MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XII - Nr. 297   LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    Vineri, 30 iunie 2000

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

            15. - Hotărâre privind demisia unui senator

 

            16. - Hotărâre privind demisia unui senator

 

            17. - Hotărâre privind prelungirea datei de depunere a Raportului Comisiei pentru buget, finante si bănci a Senatului privind initierea unei anchete (analize) asupra oportunitătii alocării unor fonduri de la bugetul de stat pentru Banca Română de

Comert Exterior - Bancorex - S.A.

 

            18. - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Senatului nr. 20/1999 pentru înfiintarea unei comisii de anchetă asupra activitătii Fondului Proprietătii de Stat

 

            19. - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Senatului nr. 21/1999 pentru înfiintarea unei comisii de anchetă privind cercetarea conditiilor în care a fost privatizat ROMTELECOM si a consecintelor acestei privatizări în plan economic si al

sigurantei nationale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            524. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind administrarea Registrului National al Fonogramelor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

CENTRALE

 

            38/N. - Ordin al ministrului lucrărilor publice si amenajării teritoriului privind obligatia de marcare a constructiilor cu plăcute de identificare

 

            333. - Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea tarifelor privind prestatiile de servicii specifice efectuate de Autoritatea Feroviară Română – AFER

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind demisia unui senator

 

            În temeiul prevederilor art. 67 alin. (2) din Constitutia României si ale art. 171 din Regulamentul Senatului,

            Senatul adoptă prezenta hotărâre.

            Articol unic. - Senatul ia act de cererea de demisie prezentată de domnul senator Ion Mînzînă, ales în Circumscriptia electorală nr. 3 Arges, apartinând Grupului parlamentar România Mare, si declară vacant locul de senator detinut de acesta.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 26 iunie 2000.

Nr. 15.

 

SENATUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind demisia unui senator

 

            În temeiul prevederilor art. 67 alin. (2) din Constitutia României si ale art. 171 din Regulamentul Senatului,

            Senatul adoptă prezenta hotărâre.

            Articol unic. - Senatul ia act de cererea de demisie prezentată de domnul senator Aristotel Adrian Căncescu, ales în Circumscriptia electorală nr. 8 Brasov, apartinând Grupului parlamentar al Partidului Democrat, si declară vacant locul de senator detinut de acesta.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 26 iunie 2000.

Nr. 16.

 

SENATUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind prelungirea datei de depunere a Raportului Comisiei pentru buget, finante si bănci a Senatului privind initierea unei anchete (analize) asupra oportunitătii alocării unor fonduri de la bugetul de stat pentru Banca Română de Comert Exterior - Bancorex - S.A.

 

            Senatul adoptă prezenta hotărâre.

            Articol unic. - Comisia pentru buget, finante si bănci a Senatului îsi va continua activitatea de anchetă (analiză) asupra oportunitătii alocării unor fonduri de la bugetul de stat pentru Banca Română de Comert Exterior - Bancorex - S.A., activitate încuviintată prin Hotărârea Senatului nr. 10/1999, iar raportul va fi depus până la data de 30 septembrie 2000.

            Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 26 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

P. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 26 iunie 2000.

Nr. 17.

 

SENATUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Senatului nr. 20/1999 pentru înfiintarea unei comisii de anchetă asupra activitătii Fondului Proprietătii de Stat

 

            Senatul adoptă prezenta hotărâre.

            Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 20/1999 pentru înfiintarea unei comisii de anchetă asupra activitătii Fondului Proprietătii de Stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 498 din 15 octombrie 1999, se modifică după cum urmează:

            - Articolul 4 va avea următorul cuprins:

            "Art. 4. - Raportul Comisiei de anchetă asupra activitătii Fondului Proprietătii de Stat va fi prezentat până la data de 30 septembrie 2000."

            Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 26 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

P. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 26 iunie 2000.

Nr. 18.

 

SENATUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Senatului nr. 21/1999 pentru înfiintarea unei comisii de anchetă privind cercetarea conditiilor în care a fost privatizat ROMTELECOM si a consecintelor acestei privatizări în plan economic si al sigurantei nationale

 

            Senatul adoptă prezenta hotărâre.

            Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 21/1999 pentru înfiintarea unei comisii de anchetă privind cercetarea conditiilor în care a fost privatizat ROMTELECOM si a consecintelor acestei privatizări în plan economic si al sigurantei nationale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 498 din 15 octombrie 1999, se modifică după cum urmează:

            - Articolul 4 va avea următorul cuprins:

            "Art. 4. - Raportul Comisiei de anchetă privind cercetarea conditiilor în care a fost privatizat ROMTELECOM si a consecintelor privatizării în plan economic, social si al sigurantei nationale va fi prezentat până la data de 30 august 2000."

            Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 26 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

P. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 26 iunie 2000.

Nr. 19.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea normelor metodologice privind administrarea registrului national al fonogramelor

 

            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 3 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 45/2000 privind unele măsuri pentru combaterea producerii si comercializării neautorizate a fonogramelor,

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

            Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind administrarea Registrului National al Fonogramelor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2. - Constituie contraventii următoarele fapte, dacă nu sunt săvârsite în astfel de conditii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infractiuni, si se sanctionează după cum urmează:

            a) importul, producerea, reproducerea, distribuirea sau comercializarea fonogramelor de către persoane fizice sau juridice neînscrise în Registrul National al Fonogramelor, cu amendă de la 800.000 lei la 1.000.000 lei;

            b) producerea, reproducerea, distribuirea, comercializarea sau depozitarea fonogramelor în alte spatii decât cele declarate la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, cu amendă de la 800.000 lei la 1.000.000 lei si confiscarea suporturilor, materialelor, aparatelor si fonogramelor care au servit sau care au fost destinate să servească la săvârsirea contraventiei;

            c) nedepunerea la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, în termenul prevăzut la art. 6 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 45/2000, a documentelor din care să rezulte numărul fonogramelor si seriile holografice aplicate pe acestea, cu amendă de la 800.000 lei la 1.000.000 lei;

            d) nedepunerea la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, în termenul prevăzut la pct. 5 din anexă, a raportului lunar privind comenzile realizate, cu amendă de la 600.000 lei la 1.000.000 lei.

            Art. 3. - Contraventiile prevăzute la art. 2 se constată si amenzile se aplică de personalul împuternicit de directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor sau de organele de specialitate ale Ministerului de Interne.

            Art. 4. - Dispozitiile privind contraventiile prevăzute la art. 2 se completează cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificările si completările ulterioare, cu exceptia art. 25-27.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Directorul General al Oficiului Român

pentru Drepturile de Autor,

Rodica Pârvu

p. ministrul culturii,

kelemen hunor,

secretar de stat

p. ministru de interne,

Mircea Muresan,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 iunie 2000.

Nr. 524.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind administrarea Registrului National al Fonogramelor

 

            1. - (1) Persoanele fizice sau juridice care importă, produc, reproduc, distribuie sau comercializează fonograme au obligatia să depună la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor următoarele documente:

            a) cerere-tip potrivit modelului prezentat în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice;

            b) certificat de înmatriculare a persoanei juridice la oficiul registrului comertului sau actul de identitate al persoanei fizice, însotit de autorizatia eliberată potrivit Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea si desfăsurarea unor activităti economice pe baza liberei initiative, cu modificările ulterioare;

            c) certificatul de înregistrare fiscală;

            d) actele constitutive ale persoanei juridice.

            (2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. b) si c) vor fi depuse în original si în fotocopie, originalul urmând să fie restituit solicitantului imediat după verificare.

            2. - În urma verificării documentelor prevăzute la pct. 1 alin. (1) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor va elibera un certificat de înscriere în Registrul National al Fonogramelor pentru activitătile de import, producere, reproducere, distribuire si comercializare a fonogramelor, după caz, în cel mult 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.

            3. - (1) Persoanele fizice sau juridice înscrise în Registrul National al Fonogramelor, care importă sau produc fonograme, au obligatia să depună la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, în vederea înregistrării acestor fonograme, câte un exemplar al fiecărei fonograme, precum si următoarele documente:

            a) pentru fonogramele importate:

            - înscrisul doveditor al cesiunii exclusive sau neexclusive a dreptului de distribuire din partea titularului de drepturi asupra fonogramelor;

            - lista cuprinzând titlurile fonogramelor si numărul de exemplare ale acestora;

            - dovada importului legal efectuat;

            b) pentru fonogramele cu înregistrări din repertoriul international, care urmează să fie produse în România:

            - înscrisul doveditor al cesiunii dreptului de reproducere si difuzare din partea titularului de drepturi;

            - lista cuprinzând titlul fonogramelor si numărul de exemplare ale acestora.

            c) pentru fonogramele cu înregistrări din repertoriul national, care urmează să fie produse în România:

            - înscrisul doveditor al acordului sau al autorizării din partea titularilor dreptului de autor sau de drepturi conexe privind cesionarea exclusivă sau neexclusivă a dreptului de fixare, reproducere si difuzare a operei;

            - lista cuprinzând titlul fonogramelor si numărul de exemplare ale acestora.

            (2) Documentele prevăzute la alin. (1) vor fi depuse în original si în fotocopie, originalul urmând să fie restituit solicitantului imediat după verificare.

            4. Marcajul holografic se eliberează si se aplică în conditiile prevăzute la art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 45/2000 privind unele măsuri pentru combaterea producerii si comercializării neautorizate a fonogramelor.

            5. - Persoanele fizice sau juridice care desfăsoară activităti de reproducere a fonogramelor au obligatia să prezinte la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, până la data de 10 a lunii următoare, un raport lunar privind toate comenzile realizate si să permită accesul reprezentantilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor la documentele necesare pentru identificarea numărului de fonograme reproduse din fiecare titlu.

            6. - (1) Persoanele fizice sau juridice care depozitează fonograme ori care desfăsoară activităti de producere, reproducere, distribuire si comercializare a acestora pot efectua aceste activităti numai în spatiile declarate la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor.

            (2) În situatia în care persoanele prevăzute la alin. (1) vor obtine alte spatii în vederea desfăsurării activitătilor de producere, reproducere, distribuire, comercializare sau depozitare a fonogramelor, acestea au obligatia să declare la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor noile spatii înainte de începerea efectivă a activitătii.

            7. - Certificatele de înscriere în Registrul National al Fonogramelor vor fi anulate prin decizie motivată a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, în conditiile prevăzute la art. 8 alin. (5), (6) si (7) din Ordonanta Guvernului nr. 45/2000.

            8. - Persoanele juridice prevăzute la art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 45/2000 au obligatia să prezinte lunar la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor lista cuprinzând persoanele sanctionate pentru săvârsirea contraventiilor prevăzute în ordonantă, în scopul anulării certificatelor de înscriere în Registrul National al Fonogramelor.

 

CERERE

DE ÎNREGISTRARE ÎN

REGISTRUL NATIONAL AL FONOGRAMELOR

 

Subsemnatul

 

Reprezentant al

 

În calitate de

 

B.I./C.I.

 

Cod numeric personal

 

Domiciliat în

 

Solicit autorizarea societătii:

Denumire

 

Cod fiscal

 

Număr de înmatriculare la Registrul Comertului

 

Tel./Fax.

 

 

Cu sediul în

Localitatea

Strada

Nr.

Bloc

Ap.

Sectia de politie*

Judetul/Sectorul

Puncte de lucru

Localitatea

Strada

Nr.

Bloc

Ap.

Sectia de politie*

Judetul/Sectorul

Spatii de depozitare

Localitatea

Strada

Nr.

Bloc

Ap.

Sectia de politie*

Judetul/Sectorul

 

            Pentru a desfăsura activităti de:

            - Import fonograme

            - Producere fonograme

            - Reproducere fonograme

            - Distribuire

            - Comercializare


 

* Se va completa sectia de politie în a cărei rază teritorială se află spatiul mentionat

 

DATA

SEMNĂTURA

 

            Furnizarea unor date nereale constituie infractiunea prevăzută la art. 292 din Codul penal si se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

CENTRALE

 

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE SI AMENAJĂRII TERITORIULUI

 

ORDIN

privind obligatia de marcare a constructiilor cu plăcute de identificare

 

            Ministrul lucrărilor publice si amenajării teritoriului,

            în temeiul prevederilor art. 2 pct. (6), (11), (12) si (23) din Hotărârea Guvernului nr. 456/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului, republicată,

            în temeiul prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii,

            în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 853/1998 privind autorizarea Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului de a constitui si gestiona banca de date cuprinzând lucrările publice si constructiile,

            în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 964/1998 privind aprobarea clasificatiei si a duratei normale de functionare a mijloacelor fixe,

            emite următorul ordin:

            Art. 1. - Investitorul, proprietarul sau administratorul fiecărei constructii care intră sub incidenta Legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii are obligatia de a fixa la loc vizibil si sigur o plăcută de identificare.

            Art. 2. - Plăcuta de identificare, piesă obligatorie la receptia efectuată la terminarea lucrărilor, va fi executată din marmură, conform modelului prezentat în anexa la prezentul ordin.

            Art. 3. - Inspectia de Stat în Constructii, Lucrări Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului va urmări îndeplinirea prevederilor prezentului ordin.

            Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul lucrărilor publice si amenajării teritoriului,

Nicolae Noica

 

Bucuresti, 15 iunie 2000.

Nr. 38/N.

 

ANEXĂ

 

- Denumirea investitiei ...........................................……………............

- Denumirea investitorului (ordonatorul principal de credite) ................

- Denumirea proiectantului .........................................…………............

- Denumirea executantului .........................…………….........................

- Data receptiei la terminarea lucrărilor ..................................………...

 

NOTĂ:

Datele prevăzute mai sus vor fi înscrise cu litere având o înăltime de circa 5 cm.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea tarifelor privind prestatiile de servicii specifice efectuate de Autoritatea Feroviară Română - AFER

 

            Ministrul transporturilor,

            în temeiul prevederilor art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 95/1998 privind înfiintarea unor institutii publice în subordinea Ministerului Transporturilor, ale art. 16 lit. l) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii Feroviare Române - AFER, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea si functionarea Autoritătii Feroviare Române - AFER, si ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 263/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările si completările ulterioare,

            emite următorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobă tarifele pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de Autoritatea Feroviară Română - AFER, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

            Art. 2. - Autoritatea Feroviară Română - AFER va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

            Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I si în Buletinul AFER.

            Art. 4. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin îsi încetează aplicabilitatea Ordinul ministrului transporturilor nr. 190/2000 pentru aprobarea tarifelor privind prestatiile de servicii specifice efectuate de Autoritatea Feroviară Română - AFER, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 din 24 martie 2000.

 

Ministrul transporturilor,

Traian Băsescu

 

Bucuresti, 5 mai 2000.

Nr. 333.

 

ANEXĂ

 

TARIFELE

pentru prestatiile de servicii specifice efectuate de Autoritatea Feroviară Română - AFER

 

            1. Eliberarea licentei de transport feroviar;

            1.1. Verificarea preliminară a documentelor prezentate în vederea obtinerii licentei de transport feroviar ...................................................................... 1.860 mii lei

            1.2. Eliberarea licentei de transport feroviar .................................................. 12.375 mii lei

            1.3. Vizarea anuală a licentei de transport feroviar ............................................ 9.280 mii lei

            2. Eliberarea certificatului de sigurantă:

            2.1. Verificarea documentelor si eliberarea certificatului de sigurantă ......................... 6.190 mii lei

            2.2. Supravegherea prin actiuni de control si inspectie de stat a operatorilor de transport:

            2.2.1. pentru transport de călători ............................................. 88 lei/trasă/km (tren/km)

            2.2.2. pentru transport de marfă ............................................... 175 lei/trasă/km (tren/km)

            3. Eliberarea autorizatiei speciale pentru agentii economici detinători de infrastructură feroviară:

            3.1. Verificarea preliminară a documentelor prezentate în vederea obtinerii autorizatiei ......... 2.065 mii lei

            3.2. Eliberarea autorizatiei .................................................................... 12.375 mii lei

            3.3. Supravegherea prin actiuni de control si inspectie de stat a gestionarilor de infrastructură feroviară si acordarea vizei anuale .................. 412,5 mii lei/km linie desfăsurată aflată în exploatare

            4. Eliberarea autorizatiei speciale pentru transportul cu metroul:

            4.1. Eliberarea autorizatiei .................................................................... 10.315 mii lei

            4.2. Supravegherea prin actiuni de control si inspectie de stat a activitătii

de transport cu metroul si acordarea vizei anuale ...................... 6.190 mii lei/km linie desfăsurată

            5. Supravegherea prin actiuni de inspectie tehnică a furnizorilor feroviari care realizează produse sau servicii

feroviare din clasa de risc 1A:

            Inspectie tehnică ........................................................................... 172,25 mii lei/oră

            6. Eliberarea autorizatiei tehnice pentru materialul rulant apartin?nd agentilor economici, altii decât operatorii

de transport si gestionarul infrastructurii publice:

            6.1. Locomotive si vagoane de călători .................................................... 1.875 mii lei/bucată

            6.2. Vagoane de marfă ....................................................................... 440 mii lei/bucată

            6.3. Alte tipuri de material rulant ......................................................... 875 mii lei/bucată

            7. Eliberarea autorizatiei pentru efectuarea de lucrări în zona de sigurantă sau de protectie a căii ferate .................................................................................... 2.475 mii lei

            8. Eliberarea certificatului de omologare tehnică (preliminară sau finală):

            8.1. Pentru fiecare tip de vehicul feroviar:

            8.1.1. Locomotive ...................................................................... 10.350 mii lei/tip

            8.1.2. Vagoane de călători .............................................................. 8.250 mii lei/tip

            8.1.3. Vagoane de marfă ................................................................. 6.190 mii lei/tip

            8.1.4. Vagoane rame automotoare ......................................................... 7.220 mii lei/tip

            8.1.5. Alte vehicule feroviare .......................................................... 5.675 mii lei/tip

            8.2. Pentru materiale, componente si echipamente:

            8.2.1. de complexitate redusă .................................................... 1.875 mii lei/tip produs

            8.2.2. de complexitate medie ......................................................3.125 mii lei/tip produs

            8.2.3. de complexitate mare .......................................................4.125 mii lei/tip produs

            8.3. Prelungirea valabilitătii certificatului de omologare tehnică ................ 60% din tariful de eliberare

 

NOTĂ:

Complexitatea materialelor, a componentelor sau a echipamentelor se stabileste prin contract, de comun acord cu

furnizorul.

 

            9. Eliberarea atestatului tehnic pentru standuri si dispozitive speciale:

            9.1. Eliberarea atestatului tehnic pentru standuri:

            - de complexitate mare ............................................................... 3.100 mii lei/bucată

            - de complexitate medie .............................................................. 2.475 mii lei/bucată

            - de complexitate redusă ............................................................. 1.240 mii lei/bucată

            9.2. Eliberarea atestatului tehnic pentru dispozitive speciale:

            - de complexitate mare ................................................................. 315 mii lei/bucată

            - de complexitate medie ................................................................ 210 mii lei/bucată

            - de complexitate redusă ............................................................... 125 mii lei/bucată

            9.3. Vizarea periodică a atestatului tehnic pentru standuri si dispozitive speciale ......... 70% din tariful de

eliberare

 

NOTĂ:

Complexitatea standurilor si a dispozitivelor speciale se stabileste prin contract, de comun acord cu agentul economic posesor al acestora.

 

            10. Autorizarea, din punct de vedere tehnic, a furnizorilor de produse si servicii pentru domeniul de transport

feroviar si cu metroul:

            10.1. Eliberarea autorizatiei tehnice de furnizor feroviar ....................................... 8.250 mii lei

            10.2. Vizarea anuală a autorizatiei tehnice de furnizor feroviar ......... 70% din tariful prevăzut la pct. 10.1

            10.3. Eliberarea unei noi autorizatii ca urmare a extinderii gamei de produse/servicii furnizate ...................................... 50% din tariful prevăzut la pct. 10.1

            11. Autorizarea din punct de vedere tehnic a statiilor de cale ferată:

            11.1. Verificarea îndeplinirii cerintelor si eliberarea autorizatiei tehnice pentru statiile de cale ferată:

            11.1.1. categoria I si specială ..................................................... 4.125 mii lei/statie

            11.1.2. categoria a II-a ............................................................ 3.100 mii lei/statie

            11.1.3. categoria a III-a ........................................................... 2.500 mii lei/statie

            11.1.4. categoria a IV-a ............................................................ 1.860 mii lei/statie

            11.1.5. haltă de miscare ............................................................. 1.240 mii lei/haltă

            11.2. Verificarea respectării cerintelor si vizarea periodică a autorizatiei tehnice pentru statiile de cale ferată ........................................ 75 % din tariful pentru eliberarea autorizatiei, corespunzător categoriei respective

            12. Autorizarea centrelor de instruire, perfectionare, calificare si autorizare a personalului:

            12.1. Eliberarea autorizatiei pentru centrele de perfectionare si/sau de calificare a personalului ............................................................................. 5.160 mii lei

            12.2. Eliberarea autorizatiei pentru centrele de instruire si/sau de autorizare a personalului ... 2.580 mii lei

            12.3. Vizarea periodică a autorizatiei pentru centrele de instruire, perfectionare, calificare sau autorizare a personalului ................................................... 70% din tariful prevăzut la pct. 12.1, respectiv la pct. 12.2

            13. Eliberarea unei noi licente, autorizatii sau a unui nou certificat ca urmare a pierderii sau distrugerii celui eliberat ........................................ 60% din tariful de eliberare

            14. Eliberarea unei noi licente, autorizatii sau a unui nou certificat ca urmare a anulării, retragerii sau suspendării celui eliberat ........................................ 100% din tariful de eliberare

            15. Activităti de instruire în domeniul feroviar (specialitate tehnică, asigurarea calitătii etc.) ....................................... 37 mii lei/oră/cursant

            16. Activităti de certificare, autorizare, atestare, expertize tehnice, asistentă tehnică, instruire, încercări de laborator, acordare de avize si agremente, receptie tehnică, cercetarea evenimentelor, cercetare stiintifică, microproductie, alte activităti  .............. 103 mii lei/oră

            17. Manoperă pentru alte activităti de prestări de servicii:

            17.1. Executie alimentator AEET ..................................................... tip A 2.625 mii lei/bucată tip B 3.250 mii lei/bucată

            17.2. Reparare alimentator AEET ..................................................... tip A 1.575 mii lei/bucată

tip B 1.950 mii lei/bucată

            17.3. Reparatie cofret Indusi cu transformare în R85-SAI92-CMOS .......................... 13.250 mii lei/bucată

            17.4. Reparatie set aparate Indusi cu transformare în SAI92-CMOS variantele A, B si C ................................................................ 8.125 mii lei/bucată

            17.5. Executie bloc de semnalizare si comandă Indusi ...................................... 3.000 mii lei/bucată

            17.6. Verificarea anuală a manografelor tip M85-60, M85-95 sau Wetzer ....................................................... 1.500 mii lei/bucată

            17.7. Reparare manografe:

            17.7.1. Reparare motor SUK, sistem angrenare, indicator sau circuit electronic, înlocuire rotor, stator sau sistem reglare .................................. 1.065 mii lei/bucată

            17.7.2. Depanare sistem reglare, sistem inscriptionare, circuit electric, înlocuire transformator, cuplaj, burdon sau reductor .................................... 690 mii lei/bucată

            17.7.3. Reglare, etalonare, probe functionale ......................................... 860 mii lei/bucată

            17.8. Executie contacte:

            17.8.1. contacte tip TCAC ......................................................... fix: 38 mii lei/bucată mobil: 82 mii lei/bucată

            17.8.2. contacte tip EG 315 ....................................................... fix: 88 mii lei/bucată mobil: 94 mii lei/bucată

            17.8.3. contacte tip EF............................................................ fix: 75 mii lei/bucată mobil: 150 mii lei/bucată

            17.9. Auditarea sistemelor calitătii ........................................................... 250 mii lei/oră

 

NOTĂ:

Tarifele nu includ T.V.A.