MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A I

Anul XII - Nr. 219      LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE      Joi, 18 mai 2000

 

LEGI SI DECRETE

 

78. - Lege pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie

 

154. - Decret privind promulgarea Legii pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

382. - Hotărâre privind reorganizarea Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regională

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta lege instituie măsuri de prevenire, descoperire si sanctionare a faptelor de coruptie si se aplică următoarelor persoane:

a) care exercită o functie publică, indiferent de modul în care au fost investite, în cadrul autoritătilor publice sau institutiilor publice;

b) care îndeplinesc, permanent sau temporar, potrivit legii, o functie sau o însărcinare, în măsura în care participă la luarea deciziilor sau le pot influenta, în cadrul serviciilor publice, regiilor autonome, societătilor comerciale, companiilor nationale, societătilor nationale, unitătilor cooperatiste sau al altor agenti economici;

c) care exercită atributii de control, potrivit legii;

d) care acordă asistentă specializată unitătilor prevăzute la lit. a) si b), în măsura în care participă la luarea deciziilor sau le pot influenta

e) care, indiferent de calitatea lor, realizează, controlează sau acordă asistentă specializată, în măsura în care participă la luarea deciziilor sau le pot influenta, cu privire la: operatiuni care antrenează circulatia de capital, operatiuni de bancă de schimb valutar sau de credit, operatiuni de plasament, în burse, în asigurări, în plasament mutual ori privitor la conturile bancare si cele asimilate acestora, tranzactii comerciale interne si internationale;

f) care detin o functie de conducere într-un partid sau într-o formatiune politică, într-un sindicat, într-o organizatie patronală ori într-o asociatie fără scop lucrativ sau fundatie;

g) alte persoane fizice decât cele prevăzute la lit. a)-f), în conditiile prevăzute de lege.

 

CAPITOLUL II

Reguli speciale de comportament privind anumite categorii de persoane, în scopul prevenirii faptelor de coruptie

 

            Art. 2. - Persoanele prevăzute la art. 1 sunt obligate să îndeplinească îndatoririle ce le revin din exercitarea functiilor, atributiilor sau însărcinărilor încredintate, cu respectarea strictă a legilor si a normelor de conduită profesională, si să asigure ocrotirea si realizarea drepturilor si intereselor legitime ale cetătenilor, fără să se folosească de functiile, atributiile ori însărcinările primite, pentru dobândirea pentru ele sau pentru alte persoane de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.

Art. 3. - (1) Persoanele prevăzute la art. 1 lit. a), precum si persoanele care detin o functie de conducere, de la directori inclusiv, în sus, în cadrul regiilor autonome, companiilor nationale, societătilor nationale, societătilor comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar, institutiilor publice implicate în realizarea procesului de privatizare, Băncii Nationale a României, băncilor la care statul este actionar majoritar, au obligatia să îsi declare averea în conditiile prevăzute de Legea nr. 115/1996 privind declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, functionarilor publici si a unor persoane cu functii de conducere.

(2) Nedepunerea declaratiei de avere de către persoanele prevăzute la alin. (1) atrage declansarea din oficiu a procedurii de control al averii în conditiile Legii nr. 115/1996.

Art. 4. - (1) Persoanele prevăzute la art. 1 lit. a) si.c) au obligatia să declare, în termen de 30 de zile de la primire, orice donatie directă ori indirectă sau daruri manuale primite in legătură cu exercitarea functiilor sau atributiilor lor, cu exceptia celor care au o valoare simbolică.

(2) Dispozitiile Legii nr. 115/1996 referitoare la modalitatea depunerii declaratiei de avere se aplică în mod corespunzător si în cazul prevăzut la alin. (1).

 

CAPITOLUL III

Infractiuni

SECTIUNEA 1

Categorii de infractiuni

 

Art. 5. - (1) În întelesul prezentei legi, sunt infractiuni de coruptie infractiunile prevăzute la art. 254-257 din Codul penal, precum si infractiunile prevăzute în legi speciale, ca modalităti specifice ale infractiunilor prevăzute la art. 254-257 din Codul penal, în functie de calitatea persoanelor care săvârsesc sau fată de care se săvărsesc faptele ori în raport cu sectoarele de activitate unde acestea se comit.

(2) În întelesul prezentei legi, sunt infractiuni asimilate infractiunilor de coruptie infractiunile prevăzute la art. 10-13.

(3) Prevederile prezentei legi sunt aplicabile si infractiunilor mentionate la art. 17, care sunt in legătură directă cu infractiunile de coruptie sau cu cele asimilate acestora.

 

SECTIUNEA a 2-a

Infractiuni de coruptie

 

Art. 6. - Infractiunile de luare de mită - prevăzută la art. 254 din Codul penal, de dare de mită - prevăzută la art. 255 din Codul penal, de primire de foloase necuvenite prevăzută la art. 256 din Codul penal si de trafic de influentă prevăzută la art. 257 din Codul penal se pedepsesc potrivit acelor texte de lege.

Art. 7. - (1) Fapta de luare de mită, prevăzută la art. 254 din Codul penal, dacă a fost săvârsită de o persoană care, potrivit legii, are atributii de constatare sau de sanctionare a contraventiilor ori de constatare, urmărire sau judecare a infractiunilor, se sanctionează cu pedeapsa prevăzută la art. 254 alin. 2 din Codul penal privind săvârsirea infractiunii de către un functionar cu atributii de control.

(2) Fapta de dare de mită săvârsită fată de una dintre persoanele prevăzute la alin. (1) sau fată de un functionar cu atributii de control se sanctionează cu pedeapsa prevăzută la art. 255 din Codul penal, al cărei maxim se majorează cu 2 ani.

(3) Infractiunile de primire de foloase necuvenite si trafic de influentă, dacă au fost săvârsite de una dintre persoanele mentionate la alin. (1) si (2), se sanctionează cu pedeapsa prevăzută la art. 256 din Codul penal, respectiv la art. 257 din Codul penal, al cărei maxim se majorează cu 2 ani.

Art. 8. - Prevederile art. 254-257 din Codul penal se aplică si managerilor, directorilor, administratorilor si cenzorilor societătilor comerciale, companiilor si societătilor nationale, ai regiilor autonome si ai oricăror alti agenti economici.

Art. 9. - În cazul infractiunilor prevăzute în prezenta sectiune, dacă sunt săvârsite în interesul unei organizatii, asociatii sau grupări criminale ori al unuia dintre membrii acesteia sau pentru a influenta negocierile tranzactiilor comerciale internationale ori schimburile sau investitiile internationale, maximul pedepsei prevăzute de lege pentru aceste infractiuni se majorează cu 5 ani.

SECTIUNEA a 3-a

Infractiuni asimilate intractiunilor de coruptie

 

Art. 10. - Sunt pedepsite cu închisoare de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi următoarele fapte, dacă sunt săvârsite în scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite:

a) stabilirea, cu intentie, a unei valori diminuate, fată de valoarea comercială reală, a bunurilor apartinând agentilor economici la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar, comisă în cadrul actiunii de privatizare sau cu ocazia unei tranzactii comerciale, ori a bunurilor apartinând autoritătilor publice sau institutiilor publice, în cadrul unei actiuni de vânzare a acestora, săvârsită de cei care au atributii de conducere, de administrare sau de gestionare;

b) acordarea de credite sau de subventii cu încălcarea legii sau a normelor de creditare, neurmărirea, conform legii sau normelor de creditare, a destinatiilor contractate ale creditelor sau subventiilor ori neurmărirea creditelor restante;

c) utilizarea creditelor sau a subventiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate.

Art. 11. - (1) Fapta persoanei care, în virtutea functiei, a, atributiei ori a însărcinării primite, are sarcina de a supraveghea, de a controla sau de a lichida un agent economic privat, de a îndeplini pentru acesta vreo însărcinare, de a intermedia sau de a înlesni efectuarea unor operatiuni comerciale sau financiare de către agentul economic privat ori de a participa cu capital la un asemenea agent economic, dacă fapta este de natură a-i aduce direct sau indirect foloase necuvenite, se pedepseste cu închisoare de la 2 la 7 ani.

(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) a fost săvârsită într-un interval de 5 ani de la încetarea functiei, atributiei ori însărcinării, aceasta se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani.

Art. 12. - Sunt pedepsite cu închisoarea de la 1 la 5 ani următoarele fapte, dacă sunt săvârsite în scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite:

a) efectuarea de operatiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu functia, atributia sau însărcinarea pe care o îndeplineste o persoană ori încheierea de tranzactii finananciare, utilizând informatiile obtinute în virtutea functiei, atributiei sau însărcinării sale;

b) folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitătii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii.

Art. 13. - Fapta persoanei care îndeplineste o functie de conducere într-un partid sau într-o formatiune politică, într-un sindicat ori într-o asociatie fără scop lucrativ sau fundatie si care foloseste influenta ori autoritatea sa în scopul obtinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite se pedepseste cu închisoare de la 1 la 5 ani.

Art. 14. - Dacă faptele prevăzute la art. 12 si 13 sunt săvărsite în conditiile art. 9, maximul pedepsei prevăzute de lege se majorează cu 3 ani.

Art. 15. - Tentativa la infractiunile prevăzute în prezenta sectiune se pedepseste.

Art. 16. - Dacă faptele prevăzute în prezenta sectiune constituie, potrivit Codului penal sau unor legi speciale, infractiuni mai grave, acestea se pedepsesc în conditiile si cu sanctiunile stabilite în aceste legi.

 

SECTIUNEA a 4-a

Infractiuni în legătură directă cu infractiunile de coruptie

 

Art. 17. - În întelesul prezentei legi, următoarele infractiuni sunt în legătură directă cu infractiunile de coruptie sau cu infractiunile asimilate acestora, prevăzute la art. 10-13:

a) tăinuirea bunurilor provenite din săvârsirea unei infractiuni prevăzute în sectiunile a 2-a si a 3-a, precum si favorizarea persoanelor care au comis o astfel de infractiune;

b) asocierea în vederea săvârsirii unei infractiuni prevăzute în sectiunile a 2-a si a 3-a sau la lit. a) din prezentul articol;

 c) falsul si uzul de fals săvârsite în scopul de a ascunde comiterea uneia dintre infractiunile prevăzute în sectiunile a 2-a si a 3-a sau săvârsite în realizarea scopului urmărit printr-o asemenea infractiune;

d) abuzul în serviciu contra intereselor publice, săvârsit în realizarea scopului urmărit printr-o infractiune prevăzută în sectiunile a 2-a si a 3-a;

e) infractiunile de spălare a banilor, prevăzute în Legea nr. 21/1999 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, atunci când banii, bunurile sau alte valori provin din săvârsirea unei infractiuni prevăzute in sectiunile a 2-a si a 3-a;

f) contrabanda cu bunuri provenite din săvârsirea unei infractiuni prevăzute in sectiunile a 2-a si a 3-a sau săvârsită în realizarea scopului urmărit printr-o asemenea infractiune;

g) infractiunile prevăzute în Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, săvârsite în legătură cu infractiunile prevăzute în sectiunile a 2-a si a 3-a;

h) infractiunea de bancrută frauduloasă si celelalte infractiuni prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, săvârsite în legătură cu infractiunile prevăzute în sectiunile a 2-a si a 3-a;

i) traficul de stupefiante, nerespectarea regimului armelor de foc si al munitiilor, traficul de persoane în scopul practicării prostitutiei, săvârsite în legătură cu o infractiune prevăzută în sectiunile a 2-a si a 3-a.

Art. 18. - (1) Infractiunile prevăzute la art. 17 lit. a)-d) se sanctionează cu pedeapsa prevăzută în Codul penal pentru aceste infractiuni, al cărei maxim se majorează cu 2 ani.

(2) Infractiunile prevăzute la art. 17 lit. e) se sanctionează cu pedepsele prevăzute în Legea nr. 21/1999 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, al căror maxim se majorează cu 3 ani.

(3) Infractiunile prevăzute la art. 17 lit. f) se sanctionează cu pedepsele prevăzute în Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, al căror maxim se majorează, în cazul contrabandei simple, cu 3 ani, iar în cazul contrabandei calificate, cu 5 ani.

(4) Infractiunile prevăzute la art. 17 lit. g) se sanctionează cu pedepsele prevăzute în Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, al căror maxim se majorează cu 2 ani.

(5) Infractiunile prevăzute la art. 17 lit. h) se sanctionează cu pedepsele prevăzute în Legea nr. 31/1990, republicată, al căror maxim se majorează cu 2 ani.

(6) Infractiunile prevăzute la art. 17 lit. i) se sanctionează după caz, cu pedepsele prevăzute la art. 312, 279 sau 329 din Codul penal.

 

SECTIUNEA a 5-a

Dispozitii comune

 

Art. 19. - În cazul săvârsirii infractiunilor la care se referă prezentul capitol, banii, valorile sau orice alte bunuri care au fost date pentru a determina săvărsirea infractiunii sau pentru a răsplăti pe infractor ori cele dobândite prin săvârsirea infractiunii, dacă nu sunt restituite persoanei vătămate si în măsura în care nu servesc la despăgubirea acesteia, se confiscă, iar dacă bunurile nu se găsesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor în bani.

Art. 20. - În cazul in care s-a săvărsit o infractiune dintre cele prevăzute în prezentul capitol, luarea măsurilor asigurătorii este obligatorie.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii procedurale

SECTIUNEA I

Dispozitii generale

 

Art. 21. - (1) Infractiunile prevăzute de prezenta lege ca infractiuni de coruptie sau ca infractiuni asimilate acestora ori ca infractiuni în legătură directă cu infractiunile de coruptie, dacă sunt flagrante, se urmăresc si se judecă potrivit dispozitiilor art. 465 si art. 467-479 din Codul de procedură penală.

(2) Dacă infractiunile prevăzute la alin. (1) nu sunt flagrante, urmărirea penală si judecata se efectuează potrivit procedurii de drept comun.

Art. 22. - În cazul infractiunilor prevăzute în sectiunea a 2-a din cap. III, urmărirea penală se efectuează în mod obligatoriu de către procuror.

 

SECTIUNEA a 2-a

Dispozitii speciale privind descoperirea si urmărirea infractiunilor

 

Art. 23. - (1) Persoanele cu atributii de control sunt obligate să înstiinteze organul de urmărire penală sau după caz, organul de constatare a săvârsirii infractiunilor abilitat de lege, cu privire la orice date din care rezultă indicii că s-a efectuat o operatiune sau un act ilicit ce poate atrage răspunderea penală, potrivit prezentei legi.

(2) Persoanele cu atributii de control sunt obligate, în cursul efectuării actului de control, să procedeze la asigurarea si conservarea urmelor infractiunii, a corpurilor delicte si a oricăror mijloace de probă ce pot servi organelor de urmărire penală.

Art. 24. - Persoanele prevăzute la art. 1 lit. e), care cunosc operatiuni ce antrenează circulatia de capitaluri sau alte activităti, prevăzute la art. 1, privind sume de bani bunuri sau alte valori ce se presupune că provin din infractiuni de coruptie sau asimilate acestora ori din infractiuni ce au legătură cu acestea, au obligatia să sesizeze organele de urmărire penală sau, după caz, organele de constatare a săvărsirii infractiunii ori organele de control, abilitate de lege.

Art. 25. - (1) Îndeplinirea cu bună-credintă a obligatiilor prevăzute la art. 23 si 24 nu constituie o încălcare a secretului profesional sau bancar si nu atrage răspunderea penale, civilă sau disciplinară.

(2) Dispozitiile prevăzute la alin. (1) se aplică chiar dacă cercetarea sau judecarea faptelor semnalate a condus la neînceperea sau încetarea urmăririi penale ori la achitare.

(3) Sesizările anonime nu pot fi luate în considerare.

(4) Neîndeplinirea cu rea-credintă a obligatiilor prevăzute la art. 23 si 24 constituie infractiuni si se pedepsesc potrivit art. 262 din Codul penal.

Art. 26. - Secretul bancar si cel profesional nu sunt opozabile organelor de urmărire penală, instantelor de judecată sau Curtii de Conturi.

Art. 27. - (1) Când sunt indicii temeinice cu privire la săvârsirea uneia dintre infractiunile prevăzute de prezenta lege, în scopul strângerii de probe sau al identificării făptuitorului, procurorul poate să dispună pentru o durată de cel mult 30 de zile:

a) punerea sub supraveghere a conturilor bancare si a conturilor asimilate acestora;

b) punerea sub supraveghere sau sub ascultare a liniilor telefonice;

c) accesul la sisteme informationale;

d) comunicarea de acte autentice sau sub semnătură privată de documente bancare, financiare ori contabile.

(2) Pentru motive temeinice măsurile pot fi prelungite de procuror prin ordonantă motivată, fiecare prelungire neputând depăsi 30 de zile.

(3) În cursul judecătii instanta poate dispune prelungirea acestor măsuri prin încheiere motivată.

Art. 28. - (1) Se instituie, prin prezenta lege, Sectia de combatere a coruptiei si criminalitătii organizate, care functionează în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie, ca structură specializată în acest domeniu la nivel national.

(2) Se instituie, de asemenea, prin prezenta lege servicii de combatere a coruptiei si criminalitătii organizate în cadrul parchetelor de pe lângă curtile de apel si birouri de combatere a coruptiei si criminalitătii organizate în cadrul parchetelor de pe lângă tribunale, ca structuri teritoriale specializate în acest domeniu. Activitatea acestor servicii si birouri este coordonată si controlată de Sectia de combatere a coruptiei si criminalitătii organizate din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie.

(3) Sectia de combatere a coruptiei si criminalitătii organizate din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie, precum si serviciile si birourile prevăzute la alin. (2) efectuează, potrivit Codului de procedură penală si altor legi speciale, urmărirea penală privind infractiunile de coruptie prevăzute în prezenta lege, precum si infractiunile săvârsite în conditiile crimei organizate. De asemenea, sectia conduce si controlează activitătile procesuale efectuate de organele politiei si de alte organe implicate în descoperirea si urmărirea penală a acestor infractiuni, supraveghind ca actele îndeplinite de aceste organe să fie efectuate cu respectarea dispozitiilor legale.

(4) În scopul efectuării cu celeritate si în mod temeinic a activitătilor de descoperire si de urmărire a infractiunilor de coruptie si a infractiunilor asimilate acestora, prevăzute în prezenta lege, la cererea procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie, organele care au competente legale în descoperirea si urmărirea acestor infractiuni vor delega, timp de un an, numărul necesar de persoane specializate în acest domeniu, pentru a îndeplini, sub directa conducere, supravegherea si controlul nemijlocit al procurorilor din Sectia de combatere a coruptiei si criminalitătii organizate din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie, actele procesuale conferite de lege.

(5) Pentru clarificarea unor probleme tehnice de specialitate pot functiona, în conditiile alin. (4), pe lângă Sectia de combatere a coruptiei si criminalitătii organizate din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie, specialisti în domeniul financiar, bancar, vamal sau din alte asemenea domenii.

(6) Prevederile alin. (4) si (5) se aplică în mod corespunzător si în cazul structurilor specializate în domeniul coruptiei si criminalitătii organizate, care functionează la nivel teritorial.

(7) Sectia de combatere a coruptiei si criminalitătii organizate din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie, precum si structurile corespunzătoare teritoriale vor efectua si operatiuni de centralizare, analizare si valorificare a datelor si informatiilor detinute de ele sau primite de la celelalte organisme implicate în lupta împotriva coruptiei si criminalitătii organizate, constituindu-se în felul acesta o bancă de date în domeniul faptelor de coruptie si al criminalitătii organizate.

(8) Structura, precum si statele de personal si de functii ale Sectiei de combatere a coruptiei si criminalitătii organizate din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie, ale serviciilor si birourilor teritoriale specializate, se vor stabili în conditiile Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 29. - (1) Pentru judecarea infractiunilor de coruptie si a infractiunilor asimilate acestora, prevăzute în prezenta lege, pot fi constituite complete specializate, potrivit art. 15 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările ulterioare.

(2) Judecătorii care compun aceste complete specializate, procurorii care functionează în cadrul Sectiei de combatere a coruptiei si criminalitătii organizate din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie, al serviciilor si birourilor teritoriale specializate, precum si persoanele prevăzute la art. 28 alin. (4), (5) si (6) vor primi, pe lângă celelalte drepturi bănesti, un spor de 30% din salariul de bază.

 

SECTIUNEA a 3-a

Dispozitii comune

 

Art. 30. - Hotărârea judecătorească definitivă de condamnare sau de achitare se poate publica în ziarele centrale sau, după caz, locale, mentionate în hotărâre.

Art. 31. - Prevederile prezentei legi se completează, în ceea ce priveste urmărirea si judecata, cu Dispozitiile Codului de procedură penală.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 32. - În cazul actelor juridice încheiate cu încălcarea prevederilor prezentei legi sunt aplicabile dispozitiile art. 14-22 din Codul de procedură penală.

Art. 33. - Orice prevedere contrară prezentei legi se abrogă.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 12 aprilie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ION DIACONESCU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ULM NICOLAE SPINEANU

 

Bucuresti, 8 mai 2000.

Nr. 78.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie

 

În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

Presedintele României d e c r e t e a z ă :

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

 

Bucuresti, 5 mai 2000.

Nr. 154.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind reorganizarea Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regională

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 48/2000 privind comasarea Agentiei Române de Dezvoltare si a Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii cu Agentia Natională pentru Dezvoltare Regională,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Agentia Natională pentru Dezvoltare Regională functionează ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului si sub coordonarea directă a primului-ministru, în calitatea acestuia de presedinte al Consiliului National pentru Dezvoltare Regională.

Art. 2. - Sediul central al Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regională este în municipiul Bucuresti, str. Poterasi nr. 11, sectorul 4.

Art. 3. - (1) Domeniul de activitate al Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regională îl constituie:

a) diminuarea dezechilibrelor regionale existente si stimularea dezvoltării echilibrate;

b) prevenirea producerii de noi dezechilibre;

c) stimularea înfiintării de noi întreprinderi si a dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii;

d) promovarea investitiilor străine si a privatizării;

e) stimularea reconstructiei zonelor defavorizate;

f) corelarea politicii de dezvoltare regională cu politicile sectoriale guvernamentale de dezvoltare, precum si de amenajare a teritoriului, conform planurilor de amenajare a teritoriului national, aprobate prin lege;

g) stimularea cooperării externe a regiunilor de dezvoltare de tip transfrontalier, interregional sau la nivelul euroregiunilor.

(2) Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate Agentia Natională pentru Dezvoltare Regională exercită următoarele functii:

a) de strategie, prin care se asigură fundamentarea, elaborarea si aplicarea strategiei si a programelor din domeniul său de activitate;

b) de reglementare, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ necesar în vederea realizării obiectivelor si programelor din domeniul său de activitate;

c) de adminisirare, prin care se asigură administrarea bunurilor aflate în proprietatea publică si/sau privată din patrimoniul său, în conditiile legii;

d) de reprezentare, prin care se asigură reprezentarea pe plan intern si extern în domeniul său de activitate;

e) de autoritate de stat, prin care se asigură urmărirea aplicării reglementărilor din domeniul său de activitate, controlul respectării aplicării acestora, precum si al functionării institutiilor care îsi desfăsoară activitatea sub autoritatea sau în coordonarea sa.

Art. 4. - (1) Agentia Natională pentru Dezvoltare Regională are următoarele atributii principale:

a) elaborează proiectul Planului national de dezvoltare, care contine strategia natională pentru dezvoltare regională pe baza strategiilor si planurilor regionale de dezvoltare, aprobate de consiliile pentru dezvoltare regională, si a strategiilor si programelor sectoriale ale autoritătilor administratiei publice centrale, precum si de amenajare a teritoriului, conform planurilor de amenajare a teritoriului national, aprobate prin lege. După avizarea Planului national de dezvoltare de către Consiliul National pentru Dezvoltare Regională, îl supune spre aprobare Guvernului si asigură, pe baza acestuia, coordonarea implementării politicii nationale de dezvoltare regională;

b) elaborează si supune spre aprobare Guvernului strategii legate de domeniul său de activitate, în conformitate cu strategia de dezvoltare economică pe termen mediu;

c) elaborează, supune spre aprobare Guvernului si implementează strategii privind întreprinderile mici si mijlocii, pe baza analizelor asupra situatiei acestora; avizează programele de dezvoltare a întreprinderilor mici si mijlocii, care vor fi supuse spre aprobare Guvernului;

d) propune spre aprobare Guvernului strategia anuală de privatizare, având la bază propunerile ministerelor, ale autoritătilor administratiei publice locale, ale altor institutii si organisme implicate în procesul de privatizare;

e) evaluează si certifică programele de restructurare a societătilor comerciale la care actionarii sunt persoane fizice sau juridice, altele decât statul, si care detin drepturi de proprietate asupra unui pachet de actiuni reprezentând mai mult de două treimi din totalul drepturilor de vot în adunarea generală a actionarilor;

f) urmăreste realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, pe baza studiilor si evaluărilor postprivatizare, inclusiv în cadrul activitătilor de cooperare externă a regiunilor de dezvoltare de tip transfrontalier, interregional sau la nivelul euroregiunilor;

g) analizează si propune Consiliului National pentru Dezvoltare Regională finantarea programelor si proiectelor de dezvoltare regională;

h) elaborează criteriile, prioritătile si procedurile necesare în vederea finantării programelor si proiectelor din domeniul său de activitate;

i) asigură managementul financiar si tehnic al Fondului national de dezvoltare regională, al fondurilor de tip prestructural si, după aderare, de tip structural, pentru realizarea coeziunii economice si sociale, alocate României de Uniunea Europeană, în conformitate cu Planul national de dezvoltare;

j) finantează programele si proiectele din domeniul său de activitate prin încheierea de contracte de finantare cu agentiile pentru dezvoltare regională si cu alte categarii de beneficiari, si urmăreste realizarea acestora; derulează programe si proiecte cu finantare externă, prin înfiintarea de unităti de management/coordonare de proiect, potrivit legii;

k) monitorizează derularea programelor si proiectelor din domeniul său de activitate;

l) coordonează si indrumă prooesul de privatizare a societătilor comerciale din turism, împreună cu Autoritatea Natională pentru Turism;

m) reprezintă Guvernul României în relatia cu Uniunea Europeană si cu alte organizatii internationale în domeniul său de activitate, pentru elaborarea si implementarea de politici de coeziune economică si socială si de programe privind dezvoltarea regională;

n) colaborează cu organele de specialitate ale administratiei publice centrale si cu autoritătile administratiei publice locale la elaborarea politicilor sectoriale privind pregătirea privatizării companiilor/societătilor nationale, precum si a societătilor comerciale rezultate din reorganizarea regiilor autonome;

o) colaborează cu organizatii interne sau internationale care sprijină dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii, cu camerele de comert si industrie si cu alti reprezentanti ai mediilor de afaceri pentru elaborarea programelor din domeniul său de activitate;

p) gestionează Registrul unic al actionarilor pentru societătile comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale a fost sau este actionar;

q) la solicitarea Consiliului National pentru Dezvoltare Regională si din proprie initiativă asigură elaborarea de studii si analize si face recomandări privind modul de realizare a obiectivelor din domeniul său de activitate;

r) initiază, elaborează si avizează, după caz, împreună cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, proiecte de acte normative si de acorduri internationale în domeniul său de activitate;

s) avizează documentatiile pentru obtinerea de credite si alte fonduri externe cu garantia statului sau cu garantii bancare pentru finantarea de programe si proiecte specifice;

t) propune nominalizarea de către Consiliul National pentru Dezvoltare Regională si aprobarea de către Guvern a declarării unor zone defavorizate, pe baza documentatiilor aprobate de consiliile pentru dezvoltare regională;

u) asigură secretariatul Consiliului National pentru Dezvoltare Regională;

v) informează Guvernul cu privire la volumul, originea, structura si tendintele domeniului său de activitate; elaborează materiale promotionale, studii si analize în domeniul său de activitate;

w) acordă asistentă, consultantă si prestează servicii în domeniul său de activitate;

x) îndeplineste orice alte atributii stabilite prin lege sau prin alte acte normative pentru domeniul său de activitate, precum si cele conferite expres sau care decurg din acorduri internationale la care România este parte.

(2) Competentele Agentiei Române de Dezvoltare si. Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii în comisii, comitete si grupuri guvernamentale sau interministeriale sunt preluate de Agentia Natională pentru Dezvoltare Regională.

(3) Secretariatul permanent al Centrului balcanic de cooperare între întreprinderile mici si mijlocii se organizează în cadrul Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regională la nivel de serviciu.

(4) Pentru activitatea de prestări de servicii, de asistentă tehnică si consultantă în domeniul atragerii investitiilor străine si al privatizării Agentia Natională pentru Dezvoltare Regională are în subordine Oficiul de prestări servicii si editare, cu personalitate juridică, condus de un director, ale cărui cheltuieli de functionare si de investitii se acoperă, în conditiile legii, din veniturile extrabugetare realizate de acesta.

Art. 5. - (1) Agentia Natională pentru Dezvoltare Regională este condusă de un presedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de 2 vicepresedinti - cu rang de subsecretar de stat, numiti prin decizie a primului-ministru.

(2) Presedintele Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regională participă la sedintele Guvernului în calitate de invitat.

(3) Atributiile vicepresediniilor sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare, care se aprobă prin ordin al presedintelui.

(4) Presedintele si vicepresedintii Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regională sunt salarizati potrivit anexei nr. III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 6. - (1) Presedintele Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regională îndeplineste, potrivit legii, functia de ordonator principal de credite.

(2) Presedintele conduce întreaga activitate a Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regională si o reprezintă în relatiile cu ministerele, cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritătile administratiei publice locale, cu alte institutii publice, cu organizatii interne si internationale si cu alte persoane juridice române sau străine, precum si în raporturile cu persoane fizice.

(3) În exercitarea atributiilor sale presedintele emite ordine si instructiuni.

Art. 7. - (1) Stabilirea modului de functionare internă a Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regională, continuitatea conducerii si realizarea legăturilor functionale între structurile acesteia sunt realizate de un secretar general, ajutat de 2 secretari generali adjuncti, functionari publici numiti de presedinte în urma unui concurs sau examen, pe criterii de profesionalism.

(2) Principalele atributii si responsabilităti ale secretarului general sunt:

a) coordonează buna functionare a compartimentelor si a activitătilor cu caracter functional din cadrul Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regională si asigură legătura operativă dintre presedinte si conducătorii tuturor compartimentelor, din cadrul acesteia;

b) conlucrează cu Secretariatul General al Guvernului si cu secretarii generali din celelalte ministere în probleme de interes comun;

c) urmăreste si asigură finalizarea actelor normative aprobate de Guvern, care au fost initiate de Agentia Natională pentru Dezvoltare Regională;

d) monitorizează si controlează elaborarea raportărilor periodice prevăzute de reglementările în vigoare;

e) asigură structura optimă si coordonează întregul personal al Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regională, activitatea de elaborare a politicilor de personal si principiile directoare pentru managementul de personaj din cadrul directiilor.

(3) Secretarul general al Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regională poate îndeplini si alte însărcinări prevăzute în regulamentul de organizare si functionare a acesteia ori încredintate de presedinte.

(4) Atributiile secretarilor generali adjuncti sunt stabilite prin regulamentul de organizare si functionare, care se aprobă prin ordin al presedintelui.

(5) Secretarul general si secretarii generali adjuncti ai Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regională sunt salarizati potrivit anexei nr. I la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar.

Art. 8. - Bugetul Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regională se aprobă ca anexă la bugetul de stat si cuprinde sumele care se alocă anual din acesta pentru constituirea Fondului national de dezvoltare regională, potrivit art. 13 alin. (3) din Legea nr. 151/1998 privind dezvoltarea regională în România.

Art. 9. - (1) Structura organizatorică a Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regională este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În structura organizatorică a Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regională pot functiona directii generale, directii, servicii si birouri.

3) Structura organizatorică, circuitul documentelor, atributiile si sarcinile personalului din aparatul Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regională se stabilesc prin ordin al presedintelui.

Art. 10. - (1) Numărul maxim de posturi pentru Agentia Natională pentru Dezvoltare Regională este de 200, exclusiv presedintele, cei 2 vicepresedinti si posturile aferente cabinetelor acestora.

(2) Personalul de executie si cel de conducere este salarizat potrivit anexei nr. I la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2000.

Art. 11. - Mijloacele fixe si obiectele de inventar din dotarea Agentiei Române de Dezvoltare si a Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii se transmit pe bază de protocol de predare-preluare Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regională, în termen de maximum 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 12. - Ministerele si celelalte autorităti ale administratiei publice centrale, precum si societătile comerciale la care statul a fost sau este actionar ori asociat au obligatia să pună la dispozitie Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regională informatiile pe care aceasta le solicită, în scopul urmăritii si evaluării îndeplinirii obiectivelor politicii nationale de dezvoltare regională, precum si al elaborării, actualizării si monitorizării Planului national de dezvoltare regională.

Art. 13. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 977/1998 privind organizarea si functionarea Agentiei Române de Dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 528 din 31 decembrie 1998, cu modificările si completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 975/1998 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 31 decembrie 1998, cu modificările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 978/1998 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 528 din 31 decembrie 1998, si orice alte dispozitii contrare.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministru de stat,

presedintele Consiliului

de Coordonare Economico-Financiară,

Mircea Ciumara

Presedintele Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regională,

Liviu Marcu

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 Ministrul functiei publice,

Vlad Rosca

Ministrul lucrărilor publice si amenajării teritoriului,

Nicolae Noica

Ministrul muncii si protectiei sociale,

Smaranda Dobrescu

 

Bucuresti, 11 mai 2000.

Nr. 382.