MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A I
Anul XII - Nr. 227     LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE     Marti, 23 mai 2000

SUMAR

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

            52. - Ordonantă de urgentă privind scutirea de la plata taxei vamale aferente importului unei ambulante de reanimare, tip Volkswagen LT 35 TD, model 1998


            53. - Ordonantă de urgentă pentru unele măsuri privind solutionarea cererilor referitoare la acordarea de despăgubiri pentru daunele morale


            54. - Ordonantă de urgentă pentru abrogarea unor dispozitii legale cu privire la contributia agentilor economici la constituirea Fondului asigurărilor sociale ale agricultorilor


            55. - Ordonantă de urgentă privind regularizarea datoriilor fostei Companii Române de Petrol


            56. - Ordonantă de urgentă pentru completarea art. 41 din Legea bancară nr. 58/1998


            57. - Ordonantă de urgentă privind salarizarea personalului Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitătii, precum si indemnizatiile si celelalte drepturi ale membrilor Colegiului Consiliului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            136. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatică pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului comunicatiilor nr. 122/1998 privind aprobarea Conditiilor generale pentru furnizarea serviciului telefonic


            138. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Stiintă, Tehnologie si Inovare pentru aprobarea Programului de restructurare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice si Izotopice - ICSI, Râmnicu Vâlcea


            703. - Ordin al ministrului finantelor pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor nr. 627/2000

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTĂ DE URGENTĂ
privind scutirea de la plata taxei vamale aferente importului unei ambulante de reanimare, tip Volkswagen LT 35 TD, model 1998

            În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României, Guvernul României emite prezenta ordonantă de urgentă.
            Articol unic. - Se scuteste de la plata taxei vamale importul unei ambulante de reanimare, tip Volkswagen LT 35 TD, model 1998, pentru Societatea Medicală de Urgentă si Catastrofă din România - Târgu Mures.

PRIM-MINISTRU MUGUR
CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministru de interne,
Constantin Dudu Ionescu

Bucuresti, 19 mai 2000.
Nr. 52.
 

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTĂ DE URGENTĂ
pentru unele măsuri privind solutionarea cererilor referitoare la acordarea de despăgubiri pentru daunele morale

            În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia României,
            Guvernul României emite următoarea ordonantă de urgentă:
            Art. 1. - (1) Cel care, considerându-se prejudiciat printr-o atingere adusă onoarei, demnitătii sau reputatiei sale, vietii intime, familiale sau private, ori dreptului la imagine, formulează cerere la instanta civilă referitoare la stabilirea si acordarea de despăgubiri pentru daune morale trebuie să depună o cautiune de 5% din valoarea despăgubirilor solicitate.
            (2) Suma se consemnează la Casa de Economii si Consemnatiuni, în contul bugetului de stat, fiind purtătoare de dobânzi.
            (3) Recipisa de consemnare se prezintă instantei judecătoresti cel mai târziu la primul termen fixat pentru judecată, sub sanctiunea anulării cererii de chemare în judecată.
            Art. 2. - (1) Cautiunea se restituie reclamantului de îndată după rămânerea irevocabilă a hotărârii prin care s-a solutionat cererea de acordare a despăgubirilor pentru daune morale.
            (2) Cu toate acestea, atunci când cererea reclamantului a fost respinsă prin hotărâre irevocabilă, iar pârâtul a solicitat despăgubiri pentru daunele suferite in urma procesului si, după caz, cheltuieli de judecată, cautiunea se eliberează pârâtului integral, dacă valoarea despăgubirilor si a cheltuielilor de judecată acordate de instantă este cel putin egală cu suma depusă cu titlu de cautiune; in cazul în care cuantumul cautiunii depuse este mai mare decât valoarea despăgubirilor si a cheltuielilor de judecată acordate de instantă, cautiunea se eliberează pârâtului in limita acestei valori, iar restul se restituie reclamantului.
            (3) Dobânzile aferente sumei depuse cu titlu de cautiune se eliberează reclamantului sau, după caz, pârâtului, în conformitate cu prevederile alin. (1) si (2).
            Art. 3. - Dispozitiile art. 1 si 2 se aplică numai cererilor de chemare în judecată introduse la instantele judecătoresti după intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.
            Art. 4. - Litera f) a articolului 15 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru se modifică si va avea următorul cuprins:
            "f) stabilirea si acordarea de despăgubiri persoanei fizice pentru daunele morale aduse onoarei, demnitătii, reputatiei, vietii intime, familiale sau private, ori dreptului la imagine;"
            Art. 5. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă Legea presei nr. 3/1974, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 3 din 19 ianuarie 1978, cu exceptia dispozitiilor art. 72-75 si ale art. 93.

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:
Ministru de stat, ministrul justitiei,

Valeriu Stoica

Bucuresti, 19 mai 2000.
Nr. 53.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTĂ DE URGENTĂ
pentru abrogarea unor dispozitii legale cu privire la contributia agentilor economici la constituirea Fondului asigurărilor sociale ale agricultorilor

            În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia României,
            Guvernul României emite prezenta ordonantă de urgentă.
            Art. 1. - La data intrării in vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă următoarele dispozitii legale cu privire la contributiile agentilor economici care produc, industrializează sau comercializează produse agricole si alimentare: alin. (4), (5). si (6) ale art. 5 din Legea nr. 80/1992 privind pensiile si alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, republicată in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 9 februarie 1994; pct. III din anexa la Hotărârea Guvernului nr: 193/1997 pentru aplicarea de către Ministerul Muncii si Protectiei Sociale a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 20 mai 1997; Hotărârea Guvernului. nr. 3/1997 privind unele măsuri de constituire a Fondului de pensii si asigurări sociale ale agricultorilor, publicată in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 24 ianuarie 1997; Instructiunile ministrului muncii si protectiei sociale si ale ministrului finantelor nr. 1.409/182.798/1992 privind contributia agentilor economici la constituirea fondului asigurărilor sociale pentru agricultori, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 11 noiembrie 1992; Instructiunile ministrului muncii si protectiei sociale si ale ministrului finantelor nr. 193/19.808/1997 privind modul de calcul si de virare a sumelor datorate Fondului de pensii si asigurări sociale ale agricultorilor, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 127 din 20 iunie 1997.
            Art. 2. - Prezenta ordonantă de urgentă intră în vigoare la data de 1 iulie 2000.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU
Contrasemnează:
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul agriculturii si alimentatiei,
Ioan Avram Muresan
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Smaranda Dobrescu

Bucuresti, 19 mai 2000.
Nr. 54.

GUVERNUL ROMĂNIEI

ORDONANTĂ DE URGENTĂ
privind regularizarea datoriilor fostei Companii Române de Petrol

            În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,
            Guvernul României emite prezenta ordonantă de urgentă.
            Art. 1. - Se anulează datoriile fostei Companiei Române de Petrol, care a fuzionat prin absorbtie cu Societatea Natională a Petrolului "Petrom" - S.A., fată de Agentia de Valorificare a Activelor Bancare, în sumă de 255.470.852.850 lei.
            Art. 2. - Sumele provenite din datoriile fostei Companii Române de Petrol, anulate potrivit prevederilor art. 1, se scad din evidentele contabile ale Societătii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A. si ale Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU
Contrasemnează:
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Agentia de Valorificare a Activelor Bancare
Dan Pazara,
secretar de stat

Bucuresti, 19 mai 2000.
Nr. 55.

GUVERNUL ROMĂNIEI

ORDONANTĂ DE URGENTĂ
pentru completarea art. 41 din Legea bancară nr. 58/1998

            În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,
            Guvernul României emite prezenta ordonantă de urgentă.
            Articol unic. - Articolul 41 din Legea bancară nr. 58/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.. 121 din 23 martie 1998, cu modificările ulterioare, se completează cu un alineat cu următorul cuprins:
            "Sucursalele din România ale băncilor străine pot majora capitalul de dotare si cu rezervele din influente de curs valutar aferente aprecierii disponibilitătilor în valută reprezentând capital de dotare în valută, în conditiile stabilite prin reglementările Băncii Nationale a României."

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU
Contrasemnează:
Presedintele Agentiei Nationale pentru Dezvoltare Regională,
Liviu Marcu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Guvernatorul Băncii Nationale a României,
Emil Iota Ghizari

Bucuresti, 19 mai 2000.
Nr. 56.

GUVERNUL ROMĂNIEI

ORDONANTĂ DE URGENTĂ
privind salarizarea personalului Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitătii, precum si indemnizatiile si celelalte drepturi ale membrilor Colegiului Consiliului

            În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,
            Guvernul României emite următoarea ordonantă de urgentă:

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

            Art. 1. - Prezenta ordonantă de urgentă reglementează salarizarea personalului Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitătii, precum si indemnizatiile si celelalte drepturi ale membrilor Colegiului Consiliului.
            Art. 2. - Salarizarea pesonalului Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitătii, denumit in continuare Consiliu, precum si indemnizatiile si celelalte drepturi ale membrilor Colegiului Consiliului se face tinându-se seama de rolul, răspunderea, importanta socială, complexitatea, specificul activitătii fiecărei functii, precum si de pregătirea si competenta profesională a persoanelor care exercită aceste functii.
            Art. 3. - Stabilirea si acordarea salariilor de bază ale personalului Consiliului se fac corespunzător performantelor profesionale individuale, prin evaluarea activitătii acestuia, pe baza criteriilor de performantă, in conditiile legii, stabilite pentru functiile de conducere si de executie cu care sunt asimilate.
            Art. 4. - (1) Fondurile bugetare destinate cheltuielilor de personal se stabilesc anual, prin legile bugetare anuale, in raport cu numărul de personal din cadrul Consiliului, pe baza obiectivelor, proiectelor sau programelor, după caz, corespunzătoare perioadei de planificare bugetară.
            (2) La fundamentarea fondurilor bugetare destinate cheltuielilor de personal necesare pentru realizarea obiectivelor, proiectelor sau programelor, după caz, Consiliul va previziona volumul de muncă, perioadele de realizare, numărul maxim de posturi aferente functiilor, precum si salariile individuale aferente.
            Art. 5. - Indemnizatiile si celelalte drepturi ale membrilor Colegiului Consiliului, precum si salariile si celelalte elemente ale sistemului de salarizare a personalului Consiliului se stabilesc de către organul de conducere al Consiliului, cu încadrarea în resursele financiare alocate anual si în numărul de posturi stabilit prin legile bugetare anuale in conditiile prezentei ordonante de urgentă.
            Art. 6. - Pentru activitatea depusă membrii Colegiului Consiliului au dreptul la o indemnizatie lunară, iar personalul din aparatul Consiliului are dreptul la un salariu care se compune din salariul de bază, adaosurile si sporurile la acesta.

CAPITOLUL II
Indemnizatii si salarii de bază

            Art. 7. - (1) Indemnizatiile lunare ale presedintelui, vicepresedintelui, secretarului si ale membrilor Colegiului Consiliului sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.
            (2) Indemnizatiile lunare ale presedintelui, vicepresedintelui, secretarului si ale membrilor Colegiului Consiliului sunt unica formă de remunerare a activitătii corespunzătoare functiei si reprezintă baza de calcul pentru stabilirea drepturilor si obligatiilor care se determină în raport cu venitul salarial.
            (3) Indemnizatiile lunare prevăzute în anexă sunt în sumă brută si sunt impozabile, potrivit legii.
            (4) Indemnizatiile lunare ale presedintelui, vicepresedintelui, secretarului si ale membrilor Colegiului Consiliului se ajustează anual, în raport cu evolutia preturilor de consum, prin legea bugetului de stat.
            Art. 8. - Salariile de bază pentru functiile de conducere si de executie de specialitate din aparatul Consiliului sunt asimilate functiilor de conducere si de executie de specialitate din ministere, alte organe de specialitate din subordinea Guvernului ori a ministerelor, serviciile Presedintiei, aparatul de lucru al Guvernului si aparatul Parlamentului Romăniei, prevăzute la cap. I al anexei nr. I la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar.
            Art. 9. - Salariile de bază pentru functiile de executie din activitatea de secretariat-administrativ, gospodărire, întretinere-reparatii si de deservire din aparatul Consiliului sunt asimilate functiilor de executie din activitatea de secretariat-administrativ, gospodărire, întretinere-reparatii si de deservire, prevăzute în anexa nr. V/2 "Alte functii comune din sectorul bugetar" la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2000.
            Art. 10. - Indemnizatiile de conducere, corespunzătoare functiilor de conducere prevăzute la art. 8, sunt asimilate cu indemnizatiile de conducere prevăzute in anexa nr. VI/1 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2000.
            Art. 11. - Consiliul poate include în aparatul propriu si unele functii aprobate pentru alte sectoare de activitate bugetare, care se dovedesc necesare, prin preluarea acestor functii, cu nivelul de salarizare prevăzut pentru unitătile bugetare unde acestea sunt specifice, potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2000.

CAPITOLUL III
Sporuri, premii si alte drepturi la salariul de bază

            Art. 12 - (1) Personalul din aparatul Consiliului beneficiază de un spor de vechime în muncă de până la 25%, calculat la salariul de bază corespunzător timpului lucrat în program normal de lucru, astfel:
 

Transe de vechime in muncă

Cota din salariul de bază

între 3 si 5 ani

5%

de la 5 la 10 ani 

10%

de la 10 la 15 ani

15%

de la 15 la 20 de ani 

20%

peste 20 de ani

25%

            (2) Sporul de vechime în muncă se plăteste cu. începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în muncă.
            Art. 13. - Pentru păstrarea confidentialitătii in legătură cu faptele, informatiile sau documentele de care iau cunostintă în exercitarea functiei, personalul din aparatul Consiliului primeste lunar un spor de confidentialitate de până la 20% calculat la salariul de bază brut. Categoriile de personal care beneficiază de acest spor si procentul concret al acestuia se stabilesc prin regulament elaborat de Colegiul Consiliului.
            Art. 14. - Consiliul are obligatia să asigure personalului conditii normale de muncă si igienă, de natură să le ocrotească sănătatea si integritatea fizică.
            Art. 15. - (i) Pentru risc si suprasolicitare neuropsihică, personalul din aparatul Consiliului beneficiază de un spor de până la 15%, calculat la salariul de bază brut.
            (2) Personalul din aparatul Consiliului, care lucrează in conditii grele de muncă, vătămătoare, periculoase sau în zone izolate, beneficiază de un spor de până la 15%, calculat la salariul de bază brut.
            (3) Locurile de muncă, categoriile de personal si procentul concret al sporurilor care se acordă potrivit alin. (1) si (2), se stabilesc în conditiile legii, prin regulament elaborat de Colegiul Consiliului.
            Art. 16. - Personalul care, potrivit programului de lucru, îsi desfăsoară activitatea în timpul noptii, între orele 22,00-6,00, beneficiază pentru orele lucrate in acest interval de un spor de 25% din salariul de bază, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel putin jumătate din programul normal de lucru.
            Art. 17. - (1) Orele prestate peste durata normală a timpului de lucru de personalul încadrat in functii de executie se compensează cu timp liber corespunzător. Dacă munca astfel prestată nu a putut fi compensată cu timp liber corespunzător in următoarele 30 de zile de la data efectuării, orele suplimentare se vor salariza, la cererea salariatului, cu un spor din salariul de bază, astfel:
            a) 50% din salariul de bază pentru primele două ore de depăsire a duratei normale a zilei de lucru;
            b) 100% din salariul de bază pentru orele următoare. Cu spor de 100% se plătesc si orele lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, nu se lucrează.
            (2) Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată si sporurile prevăzute la alin. (1) se pot plăti numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de conducătorul compartimentului sau sectorului de activitate, fără a se depăsi 120 de ore anual/persoană. În cazuri cu totul deosebite, cu aprobarea presedintelui Colegiului Consiliului, se pot efectua ore suplimentare si peste acest plafon, dar nu mai mult de 360 de ore anual.
            (3) La locurile de muncă la care durata normală a timpului de lucru a fost redusă, potrivit legii, sub 8 ore pe zi, depăsirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, in situatii cu totul deosebite, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzător.
            Art. 18. - Personalul poate beneficia de premii în cursul anului dintr-un fond de premiere lunar constituit prin aplicarea unei cote de până la 2% asupra fondului de salarii prevăzut în bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului. Din acest fond pot fi acordate premii personalului care a obtinut rezultate deosebite în activitate. Cuantumul concret al premiilor individuale se aprobă de Colegiul Consiliului, în limita sumelor alocate cu această destinatie.
            Art. 19. - (1) Pentru activitatea desfăsurată, proportional cu timpul lucrat, personalul are dreptul, la sfârsitul anului calendaristic, la un premiu anual egal cu salariul de bază brut din ultima lună a anului pentru care se face premierea.
            (2) Pentru personalul care nu a lucrat tot timpul anului, premiul se acordă proportional cu perioada în care a lucrat, luându-se în calcul salariul de bază brut din ultima lună de activitate.
            Art. 20. - Personalul are dreptul, în conditiile legii, la concediu de odihnă si la alte concedii, potrivit legii.
            Art. 21. - Drepturile de delegare ale personalului din aparatul Consiliului sunt cele stabilite în conditiile legii, în mod similar cu cele acordate personalului din ministere, alte organe de specialitate din subordinea Guvernului ori a ministerelor, serviciile Presedintiei, aparatul de lucru al Guvernului si aparatul Parlamentului României.
            Art. 22. - (1) Membrii Colegiului Consiliului beneficiază, în cazul deplasărilor în străinătate. pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, de categoria de diurnă si de plafonul de cazare stabilite de reglementările legale in vigoare pentru functia de secretar de stat.
            (2) Membrii Colegiului Consiliului beneficiază de prevederile privind regimul pasapoartelor in România în aceleasi conditii ca cele stabilite pentru functia de secretar de stat.

CAPITOLUL IV
Dispozitii tranzitorii si finale

            Art. 23. - -Activitatea desfăsurată de către persoanele numite de Parlament ca membri in Colegiul Consiliului constituie vechime în muncă. "
            Art. 24. - La incetarea mandatului, acei membri ai Colegiului Consiliului al căror contract de muncă se suspendă la locul de muncă de la care provin, revin la functia de bază avută.
            Art. 25. - Angajarea si avansarea personalului Consiliului se fac prin concurs, în conditiile legii, pe baza criteriilor de selectie, a performantelor profesionale ale angajatului în raport cu cerintele postului.
            Art. 26. - Angajarea colaboratorilor, perioadele de colaborare, timpul de muncă sau lucrările executate, răspunderile, drepturile cuvenite si modalitatea de plată se stabilesc potrivit reglementărilor legale în vigoare pentru institutiile publice.
            Art. 27. - Pe perioada mandatului, în conditiile legii, membrii Colegiului Consiliului pot desfăsura activităti prin cumul, cu respectarea prevederilor regulamentului elaborat potrivit art. 8 alin. (9) din Legea nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea securitătii ca politie politică.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU
Contrasemnează:
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Smaranda Dobrescu
Ministrul finanielor,
Decebal Traian Remes
Ministrul functiei publice,
Vlad Rosca

Bucuresti, 19 mai 2000.
Nr. 57.

ANEXĂ

INDEMNIZATIA LUNARA
a membrilor Colegiului Consiliului

Functia


 

Indemnizatia 
- lei -

Presedinte

20.000.000

Vicepresedinte

18.367.000

Secretar

18.367.000

Membri

17.568.000

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU COMUNICATII SI INFORMATICĂ

ORDIN
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului comunicatiilor nr. 122/1998 privind aprobarea Conditiilor generale pentru furnizarea serviciului telefonic

            Presedintele Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatică,
            în temeiul prevederilor art. 31 si 32 din Legea telecomunicatiilor nr. 74/1996, cu modificările ulterioare, si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 973/1998 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatică,
            având in vedere Hotărărea Guvernului nr. 660/1999 pentru completarea anexei la Hotărărea Guvernului nr. 85/1997 privind acordarea de avansuri pentru realizarea unor actiuni si categorii de cheltuieli finantate din fondurile publice,
            emite prezentul ordin.
            Art.l. - Articolul 4 "Plata unui avans spre decontare" din anexa la Ordinul ministrului comunicatiilor nr. 122/1998 privind aprobarea Conditiilor generale pentru furnizarea serviciului telefonic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 25 iunie 1998, se modifică si va avea următorul cuprins:

"ARTICOLUL 4
Plata unui avans spre decontare

            4.1. Persoanele juridice au obligatia de a achita un avans spre decontare care nu este purtător de dobândă. Cuantumul avansului spre decontare se stabileste in functie de categoria persoanei juridice.
            4.2.a) Pentru persoanele juridice care realizează actiuni si cheltuieli finantate din fondurile publice primul avans spre decontare reprezintă 30% din valoarea totală a abonamentelor, inchirierilor si serviciilor efectuate si facturate pe parcursul primului trimestru. Avansurile ulterioare se recalculează în prima lună a fiecărui trimestru si reprezintă 30% din valoarea totală a abonamentelor, închirierilor si serviciilor efectuate si facturate în trimestrul anterior.
            b) Pentru persoanele juridice, altele decât cele prevăzute la. lit. a), primul avans spre decontare se inscrie în a doua factură telefonică si reprezintă valoarea totală a abonamentelor, închirierilor si serviciilor efectuate gi facturate în luna anterioară. Avansul spre decontare se recalculează lunar si reprezintă valoarea medie a abonamentelor, închirierilor si serviciilor efectuate si facturate îri ultimele 3 luni anterioare momentului calculării."
            Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al Romăniei, Partea I.

Presedintele Agentiei Nationale pentru Comunicatii si Informatică,
prof. dr. ing. Sergiu Stelian Iliescu

Bucuresti, 12 aprilie 2000.
Nr. 136.

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU STIINTĂ, TEHNOLOGIE SI INOVARE

ORDIN
pentru aprobarea Programului de restructurare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice si Izotopice - ICSI, Râmnicu Vâlcea

            Presedintele Agentiei Nationale pentru Stiintă, Tehnologie si Inovare,
            in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) lit. d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 98/1999 privind protectia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective, cu modificările ulterioare,
            in temeiul Hotărârii Guvernului nr. 974/1998 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Stiintă, Tehnologie si Inovare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 31 decembrie 1998,
            emite următorul ordin:
            Art. 1. - Se aprobă Programul de restructurare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice si Izotopice - ICSI, Râmnicu Vălcea, anexă la prezentul ordin.
            Art. 2. - Se aprobă diminuarea numărului de personal. pe anul 2000 cu 70 de persoane fată de numărul existent la data de 31 martie 2000, ca urmare a aplicării programului de restructurare prevăzut la art. 1.
            Art. 3. - Conducerea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice si Izotopice - ICSI, Râmnicu Vâlcea, va lua măsurile necesare pentru realizarea programului de restructurare.
            Art. 4. - Anexa se comunică celor interesati.

p. Presedintele Agentiei Nationale pentru Stiintă, Tehnologie si Inovare,
Mircea Valer Puscă

Bucuresti, 15 mai 2000.
Nr. 138.

MINISTERUL FINANTELOR

ORDIN
pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor nr. 627/2000

Ministrul finantelor,
            in baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificările ulterioare,
            având în vedere că statul, prin emisiunea de certificate de trezorerie cu dobândă pentru populatie, protejează economiile bănesti ale populatiei de riscurile inflatiei si ale pietei bancare si contribuie la consolidarea increderii în moneda natională, garantând rambursarea la scadentă si plata dobânzilor aferente,
            emite următorul ordin:
            Art. 1. - Ordinul ministrului finantelor nr. 627 din 5 mai 2000 privind prospectul de emisiune al certiticatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie, cod 1029, se prelungeste astfel încât vânzarea certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie se efectuează si in zilele de 23, 24, 25, 26, 30, 31 mai si 1, 2 iunie 2000, cu termen de răscumpărare în zilele de 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30 si 31 august 2000.
            Operatiunea de vânzare a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie se închide in ziua de 2 iunie 2000, ora 14,00.
            Art. 2. - Subscrierile la certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie se pot efectua si prin virare de către persoanele fizice, din conturile deschise la bănci, în contul curent general al trezoreriei statului.
            Dobânda se calculează din ziua in care suma a fost înregistrată în contul curent general al trezoreriei statului.
            Art. 3. - Dobânda acordată la certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie se mentine la 45% pe an pentru o perioadă de subscriere de 90 de zile si se calculează după formula:

D = VN x 45 x 90/360 x 100


            în care:
            D = suma dobânzii;
            VN = valoarea nominală a certificatelor de trezorerie.

Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 19 mai 2000.
Nr. 703.