MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A I

Anul XII - Nr. 226      LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE    Marti, 23 mai 2000

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

672. - Ordin al ministrului finantelor pentru modificarea si completarea Ordinului nr. 1.631/1999 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii datoriei publice nr. 81/1999

 

Lista cuprinzând agentii economici avizati să distribuie aparate de marcat electronice fiscale (societăti comerciale), completare la listele publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 7 decembrie 1999, nr. 641 din 29 decembrie 1999, nr. 60 din 10 februarie 2000 si nr. 158 din 17 aprilie 2000

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului nr. 1.631/1999 privind aprobarea Normelor

metodologice de aplicare a Legii datoriei publice nr. 81/1999

 

Ministrul finantelor,

în temeiul prevederilor art. 50 din Legea datoriei publice nr. 81/1999,

în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea

Ministerului Finantelor, cu modificările si completările ulterioare,

emite următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice de aplicare a Legii datoriei publice nr. 81/1999, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 1.631/1999, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea

I, nr. 61 din 11 februarie 2000, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul 1 al punctului 5 din capitolul I va avea următorul cuprins:

"5. Împrumuturile externe contractate direct de stat în nume propriu, prin Ministerul Finantelor, cu guvernele altor tări, cu institutii financiare internationale si/sau de pe piata financiară

internatională, pe termen mediu si lung, au următoarele destinatii principale: (i) sustinerea balantei de plăti; (ii) consolidarea rezervei valutare a statului; (iii) realizarea unor proiecte de investitii si finantarea exporturilor, modernizarea si dezvoltarea unor domenii prioritare ale economiei; (iv) realizarea unor reforme sectoriale; (v) realizarea unor importuri stabilite de Guvern; si (vi) finantarea si refinantarea deficitului bugetului de stat."

2. Alineatul 3 al punctului 5 din capitolul I va avea următorul cuprins:

"Institutiile financiare interne mandatate să administreze împrumuturi externe ori, după caz,

persoanele juridice beneficiare de împrumuturi subsidiare de la institutiile financiare interne, precum si beneficiarii finali ai împrumuturilor externe contractate direct de către stat au obligatia să asigure integral sursele necesare pentru plata sumelor datorate (rate, dobânzi, alte costuri), ce decurg din împrumuturile externe respective, conform clauzelor stipulate în acordurile de împrumut, precum si în acordurile de împrumut subsidiar."

3. Alineatul 1 al punctului 6 din capitolul I va avea următorul cuprins:

"6. Împrumuturile externe garantate de stat prin Ministerul Finantelor sunt contractate pe termen mediu si lung de persoane juridice - societăti comerciale, regii autonome, companii/societăti

nationale si autorităti ale administratiei publice centrale si locale -, pentru care Ministerul Finantelor, în conditiile reglementărilor legale în vigoare, a emis o scrisoare de garantie în numele si în contul statului sau a încheiat un acord de garantie, după caz."

4. Alineatul 2 al punctului 7 din capitolul I va avea următorul cuprins:

"În functie de conditiile concrete ale României, datoria publică internă poate fi angajată si prin alte tipuri de instrumente, cum ar fi: titluri de stat în valută emise de piata internă, titluri de stat

destinate atât persoanelor fizice, cât si celor juridice, rezidente sau nerezidente."

5. Alineatul 3 al titlului "Angajarea împrumuturilor interne contractate direct de stat" al punctului 1 din capitolul II va avea următorul cuprins:

"În temeiul art. 9 din lege Ministerul Finantelor este autorizat să emită titluri de stat în lei si în valută, în formă materializată si/sau dematerializată, atât în mod direct, prin unitătile

teritoriale ale trezoreriei statului, cât si prin intermediul institutiilor financiare specializate care dobândesc calitatea de agent al statului."

6. Liniutele 4-11 ale alineatului 3 al titlului "Emiterea garantiilor de stat pentru împrumuturi

interne" al punctului 1 din capitolul II se elimină.

7. După liniuta a 3-a a alineatului 3 al titlului "Emiterea garantiilor de stat pentru împrumuturi

interne" al punctului 1 din capitolul II se introduce liniuta a 4-a cu următorul cuprins:

"- ultimul bilant contabil aprobat de organele în drept, ultima balantă de verificare, alte

documente care să ateste situatia economico-financiară a solicitantului garantiei."

8. Alineatul 2 al literei b) a punctului 5 din capitolul II va avea următorul cuprins:

"Plata dobânzilor si a altor costuri aferente acestor împrumuturi interne de stat se asigură din

sumele cu această destinatie prevăzute în bugetul de stat si în bugetul trezoreriei statului."

9. Alineatul 1 al literei c) al punctului 7 din capitolul II va avea următorul cuprins:

"c) Sumele cu destinatia fondul de risc pentru garantiile de stat pentru împrumuturi interne se

virează în contul „Disponibil pentru constituirea fondului de risc pentru garantii de stat pentru

împrumuturi interne”, deschis pe numele Ministerului Finantelor la centrala Băncii Nationale a României."

10. Alineatul 2 al punctului 1 din capitolul III va avea următorul cuprins:

"La angajarea unor asemenea împrumuturi, cu respectarea încadrării în plafonul anual de

îndatorare publică externă aprobat de Parlament si în destinatiile prevăzute de lege, Ministerul

Finantelor are obligatia să analizeze si să urmărească, după caz:"

11. Litera e) a punctului 1 al alineatului 2 din capitolul III va avea următorul cuprins:

"e) avizul Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior, denumit în

continuare C.I.G.C.C.E., pentru: (i) împrumuturile externe contractate direct de stat pentru finantarea investitiilor sau importurilor, potrivit art. 22 alin. (2) din lege, cu exceptia împrumuturilor externe contractate direct de autoritătile administratiei publice locale, care trebuie să fie aprobate de comisia de autorizare constituită conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 611/1999 privind constituirea si componenta comisiei de autorizare a contractării de împrumuturi externe de către autoritătile administratiei publice locale, cu modificările ulterioare; si (ii) împrumuturile externe garantate de stat, a căror rambursare se va efectua din resurse proprii ale beneficiarilor de împrumuturi, cu exceptia cazurilor în care beneficiarii sunt autorităti ale administratiei publice locale."

12. La alineatul 2 al punctului 1 din capitolul III se introduce litera f) cu următorul cuprins:

"f) hotărârea Guvernului pentru aprobarea contractării împrumutului extern si emiterea

garantiei statului, în cazul în care beneficiarul este o autoritate a administratiei publice centrale sau o

persoană juridică ce rambursează integral împrumutul din resurse alocate de la bugetul de

stat."

13. Litera e) a punctului 2 din capitolul III va avea următorul cuprins:

"e) Potrivit prevederilor art. 24 alin. (2) din lege, împrumuturile externe de stat contractate pentru proiectele de investitii finantate de la bugetul de stat sunt analizate si administrate direct de

Ministerul Finantelor. Autoritătile administratiei publice centrale care propun realizarea de investitii prin împrumuturile externe contractate de stat în nume propriu au obligatia să prezinte Ministerului Finantelor, o dată cu cererea oficială, documentatiile, fundamentările si studiile de fezabilitate aprobate de autoritătile competente. Transferurile în valută ce decurg din obligatiile de plată la extern, aferente împrumuturilor externe contractate sau garantate de stat, se efectuează liber, fără autorizarea Băncii Nationale a României."

14. Litera b) a punctului 3 din capitolul III va avea următorul cuprins:

"b) În vederea contractării unui împrumut extern cu garantia statului, în functie de sursa de

rambursare a acestuia, se vor parcurge următoarele etape:

(i) în cazul autoritătilor administratiei publice centrale, precum si al persoanelor juridice care rambursează împrumutul integral din resurse alocate de la bugetul de stat, acestea vor transmite Ministerului Finantelor cereri corespunzătoare, însotite de documentatii si fundamentări corecte si relevante, conform legislatiei în vigoare, privind proiectele de investitii si achizitiile publice, copie de pe hotărârea Guvernului pentru aprobarea contractării creditului extern si garantarea acestuia de stat, proiectul acordului de împrumut si al scrisorii de garantie, precum si alte documente ce ar putea fi solicitate de Ministerul Finantelor.

După analizarea documentatiei primite de la beneficiarii pentru care împrumutul extern

garantat de stat se rambursează integral de la bugetul de stat, directiile de resort din cadrul

Ministerului Finantelor vor întocmi un proiect de conventie de garantie care va fi încheiată între

Ministerul Finantelor, în calitate de garant, si autoritatea administratiei publice centrale sau persoana juridică respectivă, în calitate de garantat, în care vor fi precizate drepturile si obligatiile părtilor. Conventia va cuprinde penalitătile aplicabile pentru neonorarea la scadentă, de către acesti beneficiari, a obligatiilor externe asumate prin contractarea împrumutului extern garantat de stat. Această categorie de beneficiari ai garantiei statului nu plăteste comision de risc;

(ii) în cazul societătilor comerciale, regiilor autonome, companiilor/societătilor nationale,

care rambursează împrumuturi din venituri proprii, acestea vor transmite, după obtinerea avizului

de principiu al Ministerului Finantelor, cereri oficiale însotite de documentatii si fundamentări, în

strictă concordantă cu cerintele si cu procedurile de analiză pentru astfel de împrumuturi, către

secretariatul tehnic al Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior,

urmând ca după obtinerea avizului favorabil al acestuia să prezinte Ministerului Finantelor o copie de pe acest aviz, proiectul acordului de împrumut si al scrisorii de garantie, precum si alte documente ce ar putea fi solicitate de Ministerul Finantelor.

Pe baza analizei documentatiei primite de la beneficiarii împrumuturilor externe directiile de

resort din cadrul Ministerului Finantelor întocmesc si prezintă spre aprobare conducerii departamentului din care fac parte o notă-mandat în care se cuprind limitele si conditiile de

negociere a acordului (contractului) de împrumut, scrisorii de garantie si a altor documente aferente.

După negocierea conditiilor prevăzute în nota-mandat directiile de resort din cadrul

Ministerului Finantelor întocmesc si prezintă spre aprobare conducerii departamentului din care fac

parte o notă, rezultat al negocierilor, care, împreună cu scrisoarea de garantie si cu alte documente aferente, vor fi supuse aprobării si semnării conducerii Ministerului Finantelor. De asemenea, în cazul societătilor comerciale, regiilor autonome, companiilor/societătilor nationale beneficiare ale împrumuturilor externe, care rambursează împrumutul din venituri proprii, acestea vor încheia, în calitate de garantat, cu Ministerul Finantelor, în calitate de garant, reprezentat de conducerea departamentului de resort, o conventie prin care se vor stabili drepturile si obligatiile părtilor semnatare ale conventiei, ce decurg din garantarea de către stat a împrumutului extern respectiv. Prin conventie se va stabili cota procentuală de constituire a comisionului la fondul de risc si modul de plată a acestuia."

15. Alineatul 1 al literei c) a punctului 3 din capitolul III va avea următorul cuprins:

"c) În baza Legii nr. 189/1998 Guvernul poate acorda garantii la împrumuturi externe

contractate de autoritătile administratiei publice locale. Garantiile se vor acorda în baza hotărârii

comisiei de autorizare constituite conform Hotărârii Guvernului nr. 611/1999, cu modificările ulterioare, precum si cu respectarea prevederilor normelor si procedurilor anexate la aceasta."

16. Alineatul 7 al literei b) a punctului 5 din capitolul III va avea următorul cuprins:

"Pentru împrumuturile externe transmise beneficiarilor finali pe baza acordurilor de

împrumut subsidiar, încheiate între Ministerul Finantelor si celelalte ministere sau alte institutii

centrale, acestia au obligatia să cuprindă în bugetele proprii si/sau în bugetele fondurilor speciale pe care le administrează în conditiile legii, precum si în bugetele unitătilor subordonate ori aflate sub autoritatea lor, conform acordurilor de împrumut subsidiar, prevederi privind cheltuielile necesare în vederea plătii integrale în lei a serviciului datoriei publice externe aferente împrumutului extern, specificat în acordul de împrumut subsidiar si/sau în acordul subsidiar de garantie."

17. Alineatul 1 al literei c) a punctului 5 din capitolul III va avea următorul cuprins:

"c) Rambursarea împrumuturilor externe contractate de autorităti ale administratiei publice

centrale si locale si de alte persoane juridice cu garantia statului, precum si plata dobânzilor si a

altor costuri aferente acestor împrumuturi externe se asigură de fiecare garantat la termenele si în conditiile cuprinse în acordurile de împrumut si în conventie, acolo unde este cazul."

18. Prima liniută a literei a) a punctului 5 din capitolul IV va avea următorul cuprins:

"- angajarea unor astfel de împrumuturi are un caracter de exceptie, iar împrumuturile respective au ca destinatie finantarea si/sau refinantarea datoriei publice."

19. Liniutele a 2-a, a 3-a si a 4-a ale literei a) a punctului 5 din capitolul IV se elimină.

20. Liniuta a 12-a a literei a) a punctului 5 din capitolul IV va avea următorul cuprins:

"- valuta obtinută în urma emisiunii de titluri de stat va fi transferată de Banca Natională a

României în conturile de depozite în valută ale trezoreriei statului, deschise la Banca Natională a

României; utilizarea disponibilitătilor în valută se va efectua în conformitate cu prevederile Conventiei nr. 19.104/1998, încheiată de Ministerul Finantelor cu Banca Natională a României, cu modificările si completările ulterioare."

21. Alineatul 2 al punctului 2 al subtitlului "Registrul datoriei publice a statului si Registrul

garantiilor de stat pentru împrumuturi" din capitolul V va avea următorul cuprins:

"În vederea păstrării caracterului unitar al evidentei datoriei publice interne si, respectiv, a

celei externe, pe documentele ce reflectă obligatia directă a statului se vor mentiona doar numerele din Subregistrul datoriei publice interne si, respectiv, din Subregistrul datoriei publice externe."

22. Alineatul 2 al punctului 3 al subtitlului "Registrul datoriei publice a statului si Registrul

garantiilor de stat pentru împrumuturi" din capitolul V va avea următorul cuprins:

"În vederea păstrării caracterului unitar al evidentei datoriei publice externe, pe documentele ce reflectă obligatia directă a statului se vor mentiona doar numerele din Subregistrul datoriei publice externe."

23. Alineatul 2 al punctului 4 al subtitlului "Registrul datoriei publice a statului si Registrul

garantiilor de stat pentru împrumuturi" din capitolul V va avea următorul cuprins:

"În vederea păstrării caracterului unitar al evidentei garantiilor interne si, respectiv, externe

ale statului, pe documentele ce reprezintă garantia statului se vor mentiona doar numerele din Subregistrul garantiilor interne de stat si, respectiv, din Subregistrul garantiilor externe de stat."

24. Punctul 5 al subtitlului "Registrul datoriei publice a statului si Registrul garantiilor de stat

pentru împrumuturi" din capitolul V va avea următorul cuprins:

"Subregistrul garantiilor externe de stat va evidenta, în ordine cronologică, situatia tuturor

obligatiilor externe garantate de stat.

În vederea păstrării caracterului unitar al evidentei garantiilor externe, pe documentele ce

reprezintă garantia externă a statului se vor mentiona doar numerele din Subregistrul garantiilor externe de stat."

25. La capitolul V se introduce subtitlul "Tipărirea registrelor datoriei publice" cu

următorul cuprins:

"Toate registrele datoriei publice au regim special. Ele se tipăresc în format A3, se leagă în

registre de 200 de file, care se snuruiesc si se numerotează. Textul cuprins în aceste registre va f tipărit cu cerneală neagră."

26. Alineatul 1 al literei c) a punctului 2 din capitolul VI va avea următorul cuprins:

"c) situatia datoriei publice externe contractate de persoanele juridice cu garantia statului la finele perioadei de raportare, comparativ cu cea de la finele anului precedent, cu precizarea noilor

angajamente de împrumuturi externe cu garantia statului si a rambursărilor efectuate în perioada

de raportare."

27. Litera a) a alineatului 3 a punctului 3 din capitolul VI va avea următorul cuprins:

"a) contul datoriei publice interne directe a statului cuprinde împrumuturile contractate direct

de pe piata financiară internă, inclusiv sumele primite temporar din sursele trezoreriei statului,

care se raportează în următoarea structură:

- certificate de trezorerie, din care:

- în lei;

- în valută;

- obligatiuni de stat, din care:

- în lei;

- în valută;

- alte împrumuturi, din care:

- împrumuturi din contul general al trezoreriei statului pentru finantarea temporară a deficitului bugetului de stat;

- alte tipuri de împrumuturi."

28. Alineatul 7 al punctului 3 din capitolul VI va avea următorul cuprins:

"Situatia garantiilor guvernamentale pentru credite interne si externe, contractate de agentii

economici si de autorităti ale administratiei publice se întocmeste în structura prezentată în anexa nr. 13, astfel:

a) Situatia garantiilor guvernamentale pentru credite interne:

1. Garantii pentru credite interne contractate în lei:

- coloana 1 cuprinde numărul garantiei în ordinea acordării;

- coloana 2 cuprinde baza legală pentru acordarea garantiei, denumirea beneficiarului

garantiei si a băncii creditoare;

- coloana 3 cuprinde termenul de valabilitate a garantiei;

- coloana 4 cuprinde valoarea garantiei emise pentru creditul contractat;

- coloana 5 se completează cu soldul creditului la începutul anului de raportare si trebuie să

corespundă cu cel raportat la finele anului precedent;

- în coloana 6 se raportează tragerile efectiv primite din creditele interne, iar în coloana 7,

rambursările din credite interne efectuate în cursul anului de raportare;

- coloana 8 se completează cu soldul la finele anului de raportare, calculat ca diferentă între

soldul initial (coloana 5) plus intrările din credit (coloana 6), mai putin rambursările de rate de

capital (coloana 7).

2. Garantii pentru credite interne contractate în valută:

- coloana 1 se completează cu numărul garantiei în ordinea acordării;

- coloana 2 se completează cu baza legală pentru acordarea garantiei, cu denumirea beneficiarului de garantie si a băncii sau institutiei creditoare;

- coloana 3 se completează cu termenul de valabilitate a garantiei;

- în coloana 4 se înscrie valuta de contract sau a tranzactiei;

- coloanele 5 si 6 cuprind valoarea garantiei emise în valuta de contract si, respectiv, în lei.

Echivalentul în lei se va calcula la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Natională a

României pentru ultima zi din perioada la care se face raportarea;

- coloanele 7-12 se completează cu informatii referitoare la credit;

- coloanele 7 si 8 cuprind soldul creditului la începutul anului, în valuta tranzactiilor si,

respectiv, în lei. Aceste date trebuie să corespundă cu cele raportate la finele anului precedent;

- în coloana 9 se înscriu tragerile efectiv primite în cursul anului de raportare, în valuta

tranzactiilor;

- în coloana 10 se raportează rambursările de rate de capital efectuate în cursul anului de

raportare, în valuta tranzactiilor;

- în coloana 11 se stabileste soldul în valuta tranzactiilor pentru fiecare credit, ca diferentă

între soldul de la începutul anului (coloana 7) plus tragerile efectuate (coloana 9), mai putin rambursările de rate de capital (coloana 10);

- în coloana 12 se înscrie contravaloarea în lei a soldului final al creditului, calculată la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Natională a României pentru ultima zi din perioada la care se

face raportarea;

- totalul în valută se completează astfel:

- în coloanele 5, 7 si 11 se înscrie soldul creditelor, totalizat pe feluri de valute, si anume: dolar S.U.A., DM, JPY, CAD, EURO etc.;

- în coloanele 6, 8 si 12 se înscrie totalul în lei, rezultat din adunarea datelor respective;

- totalul în dolari S.U.A. si în lei se completează în coloanele 5, 7 si 11 în dolari S.U.A., iar în coloanele 6, 8 si 12, în lei:

- totalul în dolari SUA se stabileste astfel: valutele cu exceptia dolarilor, se transformă în dolari SUA la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Natională a României pentru ultima zi a

anului de raportare, reprezentând raporturile de schimb dintre valutele respective si dolarul SUA, exceptie făcând creditele pentru care creditorul a comunicat echivalentul în dolari la curs istoric;

- totalul în lei se va calcula utilizându-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Natională a României pentru ultima zi a anului de raportare.

b) Situatia garantiilor guvernamentale pentru credite externe:

- se completează similar cu Situatia garantiilor guvernamentale pentru credite interne

contractate în valută."

29. După punctul 5 al capitolului VII se introduce punctul 51 cu următorul cuprins:

"51. Directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat urmăresc constituirea surselor de rambursare de către beneficiarii creditelor garantate de stat, urmăresc creantele statului provenite din plata garantiilor acordate si actionează pentru recuperarea lor de la debitori. Directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat au obligatia de a

urmări, pe fiecare agent economic, situatia comisionului de risc datorat Ministerului Finantelor si de a actiona pentru încasarea în termen a acestuia, precum si a eventualelor majorări de întârziere percepute si calculate în conformitate cu prevederile conventiilor de garantare si ale normelor legale în vigoare."

30. Anexele nr. 12 si 13 se înlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2 la prezentul ordin.

31. În textul normelor metodologice expresiile "utilizator", "subîmprumut", "contract de

subîmprumut" se înlocuiesc cu expresiile "beneficiar final", "împrumut subsidiar" si "acord

de împrumut subsidiar".

Art. II. - Ordinul ministrului finantelor nr. 1.631/1999, cu modificările si completările aduse

prin prezentul ordin, va fi republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 12 mai 2000.

Nr. 672.

 

ANEXA Nr. 1

- model –

 

CONTUL GENERAL AL DATORIEI PUBLICE A STATULUI

la data de 31 decembrie ..........

 

Nr.crt.

Categoria împrumuturilor de stat

Perioada de angajare a împrumutului

Soldul la începutul anului

Rulajul anului de referintă

Soldul la finele anului

Angajamente

Rambursări/refinantări

0

1

2

3

4

5

6

 

TOTAL împrumuturi de stat,

din care:

1. Certificate de trezorerie,

din care:

a) în lei

b) în valută

2. Obligatiuni de stat,

din care:

a) în lei

b) în valută

3. Alte împrumuturi,

din care:

a) împrumuturi din contul

general al trezoreriei

statului pentru finantarea

temporară a deficitului

bugetului de stat

b) alte tipuri de împrumuturi

 

 

 

 

 

 

II. Contul datoriei publice externe directe a statului

 

Nr.

crt.

Denumirea împrumutului si baza legală; destinatia împrumutului si denumirea creditorului

Perioada pentru care se angajează împrumutul

Valuta tranzactiei

Soldul la începutul anului

Rulajul anului ….. în valuta tranzactiei (milioane)

Soldul la finele anului

Valuta tranzactiei

(milioane)

Suma

(în milioane lei)

Trageri

Rambursări

Valuta tranzactiei

(milioane)

Suma

(în milioane lei)

0

1

2

3

4

5

6

7

8=4+6-7

9

 

A. Împrumuturi externe

contractate în numele

statului de Banca Natională

a României si gestionate de

aceasta

- total în valutele tranzactiilor:

-

-

- total în dolari S.U.A. si în lei

B. Împrumuturi externe derulate

prin trezoreria centrală a

statului

- total în valutele tranzactiilor:

-

-

- total în dolari S.U.A. si în lei

C. Alte împrumuturi externe

- total în valutele tranzactiilor:

-

-

- total în dolari S.U.A. si în lei

D. Totalul datoriei publice externe

în valutele tranzactiilor:

-

-

E. Totalul datoriei publice externe

în dolari S.U.A. si în lei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

- model –

 

SITUATIA

garantiilor guvernamentale pentru credite interne si externe, contractate de agentii economici si de autorităti ale administratiei publice, la data de 31 decembrie ....

 

I. Garantii pentru credite interne

1. Garantii pentru credite interne contractate în lei

 

Numărul garantiei

Baza legală

Beneficiar/Creditor

Temenul de valabilitate a garantiei

Valoarea garantiei emise

(mii lei)

Soldul initial al creditului

(mii lei)

Rulajul creditului în anul …….

(mii lei)

Soldul final al creditului

(mii lei)

Trageri

Rambursări

1

2

3

4

5

6

7

8

 

TOTALGENERAL

 

 

 

 

 

 

 

2. Garantii pentru credite interne contractate în valută

 

Numărul garantiei

Baza legală

Beneficiar/

Creditor

Temenul de valabilitate a garantiei

Valuta de contract sau a tranzactiei

Valoarea garantiei emise

Soldul initial al creditului

(mii lei)

Rulajul creditului în anul …….

(mii lei)

Soldul final al creditului

Valuta*)

(milioane

Suma

(în milioane lei)

Valuta*)

(milioane)

Suma

(în milioane lei)

Trageri

Rambursări

Valuta*)

(milioane)

Suma

(în milioane lei)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=7+9-10

12

 

Total în valută:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total în dolari S.U.A. si în lei:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Valuta de contract sau a tranzactiei.

 

II. Garantii pentru credite externe

 

Numărul garantiei

Baza legală

Beneficiar/

Creditor

Temenul de valabilitate a garantiei

Valuta de contract sau a tranzactiei

Valoarea garantiei emise

Soldul initial al creditului

(mii lei)

Rulajul creditului în anul …….

(mii lei)

Soldul final al creditului

Valuta*)

(milioane

Suma

(în milioane lei)

Valuta*)

(milioane)

Suma

(în milioane lei)

Trageri

Rambursări

Valuta*)

(milioane)

Suma

(în milioane lei)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=7+9-10

12

 

Total în valută:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total în dolari S.U.A. si în lei:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Valuta de contract sau a tranzactiei.

 

Lista

cuprinzând agentii economici avizati să distribuie aparate de marcat electronice fiscale (societăti comerciale), completare la listele publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 7 decembrie 1999, nr. 641 din 29 decembrie 1999, nr. 60 din 10 februarie 2000 si nr. 158 din 17 aprilie 2000

 

1. GFS DUTY-FREE ROMANIA - S.R.L.

- adresa: Bucuresti, bd Nicolae Bălcescu nr. 16, sc. B, ap. 1, sectorul 1, cod fiscal R 9758514, telefon/fax: 310.04.08, aviz de distributie si

utilizare nr. 0028/ 29 martie 2000, pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip GFS POS, model TEAM POS 4000, configuratie:imprimantă fiscală I.C.L. PB 600274 FUJITSU ICL, model TP 4000, calculator model TEAM POS 4000, aplicatia GFS POS (produsă de firma GFS DUTY-FREE ROMANIA - S.R.L.), tipul hârtiei - autocopiativă, destinatie: comert, valută, duty-free, retea de distributie si service: 1 agent economic si, respectiv, 1 agent economic.

2. EURO PLUS INTERNATIONAL - S.A.

- adresa: Bucuresti, str. Scoala Herăstrău nr. 26, sectorul 1, cod fiscal R 6811850, telefon/fax: 232.29.72, aviz de distributie si utilizare nr. 0037/30 martie 2000, pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip MWCR, model GALAXY, tipul hârtiei - termică, retea de distributie si

service: 21 agenti economici si, respectiv, 21 agenti economici.

3. BIT SOFT - S.R.L.

- adresa: Bucuresti, Str. Baltagului nr. 5, bl. V81, sc. 1, ap. 9, sectorul 5, cod fiscal R 6520428, telefon/fax: 094633336, 315.89.26, 310.15.56, aviz de distributie si utilizare nr. 0038/5 aprilie 2000, pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip MAGIC POS, model HOSPITALITY 2000, configuratie: aplicatie PC-MAGIC POS, imprimantă fiscală EPSON-MF, tipul hârtiei - autocopiativă, destinatie: alimentatie publică, retea de distributie si service: 2 agenti economici si, respectiv, 2 agenti economici.

4. DAEWOO ELECTRONICS ROMANIA - S.R.L.

- adresa: Bucuresti, Str. Siriului nr. 36-40, etaj 2, sectorul 1, cod fiscal R 7580967, telefon/fax: 233.06.29, aviz de distributie si utilizare nr. 0042/30 martie 2000, pentru casele de marcat electronice fiscale tip OLIVETTI, model CRF 4050, tipul hârtiei - normală, retea de distributie si service: 14 agenti economici si, respectiv, 1 agent economic.

5. COMTEC PRODIMPEX - S.R.L.

- adresa: Bucuresti, str. Mexic nr. 13, sectorul 1, cod fiscal R 1558561, telefon/fax: 230.46.52, 230.14.67, aviz de distributie si utilizare nr. 0043/30 martie 2000, pentru casele de marcat electronice fiscale tip ZIT, model 98 M-5, tipul hârtiei - autocopiativă, retea de distributie si

service: 20 agenti economici si, respectiv, 20 agenti economici.

6. DECIMA INVESTMENT INTERNATIONAL - S.R.L.

- adresa: Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 4, bl. B3, tronson 3, etaj 7, camera 7. 4B, sectorul 4, cod fiscal R 6679858,telefon/fax: 327.75.91/327.75.98, avize de distributie si utilizare nr. 0044/24 martie 2000, nr. 0045/24 martie 2000, nr. 0046/24 martie 2000, pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip OPTIMUS-IC, modele: MG 1100, MG 2000R si MG 2100R, tipul hârtiei - autocopiativă, si, respectiv, termică, retea de distributie si service: 59 agenti economici si, respectiv, 59 agenti economici.

7. EXCEL COMP - S.R.L.

-  adresa: Str. Pecetei nr. 3, bl. 25, sc. A, ap. 1, sectorul 1, Bucuresti, cod fiscal R 6330199, telefon/fax: 667.25.67/312.58.33, avize de distributie si utilizare nr. 0047/31 martie 2000, nr. 0048/31 martie 2000, pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip CARAT, modele:

1500-ER-I si COLIBRI, tipul hârtiei - normală si, respectiv, autocopiativă, retea de distributie si

service: 8 agenti economici si, respectiv, 8 agenti economici.

8. PER GRUP - S.R.L.

-  adresa: Bucuresti, str. Gheorghe Palade nr. 11, sector 2, cod fiscal R 11123270, telefon/fax: 211.71.86, aviz de distributie si utilizare nr. 0049/3 aprilie 2000, pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip CARAT, model COLIBRI, tipul hârtiei - autocopiativă, retea de distributie si service: 13 agenti economici si, respectiv, 13 agenti economici.

9. S.I.N.A.T.T.A. PROD SERVICE - S.R.L.

- adresa: Bucuresti, str. Petru Poni nr. 7, sc. C, ap. 3, sectorul 1, cod fiscal R 2794285,

telefon/fax: 223.24.47, 223.46.53, aviz de distributie si utilizare nr. 0050/ 29 martie 2000, pentru aparatele de marcat electronice fiscale, tip CASIO, model FE-800, tipul hârtiei - autocopiativă, retea de distributie si service: 1 agent economic si, respectiv, 3 agenti economici.

10. ISYS TRADING - S.R.L.

- adresa: Bucuresti, str. Calea Mosilor nr. 237, bl. 45, sc. 1, ap. 48, sectorul 2, cod fiscal R

30249, telefon/fax: 313.26.94/311.24.95, 09229772, aviz de distributie si utilizare nr. 0051/30 martie 2000, pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip FLORA, model 150, tipul

hârtiei - autocopiativă, retea de distributie si service: 4 agenti economici si, respectiv, 3 agenti

economici.

11. MILO TRADING 2000 - S.R.L.

- adresa: Bucuresti, str. Vasile Stroescu nr. 28, sectorul 2, cod fiscal R 12616722, telefon/fax: 252.80.29, 252.35.11, aviz de distributie si utilizare nr. 0052/11 aprilie 2000, pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip OPTIMA, model CR 655, tipul hârtiei - autocopiativă, retea de distributie si service: 43 agenti economici si, respectiv, 43 agenti economici.

12. EDF ASRO- S.R.L.

- adresa: comuna Otopeni, soseaua Bucuresti-Ploiesti km 16,5, bl. corp B4, parter,

judetul Ilfov, cod fiscal R 487527, telefon/fax: 201.48.36, 201.48.35, aviz de distributie si

utilizare nr. 0053/11 aprilie 2000, pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip EDFPOS, model EDFPOS 2,0, configuratie: imprimantă fiscală ICL PB 600385, calculator PC standard,

tastatură specializată, sistem de operare MS-DOS, aplicatie EDFPOS EXE, produsă de

firma EDF ASRO - S.R.L., tipul hârtiei - normală, destinatie: comert (lei, valute, duty-free),

retea de distributie si service: 1 agent economic si, respectiv, 1 agent economic.

13. MCDONALDS'S ROMANIA - S.R.L.

- adresa: str. Fabrica de Glucoză nr. 2-4, sectorul 2, Bucuresti, cod fiscal R 6205722, telefon/fax: 242.52.81/242.52.73/242.52.80, avize de distributie si utilizare nr. 0054/4 aprilie 2000 si nr. 0055/4 aprilie 2000, pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip HALO EPOS Keystation, model EUROPA, si tip HALO 98 EPOS Keystation, model HA 98, configuratie: case de marcat fiscale computerizate; program aplicatie HOSPITALITY SYSTEM V 420 R5. 30; placă

fiscală, tipul hârtiei - autocopiativă si, respectiv, termică, destinatie: alimentatie publică, retea de

distributie si service: 1 agent economic si, respectiv, 2 agenti economici.

14. MASTER COMPUTERS - S.R.L.

- adresa: Bucuresti, sos. Pantelimon nr. 111 A, sectorul 2, cod fiscal R 1592512, telefon/fax: 250.47.57, aviz de distributie si utilizare nr. 0056/5 aprilie 2000, pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip MARCOPOS, model 2000, configuratie: aplicatie PC-MARCOPOS;

imprimantă fiscală Epson MF România; Display client Epson DM-D106; destinatie: comert,

prestări de servicii, duty-free, tipul hârtiei - autocopiativă, retea de distributie si service: 1 agent economic si, respectiv, 1 agent economic.

15. MONTERO SOFT - S.R.L.

- adresa: Bucuresti, str. Gara Dealul Spirii nr. 2, sectorul 5, cod fiscal R 10903138, telefon/fax: 410.66.60, aviz de distributie si utilizare nr. 0057/6 aprilie 2000, pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip PharmEc, model PharmEc POS, configuratie: aplicatie PC, PharmEc POS, imprimantă fiscală Epson MF România; Display client Epson DM-D106; destinatie: comert,

prestări de servicii, tipul hârtiei - autocopiativă, retea de distributie si service: 1 agent economic

si, respectiv, 1 agent economic.

16. INTRAROM - S.A.

- adresa: Bucuresti, str. Fabrica de Glucoză nr. 17, sectorul 2, cod fiscal R 4879159, telefon/fax: 204.02.00/ 204.02.06/204.02.07, aviz de distributie si utilizare nr. 0058/6 aprilie 2000,

pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip CR-703, tipul hârtiei - termică, retea de distributie

si service: 1 agent economic si, respectiv, 1 agent economic.

17. ANA ELECTRONIC - S.A.

- adresa: Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 134, sectorul 1, cod fiscal R 6641365, telefon/fax: 230.57.32, 230.34.00, 230.39.95, avize de distributie si utilizare nr. 0059/6 aprilie 2000 si nr. 0060/6 aprilie 2000, pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip SAMSUNG, modele ER 350 F si ER 700F, tipul hârtiei - autocopiativă, retea de distributie si service: 42 agenti economici si, respectiv, 1 agent economic.

18. NCR ROMANIA INFORMATION TECHNOLOGY - S.R.L.

- adresa: Bucuresti, Bd Geniului nr. 8, sectorul 6, cod fiscal R 9225910, telefon/fax: 411.11.34, avize de distributie si utilizare nr. 0061/12 aprilie 2000 si nr. 0062/12 aprilie 2000 pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip NCR, model 7445-Falcon, configuratie: casa de marcat fiscală computerizată; afisaj client 2x20; program aplicatie "Z casa" V.4.0; placă ISA, modul fiscal si model 7453, configuratie: casă de marcat fiscală computerizată; afisaj client 2x20; program

aplicatie MTX ver. 6.1; placă fiscală ISA; tipul hârtiei - autocopiativă si, respectiv, normală,

destinatie: comert, prestări de servicii, alimentatie publică si, respectiv comert, prestări de servicii,

retea de distributie si service: 1 agent economic si, respectiv, 1 agent economic.

19. COLOSSEUM M.P. - S.R.L.

- adresa: Bucuresti, str. Făinari nr. 21, sectorul 2, cod fiscal R 11060296, telefon/fax: 242.13.25, 230.77.12, aviz de distributie si utilizare nr. 0063/11 aprilie 2000, pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip OK CASH, model JOLLY, tipul hârtiei - termică, retea de distributie si service: 6 agenti economici si, respectiv, 3 agenti economici.

20. U.T.I. - UNITED TRADE INTERNATIONAL - S.R.L.

- adresa: Brasov, Str. Zizinului nr. 30, bl. 33, sc. C, ap. 8, judetul Brasov, cod fiscal R 10176722, telefon/fax: 068.411.407, avize de distributie si utilizare nr. 0064/18 aprilie 2000, nr. 0065/18 aprilie 2000 si nr. 0066/18 aprilie 2000, pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip

EUROPA, PICCOLINO, SPEEDY, tipul hârtiei - termică, retea de distributie si service: 1 agent economic si, respectiv, 2 agenti economici.

21. VICTORIA R.G. EXPORT-IMPORT- S.R.L.

- adresa: Bucuresti, str. Th. Sperantia nr. 98, bl. S28, sc. 2, ap. 29, sectorul 3, cod fiscal R

7300161, telefon/fax: 322.24.60, 322.24.13, 092-308173, avize de distributie si utilizare nr.

0067/25 aprilie 2000, nr. 0068/25 aprilie 2000, nr. 0069/25 aprilie 2000 si nr. 0070/25 aprilie 2000, pentru aparatele de marcat electronice fiscale tip ELITE, modele: 2003, 2005, 5000, MINI-F, tipul hârtiei - normală si, respectiv, autocopiativă, retea de distributie si service: 3 agenti economici si, respectiv, 2 agenti economici.

 

NOTĂ:

Reteaua de distributie si service inclusă în avizele privind distribuirea si utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale poate fi extinsă prin suplimentarea avizelor.