MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XII - Nr. 275    LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE     Luni, 19 iunie 2000

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            477. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria privind colaborarea în domeniile învatamântului, stiintei si culturii, semnat la Bucuresti la 10 noiembrie 1998

 

            Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria privind colaborarea în domeniile învatamântului, stiintei si culturii

 

            478. - Hotărâre privind înfiintarea Biroului Comercial al Ministerului Industriei si Comertului la Lagos - Republica Federala Nigeria ca urmare a mutarii ambasadei de la Lagos la Abuja si desfiintarea Biroului Comercial de la Lusaka – Zambia

 

            480. - Hotărâre pentru aprobarea Conventiei dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Cehe privind cooperarea în domeniul protectiei plantelor si carantinei, semnata la Bucuresti la 18 martie 1999

 

            Conventie între Guvernul României si Guvernul Republicii Cehe privind cooperarea în domeniul protectiei plantelor si carantinei

 

            482. - Hotărâre privind trecerea unei suprafete de teren arabil din domeniul public al statului, aflata în administrarea Statiunii de Cercetari Agricole Suceava, în domeniul public al municipiului Suceava

 

            483. - Hotărâre privind trecerea, cu plata, a constructiilor, dotarilor si terenurilor aferente punctelor de trecere a

frontierei Climauti, Vascauti, Izvoarele Sucevei, Ulma si Vicovu de Sus din proprietatea judetului Suceava si a comunelor Musenita, Izvoarele Sucevei, Ulma si Vicovu de Sus în proprietatea publica a statului si în administrarea Directiei Generale a Vamilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria

privind colaborarea în domeniile învătământului, stiintei si culturii, semnat la Bucuresti la 10 noiembrie 1998

 

            În temeiul art. 107 din Constitutia României si al art. 5 alin. 1 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

            Articol unic. - Se aprobă Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria privind colaborarea în domeniile învătământului, stiintei si culturii, semnat la Bucuresti la 10 noiembrie 1998.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,

Petre Roman

Ministrul educatiei nationale,

Andrei Marga

Ministrul culturii,

Ion Caramitru

Ministrul tineretului si sportului,

Crin Antonescu

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 9 iunie 2000.

Nr. 477.

 

ACORD

între Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria privind colaborarea

în domeniile învătământului, stiintei si culturii

 

            Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria, denumite în continuare părti, având în vedere transformările fundamentale care au loc în societatea contemporană,

            în năzuinta lor de a consolida relatiile de prietenie dintre cele două tări si de a aprofunda întelegerea reciprocă, dorind să dezvolte colaborarea în domeniile învătământului, stiintei, culturii, artei, sportului, precum si în alte sectoare, decise să aplice principiile Tratatului de prietenie, colaborare si bună vecinătate dintre România si Republica Bulgaria, ale Actului Final de la Helsinki al Conferiniei pentru Securitate si Cooperare în Europa, ale Cartei de la Paris pentru o nouă Europă, precum si ale Conventiei Culturale Europene,

            au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

            Cele două pării vor sprijini colaborarea în domeniile învătământului, stiintei, tehnologiei, culturii, artei, sportului, tineretului, mijloacelor de informare în masă, precum si contactele directe în aceste domenii prin schimb de experientă, informatii si documentatii de interes comun.

 

ARTICOLUL 2

 

            Părtile vor dezvolta cooperarea în domeniile stiintei si tehnologiei. În acest scop:

            a) vor sprijini colaborarea directă dintre Academia Română si Academia Bulgară de Stiinte, care să se realizeze pe baza unei întelegeri directe, semnată intre acestea;

            b) vor sprijini colaborarea directă dintre institutiile care se ocupă de cercetări stiintifice si tehnologice;

            c) vor încuraja si vor sprijini colaborarea directă dintre ministerele sau departamentele de stiintă-tehnologie, prin semnarea unor întelegeri in acest sens.

 

ARTICOLUL 3

 

            Părtile vor sprijini activ colaborarea si schimbul de experientă în domeniul învătământului prin:

            a) încheierea de documente privind colaborarea directă dintre Ministerul Educatiei Nationale din România si Ministerul Învătământului si Siintei din Republica Bulgaria, precum si între institutile de învătmânt la toate nivelurile;

            b) acordarea, pe măsura posibilitătilor fiecărei părti, de burse si de locuri pentru studii universitare complete si partiale, specializare postuniversitară si cercetări stiintifice pentru studenti, specialisti, oameni de stiintă si creatori;

            c) sprijinirea si stimularea studierii limbii si literaturii române si bulgare si, respectiv, popularizarea lor în cealaltă tară;

            d) schimb de profesori, oameni de stiintă, specialisti, studenti si elevi, precum si de informatii, documentatii si publicatii stiintifice în domeniile respective.

 

ARTICOLUL 4

 

            Cele două părti vor asigura conditiile necesare în vederea recunoasterii reciproce a diplomlor si titlurilor, acordate de institutiile lor de învătământ, precum si a certificatelor, diplomelor, titlurilor si gradelor academice acordate ca urmare a pregătirii, perfectionării sau specializării cadrelor proprii în institutiile celeilalte părti. În acest scop vor fi convenite documente separate în care să se precizeze conditiile de recunoastere.

 

ARTICOLUL 5

 

            Pentru mai buna cunoastere reciprocă a valorilor autentice ale culturii si artei popoarelor lor, cele două părti vor încuraja schimburi de activităti culturale, precum si de artisti si specialisti în arte plastice, teatru, muzică, film, literatură, biblioteci, muzee, audiovizual si în alte domenii culturale.

 

ARTICOLUL 6

 

            Părtile se vor informa reciproc si vor crea conditii favorabile pentru participarea reprezentantilor celeilalte tări la festivaluri, concursuri, manifestări stiintifice si culturale cu caracter international, care se vor desfăsura pe teritoriul lor.

 

ARTICOLUL 7

 

            Părtile vor sprijini deschiderea reciprocă de centre culturale în cele două tări. În acest scop va fi negociat si semnat un acord special.

 

ARTICOLUL 8

 

            Părtile vor sprijini colaborarea în domeniul apărării drepturilor de autor si vor asigura respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, conform legislatiei interne din cele două tări si obligatiilor lor internationale în această materie.

 

ARTICOLUL 9

 

            Părtile vor colabora în domeniul conservării si protectiei patrimoniului cultural mobil si imobil.

            Ele se obligă să adopte măsuri, conform legislatiilor lor interne si obligatiilor internationale asumate, în vederea prevenirii importului si exportului de valori culturale si istorice, precum si de repunere în drepturile legitime a proprietarilor valorilor culturale si de înapoiere a acestora, în caz de export sau import ilegal, în perioada de valabilitate a prezentului acord.

 

ARTICOLUL 10

 

            Părtile vor încuraja colaborarea dintre arhivele lor de stat. În conformitate cu legislatia lor internă, părtile vor sprijini accesul oamenilor de stiintă din cealaltă tară la materiale de arhivă, la fonduri de bibliotecă si de muzeu, în vederea realizării de cercetări stiintifice. În acest sens vor asigura posibilităti de copiere, înregistrare sau filmare micro de documente si materiale, precum si schimbul de informatii în domeniul patrimoniului cultural si istoric si al activitătii de arhivă.

 

ARTICOLUL 11

 

            Părtile vor promova colaborarea în domeniile culturii, învătământului si stiintei în cadrul unor organizatii internationale, cum ar fi: Consiliul Europei, Uniunea Europeană, UNESCO, Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa.

 

ARTICOLUL 12

 

            Cele două părti vor sprijini colaborarea în domeniul cinematografiei prin schimb, inclusiv pe baze comerciale, de filme artistice, documentare si de desen animat, prin participarea la festivaluri de cinema najionale si internationale, prin produciia comună de filme, prin schimb de materiale informative etc.

 

ARTICOLUL 13

 

            Părtile vor încuraja colaborarea în domeniul radioului si televiziunii pe bază de întelegeri directe si prin schimb de emisiuni si de programe privind dezvoltarea lor economică, socială si culturală, precum si de specialisti si ziaristi, în scopul unei mai bune cunoasteri între cele două popoare.

 

ARTICOLUL 14

 

            Părtile vor sprijini colaborarea dintre agentiile de presă si asociatiile de ziaristi din cele două tări prin schimb de vizite si acreditare de corespondenti.

 

ARTICOLUL 15

 

            Părtile vor sprijini realizarea contactelor si schimburilor pe linie de tineret prin semnarea unor întelegeri de colaborare directă între institutiile competente din cele două tări.

 

ARTICOLUL 16

 

            Părtile vor sprijini dezvoltarea colaborării în domeniul sportului pe bază de întelegeri directe între institutiile corespunzătoare din cele două tări.

 

ARTICOLUL 17

 

            Părtile vor promova extinderea si diversificarea schimburilor în domeniul turismului.

 

ARTICOLUL 18

 

            Părtile vor încuraja contactele directe în domeniul sănătătii la toate nivelurile: ministere, academii de profil, universităti si facultăti de medicină, institute de cercetare medicală etc.

 

ARTICOLUL 19

 

            Pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului acord părtile vor încheia programe periodice, în care vor conveni formele concrete de colaborare, conditiile financiare si celelalte detalii privind schimburile.

            În acest scop părtile vor constitui o comisie mixtă cu un număr egal de reprezentanti, care să se reunească periodic la Bucuresti si Sofia.

            Prezentul acord nu exclude posibilitatea ca ministerele sau departamentele din cele două tări, în functie de interesul comun, să încheie întelegeri de colaborare directe.

 

ARTICOLUL 20

 

            Prezentul acord va intra în vigoare la data primirii celei de-a doua note prin care părtile se informează reciproc despre aprobarea lui, în conformitate cu prevederile legislatiilor lor interne.

 

ARTICOLUL 21

 

            Acordul se încheie pentru o perioadă de 5 ani si va fi prelungit în mod automat pe noi perioade succesive de câte 5 ani, dacă nici una dintre părti nu îl va denunta în scris, pe cale diplomatică, cu cel putin 6 luni înainte de expirarea termenului de 5 ani.

            Denuntarea prezentului acord, în conformitate cu prevederile acestui articol, nu va întrerupe îndeplinirea programului în vigoare sau a unei alte întelegeri semnate pe baza prezentului acord.

 

ARTICOLUL 22

 

            La data intrării în vigoare a prezentului acord îsi va înceta valabilitatea Acordul de colaborare culturală stiintifică dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Populare Bulgaria, semnat la Sofia la 28 iunie 1977.

            Încheiat la Bucuresti la 10 noiembrie 1998 în două va exemplare originale, în limba română si in limba bulgară,

si ambele texte având valoare egală.

 

Pentru Guvernul României,

Mihai Răzvan Ungureanu,

secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe

Pentru Guvernul Republicii Bulgaria,

Marin Raicov,

secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind infiintarea Biroului Comercial al Ministerului Industriei si Comertului la Lagos - Republica Federală Nigeria ca urmare a mutării ambasadei de la Lagos la Abuja si desfiintarea Biroului Comercial de la Lusaka – Zambia

           

            În temeiul art. 107 din Constitutia României,

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

            Art. 1. - Se aprobă înfiintarea, începând cu data de 31 mai 2000, a Biroului Comercial al Ministerului Industriei si Comertului la Lagos - Republica Federală Nigeria ca urmare a mutării Ambasadei României de la Lagos la Abuja si desfiintarea, cu aceeasi dată, a Biroului Comercial de la Lusaka - Zambia.

            Art. 2. - Bunurile materiale din dotarea Ambasadei României de la Lagos, aflate în administrarea Ministerului

Afacerilor Externe, vor putea fi preluate în administrarea Ministerului Industriei si Comertului pentru dotarea Biroului Comercial de la Lagos, pe bază de protocol si proces-verbal de predare-primire.

            Art. 3. - Cheltuielile de întretinere si functionare pe anul 2000 aferente Biroului Comercial din Lagos se suportă din bugetul Ministerului Industriei si Comertului pe anul 2000.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministru de stat, minisirul afacerilor externe,

Petre Roman

Ministrul industriei si comertului,

Radu Berceanu

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 9 iunie 2000.

Nr. 478.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Conventiei dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Cehe

privind cooperarea în domeniul protectiei plantelor si carantinei, semnată la Bucuresti la 18 martie 1999

 

            În temeiul art. 107 din Constitutia României si al art. 5 alin. 1 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

            Art. 1. – Se aprobă Conventia dintre Guvernul României si guvernul Republicii Cehe privind cooperarea în domeniul protectiei plantelor si carantinei, semnată la Bucuresti la 18 martie 1999.

            Art. 2. - Cheltuielile ocazionate de aducerea la îndeplinire  a prevederilor conventiei se vor efectua în conformitate

cu reglementările legale în vigoare, în limita prevederilor bugetului aprobat Ministerului Agriculturii si Alimentatei.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii si alimentatiei,

Aurel Pană,

secretar de stat

Ministru de stat,

ministrul afacerilor externe,

Petre Roman

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 9 iunie 2000.

Nr. 480.

 

CONVENTIE

între Guvernul României si Guvernul Republicii Cehe privind cooperarea în domeniul protectiei plantelor si carantinei

 

            Guvernul României si Guvernul Republicii Cehe, denumite în continuare părti contractante,

            în dorinta de a stimula cooperarea bilaterală în domeniul protectiei plantelor si carantinei, pentru a proteja teritoriile statelor lor fată de introducerea si diseminarea organismelor dăunătoare reglementate si pentru a limita pierderile cauzate de acestea, precum si pentru a facilita comertul reciproc si schimburile de vegetale si de produse vegetale,

            luând în considerare principiile stabilite de Acordul Organizatiei Mondiale a Comertului asupra aplicării măsurilor sanitare si fitosanitare, precum si principiile carantinei vegetale legate de comertul international,

            au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

            Autoritătile competente ale statelor celor două părti contractante vor inspecta si vor supraveghea pe teritoriile proprii culturile agricole, pădurile, terenurile necultivate, produsele vegetale si alte articole reglementate, pentru depistarea organismelor dăunătoare reglementate.

 

ARTICOLUL 2

 

            Autoritătile competente ale statelor celor două părti contractante care coordonează si răspund de implementarea prezentei conventii sunt:

            - pentru partea română, Ministerul Agriculturii si Alimentatiei;

            - pentru partea cehă, Ministerul Agriculturii prin intermediul Administratiei Fitosanitare de Stat.

 

ARTICOLUL 3

 

            În scopul acestei conventii, termenii: organisme dăunătoare. organisme dăunătoare reglementate, articole reglementate, vegetale si produse vegetale vor fi întelesi în sensul care le-a fost dat în textul revizuit al Conventiei internationale pentru protectia vegetalelor (Roma, noiembrie 1977).

 

ARTICOLUL 4

 

            Autoritătile competente se vor informa reciproc, in scris, asupra schimbărilor semnificative în starea fitosanitară, cum ar fi aparitia si diseminarea pe teritoriile statelor lor a organismelor dăunătoare reglementate, care reprezintă un pericol deosebit pentru culturile agricole si forestiere si care sunt incluse în listele nationale cuprinzând organismele dăunătoare reglementate.

 

ARTICOLUL 5

 

            În vederea prevenirii introducerii si/sau diseminării de organisme dăunătoare reglementate pe teritoriul statului celeilalte părti contractante, exportul de vegetale sau de produse vegetale supuse inspectiei fitosanitare va fi însotit de un certificat fitosanitar elaborat conform modelului prevăzut în Conventia internatională pentru protectia vegetalelor, emis de autoritătile competente.

 

ARTICOLUL 6

 

            Certificatul fitosanitar nu exclude legitimitatea statului importator de a efectua inspectia fitosanitară si de a lua măsurile necesare (refuz de intrare, distrugere, dezinfectare, dezinsectie).

 

ARTICOLUL 7

 

            Dacă se constată prezenta organismelor dăunătoare reglementate, autoritatea competentă a statului importator va informa despre aceasta, cât mai curând posibil, autoritatea competentă a statului exportator.

            Dacă autoritatea competentă a statului importator decide că aceste vegetale si/sau produse vegetale pot fi importate cu conditia impunerii unor măsuri speciale fitosanitare (dezinfectie, dezinsectie, prelucrare imediată etc.), o asemenea decizie va fi comunicată cât mai curând posibil autoritătii competente a statului exportator.

 

ARTICOLUL 8

 

            Pentru a preveni introducerea organismelor dăunătoare reglementate părtile contractante, în conditiile respectării principiilor Acordului Organizatiei Mondiale a Comertului asupra aplicării măsurilor sanitare si fitosanitare (acordul S.P.S), au dreptul:

            - să limiteze sau să ceară conditii speciale referitoare la importul de vegetale si produse vegetale;

            - să interzică importul vegetalelor si produselor vegetale.

 

ARTICOLUL 9

 

            Autoritătile competente isi vor notifica reciproc punctele de intrare prin care este permis importul si/sau tranzitul de

vegetale si de produse vegetale care sunt supuse inspecjiei fitosanitare.

 

ARTICOLUL 10

 

            Cele două părti contractante, recunoscând utilitatea cooperării în domeniul stiintei si oportunitatea unificării, în limita posibilitătilor, a metodelor si măsurilor de protectie a plantelor, vor stimula această cooperare prin:

            - schimbul de informatii asupra stării fitosanitare a culturilor si pădurilor, asupra măsurilor folosite în lupta împotriva organismelor dăunătoare, precum si asupra rezultatelor obtinute;

            - schimbul de reglementări legale interne în domeniul protectiei plantelor si carantinei si de literatură de specialitate, oferind astfel celor două state o mai bună cunoastere în acest domeniu.

 

ARTICOLUL 11

 

            Pentru solutionarea problemelor practice privind implementarea prezentei conventii autoritătile competente vor organiza, dacă este nevoie, consultări comune.

            Aceste consultări vor fi organizate alternativ în România si în Republica Cehă. Locul si data acestor consultări vor fi stabilite de comun acord. Fiecare parte contractantă va acoperi costurile pentru propria sa delegatie, cu respectarea reglementărilor sale legale interne.

 

ARTICOLUL 12

 

            Pentru a grăbi transportul vegetalelor si al produselor vegetale si pentru a reduce riscul aparitiei organismelor dăunătoare reglementate, ori de câte ori este cazul, cu acordul celor două părti contractante, inspectiile fitosanitare pot fi efectuate de autoritătile competente ale statului unei părti contractante pe teritoriul statului celeilalte părti contractante.

            Autoritătile competente vor stabili prin acord special, pentru fiecare caz, conditiile acestor inspectii fitosanitare.

 

ARTICOLUL 13

 

            Părtile contractante îsi vor notifica reciproc listele cuprinzând organismele dăunătoare reglementate, precum ministrul agriculturii si alimentatiei si exigentele specifice de carantină (interdictii, restrictii, conditii fitosanitare) referitoare la importul vegetalelor si produselor vegetale.

            Orice modificări în prevederile mentionate mai sus vor fi notificate în scris celeilalte părti contractante, in timp util, înainte de intrarea în vigoare a modificărilor respective.

 

ARTICOLUL 14

 

            Orice dispută privind interpretarea sau implementarea prezentei conventii va fi rezolvată prin negocieri directe între părtile contractante.

 

ARTICOLUL 15

 

            Prevederile prezentei conventii nu afectează drepturile si obligatiile părtilor contractante care rezultă din alte acorduri internationale bilaterale sau multilaterale încheiate de acestea.

 

ARTICOLUL 16

 

            Prezenta conventie va intra în vigoare în a 30-a zi de la data ultimei notificări prin care părtile contractante se vor informa reciproc asupra îndeplinirii procedurilor interne legale necesare pentru intrarea sa în vigoare.

 

ARTICOLUL 17

 

            Prezenta conventie se încheie pe o perioadă de 5 ani, iar valabilitatea ei va fi extinsă automat pentru noi perioade de 5 ani, cu conditia ca nici una dintre părtile contractante să nu notifice celeilalte părti contractante, cu cel putin 6 luni, înainte, intentia sa de a o denunta.

            La data intrării în vigoare a prezentei conventi îsi încetează valabilitatea Acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Socialiste Cehoslovacia pentru cooperare în domeniul protectiei plantelor, semnat la Praga la 17 noiembrie 1967.

            Semnată la Bucuresti la 18 martie 1999, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, cehă si engleză, toate textele fiind egal autentice.

            În caz de divergente în interpretare, textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru Guvernul României,

Ioan Avram Muresan,

ministrul agriculturii si alimentatiei

Pentru Guvernul Republicii Cehe,

 jan fencl,

ministrul agriculturii

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unei suprafete de teren arabil din domeniul public al statului,

aflată în administrarea Statiunii de Cercetări Agricole Suceava, în domeniul public al municipiului Suceava

 

            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

            Art. 1. - Se aprobă trecerea suprafetei de 50.000 m2 teren arabil, având datele de identificare prevăzute în

anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Statiunii de Cercetări Agricole Suceava în domeniul public al municipiului Suceava, în scopul amenajării unui cimitir.

            Art. 2. - Predarea-preluarea terenului transmis potrivit art. 1 se va face pe bază de protocol incheiat între păriile interesate.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul functiei publice,

Vlad Rosca

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

p. Ministrul lucrărilor publice si amenajării teritoriului,

László Borbély,

secretar de stat

p. Ministrul agriculturii si alimentatiei,

Aurel Pană,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 iunie 2000.

Nr. 482.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului proprietate publică a statului, aflat în administrarea Statiunii de Cercetări Agricole Suceava, care se transmite în domeniul public al municipiului Suceava, în scopul amenajării unui cimitir

 

Locul unde este

situat terenul

Persoana juridică de la care se transmite terenul

Persoana iuridică la care se transmite terenul

Caracteristici tehnice si vecinătăti

Municipiul Suceava, judetul Suceava

Statul român

Municipiul Suceava

Teren în suprafată de 50.000 m2, situat în parcela cadastrală nr. 1.465/4, cu următoarele vecinătăti:

· N - drum comunal spre Lisaura

· E - teren agricol al Statiunii de Cercetări Agricole Suceava

· S - drum judetean Suceava-Basarei

· V - drum de acces spre cimitirul "Pacea”

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea, cu plată, a constructiilor, dotărilor si terenurilor aferente punctelor de trecere a frontierei Climăuti, Văscăuti, Izvoarele Sucevei, Ulma si Vicovu de Sus din proprietatea judetului Suceava si a comunelor Musenita, Izvoarele Sucevei, Uhma si Vicovu de Sus în proprietatea publică a statului si in administrarea Directiei Generale a Vămilor

 

            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 8 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

            Art. 1. - (1) Se aprobă trecerea, cu plată, a constructiilor, dotărilor si terenurilor aferente punctelor de trecere a frontierei Climăuti, Văscăuti, Izvoarele Sucevei, Ulma si Vicovu de Sus, având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 1 si 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, din proprietatea privată a judetului Suceava si a comunelor Musenita, Izvoarele Sucevei, Ulma si Vicovu de Sus în proprietatea publică a statului si în administrarea Directiei Generale a Vămilor.

            (2) Plata constructiilor, dotărilor si terenurilor prevăzute la alin. (1) se face de către Directia Generală a Vămilor din Fondul special pentru dezvoltarea si modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum si a celorlalte unităti vamale, potrivit prevederilor Legii nr. 8/1994, cu modificările ulterioare.

            Art. 2. - Transmiterea constructiilor, dotărilor si terenurilor aferente punctelor de trecere a frontierei Climăuti, Văscăuti, Izvoarele Sucevei, Ulma si Vicovu de Sus, prevăzute la art. 1, se face la valoarea actualizată.

            Art. 3. - Predarea-preluarea imobilelor prevâzute la art. 1 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul functiei publice,

Vlad Rosca

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 9 iunie 2000.

Nr. 483.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a constructiilor ce trec, cu plată, din proprietatea judetului Sucevei si a comunelor Musenita, Izvoarele Sucevei, Ulma si Vicovu de Sus în proprietatea publică a statului si în administrarea Directiei Generale a Vămilor

 

Denumirea punctului de trecere a frontierei

Adresa imobilelor care se transmit

Persoana juridică de la care se transmit imobilele

Persoana juridică la care se transmit imobilele

Caracteristicile  tehnice ale imobilelor

Valoarea care se transmite

(lei)

Punctul de trecere a frontierei Climăuti

Satul Climăuti, comuna Musenita, judetul Suceava

Judetul Suceava

Directia Generală a Vămilor

- Clădire – Ad=238,80 m2

- Împrejmuire – L=184,55 ml

1.556.000.000

Punctul de trecere a frontierei Văscăuti

Satul Văscăuti, comuna Musenita, judetul Suceava

Judetul Suceava

Directia Generală a Vămilor

- Clădire – Ad=224,29 m2

- Împrejmuire – L=153,25 ml

1.368.000.000

Punctul de trecere a frontierei Izvoarele Sucevei

Comuna Izvoarele Sucevei, judetul Suceava

Comuna Izvoarele Sucevei,

Directia Generală a Vămilor

- Clădire – Ad=174,20 m2

- Grup sanitar – Ad = 32,19 m2

- Copertină – Ad = 86,86 m2

- Împrejmuire – L=95,2 ml

1.942.000.000

Punctul de trecere a frontierei Ulma

Comuna Ulma, judetul Suceva

Comuna Ulma

Directia Generală a Vămilor

- Clădire – Ad=180,42 m2

- Grup sanitar – Ad = 35,28 m2

- Copertină – Ad = 86,67 m2

- Împrejmuire – L = 68,10 ml

2.450.000.000

Punctul de trecere a frontierei Vicovu de Sus

Comuna Vicovu de Sus, judetul Suceava

Comuna Vicovu de Sus

Directia Generală a Vămilor

- Clădire – Ad =193,04 m2

- Grup sanitar – Ad = 21,97 m2

- Copertină – Ad = 86,11 m2

- Împrejmuire – L =141,9 ml

2.363.258.000

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor ce trec, cu plată, din proprietatea comunelor Musenita, Izvoarele Sucevei, Ulma si Vicovu de Sus în proprietatea publică a statului si în administrarea Directiei Generale a Vămilor

 

Denumirea punctului de trecere a frontierei

Adresa imobilelor care se transmit

Persoana juridică de la care se transmit imobilele

Persoana juridică la care se transmit imobilele

Caracteristicile  tehnice ale imobilelor

Valoarea care se transmite

(lei)

Punctul de trecere a frontierei Climăuti

Satul Climăuti, comuna Musenita, judetul Suceava

Comuna Musenita

Directia Generală a Vămilor

Suprafata = 1.847 m2

29.990.000

Punctul de trecere a frontierei Văscăuti

Satul Văscăuti, comuna Musenita, judetul Suceava

Comuna Musenita

Directia Generală a Vămilor

Suprafata = 1.354 m2

33.823.000

Punctul de trecere a frontierei Izvoarele Sucevei

Comuna Izvoarele Sucevei, judetul Suceava

Comuna Izvoarele Sucevei,

Directia Generală a Vămilor

Suprafata = 548 m2

19.507.000

Punctul de trecere a frontierei Ulma

Comuna Ulma, judetul Suceva

Comuna Ulma

Directia Generală a Vămilor

Suprafata = 2.209 m2

55.181.000

Punctul de trecere a frontierei Vicovu de Sus

Comuna Vicovu de Sus, judetul Suceava

Comuna Vicovu de Sus

Directia Generală a Vămilor

Suprafata = 2.980 m2

117.241.000