MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A I
Anul XII - Nr. 200    LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE   Joi, 4 mai 2000

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

69. - Legea educatiei fizice si sportului

 

147. - Decret pentru promulgarea Legii educatiei fizice si sportului

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGEA

educatiei fizice si sportului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

TITLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta lege reglementează organizarea si functionarea sistemului national de educatie fizică si sport în România.

(2)În sensul prezentei legi, prin educatie fizică si sport se întelege toate formele de activitate fizică menite, printr-o participare organizată sau independentă, să exprime sau să amelioreze conditia fizică si confortul spiritual, să stabilească relatii sociale civilizate si să conducă la obtinerea de rezultate in competitii de orice nivel.

(3) Termenii folositi în textul legii au semnificatia stabilită in anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

Art. 2. - (1) Educatia fizică si sportul sunt activităti de interes national sprijinite de stat.

(2) Statul recunoaste si stimulează actiunile organizatorice si de promovare a educatiei fizice si sportului, desfăsurate de autoritătile administratiei publice si, după caz, de organismele neguvernamentale de profil în învătământ, în structuri ale apărării nationale, ordinii publice, sigurantei nationale, în sănătate, în societăti comerciale, precum si în alte sectoare ale vietii sociale, potrivit reglementărilor legale.

(3) Educatia fizică si sportul cuprind următoarele activităti: educatia fizică, sportul pentru toti, sportul de performantă, exercitiile fizice practicate cu scop de întretinere, profilactic sau terapeutic.

(4) Statul garantează exercitarea functiilor sectorului public si ale sectorului particular în domeniile educatiei fizice si sportului, în conformitate cu principiile colaborării responsabile dintre toti factorii interesati.

(5) Practicarea educatiei fizice si sportului este un drept al persoanei, fără nici o discriminare, garantat de stat. Exercitarea acestui drept este liberă si voluntară si se realizează independent sau în cadrul structurilor sportive asociative.

(6) Statul recunoaste si garantează persoanei fizice si juridice dreptul la libera asociere în scopul constituirii structurilor sportive.

Art. 3. - 1) Autoritătile administratiei publice, unitătile si institutiile de învătământ, institutiile sportive, precum si organismele neguvernamentale de profil au obligatia să sprijine sportul pentru toti si sportul de performantă si să asigure conditiile organizatorice si materiale de practicare a educatiei fizice si sportului în comunităiile locale.

(2) Autoritătile administratiei publice si institutiile prevăzute la alin. (7) au obligatia să asigure, cu prioritate, copiilor de vârstă prescolară, tinerilor si persoanelor în vârstă conditii pentru practicarea exercitiului fizic, in vederea integrării sociale.

(3) Autoritătile administratiei publice au obtigatia să asigure conditii pentru practicarea educatiei fizice si sportului de către persoane cu handicap fizic, senzorial, psihic si mixt, în scopul dezvoltării personalitătii lor si integrării în societate, precum si mijloacele care să permită sportivilor cu handicap participarea la competitii nationale si internationale destinate lor.

 

TITLUL II

Organizarea educatiei fizice si sportului

CAPITOLUL I

Educatia fizică si sportul scolar si universitar

 

Art. 4. - Ministerul Educatiei Nationale organizează activitatea de educatie fizică si practicarea sportului în învătământul preuniversitar si universitar.

Art. 5. - Educatia fizică scolară este disciplină obligatorie, prevăzută în planurile de învătământ cu un număr de ore diferentiat, conform curriculumului stabilit de comun acord între Ministerul Tineretului si Sportului si Ministerul Educatiei Nationale.

Art. 6. - (1) Activitatea sportivă din unităiile si institutiile de învătământ se organizează în cadrul asociatiilor sportive scolare si universitare.

(2) Asociatiile sportive scolare si universitare sunt structuri sportive înfiintate în conditiile prezentei legi, a căror activitate este coordonată de Federatia Sportului Scolar si Universitar.

(3) Federatia Sportului Scolar si Universitar, înfiintată în conditiile legii, are următoarele atributii:

a) promovarea valentelor educative ale sportului;

b) initierea si organizarea de programe si actiuni de atragere a elevilor si studentilor la practicarea sportului;

c) coordonarea competitiilor sportive desfăsurate în unitătile si institutiile de învătământ, organizate de asociatiile sportive scolare si universitare;

d) sprijinirea sau organizarea, după caz, a competitiilor locale, zonale si nationale ale reprezentativelor unitătilor si institutiilor de învătământ;

e) detinerea competentei exclusive pentru reprezentarea tării la competitiile oficiale organizate sub egida federatiilor internationale ale sportului scolar si universitar.

(4) Organizarea si functionarea Federatiei Sportului Scolar si Universitar se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, initiată de Ministerul Tineretului si Sportului si de Ministerul Educatiei Nationale.

(5) Finantarea Federatiei Sportului Scolar si Universitar se face prin alocatii de la bugetul de stat, pe bază de programe, precum si prin venituri extrabugetare. Pentru sustinerea programelor de reprezentare la competitiile internationale oficiale, desfăsurate sub egida federatiilor internationale ale sportului scolar si sportului universitar, Federatia Sportului Scolar si Universitar poate beneficia, cu prioritate, de alocatii guvernamentale.

(6) Participarea la sistemul competitional pentru elevii si studentii din unitătile si institutiile de învătământ se face exclusiv pe baza legitimatiei scolare/de student si a avizului medical la zi.

7) Pentru elevii cu aptitudini sportive se pot organiza, în conditiile legii, clase, scoli si licee cu program sportiv, precum si cluburi sportive scolare.

(8) Toate unitătile de învătământ, de stat sau particulare, existente sau nou-înfiintate, au obligatia să dispună sau să aibă acces la bazele si instalatiile sportive, pentru a permite desfăsurarea lectiilor de educatie fizică si practicarea sportului cu elevii si studentii.

(9) Bazele si instalatiile sportive proprii pot fi puse la dispozitie, gratuit sau cu plată, comunitătilor locale, persoanelor fizice sau juridice interesate, cu obligatia respectării desfăsurării normale a programelor si activitătilor de învătământ si ale cluburilor sportive scolare si universitare.

(10) Sportul de performantă pentru elevi si studenti se organizează, de regulă, în cadrul cluburilor sportive scolare si universitare. Elevii si studentii pot practica sportul de performantă si in alte cluburi sportive.

 

CAPITOLUL II

Educatia fizică militară si profesională

 

Art. 7. - Educatia fizică militară este disciplină obligatorie, prevăzută în planul de instructie si învătământ. Ea se desfăsoară sistematic si continuu, pe intreaga perioadă a săptămânii, a procesului de instructie si învătământ, în limita a cel putin 3 ore săptămânal, fiind condusă de cadre militare sau civile de specialitate.

Art. 8. – Educatia fizică profesională se organizează în domeniile de activitate care implică diferite forme de practicare a exercitiilor fizice, în scopul dezvoltării si mentinerii unei bune conditii fizice. Educatia fizică profesională este reglementată prin acte normative elaborate pentru domeniile interesate.

Art. 9. - Exercitiile fizice practicate cu scop profilactic sau terapeutic se structurează diferentiat pe domenii, în functie de alte obiective urmărite, în afara celor specifice educatiei fizice si sportului. Ele pot fi de întretinere ori pentru tratamentul unor maladii sau  corective.

 

CAPITOLUL III

Sportul pentru toti

 

Art. 10. - (1) Sportul pentru toti reprezintă un complex de activităti bazate pe practicarea liberă a exercitiului fizic într-un mediu curat si sigur, individual sau în grup, organizat ori independent.

(2) Sportul pentru toti este sprijinit de stat, de organizatii neguvernamentale si de structuri ale administratiei locale, în vederea mentinerii sănătătii, a recreării si socializării cetătenilor.

(3) Pentru coordonarea aplicării Programului national "Sportul pentru toti" se constituie Comitetul Activitătilor Fizice Sportive pentru Sănătate, Educatie si Recreare, organism consultativ pe lângă Secretariatul General al Guvernului, a cărui organizare, functionare si componentă se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 11. - (1) Mijloacele financiare necesare pentru sustinerea subprogramelor derulate de Federatia Sportivă Natională "Sportul pentru toti" se asigură de la bugetul de stat, sub formă de subventie acordată suplimentar Ministerului Tineretului si Sportului.

(2) Subprogramele propuse de celelalte institutii, care sunt aprobate anual de Comitetul Activitătilor Fizice Sportive pentru Sănătate, Educatie si Recreare, sunt finantate de la bugetele locale, din fonduri primite de la organismele internationale, din sponsorizări, donatii si legate, precum si din fonduri ale bugetului de stat, care vor fi prevăzute cu destinatia pentru activitatea sportivă si de tineret.

 

CAPITOLUL IV

Sportul de performantă

 

Art. 12. - (1) Sportul de performantă constituie un factor esential pentru dezvoltarea sportivă pe plan national, îndeplinind o importantă functie reprezentativă pentru România in competitiile sportive oficiale cu caracter international.

(2) Organele administratiei publice centrale cu atributii în sport si autoritătile administraiiei publice locale asigură mijloacele necesare pentru pregătirea sportivilor de performantă, acordarea sprijinului stiintific si medical necesar, precum si pentru încadrarea lor în sistemul de educatie si deplina integrare socială si profesională.

(3) Pe timpul satisfacerii stagiului militar organele administratiei publice centrale de specialitate asigură sportivilor de performantă conditii pentru continuarea pregătirii, precum si pentru participarea la concursurile sportive interne si internationale.

Art. 13. - (1) Prin sportul de performantă se urmăreste valorificarea aptitudinilor individului într-un sistem organizat de selectie, pregătire si competitie, având ca scop ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri si obtinerea victoriei.

(2) Sportivii de performantă sunt persoanele care practică sistematic si organizat sportul si participă în competitii cu scopul de a obtine victoria asupra partenerului, pentru autodepăsire sau record.

(3) Pentru a participa la competitiile sportive oficiale locale sau nationale un sportiv de performantă trebuie să fie legitimat la un club sportiv.

(4) Evidenta legitimării si transferarea sportivilor sunt în competenta federatiilor sportive nationale, a ligilor profesioniste si a asociatiilor judetene si ale municipiului Bucuresti, pe ramuri de sport, potrivit statutelor si regulamentelor federatiilor sportive nationale.

(5) Sistemul competitiilor sportive oficiale pe ramuri de sport este elaborat si organizat de federatiile sportive nationale, potrivit statutelor si regulamentelor acestora.

Art. 74. - (1) Sportivii de performantă pot fi amatori si nonamatori, conform prevederilor cuprinse in statutele si regulamentele federatiilor nationale, în conditiile legii.

(2) Sportivii amatori sunt cei care, pentru practicarea sportului respectiv, nu au relatii contractuale de muncă cu cluburile sau cu asociatiile sportive la care sunt legitimati.

(3) Sportivii nonamatori sunt cei care, pentru practicarea sportului respectiv, încheie, în conditiile legii, cu cluburile sau cu asociatiile sportive la care sunt legitimati:

a) o conveniie civilă de prestări de servicii;

b) un contract individual de muncă pe baza căruia obtin licenta de sportiv profesionisf, care le conferă statutul de sportiv profesionist.

(4) Ramurile de sport, precum si conditiile de practicare a sportului profesionist se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, initiată de Ministerul Tineretului si Sportului, la propunerea federatiilor sportive nationale.

Art. 15. - (1) Autoritătile administratiei publice centrale si locale pot sprijini pregătirea sportivă, integrarea in sistemul de învătământ, integrarea socială si profesională a sportivilor de performantă, după caz, pe întreaga perioadă a carierei sportive.

(2) În sensul prevederilor alin. (1), unitătile sau institutiile de învătămănt asigură, după caz, pentru sportivii de performantă scutiri de frecventă, sesiuni de examene deschise si conditii de înscriere în învătământul universitar, potrivit legii.

Art. 16. - Criteriile de clasificare a sportivilor de performantă se stabilesc prin regulamente elaborate de federatiile sportive nationale.

 

TITLUL III

Structurile administratiei publice pentru sport

CAPITOLUL I

Ministerul Tineretului si Sportului

 

Art. 17. - (1) Ministerul Tineretului si Sportului este organul administratiei publice centrale de specialitate care coordonează activitatea din domeniul educatiei fizice si sportului, cu exceptia cazurilor prevăzute de prezenta lege.

(2) Fac exceptie de la prevederile alineatului precedent:

a) activitatea de educaiie fizică si sport din unitătile si institutiile de învătământ, care se organizează cu respectarea prevederilor art. 4-6 si a celorlalte prevederi legale în vigoare;

b) activitatea de educatie fizică si sport din unitătile militare si de învătământ militar, care se organizează cu respectarea prevederilor art. 7 si a celorlalte prevederi legale în vigoare.

Art. 18. - (1) Ministerul Tineretului si Sportului se organizează si functionează potrivit legii si are următoarele atributii principale în domeniul sportului:

a) elaborează si sustine strategia generală a organizării si dezvoltării activitătii sportive si reprezintă interesele statului în raport cu federatiile de specialitate;

b) initiază, elaborează si avizează, după caz, proiecte de acte normative în domeniul educatiei fizice si sportului;

c) elaborează normele generale de folosire a mijloacelor materiale aflate în administrarea sa si a mijloacelor financiare pentru activitatea sportivă, care provin din alocatii de la bugetul de stat;

d) conlucrează cu ministerele si cu celelalte autorităti ale administratiei publice centrale si locale, cu institutiile de cercetare si cu unitătile de învătământ si sanitare de specialitate pentru organizarea si dezvoltarea educatiei fizice si sportului;

e) conlucrează cu Comitetul Olimpic Român în finantarea si derularea programelor privind pregătirea si participarea sportivilor români la Jocurile Olimpice, precum si pentru promovarea valentelor educative ale olimpismului;

f) administrează patrimoniul sportiv din domeniul public al statului, încredintat Ministerului Tineretului si Sportului;

g) supraveghează mentinerea destinatiei bazelor sportive din domeniul public sau privat al statului ori al unitătilor administrativ-teritoriale, precum si a celor care au apartinut domeniului public si au intrat în circuitul privat după 1989;

h) propune structura anuală a alocatiilor de la bugetul de stat;

i) repartizează bugetul activitătii sportive, constituit potrivit prezentei legi, pentru:

- activitatea proprie si cea a unitătilor din subordinea sa; federatiile sportive nationale si cluburile sportive care au calitatea de institutii de utilitate publică, în baza contractelor de finantare a obiectivelor si programelor sportive ale acestora;

- premierea performantelor deosebite obtinute la competitiile sportive internationale oficiale;

j) avizează afilierea federatiilor sportive nationale la federatiile sportive internationale si la alte foruri continentale sau mondiale si autorizează afilierea tuturor organizatiilor cu profil sportiv la forurile internationale de specialitate;

k) supraveghează si controlează respectarea de către structurile sportive a dispozitiilor legale in vigoare si a prevederilor cuprinse în statutele si în actele de constituire a acestora;

l) organizează sau sprijină, potrivit legii, formarea, pregătirea profesionată si perfectionarea specialistilor din domeniul sportului, conlucrând în acest scop cu institutiile si cu organismele de specialitate din tară si din străinătate;

m) elaborează si aduce la îndeplinire, în colaborare cu autoritătile administratiei publice locale, planurile de construire si de modernizare a bazelor si instalatiilor sportive, în vederea dezvoltării sportului de performantă de interes national si international; avizează normativele tehnice în materie de baze si instalatii sportive;

n) recunoaste sau revocă, în sensul prezentei legi, existenta unei structuri sportive prin înscrierea, respectiv radierea acesteia din Registrul sportiv;

o) avizează constituirea structurilor sportive, inclusiv înscrierea ca persoane juridice a cluburilor sportive profesioniste organizate ca societăti comerciale sportive pe actiuni, respectiv retrage avizul de functionare a acestora;

p) elaborează criteriile de acordare si atribuie distinctiile si titlurile sportive, altele decât cele stabilite prin lege;

q) sprijină organizarea si promovarea cercetării stiintifice si asistentei medicale în domeniul sportiv;

r) autorizează desfăsurarea pe teritoriul României a campionatelor mondiale, europene si regionale si participarea reprezentativelor nationale la campionatele mondiale si europene organizate în străinătate, precum si la campionatele regionale;

s)promovează măsurile de prevenire, control si reprimare a folosirii substantelor interzise si a metodelor neregulamentare, destinate să mărească în mod artificial capacitatea fizică a sportivilor sau să modifice rezultatele competitiilor;

s1) adoptă măsuri pentru prevenirea si combaterea violentei la manifestările sportive;

t) reprezintă interesele statului in diferite organe si organisme sportive internationale; negociază si încheie acorduri, întelegeri, protocoale si alte documente de colaborare în domeniul sportului cu organisme de specialitate din alte tări, pe baza prevederilor legale în vigoare;

t1) colaborează cu celelalte organe ale administraiiei publice centrale cu atributii în domeniul sportului, pentru sustinerea sportului pentru toti si de performantă, asigurarea unei eficiente sporite pe linia supravegherii si controlului, exercitării autoritătii disciplinare, formării si perfectionării specialistilor din domeniul sportului, pentru corelarea finantării activitătii sportive, prevenirea violentei în sport si combaterea dopajului.

(2) Ministerul Tineretului si Sportului poate îndeplini si alte atributii prevăzute în actele normative în vigoare.

 

CAPITOLUL II

Directiile pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti

 

Art. 19. - (1) Directiile pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti sunt servicii publice descentralizate ale Ministerului Tineretului si Sportului, cu personalitate juridică.

(2) Directiile pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sunt finantate de la bugetul de stat si din venituri extrabugetare.

(3) Directiile pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, colaborează cu autoritătile administratiei publice locale pentru organizarea si promovarea activitătilor sportive.

(4) Organizarea, functionarea si atributiile directiilor pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, se stabilesc prin regulament elaborat de Ministerul Tineretului si Sportului.

Art. 20. - (1) Directiile pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, au următoarele atributii principale in domeniul sportului:

a) tin evidenta structurilor sportive din judet, prin înscrierea acestora în Registrul sportiv;

b) repartizează, pe bază de contract, subventiile pentru programele cluburilor sportive aflate în raza administrativ-teritorială respectivă, alocate de organul administratiei publice centrale de specialitate pentru sport;

c) colaborează cu consiliile locale în scopul utilizării eficiente a subventiilor acordate de la bugetele locale pentru activitatea sportivă de performantă în teritoriu;

d) elaborează si aduc la îndeplinire, în colaborare cu autoritătile administratiei publice locale, planurile de construire si de îmbunătătire a bazelor si instalatiilor sportive, în vederea dezvoltării sportului în general si a sportului de performantă în teritoriu; subventionează unele programe speciale pentru sportivi, sectii sau echipe din raza administrativ-teritorială;

e) colaborează cu inspectoratele scolare, unitătile de învătămănt si cu institutiile de învătământ superior pentru organizarea si dezvoltarea sportului scolar si universitar, precum si pentru formarea si perfectionarea pregătirii profesionale a instructorilor sportivi;

f) initiază măsurile necesare pentru prevenirea violentei la manifestările sportive organizate în raza lor teritorială, precum si a dopajului în sport;

g) sprijină cu mijloace materiale si financiare practicarea sportului pentru toii;

h) îndrumă si controlează din punct de vedere tehnicometodic si de specialitate structurile sportive din judet.

(2) Directiile pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, îndeplinesc si alte atributii stabilite prin regulamentele aprobate de Ministerul Tineretului si Sportului si prin acte normative specifice domeniului lor de activitate.

 

TITLUL IV

Structurile sportive

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 21. - (1) În sensul prezentei legi, sunt considerate structuri sportive:

a) asociatiile sportive;

b) cluburile sportive, inclusiv cele organiaate ca societăti comerciale;

c) asociatiile judetene si ale municipiului Bucuresti, pe ramuri de sport;

d) ligile profesioniste;

e) federatiile sportive nationale;

f) Comitetul Olimpic Român.

(2) Dreptul la libera asociere, în scopul constituirii unei structuri sportive, este un drept al persoanei fizice sau juridice.

(3) Ministerul Tineretului si Sportului organizează, în conditiile stabilite prin prezenta lege, evidenta structurilor sportive prin Registrul sportiv, atribuind fiecărei structuri înscrise un număr de identificare si Certificatul de identitate sportivă.

Art. 22. - (1) În sensul prezentei legi, structurile sportive sunt asociatii de drept privat, formate din persoane fizice sau juridice, constituite în scopul organizării si administrării unei activităti sportive si care au drept obiectiv promovarea uneia sau mai multor discipline sportive, practicarea acestora de către membrii lor si participarea la activitătile si competitiile sportive.

(2) Pentru scopurile si in conditiile stabilite prin lege pot functiona cluburi sportive, persoane juridice de drept public organizate în subordinea organelor administratiei publice centrale sau locale.

Art. 23. - Toate structurile sportive, indiferent de scopul lor specific si de forma juridică, se înscriu în Registrul sportiv. Procedurile de înregistrare si de atribuire a Certificatul de identitate sportivă si a numărului de identificare se stabilesc prin regulamentul de aplicare a prezentei legi.

Art. 24. - (1) Recunoasterea unei structuri sportive, în sensul prezentei legi, se dovedeste prin Certificatul de identitate sportivă, eliberat în conditiile prezentei legi,

(2) Structurile sportive oficial recunoscute se pot afilia după cum urmează:

a) la asociatiile judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pe ramuri de sport, constituite potrivit prevederilor art. 34, pentru participarea la competitiile oficiale locale;

b) la federatia sportivă natională corespunzătoare, constituită potrivit prevederilor art. 35-41, pentru participarea la competitiile oficiale nationale sau internationale.

 

CAPITOLUL II

Asociatiile sportive

           

Art. 25. - (1) Asociatiile sportive sunt structuri sportive fără personalitate juridică. Asociatiile sportive fără personalitate juridică se pot constitui ca societăti civile particulare, potrivit legislatiei în vigoare. Constituirea unei asociatii sportive fără personalitate juridică dă dreptul acesteia la obtinerea unui certificat de identitate sportivă, precum si la afilierea la asociatia judeteană, pe ramura de sport corespunzătoare, în vederea participării la competitiile sportive oficiale locale.

(2) Asociatii sportive se pot constitui si în cadrul institutiilor publice sau private, ca unităti fără personalitate juridică.

(3) În cadrul institutiilor publice sau private se poate constitui o singură asociatie sportivă ca unitate fără personalitate juridică.

 

CAPITOLUL III

Cluburi sportive

 

Art. 26. - (1) Cluburile sportive sunt structuri sportive cu personalitate juridică, constituite in conditiile legii.

(2) Cluburile sportive pot fi:

a) persoane juridice de drept privat, structuri fără scop lucrativ sau societăti comerciale sportive pe actiuni;

b) persoane juridice de drept public.

Art. 27. - Cluburile sportive de drept privat, fără scop lucrativ, sunt persoane juridice nonprofit, constituite, în conditiile legii, ca structuri mono- sau polisportive.

Art. 28. - (1) Cluburile sportive au regim propriu de administrare si de gestionare a bugetului si a patrimoniului, aprobat de adunările generale ale acestora, în conditiile legii.

(2) Cluburile sportive se supun în fiecare an verificărilor financiare, potrivit legii.

(3) Pentru înstrăinarea bazelor sportive realizate pe terenuri concesionate în scopuri exclusiv sportive sau pentru schimbarea destinatiei acestora este necesar acordul Ministerului Tineretului si Sportului.

(4) Cluburile sportive dispun de bunurile aflate în proprietatea lor, pot încheia contracte de împrumut si pot elibera titluri de credit, cu conditia ca aceste acte juridice să fie încheiate pentru realizarea obiectului de activitate.

(5) În cazul dizolvării unui club sportiv, patrimoniul său net va fi îndreptat spre realizarea unor activităti sportive, Ministerul Tineretului si Sportului urmând, să stabilească destinatia sa concretă, la propunerea federatiei sportive nationale corespunzătoare.

(6) Cluburile sportive, indiferent de forma de organizare prevăzută de prezenta lege, vor respecta prevederile specifice din normele si regulamentele federatiilor nationale si, după caz, ale ligilor profesioniste din ramura de sport respectivă.

Art. 29. - (1) Cluburile sportive de drept public sunt persoane jucidice, înfiintate ca institutii publice în subordinea organelor administratiei de stat, si au drept obiect de activitate performanta, selectia, pregătirea si participarea la competitii interne si internationale.

(2) Cluburile sportive de drept public mono- sau polisportive se organizează si functionează după regulamente proprii. Acestea se bucură de drepturile conferite de lege, cu exceptia implicării patrimoniale a autoritătii publice căreia i se subordonează.

Art. 30. - Cluburile sportive de drept public pot primi spre administrare sau în folosintă gratuită imobilele care deservesc activitatea sportivă, baze si instalatii sportive. Bazele si instalatiile sportive primite spre administrare si folosintă sunt considerate patrimoniu sportiv si nu îsi vor schimba destinatia sportivă fără aprobarea Ministerului Tineretului si Sportului.

Art. 31. - (1) Cluburile sportive, organizate ca societăti comerciale sportive pe actiuni, sunt cluburi sportive profesioniste. Acestea au drept obiect de activitate participarea la competitii sportive profesioniste, promovarea si dezvoltarea activitătilor sportive, precum si alte activităti legate sau derivate din obiectul lor social.

(2) Cluburile sportive profesioniste se organizează numai pentru o singură disciplină sportivă.

(3) Cluburilor sportive profesioniste li se aplică regimul juridic al societătilor comerciale, cu particularitătile cuprinse în prezenta lege.

(4) Pentru participarea la competitiile sportive profesioniste cluburile sportive profesioniste trebuie să se afilieze la federatia sportivă natională respectivă si, după caz, la liga profesionistă respectivă.

Art. 32. - (1) Capitalul social initial al cluburilor sportive profesioniste, constituite ca societăti comerciale sportive pe actiuni prin reorganizarea actualelor cluburi sportive, va fi format din totalitatea patrimoniului net, dobândit legal si existent la data constituirii societătii comerciale sportive pe actiuni, precum si prin aport în natură si în numerar.

(2) Sumele rezultate din vânzarea actiunilor, determinate până la nivelul patrimoniului net existent, se varsă în contul federatiilor sportive, în vederea constituirii unor fonduri cu destinatie exclusivă pentru sport, creării sau dezvoltării infrastructurii nationale a ramurii sportive respective.

(3) Valoarea nominală a unei actiuni, precum si nivelul minim al capitalului social al cluburilor sportive profesioniste, constituite sau reorganizate în baza prezentei legi, se stabilesc potrivit dispozitiilor legale în vigoare.

(4) Transformarea cluburilor existente în societăti comerciale sportive pe actiuni se face potrivit regulamentului de aplicare a prezentei legi.

(5) Pot fi actionari ai societătilor comerciale sportive pe actiuni persoane fizice si juridice române, precum si persoane fizice si juridice străine. Participarea persoanelor fizice si juridice străine la capitalul social al cluburilor sportive profesioniste nu va depăsi 49% din totalul actiunilor.

(6) Nici o persoană fizică sau juridică dintre cele mentionate la alin. (5) nu poate detine actiuni din capitalul social, în mod simultan, la două sau mai multe societăti comerciale sportive pe actiuni de la aceeasi ramură de sport.

(7) Statutul societătilor comerciale sportive pe actiuni nu va putea cuprinde nici o altă limitare pentru libera transmitere a actiunilor.

Art. 33. - Înstrăinarea bazelor sportive sau a instalatilor destinate practicării sportului, aflate în proprietatea societătii comerciale sportive pe actiuni, se face în conditiile legii, fără schimbarea destinatiei sportive.

 

CAPITOLUL IV

Asociatiile judetene si ale municipiului Bucuresti pe ramuri de sport

 

Art. 34. - (1) Asociatiile judetene si ale municipiului Bucuresti sunt persoane juridice de drept privat, având drept scop organizarea activitătii în ramura de sport respectivă.

(2) Asociatiile judetene "Sportul pentru toii" si "Sportul pentru persoanele cu handicap" se constituie prin asocierea persoanelor fizice si juridice cu activitate în aceste domenii din fiecare judet.

(3) Dobândirea personalitătii juridice se face în conditiile legii, ca organizate-asociatie fără scop lucrativ.

(4) Asociatiile judetene si ale municipiului Bucuresti pe ramuri de sport sunt constituite din sectiile asociatiilor si cluburilor sportive cuprinse în sistemul competitional judetean, afiliate si recunoscute de acestea.

(5) Obiectivele, drepturile si îndatoririle asociatiilor judetene si ale municipiului Bucuresti pe ramuri de sport decurg din statutele si regulamentele federatiilor sportive nationale corespunzătoare, precum si din puterea delegată de către acestea.

(6) La nivelul judetului, respectiv al municipiului Bucuregti, se poate constitui, pentru o ramură de sport, o singură asociatie judeteană.

(7) Directiile pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, recunosc si sprijină asociatiile judetene si ale municipiului Bucuresti pe ramuri de sport, care functionează în raza lor teritorială.

 

CAPITOLUL V

Federatiile sportive nationale

 

Art. 35. - (1) Federatiile sportive nationale sunt structuri sportive de interes national, constituite prin asocierea cluburilor sportive si asociatiilor judetene si ale municipiului Bucuresti, pe ramuri de sport.

(2) Potrivit prezentei legi federatiile sportive nationale sunt persoane juridice de drept privat, de utilitate publică, autonome, neguvernamentale, apolitice si fără scop lucrativ.

(3) Dobândirea personalitătii juridice se face în conditiile legii.

Art. 36. - (1) Federatiile sportive nationale se vor constitui numai cu avizul expres al Ministerului Tineretului si Sportului.

(2) Pentru o ramură de sport se poate constitui, în conditiile legii, o singură federatie sportivă natională.

(3) Prin exceptie, se pot constitui Federatia sportivă natională "Sportul pentru toti si Federatia sportivă natională "Sportul pentru persoanele cu handicap", ca persoane juridice de drept privat, de utilitate publică, având ca membri persoane fizice si juridice cu activitate specifică în domeniu.

(4) Modificarea statutelor sau a actelor constitutive ale federatiilor sportive nationale este supusă procedurilor prevăzute de lege, după ce s-a obtinut avizul expres al Ministerului Tineretului si Sportului.

(5) Federatiile sportive nationale se organizează si functionează în baza statutului propriu elaborat în conformitate cu prevederile prezentei legi si cu statutele federatiilor internationale corespondente.

(6) Înfiintarea federatiilor sportive nationale sau modificarea statutelor si a actelor constituive ale acestora, fără respectarea dispozitiilor alin. (1) si (4) este nulă de drept.

Art. 37. - (1) Federatiile sportive nationale au următoarele atributii principale:

a) elaborează strategia natională de dezvoltare a ramurii de sport si controlează aplicarea acesteia de către membrii afiliati;

b) organizează activitătile si competitiile sportive oficiale la nivel national, în baza normelor si regulamentelor adoptate potrivit statutelor proprii;

c) organizează si coordonează întreaga activitate a arbitrilor pe ramuri de sport, privind formarea, perfectionarea continuă, clasificarea si promovarea acestora, pe baza unui regulament propriu de functionare;

d) elaborează si realizează planurile de pregătire si de participare a sportivilor de performantă români din cadrul reprezentativelor nationale la competitiile internationale;

e) exercită puterea disciplinară în termenii prevăzuti de prezenta lege si potrivit statutelor si regulamentelor proprii;

f) organizează sau tutelează competitiile oficiale cu caracter international care au loc pe teritoriul României, cu avizul Ministerului Tineretului si Sportului;

g) colaborează cu Ministerul Tineretului si Sportului, cu Ministerul Educatiei Nationale si/sau cu institutiile din structurile acestora pentru formarea si perfectionarea specialistilor din domeniul sportului;

h) promovează măsurile de prevenire si control al folosirii substantelor interzise si al metodelor neregulamentare, destinate să mărească în mod artificial capacitatea fizică a sportivilor sau să modifice rezultatele competitiilor organizate direct la nivel national;

i) întreprind măsuri pentru prevenirea si combaterea violentei, precum si pentru promovarea spiritului de fair-play si a tolerantei în activitatea sportivă.

(2) Federatiile sportive nationale asigură reprezentarea României în competitiile sportive si în organismele internationale la care sunt afiliate.

Art. 38. - (1) Federatiile sportive nationale se înscriu in Registrul sportiv, pentru obtinerea Certificatului de identitate sportivă.

(2) Federatiile sportive nationale se pot afilia la federatiile sportive internationale, la alte foruri europene sau mondiale, pe baza avizului dat de Ministerul Tineretului si Sportului.

Art. 39. - (1) Federatiile sportive nationale au organisme proprii de administrare si gestionare a bugetului si patrimoniului, constituite conform legii, precum si propriilor statute si regulamente.

(2) Federatiile sportive nationale se supun verificărilor financiare, potrivit legii si statutelor proprii.

(3) Federatiile sportive nationale dispun de bunurile aflate în proprietatea lor, pot încheia contracte de împrumut si pot elibera titluri de credit, cu conditia ca aceste acte juridice să fie încheiate pentru realizarea obiectului de activitate.

(4) Federatiile sportive nationale pot greva sau înstrăina bunurile mobile sau imobile, finantate total sau partial din fonduri publice, prin programe, sau pot schimba destinatia acestora numai cu aprobarea Ministerului Tineretului si Sportului.

Art. 40. - În cazul dizolvării unei federatii sportive nationale lichidarea patrimoniului se face potrivit dispozitiilor legale în vigoare.

Art. 41. - Federatia sportivă natională "Sportul pentru toti" si Federatia sportivă natională "Sportul pentru persoanele cu handicap" beneficiază de drepturile si de obligatiile federatiilor sportive nationale si îi desfăsoară activitatea pe bază de programe nationale, finantate prioritar de Guvern.

 

CAPITOLUL VI

Ligile profesioniste

 

Art. 42. - (1) Ligile prolesioniste sunt structuri sportive constituite prin asocierea cluburilor sportive profesioniste pe ramuri de sport.

(2) Potrivit prezentei legi ligile profesioniste sunt persoane juridice de drept privat, autonome, neguvernamentale, apolitice si fără scop lucrativ.

(3) Dobândirea personalităti juridice se face in conditiile legii.

(4) Ligile profesioniste, ca structuri sportive subordonate federatilor sportive nationale, îsi desfăsoară activitatea î baza statutelor si regulamentelor proprii.

(5) Statutele si regulamentele ligilor profesioniste stabilesc competentele, drepturile si obligatiile acestora si sunt aprobate de federatile sportive nationale respective.

(6) Înfiintarea ligilor profesioniste ca structuri sportive si dobândirea personalitătii juridice se fac în conditiile legii, in baza acordului federatiei sportive nationale corespunzătoare si a avizului obligatoriu al Ministerului Tineretului si Sportului.

(7) Pentru o ramură de sport se poate constitui o singură ligă natională profesionistă. Prin exceptie, se pot înfiinta ligi profesioniste, pe niveluri competitionale, în cadrul aceleiasi ramuri de sport.

(8) Înfiintarea de ligi profesioniste sau modificarea statutelor si a actelor constitutive ale acestora, fără respectarea prevederilor alineatelor precedente, este nulă de drept.

(9) Ligile profesioniste au următoarele atributii:

a) organizează competitia oficială profesionistă în ramura de sport respectivă si la nivelul stabilit de federatia sportivă natională;

b) controlează si exercită puterea disciplinară asupra membrilor, în limitele stabilite de prezenta lege si de federatia sportivă natională corespunzătoare;

c) negociază si încheie contractele colective de muncă, conform legii;

d) alte atributii acordate de federatiile sportive nationale corespunzătoare, în sensul lit. a).

 

CAPITOLUL VII

Comitetul Olimpic Român

 

Art. 43. - (1) Comitetul Olimpic Român este o asociatie de interes national care se organizează si functionează în baza statutului propriu elaborat în conformitate cu prevederile Chartei Olimpice si ale prezentei legi.

(2) Comitetul Olimpic Român este persoană juridică de drept privat, de utilitate publică, autonomă, nonprofit, neguvernamentală, apolitică si fără scop lucrativ.

(3) Dobândirea personalitătii juridice se face în conditiile legii.

(4) Comitetul Olimpic Român detine competenta exclusivă pentru reprezentarea tării la Jocurile Olimpice si la celelalte programe organizate sub egida Comitetului International Olimpic sau a asociatiilor olimpice continentale. Comitetul Olimpic Român este unicul detinător pe teritoriul României al drepturilor de folosire a însemnelor si a tuturor simbolurilor olimpice specificate în statutul propriu, în Charta Olimpică si în alte documente normative ale miscării olimpice.

(5) Persoanele fizice sau juridice de pe teritoriul României nu pot folosi însemnele Comitetului International Olimpic, însemnele si emblema Comitetului Olimpic Român decât cu acordul Comitetului Olimpic Român si în limitele Chartei Olimpice. Litigiile generate de folosirea neautorizată a însemnelor olimpice sunt de competenta instantei române.

(6) Comitetul Olimpic Român organizează si coordonează activitatea Academiei Olimpice Române, unitate aflată în subordinea sa, fără personalitate juridică, cu atribuiii în dezvoltarea si promovarea principiilor fundamentale ale olimpismului.

(7) Pentru realizarea obiectului său de activitate Comitetul Olimpic Român colaborează cu institutii guvernamentale si neguvernamentale, cu celelalte asociatii si organizatii de drept public sau privat. Comitetul Olimpic Român organizează, coordonează si sustine financiar, în colaborare cu Ministerul Tineretului si Sportului, cu federatiile sportive nationale, cu Ministerul Educatiei Nationale si cu organe ale administratiei publice locale si centrale, activitatea centrelor olimpice nationale de pregătire a juniorilor.

(8) Sursele de finantare ale Comitetului Olimpic Român pot fi:

a) alocatii bugetare;

b) venituri proprii;

c) alte surse.

(9) Nivelul alocatiilor bugetare, precum si categoriile de cheltuieli ce urmează să fie finantate din acestea se aprobă prin legile bugetare anuale.

(10) Comitetul Olimpic Român poate beneficia, cu prioritate, de alocatii guvernamentale pentru îndeplinirea programelor olimpice.

(11) Comitetul Olimpic Român poate detine în proprietate, concesiune sau folosintă imobile, baze si instalatii sportive de interes national.

(12) Actiunile în justitie pentru valorificarea drepturilor de orice natură ale Comitetului Olimpic Român sunt scutite de taxa de timbru.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii comune

 

Art. 44. - Pentru înregistrarea cluburilor sportive si a asociatiilor judetene si ale municipiului Bucuresti, pe ramuri de sport, în Registrul sportiv si pentru dobândirea Certificatului de identitate sportivă acestea trebuie să facă dovada afilierii la federatiile sportive nationale corespunzătoare profilului de activitate al sectiilor pe ramurile de sport componente. În cazul cluburilor sportive profesioniste se vor aplica în mod corespunzător prevederile art. 31 alin. (4).

Art. 45. - (1) Structurile sportive detin exclusivitatea:

a) dreptului asupra imaginii de grup sau individuale, statică si în miscare a sportivilor lor în echipament de concurs si de reprezentare, când participă la competitii în numele respectivei structuri;

b) dreptului de folosintă asupra siglei/emblemei proprii;

c) drepturilor de reclamă, publicitate si de televiziune la competitiile pe care le organizează sau la care participă, după caz.

(2) Drepturile mentionate la alin. (1) pot fi cesionate de structurile sportive, în conditiile legii.

 

TITLUL V

Autoritatea disciplinară

 

Art. 46. - (1) Autoritatea disciplinară în sport se exercită deplin si legitim potrivit:

a) competentelor date de lege pentru exercitarea dreptului de supraveghere si control al structurilor sportive de către organul administraiiei publice centrale de specialitate pentru sport;

b) statutelor si regulamentelor federatiilor sportive nationale, asociatiilor judetene si ale municipiului Bucuresti, pe ramuri de sport, ligilor profesioniste si Comitetului Olimpic Român.

(2) Puterea disciplinară dă titularilor legitimi, enumerati la alin. (1) lit. b), facultatea de a investiga si, după caz, de a sanctiona persoanele si institutiile în culpă.

Art. 47. - Modalitatea de exercitare a autoritătii disciplinare se realizează prin:

a) un sistem coerent de sanctiuni, corespunzător domeniilor respective, gradat, în functie de gravitatea faptelor;

b) diferentierea graduală a faptelor, aplicarea sanctiunilor, excluderea posibilitătii dublei

sanctiuni pentru aceeasi faptă, excluderea retroactivitătii în aplicarea sanctiunilor si interdictia de a da sanctiuni pentru fapte săvârsite anterior momentului comiterii faptei în cauză;

c) cauze sau împrejurări care scutesc, atenuează sau agravează răspunderea făptuitorului si cerintele pentru stingerea sau suspendarea sanctiunii;

d) competentele privind cercetarea faptei, determinarea si aplicarea sanctiunii;

e) garantarea dreptului la apărare, stabilind căile de atac impotriva sanctiunilor aplicate.

Art. 48. - (1) Revocarea recunoasterii functionării oricărei structuri sportive este de competenta Ministerului Tineretului si Sportului si se va produce în următoarele cazuri:

a) scopul sau obiectul de activitate al structurii sportive respective a devenit ilicit, contrar bunelor moravuri, ordinii publice si sigurantei nationale;

b) structura sportivă, fără a fi autorizată, urmăreste un alt scop decât cel pentru care s-a constituit si pe care l-a declarat;

c) deciziile adunării generale sunt luate cu încălcarea dispozitiilor statutare, actelor constitutive si ale legii;

d) revocarea de drept a recunoasterii functionării, ca urmare a dizolvării si lichidării unei structuri sportive.

(2) Revocarea recunoasterii functionării unei structuri sportive se face prin ordin al ministrului tineretului si sportului, pe baza constatărilor rezultate din supravegherea si controlul organelor enuntate la art. 46 si are ca efect, după caz, suspendarea temporară a Certificatului de identitate sportivă sau radierea din Registrul sportiv a structurii sportive respective.

(3) Împotriva ordinului de revocare a recunoasterii functionării unei structuri sportive, cu exceptia situatiei prevăzute la alin. (1) lit. d), cel care se consideră nedreptătit se poate adresa instantei de judecată în termen de 30 de zile.

(4) De la data declansării actiunii de atac mentionate la alin. (3) si până la pronuntarea hotărârii definitive a instantei de judecată ordinul de suspendare temporară a Certificatului de identitate sportivă sau de revocare a structurii sportive în cauză se suspendă.

(5) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a) Ministerul Tineretului si Sportului sesizează instanta competentă, în vederea pierderii personalitătii juridice a structurii sportive.

 

TITLUL VI

Supraveghere si control

 

Art. 49. - (1) Ministerul Tineretului si Sportului exercită supravegherea si controlul tuturor structurilor sportive, potrivit prevederilor prezentei legi si regulamentului de aplicare a acesteia.

(2) Prin delegare, actiunea de supraveghere si control se poate exercita si de:

a) directiile pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru asociatiile si cluburile sportive din zona teritorială;

b) federatiile sportive nationale, pentru cluburile sportive, asociatiile judetene si ale municipiului Bucuresti, pe ramuri de sport, ligile profesioniste si cluburile sportive profesioniste din ramura de sport respectivă.

Art. 50. - În întelesul prezentei legi, supravegherea si controlul nu pot substitui controlul propriu instituit de federatiile sportive nationale, asociatiile judetene si ale municipiului Bucuresti, pe ramuri de sport, precum si de asociatiile si cluburile sportive, ligile profesioniste si cluburile sportive profesioniste, potrivit statutelor si regulamentelor proprii.

 

TITLUL VII

Cercetarea stiintifică în domeniul educatiei fizice si sportului

 

Art. 51. - Cercetarea stiintifică în domeniul educatiei  fizice si sportului urmăreste:

a) ameliorarea programelor de educaiie fizică si mărirea eficientei sociale a sportului pentru toti;

b) ridicarea nivelului performantei sportive prin mijloacele specifice cercetării;

6. c) fundamentarea metodico-stiintifică si medico-biologică a selectiei, antrenamentului si participării sportivilor la competitii;

d) valorificarea rezultatelor cercetării în educatie fizică si sport, în folosul tuturor categoriilor populatiei.

Art. 52. - (1) Programele de cercetare stiintifică pentru educatie fizică si sport, de interes national, se includ in Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare.

(2) Finantarea si atribuirea programelor de cercetare stiintifică pentru educatie fizică si sport se fac în conformitate cu prevederile legale in vigoare.

(3) Ministerul Educaiiei Nationale si alte autorităti ale administratiei publice centrale pot initia si sustine programe de cercetare stiintifică în educatie fizică si sport, atribuite în conditiile legii.

Art. 53. - (1) Pentru asigurarea cadrului profesional de dezvoltare a cercetării si asistentei stiintifice pentru educatie fizică si sport se înfiintează Institutul National de Cercetare pentru Sport ca institutie publică, în subordinea Ministerului Tineretului si Sportului. Activitatea Institutului National de Cercetare pentru Sport. este finantată din venituri extrabugetare si din alocatii acordate de la bugetul de stat pentru realizarea unor programe proprii ale Ministerului Tineretului si Sportului.

(2) Organizarea, functionarea si atributiile Institutului National de Cercetare pentru Sport se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

 

TITLUL VIII

Controlul si asistenta medicală în domeniul educatiei fizice si sportului

 

Art. 54. - Controlul si asistenta medicală în activităti de educatie fizică si sport sunt obligatorii.

Art. 55. - (1) Practicarea exercitiilor fizice în forme organizate se realizează numai cu aviz medical.

(2) Pentru a participa, la antrenamente si competitii sportivii legitimati trebuie să efectueze controlul medical periodic si ori de câte ori este nevoie la unitătile de medicină sportivă.

(3) Participarea sportivilor legitimati la antrenamente si/sau inscrierea lor la competitiile sportive sunt conditionate de existenta avizului medical favorabil, eliberat numai de unitătile de medicină sportivă.

Art. 56. - (1) Ministerul Educatiei Nationale, în colaborare cu Ministerul Sănătătii, elaborează normele privind acordarea avizului medical necesar elevilor si studentilor în vederea participării la lectiile de educatie fizică.

(2) Ministerul Tineretului.si Sportului, în colaborare cu Ministerul Sănătătii, elaborează normele tehnice privind:

a) controlul medical al sportivilor;

b) asistenta medico-sportivă în complexurile sportive nationale, precum si îin cantonamentele loturilor nationale si olimpice;

c) asistenta medicală la bazele sportive în timpul desfăsurării antrenamentelor si competitiilor.

Art. 57. - (1) Controlul si asistenta medicală de specialitate pentru persoanele care participă la activitătile sportive mentionate la art. 55 alin. (1) si (2) se acordă conform normelor tehnice elaborate de Ministerul Tineretului si Sportului si Ministerul Sănătătii.

(2) Ministerul Sănătătii realizează controlul si asistenta medicală a sportivilor prin:.

a) Institutul National de Medicină Sportivă, ca unitate medicală de asistentă si cercetare medico-sportivă, pentru loturile nationale si olimpice;

b) policlinicile judetene de medicină sportivă, pentru toti sportivii din raza lor teritorială;

c) cabinete medicale de specialitate, organizate în cadrul policlinicilor teritoriale, pentru sportivii din raza lor teritorială;

d) cabinete medicale de specialitate, organizate în cadrul complexurilor sportive nationale si al cluburilor sportive, la antrenamente si competitii.

Art. 61. - (1) Absolventii institutiilor de învătământ superior, ai scolilor postliceale de antrenori, acreditate sau autorizate, pot obtine carnetul de antrenor pe baza licentei, diplgmei sau a certificatului de absolvire, după caz, care atestă specializarea în ramura de sport respectivă.

(2) Carnetul de antrenor se eliberează, la cerere, de federatia sportivă natională si conferă titularului drepturile si obligatiile prevăzute în statutul si în regulamentele federatiei.

(3) Carnetul de antrenor atestă ocupatia de antrenor, care se va exercita în conditiile legii.

Art. 62. - În activitatea de educatie fizică si sport, pe lângă profesorii cu diplomă de licentă sau de absolvire, antrenorii, instructorii si managerii din domeniu, pot functiona ca specialisti si alte persoane calificate pentru asistentă medicală, cercetare si asistentă stiinfifică, organizare si conducere tehnică, precum si pentru alte ocupatii complementare specificate în regulamentul de aplicare a prezentei legi.

 

TITLUL X

Protectia socială a sportivilor de performantă

TITLUL IX

Formarea si perfectionarea specialistilor din domeniul educatiei fizice si sportului

 

Art. 58. - Predarea educatiei fizice sau instruirea sportivă, în forme organizate, se asigură numai de persoane atestate în domeniu prin diplome sau certificate recunoscute, în conditiile legii.

Art. 59. - (1) Formarea licentiatilor în educatie fizică si sport, a profesorilor de educatie fizică, a antrenorilor, a managerilor si a kinetoterapeutilor se realizează în cadrul institutiilor de învătământ superior acreditate sau autorizate în conditiile legii.

(2) Antrenorii se pot forma si în cadrul scolilor postliceale de antrenori, acreditate sau autorizate în conditiile legii.

(3) Instructorii sportivi se formează în cadrul liceelor cu program sportiv, în conditiile legii. Instructorii sportivi se pot forma si prin cursuri organizate, de directiile pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si de alte persoane juridice interesate, în conditiile legii.

(4) Standardele de evaluare în domeniul educatiei fizice si sportului, în vederea acreditării sau autorizării unitătilor, institutiilor de învătământ, a cursurilor de pregătire si perfectionare profesională a adultilor, se stabilesc de organismele abilitate prin lege, în colaborare cu Ministerul Tineretului si Sportului si, după caz, cu Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.

Art. 60. - (1) Formarea continuă a specialistilor cu studii superioare se face în conditiile legii. Formarea continuă a antrenorilor se face prin cursuri de perfectionare si stagii de pregătire, organizate de federatiile sportive nationale împreună cu institutiile de învâtământ superior acreditate sau autorizate în conditiile legii.

(2) Sistemul de clasificare si promovare a antrenorilor se stabileste prin statutul antrenorului, aprobat prin hotărâre a Guvernului.

Art. 63. - Sportivii de performantă beneficiază de drepturile de asigurare socială, de asistentă socială, de asigurare socială de sănătate, precum si de drepturile ce li se cuvin de la fondurile private de pensii, în conditiile legii.

Art. 64. - (1) Sportivul de performantă care a obtinut o medalie de aur, argint sau de bronz în probele individuale sau pe echipe din cadrul jocurilor olimpice sau o medalie de aur la campionatele mondiale si europene de seniori probe olimpice are dreptul, la cerere si cu confirmarea Ministerului Tineretului si Sportului, la o rentă viageră.

(2) Renta viageră prevăzutâ la alin. (1) reprezintă echivalentul a 1,5 salarii medii brute pe economie.

(3) Pentru stabilirea rentei viagere se utilizează salariul mediu brut pe economie comunicat de Comisia Natională pentru Statistică pentru luna anterioară celei în care se face plata drepturilor.

(4) Renta viageră se acordă începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care sportivul se retrage din activitate, dar nu mai devreme de data intrării în vigoare a prezentei legi.

(5) În functie de nivelul performantei sportive, din renta viageră, calculată potrivit prevederilor alin. (2), drepturile lunare se acordă din 1,5 salarii medii brute pe economie, după cum urmează:

a) - 100 pentru prima medalie de aur obtinută la jocurile olimpice;

- 80% pentru prima medalie de argint obtinută la jocurile olimpice sau pentru prima medalie de aur obtinută la campionatele mondiale;

- 70% pentru prima medalie de bronz obtinută la jocurile olimpice sau pentru prima medalie de aur obtinută la campionatele europene;

b) 50% din valoarea indemnizatiei corespunzătoare cuvenite potrivit lit. a) pentru următoarele medalii de aur obtinute la jocurile olimpice, campionatele mondiale sau campionatele europene.

(6) Pentru sportivii care cumulează titlul de campion olimpic si cel de campion mondial sau european ori titlul de campion mondial cu cel european renta viageră acordată pentru cea mai bună performantă se cumulează cu cea pentru performanta inferioară, potrivit nivelurilor prevăzute la alin. (5) lit. b).

(7) Fondurile necesare pentru plata drepturilor prevăzute în prezentul articol se alocă de la bugetul de stat si se plătesc de Ministerul Tineretului si Sportului.

(8) Modalitătile de plată a drepturilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului si sportului si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(9) Renta viageră prevăzută în prezentul articol se plăteste lunar în lei si nu este impozabilă.

(10) În perioada revenirii în activitate ca sportiv activ plata rentei viagere se suspendă.

Art. 65. - (1) Sportivii legitimati care participă în competitii incluse în calendarul intern sau international sportiv sunt obligati, după caz, să posede asigurarea medicală de sănătate în caz de accidente.

(2) Asigurarea medicală de sănătate în caz de accidente se realizează astfel:

a) de cluburile si asociatiile sportive, pentru sportivii acestora;

b) de federatiile sportive nationale, pentru componentii loturilor nationale;

c) de Comitetul Olimpic Român, pentru componentii loturilor, calificati la jocurile olimpice.

Art. 66. - Sportivii profesionisti, asociati în sindicate pe ramuri de sport, beneficiază si de celelalte drepturi conferite de Legea nr. 54/1991 cu privire la sindicate.

 

TITLUL XI

Finantarea activitătii sportive

 

Art. 67. - (1) Veniturile, indiferent de sursă, si cheltuielile de orice natură ale oricărei structuri sportive sunt cuprinse într-un buget anual propriu.

(2) Administrarea bugetului anual de venituri si cheltuieli se face astfel:

a) potrivit competentelor stabilite în statutele si regulamentele structurilor sportive de drept privat, pentru veniturile proprii;

b) potrivit conditiilor stabilite prin contractele încheiate între părti, pentru sumele acordate de organele administratiei publice centrale si locale, pentru finantarea programelor structurilor sportive de drept privat fără scop lucrativ, de utilitate publică;

c) în conditiile prevăzute de normele privind finantele publice, pentru alocatiile de la bugetul de stat si bugetele locale, acordate de organele administratiei publice centrale si locale structurilor sportive de drept public, precum si pentru veniturile proprii ale acestora.

(3) Bugetul anual cuprinde la partea de venituri, după caz:

a) venituri proprii, precum si sume destinate finantării unor programe sportive de utilitate publică;

b) sume acordate de organele administratiei publice centrale si locale pentru finantarea pe bază de programe a structurilor sportive de drept privat, fără scop lucrativ, de utilitate publică;

c) alocatii de la bugetul de stat si de la bugetele locale, acordate structurilor sportive de drept public de organele administratiei publice centrale sau locale;

d) alte surse.

(4) Bugetul anual al structurilor sportive se aprobă după cum urmează:

a) de adunările generale, pentru structurile sportive de drept privat;

b) de organele administratiei publice centrale sau locale, după caz, prin care se acordă alocatiile de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, pentru structurile sportive de drept public.

(5) Structurile sportive fără scop lucrativ sunt scutite de impozite si taxe locale.

(6) Soldurile anuale rezultate din executia bugetului structurilor sportive de drept public se reportează în anul următor.

Art. 68. - (1) Veniturile obtinute din activitatea structurilor sportive fără scop lucrativ, care sunt neeconomice, nu sunt impozabile si includ:

a) cotizatiile si contributiile bănesti sau în natură ale membrilor si simpatizantilor;

b) taxele de înregistrare stabilite potrivit legislatiei în vigoare;

c) donatiile si sumele sau bunurile primite prin sponsorizare;

d) dobânzile si dividendele obtinute din plasarea disponibilitătilor realizate din asemenea venituri;

e) veniturile obtinute din reclamă si publicitate, cu exceptia celor realizate prin unitătile specializate în acest domeniu;

f) veniturile pentru care se datorează impozit pe spectacole;

g) veniturile obtinute din valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul acestora;

h) veniturile obtinute din vize, taxe si penalităti sportive;

i) indemnizatiile obtinute din participarea la competitiile si demonstratiile sportive;

j) indemnizatiile obtinute din transferurile sportivilor.

(2) Structurile sportive cu personalitate juridică fără scop lucrativ sunt scutite de impozitul pe profit atunci când utilizează cel putin 80% din veniturile obtinute din orice sursă în scopul realizării obiectivelor pentru care au fost autorizate, inclusiv pentru cheltuieli de investitii si dotări, precum si pentru cheltuieli de functionare.

(3) Societătile comerciale sportive pe actiuni sunt scutite de orice impozite fată de bugetul de stat si fată de bugetele locale pentru activitătile economice legate exclusiv de obiectul lor social, în conditiile prevăzute la art. 31 alin. (1), astfel:

a) 100% pe o perioadă de un an calendaristic de la data adoptării acestei forme de organizare, respectiv data emiterii certificatului de înmatriculare de către registrul comertului;

b) 50% pentru încă 2 ani calendaristici următori perioadei prevăzute la lit. a).

(4) Profitul obtinut de societătile comerciale sportive pe actiuni din alte activităti comerciale, care este destinat în exclusivitate finantării activitătilor sportive, este scutit de impozit, în conditiile prevăzute la alin. (3).

(6) Pentru sportivii care cumulează titlul de campion olimpic si cel de campion mondial sau european ori titlul de campion mondial cu cel european renta viageră acordată pentru cea mai bună performantă se cumulează cu cea pentru performanta inferioară, potrivit nivelurilor prevăzute la alin. (5) lit. b).

(7) Fondurile necesare pentru plata drepturilor prevăzute în prezentul articol se alocă de la bugetul de stat si se plătesc de Ministerul Tineretului si Sportului.

(8) Modalitătile de plată a drepturilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului si sportului si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(9) Renta viageră prevăzută în prezentul articol se plăteste lunar în lei si nu este impozabilă.

(10) În perioada revenirii în activitate ca sportiv activ plata rentei viagere se suspendă.

Art. 65. - (1) Sportivii legitimati care participă în competitii incluse în calendarul intern sau international sportiv sunt obligati, după caz, să posede asigurarea medicală de sănătate în caz de accidente.

(2) Asigurarea medicală de sănătate in caz de accidente se realizează astfel:

a) de cluburile si asociatiile sportive, pentru sportivii acestora;

b) de federatiile sportive nationale, pentru componentii loturilor nationale;

c) de Comitetul Olimpic Român, pentru componentii loturilor, calificati la jocurile olimpice.

Art. 66. - Sportivii profesionisti, asociati în sindicate pe ramuri de sport, beneficiază si de celelalte drepturi conferite de Legea nr. 54/1991 cu privire la sindicate.

 

TITLUL XI

Finantarea activitătii sportive

 

Art. 67. - (1) Veniturile, indiferent de sursă, si cheltuielile de orice natură ale oricărei structuri sportive sunt cuprinse într-un buget anual propriu.

(2) Administrarea bugetului anual de venituri si cheltuieli se face astfel:

a) potrivit competentelor stabilite în statutele si regulamentele structurilor sportive de drept privat, pentru veniturile proprii;

b) potrivit conditiilor stabilite prin contractele încheiate între părti, pentru sumele acordate de organele administratiei publice centrale si locale, pentru finantarea programelor structurilor sportive de drept privat fără scop lucrativ, de utilitate publică;

c) în conditiile prevăzute de normele privind finantele publice, pentru alocatiile de la bugetul de stat si bugetele locale, acordate de organele administratiei publice centrale si locale structurilor sportive de drept public, precum si pentru veniturile proprii ale acestora.

(3) Bugetul anual cuprinde la partea de venituri, după caz:

a) venituri proprii, precum si sume destinate finantării unor programe sportive de utilitate publică;

b) sume acordate de organele administratiei publice centrale si locale pentru finantarea pe bază de programe a structurilor sportive de drept privat, fără scop lucrativ, de utilitate publlcă;

c) alocatii de la bugetul de stat si de la bugetele locale, acordate structurilor sportive de drept public de organele administratei publice centrale sau locale;

d) alte surse.

(4) Bugetul anual al structurilor sportive se aprobă după cum urmează:

a) de adunările generale, pentru structurile sportive de drept privat;

b) de organele administratiei publice centrale sau locale, după caz, prin care se acordă alocatiile de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, pentru structurile sportive de drept public.

(5) Structurile sportive fără scop lucrativ sunt scutite de impozite si taxe locale.

(6) Soldurile anuale rezultate din executia bugetului structurilor sportive de drept public se reportează în anul următor.

Art. 68. - (1) Veniturile obtinute din activitatea structurilor sportive fără scop lucrativ, care sunt neeconomice, nu sunt impozabile si includ:

a) cotizatiile si contributiile bănesti sau în natură ale membrilor si simpatizantilor;

b) taxele de înregistrare stabilite potrivit legislatiei în vigoare;

c) donatiile si sumele sau bunurile primite prin sponsorizare;

d) dobânzile si dividendele obtinute din plasarea disponibilitătilor realizate din asemenea venituri;

e) veniturile obtinute din reclamă si publicitate, cu exceptia celor realizate prin unitătile specializate în acest domeniu;

f) veniturile pentru care se datorează impozit pe spectacole;

g) veniturile obtinute din valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul acestora;

h) veniturile obtinute din vize, taxe si penalităti sportive;

i) indemnizatiile obtinute din participarea la competitiile si demonstratiile sportive;

j) indemnizatiile obtinute din transferurile sportivilor.

(2) Structurile sportive cu personalitate juridică fără scop lucrativ sunt scutite de impozitul pe profit atunci cănd utilizează cel putin 80% din veniturile obtinute din orice sursă în scopul realizării obiectivelor pentru care au fost autorizate, inclusiv pentru cheltuieli de investitii si dotări, precum si pentru cheltuieli de functionare.

(3) Societătile comerciale sportive pe actiuni sunt scutite de orice impozite fată de bugetul de stat si fată de bugetele locale pentru activitătile economice legate exclusiv de obiectul lor social, în conditiile prevăzute la art. 31 alin. (1), astfel:

a) 100% pe o perioadă de un an calendaristic de la data adoptării acestei forme de organizare, respectiv data emiterii certificatului de înmatriculare de către registrul comertului;

b) 50% pentru încă 2 ani calendaristici următori perioadei prevăzute la lit. a).

(4) Profitul obtinut de societătile comerciale sportive pe actiuni din alte activităti comerciale, care este destinat în exclusivitate finantării activitătilor sportive, este scutit de impozit, în conditiile prevăzute la alin. (3).

d) donatii si sponsorizări;

e) alte venituri, în conditiile legii;

f) sume rămase din exercitiul financiar precedent.

Art. 73. - (1) Cluburile sportive profesioniste organizate ca societăti comerciale sportive pe actiuni realizează venituri proprii din activitătile prevăzute la art. 31 alin. (1).

(2) Gestionarea patrimoniului propriu si exercitiul financiar al cluburilor sportive profesioniste se conduc potrivit reglementărilor aplicabile pentru societătile comerciale.

Art. 74. - Sursele de finantare a ligilor profesioniste, pe ramuri de sport, provin din:

a) cotizatii, taxe, contributii, penalităti, potrivit statutelor si regulamentelor proprii;

b) veniturile obtinute din activitătile realizate în legătură directă cu statutul si obiectul de activitate ale acestora;

c) donatii si sponsorizări;

d) 20% din încasările nete rămase după deducerea taxei asupra jocurilor la sistemele de pronosticuri sportive, organizate cu utilizarea competitiei sportive profesioniste respective;

e) 5% din încasările rezultate din vânzarea biletelor de intrare la competitiile sportive oficiale organizate de ligă;

f) 2% din încasările rezultate din contractele încheiate de cluburile sportive profesioniste pentru reclamă, publicitate si drepturi TV;

g) alte venituri, în conditiile legii;

h) sume rămase din exercitiul financiar precedent.

Art. 75. - Sursele de finantare a Comitetului Olimpic Român se constituie din:

a) alocatii de la bugetul de stat;

b) timbrul olimpic, reprezentând 10% din valoarea tuturor biletelor de acces la manifestările sportive;

c) venituri provenite din încasările Regiei Autonome "Loteria Natională", stabilite potrivit legii;

d) donatii si legate;

e) sponsorizări;

f) venituri realizate din acordarea dreptului de folosintă a emblemei Comitetului Olimpic Român;

g) contributii din partea Comitetului International Olimpic si a Solidaritătii Olimpice;

h) venituri din organizarea si exploatarea pronosticurilor si pariurilor sportive, în conditiile legii;

i) alte venituri, conform legislatiei în vigoare;

j) sume rămase din exercitiul financiar precedent;

k) o pătrime din sumele realizate potrivit art. 70 alin. (1) lit. c).

Art. 76. - Ministerul Tineretului si Sportului, Comitetul Olimpic Român si federatiile sportive nationale sunt scutite de la plata taxelor vamale pentru importul, precum si de la plata T.V.A. pentru achizitiile de pe piata internă, de echipament sportiv si materiale sportive, instalatii si aparatură specifică, necesare activitătii de pregătire, reprezentare si participare a sportivilor si echipelor componente ale loturilor sportive nationale si olimpice la competitiile internationale oficiale: jocuri olimpice, campionate si cupe mondiale si europene.

Art. 77. - Sportivii, antrenorii, tehnicienii si alti specialisti prevăzuti la art. 62 sunt scutiti de plata impozitelor asupra veniturilor realizate din premii, prime si indemnizatii sportive, astfel:

13

a) 100% ca urmare a realizării obiectivelor de înaltă performantă:

- clasarea pe podiumul de premiere la campionatele europene, campionatele mondiale si jocurile olimpice;

- calificarea si participarea la campionatele mondiale, campionatele europene si jocurile olimpice, pentru jocurile sportive;

- participarea la fazele superioare ale competitiilor europene intercluburi, începând cu optimile de finală;

b) 100% pentru primele si indemnizatiile sportive acordate în vederea pregătirii si participării la competitiile internationale oficiale de către loturile reprezentative ale României.

 

TITLUL XII

Baza materială pentru activitatea sportivă

 

Art. 78. - (1) În sensul prezentei legi baza materială sportivă cuprinde totalitatea terenurilor si spatiilor, precum si amenajările, instalatiile si constructiile care sunt destinate organizării si desfăsurării activitătii de educatie fizică si sport.

(2) Bunurile mentionate la alin. (1) apartin, după caz, proprietătii publice sau private.

(3) Administrarea bazei materiale pentru activitatea sportivă, care apartine domeniului public sau privat al statului, se face în conditiile legii.

Art. 79. - (1) Schimbarea destinatiei sau desfiintarea unor baze sportive apartinând domeniului public sau privat al statului sau al unitătilor administrativ-teritoriale se va putea face numai cu aprobarea Ministerului Tineretului si Sportului si cu garantia construirii altor baze sportive similare.

(2) Dispozitiile alin. (1) se aplică, după caz, si societătilor comerciale care dobândesc active patrimoniale destinate activitătii sportive ce au apartinut statului.

Art. 80. - (1) Baza materială pentru activitatea sportivă, aflată în patrimoniul statului si în folosinta fostului Consiliu National pentru Educatie Fizică si Sport la data de 22 decembrie 1989, se reintegrează în patrimoniul succesorului în drepturi, Ministerul Tineretului si Sportului.

(2) Predarea-preluarea se face pe bază de protocol. Justa despăgubire se acordă, după caz, de Guvern. În acelasi timp se reintegrează fără plată si imobilele care, conform art. 20 alin. (2) din Legea nr. 15/1990, cu modificările si completările ulterioare, au trecut în patrimoniul unor societăti comerciale, indiferent de statutul capitalului social al acestora. Reintegrarea se face pe bază de protocol.

(3) Închirierea bunurilor, inclusiv a terenurilor disponibile temporar, aflate în patrimoniul Ministerului Tineretului si Sportului, se face pe bază de contract încheiat în conditiile legii, cu revizuirea anuală a acestuia, numai în conformitate cu metodologia stabilită prin ordin al ministrului tineretului si sportului.

(4) Închirierea bunurilor, inclusiv a terenurilor, în conditiile alin. (3) se face cu prioritate pentru activităti sportive.

(5) Detinătorii de bunuri prevăzute la alin. (1) si (2), care urmează să fie reintregate în patrimoniul Ministerului Tineretului si Sportului, sunt obligati să pună la dispozitie împuternicitilor Ministerului Tineretului si Sportului toate documentele care atestă proprietatea, evidentele contabile, precum si documentele necesare în vederea înregistrării Ministerul Tineretului si Sportului, prin împuternicitii săi, va actiona în justitie persoanele juridice sau fizice care refuză semnarea protocoalelor si predarea documentelor de proprietate. Aceste actiuni sunt scutite de taxă de timbru.

(6) Înscrierea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile apartinând Ministerului Tineretului si 5portului se face în cartea funciară, cu scutirea de la plata taxelor prevăzute de lege.

(7) Actiunile în justitie formulate de Ministerul Tineretului si Sportului si de directiile pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru aplicarea prevederilor alin. (1) si (2) sunt scutite de taxă de timbru.

(8) În conditiile alin. (7) si alte organe ale administratiei publice centrale si locale pot face reintegrarea bazei materiale proprii pentru activitate sportivă.

(9) Ministerul Tineretului si Sportului administrează baza materială proprie prin complexurile sportive nationale, unitătile judetene de administrare a bazelor sportive si cluburile sportive de drept public din subordinea Ministerului Tineretului si Sportului, în conditiile legii.

(10) Complexurile sportive nationale sunt persoane juridice, înfiintate prin hotărâre a Guvernului ca institutii publice în subordinea Ministerului Tineretului si Sportului. Obiectul de activitate al acestora îl constituie administrarea bazei materiale destinate cu prioritate pregătirii loturilor nationale si olimpice, precum si organizării competitiilor sportive de nivel national si international. Complexurile sportive nationale se organizează si functionează pe baza regulamentului aprobat prin ordin al ministrului tineretului si sportului.

(11) Unitătile judetene pentru administrarea bazelor sportive sunt persoane juridice, înfiintate prin hotărâre a Guvernului ca institutii publice în subordinea directiilor pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti. Obiectul de activitate al acestora constă în administrarea bazelor sportive de interes national de pe teritoriul judetului respectiv sau al municipiului Bucuresti. Unitătile judetene pentru administrarea bazelor sportive se organizează si functionează pe baza regulamentului aprobat prin ordin al ministrului tineretului si sportului.

(12) Sursele de finantare a complexurilor sportive nationale si a unitătilor judetene de administrare a bazelor sportive provin din:

a) alocatii de la bugetul de stat;

b) venituri obtinute din activităti economice realizate în legătură cu scopul si cu obiectul de activitate ale acestora;

c) donatii si sponsorizări;

d) alte venituri, în conditiile legii;

e) sume rămase din exercitiul financiar precedent.

(13) Veniturile obtinute din activitatea complexurilor sportive nationale si a unitătilor judetene de administrare a bazelor sportive se gestionează si se utilizează integral la nivelul unitătilor respective, pentru realizarea scopului si obiectului de activitate, fără vărsăminte la bugetul de stat si fără afectarea alocatiilor de la bugetul de stat.

(14) Comitetul Olimpic Român si federatiile sportive nationale, ca persoane juridice fără scop lucrativ, de utilitate publică, pot primi în folosintă gratuită, pe termen limitat, bunuri imobile din patrimoniul statului si al unitătilor administrativ-teritoriale.

(15) Patrimoniul din domeniul public al statului, aflat la data intrării în vigoare a prezentei legi în administrarea Ministerului Tineretului si Sportului si care nu este administrat potrivit prevederilor alin. (9)-(11), poată fi transferat în domeniul public al comunelor, oraselor sau judetelor, după caz, în conditiile legii.

Art. 81. - (1) Autoritătile administratiei publice locale au obligatia să includă în planurile de urbanism si amenajare rurală suprafete de teren pentru construirea de baze sportive destinate educatiei fizice si sportului comunitar.

(2) Autoritătile administratiei publice locale pot contribui la întretinerea, modernizarea si dezvoltarea bazei materiale pentru activitatea sportivă, în conditiile legii.

Art. 82. - Ministerul Tineretului si Sportului, Comitetul Olimpic Român, federatiile sportive nationale si cluburile sportive care detin bazele sportive nautice au dreptul de folosintă gratuită si prioritară a luciului de apă pentru activitatea de pregătire si competitională.

Art.. 83. - Regimul de gestionare si administrare a bunurilor mobile si imobile, achizitionate ca urmare a derulării unor programe sportive, se reglementează pe baza contractului încheiat intre părti.

 

TITLUL XIII

Prevenirea violentei în sport si lupta împotriva dopajului

 

Art. 84. - (1) Activitatea sportivă în România se organizează pornindu-se de la principiul asigurării unui climat civilizat, de fair-play si sportivitate în toate locurile în care se desfăsoară astfel de actiuni.

(2) Modalitătile concrete de actiune în acest domeniu, pe plan national si local, se stabilesc avându-se în vedere prevederile Conventiei europene privind violenta si iesirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestărilor sportive, în special la meciurile de fotbal.

Art. 85. - (1) Se înfiintează Comisia Natională de Actiune împotriva Violentei în Sport, ca organism de reglementare, control si supraveghere, format din reprezentanti ai administratiei publice centrale, reprezentanti ai federatiilor sportive nationale, reprezentanti ai ligilor profesioniste si reprezentanti ai directiilor pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

(2) Comisia Natională de Actiune împotriva Violentei în Sport are, în principal, următoarele atributii:

a) stabileste normele obligatorii privind organizarea spectacolelor si manifestărilor sportive si de prevenire a violentei cu ocazia desfăsurării acestora;

b) supraveghează si controlează modul în care normele obligatorii sunt respectate si aplicate de organizatorii de spectacole sportive si de administratorii de baze sportive în cadrul cărora se desfăsoară aceste spectacole;

c) stabileste si aplică sanctiuni, altele decât cele cuprinse în statutele si în regulamentele structurilor sportive;

d) ia măsuri pentru prevenirea violentei fizice exercitate în timpul pregătirii sportivilor.

(3) Organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Actiune Împotriva Violentei în Sport se stabilesc prin regulament aprobat prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Tineretului si Sportului.

Art. 86. - (1) Structurile sportive de orice nivel, sportivii si tehnicienii îsi vor defăsura activitatea pornind de la excluderea utilizării mijloacelor si metodelor care sporesc în mod artificial performantele sportive si prejudiciază sănătatea sportivilor si etica sportivă.

(2) Pentru prevenirea utilizării si pentru eliminarea dopajului din activitatea sportivă Ministerul Tineretului si Sportului si Comitetul Olimpic Român sustin Programul national antidoping, conform prevederilor Conventiei antidoping a Consiliului Europei.

(3) Programul national antidoping cuprinde măsuri referitoare la:

a) constituirea Comisiei Nationale Antidoping;

b) constituirea si functionarea laboratorului de control doping;

c) normele tehnice privind organizarea si desfăsurarea controlului doping si sanctiunile care se vor aplica pe linie de sport persoanelor dovedite că sunt implicate in cazuri de dopaj.

 

TITLUL XIV

Sanctiuni

 

Art. 87. - Încălcarea dispozitiilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, contraventională sau penală, după caz.

Art. 88. - Constituie contraventie următoarele fapte, dacă nu sunt săvârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infractiuni:

a) încălcarea dispozitiilor art. 13 alin. (3), prin admiterea de către organizatori a participării la competitiile sportive oficiale inscrise în calendarele federatiilor sportive nationale pe ramuri de sport;

b) participarea la activitătile sportive organizate a sportivilor care nu prezintă avizul medical, conform prevederilor art. 55;

c) prezentarea unor declaratii sau documente inexacte în baza cărora s-a operat înscrierea la competitii potrivit prevederilor lit. a) este sanctionabilă cu amendă, dacă, potrivit legii, fapta nu constituie infractiune;

d) îngrădirea de către detinătorii de baze sportive a accesului celor îndreptătiti să le utilizeze;

e) organizarea manifestărilor sportive fără a asigura conditiile prevăzute prin regulamentul federatiei sportive nationale respective;

f) administrarea necorespunzătoare a bazelor si a instalatiilor sportive de către detinătorii acestora sau de către cei cărora li s-a recunoscut un drept de folosintă asupra lor, sanctionabilă cu amendă, potrivit legii, dacă fapta nu constituie infractiune;

g) refuzul de a se supune controlului instituit prin prezenta lege sau de a prezenta avizele si autorizatiile de functionare;

h) neaducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse anterior, precum si a solicitărilor legale ale Ministerului Tineretului si Sportului.

Art. 89. - (1) Contraventiile prevăzute la art. 88, săvârsite de persoanele fizice si persoanele juridice, se sanctionează după cum urmează:

a) cu amendă de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei, pentru persoane juridice, si cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei, pentru persoane fizice, faptele prevăzute la art. 88 lit. a)-c);

b) cu amendă de la 5.000.000 lei la 15.000.000. lei, pentru persoane juridice, si cu amendă de la 3.000.000 lei la 10.000.000 lei, pentru persoane fizice, faptele prevăzute la art. 88 lit. d)-f);

c) cu amendă de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei, pentru persoane juridice, si cu amendă de la 1.000.000 lei la 3.000.000 lei, pentru persoane fizice, faptele prevăzute la art. 88 lit. g) si h).

(2) Cuantumul amenzilor se actualizează prin hotărâre a Guvernului.

Art. 90. - În cazul săvârsirii repetate a contraventiilor prevăzute la art. 88, pe lângă amendă se vor aplica si sanctiunile specifice autoritătii disciplinare în sport, stabilite potrivit prevederilor art. 47.

Art. 91. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 89 se fac de:

a) inspectorii din cadrul Ministerului Tineretului si Sportului;

b) directorii directiilor pentru tineret si sport judetene sau/si a municipiului Bucuresti, pentru structurile sportive din raza administrativ-teritorială aferentă;

c) alte persoane împuternicite prin ordin al ministrului tineretului si sportului.

(2) Persoanele abilitate mentionate la alin. (1) constată încălcările legii si aplică sanctiuni în raport cu gravitatea lor, pa bază de proces-verbal. Amenzile se constituie în alte venituri la bugetul Ministerului Tineretului si Sportului.

Art. 92. - Contraventiilor prevăzute în prezenta lege le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia art. 25-27.

Art. 93. - Nerespectarea dispozitiilor art. 34 alin. (6) ale art. 36 alin. (2) si ale art. 42 alin. (7) determină nulitatea actului de înfiintare a structurii sportive în culpă.

 

TITLUL XV

Dispozitii tranzitorii si finale

           

Art. 94. - În termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi structurile sportive existente se vor reorganiza potrivit prevederilor acesteia.

Art. 95. - Dispozitiile prezentei legi se completează cu prevederile legale în vigoare pentru persoanele juridice asociatii si fundatii -, ale Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, precum si ale Decretului nr. 31/1954 privind persoanele fizice si persoanele juridice.

Art. 96. - În termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României Ministerul Tineretului si Sportului elaborează si propune spre aprobare Guvernului regulamentul de punere în aplicare a dispozitiilor prezentei legi.

Art. 97. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi orice dispozitie contrară se abrogă.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 27 martie 2000 cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ION DIACONESCU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 27 martie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ULM NICOLAE SPINEANU

 

Bucuresti, 28 aprilie 2000.

Nr. 69.

 

DEFINITII

 

În sensul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel:

a) bază sportivă - amenajare specifică ce cuprinde constructii si instalatii destinate activitătii de educatie fizică si sport;

b) Registrul sportiv - document care evidentiază situatia înregistrării structurilor sportului în ordine cronologică si care are două componente: subregistrul structurilor sportive fără personalitate juridică si subregistrul structurilor sportive cu personalitate juridică;

c) Certificat de identitate sportivă - act oficial prin care se atestă calitatea de structură sportivă;

d) licentă de sportiv profesionist - document care atestă existenta unui raport juridic determinat între un sportiv si un club sportiv profesionist si care este eliberat de o federatie sportivă natională;

e) oficiali sportivi - persoanele a căror activitate conduce la organizarea si administrarea activitătii sportive de agrement, recreative si competitionale, aflate în relatie cu structură sportivă pe bază de contract de muncă, conventie civilă de prestări de servicii sau voluntariat.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii educatiei fizice si sportului

 

În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

Articol unic. - Se promulgă Legea educatiei fizice si sportului si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

 

Bucuresti, 27 aprilie 2000.

Nr. 147.