MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XII - Nr. 283    LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Joi, 22 iunie 2000

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

76. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 12/1999 privind schimbul terenului în suprafată de 5.000 m2, situat în sos. Kiseleff, zona Piata Presei Libere, sectorul 1, Bucuresti - România, cu constructia si terenul aferent, situate în Dorotheenstrasse 62-66, Berlin - Republica Federală Germania

 

77. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 98/1999 privind protectia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective

 

78. - Ordonantă de urgentă privind regimul deseurilor

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ
pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 12/1999 privind schimbul terenului în suprafată de 5.000 m2, situat în sos. Kiseleff, zona Piata Presei Libere, sectorul 1, Bucuresti - România, cu constructia si
terenul aferent, situate în Dorotheenstrasse 62-66, Berlin - Republica Federală Germania

 

            În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,
            Guvernul României emite prezenta ordonantă de urgentă.
            Articol unic. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12/1999 privind schimbul terenului în suprafată de 5.000 m2, situat în Sos. Kiseleff, zona Piata Presei Libere, sectorul 1, Bucuresti - România, cu constructia si terenul aferent, situate în Dorotheenstrasse 62-66, Berlin - Republica Federală Germania, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 2 martie 1999, aprobată prin Legea nr. 202/1999, se modifică după cum urmează:
            1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
            "Art. 1. - (1) Se aprobă schimbul terenului în suprafată de 5.000 m2, situat în sos. Kiseleff, zona Piata Presei Libere, sectorul 1, Bucuresti România, conform planului topografic prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă, aflat în domeniul privat al statului si în administrarea Ministerului Afacerilor Externe, cu constructia si terenul aferent, situate în Dorotheenstrasse 62-66, Berlin - Republica Federală Germania, proprietatea firmei Tercon Bau GmbH Projecktentwicklung S.R.L. Bucuresti.
            (2) Schimbul se efectuează în scopul stabilirii sediului Ambasadei României în Berlin, iar contractul de schimb se va încheia între Ministerul Afacerilor Externe, în numele statului român, si firma Tercon Bau GmbH Projecktentwicklung - S.R.L. Bucuresti."
            2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
            "Art. 3. - Investitia pentru reconstructia spatiilor de întoarcere a tramvaielor si troleibuzelor, inclusiv anexele, va fi suportată de firma Tercon Bau GmbH Projecktentwicklung - S.R.L. Bucuresti, viitorul beneficiar al terenului prevăzut la art. 1."

 

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU
Contrasemnează:
Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,
Petre Roman

 

Bucuresti, 16 iunie 2000.
Nr. 76.

 

ANEXĂ

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 98/1999 privind protectia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective

 

            În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,
            Guvernul României emite prezenta ordonantă de urgentă.
            Art. I. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 98/1999 privind protectia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 29 iunie 1999, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 33 va avea următorul cuprins:
            "Art. 33. - Sumele de bani reprezentând plăti compensatorii se plătesc în rate egale lunare."
            2. Articolele 34-38 se abrogă.
            3. Articolul 39 va avea următorul cuprins:
            "Art. 39. - Dreptul beneficiarului la plata compensatorie încetează la data reîncadrării în unitatea din care a fost disponibilizat sau la o altă unitate."
            4. Articolul 41 se abrogă.
            5. Articolul 42 va avea următorul cuprins:
            "Art. 42. - (1) Societătile comerciale, societătile si companiile nationale, precum si regiile autonome sau alte unităti aflate sub autoritatea administratiei publice centrale sau locale pot acorda persoanelor disponibilizate prin concedieri colective, din fondul de salarii, compensatii bănesti individuale, în conditiile si în cuantumurile prevăzute în contractele colective de muncă.
            (2) În cursul anului 2000 regiile autonome, societătile si companiile nationale si unele societăti comerciale cu capital majoritar de stat, prevăzute în anexele nr. 1 si 2 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 58/2000 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei salariale si financiare în regiile autonome, societătile si companiile nationale si în unele societăti comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 2000, nu pot acorda compensatii bănesti individuale în conditiile prevăzute la alin. (1)."
            6. Alineatul (1) al articolului 45 va avea următorul cuprins:
            "Art. 45. - (1) Persoanele disponibilizate prin concedieri colective beneficiază de vechime în muncă în perioada pentru care primesc plăti compensatorii, până la reîncadrare cu contract individual de muncă sau până la data prezentării dovezilor că au utilizat     sumele potrivit scopului pentru care le-au solicitat."
            7. Articolul 46 se completează cu alineatele (4) si (5) cu următorul cuprins:
            "(4) De serviciile de preconcediere colectivă pot beneficia, la cerere, si persoanele disponibilizate prin concedieri colective, prevăzute la art. 42.
            (5) Angajatorii persoanelor prevăzute la alin. (4) vor comunica în scris agentiilor pentru ocupare si formare profesională judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, în termen de 5 zile de la acordarea preavizului, lista cuprinzând persoanele care au solicitat servicii de preconcediere colectivă."
            8. Sectiunea a III-a "Măsuri pentru stimularea societătilor comerciale aflate în procesul de restructurare" si articolele 51-54 se abrogă.
            9. La articolul 60 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:
            "a) încălcarea prevederilor art. 25 si 32 se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 15.000.000 lei;"
            10. Articolele 61, 62 si punctul 3 al articolului 63 se abrogă.
            Art. II. - Litera h) a alineatului (1) al articolului 4 din Legea nr. 145/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesională se modifică si va avea următorul cuprins:
            "h) aprobă programele de restructurare pentru societătile comerciale la care actionarii sunt persoane fizice sau juridice, altele decât statul, si care detin drepturi de proprietate asupra unui pachet de actiuni reprezentând mai mult de două treimi din totalul drepturilor de vot în adunarea generală."

Art. III. - (1) De la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă beneficiază de plăti compensatorii acordate din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj numai persoanele disponibilizate prin concedieri colective din unitătile prevăzute în Planul de restructurare în vederea aplicării Programului de restructurare a întreprinderilor si de reconversie profesională (RICOP), cuprinse în anexă.

(2) De la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă nu se mai acordă plăti compensatorii din bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj persoanelor disponibilizate prin concedieri colective în cadrul programelor de restructurare, reorganizare, închidere operatională partială sau totală a activitătii, privatizare ori lichidare, aprobate după ceastă
dată, cu exceptia persoanelor prevăzute la alin. (1).

(3) Plătile compensatorii, ajutorul de somaj sau alocatia de sprijin, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, vor fi acordate în continuare din sursele, în cuantumurile, pe duratele, în succesiunea si în conditiile stabilite prin actele normative care au reglementat aceste drepturi.

(4) În sensul prevederilor alin. (3), plătile compensatorii, ajutorul de somaj sau alocatia de sprijin aflate în derulare reprezintă:

a) plătile care au început înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă si care continuă si după această dată;

b) plătile ale căror cuantumuri au fost stabilite înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, iar punerea în plată a acestora se face după intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă;

c) plătile cuvenite persoanelor disponibilizate prin concedieri colective după data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, dacă programele de restructurare, reorganizare, închidere operatională partială sau totală a activitătii, privatizare ori lichidare au fost aprobate înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, cu conditia ca desfacerea contractelor individuale de muncă ale acestor salariati să fie făcută în termen de 60 de zile de la data aprobării programelor mentionate mai sus sau, după caz, în termenul de 60 de zile prevăzut la art. 23 lit. d) din Ordonanta de

urgentă a Guvernului nr. 98/1999, cu modificările si completările ulterioare;

d) plătile cuvenite persoanelor care urmează să fie disponibilizate prin concedieri colective în etape, în baza unor programe de restructurare sau privatizare aprobate înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, care au prevăzute etape de disponibilizare ce se derulează după această dată;

e) plătile compensatorii acordate în două transe, din care prima transă a fost plătită înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă;

f) plătile compensatorii stabilite prin hotărârile judecătoresti rămase definitive si irevocabile, în cadrul proceselor care au început înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. IV. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă actele normative prevăzute la lit. B din anexa la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 98/1999, cu modificările si completările ulterioare, cu exceptia prevederilor care reglementează plătile compensatorii acordate în baza programelor aprobate anterior acestei date, aflate în derulare, care îsi
vor înceta aplicabilitatea la expirarea perioadei de plată a acestora.

            Art. V. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 98/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 29 iunie 1999, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, se va republica, după aprobarea prin lege, în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. VI. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă prevederile articolelor 29, 32-37, 39, 40, 44, 45 si 49 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 98/1999 privind protectia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 624/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 376 din 6 august 1999, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU
Contrasemnează:
Ministrul muncii si protectiei sociale,

Smaranda Dobrescu
Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes


Bucuresti, 16 iunie 2000.

Nr. 77.

 

ANEXĂ


LISTA
cuprinzând unitătile prevăzute în Planul de restructurare în
vederea aplicării Programului de restructurare a întreprinderilor si
de reconversie profesională (RICOP)

 

Nr.

crt.

Societatea comercială

Localitatea

Judetul

Zona RICOP nr. 1: Bacău, Iasi, Neamt, Vaslui

1.

CHIMCOMPLEX

Onesti

Bacău

2.

AEROSTAR

Bacău

Bacău

3.

RAFO

Onesti

Bacău

4.

CAROM

Onesti

Bacău

5.

STOFE BUHUSI

Buhusi

Bacău

6.

COMTOM

Tomesti

Iasi

7.

FORTUS

Iasi

Iasi

8.

TEROM

Iasi

Iasi

9.

NICOLINA

Iasi

Iasi

10.

ANTIBIOTICE

Rediu

Iasi

11.

PETROTUB

Cordun

Neamt

12.

FIBREX

Săvinesti

Neamt

13.

MOLDOSIN

Vaslui

Vaslui

14.

RULMENTI

Bârlad

Vaslui

Zona RICOP nr. 2: Brăila, Buzău, Galati

1.

CELHART DONARIS

Brăila

Brăila

2.

ROTEC

Buzău

Buzău

3.

CORD

Buzău

Buzău

4.

I.C.M.R.S.

Galati

Galati

5.

SIDEX

Galati

Galati

6.

INTFOR

Galati

Galati

7.Zona RICOP Nr. 3: Arges, Dâmbovita, Teleorman, Prahova

1.

ARGESANA

Pitesti

Arges

2.

ARO

Câmpulung

Arges

3.

U.P.E.T.

Târgoviste

Dâmbovita

4.

C.O.S.T.

Târgoviste

Dâmbovita

5.

S.A.R.O

Târgoviste

Dâmbovita

6.

SOCIETATEA NATIONALĂ "ROMARM" - S.A., Sucursala Moreni

Moreni

Dâmbovita

7.

SOCIETATEA NATIONALĂ "ROMARM" - S.A., Sucursala Mija

Ion Luca Caragiale

Dâmbovita

8.

ELSID

Titu

Dâmbovita

9.

TURNU

Teleorman

Turnu Măgurele

10.

ROVA

Teleorman

Rosiori de Vede

11.

ELECTROTURIS

Teleorman

Turnu Măgurele

12.

SOCIETATEA NATONALĂ "ROMARM" - S.A., Filiala Societatea Comercială Plopeni" - S.A.

Plopeni

Prahova

Zona RICOP nr. 4: Dolj, Gorj, Olt, Hunedoara, Vâlcea, Alba

1.

I.U.G.

Craiova

Dolj

2.

2. M.A.T.

Craiova

Dolj

3.

3. ELECTROPUTERE

Craiova

Dolj

4.

4. SOCIETATEA NATIONALĂ "ROMARM" - S.A., Sucursala Filiasi

Filiasi

Dolj

5.

5. BIOSIN

Calafat

Dolj

6.

6. TRANSPORT PRESTĂRI SERVICII
CU UTILAJE TERASIERE R

Rovinari

Gorj

7.

7. TRANSPORT PRESTĂRI SERVICII CU UTILAJE TERASIERE M

Motru

Gorj

8.

ELECTROCARBON

Slatina

Olt

9.

RULMENT

Slatina

Olt

10.

ALRO

Slatina

Olt

11.

ROMVAG

Caracal

Olt

12.

CORAPET

Corabia

Olt

13.

ALPROM

Slatina

Olt

14.

UMIROM

Petrosani

Hunedoara

15.

SIDERURGICA

Hunedoara

Hunedoara

16.

SIDERMET

 Călan

Hunedoara

17.

SOCIETATEA NATIONALĂ "ROMARM" - S.A., Sucursala Orăstie

Orăstie

Hunedoara

18.

UZINELE SODICE GOVORA

Râmnicu Vâlcea

Vâlcea

19.

C.E.T. GOVORA

Râmnicu Vâlcea

Vâlcea

20.

SOCIETATEA NATIONALĂ "ROMARM" - S.A., Sucursala Băbeni

Băbeni

Vâlcea

21.

SOCIETATEA NATIONALĂ „ROMARM" - S.A., Sucursala Drăgăsani

Drăgăsani

Vâlcea

22.

SOCIETATEA NATIONALĂ"ROMARM" - S.A., Filiala Societatea Comercială "Cugir" - S.A.

Cugir

Alba

Zona RICOP nr. 5: Brasov, Covasna

1.

NITRAMONIA

Făgăras

Brasov

2.

ELECTROPRECIZIA

Săcele

Brasov

3.

CELOHART

Zărnesti

Brasov

4.

BRAFOR

Brasov

Brasov

5.

TRACTORUL

Brasov

Brasov

6.

RULMENTUL

Brasov

Brasov

7.

ROMAN

Brasov

Brasov

8.

I.A.R.

Ghimbav

Brasov

9.

HIDROMECANICA

Brasov

Brasov

10.

VIROMET

Victoria

Brasov

11.

SOCIETATEA NATIONALĂ"ROMARM" - S.A., Filiala Societatea Comercială "TOHAN" - S.A.

Zărnesti

Brasov

12.

SOCIETATEA NATIONALĂ "ROMARM" - S.A., Filiala Societatea Comercială "CARFIL" - S.A.

Brasov

Brasov

13.

SOCIETATEA NATIONALĂ "ROMARM" - S.A., Sucursala "Metrom

Brasov

Brasov

14.

FABRICA DE SCULE RÂSNOV

Râsnov

Brasov

15.

COLOROM

Codlea

Brasov

16.

SUBANSAMBLE AUTO

Sfântu Gheorghe

Covasna

17.

M.T.S.

Târgu Secuiesc

Covasna

 

GUVERNUL ROMÂNIEI


ORDONANTĂ DE URGENTĂ
privind regimul deseurilor
 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României si ale  art. 89 lit. a) si b) din Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicată,

Guvernul României emite prezenta ordonantă de urgentă.


CAPITOLUL I
Dispozitii generale

 

Art. 1. - Obiectul prezentei ordonante de urgentă îl constituie reglementarea activitătilor de gestionare a deseurilor în conditii de protectie a sănătătii populatiei si a mediului înconjurător.

Art. 2. - Se exceptează de la prevederile prezentei ordonante de urgentă:

a) efluentii gazosi emisi în atmosferă;

b) deseurile pentru care există sau urmează să fie elaborate alte reglementări, cum sunt: deseurile radioactive; deseurile care rezultă în urma prospectării, extractiei, tratării si depozitării resurselor minerale, precum si cele rezultate din exploatarea carierelor; cadavrele animalelor si deseurile rezultate din cresterea păsărilor si a animalelor si alte substante naturale si nepericuloase utilizate în agricultură; apele uzate, mai putin deseurile în stare lichidă; explozibilii expirati.

Art. 3. - La baza gestionării deseurilor stau următoarele principii generale:

a) principiul utilizării numai a proceselor si metodelor de gestionare a deseurilor care nu pun în pericol sănătatea populatiei si a mediului înconjurător;

b) principiul "poluatorul plăteste";

c) principiul responsabilitătii producătorului;

d) principiul utilizării celor mai bune tehnici disponibile, fără antrenarea unor costuri excesive.

Art. 4. - Semnificatia termenilor specifici utilizati în prezenta ordonantă de urgentă este prezentată în anexa nr. I A.


CAPITOLUL II
Gestionarea deseurilor

SECTIUNEA 1
Conditii generale privind gestionarea deseurilor

 

Art. 5. - (1) Gestionarea deseurilor are în vedere utilizarea proceselor si a metodelor care nu pun în pericol sănătatea populatiei si a mediului înconjurător, iar autoritătile competente autorizează si controlează activitătile de valorificare si eliminare a deseurilor, urmărind ca acestea:

a) să nu prezinte riscuri pentru sănătatea populatiei si pentru apă, aer, sol, faună sau vegetatie;

b) să nu producă poluare fonică sau miros neplăcut;

c) să nu afecteze peisajele sau zonele protejate.

(2) Se interzice persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate să desfăsoare activităti independente si persoanelor juridice abandonarea, înlăturarea sau eliminarea necontrolată a deseurilor, precum si orice alte operatiuni neautorizate,
efectuate cu acestea.

Art. 6. - Autoritătile competente stabilesc măsurile corespunzătoare pentru:

1. prevenirea generării deseurilor si a efectelor nocive ale acestora, prin:

a) dezvoltarea de tehnologii curate si economice în utilizarea resurselor naturale;

b) dezvoltarea tehnică si comercializarea de produse astfel proiectate încât, prin caracteristicile lor de fabricatie, prin utilizarea si prin eliminarea lor după utilizare, acestea să nu contribuie sau să contribuie în măsură cât mai mică la cresterea riscului de poluare si a gradului de nocivitate a deseurilor;

c) dezvoltarea de tehnici adecvate pentru eliminarea sau neutralizarea substantelor periculoase continute în deseurile destinate valorificării;

2. valorificarea deseurilor prin reciclare, reutilizare sau prin orice alt proces care vizează obtinerea de materii prime secundare sau utilizarea unor categorii de deseuri ca sursă de energie.

Art. 7. - (1) Autoritătile competente adoptă măsurile necesare în vederea creării, la nivel national, a unui sistem adecvat si integrat al instalatiilor de eliminare a deseurilor, tinând seama de cele mai bune tehnologii disponibile care nu implică costuri excesive. Acest sistem trebuie să asigure eliminarea deseurilor la nivel national si să îsi îndeplinească scopul la nivel local, tinând seama de conditiile geografice si de necesitatea unor instalatii specifice pentru anumite tipuri de deseuri.

(2) Sistemul mentionat la alin. (1) trebuie să permită eliminarea deseurilor prin instalatii specifice si prin intermediul celor mai adecvate metode si tehnologii, care să asigure un nivel ridicat de protectie a sănătătii populatiei si a mediului.

Art. 8. - (1) În vederea atingerii obiectivelor mentionate la art. 5-7, autoritătile competente sunt obligate să elaboreze planuri de gestionare a deseurilor atât la nivel local, cât si la nivel national. La elaborarea planurilor de gestionare a deseurilor se are în vedere ca acestea să contină:

a) în mod obligatoriu, informatii referitoare la:

- tipurile, cantitătile si originea deseurilor care urmează să fie valorificate sau eliminate;

- măsuri specifice pentru categorii speciale de deseuri;

- zone si instalatii de valorificare sau de eliminare a deseurilor;

b) după caz, informatii cu privire la:

- persoanele fizice autorizate să desfăsoare activităti independente sau la persoane juridice, împuternicite cu gestionarea deseurilor;

- costurile estimative ale operatiunilor de valorificare si eliminare a deseurilor;

- măsuri pentru încurajarea rationalizării colectării, sortării si tratării deseurilor.

(2) Pe baza Planului national de gestionare a deseurilor autoritătile competente elaborează reglementările necesare pentru prevenirea circulatiei deseurilor, care nu este în concordantă cu prevederile acestuia.

Art. 9. - (1) Autoritătile competente adoptă măsurile necesare pentru ca toti producătorii sau detinătorii de deseuri, persoane juridice, să asigure prin mijloace proprii valorificarea sau eliminarea deseurilor ori să asigure predarea deseurilor proprii unei unităti autorizate, în vederea valorificării sau eliminării acestora.

(2) Autorizarea pentru activităti economice si sociale cu impact asupra mediului de către autoritătile competente pentru protectia mediului este conditionată de îndeplinirea de către producătorii sau detinătorii de deseuri a cerintelor mentionate la alin. (1).

Art. 10. - (1) Costurile aferente activitătilor de colectare, transport, depozitare, valorificare sau de eliminare a deseurilor se suportă de:

a) detinătorul de deseuri care încredintează deseurile unei unităti specializate;
b) detinătorul anterior al deseurilor sau producătorul de produse care generează deseuri.

(2) Costurile prevăzute la alin. (1) se acoperă:

a) direct sau printr-un contract încheiat cu unităti specializate în colectarea, transportul, depozitarea, valorificarea sau eliminarea deseurilor;

b) printr-un sistem fiscal de taxe prevăzut în Legea*) privind Fondul pentru mediu.


*) Legea nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 din 11 mai 2000.

Art. 11. - (1) Unitătile care efectuează operatiuni de valorificare sau de eliminare a deseurilor specificate în anexele nr. II A si, respectiv, II B trebuie să fie supuse procedurii de autorizare de mediu, specifice pentru desfăsurarea acestor activităti.

(2) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă autoritătile competente completează procedura de autorizare pentru activitătile sociale si economice cu impact asupra mediului cu procedura specifică activitătilor de valorificare si eliminare a deseurilor.

(3) Autoritătile pentru protectia mediului aplică procedura de autorizare specifică activitătilor de valorificare si eliminare a deseurilor si emit acorduri de mediu pentru investitiile destinate acestor activităti si autorizatii de mediu pentru desfăsurarea activitătilor de valorificare si eliminare a deseurilor.

(4) Acordurile si autorizatiile de mediu pentru desfăsurarea activitătilor de valorificare si eliminare a deseurilor se emit pe o perioadă de maximum 5 ani. La primirea solicitărilor pentru emiterea acordurilor si a autorizatiilor autoritătile pentru protectia mediului pot stabili conditii si obligatii pentru conformarea acestor activităti cu cerintele specifice protectiei mediului sau pot respinge aceste solicitări, dacă metoda de eliminare este considerată inacceptabilă din punct de vedere al sănătătii

populatiei si protectiei mediului.

(5) Acordul si/sau autorizatia de mediu contin, în mod obligatoriu:

a) tipurile si cantitătile de deseuri;

b) cerintele tehnice;

c) măsurile de sigurantă care trebuie luate;

d) amplasamentele de valorificare sau eliminare a deseurilor;

e) metodele de tratare, valorificare si eliminare a deseurilor.

Art. 12. - (1) Sunt exceptate de la cerinta autorizării specifice activitătilor de valorificare si eliminare a deseurilor mentionate în art. 11:

a) unitătile care asigură eliminarea propriilor deseuri la locurile de producere fără să afecteze sănătatea populatiei sau calitatea mediului;

b) unitătile care valorifică integral deseurile fără să afecteze sănătatea populatiei sau calitatea mediului.

(2) Exceptia mentionată la alin. (1) se aplică dacă:

a) unitătile au obtinut deja, pentru alt profil de activitate decât valorificarea sau eliminarea deseurilor, acordul si/sau autorizatia de mediu în conformitate cu prevederile Legii protectiei mediului nr. 137/1995 si dacă în acestea se specifică tipurile si cantitătile de deseuri, precum si conditiile impuse în vederea desfăsurării activitătilor legate de aceste deseuri;

b) tipurile, cantitătile de deseuri si metodele de valorificare sau eliminare a acestora respectă dispozitiile art. 5.

Art. 13. - (1) Unitătile care asigură, cu titlu profesional, colectarea sau transportul deseurilor, precum si cele care intermediază eliminarea sau valorificarea deseurilor pentru terti nu sunt supuse procedurii de autorizare specifice

activitătilor de valorificare si eliminare a deseurilor, acestea urmând să transmită autoritătilor competente informări privind operatiunile efectuate.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul deseurilor periculoase.

Art. 14. - Unitătile specificate la art. 11 si 13 sunt supuse periodic controalelor autoritătilor competente în a căror rază teritorială îsi desfăsoară activitatea.

Art. 15. - Unitătile care se încadrează în prevederile art. 11 si 13, precum si producătorii de deseuri, persoane juridice, au obligatia:

a) să elaboreze, în conformitate cu Catalogul european al deseurilor, adoptat prin hotărâre a Guvernului, un registru de evidentă a cantitătii, naturii, originii si, atunci când este cazul, a destinatiei, frecventei de colectare, mijloacelor de transport si metodei de tratare a deseurilor mentionate în anexa nr. I B si, respectiv, în anexele nr. II A si II B, precum si alte informatii solicitate de autoritătile competente. Aceste evidente trebuie păstrate pe o durată de 3 ani;

b) să pună la dispozitie autoritătilor competente, la cerere, informatiile mentionate la lit. a).

 

SECTUNEA a 2-a

Gestionarea deseurilor periculoase

 

Art. 16. - (1) Autoritătile competente întocmesc lista cuprinzând deseurile periculoase în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă. Lista se elaborează pe baza categoriilor sau tipurilor generice de

deseuri periculoase, prezentate în anexa nr. I C, si a constituentilor acestor deseuri, prezentati în anexa nr. I D, constituenti care fac ca aceste deseuri să fie periculoase atunci când au proprietătile descrise în anexa nr. I E.

Lista cuprinzând deseurile periculoase, precum si actualizarea periodică a acesteia se vor aproba prin hotărâre a Guvernului.

(2) Deseurile periculoase se identifică si se înregistrează la fiecare loc de producere, de descărcare sau de depozitare.

(3) Unitătile care produc, valorifică, colectează sau transportă deseuri periculoase trebuie să asigure conditiile necesare în vederea depozitării separate a diferitelor categorii de deseuri periculoase, în functie de proprietătile fizico-chimice, de compatibilităti si de natura substantelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deseuri în caz de incendiu.

Se interzice amestecul diferitelor categorii de deseuri periculoase, precum si al deseurilor periculoase cu deseuri nepericuloase, cu exceptia situatiilor mentionate în alin. (4).

(4) În scopul asigurării securitătii operatiunilor de valorificare si eliminare, amestecul de deseuri periculoase cu alte deseuri, substante sau materiale se poate face numai cu acordul autoritătilor competente si doar în situatiile în care

sunt respectate conditiile precizate în art. 5.

(5) În situatiile în care deseurile periculoase sunt deja amestecate cu alte deseuri, substante sau materiale, separarea trebuie să fie efectuată dacă este fezabilă tehnic si economic si dacă este necesară pentru respectarea prevederilor art. 5.

Art. 17. - (1) În termen de 90 de zile de la aprobarea listei cuprinzând deseurile periculoase autoritătile competente adoptă norme corespunzătoare pentru ambalarea si etichetarea deseurilor periculoase, în cursul colectării, transportului si depozitării temporare, conform normelor internationale în vigoare.

(2) Controlul privind colectarea si operatiunile de transport în cazul deseurilor periculoase se efectuează de către organismele abilitate prin lege si are în vedere, în mod deosebit, orginea si destinatia unor astfel de deseuri.

(3) În cazul în care deseurile periculoase sunt transportate dintr-un loc în altul transportul trebuie să fie însotit de un formular de identificare tipizat. Modelul acestui formular se aprobă prin ordin comun al autoritătii centrale pentru transporturi si al autoritătii centrale pentru protectia mediului, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. 18. - În cadrul planurilor de gestionare a deseurilor, stabilite conform prevederilor art. 8, autoritătile competente stabilesc sectiuni speciale pentru gestionarea deseurilor periculoase.

 

CAPITOLUL III

Obligatii în domeniul gestionării deseurilor

SECTIUNEA 1

Obligatiile producătorilor de deseuri

 

Art. 19. - Producătorii de deseuri, precum si unitătile specializate în conceperea si proiectarea activitătilor ce pot genera deseuri au următoarele obligatii:

a) să adopte, încă de la faza de conceptie si proiectare a unui produs, solutiile si tehnologiile de eliminare sau de diminuare la minimum posibil a producerii deseurilor;

b) să ia măsurile necesare de reducere la minimum a cantitătilor de deseuri rezultate din activitătile existente;

c) să nu pună în circulatie produse, dacă nu există posibilitatea eliminării acestora ca deseuri, în conditiile respectării prevederilor art. 5;

d) să conceapă si să proiecteze tehnologiile si activitătile specifice, astfel încât să se reducă la minimum posibil cantitatea de deseuri generată de aceste tehnologii;

e) să ambaleze produsele în mod corespunzător, pentru a preveni deteriorarea si transformarea acestora în deseuri;

f) să evite formarea unor stocuri de materii prime, materiale auxiliare, produse si subproduse ce se pot deteriora ori pot deveni deseuri ca urmare a depăsirii termenului de valabilitate;

g) să valorifice în totalitate, dacă este posibil din punct de vedere tehnic si economic, subprodusele rezultate din procesele tehnologice;

h) să nu amestece diferitele categorii de deseuri periculoase sau deseuri periculoase cu deseuri nepericuloase, cu exceptia prevederilor art. 16 alin. (4);

i) să asigure echipamente de protectie si de lucru adecvate operatiunilor aferente gestionării deseurilor în conditii de securitate a muncii;

j) să nu genereze fenomene de poluare prin descărcări necontrolate de deseuri în mediu;

k) să ia măsurile necesare astfel încât eliminarea deseurilor să se facă în conditii de respectare a reglementărilor privind protectia populatiei si a mediului;

l) să nu abandoneze deseurile si să nu le depoziteze în locuri neautorizate;

m) să separe deseurile înainte de colectare, în vederea valorificării sau eliminării acestora;

n) să desemneze o persoană, din rândul angajatilor proprii, care să urmărească si să asigure îndeplinirea obligatiilor prevăzute de lege în sarcina producătorilor de deseuri.

Art. 20. - Producătorii si detinătorii de deseuri periculoase au obligatia să elaboreze, în conditiile legii, planuri de interventie pentru situatii accidentale si să asigure conditiile de aplicare a acestora.

Art. 21. - (1) Producătorii si detinătorii de deseuri au obligatia să asigure valorificarea sau eliminarea deseurilor prin mijloace proprii sau prin predarea deseurilor proprii unor unităti autorizate, în vederea valorificării sau eliminării acestora.

(2) Producătorii si detinătorii de deseuri îsi organizează sistemul propriu de eliminare a deseurilor, dacă deseurile nu pot fi preluate de unităti specializate din sistemul organizat în acest scop, conform prevederilor art. 7.

 

SECTIUNEA a 2-a

Obligatiile transportatorilor de deseuri

 

Art. 22. - (1) Operatorii de transport specializati pentru transportul urban de deseuri trebuie să fie autorizati de autoritătile administratiei publice locale si de autoritătile pentru protectia mediului. În cazul în care se efectuează

transporturi interurbane sau internationale de deseuri operatorul de transport rutier trebuie să mai detină si licentă de transport pentru mărfuri periculoase, emisă de Ministerul Transporturilor.

(2) Pentru transportul feroviar, naval sau aerian al deseurilor operatorii de transport trebuie să respecte reglementările emise de Ministerul Transporturilor si de Ministerul Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului.

Art. 23. - Operatorii de transport de deseuri au următoarele obligatii:

a) să utilizeze numai mijloace de transport adecvate naturii deseurilor transportate, care să nu permită împrăstierea deseurilor si emanatii de noxe în timpul transportului, astfel încât să fie respectate normele privind sănătatea populatiei si a mediului înconjurător;

b) să asigure instruirea personalului pentru transportul deseurilor în conditii de sigurantă si pentru interventie în cazul unor defectiuni sau accidente;

c) să detină toate documentele necesare de însotire a deseurilor transportate, din care să rezulte detinătorul, estinatarul, tipurile de deseuri, locul de încărcare, locul de destinatie si, după caz, cantitatea de deseuri transportate si codificarea acestora conform legii;

d) să nu abandoneze deseurile pe traseu;

e) să respecte pentru transportul deseurilor periculoase reglementările specifice transportului de mărfuri periculoase cu aceleasi caracteristici;

f) să folosească traseele cele mai scurte si/sau cu cel mai redus risc pentru sănătatea populatiei si a mediului si care au fost aprobate de autoritătile competente;

g) să posede dotarea tehnică necesară pentru interventie în cazul unor accidente sau defectiuni apărute în timpul transportării deseurilor periculoase sau, în cazul în care nu detin dotarea tehnică si de personal corespunzătoare, să asigure

acest lucru prin unităti specializate;

h) să anunte autoritătile pentru protectia mediului despre orice transport de deseuri periculoase, înaintea efectuării acestuia, precum si unitătile de pompieri, în cazul transportului deseurilor cu pericol de incendiu sau explozie.

Art. 24. - Transporturile internationale de deseuri se fac cu respectarea conventiilor internationale la care România este parte.

 

SECTIUNEA a 3-a

Obligatiile operatorilor în domeniul valorificării si eliminării deseurilor

 

Art. 25. - Unitătile care valorifică deseurile au următoarele obligatii:

a) să detină spatii special amenajate pentru depozitarea temporară a deseurilor, în conditiile prevăzute la art. 5;

b) să evite formarea de stocuri de deseuri ce urmează să fie valorificate, precum si de produse rezultate în urma valorificării, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezintă riscuri de incendiu fată de vecinătăti;

c) să folosească tehnologii si instalatii omologate pentru valorificarea deseurilor;

d) să supună eliminării finale reziduurile rezultate din valorificarea deseurilor.

Art. 26. - Unitătile care elimină deseurile au următoarele obligatii:

a) să asigure eliminarea, în totalitate si în timp util, a deseurilor care le sunt încredintate;

b) să folosească tehnologii si instalatii omologate pentru eliminarea deseurilor;

c) să amplaseze si să amenajeze depozitul final de deseuri într-un spatiu si în conditii corespunzătoare, conform prevederilor art. 5 si numai cu acordul autoritătilor competente;

d) să introducă în depozitul final numai deseurile permise de autoritătile competente si să respecte tehnologia de depozitare aprobată de acestea;

e) să supravegheze permanent modul de depozitare finală a deseurilor sub aspectul stabilitătii si etanseitătii si să efectueze măsurătorile necesare stabilite de autoritătile competente pentru exploatarea în conditii de sigurantă a depozitelor respective;

f) să exploateze la parametrii proiectati instalatiile de depoluare cu care sunt dotate si să se doteze cu instalatii pentru depoluare, acolo unde acestea lipsesc;

g) să execute lucrările de reconstructie ecologică si de încadrare în peisajul zonei, impuse de autoritătile competente, si să organizeze supravegherea în continuare a depozitelor după sistarea depunerii deseurilor;

h) să supravegheze activitătile de eliminare a deseurilor si să execute controlul si monitorizarea emisiilor si imisiilor de poluanti, prin laboratorul propriu sau în colaborare cu alte laboratoare atestate de autoritătile competente.

 

SECTUNEA a 4-a

Alte obligatii ale persoanelor fizice, ale persoanelor fizice autorizate să desfăsoare activităti independente si ale persoanelor juridice

 

Art. 27. - Persoanele fizice au următoarele obligatii:

a) să depună separat deseurile si ambalajele reciclabile, acolo unde există recipiente special destinate acestui scop;

b) să nu abandoneze si să nu depoziteze deseurile în afara locurilor destinate acestui scop;

c) să valorifice integral deseurile combustibile si degradabile biologic, rezultate în gospodăriile din mediul rural, iar pe cele nerecuperabile să le depună în depozitul final de deseuri al localitătii.

Art. 28. - Persoanele fizice autorizate să desfăsoare activităti independente si persoanele juridice din a căror activitate rezultă deseuri si care transportă, elimină, importă, exportă si execută tranzit de deseuri au, pe lângă obligatiile mentionate în cuprinsul sectiunilor 1-3 din prezentul capitol, si următoarele obligatii:

a) să execute lucrările si să desfăsoare activitătile numai după obtinerea acordurilor si autorizatiilor prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă si cu respectarea strictă a acestora;

b) să returneze în tara exportatoare deseurile introduse ilegal în tară. Deseurile importate, pierdute ori abandonate în timpul transportului pe teritoriul României, precum si produsele importate care au devenit deseuri în timpul

transportului sau vămuirii prin depăsirea termenului de valabilitate, se returnează în tara exportatoare, iar costul operatiunii se suportă de cei vinovati;

c) să se asigure la exportul de deseuri că s-au respectat toate obligatiile internationale si că tara destinatară acceptă deseurile exportate din România; costul returnării deseurilor exportate se suportă de cei vinovati;

d) să asigure colectarea, transportul si eliminarea produselor proprii sau achizitionate care au devenit deseuri prin depăsirea termenului de valabilitate sau ca urmare a unei gestionări defectuoase a produselor si să suporte costurile aferente;

e) să realizeze lucrările de refacere a mediului deteriorat de deseuri, impuse de autoritătile competente;

f) să suporte costul pagubelor aduse populatiei, agentilor economici si institutiilor prin gestionarea defectuoasă a deseurilor;

g) să tină o evidentă strictă a producerii, transportului, valorificării si eliminării deseurilor, în conformitate cu prevederile art. 15 lit. a);

h) să anunte autoritătile sanitare, pe cele de protectia mediului si consiliile locale, ori de câte ori intervin modificări în producerea, transportul si eliminarea deseurilor.

 

CAPITOLUL IV

Comertul international si tranzitul cu deseuri

 

Art. 29. - Importul în România de deseuri de orice natură, în stare brută sau prelucrată, este interzis.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), importul de deseuri este permis numai cu aprobarea autoritătilor competente si numai dacă deseurile reprezintă o bază de materii prime secundare deficitare, pentru care în România există

capacităti suficiente de prelucrare, dotate cu instalatiile necesare pentru protectia mediului.

Art. 30. - Producătorii si detinătorii de deseuri periculoase pot elimina aceste deseuri în alte tări care dispun de tehnologie adecvată si care acceptă să efectueze asemenea operatiuni.

Art. 31. - Exportul de deseuri se poate face numai cu respectarea reglementărilor legale în vigoare, cu aprobarea autoritătilor competente desemnate de tara importatoare, precum si cu respectarea prevederilor conventiilor internationale la care România este parte.

Art. 32. - Tranzitul de deseuri pe teritoriul României poate fi făcut numai cu respectarea prevederilor Legii nr. 6/1991 pentru aderarea la Conventia de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deseurilor periculoase si al eliminării acestora, precum si ale altor conventii internationale ratificate de România.

Art. 33. - În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă autoritătile competente elaborează norme privind regimul de import, export si tranzit al deseurilor, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

 

CAPITOLUL V

Facilităti

 

Art. 34. - În scopul stimulării investitiilor în domeniul gestionării deseurilor, al extinderii activitătilor de gestionare a deseurilor, prin utilizarea instrumentelor economice si a pârghiilor specifice economiei de piată, Guvernul poate stabili

facilităti fiscale pentru cei care gestionează deseuri.

Art. 35. - Primarii si consiliile locale hotărăsc, în conditiile legii, asigurarea cu prioritate a unor terenuri în vederea realizării depozitelor si instalatiilor de eliminare a deseurilor pentru localităti, care constituie cauză de utilitate publică.

Art. 36. - Autoritătile competente asigură, în conditiile legii, accesul investitorilor si al întreprinzătorilor în domeniul gestionării deseurilor la informatiile disponibile din acest domeniu.

Art. 37. - Guvernul analizează si garantează, prin Ministerul Finantelor, în limita plafonului de îndatorare publică externă aprobat si a prevederilor bugetului de stat, împrumuturile externe destinate realizării unor proiecte importante sau de

interes general în domeniul gestionării deseurilor.

 

CAPITOLUL VI

Atributii si răspunderi ale autoritătilor competente

 

Art. 38. - (1) În conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgentă autoritătile competente cărora le revin atributii si responsabilităti în ceea ce priveste regimul deseurilor sunt: Ministerul Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului, Ministerul Sănătătii, Ministerul Industriei si Comertului, Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului, Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, Ministerul Transporturilor, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, Ministerul de Interne, Ministerul

Apărării Nationale si Ministerul Functiei Publice.

(2) Pentru îndeplinirea atributiilor si responsabilitătilor privind regimul deseurilor autoritătile competente mentionate la alin. (1) vor constitui, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, structuri

proprii cu atributii în acest sens.

Art. 39. - Ministerul Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului are următoarele atributii si răspunderi:

a) elaborează, împreună cu celelalte autorităti competente, Strategia natională pentru gestionarea deseurilor si Programul national pentru gestionarea deseurilor;

b) initiază, cu consultarea si avizul ministerelor interesate, proiecte de acte normative care privesc gestionarea deseurilor;

c) avizează reglementările specifice în domeniul gestionării deseurilor, elaborate de celelalte autorităti competente;

d) monitorizează impactul produs de deseuri asupra factorilor de mediu;

e) controlează si reglementează activitătile de gestionare a deseurilor în conformitate cu atributiile si competentele stabilite prin lege;

f) prezintă anual Guvernului, pe baza datelor statistice, rapoarte privind gestionarea deseurilor;

g) organizează, împreună cu celelalte autorităti competente si cu organizatiile neguvernamentale, programe de instruire si educare a populatiei în domeniul gestionării deseurilor;

h) reglementează, împreună cu celelalte autorităti competente, activitatea de import si export al deseurilor.

Art. 40. - Ministerul Sănătătii are următoarele atributii:

a) evaluează impactul produs de deseuri asupra sănătătii populatiei;

b) elaborează strategia si programul de gestionare a deseurilor rezultate de la unitătile sanitare de asistentă medicală, de cercetare medicală si de învătământ medical de stat si private si asigură conditiile de aducere la îndeplinire a acestora;

c) elaborează reglementări specifice pentru gestionarea deseurilor provenite de la unitătile sanitare, de asistentă medicală, de cercetare medicală si de învătământ medical, cu avizul autoritătii publice centrale pentru protectia mediului;

d) controlează activitătile de gestionare a deseurilor în conformitate cu atributiile si competentele stabilite prin lege.

Art. 41. - Ministerul Industriei si Comertului are următoarele atributii:

a) elaborează strategii si programe sectoriale de gestionare a deseurilor industriale si de reconstructie ecologică si urmăreste aducerea la îndeplinire a acestora de către agentii economici;

b) elaborează reglementări specifice pentru gestionarea diferitelor tipuri de deseuri industriale, precum si pentru operatiunile de reciclare a materialelor si de valorificare a deseurilor, cu avizul autoritătii publice centrale pentru protectia mediului;

c) coordonează si supraveghează, prin Comisia Natională de Reciclare a Materialelor, activitatea de reciclare a deseurilor industriale si autorizează activitătile de reciclare a materialelor si deseurilor recuperabile;

d) reglementează activitatea de import si export al deseurilor în conditiile prezentei ordonante de urgentă, cu avizul autoritătii publice centrale pentru protectia mediului.

Art. 42. - Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului are următoarele atributii:

a) elaborează, împreună cu administratia publică locală, strategii si programe sectoriale de de gestionare a deseurilor;

b) colaborează cu autoritatea centrală pentru protectia mediului la elaborarea reglementărilor specifice pentru gestionarea deseurilor urbane;

c) organizează si realizează, împreună cu administratia publică locală, sistemele de gestionare a deseurilor urbane si urmăreste realizarea proiectelor din acest domeniu;

d) elaborează reglementări specifice privind obligatiile consiliilor locale legate de gestionarea deseurilor.

Art. 43. - Ministerul Agriculturii si Alimentatiei are următoarele atributii:

a) elaborează strategii si programe sectoriale de gestionare a deseurilor rezultate din agricultură si din industria alimentară si urmăreste realizarea acestora de către societătile comerciale si alti agenti economici din aceste sectoare

economice;

b) elaborează reglementări specifice privind gestionarea deseurilor provenite din agricultură si din industria alimentară, cu avizul autoritătii publice centrale pentru protectia mediului;

c) avizează propunerile de amplasamente pentru instalatii, rampe, depozite etc., privind deseurile, pe terenurile cu destinatie agricolă;

d) aprobă si controlează modul de utilizare a deseurilor pentru fertilizarea sau ameliorarea solurilor.

Art. 44. - Ministerul Transporturilor are următoarele atributii:

a) elaborează strategii si programe sectoriale de gestionare a deseurilor provenite din activitătile de transport si auxiliare si urmăreste realizarea acestora de către agentii economici aflati în subordinea sau în coordonarea sa;

b) elaborează reglementări specifice privind gestionarea deseurilor provenite din activitătile de transport si auxiliare, cu avizul autoritătii publice pentru protectia mediului;

c) reglementează si controlează activitatea de transport al deseurilor.

Art. 45. - Ministerul Muncii si Protectiei Sociale are următoarele atributii:

a) elaborează reglementări specifice privind securitatea si protectia muncii în domeniul gestionării deseurilor;

b) controlează si reglementează activitătile de gestionare a deseurilor în conformitate cu atributiile si competentele stabilite prin lege.

Art. 46. - Ministerul de Interne are următoarele atributii:

a) controlează activitătile de gestionare a deseurilor în conformitate cu atributiile si competentele stabilite prin lege;

b) sprijină celelalte autorităti competente în îndeplinirea atributiilor si răspunderilor ce le revin pentru aplicarea si respectarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă si a altor prevederi legale referitoare la deseuri;

c) supraveghează si controlează respectarea de către unitătile din subordine a prevederilor prezentei ordonante de urgentă si ale altor acte normative privind deseurile.

Art. 47. - Ministerul Apărării Nationale are următoarele atributii si răspunderi:

a) elaborează strategia si programul de gestionare a deseurilor provenite din domeniul militar si asigură conditiile necesare în vederea realizării acestora;

b) elaborează reglementări specifice privind gestionarea deseurilor rezultate din domeniul militar, cu avizul autoritătii publice centrale pentru protectia mediului;

c) supraveghează si controlează respectarea de către unitătile din subordine a prevederilor prezentei ordonante de urgentă si ale altor reglementări privind deseurile.

Art. 48. - Ministerul Functiei Publice are următoarele atributii:

a) coordonează elaborarea si aplicarea strategiilor si programelor sectoriale privind gestionarea deseurilor de către autoritătile publice locale;

b) urmăreste si asigură transpunerea de către autoritătile publice locale a prevederilor prezentei ordonante de urgentă.

Art. 49. - Primarii si consiliile locale sunt obligate să asigure curătenia localitătilor prin:

a) adoptarea unui sistem eficient de gestiune integrată a deseurilor, prin: colectare, asigurarea etapizată a conditiilor pentru colectarea selectivă, preluare, recuperare, neutralizare, incinerare si depozitare finală;

b) implementarea si controlul functionării sistemului;

c) dotarea căilor de comunicatie si a locurilor publice de colectare a deseurilor cu un număr suficient de recipiente pentru colectarea selectivă a acestora;

d) colectarea selectivă si transportul la timp al întregii cantităti de deseuri produse pe teritoriul localitătilor;

e) existenta unor depozite finale pentru deseurile colectate selectiv, dimensionate corespunzător si amenajate pentru a asigura protectia sănătătii populatiei si a mediului;

f) interzicerea depozitărilor de deseuri în alte locuri decât cele destinate depozitelor stabilite prin documentatiile urbanistice;

g) elaborarea de instructiuni pentru agentii economici, institutii si populatie privind modul de gestionare a deseurilor în cadrul localitătilor si aducerea la cunostintă acestora prin mijloace adecvate;

h) orice alte măsuri si mijloace legale pe care le consideră necesare.

Art. 50. - În scopul îndeplinirii atributiilor si responsabilitătilor în domeniul gestionării deseurilor, pentru coordonarea activitătilor si promovarea unor actiuni eficiente în acest domeniu, precum si pentru realizarea unei bune colaborări între

autoritătile competente responsabile de gestionarea deseurilor, în cadrul Ministerului Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului se constituie Directia generală de deseuri si substante chimice, modificându-se în mod corespunzător hotărârea Guvernului privind

organizarea si functionarea acestui minister prin suplimentarea, în mod corespunzător, a numărului total de posturi.

 

CAPITOLUL VII

Sanctiuni

 

Art. 51. - Constituie contraventie următoarele fapte, dacă nu au fost săvârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infractiuni, si se sanctionează după cum urmează:

1. cu amendă de la 100.000 lei la 1.000.000 lei pentru persoanele fizice, de la 1.000.000 lei la 10.000.000 lei pentru persoanele fizice autorizate să desfăsoare activităti independente si de la 5.000.000 lei la 30.000.000 lei pentru persoanele juridice autorizate, pentru:

a) abandonarea deseurilor urbane si a ambalajelor pe spatiile verzi, căile de comunicatie, în locuri publice sau în alte locuri nepermise;

b) nerespectarea sistemului de gestionare a deseurilor, adoptat de primării si de consiliile locale si autorizat de organele competente;

c) nerespectarea sarcinilor stabilite de autoritătile competente privind conditiile de producere, colectare, reutilizare, reciclare, tratare, transport si eliminare a deseurilor;

d) necontractarea cu unităti specializate a colectării, reutilizării, reciclării, transportului si eliminării deseurilor, în situatia în care aceste activităti nu se pot executa prin mijloace proprii;

2. cu amendă de la 2.000.000 lei la 20.000.000 lei pentru persoanele fizice autorizate să execute lucrări independente si de la 15.000.000 lei la 50.000.000 lei pentru persoanele juridice autorizate, pentru:

a) neexecutarea la termenele stabilite a lucrărilor, dotărilor si măsurilor destinate reducerii cantitătii de deseuri produse, colectării, reciclării, transportului, comercializării si eliminării deseurilor;

b) realizarea de lucrări si desfăsurarea de activităti care au ca obiect deseurile, fără aprobările legale;

c) poluarea mediului ca urmare a folosirii unor ambalaje necorespunzătoare;

d) punerea în circulatie a produselor fără precizarea în certificatul de calitate a continutului în substante periculoase si a gradului de toxicitate;

e) producerea de deseuri prin formarea unor stocuri de materii prime, materiale auxiliare, produse, subproduse si ambalaje, care depăsesc necesitătile de productie, consum si desfacere;

f) neluarea măsurilor de colectare si valorificare a deseurilor si ambalajelor reciclabile, inclusiv a subproduselor;

g) neluarea măsurilor de retragere din circulatie si de prelucrare a produselor si ambalajelor, indiferent de provenientă, dacă acestea - de la livrare sau desfacere pe piată - nu corespund calitativ normelor si standardelor în vigoare;

h) amestecarea diferitelor tipuri de deseuri în procesul de reciclare si eliminare a acestora;

i) transportul si eliminarea deseurilor fără asigurarea măsurilor de protectie a sănătătii populatiei si a mediului înconjurător;

j) nerespectarea tehnologiilor de reciclare a materialelor si deseurilor reciclabile acceptate prin actele de autorizare, în conformitate cu dispozitiile legii;

3. cu amendă de la 3.000.000 lei la 75.000.000 lei pentru neîndeplinirea atributiilor si responsabilitătilor ce revin primarilor si consiliilor locale, după caz, conform art. 49.

Art. 52. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 51 se fac de personalul împuternicit din cadrul autoritătilor publice centrale competente si din unitătile teritoriale ale acestora, precum si din cadrul autoritătilor administratiei publice locale, conform atributiilor stabilite prin lege.

(2) Împotriva pocesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii se poate face plângere la instanta competentă, în termen de 30 de zile de la data comunicării procesului-verbal de contraventie.

(3) Prezenta ordonantă de urgentă se completează cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificările ulterioare, cu exceptia art. 25-27.

Art. 53. - (1) Constituie infractiune si se sanctionează cu închisoare de la 1 la 5 ani următoarele fapte:

a) importul de aparate, instalatii, echipamente, utilaje, substante si produse folosite si uzate, din categoria deseurilor interzise la import;

b) neadoptarea sau nerespectarea măsurilor obligatorii în desfăsurarea activitătilor de colectare, transport si depozitare a deseurilor periculoase;

c) comercializarea, pierderea sau abandonarea deseurilor pe durata si pe parcursul tranzitării teritoriului României;

d) refuzul de a aduce la îndeplinire decizia autoritătilor competente mentionate în prezenta ordonantă de urgentă privind lucrările sau activitătile de producere si gestionare a deseurilor;

e) refuzul de returnare în tara de origine a deseurilor pentru care s-a dispus o astfel de măsură de către organele în drept.

Tentativa se pedepseste.

(2) Infractiunile prevăzute la alin. (1) se constată de către personalul împuternicit din cadrul autoritătilor publice centrale competente si din unitătile teritoriale ale acestora, precum si din cadrul autoritătilor publice locale, conform atributiilor stabilite prin lege; actele de constatare se transmit organului de urmărire sau cercetare penală competent.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii finale

 

Art. 54. - În scopul aplicării eficiente a măsurilor de gestionare a deseurilor prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autoritătii publice centrale competente, se reglementează:

1. modalitătile de gestionare pentru următoarele categorii speciale de deseuri:

a) uleiuri uzate;

b) deseuri cu continut sau contaminate cu compusi bifenilpoliclorurati si trifenilpoliclorurati - PCB, PCT;

c) baterii si acumulatori uzati;

d) deseuri de la producerea dioxidului de titan;

e) ambalaje si deseuri din ambalaje;

f) alte categorii speciale de deseuri;

2. conditiile de functionare a instalatiilor de tratare si eliminare a deseurilor:

a) conditii de functionare a incineratoarelor de deseuri si deseuri periculoase;

b) eliminarea deseurilor prin depozitarea finală;

c) conditii privind protectia mediului si în special a solurilor la utilizarea în agricultură a nămolurilor de la statiile de epurare a apelor uzate;

d) alte conditii speciale de functionare.

Art. 55. - Administratiile zonelor libere sunt obligate să aplice prevederile prezentei ordonante de urgentă în zonele pe care le administrează.

Art. 56. - Accesul publicului la fundamentarea deciziilor privind realizarea unor proiecte de investitii, precum si a planurilor nationale, judetene si sectoriale privind gestionarea deseurilor se face în conditiile legii.

Art. 57. - (1) Anexele nr. I A-I E si II A-II B fac parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

(2) Anexele la prezenta ordonantă de urgentă pot fi completate si actualizate prin hotărâre a Guvernului.

Art. 58. - Prezenta ordonantă de urgentă intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul apelor, pădurilor si protectiei mediului,

Romică Tomescu

p. Ministru de stat, ministrul sănătătii,

Irinel Popescu,

secretar de stat

p. Ministrul lucrărilor publice si amenajării teritoriului,

Lázsló Borbély,

secretar de stat

Ministrul muncii si protectiei sociale,

Smaranda Dobrescu

Ministru de interne,

Constantin Dudu Ionescu

Ministrul functiei publice,

Vlad Rosca

p. Ministrul industriei si comertului,

Ioan Roman,

secretar de stat

p. Ministrul agriculturii si alimentatiei,

Stefan Pete,

secretar de stat

p. Ministrul transporturilor,

Aleodor Frâncu,

secretar de stat

Ministrul apărării nationale,

Sorin Frunzăverde

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 16 iunie 2000.

Nr. 78.

 

ANEXA Nr. I A

 

SEMNIFICATIA

unor termeni în sensul prezentei ordonante de urgentă

 

- ciclu de viată al produsului - perioada cuprinsă între data de fabricatie a unui produs si data la care acesta devine deseu;

- colectare - strângerea, sortarea si/sau regruparea (depozitarea temporară) deseurilor în vederea transportului lor;

- deseu - orice substantă sau orice obiect din categoriile stabilite în anexa nr. I B, pe care detinătorul le aruncă sau are intentia ori obligatia să le arunce;

- deseuri periculoase - deseuri ce figurează în lista mentionată la art. 16 alin. (1), întocmită pe baza categoriilor sau tipurilor generice de deseuri periculoase, prezentate în anexa nr. I C si a constituentilor acestor deseuri, prezentati în anexa nr. I D, constituenti care fac ca aceste deseuri să fie periculoase atunci când au una sau mai multe dintre proprietătile descrise în anexa nr. I E;

- detinător - producătorul de deseuri sau persoana fizică, persoana fizică autorizată să desfăsoare activităti independente sau persoana juridică care are în posesie deseuri;

- eliminare - orice operatiune prevăzută în anexa nr. II A;

- gestionare - colectarea, transportul, valorificarea si eliminarea deseurilor, inclusiv supravegherea zonelor de depozitare după închiderea acestora;

- producător - orice persoană fizică, persoană fizică autorizată să desfăsoare activităti independente sau persoană juridică din a cărei activitate rezultă deseuri (producător initial) si/sau care a efectuat operatiuni de pretratare, de amestecare sau alte operatiuni care generează schimbarea naturii sau compozitiei acestor deseuri;

- reutilizare - orice operatiune prin care ambalajul care a fost conceput si proiectat pentru a realiza în cadrul ciclului său de viată un număr minim de parcursuri sau rotatii este reumplut ori reutilizat pentru acelasi scop pentru care a fost

conceput;

- reciclare - operatiunea de reprelucrare într-un proces de productie a deseurilor pentru scopul original sau pentru alte scopuri;

- tranzit - transportul pe teritoriul national, de la o granită la alta, cu stationări de scurtă durată, exclusiv cu caracter tehnic si fără modificarea cantitătii confirmate prin sigiliul vamal;

- tratare - totalitatea proceselor fizice, chimice si biologice care schimbă caracteristicile deseurilor, în scopul reducerii volumului si caracterului periculos al acestora, facilitând manipularea sau valorificarea lor;

- valorificare - orice operatiune mentionată în anexa nr. II B.

 

ANEXA Nr. I B

 

CATEGORII

de deseuri

 

1. Reziduuri de productie sau de consum nespecificate la pozitiile următoare

2. Produse necuprinse în specificatiile tehnice

3. Produse cu termenul de valabilitate expirat

4. Materiale împrăstiate sau distruse într-un accident, inclusiv orice material, echipament etc. contaminat în urma accidentului

5. Materiale contaminate sau impurificate în urma unei actiuni voluntare (de exemplu: reziduuri de la operatiunile de curătare, materiale de ambalare, containere etc.)

6. Părti consumabile (de exemplu: baterii consumate, catalizatori epuizati etc.)

7. Substante devenite improprii utilizării (de exemplu: acizi contaminati, solventi contaminati, amestec de săruri epuizate etc.)

8. Reziduuri ale proceselor industriale (de exemplu: zguri, blazuri etc.)

9. Reziduuri de la procesele de combatere a poluării (nămoluri de scruber, pulberi din filtrele de desprăfuire, filtre uzate etc.)

10. Reziduuri de fabricatie/finisare (de exemplu: aschii de la strunjire sau frezare etc.)

11. Reziduuri de la extractia si prelucrarea materiilor prime (de exemplu, reziduurile de la exploatările miniere sau petroliere etc.)

12. Materiale contaminate (de exemplu, uleiuri contaminate cu PCB etc.)

13. Toate materialele, substantele sau produsele a căror utilizare este interzisă de lege

14. Produse pe care detinătorul nu le mai utilizează (de exemplu: reziduuri din agricultură, menajere, din birouri, din activităti comerciale etc.)

15. Materiale, substante sau produse contaminate care rezultă din actiunile de remediere a solului

16. Toate materialele, substantele sau produsele incluse în categoriile de mai sus.

 

ANEXA Nr. I C

 

CATEGORII SAU TIPURI GENERICE

de deseuri periculoase

 

A. Deseuri care prezintă una dintre proprietătile descrise în anexa nr. I E si care constau în:

1. deseuri anatomice; deseuri spitalicesti sau alte deseuri clinice;

2. componente farmaceutice, medicinale sau veterinare;

3. conservanti pentru lemn;

4. biocide si substante fitofarmaceutice;

5. reziduuri de substante refolosite ca solventi;

6. substante organice halogenate, neutilizate ca solventi, cu exceptia materialelor polimerizate inerte;

7. amestecuri de săruri ce contin cianuri;

8. uleiuri minerale si substante uleioase;

9. amestecuri sau emulsii de uleiuri si hidrocarburi, cu sau în apă;

10. substante continând PCB (bifenilpoliclorurati) sau PCT (trifenilpoliclorurati);

11. gudroane rezultate de la rafinare, distilare sau de la orice alt tratament pirolitic;

12. cerneluri, coloranti, pigmenti, vopsele, grunduri, lacuri;

13. răsini, latex, plastifianti, cleiuri/adezivi;

            14.substante chimice rezultate din activităti de cercetare, dezvoltare sau învătământ, care nu sunt identificate sau/si sunt noi si ale căror efecte asupra omului sau mediului înconjurător nu sunt cunoscute (de exemplu, reziduuri de laborator), dar se presupune că sunt periculoase;

15. materiale pirotehnice sau alte materiale explozibile;

16. substante sau materiale folosite la procesarea filmelor fotografice;

17. orice material contaminat cu un produs din grupa dibenzofuranilor policlorurati;

18. orice material contaminat cu un produs din grupa dibenzo-para-dioxinelor policlorurate.

B. Deseuri care contin unul dintre constituentii cuprinsi în anexa nr. I D, ale căror proprietăti sunt descrise în anexa nr. I E si care constau în:

19. săpun, grăsimi, ceară de natură animală sau vegetală;

20. substante organice nehalogenate, neutilizabile ca solventi;

21. substante anorganice, fără metale sau compusi metalici;

22. cenusă si/sau zgură;

23. sol, nisip, argilă, inclusiv material din dragare;

24. amestecuri de săruri fără cianuri;

25. prafuri si pulberi metalice;

26. catalizatori uzati;

27. lichide sau nămoluri continând metale ori compusi metalici;

28. reziduuri rezultate din operatiuni de reducere a poluării (praful retinut în sacii filtrelor de aer), cu exceptia celor prevăzute la pozitiile nr. 29, 30 si 33;

29. nămoluri de la scrubere;

30. nămoluri de la statiile de tratare a apei;

31. reziduuri de decarbonatare;

32. reziduuri de schimbători de ioni;

33. nămoluri de la statiile de epurare, netratate sau inadecvate pentru a fi folosite în agricultură;

34. reziduuri de la spălarea/curătarea rezervoarelor si/sau a echipamentelor;

35. echipamente contaminate;

36. containere contaminate (de exemplu, butelii de gaz) al căror continut include unul sau mai multe componente cuprinse în anexa nr. I D;

37. acumulatori, baterii sau alte tipuri de celule electrice;

38. uleiuri vegetale;

39. materiale rezultate din colectarea selectivă a deseurilor menajere si care prezintă una dintre caracteristicile mentionate în anexa nr. I E;

40. orice alte deseuri care contin unul dintre constituentii înscrisi în anexa nr. I D si care au oricare dintre proprietătile înscrise în anexa nr. I E.

 

ANEXA Nr. I D

 

CONSTITUENTI

ai deseurilor cuprinse la lit. B din anexa nr. I C, care fac ca aceste deseuri să fie periculoase atunci când au

proprietătile descrise în anexa nr. I E

 

1. beriliu; compusi ai beriliului;

2. compusi ai vanadiului;

3. compusi ai cromului hexavalent;

4. compusi ai cobaltului;

5. compusi ai nichelului;

6. compusi ai cuprului;

7. compusi ai zincului;

8. arseniu; compusi ai arseniului;

9. seleniu; compusi ai seleniului;

10. compusi ai argintului;

11. cadmiu; compusi ai cadmiului;

12. compusi ai staniului;

13. antimoniu; compusi ai antimoniului;

14. teluriu; compusi ai teluriului;

15. compusi ai bariului, cu exceptia sulfatului de bariu;

16. mercur; compusi ai mercurului;

17. taliu; compusi ai taliului;

18. plumb; compusi ai plumbului;

19. sulfuri anorganice;

20. compusi anorganici ai fluorului, cu exceptia fluorurii de calciu;

21. cianuri anorganice;

22. următoarele metale alcaline sau alcalino-pământoase: litiu, sodiu, potasiu, calciu, magneziu în formă necombinată;

23. solutii acide sau acizi în formă solidă;

24. solutii bazice sau baze în formă solidă;

25. azbest (praf si fibre);

26. fosfor; compusi ai fosforului, cu exceptia fosfatilor minerali;

27. carbonili ai metalelor;

28. peroxizi;

29. clorati;

30. perclorati;

31. azide;

32. PCB (bifenilpoliclorurati) si/sau PCT (trifenilpoliclorurati);

33. compusi farmaceutici sau veterinari;

34. biocide si substante fitofarmaceutice;

35. substante infectioase;

36. creozoturi;

37. izocianati; tiocianati;

38. cianuri organice;

39. fenoli; compusi ai fenolului;

40. solventi halogenati;

41. solventi organici, cu exceptia solventilor halogenati;

42. compusi organohalogenati, cu exceptia materialelor polimericate inerte si a altor substante care sunt cuprinse în prezenta anexă;

43. compusi aromatici; compusi organici policiclici si heterociclici;

44. amine alifatice;

45. amine aromatice;

46. eteri;

47. substante cu caracter exploziv, cu exceptia celor cuprinse la alt punct din această anexă;

48. compusi organici cu sulf;

49. orice compus din familia dibenzofuranilor policlorurati;

50. orice compus din familia dibenzo-para-dioxinelor policlorurate;

51. hidrocarburi si compusi ai acestora cu oxigen, azot sau sulf, care nu au fost cuprinsi la alt punct din această anexă.

 

ANEXA Nr. I E

 

PROPRIETĂTI

ale deseurilor care fac ca acestea să fie periculoase

 

H1. explozive - substante si preparate care pot exploda sub efectul unei scântei sau care sunt mai sensibile la focuri ori frecare decât dinitrobenzenul;

H2. oxidante - substante si preparate care produc reactii puternic exoterme în contact cu alte substante, mai ales cu substante inflamabile;

H3.A. foarte inflamabile: - substante lichide si preparate care au punctul de aprindere sub 21°C (inclusiv lichide extrem de inflamabile);

- substante si preparate care se pot încălzi si apoi se pot aprinde în contact cu aerul la temperatura mediului ambiant fără adaos de energie suplimentară;

- substante solide si preparate care iau foc cu usurintă la contactul cu o sursă de aprindere si care continuă să ardă sau să se consume si după îndepărtarea sursei de aprindere;

- substante gazoase si preparate care sunt inflamabile în aer la presiune normală;

- substante si preparate care în contact cu apa sau cu aerul umed produc gaze usor inflamabile în cantităti periculoase;

H3.B. inflamabile - substante si preparate lichide care au punctul de aprindere egal sau mai mare de 21°C si mai mic sau egal cu 55°C;

H4. iritante - substante si preparate necorosive care prin contact imediat, prelungit sau repetat cu pielea sau cu mucoasele pot cauza inflamatii;

H5. dăunătoare - substante si preparate care, dacă sunt inhalate sau ingerate ori dacă penetrează pielea, pot produce riscuri limitate pentru sănătate;

H6. toxice - substante si preparate care, dacă sunt inhalate sau dacă penetrează pielea, pot produce riscuri serioase, acute sau cronice pentru sănătate si chiar moartea;

H7. cancerigene - substante si preparate care, dacă sunt inhalate sau ingerate ori dacă penetrează pielea, pot induce cancer sau cresterea incidentei lui;

H8. corosive - substante si preparate care pot distruge tesuturile vii la contactul cu acestea;

H9. infectioase - substante cu continut de microorganisme viabile sau toxinele acestora care sunt cunoscute ca producând boli pentru om sau pentru alte organisme vii;

H10. teratogene - substante si preparate care, dacă sunt inhalate sau ingerate sau dacă penetrează pielea, pot induce malformatii congenitale neereditare sau cresterea incidentei acestora;

H11. mutagene - substante si preparate care, dacă sunt inhalate sau ingerate ori dacă penetrează pielea, pot produce defecte genetice ereditare sau cresterea incidentei acestora;

H12. substante si preparate care în contact cu apa, cu aerul sau cu un acid produc gaze toxice sau foarte toxice;

H13. substante si preparate capabile ca după depozitare să producă, pe diferite căi, altă substantă (de exemplu, levigat), care posedă una dintre caracteristicile prezentate mai sus;

H14. ecotoxice - substante si preparate care prezintă sau pot prezenta riscuri imediate sau întârziate pentru unul sau mai multe sectoare ale mediului înconjurător.

 

ANEXA Nr. II A

 

OPERATIUNI

de eliminare a deseurilor

 

1. depozitarea pe sol si în subsol (de exemplu, depunerea în depozite de gunoi);

2. tratarea prin contact cu solul (de exemplu, biodegradarea deseurilor lichide sau a nămolurilor depozitate pe sol);

3. injectarea în subteran (de exemplu, injectarea deseurilor pompabile în puturi, saline sau straturi geologice);

4. descărcarea pe suprafete (de exemplu, descărcarea de deseuri lichide sau de nămoluri în depresiuni, iazuri sau lagune);

5. depozitarea pe teren special amenajat (de exemplu, dispunerea în celule etanse separate, acoperite si izolate unele de celelalte si de mediul înconjurător);

6. evacuarea deseurilor solide în mediul acvatic, exceptând mările si oceanele;

7. evacuarea în mări/oceane, inclusiv îngroparea în subsolul marin;

8. tratament biologic nespecificat la alt punct din prezenta anexă, din care rezultă, în final, compusi sau amestecuri care sunt eliminate prin intermediul oricărei operatiuni enumerate la pct. 1-12;

9. tratament fizico-chimic nespecificat la alt punct din prezenta anexă, din care rezultă, în final, compusi sau amestecuri care sunt eliminate prin intermediul oricărei operatiuni enumerate la pct. 1-12 (de exemplu: evaporare, uscare, calcinare

etc.);

10. incinerare pe sol;

11. incinerare pe mare;

12. stocare permanentă (de exemplu, introducerea de containere cu deseuri într-o mină);

13. amestecare înainte de a se încadra în oricare dintre operatiunile mentionate la pct. 1-12;

14. reambalare înainte de a se încadra în oricare dintre operatiunile mentionate la pct. 1-13;

15. stocarea înainte de efectuarea oricărei operatiuni mentionate la pct. 1-14, cu exceptia depozitării temporare, înaintea colectării, pe zona de producere.

 

ANEXA Nr. II B

 

OPERATIUNI

de valorificare a deseurilor

 

1. recuperarea sau regenerarea solventilor;

2. reciclarea sau recuperarea substantelor organice care nu sunt utilizate ca solventi;

3. reciclarea sau recuperarea metalelor ori a compusilor metalici;

4. reciclarea sau recuperarea altor materiale anorganice;

5. regenerarea acizilor sau a bazelor;

6. valorificarea produselor folosite la captarea poluantilor;

7. valorificarea produselor din catalizatori;

8. rerafinarea uleiurilor uzate sau alte reutilizări ale acestora;

9. utilizarea ca material combustibil sau ca mijloc de producere a energiei;

10. împrăstierea pe sol, în beneficiul agriculturii sau pentru reconstructie ecologică, inclusiv operatiunile de compostare si alte procese de transformare biologică;

11. utilizarea deseurilor obtinute în urma oricărei operatiuni mentionate la pct. 1-10;

12. schimb de deseuri între detinători, pentru a fi supuse uneia dintre operatiunile mentionate la pct. 1-11;

13. stocarea de deseuri în scopul de a fi supuse uneia dintre operatiunile mentionate la pct. 1-12, exclusiv depozitarea temporară înaintea colectării, în zona de producere.