MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A I

Anul XII - Nr. 223      LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE      Luni, 22 mai 2000

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

            95. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 20/2000 pentru ratificarea Acordului multilateral de bază privind transportul international pentru dezvoltarea Coridorului Europa - Caucaz - Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998

 

            162. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 20/2000 pentru ratificarea Acordului multilateral de bază privind transportul international pentru dezvoltarea Coridorului Europa - Caucaz - Asia, semnat la Baku la 8 septembrie

1998

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

             

            9. - Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea Reglementărilor aeronautice civile române referitoare la protectia mediului/RACR – PM

 

            25. - Ordin al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare pentru modificarea si completarea Normelor republicane de securitate nucleară referitoare la regimul de lucru cu surse de radiatii nucleare

 

            210. - Ordin al ministrului transporturilor privind aprobarea Instructiunilor pentru prevenirea si cercetarea accidentelor si evenimentelor feroviare - 003

 

            212. - Ordin al ministrului transporturilor pentru modificarea si completarea Statutului Casei Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 747/1998

 

            315. - Ordin al ministrului muncii si protectiei sociale pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 41/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 20/2000 pentru ratificarea Acordului multilateral de bază privind transportul international pentru dezvoltarea Coridorului Europa - Caucaz - Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

            Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 20 din 27 ianuarie 2000 pentru ratificarea Acordului multilateral de bază privind transportul international pentru dezvoltarea Coridorului Europa - Caucaz - Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998, emisă în temeiul art. 1 lit. A pct. 19 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 28 ianuarie 2000.

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 14 martie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

 p. PRESEDINTELE SENATULUI,

 CONSTANTIN DAN VASILIU

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 4 aprilie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

MIRON TUDOR MITREA

 

Bucuresti, 17 mai 2000.

Nr. 95.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 20/2000 pentru

 ratificarea Acordului multilateral de bază privind transportul international pentru dezvoltarea Coridorului Europa - Caucaz - Asia, semnat la

Baku la 8 septembrie 1998

 

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

            Presedintele României d e c r e t e a z ă:

            Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 20/2000  pentru ratificarea Acordului multilateral de bază privind transportul international pentru dezvoltarea Coridorului Europa - Caucaz - Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998, si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

 

Bucuresti, 6 mai 2000.

Nr. 162.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Reglementărilor aeronautice civile române referitoare la protectia

mediului/RACR - PM

 

            Ministrul transporturilor,

            pentru îndeplinirea atributiilor ce revin Ministerului Transporturilor, ca autoritate de stat  în domeniul transporturilor,

            în scopul armonizării reglementărilor nationale cu cele ale Uniunii Europene în domeniul aviatiei civile,

în temeiul art. 12 lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, al art. 56 din Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, al art. 2 pct. 4 si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 263/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările si completările ulterioare, precum si al Hotărârii Guvernului nr. 405/1993 privind înfiintarea Autoritătii Aeronautice Civile Române,

            emite următorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobă Reglementările aeronautice civile române referitoare la protectia  mediului/RACR - PM, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

            Art. 2. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, în scopul asigurării protectiei  mediului, operarea avioanelor civile subsonice pe teritoriul României si înmatricularea acestora în Registrul unic de înmatriculare a aeronavelor civile din România se vor efectua numai dacă sunt îndeplinite conditiile prevăzute în Reglementările aeronautice civile române referitoare la protectia mediului/RACR - PM, prevăzute la art. 1.

      Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.

            Art. 4. - Directia generală a aviatiei civile din cadrul Ministerului Transporturilor si Autoritatea Aeronautică Civilă Română - R.A. vor lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Ministrul transporturilor,

Traian Băsescu

 

Bucuresti, 4 ianuarie 2000.

Nr. 9.


 *) Anexa va fi pusă la dispozitie celor interesati de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română

- R.A.

 

COMISIA NATIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂTILOR NUCLEARE

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Normelor  republicane de securitate nucleară referitoare la regimul de lucru cu surse de radiatii nucleare

 

            Presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare,

            în temeiul prevederilor art. 5 din Legea nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă a activitătilor nucleare, republicată, în conformitate cu prevederile art. 9 din Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 287/1998, cu modificările si completările ulterioare,

            emite următorul ordin:

            Art. I. - Normele republicane de securitate nucleară referitoare la regimul de lucru cu surse de radiatii nucleare, aprobate prin Ordinul nr. 133/1976, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 31 din 16 aprilie 1976, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

            1. Titlul normelor va avea următorul cuprins:

            "Norme de securitate nucleară referitoare la regimul de lucru cu surse de radiatii nucleare"

            2. La articolul 97, după alineatul 1 se introduce alineatul 2 cu următorul cuprins:

            "Pentru sălile de terapie existente, în care se reamplasează instalatii de iradiere noi, se pot accepta si suprafete mai mici de 60 m2, cu prezentarea unei justificări corespunzătoare, prin  care se demonstrează că este asigurată protectia personalului medical si a pacientilor."

            3. La articolul 221, litera B va avea următorul cuprins:

            "B. Încăperile destinate pentru aparatele de rontgendiagnostic cu un post vor avea o suprafată minimă de 20 m‚ si o formă dreptunghiulară sau pătrată. Raportul dintre cele două dimensiuni nu va fi mai mic de 2/3. Pentru instalatiile cu două posturi (radioscopie si radiografie) suprafata încăperii nu va fi mai mică de 40 m2. Se interzice amplasarea în acest spatiu de mobilier care nu este strict legat de functionarea instalatiei. În cazul aparatelor cu mai multe posturi sau instalatii speciale, spatiul va fi mărit, după caz, tinându-se seama de necesitatea asigurării protectiei personalului medical si a pacientilor.

            Pentru amplasarea aparatelor de rontgendiagnostic noi în sălile existente, unde au mai functionat anterior instalatii vechi de rontgendiagnostic, se pot accepta, după caz, si suprafete mai mici sau forme diferite ale încăperii, dacă prin justificări corespunzătoare se demonstrează că este asigurată protectia personalului medical si a pacientilor."

            Articolul 222 va avea următorul cuprins:

            Art. 222. - Aparatul pentru rontgendiagnostic se va amplasa în centrul încăperii, astfel încât radiatia difuzată de pacient în încăpere să fie cât mai putin împrăstiată pe pereti.

            Aparatul se va aseza cu axul tub-ecran paralel cu latura scurtă a încăperii radiologice.

            Pentru aparatele de rontgendiagnostic cu intensificator de imagine Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare poate accepta, după caz, si alte orientări.

            Distanta minimă dintre tub si cel mai apropiat perete lateral va fi de cel putin 150 cm.

            În cazul existentei în încăpere a unor piese de mobilier metalice, distanta fată de tub va fi de  minimum 150 cm. Distanta se măsoară de la peretele exterior al cupolei ce contine tubul

 rontgen."

            Art. II. - În cuprinsul normelor denumirea

            "Comitetul de Stat pentru Energia Nucleară" se înlocuieste cu denumirea "Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare C.N.C.A.N."

            Art. III. - Directia generală aplicatii radiatii ionizante si Directia generală dezvoltare si resurse vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

            Art. IV. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare,

Dan Cutoiu

 

Bucuresti, 15 februarie 2000.

Nr. 25.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Instructiunilor pentru prevenirea si cercetarea accidentelor si

evenimentelor feroviare - 003

 

            Ministrul transporturilor,

            în temeiul prevederilor art. 12 lit. j) si z) si ale art. 13 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, ale art. 32 lit. a), b), w) si x) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române si reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române, aprobată si modificată prin Legea nr. 89/1999 si ulterior modificată si completată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 182/1999,

            în conformitate cu prevederile art. 3 pct. 1 si ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 263/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările si completările ulterioare,

            emite următorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobă Instructiunile pentru prevenirea si cercetarea accidentelor si evenimentelor feroviare - 003, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

            Art. 2. - Prevederile anexei vor fi prelucrate periodic, conform reglementărilor specifice în vigoare, cu întregul personal care lucrează sau concură la siguranta circulatiei trenurilor.

            Art. 3. - Prevederile prezentului ordin se aplică agentilor economici care desfăsoară operatiuni de transport feroviar.

            Art. 4. - Directia generală a transporturilor feroviare din cadrul Ministerului Transporturilor, precum si Autoritatea Feroviară Română - AFER din subordinea Ministerului Transporturilor vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

            Art. 5. - La data intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin orice dispozitie contrară îsi încetează aplicabilitatea.

            Art. 6. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Traian Băsescu

 

Bucuresti, 14 martie 2000.

Nr. 210.


 

 *) Anexa se va aduce la cunostintă celor interesati, inclusiv furnizorilor feroviari de produse si servicii, prin publicatiile proprii ale Companiei Nationale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. si ale Autoritătii Feroviare Române - AFER.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Statutului Casei Asigurărilor de Sănătate a

Transporturilor, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 747/1998

 

            Ministrul transporturilor,

            n temeiul art. 10 alin. (3) si (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 41/1998 privind organizarea activitătii de asistentă medicală si psihologică a personalului din transporturi cu atributii în siguranta circulatiei si a navigatiei si înfiintarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 263/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările si completările ulterioare,

            emite următorul ordin:

            Art. I. - Statutul Casei Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 747/1998, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 508 din 29 decembrie 1998, se modifică si se completează după cum urmează:

            1. Alineatul (1) al articolului 9 va avea următorul cuprins:

            "Art. 9. - (1) Adunarea reprezentantilor este formată din 15 membri, numiti prin ordin al ministrului transporturilor, la propunerea angajatorilor si a asiguratilor C.A.S.T., pentru un mandat de 4 ani."

            2. Articolul 10 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:

            "(3) Membrii Adunării reprezentantilor beneficiază de o indemnizatie lunară de 10% din salariul presedintelui C.A.S.T."

            Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Traian Băsescu

 

 Bucuresti, 16 martie 2000.

 Nr. 212.

 

MINISTERUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor art. II din

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 41/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

            Ministrul muncii si protectiei sociale,

            în temeiul art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 188/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, cu modificările si completările ulterioare,

            emite următorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind aplicarea prevederilor art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 41/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale.

            Art. 2. - Directiile generale de muncă si protectie socială judetene, respectiv Directia generală de muncă si protectie socială a municipiului Bucuresti, vor lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Ministrul muncii si protectiei sociale,

Smaranda Dobrescu

 

Bucuresti, 11 mai 2000.

Nr. 315.

 

Norme metodologice

privind aplicarea prevederilor art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 41/2000

pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

            1. Prevederile prezentelor norme metodologice se aplică persoanelor care se regăsesc în una sau mai multe situatii dintre cele prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. IV lit. a), b), c) si d) din Legea nr. 19/2000:

            - asociat unic, asociati, comanditari sau actionari;

            - administratori sau manageri care au încheiat contract de administrare sau de management;

            - membri ai asociatiilor familiale; - persoane autorizate să desfăsoare activităti

independente; precum si persoanelor care desfăsoară activităti exclusiv pe bază de conventii civile de prestări de servicii, prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. VI din lege.

            2. Persoanele sus-mentionate, care au împlinit vârsta de 18 ani si care realizează un venit lunar de cel putin o pătrime din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, au obligatia să plătească contributia pentru asigurările sociale de stat si cea pentru pensia suplimentară. Pentru aceste persoane, contributia pentru asigurările sociale de stat si cea pentru pensia suplimentară se datorează începând cu data de 1 mai 2000.

            3. Se exceptează de la obligativitatea depunerii declaratiei de asigurare, respectiv a plătii contributiilor pentru asigurări sociale, persoanele prevăzute la art. 5 alin. (1), pct. IV, lit. a), b), c) si d) din Legea nr. 19/2000, dacă se regăsesc si în una din următoarele situatii:

            - desfăsoară activităti pe bază de contract individual de muncă;

            - desfăsoară activităti în functii elective sau sunt numite în cadrul autoritătii executive, legislative ori judecătoresti, pe durata mandatului.

            4. Pensionarii care se regăsesc în una sau mai multe situatii dintre cele prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. IV lit. a), b), c) si d), precum si în situatiile prevăzute la pct. VI se pot asigura în sistemul asigurărilor sociale de stat conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 41/2000.

            5. Persoanele care se regăsesc în situatiile prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 41/2000 si au împlinit vârsta de 18 ani sunt obligate să depună, în termen de 30 de zile de la încadrarea în situatiile prevăzute la art. II alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 41/2000, declaratia de asigurare la directiile generale de muncă si protectie socială teritoriale/casele teritoriale de pensii în raza cărora îsi au domiciliul, locul de activitate sau îsi are sediul angajatorul, după caz.

            6. Persoanele care se regăsesc în mai multe situatii dintre cele prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. IV lit. a), b), c) si d), respectiv la art. 5 alin. (1) pct. VI din Legea nr. 19/2000, sunt obligate să depună o singură declaratie de asigurare.

            7. Toate operatiunile legate de înregistrarea si evidenta declaratiilor de asigurare, a plătii contributiilor pentru asigurările sociale de stat si a celei pentru pensia suplimentară, înregistrările  în carnetele de muncă, precum si stabilirea si plata drepturilor sunt în sarcina directiilor generale de muncă si protectie socială teritoriale/caselor teritoriale de pensii care au primit si au înregistrat declaratiile de asigurare.

            8. Declaratiile de asigurare pot fi depuse personal sau transmise prin postă, cu confirmare de primire.

            9. Declaratia de asigurare transmisă prin postă, constatată ca fiind incompletă sau eronat întocmită, nu va fi luată în considerare dacă nu este rectificată în termen de 30 de zile de la primirea înstiintării de rectificare transmise de directia generală de muncă si protectie socială teritorială/casa teritorială de pensii. În caz contrar se aplică prevederile art. II alin. (7) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 41/2000.

            10. Ori de câte ori intervin modificări asupra elementelor care au stat la baza declaratiei de asigurare este obligatorie depunerea unei noi declaratii de asigurare, în termen de 30 de zile de la aparitia modificării respective.

            11. Declaratia de asigurare se întocmeste în formă scrisă, potrivit modelului prevăzut în anexă.

      12. Salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2000 este de 2.698.500 lei.

            13. Baza lunară de calcul a contributiilor pentru asigurările sociale de stat si a celei pentru pensia suplimentară individuale o constituie venitul brut lunar realizat, declarat ca venit asigurat în declaratia de asigurare, care nu poate fi mai mic de 674.625 lei, reprezentând o pătrime din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2000.

            14. Cota de contributie pentru asigurările sociale de stat este de 30%, iar cota de contributie pentru pensia suplimentară este de 5%.

            15. Pentru conventiile civile înregistrate anterior intrării în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 41/2000, inspectoratele teritoriale de muncă au obligatia să analizeze situatia acestora si să comunice, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, situatia nominală privind conventiile civile de prestări de servicii care îsi mentin valabilitatea.

            16. Pentru urmărirea aducerii la îndeplinire a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 41/2000 în ceea ce priveste obligativitatea asigurării la sistemul asigurărilor sociale de stat a persoanelor care desfăsoară activităti exclusiv pe bază de conventii civile de  prestări de servicii, inspectoratele teritoriale de muncă, prin serviciile specializate, au obligatia de a comunica lunar la directiile generale de muncă si protectie socială teritoriale/casele teritoriale de pensii situatia nominală privind conventiile civile de prestări de servicii înregistrate de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice. Situatia nominală se va transmite până la data de 15 a lunii următoare celei expirate.

            17. Continutul situatiilor nominale prevăzute la pct. 15 si 16 si modalitatea de transmitere a acestora vor fi convenite între Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Inspectia Muncii.

            18. Începând cu data de 1 mai 2000 contractele de asigurare individuală încheiate în baza actelor normative anterioare de către persoanele care se regăsesc în situatiile prevăzute la art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 41/2000 încetează de drept.

            19. Persoanele cărora le-au încetat contractele  de asigurare si se încadrează în prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 41/2000 au obligatia ca în termen de 30 de zile de la data  încetării acestora să depună declaratia de asigurare; contributia pentru asigurările sociale de stat si cea pentru pensia suplimentară se datorează începând cu data de 1 mai 2000.

            0. La nivelul directiilor generale de muncă si protectie socială teritoriale/caselor teritoriale de pensii, evidenta contribuabililor la bugetul asigurărilor sociale de stat prevăzuti de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 41/2000 si a plătii lunare a contributiilor pentru asigurările sociale de stat si pentru pensia suplimentară se tine în registre de evidentă distincte, pe suport informatic, pe baza codului numeric personal.

            21. Contributia de asigurări sociale de stat si cea pentru pensia suplimentară se depun lunar, cu precizarea destinatiei plătii "conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 41/2000", în următoarele conturi:

            - 22.09.04.01, deschis la trezoreria locală pe seama directiei generale de muncă si protectie socială teritoriale la care s-a depus declaratia de asigurare socială, pentru plata contributiei pentru asigurările sociale de stat;

            - 22.09.04.04, deschis la trezoreria locală pe seama directiei generale de muncă si protectie  socială teritoriale la care s-a depus declaratia de asigurare socială, pentru plata contributiei pentru  pensia suplimentară.

            22. Depunerea contributiilor pentru asigurările sociale de stat si a celei pentru pensia suplimentară se poate face prin casieriile directiilor generale de muncă si protectie socială teritoriale/caselor teritoriale de pensii, trezoreriile locale sau prin mandat postal.

            23. Controlul asupra constituirii, virării/plătii, precum si asupra termenelor de depunere a declaratiilor de asigurare se face de organele de control si de compartimentele care se ocupă direct cu evidenta contributiilor pentru asigurările sociale de stat si a celei pentru pensia suplimentară si a declaratiilor de asigurare, la nivelul directiilor generale de muncă si protectie socială teritoriale/caselor teritoriale de pensii.

            Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor, cu respectarea prevederilor legale, revin organelor de control ale directiilor generale de muncă si protectie socială teritoriale/caselor teritoriale de pensii. Amenzile se plătesc în contul directiei generale de muncă si protectie socială teritoriale 22.22.04.30, cu precizarea destinatiei plătii "conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 41/2000".

            24. Prevederile art. II alin. (7) si (8) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 41/2000 se aplică la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentelor norme metodologice.

            25. Perioadele pentru care s-au plătit contributii pentru asigurări sociale de stat pe bază de declaratie de asigurare, în conditiile si în cotele stabilite de lege, constituie vechime în muncă pentru stabilirea pensiilor corespunzător grupei III de muncă, precum si pentru stabilirea celorlalte drepturi de asigurări sociale de stat, cu exceptia drepturilor de somaj si a celor privind asigurările sociale de sănătate.

            26. Persoanelor care se asigură pentru prima oară la sistemul asigurărilor sociale de stat, în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 41/2000 si care nu au întocmite carnete de muncă, li se întocmesc astfel de documente de către serviciile specializate ale directiei generale de muncă si protectie socială teritoriale/casei teritoriale de pensii.

            27. Păstrarea si completarea carnetelor de muncă se fac de către serviciile specializate din cadrul directiei generale de muncă si protectie socială teritoriale/casei teritoriale de pensii. Evidenta carnetelor de muncă se tine într-un registru special.

            28. Procedura întocmirii, completării si păstrării carnetelor de muncă este cea prevăzută în  metodologia de aplicare a Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de muncă, cu precizarea că la coloana 8 din cap. IX al carnetului de muncă se va mentiona, drept temei în baza căruia s-a încheiat, s-a modificat sau a încetat calitatea de asigurat, declaratia de asigurare (numărul/data), dată în temeiul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 41/2000.

            29. În carnetele de muncă ale asiguratilor întocmite si completate pe bază de declaratie de asigurare se vor opera: perioada (ziua, luna, anul) cât se încadrează în această situatie, venitul lunar în raport cu care s-a contribuit la asigurările sociale de stat, numărul si data declaratiei de asigurare, orice alte modificări intervenite în situatia asiguratului.

            30. Certificarea operatiunilor efectuate în carnetele de muncă în conditiile arătate se va face înscriindu-se mentiunea "verificat valabilitatea înregistrării făcute", după care se va semna si se va specifica functia salariatului din serviciul specializat din cadrul directiei generale de muncă si protectie socială teritoriale/casei teritoriale de pensii. După efectuarea acestei mentiuni, în vederea închiderii sale, carnetul de muncă va fi prezentat directorului general al directiei generale de muncă si protectie socială teritoriale/casei teritoriale de pensii, care va semna si va aplica stampila.

 

ANEXĂ

la normele metodologice

 

DECLARATIE DE ASIGURARE

conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 41/2000

 

 Nr. __________ din ziua, ______, luna _____, anul _______

1. Numele si prenumele asiguratului

2. Codul numeric personal -

_______________________ _______________________ S A A L L Z Z J J N N N C

3. Adresa: Localitatea __________________ Strada __________________ nr. __________ Bl. _____Sc. ___ Et. ___ Ap. ___

Oficiul postal _________

4. Actul de identitate: Seria: ____ Nr. ____ Telefon _____________

5. Declaratie cu privire la încadrarea/neîncadrarea în prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 41/2000: Începând cu data de ___, luna ____, anul _______:

5.1. Asiguratul declară că se încadrează în categoria:

5.1.1. - asociat unic, asociati, comanditari sau actionari;

5.1.2. - administratori sau manageri care au încheiat contract de administrare sau de management;

5.1.3. - membru al asociatiilor familiale;

5.1.4. - persoană autorizată să desfăsoare activităti independente;

5.1.5. - persoană care desfăsoară activităti exclusiv pe bază de conventii civile de prestări de servicii.

5.2. Asiguratul declară că nu se mai încadrează în prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 41/2000.

6. Venitul asigurat*) este de _________________lei (în cifre) ........................................... (în litere).

7. Contributiile datorate:

a) contributia de asigurări sociale de stat (30%) __________________ lei;

b) contributia la Fondul pentru pensia suplimentară (5%) ____________ lei.

8. Conturile în care se plătesc contributiile, deschise la trezorerie pe seama Directiei generale de muncă si protectie socială teritoriale/Casei teritoriale de pensii, judetul ................... sunt:

- pentru contributia de asigurări sociale de stat, contul nr. 22.09.04.01;

- pentru contributia pentru pensia suplimentară, contul nr. 22.09.04.04.

9. Declaratia asiguratului:

- declar pe proprie răspundere că datele de mai sus corespund realitătii;

- declar pe proprie răspundere că realizez venituri exclusiv pe bază de conventii civile de prestări de servicii**);

- posed carnetul de muncă seria ____ nr. ________, pe care mă oblig să îl depun la Directia generală de muncă si protectie socială teritorială/Casa teritorială de pensii, judetul  ......................., în termen de 30 de zile de la data prezentei declaratii;

- am luat la cunostintă că perioadele de cotizare constituie vechime în muncă, fiind luate în considerare la stabilirea pensiei corespunzător grupei III de muncă si a celorlalte drepturi de  asigurări sociale, cu exceptia drepturilor de somaj si a celor privind asigurările sociale de sănătate;

- cunosc obligativitatea virării contributiilor lunare la bugetul asigurărilor sociale de stat până la sfârsitul lunii pentru luna în curs, în caz contrar urmând să achit majorări de întârziere.

10. Prezentul titlu de creantă devine titlu executoriu la data la care creanta bugetară este scadentă conform Ordonantei Guvernului nr. 11/1996.

 

Semnătura asiguratului

 ........................

 

            S-a întocmit la directia generală de muncă si protectie socială teritorială/casa teritorială de pensii carnetul de muncă cu seria _____ nr. ________ de către .................., având functia de  ............

 

Semnătura

.............……..

 

Directorul general al directiei generale de muncă si protectie socială teritoriale

(stampila)

................................


 *) Care nu poate fi mai mic de 674.625 lei, reprezentând o pătrime din salariul mediu brut  folosit la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2000.

 **) Se referă la persoanele care se încadrează la pct. 5.1.5.