MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XII - Nr. 291    LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Marti, 27 iunie 2000

 

SUMAR

 

            81. - Ordonantă de urgentă pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor bunuri importate si servicii efectuate de prestatori cu sediul în străinătate, necesare în vederea înzestrării Serviciului de Telecomunicatii Speciale

 

            83. - Ordonantă de urgentă privind organizarea si functionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical

 

            85. - Ordonantă de urgentă privind finantarea drepturilor de personal cuvenite medicilor si farmacistilor stagiari sau rezidenti si personalului de cercetare din unitătile sanitare

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată a unor bunuri importate

si servicii efectuate de prestatori cu sediul în străinătate, necesare în vederea înzestrării Serviciului de Telecomunicatii Speciale

 

            În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

            Guvernul României emite prezenta ordonantă de urgentă.

            Art. 1. - Se aprobă scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată, până la data de 31 decembrie 2000 inclusiv, a importurilor de bunuri si servicii efectuate de prestatori cu sediul în străinătate, pentru care locul prestării este în România, necesare în vederea înzestrării Serviciului de Telecomunicatii Speciale, prevăzute în contractele nominalizate în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

            Actualizarea anexei prin nominalizarea de noi contracte de bunuri si servicii efectuate de prestatori cu sediul în străinătate, pentru care locul prestării este în România si care urmează să se efectueze până la sfârsitul anului 2000, se va face prin hotărâre a Guvernului.

            Art. 2. - Importurile de bunuri si serviciile efectuate de prestatori cu sediul în străinătate, pentru care locul prestării este în România si pentru care s-a aprobat scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată prevăzute la art. 1, se efectuează prin Regia Autonomă "Romtehnica" de sub autoritatea Ministerului Apărării Nationale.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale,

Ion Sima

Ministrul finantelor

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 19 iunie 2000.                                 

Nr. 81.

 

CONTRACTELE

pentru importul de bunuri si servicii efectuate de prestatori cu sediul în străinătate,

pentru care locul prestării este în România, necesare în vederea înzestrării serviciului

de telecomunicatii speciale, cu derulare în anul 2000

 

Nr. crt.

Numărul si obiectul contractului

Valoarea bunurilor/ serviciilor

1.

Contract nr. PMR 96 C025/1997 pentru realizarea sistemului digital integrat de radiocomunicatii mobile PHOENIX, încheiat cu firma Matra Nortel Communicatioris - Franta, constând în: servicii de proiectare retea natională, amenajări amplasamente, instalări de echipamente, punere în functiune, asistentă tehnică etc.

40.000.000 FRF

2.

Contract nr. 02/067/1999 pentru import de bunuri necesare în  vederea modernizării sistemului de radiocomunicatii Smart Zone,

încheiat cu firma Motorola – Israel

86.803 USD

           

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind organizarea si functionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical

 

            În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

            Guvernul României emite prezenta ordonantă de urgeniă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

            Art. 1. - (1) Cabinetul de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, denumit în continuare cabinet de practică, este unitatea fără personalitate juridică furnizoare de servicii publice conexe actului medical, necesare în vederea realizării asistentei medicale preventive, curative si de recuperare.

            (2) Serviciile conexe actului medical pot fi furnizate de persoanele autorizate de Ministerul Sănătătii, altele decât medicii, să exercite în mod independent una dintre următoarele profesii prevăzute în Nomenclatorul de functii al Ministerului Sănătătii: tehnician dentar, biolog, biochimist, chimist, fizician, fizio-kinetoterapeut, psiholog, logoped, sociolog, profesor de cultură fizică medicală, optician-optometrist, tehnician de proteze si orteze, tehnician de proteze auditive, tehnician de aparatură medicală.

            (3) Persoanele prevăzute la alin. (2) sunt obligate să presteze serviciile conexe actului medical în strictă concordantă cu prescriptiile medicale ale medicului curant si cu normele legale în vigoare.

            (4) Conditiile de autorizare a persoanelor prevăzute la alin. (2) si dotările minime obligatorii ale cabinetelor de practică se stabilesc prin ordin al ministrului sănătătii, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

            (5) Persoanele autorizate de Ministerul Sănătătii pot exercita în mod independent profesiile prevăzute la alin. (2), în cadrul cabinetului de practică, în una dintre următoarele forme:

            a) cabinet de practică individual;

            b) cabinete de practică grupate;

            c) cabinete de practică asociate;

            d) societate civilă de practică pentru servicii publice conexe actului medical.

            Art. 2. - Persoana autorizată să îsi exercite profesia în mod independent este liberă să opteze sau să îsi schimbe optiunea pentru una dintre formele de exercitare a profesiei prevăzute la art. 1 alin. (5), având obligatia să înstiinteze în scris, în termen de 30 de zile de la schimbarea formei de exercitare a profesiei, directia de sănătate publică judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, si, după caz, directiile de sănătate publică din subordinea ministerelor cu retea sanitară proprie.

 

CAPITOLUL II

Înfiintarea, organizarea, functionarea, înregistrarea si alte dispozitii referitoare la cabinetul de practică

 

            Art. 3. - (1) Cabinetul de practică individual este forma de exercitare a profesiei în cadrul căruia îsi desfăsoară activitatea titularul cabinetului de practică. Acesta poate angaja, în conditiile legii, ca salariati sau colaboratori, alte persoane care au profesiile prevăzute la art. 1 alin. (2) si, după caz, orice altă categorie de personal necesar.

            (2) Cabinetele de practică grupate se constituie pe baza unei conventii încheiate în scris între titularii a două sau mai multe cabinete de practică individuală, în scopul creării de facilităti economice comune, cum ar fi folosirea în comun a patrimoniului si/sau a salariatilor ori colaboratorilor.

            (3) Cabinetele de practică grupate îsi păstrează individualitatea în relatiile cu tertii.

            (4) Conditiile grupării, durata si modalitătile de încetare a acesteia se stabilesc prin conventia mentionată la alin. (2).

            Art. 4. - (1) Cabinetele de practică asociate se constituie din două sau mai multe cabinete de practică individuală, în scopul exercitării in comuh a activitătii si a asigurării accesului permanent al pacientilor la servicii conexe actului medical.

            (2) Titularii cabinetelor de practică asociate intră în relatii cu tertii, în numele asocierii din care fac parte, cu păstrarea drepturilor si a responsabilitătilor individuale prevăzute de lege.

            (3) Conditiile asocierii, durata si modalitătile de încetare a acesteia se stabilesc de titularii cabinetelor de practică individuale care urmează să se asocieze, pe baza unei conventii încheiate în scris.

            Art. 5. - (1) Cabinetele grupate sau asociate pot fi reprezentate în raporturile cu tertii de unul dintre titularii acestor cabinete, pe baza si în limitele mandatului încredintat de ceilalti titulari.

            (2) Cabinetele de practică grupate sau asociate pot avea un patrimoniu comun, dacă s-a convenit în acest sens prin conventia de grupare sau de asociere.

            (3) Patrimoniul comun este destinat în exclusivitate realizării intereselor personale nepatrimoniale ale asociaiilor.

            Art. 6. - (1) Societatea civilă de practică pentru servicii publice conexe actului medical se constituie prin contract de societate civilă, încheiat în formă scrisă între 2 sau mai multi titulari asociati, cu respectatea dispozitiilor Codului civil referitoare la societatea civilă particulară.

            (2) Societatea civilă de practică pentru servicii publice conexe actului medical este reprezentată în relatiile cu tertii de organul de conducere al acesteia, prevăzut în statutul societătii.

            Art. 7. - (1) Cabinetele de practică grupate sau asociate si societatea civilă de practică pentru servicii publice conexe actului medical pot angaja, în conditiile legii, salariati sau colaboratori.

            (2) Contractele individuale de muncă si conventiile civile se încheie între salariati sau colaboratori si titularii cabinetelor de practică ori, după caz, de împuternicitul mandatat potrivit art. 5 alin. (1) sau de reprezentantul organului de conducere al societătii civile de practică, prevăzut în statutul acesteia.

            Art. 8. - Nivelul salariului sau al remuneratiei personalului angajat   în calitate de salariat ori de colaborator se negociază cu titularul cabinetului de practică individual sau, după caz, cu persoanele prevăzute la art. 7 alin. (2).

            Art. 9. - (1) Titularii cabinetelor de practică, precum si personalul angajat care îsi desfăsoară activitatea în cadrul acestor cabinete răspund individual, potrivit legii, în cazul nerespectării prescriptiilor medicale, acuratetii procedurilor efectuate si calitătii explorărilor de laborator, pentru eventualele prejudicii aduse pacientilor.

            (2) Controlul privind respectarea normelor legale privind furnizarea serviciilor publice conexe actului medical se exercită de către personalul din Ministerul Sănătătii si din ministerele cu retea sanitară proprie sau din unitătile subordonate acestora, împuternicit în acest sens prin ordin al ministrului sănătătii sau, după caz, prin ordin al ministrului care are organizată retea sanitară proprie, precum si de alte organe abilitate, potrivit legii.

            Art. 10. - (1) Veniturile cabinetului de practică pot fi realizate din:

            a) servicii prestate în baza contractului cu furnizorii de servicii de sănătate sau, după caz, cu casele de asigurări de sănătate;

            b) servicii prestate cu plata directă din partea beneficiarilor;

            c) donatii si sponsorizări;

            d) activităti contractate cu unitătile care coordonează activitătile de învătământ si cercetare din reteaua Ministerului Sănătătii sau a altor ministere cu retea sanitară proprie;

            e) alte surse, în conformitate cu dispozitiile legale, inclusiv cele provenind din valorificarea aparaturii proprii, uzate fizic sau moral, precum si a celei excedentare din dotare.

            (2) Veniturile realizate de titularii cabinetelor de practică se impozitează potrivit dispozitiilor legale privind impunerea veniturilor realizate din activităiile independente.

            Art. 11. - (1) Cabinetele de practică se înfiintează la cererea persoanelor autorizate potrivit art. 1 alin. (2) si (4).

            (2) Actul de înfiintare a cabinetului de practică este certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale - Partea a 3-a - pentru servicii publice conexe actului medical -, care se întocmeste si se păstrează de directiile de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si, după caz, de directiile de sănătate publică din subordinea ministerelor cu retea sanitară proprie. O copie de pe certificatul de înregistrare se înmânează titularului cabinetului de practică.

            (3) Documentatia necesară pentru înregistrarea cabinetului de practică se stabileste prin ordin al ministrului sănătătii.

            (4) Denumirea cabinetului de practică va reflecta în mod obligatoriu specificul serviciilor furnizate în cadrul activitătii acestuia.

            Art. 12. - (1) Cabinetele de practică se pot înfiinta în cadrul spatiilor în care se desfăsoară în prezent servicii publice conexe sau în alte spatii puse la dispozitie de autoritătile publice centrale sau locale ori în spatii private, special amenajate si autorizate legal cu această destinatie.

            (2) Bunurile imobile aflate în proprietatea privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, utilizate în prezent pentru servicii publice conexe actului medical, pot fi date în folosintă gratuită, închiriate sau concesionate prin negociere directă, vândute fără licitatie publică cabinetelor de practică sau, în cazul în care nu sunt solicitate de utilizatori, unitătilor medico-sanitare cu personalitate juridică.

            (3) Bunurile imobile aflate în proprietatea publică a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, utilizate în prezent pentru servicii publice conexe actului medical, pot fi trecute în domeniul privat al statului, respectiv al unitătilor administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor art. 10 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia.

            (4) Bunurile mobile aflate în proprietatea privată a statului si în dotarea actualelor cabinete de practică pot fi date în folosintă gratuită, închiriate sau concesionate prin negociere directă, vândute fără licitatie publică, la solicitarea acestora, cu aprobarea directiilor de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sau, după caz, a directiilor de sănătate publică din subordinea ministerelor cu retea sanitară proprie.

            (5) Personalul prevăzut la art. 1 alin. (2), care la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă este încadrat cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată si îsi desfăsoară efectiv activitatea în spatiile mentionate la alin. (1), beneficiază cu prioritate de prevederile alin. (2) si (3).

            (6) Conditiile de vânzare sau de concesionare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

            Art. 13. - Persoanele juridice care desfăsoară servicii publice conexe actului medical, înfiintate în temeiul altor acte normative, au obligatia să se înregistreze în Registrul unic al cabinetelor medicale - Partea a 3-a - pentru servicii publice conexe actului medical -, conform metodologiei stabilite prin ordin al ministrului sănătătii.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul sănătătii,

Hájdu Gábor

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Alexandru Ciocâlteu

 

Bucuresti, 19 iunie 2000.

Nr. 83.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind finantarea drepturilor de personal cuvenite medicilor si farmacistilor stagiari sau rezidenti

si personalului de cercetare din unitătile sanitare

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

Guvernul României emite prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 1. - (1) Drepturile de personal cuvenite medicilor si farmacistilor stagiari sau rezidenti si personalului de cercetare din unitătile sanitare se plătesc, începând cu luna mai a anului 2000, de către angajatorii care sunt furnizori de servicii medicale, din Fondul asigurărilor sociale de sănătate.

(2) Sumele alocate până la data de 31 mai 2000 de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătătii, pentru acoperirea drepturilor de personal prevăzute la alin. (1), rămân cheltuieli ale bugetului de stat.

Art. 2. - Sumele aferente drepturilor de personal prevăzute la art. 1 alin. (1) se negociază si se prevăd în mod distinct în acte aditionale la contractele încheiate de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii de servicii medicale.

Art. 3. - (1) Prevederile prezentei ordonante de urgentă se aplică până la data de 31 decembrie 2000.

(2) În termenul prevăzut la alin. (1) Ministerul Sănătătii, cu avizul Ministerului Educatiei Nationale, Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al Colegiului Medicilor din România, va supune spre adoptare Guvernului reorganizarea activitătilor de stagiatură, rezidentiat si cercetare ce se desfăsoară în unităti sanitare.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul sănătătii,

Hájdu Gábor

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Alexandru Ciocâlteu

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 22 iunie 2000.

Nr. 85.