonatorii tertiari de credite.
            Bugetele de venituri si cheltuieli astfel aprobate reprezintã documentul pe baza cãruia se asigurã finantarea cheltuielilor unitãtilor de învãtãmânt preuniversitar de stat in exercitiul financiar, respectiv din bugetul local.
            2.3.5.4. Autoritãtile administratiei publice locale au obligatia, în baza art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 138/1999, sã asigure din bugetele proprii finantarea complementarã, în functie de necesitãtile de cheltuieli ale unitãtilor de învãtãmânt preuniversitar de stat care isi desfãsoarã activitatea pe teritoriul lor.
            În acest scop consiliile locale ale comunelor, oraselor si municipiilor vor acorda atentie maximã examinãrii propunerilor de cheltuieli ale unitãtilor de invãtãmânt preuniversitar de stat si vor cuprinde cu prioritate, în bugetul propriu, fondurile necesare în vederea finantãrii complementare atât în faza de elaborare a bugetului local, cât si în faza prezentãrii acestuia spre aprobare consiliului local.
            Inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, si unitãtile de invãtãmânt preuniversitar de stat vor colabora cu autoritãtile locale pentru cuprinderea in bugetele locale a finantãrii complementare.

III. Executia bugetelor de venituri si cheltuieli
ale unitãtilor de invãtãmânt preuniversitar de stat

            3.1. Executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitãtilor de învãtãmânt preuniversitar de stat cuprinde, in principal, operatiuni care se referã la:
            a) alocarea de la bugetul de stat a creditelor bugetare pentru finantarea proportionalã cu numãrul de elevi (copii);
            b) alocarea de la bugetele locale a creditelor bugetare pentru finantarea complementarã;
            c) incasarea veniturilor proprii pe subdiviziunile clasificatiei bugetare, cu respectarea limitei si destinatiei stabilite prin buget;
            d) angajarea si efectuarea cheltuielilor pe subdiviziunile clasificatiei bugetare, cu respectarea limitei si destinatiei stabilite prin bugetul de venituri si cheltuieli.
            3.2. Repartizarea creditelor bugetare de cãtre Ministerul Educatiei Nationale pentru finantarea proportionalã cu numãrul de elevi sau de copii
            3.2.1. Ministerul Educatiei Nationale repartizeazã creditele bugetare pentru finantarea proportionalã cu numãrul de elevi, scop în care se procedeazã astfel:
            a) Pe baza bugetelor de venituri si cheltuieli aprobate, cu repartizare pe trimestre, inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, solicitã Ministerului
Educatiei Nationale lunar, pânã la data de 20 a lunii în curs, conform modelului prezentat în anexa   nr. 7, repartizarea necesarului de credite din bugetul de stat pentru asigurarea în luna urmãtoare a finantãrii proportionale în functie de numãrul elevilor. Necesarul lunar de credite se stabileste la nivelul unei treimi din prevederile trimestrului in curs.
            b) Repartizarea creditelor bugetare se efectueazã de Ministerul Educatiei Nationale cu dispozitie bugetarã la nivelul capitolului de cheltuieli 57.01 "învãtãmânt", cu desfãsurarea pe titlurile clasificatiei bugetare economice, si anume: 02 "Cheltuieli de personal", 20 "Cheltuieli materiale si servicii". Repartizarea creditelor se efectueazã în perioada 25-30 a lunii în curs, pe seama inspectoratelor scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, care au conturi deschise la unitãtile de trezorerie ale municipiilor resedintã de judet si la Directia de trezorerie a municipiului Bucuresti.
            Transmiterea dispozitiilor bugetare la inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, se efectueazã prin Directia generalã a trezoreriei si contabilitãtii publice din cadrul Ministerului Finantelor.
            3.2.2. La primirea dispozitiei bugetare unitatea trezoreriei statului înregistreazã creditele bugetare repartizate de Ministerul Educatiei Nationale în contul inspectoratului scolar: 01 "Credite deschise si repartizate pe seama ordonatorilor de credite finantati din bugetul de stat", care se desfãsoarã în conturi analitice pe titluri, corespunzãtor repartizãrii creditelor bugetare.
            Unitãtile trezoreriei statului comunicã inspectoratelor scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti primirea dispozitiilor bugetare privind repartizarea creditelor bugetare de cãtre Ministerul Educatiei Nationale, eliberând si extrase de cont.
            3.2.3. Dupã depunerea dispozitiilor bugetare la Ministerul Finantelor Ministarul Educatiei Nationale va transmite prin posta rapidã, un exemplar din dispozitia bugetarã fiecãrui inspectorat scolar, pentru a cunoaste si a urmãri repartizarea creditelor la unitatea trezoreriei statului.
            3.3. Repartizarea creditelor bugetare de cãtre inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, la unitãtile de învãtãmânt preuniversitar de stat
            3.3.1. Inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, ai cãror conducãtori indeplinesc atributiile ordonatorilor secundari de credite, prevãzute de Legea finantelor publice nr. 72/1996, cu modificãrile ulterioare, au obligatia de a repartiza cât mai urgent posibil creditele bugetare, la unitãtile de învãtãmânt preuniversitar de stat, pe baza cãrora se asigurã finantarea proportionalã cu numãrul de elevi sau de copii, scop in care se procedeazã astfel:
            a) Unitãtile de invãtãmânt preuniversitar de stat, ai cãror conducãtori îndeplinesc atributiile de ordonatori tertiari de credite si care au contabilitate proprie, precum si centrele de executie bugetarã prezintã pânã la finele lunii în curs cererea pentru repartizarea creditelor bugetare aferente finantãrii proportionale pentru luna urmãtoare, conform modelului prezentat în anexa nr. 7.
            Creditele se solicitã, de regulã, in proportie de o treime din prevederile trimestrului respectiv si se fundamenteazã pe baza numãrului de elevi sau de copii;
            b) Inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, analizeazã si verificã cererile de finantare bugetarã, dupã care repartizeazã cu dispozitie bugetarã creditele aprobate fiecãrei unitãti de invãtãmânt preuniversitar de stat cu contabilitate proprie si care are calitatea de ordonator tertiar de credite. Repartizarea creditelor bugetare se efectueazã pe aceleasi subdiviziuni care au fost primite de la Ministerul Educatiei Nationale.
            În cazul centrelor de executie bugetarã creditele se repartizeazã de inspectoratele scolare cu o singurã dispozitie bugetarã pentru necesarul tuturor unitãtilor de invãtãmãnt preuniversitar de stat.
            c) Inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, prezintã dispozitiile bugetare la unitatea trezoreriei statului la care au conturile deschise, care le transmite unitãtilor teritoriale ale trezoreriei la care unitãtile de invãtãmânt preuniversitar de stat si centrele de executie bugetarã, dupã caz, au conturile deschise.
            Pe baza dispozitiei bugetare unitãtile teritoriale ale trezoreriei statului înregistreazã în contul 01 "Credite deschise si repartizate pe seama ordonatorilor de credite finantati din bugetul de stat", cu desfãsurarea în conturi analitice pe titluri, deschise pe seama unitãtilor de învãtãmãnt preuniversitar de stat si a centrelor de executie bugetarã, dupã caz, pentru care se elibereazã extrase de cont cu documentele-anexã.
            3.4. Deschiderea creditelor din bugetele locale pentru finantarea complementarã
            3.4.1. Ordonatorii tertiari de credite solicitã pânã la data de 20 a lunii in curs ordonatorului principal de credite al bugetului local (primarul comunei, orasului, municipiului) repartizarea necesarului de credite din bugetul local, reprezentând finantarea complementarã pentru luna urmãtoare, în limita unei treimi din prevederile trimestriale.
            Ordonatorii principali de credite ai bugetului local, pe baza solicitãrilor primite, deschid si repartizeazã credite bugetare din bugetul local pe care îl administreazã, pe seama centrelor de executie bugetarã sau a unitãtilor de învãtãmãnt preuniversitar de stat, dupã caz, care au calitatea de ordonator tertiar de credite.
            La unitatea de trezorerie a statului creditele deschise si repartizate din bugetul local sunt înregistrate in contul sintetic 02 "Credite deschise si repartizate pe seama ordonatorilor finantati din bugetele locale", precum si in conturile analitice deschise pe capitole si titluri. Aceste conturi sunt deschise pe seama ordonatorilor tertiari de credite cu contabilitate proprie si a centrelor de executie bugetarã, dupã caz. Pentru operatiunile inregistrate in conturile mentionate mai sus unitãtile trezoreriei statului elibereazã extrase de cont împreunã cu documentele justificative.
            3.5. Incasarea veniturilor proprii
            3.5.1. Ordonatorii tertiari de credite cu contabilitate proprie încaseazã veniturile proprii în numerar, prin casieria proprie, de la persoane fizice si, prin virament, de la persoane juridice in contul deschis la trezoreria statului 50.19 "Disponibil din venituri proprii ale institutiilor de învãtãmânt, conform Legii nr. 84/1995".
            Unitãtile de învãtãmânt preuniversitar de stat care îsi executã bugetul de venituri si cheltuieli prin centrele de executie bugetarã vor incasa în numerar venituri proprii, aplicând regulile stabilite pentru mandatar. Mandatarul se stabileste de cãtre directorul unitãtii de învãtãmânt preuniversitar de stat si poate fi: administratorul, secretarul scolii sau un cadru didactic, dupã caz.
            Operatiunile de încasãri prin casieria proprie se organizeazã potrivit dispozitiilor legale în vigoare si se efectueazã numai pe bazã de documente legale aprobate de persoane în drept, care se inregistreazã cronologic în Registrul jurnal de casã.
            Încasãrile zilnice în numerar se depun de cãtre mandatari în contul 50.19 "Disponibil din venituri proprii ale institutiilor de învãtãmânt, conform Legii nr. 84/1995", deschis pe seama centrelor de executie bugetarã la trezoreria statului astfel:
            - in prima zi lucrãtoare de la încasare, in cazul în care mandatarul are sediul in localitatea in care functioneazã unitatea trezoreriei statului, la care centrul de executie bugetarã are contul deschis;
            - în a doua zi lucrãtoare de la încasare, în cazul in care mandatarul si unitatea trezoreriei statului la care are contul deschis centrul de executie bugetarã au sediul în localitãti diferite.
            Persoanele juridice vireazã sumele în contul 50.19 al unitãtii de invãtãmânt preuniversitar de stat, respectiv al centrului de executie bugetarã, cu ordin de platã tip trezorerie, în care se specificã pe verso natura sumelor virate.
            3.6. Angajarea si efectuarea cheltuielilor aprobate în bugetul de venituri si cheltuieli
            3.6.1. Angajarea cheltuielilor se efectueazã de ordonatorii de credite pe bazã de documente legale (state de platã salariale, comenzi, contracte, conventii etc.) vizate pentru controlul financiar preventiv, întocmite distinct pentru cheltuieli care se suportã din finantarea proportionalã si complementarã din bugetul de stat, bugetul local si din veniturile proprii, dupã caz.
            În toate documentele de platã vor fi înscrise în mod obligatoriu subdiviziunea clasificatiei din bugetele proprii în care se încadreazã plãtile respective, precum si disponibilitãtile de credite bugetare existente la data la care se angajeazã o platã.
            3.6.2. În vederea aplicãrii principiilor de finantare pentru unitãtile de invãtãmânt preuniversitar de stat, stabilite în Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 138/1999, cheltuielile unitãtilor de învãtãmânt preuniversitar de stat care isi executã bugetele de venituri si cheltuieli proprii prin centrele de executie bugetarã se angajeazã si se efectueazã astfel:
            · Directorii unitãtilor de învãtãmãnt care nu au calitatea de ordonatori tertiari de credite semneazã documentele legale mentionate la alin. 1 al pct. 3.6.1., din punct de vedere al legalitãtii si necesitãtii, dupã care le transmit centrului de executie bugetarã, care acordã viza de control preventiv.
            · Centrul de executie bugetarã, dupã verificarea documentelor din punct de vedere al încadrãrii si respectãrii limitelor si destinatiei creditelor din bugetul de venituri si cheltuieli al unitãtilor respective, precum si a dispozitiilor legale cu privire la efectuarea cheltuielilor institutiilor publice procedeazã la aprobarea plãtilor propuse pe bazã de documente. La nivelul centrelor de executie bugetarã se întocmeste ordinul de platã care se prezintã la unitatea trezoreriei statului spre decontare.
            · Conducãtorul centrului de executie bugetarã îsi îndeplineste functia de ordonator tertiar de credite [ar-t. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 138/1999] numai pe baza documentelor legale semnate si prezentate de cãtre directorii unitãtilor de învãtãmânt preuniversitar de stat.
            3.6.3. La ordonatorii tertiari cu contabilitate proprie si la centrele de executie bugetarã se organizeazã si functioneazã controlul financiar preventiv în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 119/1999 privind atragerea unor sume suplimentare la bugetul Fondului de asigurãri sociale de sãnãtate.
            3.6.4. În vederea urmãririi executiei bugetelor de venituri si cheltuieli in structura aprobatã, ordonatorii tertiari de credite cu contabilitate proprie si centrele de executie bugetarã efectueazã plãtile de casã prin urmãtoarele conturi deschise la unitãtile trezoreriilor prin care îsi deruleazã operatiunile de incasãri si plãti, si anume:
            a) Pentru finantarea proportionalã cu numãrul de elevi sau de copii din bugetul de stat se deschid urmãtoarele conturi:
            · contul 23.57.0102 "Cheltuielile bugetului de stat pentru invãtãmânt - cheltuieli de personal";
            · contul 23.57.0120 "Cheltuielile bugetului de stat pentru învãtãmânt - cheltuieli materiale si servicii", in care se înregistreazã:
            - plãtile cu manuale scolare;
            - cheltuieli materiale si servicii privind perfectionarea personalului didactic.
            b) Pentru finantarea complementarã din bugetul local se deschid conturile:
            · contul 24.57.0220 "Cheltuielile bugetelor locale pentru invãtãmânt: cheltuieli materiale si servicii", in care se înregistreazã plãtile de casã care privesc articolele si alineatele aferente actiunii de învãtãmânt care se cuprind la titlul 20 "cheltuieli materiale si servicii" din clasificatia economicã a cheltuielilor bugetare;
            · contul 24.57.0270 "Cheltuielile bugetelor locale pentru învãtãmânt: cheltuieli de capital", în care se înregistreazã plãtile de casã pentru investitiile efectuate în baza listelor cuprinzãnd investitiile aprobate din bugetul.local.
            c) Pentru cheltuielile din venituri proprii se deschide:
            · contul 50.19 "Disponibil din venituri proprii ale institutiilor de învãtãmânt, conform Legii      nr. 84/1995".
            Acest cont se debiteazã în contabilitatea ordonatorului de credite cu sumele incasate, reprezentând venituri din taxe, închirieri, donatii, sponsorizãri etc., si se crediteazã cu plãtile dispuse în limita prevederilor de cheltuieli din bugetul propriu si a disponibilitãtilor din cont.
            Pentru operatiunile de creditare în contul 50.19 ordonatorii tertiari de credite cu contabilitate proprie si centrele de executie bugetarã au obligatia sã organizeze si sã conducã evidenta plãtilor de casã pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate, astfel cum au fost aprobate cheltuielile prin bugetul de venituri si cheltuieli fiecãrei unitãti de învãtãmânt preuniversitar de stat.
            3.6.5. In vederea derulãrii în bune conditii a executiei bugetelor de venituri si cheltuieli, ordonatorii tertiari de credite si centrele de executie bugetarã au obligatia sã depunã la unitatea trezoreriei statului la care au deschise conturi de cheltuieli si de disponibil o copie de pe bugetele de venituri si cheltuieli aprobate.
            3.6.6. Finantarea cheltuielilor de capital se efectueazã în conditiile stabilite prin Normele metodologice privind finantarea investitiilor institutiilor publice prin trezoreria statului si a Normelor metodologice privind aplicarea de cãtre trezoreriile statului a mecanismului de finantare a investitiilor institutiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 2.487/1996.
            3.7. Ordonatorii tertiari de credite cu contabilitate proprie si centrele de executie bugetarã au obligatia sã îsi inregistreze în contabilitate operatiunile de încasãri si plãti, precum si celelalte operatiuni cu caracter de gestiune, în mod cronologic si sistematic, in conturile corespunzãtoare din planul de conturi aprobat de Ministerul Finantelor pentru institutiile publice.
            În cadrul conturilor de finantare bugetarã, si anume: 700.01 "finantare din bugetul de stat", 700.02 "finantare din bugetele locale", ordonatorii tertiari de credite cu contabilitate proprie si centrele de executie bugetarã vor conduce evidenta analiticã a plãtilor de casã pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate.
            Centrele de executie bugetarã vor conduce evidenta analiticã a plãtilor de casã în structura mentionatã mai sus si pe unitãtile de învãtãmânt preuniversitar de stat pentru care asigurã executia bugetelor de venituri si cheltuieli.
            3.7.1. În vederea cunoasterii modului de utilizare a creditelor bugetare de cãtre unitãtile de invãtãmãnt preuniversitar de stat fãrã contabilitate proprie, centrele de executie bugetarã vor transmite acestora lunar contul de executie a bugetului de venituri si cheltuieli, potrivit formularului - anexã la Darea de seamã contabilã.
            3.7.2. Ordonatorii tertiari de credite cu contabilitate proprie si centrele de executie bugetarã vor intocmi trimestrial dãri de seamã contabile privind executia bugetarã, în conformitate cu normele metodologice emise de Ministerul Finantelor.
            3.7.3. Creditele bugetare repartizate din bugetul de stat si bugetele locale pe seama ordonatorilor tertiari de credite si a centrelor de executie bugetarã, rãmase neutilizate la incheierea exercitiului bugetar, se anuleazã, de drept, prin efectele Legii finantelor publice nr. 72/1996.
            3.8. Mãsuri tranzitorii
            3.8.1. Unitãtile de invãtãmânt preuniversitar de stat care executã bugetele de venituri si cheltuieli prin centrele de executie bugetarã îsi vor putea urmãri si executa singure bugetul de venituri si cheltuieli propriu, cu conditia asigurãrii postului de economist sau de contabil, dupã caz, si a dobândirii calitãtii de ordonator tertiar de credite. O datã cu organizarea si functionarea contabilitãtii proprii unitatea de învãtãmânt preuniversitar de stat va solicita trezoreriei statului deschiderea conturilor prezentate la pct. 3.6.4.
            Centrele de executie bugetarâ vor preda pe bazã de proces-verbal executia bugetului de venituri si cheltuieli propriu unitãtilor de învãtãmânt preuniversitar de stat - creditele bugetare repartizate, plãtile de casã din finantarea primitã de la bugetul de stat si bugetele locale, veniturile proprii incasate, plãtile din venituri proprii, precum si toate conturile de activ si pasiv care privesc gestiunea unitãtii de învãtãmânt preuniversitar de stat.
            Inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, si centrele de executie bugetarã vor sprijini si vor urmãri preluarea gi organizarea contabilitãtii asupra executiei bugetului de venituri si cheltuieli propriu de cãtre unitãtile în cauzã.
 
Ministrul educatiei nationale,
Andrei Marga,
p. Ministrul functiei publice,
Marga Marian Pârjol
secretar de stat
p. Ministrul finantelor,
Sebastian Vlãdescu,
secretar de stat

ANEXA Nr. 1

            Inspectoratul Scolar Judetean ........................................../al Municipiului Bucuresti
            Unitatea de învãtãmãnt preuniversitar de stat ...........................................................

                                                                                                Aprobat,
                                                                                Ordonator secundar de credite

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul ............

-mii lei-
Nr.
crt.
Denumirea
indicatorilor financiari
Codul
clasiticatiei
bugetare
Prevederi anuale
din care, 
repartizate 
pe trimestre
 I 
 II 
III
IV
0
1
2
3
4
5
6
7
I. Finantarea proportionalã cu numãrul de elevi din bugetul de stat 57.01          
II. Cheltuieli din finantarea proportionalã cu numãrul de elevi, din care:
(se desfãsoarã pe subcapitole si, în cadrul acestora, pe titluri, articole si alineate)
57.01          
               
               
               
III. Finantare complementarã din bugetul local 57.02          
IV. Cheltuieli din finantarea complementarã din bugetul local, din care: 
(se desfãsoarã pe subcapitole, titluri, articole si alineate)
           
               
               
               
V. Alte surse de venituri, din care:
- venituri rezultate din activitatea de învãtãmânt, productie si servicii
- taxe de la persoanele fizice si juridice, din care:
- taxe pentru examene de admitere si alte examene
- taxe pentru eliberarea certificatelor sau diplomelor de absolvire
- taxe pentru organizarea de cursuri de pregãtire solicitate de persoanele juridice
- venituri din închirierea spatiilor disponibile 
- venituri din donatii 
- venituri din sponsorizãri 
- alte venituri din activitatea de învãtãmânt 
           
VI. Cheltuieli din alte surse de venituri
(se desfãsoarã pe subcapitole si, in cadrul acestora, pe titluri, articole si alineate)
57.03          
  Cheltuieli acoperite din venituri rezultate din activitatea de invãtãmânt, productie si servicii             
  Cheltuieli din taxe de la persoane fizice si juridice:
· cheltuieli pentru desfãsurarea examenului de admitere 
· cheltuieli necesare pentru tipãrirea certificatelor sau a diplomelor de absolvire 
           
  Cheltuieli acoperite din veniturile provenite din închirierea spatiilor disponibile            
  Cheltuieli din sumele încasate drept donatii si sponsorizãri             
  Cheltuieli din alte surse de venituri realizate în conditiile legii           
  Recapitulatie 
Total venituri (I+III+V) 
Total cheltuieli (II+IV+VI)
           

                Ordonator tertiar de credite,                                     Contabil-sef,

ANEXA Nr. 2

            Inspectoratul Scolar Judeiean ........................................../al Municipiului Bucuresti
            Unitatea de învãtãmânt preuniversitar de stat ..........................................................
            Centrul de executie bugetarã .................................................................................

NOTA DE FUNDAMENTARE
la titlul 02 "cheltuieli de personal" pe anul ...............

            I. Personal didactic
            Art. 10. - Salarii de bazã plus alte sporuri

- mii lei -
Clasa
Numãrul
de 
elevi
Numãrul
de 
clase
Numãrul
de 
posturi
Salariul
mediu
Total
salariu
de merit
Salarii -
plata 
cu ora
Sporul
de 
vechime
Alte
drepturi*)
Total
- mii lei -
Cheltuieli 
cu salariile 
cu un elev
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
I                    
II                    
III                  
IV                    
 
VI                     
VII                    
VIII                    
IX                    
X                    
XI                    
XII                    
TOTAL                    

            *) Se cuprind celelalte drepturi stabilite de reglementãrile in vigoare.

            II. Personal didactic auxiliar si de administratie
            Salariile de bazã plus alte drepturi (art. 1001-1008)

- mii lei -
Categoriile
de
personal
Numãrul
de 
posturi
Salariul
mediu
Total salariu
de bazã
Sporul
de
vechime
Alte
drepturi
Total 
cheltuieli
cu salariile
0
1
2
3
4
5
6
didactic auxiliar            
de administratie            
TOTAL:            

            Cheltuieli cu salariile (I+II) ................................... ................

            NOTÃ:
            · Se întocmeste de fiecare unitate de învãtãmânt preuniversitar.
            · La cheltuielile cu salariile pentru personalul titular se iau în calcul toate drepturile salariale brute (salariul de bazã, sporurile acordate de legislatia in vigoare).
            · Datele de personal si sumele pentru stabilirea fondurilor de salarii se preiau din carnetele de muncã, respectiv din statele de platã din luna decembrie a fiecãrui an.
            · Pentru personalul angajat pe bazã de conventie civilã (cumul, plata cu ora) se iau in calcul numai drepturile salariale brute.

            III. Alte cheltuieli cuprinse în titlul 02 "cheltuieli de personal"

- mii lei -
Coloana 
de articol bugetar
Denumirea articolelor bugetare 
Cheltuieli 
cu salariile
(art. 1001 - 1008)
Cota
Total cheltuieli 
11 Contributii pentru asigurãri sociale      
12 Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de somaj      
13 Deplasãri, detasãri, transferãri       
13.01 - deplasãri, detasãri, transferãri în tarã       
13.02  - deplasãri în strãinãtate      
14 Contributii pentru constituirea Fondului de asigurãri de sãnãtate      
TOTAL:        

            Recapitulatie (mii lei):
            1. Cheltuieli cu salariile (I+II) ........................................................
            2. Cheltuieli cuprinse în cheltuieli de personal (III) .........:................
            3. Totalul cheltuielilor de personal (titlul 02) ...................................
            4. Numãrul de elevi .......................................................................
            5. Cheltuieli de personal pe un elev .................................................

ANEXA Nr. 3

NOTÃ DE FUNDAMENTARE
privind finantarea proportionalã cu numãrul de elevi
- mii lei -
Nr.
crt.
Denumirea
formelor de învãtãmânt
Numãrul de elevi
Costuri medii 
pe elev
Total
cheltuieli
1. Învãtãmânt prescolar      
2. Învãtãmânt primar      
3. Învãtãmânt gimnazial      
4. Învãtãmânt liceu teoretic      
5. Învãtãmânt liceu economic      
6. Învãtãmânt liceu de artã      
7. Învãtãmânt postliceal      
8. Învãtãmânt profesional      
  TOTAL:      

ANEXA Nr. 3a)

            Inspectoratul Scolar Judetean ....................................../al Municipiului Bucuresti
            Unitatea .............................................................................................................
            Centrul de executie bugetarã ...............................................................................

NOTÃ DE FUNDAMENTARE
privind cheltuielile care se cuprind în
finantarea proportionalã cu numãrul de elevi (exclusiv salariile)
pentru anul ....

            Titlul 20 "cheltuieli materiale si servicii"
            A. Art. 30 - Alte cheltuieli
            30.01 Calificarea perfectionarea si specificarea profesionalã a salariatilor
            l..Numãrul cadrelor didactice înscrise la examenele de definitivat/grade didactice
            2. Numãrul de zile/cadre didactice de participare la actiuni de perfectionare
            3. Cheltuieli medii pe o zi/cadru didactic participant la actiuni de perfectionare
            4. Cheltuieli cu perfectionarea cadrelor didactice (col. 2 x col. 3)
Realizãri in anul de bazã
Propuneri
%
     
     
     

            B. Art. 31 - Manuale
Clase
Numãrul 
de elevi
Costul manualelor 
pe o clasã
Propuneri de cheltuieli 
cu manualele
Cheltuieli 
cu manualele
pe anul de bazã

(col. 3 fatã de col. 2)
0
1
2
3
4
5
I          
II          
III          
IV          
V          
VI          
VII          
VII          
TOTAL:          

            Rãspundem pentru calculele efectuate.

            Ordonator tertiar de credite,

                                                                Conducãtorul compartimentului financiar-confabil,

ANEXA Nr. 4

            Inspectoratul Scolar Judetean ............................./al Municipiului Bucuresti
            Unitatea .............................................

NOTÃ DE FUNDAMENTARE
privind cheltuielile care se cuprind în finantarea complementarã din bugetul local
pentru anul ..............

Codul
clasificatiei
bugetare
Denumirea
subdiviziunilor
de cheltuieli
Indicatorii specifici cheltuielilor
si nivelul mediu de cheltuieli 
pe indicator
Propuneri
Realizãri
în anul de bazã
%
T. 20  Cheltuieli materiale si servicii        
Art. 20 Drepturi cu caracter social        
Art. 24 Cheltuieli pentru întretinere si
gospodãrire 
       
24.01 Incãlzit
-
-
       
24.02  Iluminat si fortã motricã 
-
-
etc.
       

            Rãspundem pentru calculele prezentate.

            Ordonator de credite,
                                                            Conducãtorul compartimentului financiar-contabil,

ANEXA Nr. 4a)

LISTA cuprinzând cheltuielile de capital finantate din bugetul local

-mii lei -
Nr.
crt.
Denumirea obiectivelor pe structurã
Valoarea totalã
Valoarea propusã
sã fie executatã
in anul ........ 
Valoarea rãmasã 
de executat
1. Obiective in continuare      
2. Obiective noi      
3. Cheltuieli de proiectare      
4. Dotãri independente de bunuri      

                    Ordonator de credite,
                                                                    Conducãtorul compartimentului financiar-contabil,

ANEXA Nr. 5

            Inspectoratul Scolar Judetean ........................................../al Municipiului Bucuresti
            Unitatea de învãtãmânt preuniversitar de stat ...........................................................
            Centrul de executie bugetarã .....................................................................................

NOTÃ DE FUNDAMENTARE

- mii lei -
Realizãri in anul de bazã
Propuneri 
A. Total venituri. din care:    
Taxe pentru scolarizarea elevilor din invãtãmântul profesional si de maistri, pe bazã de contract cu agentii economici si cu alte persoane fizice si juridice    
Taxe din organizarea de cursuri de scurtã duratã si de reconversie profesionalã pe bazã de contract    
Venituri din organizarea la cerere a unor activitãti complementare procesului de invãtãmânt (initiere în limbi strãine, informaticã etc.)    
Venituri din activitãtile cercurilor pe aptitudini si interese ale elevilor (muzicã, arte plastice, dans, turism etc.)    
Venituri din activitãtile de productie si servicii    
Venituri din chirii    
Donatii si sponsorizãri    
Taxele ocazionate de examenele de admitere si de eliberarea certificatelor de absolvire    
Contributia comitetelor de pãrinti    
Venituri din activitãti culturale, artistice, sportive etc.     
Alte venituri    
B. Total cheltuieli din venituri proprii, din care pe activitãti:    
1. Cheltuieli pentru activitãtile producãtoare de venituri
- cheltuieli de personal, din care: 
 · salariul de bazã:
 ·
 ·
 ·
- cheltuieli materiale si servicii:
 ·
 ·
 ·
   
2. Cheltuieli pentru desfãsurarea examenului de admitere, din care:
- cheltuieli materiale si servicii:
 ·
 ·
 ·
   
3. Cheltuieli din donatii si sponsorizãri:
- cheltuieli materiale si prestãri de servicii: 
 ·
 ·
 ·
- cheltuieli de capital
   
4. Cheltuieli din venituri proprii privind activitatea generalã a unitãtii (se desfãsoarã pe titluri si articole de cheltuieli)    

            Rãspundem de calculele prezentate.

                Ordonator de credite,

                                                                            Conducãtorul compartimentului financiar-contabil,

ANEXA Nr. 6

            Inspectoratul Scolar Judetean ........................................../al Municipiului Bucuresti
            Unitatea de învãtãmânt preuniversitar de stat ...........................................................
            Centrul de executie bugetarã .....................................................................................

                                                                                                    Aprobat,
                                                                                    Ordonator principal de credite

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
privind finantarea complementarã din bugetul ..............:................... pentru anul .........

- mii lei -
Nr.
crt.
Denumirea
indicatorilor financiari
Codul
clasiticatiei
bugetare
Prevederi anuale
din care, 
repartizate 
pe trimestre
 I 
 II 
III
IV
0
1
2
3
4
5
6
7
I. Finantarea complementarã  57.02          
II. Cheltuieli din finantarea complementarã,
din care:
Capitolul învãlãmânt se desfãsoarã pe subcapitole,
titluri, articole si alineate
57.02          

                Ordonator de credite,

                                                                        Conducãtorul compartimentului financiar-contabil,

ANEXA Nr. 7

            MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE
            Inspectoratul Scolar Judetean .........................../al Municipiului Bucuresti

NOTA DE FUNDAMENTARE
pentru creditele bugetare necesare finantãrii proportionale pentru luna ....................
 

Nr.
crt.
Denumirea indicatorilor 
de fundamentare
Total capitol
din care:
titlul 02 titlul 20
1. Credite bugetare aprobate în bugetul propriu (cumulat de la începutul lunii pânã la finele lunii pentru care se solicitã finantarea)       
2. Credite bugetare repartizate pânã la finele lunii in curs      
3. Plãti de casã efectuate din creditele repartizate      
4. Disponibil de credite rãmase la finele lunii în curs (2-3)       
5. Credite bugetare necesare pentru luna urmãtoare      
6. Credite de repartizat pentru luna urmãtoare (5-4)       
7. Numãrul de elevi si de copii in unitatea de invãtãmânt preuniversitar de stat      
8. Costul mediu anual pe un elev      

                        Ordonator de credite.
                                                                                                                Contabil-sef,