MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XII - Nr. 290    LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Marti, 27 iunie 2000

 

SUMAR

 

DECRETE

 

            325/1999. - Decret privind acreditarea unui ambasador

 

            194. - Decret privind acreditarea unui ambasador

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 34 din 24 februarie 2000 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, modificate si completate prin Ordonanta Guvernului nr. 30/1999, precum si ale pct. III.20 din Precizãrile privind unele mãsuri referitoare la încheierea excercitiului financiar-contabil pe anul 1997 la agentii economici, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 2.242/1997

 

ORDONANTE SI HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            80. - Ordonantã de urgentã privind admiterea cu taxã în învãtãmântul preuniversitar de stat, în licee, scoli profesionale si scoli de ucenici peste cifra de scolarizare pentru care se asigurã finantare de la bugetul de stat

 

            485. - Hotãrâre privind înfiintarea Societãtii Comerciale „Termogal“ - S.A. Galati si fuzionarea acesteia cu Societatea Comercialã ­„Sidex“ - S.A. Galati

 

            497. - Hotãrâre pentru aprobarea Metodologiei de acordare a stimulentelor personalului autoritãtilor pentru protectia mediului

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acreditarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

Articol unic. - Doamna Manuela Vulpe, ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Australia, se acrediteazã în aceeasi calitate si în Noua Zeelandã, cu resedinta la Canberra.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnãm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE

 

Bucuresti, 4 octombrie 1999.

Nr. 325.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acreditarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

Presedintele României d e c r e t e a z ã:

Articol unic. - Domnul Gheorghe Uglean se acrediteazã în calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Cuba.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnãm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU

 

Bucuresti, 16 mai 2000.

Nr. 194.

 

CURTEA CONSTITUTIONALÃ

 

DECIZIE NR. 34

din 24 februarie 2000

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, modificate si completate prin Ordonanta Guvernului nr. 30/1999, precum si ale pct. III.20 din Precizãrile privind unele mãsuri referitoare la încheierea exercitiului financiar-contabil pe anul 1997 la agentii economici, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 2.242/1997

 

                Florin Bucur Vasilescu - presedinte

Costicã Bulai - judecãtor

Constantin Doldur - judecãtor

Kozsokár Gábor - judecãtor

Nicolae Popa - judecãtor

Lucian Stângu - judecãtor

Romul Petru Vonica - judecãtor

Paula C. Pantea – procuror

Florentina Geangu - magistrat-asistent

Pe rol se aflã solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, modificate si completate prin Ordonanta Guvernului nr. 30/1999, precum si ale pct. III. 20 din Precizãrile privind unele mãsuri referitoare la încheierea exercitiului financiar-contabil pe anul 1997 la agentii economici, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 2.242/1997, exceptie ridicatã de Societatea Comercialã "aprodem" - S.A. si de Asociatia "aprodem pas", ambele din Ploiesti, în Dosarul nr. 4.626/1999 al Tribunalului Prahova - Sectia civilã.

La apelul nominal au rãspuns Societatea Comercialã "aprodem" - S.A. din Ploiesti, reprezentatã prin consilier juridic Vasile Moise, precum si Asociatia "Aprodem Pas" din Ploiesti, reprezentatã prin Vasile Moise, membru al consiliului de administratie, lipsind Directia generalã a finantelor publice si controlului financiar de stat Prahova, fatã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.

Reprezentantul autorilor exceptiei de neconstitutionalitate solicitã admiterea acesteia si constatarea cã dispozitiile de lege criticate sunt neconstitutionale.

Reprezentantul Ministerului Public solicitã respingerea, ca fiind neîntemeiatã, a exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 17 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, arãtând cã textul de lege criticat este conform prevederilor constitutionale. În ceea ce priveste dispozitiile pct. III.20 din Precizãrile privind unele mãsuri referitoare la încheierea exercitiului financiar-contabil pe anul 1997 la agentii economici, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 2.242/1997, solicitã respingerea exceptiei ridicate, ca fiind inadmisibilã, deoarece dispozitiile criticate nu fac parte din categoria prevederilor legale care pot constitui obiectul controlului de constitutionalitate, potrivit art. 144 lit. c) din Constitutie si art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã.

C U R T E A,

având în vedere actele si lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:

Prin Încheierea din 5 iulie 1999, pronuntatã în Dosarul nr. 4.626/1999, Tribunalul Prahova - Sectia civilã a sesizat Curtea Constitutionalã cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru si ale pct. III.20 din Precizãrile privind unele mãsuri referitoare la încheierea exercitiului financiar-contabil pe anul 1997 la agentii economici, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 2.242/1997, exceptie ridicatã de Societatea Comercialã "aprodem" - S.A. si de Asociatia "aprodem pas", ambele din Ploiesti.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine cã dispozitiile pct. III.20 din Precizãrile privind unele mãsuri referitoare la încheierea exercitiului financiar-contabil pe anul 1997 la agentii economici, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 2.242/1997, sunt neconstitutionale, deoarece "încalcã principiul neretroactivitãtii legii consacrat de art. 1 din Codul civil si art. 15 alin. (2) din Constitutie". Cu privire la neconstitutionalitatea dispozitiilor art. 17 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru se sustine cã "prevederea scutirii de taxa judiciarã de timbru a cererilor si actiunilor, precum si a cãilor de atac, formulate de Ministerul Finantelor, când au ca obiect venituri publice, în lipsa unei scutiri similare în cazul actiunilor în care statul are calitatea de pârât, încalcã principiul egalitãtii de tratament juridic".

Exprimându-si opinia, Tribunalul Prahova - Sectia civilã apreciazã cã exceptia ridicatã este neîntemeiatã.

În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, încheierea de sesizare a Curtii Constitutionale a fost comunicatã presedintilor celor douã Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

În punctul de vedere al Guvernului se apreciazã cã exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru este neîntemeiatã, deoarece dispozitiile art. 138 din Constitutie, care prevãd cã taxele datorate bugetului de stat se stabilesc numai prin lege, nu exclud posibilitatea ca în anumite cazuri sã se acorde scutiri de astfel de taxe. Se mai aratã cã prevederile pct. III.20 din Precizãrile privind unele mãsuri referitoare la încheierea exercitiului financiar-contabil pe anul 1997 la agentii economici, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 2.242/1997, criticate ca fiind neconstitutionale, nu pot face obiectul unei exceptii de neconstitutionalitate, deoarece Curtea Constitutionalã, potrivit art. 144 lit. c) din Constitutie, hotãrãste numai asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecãtoresti privind legile si ordonantele.

Presedintii celor douã Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, sustinerile autorilor exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmãtoarele:

În cauza de fatã exceptia de neconstitutionalitate vizeazã, astfel cum rezultã din Încheierea din 5 iulie 1999 a Tribunalului Prahova - Sectia civilã, pe de o parte, dispozitiile art. 17 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, modificate si completate prin Ordonanta Guvernului nr. 30/1999, iar pe de altã parte, prevederile pct. III.20 din Precizãrile privind unele mãsuri referitoare la încheierea exercitiului financiar-contabil pe anul 1997 la agentii economici, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 2.242/1997.

Referitor la dispozitiile art. 17 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, modificate si completate prin Ordonanta Guvernului nr. 30/1999, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 29 ianuarie 1999, Curtea constatã cã a fost legal sesizatã si cã, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie si ale art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã, este competentã sã solutioneze exceptia ridicatã.

Prevederile art. 17 din Legea nr. 146/1997, astfel cum au fost modificate si completate, au urmãtorul continut: "Sunt scutite de taxa judiciarã de timbru cererile si actiunile, inclusiv cãile de atac formulate, potrivit legii, de Senat, Camera Deputatilor, Presedintia României, Guvernul României, Curtea Constitutionalã, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului, de Ministerul Public si de Ministerul Finantelor, indiferent de obiectul acestora, precum si cele formulate de alte institutii publice, indiferent de calitatea procesualã a acestora, când au ca obiect venituri publice."

Autorii exceptiei de neconstitutionalitate considerã cã aceste prevederi legale contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi.

Examinând aceste sustineri, Curtea constatã cã nu poate fi retinut argumentul potrivit cãruia textul de lege criticat ar contraveni art. 16 alin. (1) din Constitutie, conform cãruia: "Cetãtenii sunt egali în fata legii si a autoritãtilor publice, fãrã privilegii si fãrã discriminãri." Art. 17 din Legea nr. 146/1997, care stabileste cã sunt scutite de taxa judiciarã de timbru cererile si actiunile, inclusiv cãile de atac formulate, potrivit legii, de Senat, Camera Deputatilor, Presedintia României, Guvernul României, Curtea Constitutionalã, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului, de Ministerul Public si de Ministerul Finantelor, indiferent de obiectul acestora, precum si cele formulate de alte institutii publice, indiferent de calitatea procesualã a acestora, când au ca obiect venituri publice, nu încalcã principiul constitutional al egalitãtii cetãtenilor în fata legii si a autoritãtilor publice, deoarece textul, instituind scutiri de taxe de timbru pentru anumite categorii de cereri, nu face nici o diferentiere între cetãteni. Sub acest aspect, Curtea Constitutionalã a retinut în mod constant cã principiul egalitãtii nu înseamnã uniformitate, asa încât, dacã la situatii egale trebuie sã corespundã un tratament egal, la situatii diferite tratamentul juridic nu poate fi decât diferit. În acest sens este si jurisprudenta Curtii Constitutionale, astfel cum rezultã, de exemplu, din deciziile nr. 70 din 15 decembrie 1993, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 27 decembrie 1993, si nr. 49 din 10 martie 1998, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161 din 23 aprilie 1998, în concordantã cu jurisprudenta constitutionalã din alte tãri, precum si cu jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului.

Totodatã se poate observa cã, în afara scutirilor prevãzute la art. 15 si 16 din Legea nr. 146/1997, pãrtile interesate pot solicita Ministerului Finantelor, potrivit art. 21 din aceeasi lege, scutiri, reduceri, esalonãri sau amânãri pentru plata taxelor de timbru, în conditiile stabilite prin ordin al ministrului finantelor.

În ceea ce priveste cel de-al doilea aspect al exceptiei de neconstitutionalitate privind dispozitiile pct. III.20 din Precizãrile privind unele mãsuri referitoare la încheierea exercitiului financiar-contabil pe anul 1997 la agentii economici, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 2.242/1997, Curtea constatã cã exceptia ridicatã nu se încadreazã în dispozitiile art. 144 din Constitutie, care, enumerând atributiile Curtii Constitutionale, prevede la lit. c) cã aceasta "hotãrãste asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecãtoresti privind neconstitutionalitatea legilor si a ordonantelor", dispozitie preluatã si de art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã. Astfel fiind, instanta de judecatã, potrivit alin. (6) al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã, trebuia sã respingã exceptia printr-o încheiere motivatã, fãrã a mai sesiza Curtea Constitutionalã. Întrucât instanta de judecatã nu a aplicat aceste dispozitii legale, Curtea urmeazã sã respingã aceastã exceptie ca fiind inadmisibilã.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutia României, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã,

C U R T E A

În numele legii

D E C I D E:

1. Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, modificate si completate prin Ordonanta Guvernului nr. 30/1999, exceptie ridicatã de Societatea Comercialã "aprodem" - S.A. si de Asociatia "aprodem pas", ambele din Ploiesti, în Dosarul nr. 4.626/1999 al Tribunalului Prahova - Sectia civilã.

2. Respinge, ca fiind inadmisibilã, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor pct. III.20 din Precizãrile privind unele mãsuri referitoare la încheierea exercitiului financiar-contabil pe anul 1997 la agentii economici, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 2.242/1997, exceptie ridicatã de aceiasi autori în acelasi dosar.

Definitivã si obligatorie.

Pronuntatã în sedinta publicã din data de 24 februarie 2000.

 

PRESEDINTE,

conf. univ. dr. Florin Bucur Vasilescu

Magistrat-asistent,

Florentina Geangu

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTÃ DE URGENTÃ

privind admiterea cu taxã în învãtãmântul preuniversitar de stat, în licee, scoli profesionale si scoli de ucenici peste cifra de scolarizare pentru care se asigurã finantare de la bugetul de stat

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

Guvernul României emite prezenta ordonantã de urgentã.

Art. 1. - (1) Unitãtile de învãtãmânt din reteaua învãtãmântului preuniversitar de stat sunt autorizate sã constituie clase în licee, scoli profesionale, scoli de ucenici, finantate pe bazã de taxe, peste cifra de scolarizare pentru care se asigurã finantare de la bugetul de stat.

(2) Finantarea claselor constituite peste cifra de scolarizare cu finantare de la bugetul de stat se realizeazã pe bazã de taxe provenite din resursele proprii ale agentilor economici, ale unor organisme neguvernamentale sau din alte surse, inclusiv din resurse proprii ale elevilor sau ale sustinãtorilor legali.

Art. 2. - (1) Constituirea claselor prevãzute la art. 1 se realizeazã cu respectarea numãrului minim, mediu si maxim de elevi din cadrul formatiunilor de studiu, conform art. 158 alin. (1) lit. d) din Legea învãtãmântului nr. 84/1995, republicatã.

(2) La nivelul unui an de studiu unitãtile de învãtãmânt vor putea constitui cel mult douã clase cu taxã. Clasele constituite pe bazã de taxe pot fi organizate ca învãtãmânt de zi, seral, cu frecventã redusã si învãtãmânt la distantã, în conditiile legii.

(3) Pe lângã fiecare inspectorat scolar judetean se constituie un comitet local de dezvoltare a parteneriatului social în învãtãmântul profesional si tehnic, organism cu caracter consultativ. Atributiile, constituirea si functionarea acestui comitet se realizeazã conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educatiei nationale.

Art. 3. - (1) Numãrul total de clase pentru studii finantate pe bazã de taxe si profilul/specializarea acestora se propun de fiecare unitate de învãtãmânt, se avizeazã de inspectoratul scolar si se aprobã de Ministerul Educatiei Nationale.

(2) Stabilirea numãrului de clase se face avându-se în vedere capacitatea de scolarizare, respectarea standardelor minimale de dotare, existenta personalului didactic de predare calificat, în conformitate cu planul de învãtãmânt specific profilului, ocupatiilor, meseriilor sau specializãrilor în care se realizeazã scolarizarea. În cazul liceului - filiera tehnologicã si a învãtãmântului profesional - avizul inspectoratului scolar este conditionat de acordul Comitetului local de dezvoltare a parteneriatului social în învãtãmântul profesional si tehnic.

(3) Clasele pentru învãtãmântul profesional - scoli profesionale si scoli de ucenici - constituite în mediul rural, în conditiile art. 2, pot functiona pe lângã orice unitate de învãtãmânt cu personalitate juridicã.

Art. 4. - (1) Cuantumul taxei anuale de studiu se stabileste de fiecare unitate de învãtãmânt si se aprobã de inspectoratul scolar. La stabilirea cuantumului taxei se vor lua în calcul toate cheltuielile curente de instruire, admitere si absolvire aferente numãrului de elevi scolarizati în regim cu taxã.

(2) Nivelul cheltuielilor de întretinere si reparare a bazei materiale a unitãtii de învãtãmânt, care se recupereazã din taxele de scolarizare, se stabileste în functie de proportia ce revine numãrului de elevi scolarizati în acest regim în totalul numãrului de elevi scolarizati de unitatea respectivã.

Art. 5. - (1) scolarizarea elevilor în clasele constituite pe bazã de taxe se realizeazã pe bazã de contract de scolarizare, cu respectarea prevederilor prezentei ordonante de urgentã.

(2) Elevii claselor constituite pe bazã de taxe nu pot fi transferati în clasele finantate de la bugetul de stat, statutul de elev admis pentru clasele pe bazã de taxe pãstrându-se pe întreaga duratã a scolarizãrii.

(3) Cuantumul taxei se stabileste anual. El se anuntã candidatilor cu cel putin 30 de zile înaintea admiterii, iar elevilor din clasele deja constituite, cu 30 de zile înainte de începerea anului scolar respectiv.

(4) Fondurile constituite pe baza taxelor se gestioneazã de conducerile unitãtilor scolare în regim extrabugetar, cu respectarea prevederilor Legii nr. 72/1996 privind finantele publice si ale Legii învãtãmântului nr. 84/1995, republicatã.

Art. 6. - (1) Normele didactice si fractiunile de normã corespunzãtoare activitãtii ce se desfãsoarã în cadrul claselor constituite pe bazã de taxe se vor reflecta în state de functii distincte fatã de cele elaborate pentru activitatea desfãsuratã cu finantare de la bugetul de stat.

(2) Personalul nedidactic va fi cuprins în statul de functii si, respectiv, în numãrul maxim de posturi finantate de la bugetul de stat, iar cu cheltuielile de personal aferente acestei categorii de personal, corespunzãtoare proportiei dintre numãrul de elevi scolarizati pe bazã de taxe si numãrul total de elevi scolarizati în cadrul unitãtii scolare, se vor reîntregi creditele bugetare utilizate, din veniturile din taxe obtinute de respectiva unitate scolarã.

Art. 7. - (1) Orele stabilite potrivit normelor didactice, aprobate prin dispozitii legale, pentru clasele constituite pe bazã de taxe, nu se includ în normele didactice repartizate fiecãrei unitãti scolare în cadrul numãrului total de posturi aprobat prin legile bugetare anuale si nu pot fi înregistrate pentru titularizare.

(2) În cazul în care unele cadre didactice titulare îsi desfãsoarã activitatea atât la clase a cãror finantare se realizeazã în cadrul numãrului de posturi aprobat prin legile bugetare anuale, cât si la clasele constituite pe bazã de taxe, în vederea completãrii normei, se va raporta ca fiind finantatã de la bugetul de stat numai fractiunea de normã corespunzãtoare activitãtii respective, iar diferenta de normã, împreunã cu toate drepturile salariale aferente acestei fractiuni, se va finanta din veniturile din taxe încasate si se va raporta în mod corespunzãtor.

Art. 8. - (1) Numãrul de locuri în clasele constituite pe bazã de taxe se face public de cãtre unitãtile scolare o datã cu anuntarea numãrului de locuri si de clase finantate din bugetul de stat.

(2) Admiterea elevilor în clasele constituite pe bazã de taxe de realizeazã în urma încheierii primei etape a admiterii în învãtãmântul secundar superior de stat, pe locurile finantate de la bugetul de stat. Admiterea elevilor în clasele finantate pe bazã de taxe se realizeazã, conform Regulamentului de admitere elaborat de Ministerul Educatiei Nationale, în ordinea descrescãtoare a mediilor si pe baza solicitãrii liber exprimate a elevilor cu privire la unitatea de învãtãmânt, profilul, specializarea si cuantumul taxei.

(3) În cazul locurilor finantate de agenti economici, de organizatii neguvernamentale sau de alti finantatori decât elevii, conditiile de admitere se stabilesc între pãrtile semnatare ale contractului de scolarizare si se vor face publice cu 30 de zile înainte de data admiterii în clasele finantate de la bugetul de stat. Unitãtile de învãtãmânt au obligatia sã facã publicitate acestui tip de ofertã de scolarizare, precum si sã asigure recrutarea si selectia în conditiile contractuale stabilite.

(4) Taxele de scolarizare pentru un an scolar se plãtesc semestrial, pânã în preziua începerii semestrului respectiv.

Art. 9. - Pe întreaga duratã a scolarizãrii elevii admisi în clase constituite pe bazã de taxe nu au acces la burse acoperite din bugetul de stat.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU

Contrasemneazã:

Ministrul educatiei nationale,

Andrei Marga

Ministrul muncii si protectiei sociale,

Smaranda Dobrescu

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 19 iunie 2000.

Nr. 80.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

privind înfiintarea Societãtii Comerciale "termogal" - S.A. Galati si fuzionarea acesteia cu Societatea Comercialã "sidex" - S.A. Galati

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

Art. 1. - (1) Se înfiinteazã Societatea Comercialã "termogal" - S.A. Galati, persoanã juridicã românã, prin desprinderea Sucursalei Electrocentrale Galati, care se desfiinteazã, a Filialei Societatea Comercialã "termoelectrica" - S.A. din cadrul Companiei Nationale de Electricitate - S.A.

(2) Societatea Comercialã "termogal" - S.A. Galati are sediul în municipiul Galati, sos. Smârdan nr. 3, judetul Galati, se organizeazã si functioneazã în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare si cu statutul prevãzut în anexa nr. 1.

(3) Obiectul principal de activitate al Societãtii Comerciale "termogal" - S.A. Galati este productia de energie electricã si termicã.

Art. 2. - (1) Capitalul social al societãtii comerciale înfiintate potrivit art. 1 se constituie prin preluarea activului Sucursalei Electrocentrale Galati pe baza balantei de verificare întocmite la data de 31 martie 2000, reactualizatã conform normelor legale si, respectiv, a contravalorii energiei electrice consumate si neachitate la data de 31 martie 2000. Pasivul Sucursalei Electrocentrale Galati se preia de cãtre Societatea Comercialã "termogal" - S.A. Galati.

(2) Capitalul social si patrimoniul Societãtii Comerciale "termoelectrica" - S.A. se diminueazã corespunzãtor cu activul si pasivul preluate de Societatea Comercialã "termogal" - S.A. Galati, conform alin. (1).

 actiuni nominative, fiecare actiune având valoarea de 100.000 lei.

(4) Capitalul social al societãtii comerciale înfiintate potrivit art. 1 este detinut în întregime de statul român, în calitate de actionar unic, reprezentat de Fondul Proprietãtii de Stat.

Art. 3. - (1) Societatea comercialã înfiintatã potrivit art. 1 va prelua toate drepturile si va fi tinutã de toate obligatiile Sucursalei Electrocentrale Galati, printre care si cele prevãzute la lit. A din anexa nr. 2.

(2) Societatea Comercialã "termogal" - S.A. Galati se substituie în toate drepturile si obligatiile decurgând din raporturile juridice ale Sucursalei Electrocentrale Galati cu tertii, inclusiv în litigiile aflate pe rol la instantele judecãtoresti.

(3) Toate conventiile încheiate de Sucursala Electrocentrale Galati rãmân valabile, preluarea acestora urmând sã se facã pe baza protocolului de predare-preluare.

Art. 4. - (1) Filiala Societatea Comercialã "electrica" - S.A. din cadrul Companiei Nationale de Electricitate - S.A. va transmite, prin cesionare de creante cãtre societatea comercialã înfiintatã conform art. 1, creantele sale asupra Societãtii Comerciale "sidex" - S.A. Galati, provenite din contravaloarea energiei electrice consumate si neachitate la data de 31 martie 2000, cu majorãrile aferente calculate în baza reglementãrilor legale în vigoare, conform prevederilor lit. B din anexa nr. 2.

(2) Creantele Societãtii Comerciale "termogal" - S.A. Galati asupra Societãtii Comerciale "sidex" - S.A. Galati, provenite din preluarea pasivului Sucursalei Electrocentrale Galati, si cele provenite din cesionarea de creante ale Filialei Societatea Comercialã "electrica" - S.A. reprezintã o parte din suma pe care Compania Nationalã de Electricitate - S.A. o datoreazã bugetului de stat, astfel cum este redatã în anexa nr. 3.

(3) Personalul apartinând Sucursalei Electrocentrale Galati se considerã transferat la Societatea Comercialã "termogal" - S.A. Galati.

Art. 5. - (1) Societatea Comercialã "termogal" - S.A. Galati fuzioneazã cu Societatea Comercialã "sidex" - S.A. Galati, fiind absorbitã de aceasta, în conditiile legii, în termen de 30 de zile de la data prezentei hotãrâri.

(2) Fondul Proprietãtii de Stat va desfãsura procedura de fuzionare prin absorbtie prevãzutã de lege.

(3) Personalul Societãtii Comerciale "termogal" - S.A. Galati se considerã transferat la Societatea Comercialã "sidex" - S.A. Galati ca urmare a fuziunii.

Art. 6. - (1) Ca urmare a fuziunii prevãzute la art. 5 Societatea Comercialã "sidex" - S.A. Galati îsi va modifica în mod corespunzãtor capitalul social.

(2) Obligatiile Companiei Nationale de Electricitate - S.A. cãtre bugetul de stat, redate în anexa nr. 3, astfel cum au fost transferate indirect ca urmare a fuzionãrii prevãzute la art. 5 cãtre Societatea Comercialã "sidex" - S.A. Galati si devenite datoriile Societãtii Comerciale "sidex" - S.A. Galati cãtre bugetul de stat, diminueazã arieratele Companiei Nationale de Electricitate - S.A. cãtre bugetul de stat.

Art. 7. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU

Contrasemneazã:

Ministrul industriei si comertului,

Radu Berceanu

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

p. Presedintele Consiliului de administratie al Fondului

Proprietãtii de Stat,

Victor Erös

 

Bucuresti, 9 iunie 2000.

Nr. 485.

 

ANEXA Nr. 1

 

STATUTUL

Societãtii Comerciale "termogal" - S.A. Galati

 

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridicã, sediul, durata

ARTICOLUL 1

Denumirea societãtii comerciale

 

(1) Denumirea societãtii comerciale este Societatea Comercialã "termogal" - S.A. Galati.

(2) În toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte documente emanând de la societate denumirea societãtii comerciale va fi precedatã sau urmatã de cuvintele "societate pe actiuni" sau de initialele "s.a.", sediul, numãrul de înmatriculare în registrul comertului si codul fiscal.

 

ARTICOLUL 2

Forma juridicã a societãtii comerciale

 

Societatea Comercialã "termogal" - S.A. Galati, denumitã în continuare societate comercialã, este persoanã juridicã românã, având forma juridicã de societate comercialã pe actiuni. Aceasta îsi desfãsoarã activitatea în conformitate cu legile române si cu prezentul statut.

 

ARTICOLUL 3

Sediul societãtii comerciale

 

(1) Sediul societãtii comerciale este în România, municipiul Galati, sos. Smârdan nr. 3, judetul Galati.

(2) Sediul societãtii comerciale poate fi schimbat în altã localitate din România, pe baza hotãrârii adunãrii generale a actionarilor, potrivit legii.

(3) Societatea comercialã poate avea sucursale, reprezentante, agentii, situate si în alte localitãti din tarã si din strãinãtate.

 

ARTICOLUL 4

Durata societãtii comerciale

Durata societãtii comerciale este nelimitatã, cu începere de la data înmatriculãrii sale la registrul comertului.

 

CAPITOLUL II

Scopul si obiectul de activitate ale societãtii comerciale

ARTICOLUL 5

Scopul

 

Scopul societãtii comerciale este efectuarea, cu respectarea legislatiei române, de prestãri de servicii corespunzãtoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul statut, în conditii de eficientã.

 

ARTICOLUL 6

Obiectul de activitate al societãtii comerciale

 

Obiectul de activitate al societãtii comerciale este:

- domeniul principal:

- productia, transportul si distributia de energie electricã, termicã si de apã caldã.

- activitãti principale:

- producerea si distributia energiei electrice - cod 4013;

-         productia, distributia si transportul energiei termice si al apei calde - cod 4011, 4031 si 4032.

 

CAPITOLUL III

Capitalul social, actiunile

ARTICOLUL 7

Capitalul social

 

(1) Capitalul social initial este fixat la suma de 1.181.500.000.000 lei, împãrtit în 11.815.000 actiuni nominative, fiecare actiune având valoarea de 100.000 lei, si se constituie prin preluarea activului si pasivului pe baza balantei de verificare contabilã la data de 31 martie 2000, reactualizatã conform normelor legale, aferent Sucursalei Electrocentrale Galati, din cadrul Societãtii Comerciale "termoelectrica" - S.A. care se divizeazã.

(2) Capitalul social initial este în întregime subscris de statul român si este integral vãrsat la data constituirii noii societãti comerciale.

(3) Capitalul social initial este detinut de stat, iar drepturile si obligatiile ce decurg din calitatea de actionar unic se exercitã de cãtre Fondul Proprietãtii de Stat.

(4) Eventualele rectificãri ale capitalului social initial prevãzut la alin. (1) vor fi înregistrate la registrul comertului în termen de 30 de zile de la data semnãrii protocolului de predare-preluare a activului si pasivului.

 

ARTICOLUL 8

Actiunile

 

(1) Actiunile societãtii comerciale sunt nominative si vor cuprinde toate elementele prevãzute de lege.

(2) Societatea comercialã va tine evidenta actionarilor si a actiunilor într-un registru numerotat, sigilat si parafat, care se pãstreazã la sediul sãu.

 

ARTICOLUL 9

Reducerea sau majorarea capitalului social

 

Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotãrârii adunãrii generale extraordinare a actionarilor, în conditiile si cu respectarea procedurii prevãzute

de lege.

 

ARTICOLUL 10

Drepturi si obligatii decurgând din actiuni

 

(1) Fiecare actiune subscrisã si plãtitã potrivit legii conferã detinãtorului dreptul la un vot în adunarea generalã a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform dispozitiilor legale si prevederilor prezentului statut, precum si alte drepturi prevãzute de lege si de statut.

(2) Detinerea actiunilor implicã adeziunea de drept la statut.

(3) Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeazã actiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

(4) Obligatiile societãtii comerciale sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii rãspund numai pânã la concurenta capitalului social subscris.

 

ARTICOLUL 11

Cesiunea actiunilor

 

(1) În orice raporturi cu societatea comercialã aceasta recunoaste pentru fiecare actiune un singur proprietar.

(2) Cesiunea partialã sau totalã a actiunilor între actionari si/sau între acestia si terti se face în conditiile si cu procedura prevãzute de lege.

 

ARTICOLUL 12

Pierderea actiunilor

 

(1) În cazul pierderii uneia sau mai multor actiuni proprietarul va trebui sã anunte consiliul de administratie si sã facã publicã în presã pierderea acestora.

(2) Dupã 6 luni actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor pierdute.

 

CAPITOLUL IV

Adunarea generalã a actionarilor

ARTICOLUL 13

Atributii

 

(1) Adunarea generalã a actionarilor este organul de conducere al societãtii comerciale, care decide asupra politicii economice a acesteia si asupra activitãtii ei, în conformitate cu mandatul primit de la actionari.

(2) Adunãrile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.

(3) Reprezentantii statului în adunarea generalã a actionarilor sunt în numãr de 5, dintre care un specialist din Ministerul Finantelor.

(4) Pentru activitatea depusã reprezentantii statului în adunarea generalã a actionarilor au dreptul la o indemnizatie.

            (5) Adunarea generalã ordinarã a actionarilor are urmãtoarele atributii:

a) aprobã strategia globalã de dezvoltare, retehnologizare, modernizare si restructurare economico-financiarã a societãtii comerciale;

b) alege membrii consiliului de administratie, cenzorii, inclusiv cenzorii supleanti, îi descarcã de activitate si îi revocã;

c) stabileste indemnizatia membrilor consiliului de administratie, a secretarului acestuia si a cenzorilor;

d) stabileste competentele si rãspunderile consiliului de administratie si ale cenzorilor si aprobã regulamentul de functionare a consiliului de administratie;

e) examineazã programele de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si îsi dã acordul asupra acestora;

f) aprobã constituirea rezervelor statutare;

g) examineazã, aprobã sau modificã bilantul contabil si contul de profit si pierderi, dupã analizarea rapoartelor consiliului de administratie si cenzorilor;

h) hotãrãste cu privire la executarea de investitii si reparatii capitale si stabileste plafonul valoric de la care competenta revine consiliului de administratie;

i) stabileste nivelul garantiei cerute membrilor consiliului de administratie, în conditiile legii;

j) se pronuntã asupra gestiunii consiliului de administratie;

k) stabileste plafoane valorice si competente de efectuare a cheltuielilor;

l) stabileste salariile pentru directorul general si pentru directorii executivi.

(6) Adunarea generalã extraordinarã a actionarilor are urmãtoarele atributii:

a) hotãrãste cu privire la majorarea sau la reducerea capitalului social, la modificarea numãrului de actiuni sau a valorii nominale a acestora;

b) hotãrãste cu privire la reîntregirea capitalului social prin emisiune de noi actiuni;

c) hotãrãste cu privire la înfiintarea si desfiintarea de subunitãti fãrã personalitate juridicã;

d) hotãrãste cu privire la contractarea de împrumuturi bancare si la acordarea de garantii si stabileste plafonul valoric de la care competenta revine consiliului de administratie;

e) hotãrãste cu privire la mutarea sediului societãtii;

f) hotãrãste, dacã este cazul, modificarea si completarea obiectului de activitate;

g) aprobã asocierea în vederea constituirii de noi societãti comerciale sau participarea cu capital la alte societãti comerciale;

h) hotãrãste cu privire la divizarea, dizolvarea si lichidarea societãtii comerciale;

i) aprobã delegãri de competente pentru membrii consiliului de administratie;

j) hotãrãste cu privire la actionarea în justitie a membrilor consiliului de administratie, a directorului general si a cenzorilor pentru pagubele pricinuite societãtii comerciale;

k) aprobã conversia actiunilor dintr-o categorie în alta, în conditiile legii;

l) hotãrãste emisiunea de obligatiuni si conversia unei categorii de obligatiuni în altã categorie sau în actiuni;

m) hotãrãste cu privire la orice modificare a statutului;

n) hotãrãste în orice alte probleme privind activitatea societãtii comerciale, cu exceptia celor care revin adunãrii generale ordinare a actionarilor.

 

ARTICOLUL 14

Convocarea adunãrii generale a actionarilor

 

(1) Adunarea generalã a actionarilor se convoacã ori de câte ori va fi necesar de cãtre presedintele consiliului de administratie sau de un membru al acestuia, pe baza împuternicirii date de presedinte.

(2) Adunãrile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o datã pe an, în cel mult 3 luni de la încheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul în curs.

(3) Adunãrile generale extraordinare ale actionarilor se convoacã la cererea actionarilor care detin cel putin o treime din capitalul social sau la cererea cenzorilor.

(4) Adunarea generalã a actionarilor va fi convocatã de presedintele consiliului de administratie, în conformitate cu dispozitiile prezentului statut, cu cel putin 15 zile înainte de data stabilitã.

(5) Convocarea va fi publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, si într-un ziar de largã circulatie din localitatea în care se aflã sediul societãtii comerciale sau din cea mai apropiatã localitate.

(6) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunãrii generale a actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicitã a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterii acesteia.

(7) Când în ordinea de zi figureazã propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sã cuprindã textul integral al propunerilor.

(8) Adunarea generalã a actionarilor se întruneste la sediul societãtii comerciale sau în alt loc indicat în convocare.

 

ARTICOLUL 15

Organizarea adunãrii generale a actionarilor

 

(1) Pentru validitatea deliberãrilor adunãrii generale ordinare a actionarilor este necesarã prezenta actionarilor care detin cel putin jumãtate din capitalul social, iar hotãrârile trebuie sã fie luate de actionarii care detin majoritatea absolutã din capitalul social reprezentat în aceasta.

(2) Dacã adunarea generalã ordinarã a actionarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii conditiilor mentionate la alin. (1), adunarea generalã a actionarilor ce se va întruni dupã a doua convocare poate sã delibereze asupra problemelor aflate pe ordinea de zi a celei dintâi adunãri generale, oricare ar fi partea de capital social reprezentatã de actionarii prezenti, cu majoritate.

(3) Pentru validarea deliberãrilor adunãrii generale extraordinare a actionarilor sunt necesare:

a) la prima convocare, prezenta actionarilor care detin trei pãtrimi din capitalul social, iar hotãrârile sã fie luate cu votul unui numãr de actionari care sã reprezinte cel putin jumãtate din capitalul social;

b) la convocãrile urmãtoare, prezenta actionarilor care detin jumãtate din capitalul social, iar hotãrârile sã fie luate cu votul unui numãr de actionari care sã reprezinte cel putin o treime din capitalul social.

(4) Presedintele consiliului de administratie desemneazã dintre functionarii societãtii comerciale un secretar care sã verifice lista de prezentã a actionarilor si sã întocmeascã procesul-verbal al adunãrii generale a actionarilor.

(5) Procesul-verbal al adunãrii generale a actionarilor se va scrie într-un registru sigilat si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a întocmit.

(6) La sedintele adunãrii generale ordinare si extraordinare a actionarilor, în care se dezbat probleme privitoare la raporturile de muncã cu personalul societãtii comerciale, pot fi invitati si reprezentatii salariatilor.

 

ARTICOLUL 16

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generalã a actionarilor

 

(1) Hotãrârile adunãrii generale a actionarilor se iau de regulã prin vot deschis.

(2) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea cenzorilor, pentru revocarea si pentru luarea hotãrârilor referitoare la rãspunderea membrilor consiliului de administratie.

(3) Hotãrârile luate de adunarea generalã a actionarilor în limitele legii sau ale statutului sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotrivã.

 

CAPITOLUL V

Consiliul de administratie

ARTICOLUL 17

Organizare

 

(1) Societatea comercialã este administratã de un consiliu de administratie compus din 5 membri.

(2) Membrii consiliului de administratie sunt numiti pentru o perioadã de 4 ani de cãtre Fondul Proprietãtii de Stat.

(3) Membrii consiliului de administratie pot avea calitatea de actionar.

(4) În situatia în care se creeazã un loc vacant în consiliul de administratie, adunarea generalã a actionarilor propune un nou administrator în vederea ocupãrii acestuia. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egalã cu perioada care a rãmas pânã la expirarea mandatului predecesorului sãu.

(5) Consiliul de administratie se întruneste lunar la sediul societãtii comerciale, ori de câte ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numãrul membrilor sãi. Consiliul de administratie este prezidat de presedinte, iar în lipsa acestuia, de cãtre un membru, în baza mandatului presedintelui. Presedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului de administratie, fie din afara acestuia.

(6) Conducerea societãtii comerciale se asigurã de cãtre directorul general numit de consiliul de administratie.

(7) Pentru valabilitatea deciziilor este necesarã prezenta a cel putin jumãtate din numãrul membrilor consiliului de administratie, iar deciziile se iau cu majoritatea absolutã a membrilor prezenti.

(8) Dezbaterile consiliului de administratie au loc, conform ordinii de zi stabilite si comunicate de presedinte, cu cel putin 7 zile înainte de data tinerii sedintei. Dezbaterile se consemneazã în procesul-verbal al sedintei, care se scrie într-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie.

(9) Procesul-verbal se semneazã de toti membrii consiliului de administratie si de secretar. Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administratie redacteazã hotãrârea acestuia, care se semneazã de presedinte.

(10) Consiliul de administratie poate delega prin regulamentul de organizare si functionare o parte din atributiile sale directorului general al societãtii comerciale si poate recurge, de asemenea, la experti pentru solutionarea anumitor probleme.

(11) În relatiile cu tertii societatea comercialã este reprezentatã de un director general, pe baza si în limitele împuternicirilor date de consiliul de administratie, care semneazã actele de angajare fatã de acestia.

(12) Presedintele consiliului de administratie este obligat sã punã la dispozitie actionarilor si cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele societãtii comerciale.

(13) Membrii consiliului de administratie rãspund individual sau solidar, dupã caz, fatã de societatea comercialã pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la prevederile statutului sau pentru greseli în administrarea societãtii comerciale. În astfel de situatii ei vor putea fi revocati prin hotãrâre a adunãrii generale a actionarilor.

(14) Membrii consiliului de administratie vor depune o garantie conform prevederilor legale.

(15) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administratie persoanele prevãzute în Legea nr. 31/1990 privind societãtile comerciale, republicatã.

(16) Nu pot fi directori ai societãtii comerciale persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990, republicatã.

 

ARTICOLUL 18

Atributiile consiliului de administratie, ale directorului general si ale directorilor executivi

 

A. Consiliul de administratie are, în principal, urmãtoarele atributii:

a) aprobã structura organizatoricã si regulamentul de organizare si functionare ale societãtii comerciale;

b) numeste si elibereazã din functie directorul general al societãtii comerciale;

c) aprobã nivelul garantiilor si modul de constituire a acestora pentru directorul general, directorii executivi si pentru persoanele care au calitatea de gestionar;

d) încheie acte juridice prin care sã dobândeascã, sã înstrãineze, sã închirieze, sã schimbe sau sã constituie în garantie bunuri aflate în patrimoniul societãtii comerciale, cu aprobarea adunãrii generale a actionarilor, atunci când legea impune aceastã conditie;

e) aprobã delegãrile de competentã pentru directorul general în vederea executãrii operatiunilor societãtii comerciale;

f) aprobã încheierea oricãror contracte pentru care nu a delegat competentã directorului general al societãtii comerciale;

g) negociazã contractul colectiv de muncã si aprobã statutul personalului;

h) supune anual adunãrii generale a actionarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societãtii comerciale, bilantul contabil si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul programului de activitate si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli ale societãtii comerciale pe anul în curs;

i) convoacã adunarea generalã extraordinarã a actionarilor ori de câte ori este nevoie;

j) rezolvã orice altã problemã cu care a fost însãrcinat de adunarea generalã a actionarilor;

k) aprobã numãrul de posturi si normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie.

B. Directorul general reprezintã societatea comercialã în raporturile cu tertii si este numit de consiliul de administratie.

Directorul general are, în principal, urmãtoarele atributii:

a) aplicã strategia si politicile de dezvoltare ale societãtii comerciale, stabilite de consiliul de administratie;

b) angajeazã, promoveazã si concediazã personalul salariat;

c) numeste, suspendã sau revocã directorii executivi;

d) participã la negocierea contractului colectiv de muncã în limita mandatului dat de consiliul de administratie;

e) negociazã, în conditiile legii, contractele individuale de muncã;

f) încheie acte juridice, în numele si pe seama societãtii comerciale, în limitele mandatului dat de consiliul de administratie;

g) stabileste îndatoririle si responsabilitãtile personalului societãtii comerciale, pe compartimente;

h) aprobã operatiunile de încasãri si plãti, potrivit competentelor legale si prezentului statut;

i) aprobã operatiunile de vânzare si cumpãrare de bunuri, potrivit competentelor legale si prezentului statut;

j) împuterniceste directorii executivi sau orice altã persoanã sã exercite orice atributie din sfera sa de competentã;

k) rezolvã orice altã problemã pe care consiliul de administratie a stabilit-o în sarcina sa.

C. Directorii executivi sunt numiti de directorul general si se aflã în subordinea acestuia, sunt functionari ai societãtii comerciale, executã operatiunile acesteia si sunt rãspunzãtori fatã de aceasta pentru îndeplinirea îndatoririlor lor, în aceleasi conditii ca si membrii consiliului de administratie.

Atributiile directorilor executivi sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a societãtii comerciale.

 

CAPITOLUL VI

Gestiunea societãtii comerciale

ARTICOLUL 19

Controlul financiar preventiv

 

(1) Societatea comercialã organizeazã si exercitã controlul financiar preventiv pentru documentele ce cuprind operatiuni care se referã la drepturile si obligatiile patrimoniale, în faza de angajare si de platã, în raporturile cu alte persoane juridice sau fizice.

(2) Controlul financiar preventiv se exercitã prin organe de specialitate potrivit legii.

 

ARTICOLUL 20

Controlul financiar de gestiune

 

(1) Controlul financiar de gestiune se efectueazã în conformitate cu prevederile legale, prin organele de specialitate.

(2) Controlul financiar de gestiune se efectueazã în totalitate sau prin sondaj, în raport cu volumul, valoarea si natura bunurilor, cu posibilitãtile de sustrageri, cu conditiile de pãstrare si gestionare, precum si cu frecventa abaterilor constatate anterior.

(3) La cererea organelor de control financiar de gestiune salariatii au obligatia:

a) sã punã la dispozitie registrele, corespondenta, actele, piesele justificative si alte documente necesare în vederea controlului;

b) sã prezinte pentru control valorile de orice fel pe care le gestioneazã sau pe care le au în pãstrare, care intrã sub incidenta controlului;

c) sã elibereze potrivit legii documentele solicitate, în original sau în copii certificate;

d) sã dea informatii si explicatii verbale si în scris, dupã caz, în legãturã cu problemele care formeazã obiectul controlului;

e) sã semneze cu sau fãrã obiectiuni actele de control;

f) sã asigure sprijinul si conditiile necesare în vederea bunei desfãsurãri a controlului si sã îsi dea concursul pentru clarificarea constatãrilor.

(4) Constatãrile organelor de control financiar de gestiune se vor consemna în actele de control, cu indicarea prevederilor legale încãlcate si cu stabilirea exactã a consecintelor economice, financiare, patrimoniale, a persoanelor vinovate, precum si a mãsurilor propuse. Actele de control vor fi prezentate membrilor consiliului de administratie al societãtii comerciale.

 

ARTICOLUL 21

Cenzorii

 

(1) Gestiunea societãtii comerciale este controlatã de actionari si de cenzori.

(2) Societatea comercialã are 3 cenzori si 3 cenzori supleanti.

(3) Cenzorii sunt alesi de adunarea generalã a actionarilor. Durata mandatului lor este de 3 ani, ei putând fi realesi.

(4) Cenzorii îsi exercitã personal mandatul.

(5) Cel putin unul dintre cenzori trebuie sã fie contabil autorizat în conditiile legii sau expert contabil.

(6) În perioada în care statul detine cel putin 20% din capitalul social unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finantelor.

(7) Cenzorii sunt remunerati cu o indemnizatie fixã, stabilitã de adunarea generalã a actionarilor.

(8) Cenzorii au urmãtoarele atributii principale:

a) sã supravegheze gestiunea societãtii comerciale;

b) sã verifice dacã bilantul contabil si contul de profit si pierderi sunt legal întocmite si în concordantã cu registrele;

c) sã verifice dacã registrele sunt tinute regulat;

d) sã verifice dacã evaluarea patrimoniului s-a fãcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea bilantului contabil.

(9) Bilantul contabil si contul de profit si pierderi nu pot fi aprobate de adunarea generalã a actionarilor, dacã nu sunt însotite de raportul cenzorilor.

(10) Cenzorii sunt obligati, de asemenea:

a) sã facã, în fiecare lunã si inopinat, inspectii ale casei si sã verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea societãtii comerciale ori care au fost primite în gaj, cautiune sau depozite;

b) sã convoace adunarea generalã ordinarã sau extraordinarã a actionarilor, dacã nu a fost convocatã de consiliul de administratie;

c) sã ia parte la adunãrile generale ordinare si extraordinare ale actionarilor, inserând în ordinea de zi propunerile pe care le vor considera necesare;

d) sã constate depunerea regulatã a garantiei din partea membrilor consiliului de administratie;

e) sã vegheze ca dispozitiile legii si ale statutului sã fie îndeplinite de membrii consiliului de administratie si de lichidatori.

(11) Asupra rezultatului verificãrilor efectuate conform alin. (10), precum si asupra propunerilor pe care le considerã necesare privind bilantul contabil cenzorii vor prezenta adunãrii generale a actionarilor un raport amãnuntit. Pentru îndeplinirea acestei obligatii cenzorii vor delibera împreunã, iar în caz de neîntelegere vor întocmi rapoarte separate, pe care le vor prezenta adunãrii generale a actionarilor.

(12) Cenzorii vor aduce la cunostintã consiliului de administratie neregulile în administratie si încãlcãrile dispozitiilor legale si ale statutului pe care le constatã, iar în cazurile mai importante, le vor aduce la cunostintã adunãrii generale a actionarilor.

(13) Cenzorii iau parte la sedintele adunãrii generale a actionarilor, fãrã drept de vot.

(14) Se interzice cenzorilor sã comunice actionarilor, în particular, sau tertilor date referitoare la operatiunile societãtii comerciale, constatate cu ocazia exercitãrii mandatului lor.

(15) Cenzorii vor trece într-un registru special deliberãrile lor, precum si constatãrile fãcute în exercitiul mandatului lor.

(16) Revocarea cenzorilor se poate face numai de adunarea generalã a actionarilor, cu votul cerut pentru adunãrile generale extraordinare ale actionarilor.

17) Cenzorii societãtii comerciale îndeplinesc si alte atributii prevãzute de lege.

 

CAPITOLUL VII

Activitatea societãtii comerciale

ARTICOLUL 22

Exercitiul financiar

 

Exercitiul financiar începe la data de 1 ianuarie si se încheie la data de 31 decembrie ale fiecãrui an. Primul exercitiu financiar începe la data constituirii societãtii comerciale.

 

ARTICOLUL 23

Personalul societãtii comerciale

 

(1) Personalul se încadreazã prin selectie în conditiile legii, pe bazã de concurs sau de examen.

(2) Conditiile de angajare, de organizare si de desfãsurare a concursurilor, a examenelor si a selectiei se stabilesc prin regulament.

(3) Drepturile si obligatiile salariatilor se stabilesc prin contractul colectiv de muncã.

 

ARTICOLUL 24

Evidenta contabilã si bilantul contabil

 

(1) Societatea comercialã va tine evidenta contabilã în lei, va întocmi anual bilantul contabil si contul de profit si pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.

(2) Bilantul contabil si contul de profit si pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform legii.

 

ARTICOLUL 25

Registrele

 

Societatea comercialã va tine, prin grija membrilor consiliului de administratie, registrele prevãzute de lege.

 

CAPITOLUL VIII

Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

ARTICOLUL 26

Modificarea formei juridice

 

(1) Adunarea generalã a actionarilor poate hotãrî schimbarea formei juridice a societãtii comerciale.

(2) Pe toatã perioada în care statul este actionar majoritar modificarea formei juridice se face prin hotãrâre a Guvernului.

 

ARTICOLUL 27

Dizolvarea

 

(1) Urmãtoarele situatii duc la dizolvarea societãtii comerciale:

a) imposibilitatea realizãrii obiectului de activitate;

b) declararea nulitãtii;

c) hotãrârea adunãrii generale a actionarilor;

d) hotãrârea tribunalului, la cererea oricãrui asociat, pentru motive temeinice, precum si neîntelegerile grave dintre asociati, care împiedicã functionarea acesteia;

e) falimentul;

f) în cazul si în conditiile prevãzute la art. 153 din Legea nr. 31/1990, republicatã;

g) când capitalul social se reduce sub minimul legal;

h) când numãrul actionarilor scade sub minimul legal;

i) alte cauze prevãzute de lege sau de prezentul statut.

(2) Dizolvarea societãtii comerciale se înscrie în registrul comertului si se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(3) Pe toatã perioada în care statul este actionar majoritar dizolvarea societãtii comerciale se face prin hotãrâre a Guvernului.

 

ARTICOLUL 28
Lichidarea

 

(1) În caz de dizolvare societatea comercialã va fi lichidatã.

(2) Lichidarea si repartizarea produsului net al lichidãrii se fac în conditiile si cu respectarea procedurii prevãzute de lege.

 

ARTICOLUL 29

Litigii

 

(1) Litigiile de orice fel, apãrute între societatea comercialã si persoanele fizice sau juridice, sunt de competenta instantelor judecãtoresti de drept comun.

(2) Pentru solutionarea litigiilor cu alte societãti comerciale se poate apela si la arbitraj.

 

CAPITOLUL IX

Dispozitii finale

ARTICOLUL 30

 

Prevederile prezentului statut se completeazã cu dispozitiile Legii nr. 31/1990, republicatã, precum si ale Codului comercial.

 

ANEXA Nr. 2

 

A.     Creante ale Filialei Societatea Comercialã "termoelectrica" - S.A. - Sucursala Electrocentrale Galati, sucursalã transformatã în Societatea Comercialã "termogal" - S.A. Galati

 

De la:

- Societatea Comercialã "sidex" - S.A. Galati : 78.498.383 mii lei

- "apaterm" Galati : 261.691.451 mii lei

TOTAL : 340.189.834 mii lei

 

B. Datorii ale Societãtii Comerciale "sidex" - S.A. Galati fatã de Societatea Comercialã "electrica" - S.A. la data de 31 martie 2000

Cãtre:

 

- Filiala Societatea Comercialã "electrica" - S.A. - Sucursala de distributie a energiei Galati : 304.930.349 mii lei

plus majorãrile aferente calculate conform prevederilor contractuale si Regulamentului de furnizare si utilizare a energiei electrice, aprobat prin Hotãrřrea Guvernului nr. 236/1993 : 471.627.809 mii lei

 

TOTAL datorii : 776.558.158 mii lei

(sumã cesionatãSocietãtii Comerciale "termogal" - S.A. Galati)

 

C. Datorii ale Societãtii Comerciale "sidex" - S.A. Galati fatã de Societatea Comercialã "termogal" - S.A. Galati dupã fuziune

: 340.189.834 mii lei +

: 776.558.158 mii lei

TOTAL : 1.116.747.992 mii lei

Sumele se vor reactualiza la data de 31 mai 2000.

 

ANEXA Nr. 3

 

Datorii ale Societãtii Comerciale "sidex" - S.A. Galati fatã de Compania Nationalã de Electricitate - S.A. la data de 31 martie 2000

 

Societatea Comercialã "termoelectrica" - S.A. : 78.498.383 mii lei

Societatea Comercialã "electrica" - S.A. : 776.558.158 mii lei

TOTAL : 855.056.541 mii lei

 

Creante ale Societãtii Comerciale "termogal" - S.A. Galati

 

Societatea Comercialã "sidex" - S.A. Galati : 78.498.383 mii lei

"apaterm" Galati : 261.691.451 mii lei

Cesiune Societatea Comercialã "electrica" - S.A. : 776.558.158 mii lei

TOTAL : 1.116.747.992 mii lei*)

 

Datorii ale Societãtii Comerciale "sidex" - S.A. Galati care se mãresc dupã

fuziunea cu Societatea Comercialã "termogal" - S.A. Galati, datorate bugetului

de stat

 

Datorii ale Societãtii Comerciale "sidex" - S.A. Galati în urma fuziunii : 1.116.747.992 mii lei**)


 

*) Suma reprezintã o parte din arieratele Companiei Nationale de Electricitate - S.A. la bugetul de stat.

**) Suma cu care se diminueazã arieratele Companiei Nationale de Electricitate - S.A. la bugetul de stat.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTÃRÂRE

pentru aprobarea Metodologiei de acordare a stimulentelor personalului autoritãtilor pentru protectia mediului

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 14 alin. 4 din Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicatã,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

Art. 1. - Se aprobã Metodologia de acordare a stimulentelor personalului autoritãtilor pentru protectia mediului, prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art. 2. - Prezenta hotãrâre intrã în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicãrii ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU

Contrasemneazã:

Ministrul apelor,

pãdurilor si protectiei mediului,

Romicã Tomescu

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 16 iunie 2000.

Nr. 497.

 

ANEXÃ

 

METODOLOGIA

de acordare a stimulentelor personalului autoritãtilor pentru protectia mediului

 

Art. 1. - (1) Fondurile de stimulente pentru personalul din aparatul propriu al Ministerului Apelor, Pãdurilor si Protectiei Mediului, din agentiile de protectie a mediului, se constituie lunar, prin retinerea unei cote de pânã la 15% din veniturile extrabugetare încasate ca tarife pentru lucrãrile si serviciile prestate la solicitarea persoanelor fizice si juridice, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. 4 din Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicatã.

(2) Evidentierea în contabilitate a fondurilor de stimulente se efectueazã potrivit normelor stabilite de Ministerul Finantelor.

(3) Cuantumul lunar al stimulentelor poate fi de cel mult un salariu de bazã lunar.

(4) În functie de nivelul veniturilor extrabugetare încasate în conditiile prevãzute de lege, ministrul apelor, pãdurilor si protectiei mediului aprobã cota anualã de pânã la 15% în favoarea finantãrii unor cheltuieli din categoria celor stabilite la art. 14 alin. 4 din legea mai sus mentionatã.

(5) Stimulentele nu fac parte din salariul de bazã, nu se suportã din fondul de salarii, iar asupra lor nu se calculeazã CAS, contributia pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de somaj si contributia pentru pensii suplimentare.

(6) Stimulentele acordate sunt supuse impozitãrii, potrivit legii.

(7) Sumele rãmase neutilizate la sfârsitul lunii, respectiv al anului, se reporteazã lunar si anual, urmând sã fie utilizate în acelasi scop.

Art. 2. - (1) Fondul de stimulente constituit la nivelul agentiilor de protectie a mediului potrivit art. 1 se repartizeazã personalului îndreptãtit de cãtre Comitetul director, respectiv de Colegiul executiv, la propunerea conducãtorilor compartimentelor din structura acestor institutii.

(2) Stimulentele pentru directorii agentiilor de protectie a mediului se aprobã de conducerea Ministerului Apelor, Pãdurilor si Protectiei Mediului, la propunerea comitetelor directoare de la nivelul acestora.

Art. 3. - Fondul de stimulente pentru personalul îndreptãtit din aparatul propriu al Ministerului Apelor, Pãdurilor si Protectiei Mediului, constituit potrivit art. 1, se repartizeazã de colegiul ministerului si se aprobã de ministru.

Art. 4. - (1) Criteriile de repartizare pe salariati a stimulentelor sunt:

a) contributia adusã la realizarea veniturilor extrabugetare încasate din tarifele pentru lucrãrile si serviciile prestate;

b) gradul de complexitate al lucrãrilor si serviciilor prestate si gradul de competentã profesionalã;

c) spiritul de initiativã si disponibilitate la îndeplinirea sarcinilor suplimentare pentru realizarea lucrãrilor si prestarea serviciilor solicitate;

d) calitatea lucrãrilor si serviciilor prestate;

e) contributia la asigurarea bunei functionãri a institutiei, prin initiative personale, în vederea îmbunãtãtirii si eficientizãrii activitãtii în legãturã cu realizarea si prestarea serviciilor solicitate;

f) gradul de periculozitate al activitãtilor pentru realizarea lucrãrilor si pentru prestarea serviciilor solicitate.

(2) Nu pot beneficia de stimulentele reglementate prin prezenta metodologie salariatii care nu îndeplinesc criteriile prevãzute la alin. (1) lit. a), b), c) si e).

Art. 5. - Acordarea stimulentelor aprobate se face, de regulã, lunar.

Art. 6. - Sumele incluse în fondul de stimulente prin nerespectarea prevederilor legale vor fi retinute de la persoanele vinovate si vor fi virate la bugetul de stat.

Art. 7. - Personalul însãrcinat cu exercitarea controlului financiar preventiv din cadrul Ministerului Apelor, Pãdurilor si Protectiei Mediului si din cadrul fiecãrei unitãti din subordinea acestuia are obligatia de a verifica modul de constituire si de acordare a fondurilor de stimulente, în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare.