Pagina a 2-a

 

GUVERNUL ROMANIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cifrei de scolarizare pentru învătământul preuniversitar de stat în anul scolar 2000/2001

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 54 si art. 141 lit. b) din

Legea învătământului nr. 84/1995, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Cifra de scolarizare pentru învătământul preuniversitar de stat în anul scolar

2000/2001 este cea prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

p. Ministrul educatiei nationale,

Adrian Miroiu,

secretar de stat

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

Ministrul muncii si protectiei sociale,

Smaranda Dobrescu

 

Bucuresti, 19 mai 2000.

Nr. 410.

 

ANEXĂ

 

CIFRA DE SCOLARIZARE

pentru anul scolar 2000/2001 la toate gradele de învătământ preuniversitar de stat

 

I. Învătământ prescolar

Numărul copiilor cuprinsi în grădinite, total din care în:

640.000

a) grădinite cu program normal

490.000

b) grădinite cu program prelungit si săptămânal

150.000

II. Învătământ primar

Numărul elevilor în clasele I-IV

1.180.000

III. Învătământ secundar

1. Învătământ gimnazial::

 

Numărul elevilor în clasele V-VIII, total din care:

1.357.000

a) învătământ de zi

1.345.000

b) învătământ seral, cu frecventă redusă si la

distantă

12.000

2. Învătământ liceal:

 

a) numărul elevilor în clasa a IX-a, învătământ

de zi

169.000*)

b) numărul elevilor în clasa a IX-a, învătământ

seral, cu frecventă redusă si la distantă

5.000

c) numărul elevilor în clasa a X-a, învătământ

seral, cu frecventă redusă si la distantă

5.000**)

d) numărul elevilor în clasa a XI-a, învătământ

seral, cu frecventă redusă si la distantă

25.000***)

3. Învătământ profesional:

Numărul elevilor în anul I

105.000

4. Învătământ postliceal:

Numărul elevilor în anul I (numai pentru

învătământul militar)

2.235

IV. Învătământ de artă si sportiv

1. Numărul total de elevi în clasele si grupele cu

program de muzică, arte plastice si coregrafie (exclusiv învătămîântul

liceal)

25.000

2. Numărul total de elevi în scolile cu program

sportiv (exclusiv învătământul liceal)

30.000

3. Numărul total de elevi care se pregătesc pe

linie sportivă scolară

75.000

V. Învătământ special pentru prescolari si elevi

cu deficiente si boli cronice

 

1. Numărul copiilor cuprinsi în grădinite pentru

copii cu deficiente, în case de copii prescolari cu deficiente si în grupe de copii cu boli cronice din cadrul unitătilor sanitare

4.300

2. Numărul elevilor cuprinsi în cămine-scoală

pentru minori cu deficiente

2.700

 

3. Numărul elevilor din scolile cu clasele I-VIII

pentru copii cu deficiente si/sau boli cronice

35.500

4. Numărul elevilor din învătământul profesional

pentru deficienti(anul I)

5.500

5. Numărul elevilor din licee speciale pentru

tineri cu deficiente:

 

- clasa a IX-a, învătământ de zi

350

- clasa a XI-a, învătământ seral, cu frecventă

redusă si la distantă

100****)

6. Numărul elevilor din scoli speciale de

reeducare si din centre de educatie preventivă

600

7. Numărul copiilor din centre de educatie

specială si de recuperare a copiilor cu deficiente

1.000

8. Numărul copiilor si elevilor cu deficiente din

centrele de pedagogie curativă si de terapie socială

450

 


*) Inclusiv învătământul liceal militar.

**) Pentru clasele de început, organizate pentru absolventii scolilor de ucenici care doresc să îsi

continue studiile.

***) Pentru clasele de început, organizate pentru absolventii scolilor profesionale sau absolventi a zece clase din serii vechi care doresc să îsi continue studiile.

****) Pentru clasele de început, organizate pentru absolventii scolilor profesionale speciale

care doresc să îsi continue studiile.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cifrei de scolarizare pentru anul universitar 2000/2001

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 58 alin. (1) si art. 141 lit. b) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Efectivul de locuri pentru admiterea în învătământul universitar în anul universitar 2000/2001 se stabileste de institutiile de invăiământ superior, în baza autonomiei universitare si în conformitate cu planul strategic al fiecărei universităti. Numărul total de locuri este compus din:

a) numărul de locuri de studiu finaniate de la bugetul de stat;

b) numărul de locuri de studiu cu taxă.

Art. 2. - Cifra de scolarizare pentru admiterea în învătământul superior de stat finantat de la bugetul de stat în anul universitar 2000-2001 se stabileste după cum urmează:

a) numărul locurilor pentru studentii din anul I, învătământ universitar, este de 60.000, inclusiv învătământul militar organizat de Ministerul Apărării Nationale, Ministerul de Interne, Ministerul Justitiei si Serviciul Român de Informatii;

b) numărul locurilor pentru admiterea în învătământul postuniversitar este de 15.000.

Art. 3. - Defalcarea numărului de locuri finantate de la bugetul de stat pentru studentii din anul I, învătământ universitar de stat, se face de Ministerul Educatiei Nationale, pe institutii de învătământ superior si pe domeniile specializărilor universitare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărăre.

Art. 4. - Repartizarea numărului de locuri finantate de la bugetul de stat pentru învătământul postuniversitar realizat prin studii aprofundate de specialitate, masterat, doctorat cu si fără frecventă se face de Ministerul Educatiei Nationale, pe institutii de invătământ superior.

Art. 5. - Defalcarea cifrei de scolarizare prevăzute la art. 2 se face atât pentru învătământul universitar, cât si pentru învătământul postuniversitar, avându-se in vedere următoarele criterii:

a) cerinta pe piata muncii a anumitor specializări;

b) performantele institutionale: consacrarea internă si internatională a institutiei de învătământ superior, numărul de posturi ocupate cu conferentiari universitari si cu profesori universitari la diferite specializări în raport cu numărul total de posturi, granturile obtinute de corpul profesoral;

c) cifrele de scolarizare solicitate de universităti.

Art. 6. - (1) Cifra de scolarizare prevăzută la art. 2 nu include numărul de locuri de studiu cu taxă, care se aprobă de senatele institutiilor de învătământ superior, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 54/1998 privind admiterea, cu taxă, în învătământul superior de stat peste locurile finantate de la bugetul de stat.

(2) Cifra de scolarizare prevăzută la art. 2 lit. a) nu cuprinde numărul de locuri care se aprobă de senatele institutiilor de învătământ superior pentru învătământ la distantă, pentru care cheltuielile se acoperă prin taxe si din alte surse decât cele de la bugetul de stat.

Art. 7. - (1) Senatele institutiilor de învătământ superior sunt autorizate:

a) să repartizeze pe facultăti si pe specializări locurile care le sunt alocate de Ministerul Educatiei Nationale din cifra totală de scolarizare, conform distributiei pe domenii de specializare universitară;

b) să stabilească numărul de locuri de studiu cu taxă pentru învătământ universitar si postuniversitar;

c) să stabilească cuantumurile taxelor de scolarizare.

(2) Taxa anuală de studiu prevăzută la alin. (1) lit. c) trebuie să acopere integral cheltuielile de scolarizare si nu poate fi mai mică decât alocatia bugetară pe student pentru acelasi nivel de studiu - universitar de scurtă durată sau lungă durată ori postuniversitar - si pentru specializarea respectivă, calculată de Consiliul National de Finantare a Învătământului Superior. Taxa anuală de studiu este anunjată candidatilor înainte de începerea admiterii.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul educatiei nationale,

Andrei Marga

Ministrul muncii si protectiei sociale,

Smaranda Dobrescu

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 19 mai 2000.

Nr. 411.

 

DOMENIILE

specializărilor universitare

 

1. Agronomie

2. Arhitectură si urbanism

3.Arte plastice si decorative

4. Art teatrală, cinematografică si TV

5. Asistentă socială

6. Automatică, calculatoare si informatică

7. Biologie, Biotehnologie

8. Chimie

9. Constructii

10. Ecologie si protectia mediului

11. Economie

12. Educatie fizică si sport

13. Energetică

14. Farmacie

15. Filologie

16. Filosofie

17. Finante si contabilitate

18. Fizică

19. Geografie

20. Geologie si geofizică

21. Inginerie alimentară

22. Inginerie chimică

23. Inginerie economică

24. Inginerie electrică, electronică si telecomunicatii

25. Inginerie industrială

26. Inginerie mecanică

27. Istorie

28. Jurnalism si stiintele comunicării

29. Management, marketing si administrarea afacerilor

30. Matematică

31. Medicină veterinară

32. Medicină

33. Mine, petrol si gaze

34. Muzică

35. Psihologie

36. Relatii internationale

37. Silvicultură

38. Sociologie

39. Stomatologie

40. Stiinta materialelor

41. Stiinte juridice

42. Stiinte militare

43. Stiinte politice si administrative

44. Stiintele educatiei

45. Teologie

46. Transporturi.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea cetăteniei române unor

persoane

 

În temeiul art. 107 din Constitutia României, precum si al art. 11 din Legea cetăteniei române nr. 21/1991, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

            Articol unic. - Se acordă cetătenia română persoanelor prevăzute în lista-anexă care face

parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTATIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul justitiei,

Valeriu Stoica

p. Ministru de stat,

ministrul afacerilor externe,

Eugen Dijmărescu,

secretar de stat

Ministru de interne,

Constantin Dudu Ionescu

 

Bucuresti, 19 mai 2000.

Nr. 412.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând persoanele cărora li s-a aprobat acordarea cetăteniei române conform art. 8 din Legea cetăteniei române nr.21/1991, republicată

 

1. Danilov Timur-Valerievici, cetătean ucrainean, născut la 22 noiembrie 1961 în localitatea Karajal, Kazahstan, fiul lui Valeri Alexandrovici si Nina Adamovna, cu domiciliul actual în localitatea Satu Mare, str. Oituz nr. 19, bl. 28, ap. 12, judetul Satu Mare.

2. Popovic Boris, cetătean iugoslav, născut la 30 mai 1960 în localitatea Korbovo, Iugoslavia,

fiul lui Zavisa si Maria, cu domiciliul actual în localitatea Drobeta-Turnu Severin, str. Decebal

nr. 43, ap. 31, judetul Mehedinti.

3. Talabă Liudmila, cetătean rus, născută la 23septembrie 1961 în localitatea Spasscoe, Rusia,

fiica lui Ghennadi si Alexandra, cu domiciliul actual în localitatea Galati, Str. Brăilei nr. 136,

bl. B3, ap. 1, Tiglina I, judetul Galati.

4. Sârghi Irina, cetătean moldovean, născută la 16 aprilie 1975 în localitatea Talmaz, Republica

Moldova, fiica lui Vladimir si Tatiana, cu domiciliul actual în localitatea Jebel, Fabrica de Cărămidă, judetul Timis.

5. Burrow Guy William Peter, cetătean englez, născut la 16 decembrie 1951 în localitatea

Penrith, Marea Britanie, fiul lui James Michael Spooner si Marie Amelie Yvonne, cu domiciliul

actual în Bucuresti, str. George Enescu nr. 7, ap. 12, sectorul 1.

6. Poblete Mendoza Ariosto, cetătean chilian, născut la 17 februarie 1950 în localitatea

Temuco, Chile, fiul lui Angel si Brigita, cu domiciliul actual în localitatea Iasi, Str. Libertătii

nr. 18, bl. 635, sc. C, ap. 7, judetul Iasi.

7. Rojoc Dora, cetătean bulgar, născută la 4 august 1946 în localitatea Silistra, Bulgaria, fiica

lui Peter si Alexandra, cu domiciliul actual în comuna Bragadiru, Sos. Alexandriei, bl. P42,

sc. 1, ap. 3, parter, judetul Ilfov.

8. Calderin-Espinosa Fernando, cetătean cubanez, născut la 25 iulie 1954 în localitatea

Havana, Cuba, fiul lui Fernando si Paula, cu domiciliul actual în localitatea Satu Mare, bd

Lucian Blaga bl. UU4, ap. 2, judetul Satu Mare.

9. Almukhamedova Gulnara, cetătean kazah, născută la 30 august 1974 în localitatea

Petropavlovsk, Kazahstan, fiica lui Vener si Sofia, cu domiciliul actual în Bucuresti, sos.

Berceni nr. 43, bl. 109, sc. 1, ap. 12, sectorul 4.

10. Tuhkvatullina Rimma, cetătean kazah, născută la 1 ianuarie 1974 în localitatea Petropavlovsk, Kazahstan, fiica lui Mnir si Lia, cu domiciliul actual în Bucuresti, sos. Berceni nr. 43, bl. 109, sc. 1, ap. 12, sectorul 4.

11. Villason Guy-Ephrem, cetătean congolez, născut la 11 decembrie 1966 în localitatea

Brazzaville, Congo, fiul lui Antoine si Agnes, cu domiciliul actual în Bucuresti, Str. Pridvorului nr.

19, bl. 20, sc. 1, et. 4, ap. 14, sectorul 4.

12. Brenda Eudjenija, cetătean iugoslav, născută la 2 septembrie 1973 în localitatea Zrenjanin, Iugoslavia, fiica lui Iulian si Marioara, cu domiciliul actual în Bucuresti, bd Dinicu Golescu nr. 35, sc. C, ap. 8, sectorul 1.

13. Cristina Oxana, cetătean rus, născută la 27 octombrie 1969 în localitatea Krasnodar, Rusia,

fiica lui Anatoli si Natalia, cu domiciliul actual în comuna Voluntari, str. Sihlea nr. 44, judetul

Ilfov.

14. Lupetin Giovanni, cetătean italian, născut la 27 iulie 1935 în localitatea Albona, Croatia, fiul

lui Matteo si Giacomina, cu domiciliul actual în Bucuresti, bd Ion Mihalache nr. 327, bl. 12, sc.

A, ap. 26, sectorul 1.

15. Jonas Thorsten, cetătean german, născut la 10 aprilie 1960 în localitatea Stade, Germania,

fiul lui Gerd Heinrich Herhann si Renate Paula Elisabeth, cu domiciliul actual în Cluj-Napoca,

Piata Muzeului nr. 5, ap. 1, judetul Cluj.

16. Paparisou Doina Agora, cetătean brazilian, născut la 27 septembrie 1953 în localitatea Rio

de Janeiro, Brazilia, fiul lui Ioannis si Vasiliki, cu domiciliul actual în Bucuresti, Str. Transilvaniei

nr. 60, sectorul 1.

17. Paparrizou Vasiliki, cetătean grec, născută la 26 august 1926 în localitatea Vovousa,

Grecia, fiica lui Georgios si Agora, cu domiciliul actual în Bucuresti, Str. Transilvaniei nr. 55,

sectorul 1.

18. De Alvare Berenguer Jose-Enrique, cetătean cubanez, născut la 11 noiembrie 1940 în localitatea Havana, Cuba, fiul lui Jose si Josefina, cu domiciliul actual în Bucuresti, Str. Aerogării nr. 22, bl. 3/5, sc. 1, ap. 10, sectorul 1.

19. Albani Rocchetti Simone, cetătean italian, născut la 26 mai 1974 în localitatea Bergamo,

Italia, fiul lui Lino si Rosalba, cu domiciliul actual în localitatea Alba Iulia, str. Closca nr. 8, bl. 3,

sc. A, ap. 8, judetul Alba.

20. Schuler Ina, cetătean german, născută la 12 aprilie 1966 în localitatea Weimar, Germania,

fiica lui Ulrich si Renate, cu domiciliul actual în Ploiesti, Str. Democratiei nr. 69A, judetul Prahova.

21. Sugarjav Bor, cetătean mongol, născut la 23 martie 1962 în localitatea Ulanbator, Mongolia,

fiul lui Seree, cu domiciliul actual în Bucuresti, sos. Cotroceni nr. 5-7, ap. 3, sectorul 6.

22. Gajabazar Sarantuia, cetătean mongol, născută la 4 mai 1964 în localitatea Ulanbator,

Mongolia, fiica lui Gajabazar si Togzolmaa, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Cetatea Histria

nr. 7, bl. M16, sc. A, ap. 15, sectorul 6.

23. Ekiridzo Chrysostome Dominique Pepin, cetătean congolez, născut la 24 septembrie 1969 în localitatea Brazzaville, Congo, fiul lui Leon si Mathilde, cu domiciliul actual în Bucuresti, aleea Zăvideni nr. 1, ap. 12, sectorul 3.

24. Mihaloianis Elena, apatrid, născută la 19 iunie 1967 în localitatea Hunedoara, judetul Hunedoara, România, fiica lui Gheorghe si Evdoxia, cu domiciliul actual în Hunedoara, Str.

Florilor bl. 5, ap. 3, judetul Hunedoara.

25. Mihaloianis Gheorghe, apatrid, născut la 10 ianuarie 1930 în localitatea Filipei, Grecia, fiul lui

Mihali si Eleni, cu domiciliul actual în Hunedoara, Str. Florilor bl. 5, ap. 3, judetul Hunedoara.

26. Toci Bardhylka, cetătean albanez, născută la 15 iunie 1943 în localitatea Permet, Albania,

fiica lui Mina si Olga, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Rarău nr. 1, bl. V68, sc. 2, ap. 26, sectorul 3.

27. Pankarican Djordjeta, cetătean iugoslav, născută la 12 februarie 1963 în localitatea Zrenjanin, Iugoslavia, fiica lui Ianku si Sidonia, cu domiciliul actual în Timisoara, str. Bucegi nr. 2, ap. 10, judetul Timis.

28. Pachoumis Vasileios, cetătean grec, născut la 15 mai 1973 în localitatea Salonic, Grecia, fiul

lui Kleanthis si Angeliki, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Tepes Vodă nr. 150, sectorul 2.

29. Karadja Eugen, cetătean iugoslav, născut la 4 aprilie 1965 în localitatea Vlajkovac,

Iugoslavia, fiul lui Pavel si Draga, cu domiciliul actual în localitatea Timisoara, str. Take Ionescu

nr. 55, ap. 32, judetul Timis.

30. Călin Armen, cetătean armean, născut la 2 mai 1968 în localitatea Tbilisi, Georgia, fiul lui

Eduard si Wanda, cu domiciliul actual în Bucuresti, Str. Amaradiei nr. 13, sectorul 5.

31. Ivanov Ivelin, cetătean bulgar, născut la 11 decembrie 1972 în localitatea Silistra, Bulgaria,

fiul lui Tveatko si Nedka, cu domiciliul actual în Bucuresti, bd Ion Mihalache nr. 79, bl. 15, sc.

A, ap. 23, sectorul 1.

32. Colun Raisa, cetătean moldovean, născută la 10 august 1962 în localitatea Inzer, Rusia,

fiica lui Ahmidian si Gachira, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Teiul Doamnei nr. 100, bl. 1,

sc. 1, ap. 2, sectorul 2.

33. Stoianovici Simion, cetătean iugoslav, născut la 27 octombrie 1932 în localitatea Dolno-Elovte, Iugoslavia, fiul lui Stoian si Evga, cu domiciliul actual în localitatea Ploiesti, str. Lupeni nr. 185, judetul Prahova.

34. Gicas Anghelichi, apatrid, născută la 3 februarie 1924 în localitatea Fustani, Grecia, fiica lui Simion si Ecaterina, cu domiciliul actual în localitatea Oradea, str. Shakespeare nr. 31, sc. C, ap. 48, judetul Bihor.

35. Bujoreanu Sonia, cetătean bulgar, născută la 11 noiembrie 1945 în localitatea Varna,

Bulgaria, fiica lui Ivan si Maria, cu domiciliul actual în Constanta, Str. Revolutiei nr. 26, et. 2,

judetul Constanta.

36. Nitsu Zoi, apatrid, născută la 20 mai 1936 în localitatea Vasiliada, Grecia, fiica lui Georgios

si Olga, cu domiciliul actual în Hunedoara, Str. Muresului nr. 10, bl. C44, ap. 55, judetul

Hunedoara.

37. Ianache Eftalia, apatrid, născută la 8 martie 1935 în localitatea Conita, Grecia, fiica lui

Nicos si Panaiota, cu domiciliul actual în localitatea Hunedoara, bd Dacia nr. 21, bl. G2, sc. A, ap. 68, judetul Hunedoara.

38. Sechelariu Paraschiva, apatrid, născută la 30 aprilie 1949 în localitatea Sinaia, judetul Prahova, România, fiica lui Ralis si Despina, cu domiciliul actual în Brăila, str. Octav Doicescu, bl. E1, sc. 3, ap. 43, judetul Brăila.

39. Gavrizi Katerina, cetătean bulgar, născută la 10 martie 1929 în localitatea Vinogradi, Bulgaria, fiica lui Andon si Katerina, cu domiciliul actual în Bucuresti, Str. Viitorului nr. 182, bl. 49, sc. 1, ap. 14, sectorul 2.

40. Botanovic Goran, cetătean iugoslav, născut la 28 mai 1961 în localitatea Bor, Iugoslavia, fiul

lui Voislav si Florinca, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Muzeul Zambaccian nr. 19, ap.

2, sectorul 1.

41. Botanovic Tatjana, cetătean iugoslav, născută la 11 ianuarie 1961 în localitatea Belgrad, Iugoslavia, fiica lui Vlado si Nevenka, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Muzeul Zambaccian nr. 19, ap. 2, sectorul 1.

42. Aminou Layide-Fatimata, cetătean beninez, născută la 30 iunie 1973 în localitatea Adjarra,

Benin, fiica lui Fataou si Silifatou, cu domiciliul actual în localitatea Constanta, bd 1 Mai nr. 8,

bl. J2A, sc. B, ap. 34, judetul Constanta.

43. Cucută Larisa Mihailovna, cetătean ucrainean, născută la 16 ianuarie 1967 în localitatea Nicolaev, Ucraina, fiica lui Mihail Ivanovici si Maria Iakovlevna, cu domiciliul actual în localitatea Piatra-Neamt, Str. Nufărului nr. 6, bl. B9, sc. C, judetul Neamt.

44. Gemalis Enver, apatrid, născut la 6 iulie 1970 în localitatea Marghita, judetul Bihor, România, fiul lui Hamit si Fatime, cu domiciliul actual în localitatea Popesti nr. 44, judetul Bihor.

45. Hristidi Anghelichi, apatrid, născută la 5 august 1935 în localitatea Livadotopi, Grecia, fiica lui Sotiris si Vasilichi, cu domiciliul actual în localitatea Craiova, Str. Dezrobirii bl. G2, ap. 21, judetul Dolj.

46. Barbu Nikolae, cetătean iugoslav, născut la 2 aprilie 1969 în localitatea Vârset, Iugoslavia,

fiul lui Nicolae si Maria, cu domiciliul actual în localitatea Timisoara, str. Mures nr. 5, bl. 38,

et. 4, sc. A, ap. 17, judetul Timis.

47. Kociopulu Beba, apatrid, născută la 28 septembrie 1954 în localitatea Botosani, judetul

Botosani, România, fiica lui Stavros si Caterina, cu domiciliul actual în Botosani, str. Călugăreni

nr. 5, bl. F2, sc. B, ap. 1, judetul Botosani.

48. Gemalis Hamit, apatrid, născut la 5 mai 1968 în localitatea Marghita, judetul Bihor,

România, fiul lui Hamit si Fatime, cu domiciliul actual în localitatea Popesti bl. 44, ap. 2, judetul

Bihor.

49. Baidina Nina Alexeevna, cetătean rus, născută la 1 iulie 1948 în localitatea Gonohovo, Rusia, fiica lui Alexei si Maria, cu domiciliul actual în Bucuresti, aleea Codrii Neamtului nr. 2, bl. 4, ap. 17, sectorul 4.

50. Samanduras Ilias, cetătean grec, născut la 9 februarie 1975 în localitatea Suceava, judetul

Suceava, România, fiul lui Chiriacos si Rula, cu domiciliul actual în Suceava, str. Rarău nr. 4, bl.

13, sc. B, ap. 5, judetul Suceava.

51. Lapadat Iosif, cetătean iugoslav, născut la 6 septembrie 1968 în localitatea Zrenjanin, Iugoslavia, fiul lui David si Anuica, cu domiciliul actual în Bucuresti, calea Crângasi nr. 8-10, bl.

18A, sc. B, ap. 49, sectorul 6.

52. Wernert Dominique Joseph Fabien, cetătean francez, născut la 24 ianuarie 1954 în localitatea Strasbourg, Franta, fiul lui Antoine Clement si Alice Josephine, cu domiciliul actual în localitatea Turda, str. Horea nr. 5, judetul Cluj.

53. Velios Iorgos, apatrid, născut la 25 februarie 1945 în localitatea Kalivrisi, Grecia, fiul lui Iorgos si Sofia, cu domiciliul actual în localitatea Dej, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 71, bl. E, judetul Cluj.

54. Becali Narda Stella, cetătean german, născută la 26 octombrie 1957 în localitatea Bogota, Columbia, fiica lui Tulio si Yolanda, cu domiciliul actual în Bucuresti, calea Floreasca nr. 91-97, bl. F1, sectorul 1.

55. Vasilută Valentina, cetătean ucrainean, născută la 14 februarie 1978 în localitatea Dolinskaia, Ucraina, fiica lui Nikolai si Raisa, cu domiciliul actual în comuna Gogosu, satul Balta Verde, judetul Mehedinti.

56. Hodjaeva Denita, cetătean bulgar, născută la 29 septembrie 1979 în localitatea Sofia,Bulgaria, fiica lui Ghenadi si Iuria, cu domiciliul actual în Bucuresti, Calea Mosilor nr. 288, bl. 32, sc. 1, ap. 31, sectorul 2.

57. Ljuba Vasilije, cetătean iugoslav, născut la 23 aprilie 1967 în localitatea Bitola, Iugoslavia, fiul lui Ioan si Otilia, cu domiciliul actual în localitatea Arad, str. Vârful cu Dor nr. 40, ap. 22, judetul Arad.

58. Hristodulo Aristide, cetătean grec, născut la 6 noiembrie 1919 în Bucuresti, România, fiul lui

Iani si Ana, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Av. Popisteanu nr. 3, bl. 2, et. 5, ap. 21,

sectorul 1.

59. Grabovatska Ganna, cetătean ucrainean, născută la 9 iunie 1909 în localitatea Starîi Pociaev, Ucraina, fiica lui Mihail si Maria, cu domiciliul actual în localitatea ClujNapoca, Str. Universitătii nr. 6, ap. 6, judetul Cluj.

60. Chiriac Arzu-Vidadievna, cetătean ucrainean, născută la 9 ianuarie 1975 în localitatea Djeiranceal, Azerbaidjan, fiica lui Vidadi si Jorjeta, cu domiciliul actual în localitatea Bălcăuti, Str. Principală nr. 32, judetul Suceava.

61. Loria-Rivel Gustavo Adolfo, cetătean costarican, născut la 27 iunie 1970 în localitatea San Jose, Costa Rica, fiul lui Arnoldo si Georgett, cu domiciliul actual în localitatea Iasi, str. Ion Creangă nr. 59, bl. N3, ap. 1, judetul Iasi.

62. Asaftei Inna, cetătean rus, născută la 11 ianuarie 1944 în localitatea Stalinogorsk, Rusia, fiica lui Andrei Alexandrovici si Akulina Iosifovna, cu domiciliul actual în localitatea Piatra-Neamt, bd Dacia bl. 3, ap. 12, judetul Neamt.

63. Kuvandjiev Dentcho, cetătean bulgar, născut la 3 octombrie 1972 în localitatea Karnobat, Bulgaria, fiul lui Gheorghi si Zhelka, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Turda nr. 129, bl. 1, ap. 135, sectorul 1.

64. Triantafillu Panaghiotis, apatrid, născut la 16 martie 1936 în localitatea Kotta-Florina, România, fiul lui Alexandru si Iordanas, cu domiciliul actual în localitatea Brasov, str. Mercur nr. 13, sc. B, ap. 3, judetul Brasov.

65. Naumova Irina, cetătean moldovean, născută la 28 mai 1976 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, fiica lui Vladimir si Valentina, cu domiciliul actual în localitatea Galati, Micro 17, bl. A13, sc. 2, ap. 33, judetul Galati.

66. Deligiorgis Ioanna Sultana, cetătean american, născută la 30 decembrie 1940 în localitatea Polyghiros, Grecia, fiica lui Dimitrios si Sofia, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Alex. Serbănescu nr. 13, bl. 7E, sc. 1, ap. 18, sectorul 1.

67. Nanu Ilias, apatrid, născut la 21 mai 1936 în localitatea Scopia, Grecia, fiul lui Anastasis si

Stavrula, cu domiciliul actual în localitatea Tulcea, Str. Ciocârliei nr. 3, bl. Z5, sc. B, ap. 15, judetul Tulcea.

68. Ilieva Elevterova Sabina, cetătean bulgar, născută la 30 mai 1936 în localitatea Dolna-Oriahovita, Bulgaria, fiica lui Elevter si Stefana, cu domiciliul actual în localitatea Ploiesti, str. Carpati bl. 33H, ap. 19, judetul Prahova.

69. Berlovan Georgina, cetătean iugoslav, născută la 18 noiembrie 1950 în localitatea Kustilj, Iugoslavia, fiica lui George si Maria, cu domiciliul actual în Bucuresti, Calea Grivitei nr. 146, ap. 38, sectorul 1.

70. Ardaseva Svetlana Vladislavovna, cetătean rus, născută la 13 aprilie 1967 în localitatea Leningrad, Rusia, fiica lui Vladislav si Cristina, cu domiciliul actual în localitatea Alexandria, Str. Dunării nr. 822, sc. D, ap. 62, judetul Teleorman.

71. Gerasoudis Karafylis, apatrid, născut la 7 martie 1947 în localitatea Asproneri, Grecia, fiul

lui Constantinos si Anastasia, cu domiciliul actual în Constanta, bd Tomis nr. 334, bl. ST6,

sc. C, et. 5, ap. 51, judetul Constanta.

72. Galstyan Vera, cetătean armean, născută la 19 martie 1980 în localitatea Erevan, Armenia,

fiica lui Vahan si Marina, cu domiciliul actual în Bucuresti, sos. Berceni nr. 51, bl. 129, sc. 1, et.

7, ap. 26, sectorul 4.

73. Gaudin Danilo-Carlo, cetătean italian, născut la 18 iunie 1961 în localitatea Torino, Italia, fiul lui Giuseppe si Rosanna, cu domiciliul actual în localitatea Alba Iulia, Str. Vânătorilor nr. 8, bl. V.I.11, ap. 32, judetul Alba.

74. Li Dong Sheng, cetătean chinez, născut la 16 decembrie 1955 în localitatea Quisihar, China, fiul lui Li Changxing si Wang Yigang, cu domiciliul actual în localitatea Satu Mare, str. Clăbucet nr. 11, bl. 4, ap. 4, judetul Satu Mare.

75. Iaia Halil Marian, cetătean albanez, născut la 24 februarie 1940 în localitatea Pitesti, judetul

Arges, România, fiul lui Aiet si Filofteia, cu domiciliul actual în localitatea Pitesti, Str. Craiovei, bl. 11, et. 5, ap. 95, judetul Arges.

76. Motovilova Ecaterina, cetătean moldovean, născută la 10 aprilie 1973 în localitatea Celeabinsk, Rusia, fiica lui Mihail si Tatiana, cu domiciliul actual în localitatea Constanta, bd 1 Decembrie 1918 nr. 2A, bl. 12, ap. 30, judetul Constanta.

77. Tamas Iulia, cetătean ucrainean, născută la 8 ianuarie 1967 în localitatea Jitomir, Ucraina,

fiica lui Ivan si Emilia, cu domiciliul actual în localitatea ClujNapoca, str. 22 Decembrie 1989 nr. 135, ap. 66, judetul Cluj.

78. Samanduras Rula, apatrid, născută la 10 octombrie 1949 în localitatea Prinesc, Albania, fiica lui Hristo si Chiriacula, cu domiciliul actual în localitatea Suceava, Str. Metalurgiei nr. 4, bl. 13, sc. B, et. 2, ap. 5, judetul Suceava.

79. Gligorijevic Bogoje, cetătean iugoslav, născut la 5 noiembrie 1960 în localitatea Korbovo, Iugoslavia, fiul lui Djordje si Marija, cu domiciliul actual în localitatea Craiova, calea Bucuresti bl. G4, sc. 1, ap. 24, judetul Dolj.

80. Pophillat Gerard Raymond-Rene, cetătean francez, născut la 18 martie 1968 în localitatea

Montargis, Franta, fiul lui Jean-Claude si André, cu domiciliul actual în localitatea Curtea de Arges, Str. Oborului nr. 4, judetul Arges.

81. Varga Zoltan Imre, cetătean maghiar, născut la 14 august 1967 în localitatea Debrecen,

Ungaria, fiul lui Imre si Iren, cu domiciliul actual în localitatea Oradea, Str. Aluminei nr. 18, ap.

10, judetul Bihor.

82. Rîcu Elena, cetătean rus, născută la 2 ianuarie 1960 în localitatea Kalinin, Rusia, fiica

lui Anatolii si Zoia, cu domiciliul actual în localitatea Resita, Str. Făgărasului bl. 33 A, sc.

D, ap. 2, judetul Caras-Severin.

83. Buliga Olga, cetătean moldovean, născută la 6 martie 1946 în localitatea Gorki, Rusia, fiica

lui Nicolae si Elisaveta, cu domiciliul actual în Bucuresti, bd Timisoara nr. 92, Hotel Nord-Vest I.T.I.A, sectorul 6.

84. Bellini Giancarlo, cetătean italian, născut la 1 noiembrie 1944 în localitatea Florenta, Italia, fiul

lui Ugo si Sestilia, cu domiciliul actual în localitatea Cluj-Napoca, str. Tăsnad nr. 25, bl. P 10, sc. 7, ap. 72, judetul Cluj.

85. Lelea Dorin, cetătean iugoslav, născut la 1 noiembrie 1962 în localitatea Belgrad, Iugoslavia, fiul lui Viorel si Dragina, cu domiciliul actual în localitatea Timisoara, str. Cluj nr. 5, ap. 10, judetul Timis.

86. Horia Julia, cetătean turkmen, născută la 26 iunie 1962 în localitatea Marî, Turkmenistan, fiica lui Zarpci si Nurjahan, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Novaci nr. 4, bl. S 9, sc. 2, et. 7, ap. 63, sectorul 5.

87. Charagkionis Konstantinos, cetătean grec, născut la 27 aprilie 1958 în localitatea Paradission, Grecia, fiul lui Evangelos si Eleni, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Camil Resu nr. 13, bl. 58, ap. 18, sectorul 3.

88. Manceva Stela Petrova, cetătean bulgar, născută la 22 septembrie 1952 în localitatea Beglej, Bulgaria, fiica lui Petăr si Tanka, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Galati nr. 48-50, sc. A, et. 1, ap. 8, sectorul 2.

89. Dolcu Olga, cetătean moldovean, născută la 30 aprilie 1975 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, fiica lui Alexandr si Natalia, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Fabrica de Gheată nr. 16-18, bl. 95, sc. B, et. 10, ap. 130, sectorul 2.

90. Rotari Elena, cetătean moldovean, născută la 15 decembrie 1962 în localitatea Celeabinsk,

Rusia, fiica lui Vasili si Maria, cu domiciliul actual în localitatea Constanta, str. I.G. Duca nr. 75A, bl. L50, ap. 38, judetul Constanta.

91. Guirola Hechavarria Angel Leonardo, cetătean cubanez, născut la 12 octombrie 1951

în localitatea Santiago de Cuba, Cuba, fiul lui Angel si Margarita, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Iancu Căpitanu nr. 20, sectorul 2.

92. Ghiorghiev Ghiorghi, cetătean bulgar, născut la 28 mai 1960 în localitatea Svistov, Bulgaria,

fiul lui Vasil si Dimka, cu domiciliul actual în comuna Năsturelu, satul Zimnicele, judetul Teleorman.

93. Hristov Ivan Vasilev, cetătean bulgar, născut la 7 noiembrie 1965 în localitatea Miciurin, Bulgaria, fiul lui Vasil si Todorka, cu domiciliul actual în localitatea Alba Iulia, str. Gemina nr. 8, bl. AC11, ap. 1, judetul Alba.

94. Berlovan Simona, cetătean iugoslav, născută la 4 noiembrie 1974 în localitatea Kustilj, Iugoslavia, fiica lui Aurel si Georgina, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Gării de Nord

nr. 6-8, sc. 1, et. 2, ap. 8, sectorul 1.

95. Docea Rebecca Ann, cetătean britanic, născută la 27 mai 1961 în localitatea Jos, Nigeria, fiica lui Major Morley Hodkin si Cynthia Margaret Rose, cu domiciliul actual în localitatea Aiud, str. Axente Sever bl. 12, sc. A, ap. 11, judetul Alba.

96. Zaspali Sofia, cetătean grec, născută la 1 august 1934 în localitatea Vatohori, Grecia, fiica

lui Hristos si Vasilichi, cu domiciliul actual în Bucuresti, Str. Plenitei nr. 4, bl. Y8, sc. 2, et. 4,

ap. 29, sectorul 3.

97. Dobranis Valentina, cetătean rus, născută la 25 iunie 1946 în localitatea Rodnichi, Rusia,

fiica lui Nicolai si Anghelina, cu domiciliul actual în localitatea Bacău, str. Bicaz nr. 136, sc. A,

ap. 14, judetul Bacău.

98. Josic Mihajlo, cetătean iugoslav, născut la 12 august 1969 în localitatea Zrenjianin, Iugoslavia, fiul lui Dragoslav si Zivka, cu domiciliul actual în localitatea Timisoara, bd Dâmbovita nr. 55, bl. D46, sc. A, ap. 7, judetul Timis.

99. Cană Iulia, cetătean bulgar, născută la 19 iunie 1959 în localitatea Gorna-Oreahovita, Bulgaria, fiica lui Ilia si Slavca, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Tina Petre nr. 2, bl. L9b, sc. A, et. 5, ap. 34, sectorul 3.

100. Masillo Mirea Guido, cetătean italian, născut la 18 decembrie 1943 în localitatea Napoli, Italia, fiul lui Gaetano si Ida, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Polonă nr. 25, sectorul 1.

101. Korca Arian, cetătean albanez, născut la 5 octombrie 1966 în localitatea Tirana, Albania,

fiul lui Engjell si Vangjeli, cu domiciliul actual în localitatea Baia Mare, Str. Moldovei bl. 21, ap.

10, judetul Maramures.

102. Arriagada Torres Alexio Omar, cetătean chilian, născut la 3 martie 1937 în localitatea

Pozo Almonte, Chile, fiul lui Juan si Teodora, cu domiciliul actual în Bucuresti, aleea Arutela nr.

2, bl. M18, et. 7, ap. 46, sectorul 6.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRARE

pentru aprobarea mandatului Fondului Proprietătii de

Stat privind privatizarea societătilor comerciale de

turism cu profil balneoclimateric

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 4 si art. 41 alin. (2) lit. d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 1 alin. (2) din

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 54/1998 pentru finalizarea procesului de privatizare cu titlu

gratuit,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă mandatul Fondului Proprietătii de Stat, prevăzut în anexa nr. 1, pentru privatizarea societătilor comerciale de turism cu profil balneoclimateric care detin baze de tratament,

cuprinse în anexa nr. 2.

Art. 2. - (1) Pentru aducerea la îndeplinire a mandatului acordat Fondului Proprietătii de Stat se va constitui, pentru fiecare dintre societătile comerciale mentionate la art. 1, câte o comisie de privatizare compusă din 5 membri dintre care 2 reprezentanti ai Fondului Proprietătii de Stat si câte un reprezentant desemnat de Autoritatea Natională pentru Turism, de Ministerul Sănătătii si, respectiv, de Agentia Natională pentru Dezvoltare Regională.

(2) Comisiile de privatizare, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 32/1998 privind privatizarea societătilor comerciale din turism si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare, vor decide, pentru fiecare societate comercială, asupra uneia dintre următoarele modalităti de privatizare:

a) vânzarea de actiuni;

b) vânzarea de active;

c) vânzarea de actiuni si vânzarea de active cu plata în rate.

Art. 3. - La privatizarea societătilor comerciale de turism cu profil balneoclimateric, la care statul este actionar majoritar, se vor mentine profilul, functionalitatea si exploatarea optimă a complexurilor de tratament, corespunzător profilului unitătilor balneare, ca baze de tratament, structuri de primire si alimentatie aferente. În acest scop vor fi prevăzute clauze corespunzătoare în contractul de vânzare-cumpărare.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Presedintele Agentiei Nationale

pentru Dezvoltare Regională,

Liviu Marcu

p. Ministru de stat,

ministrul sănătătii,

 Irinel Popescu,

 secretar de stat

 Presedintele Autoritătii

Nationale pentru Turism,

Dumitru Moinescu

p. Presedintele Consiliului

  de administratie al Fondului

Proprietătii de Stat,

Victor Eros

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 19 mai 2000.

Nr. 423.

 

ANEXA Nr. 1

 

Mandatul

Fondului Proprietătii de Stat pentru privatizarea societătilor comerciale de turism cu profil

balneoclimateric care detin baze de tratament

 

1. În cadrul procesului de privatizare a societătilor comerciale de turism cu profil balneoclimateric care detin baze de tratament se vor avea în vedere următoarele:

a) compensarea între Fondul Proprietătii de Stat si Societatea de Investitii Financiare Transilvania, pe bază de protocol de negociere, a pachetelor de actiuni detinute de aceasta la societătile comerciale de turism cu profil balneoclimateric cu actiuni ale societătilor comerciale din portofoliul Fondului Proprietătii de Stat, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 54/1998 pentru finalizarea procesului de privatizare cu titlu gratuit, aprobată si modificată prin Legea nr. 164/1999, în vederea obtinerii unor pachete majoritare de actiuni;

b) divizarea societătilor comerciale prin separarea celor două forme de proprietate, de stat si privată - Societatea de Investitii Financiare Transilvania, bazele de tratament urmând să fie cuprinse în patrimoniul societătilor comerciale care au ca actionar majoritar Fondul Proprietătii de Stat.

2. Comisia de privatizare are atributii în ceea ce priveste stabilirea modalitătii de privatizare a fiecărei societăti comerciale, selectarea ofertantului cu care va negocia contractul de vânzare-cumpărare de actiuni si, după caz, alte documente contractuale necesare în vederea încheierii tranzactiei, cu indicarea elementelor obligatorii.

3. Vânzarea pachetului de actiuni detinut de Fondul Proprietătii de Stat se va face la pretul pietei, în baza raportului dintre cerere si ofertă.

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

cuprinzând societătile comerciale de turism cu profil balneoclimateric care fac obiectul mandatului Fondului Proprietătii de Stat

 

Nr.

crt.

Denumirea societătii comerciale

Sediul social

Codul fiscal

1.

MONEASA - S.A.

str. Moneasa, localitatea Moneasa,

judetul Arad

1739363

2.

TURISM FELIX - S.A.

comuna Sânmartin, localitatea Băile

Felix, Băile Felix judetul Bihor

108526

3.

HEBE - S.A.

Str. Trandafirilor nr. 10, localitatea

Sângeorz-Băi, judetul Bistrita-Năsăud

677263

4.

MONTEORU - S.A.

comuna Merei, judetul Buzău

1174552

5.

HERCULES - S.A.

Piata Hercules nr. 2, localitatea Băile

Herculane, judetul Caras-Severin

1070543

6.

TURISM COVASNA - S.A.

str. 1 Decembrie 1918 nr. 1-2,

localitatea Covasna, judetul Covasna

559747

7.

TURISM OLTUL - S.A.

7str. 1 Decembrie 1918 nr. 1,

localitatea Sfântu Gheorghe, judetul Covasna

546402

8.

TUSNAD - S.A

Str. Oltului nr. 102, localitatea Băile

Tusnad, judetul Harghita

4241753

9.

AMARA - S.A.

str. Ana Ipătescu, localitatea Amara,

judetul Ialomita

2068231

10.

BALNEOCLIMATERICA - S.A.

Str. Trandafirilor nr. 82, localitatea Sovata, Sovata judetul Mures

1245067

11.

DORNA TURISM - S.A.

Str. Republicii nr. 5, localitatea

Vatra Dornei, judetul Suceava

742395

12.

TRATAMENT BALNEAR BUZIAS - S.A.

Str. Florilor nr. 1, localitatea

Buzias, judetul Timis

1849307

13.

OLĂNESTI - S.A.

Aleea Trandafirilor nr. 2, localitatea

Olănesti, judetul Vâlcea

1483027

14.

GERMISARA - S.A.

Str. Vilelor nr. 7, localitatea Geoagiu-Băi, judetul Hunedoara

2093294

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 327/2000 privind organizarea si

 functionarea Agentiei Nationale de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Articolul 10 din Hotărârea Guvernului nr. 327/2000 privind organizarea si

functionarea Agentiei Nationale de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 179 din 25 aprilie 2000,

se completează cu alineatele (2), (3) si (4) cu următorul cuprins:

"(2) Se aprobă alocarea sumei de 11.252.635 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la

dispozitia Guvernului pentru finantarea activitătii agentiei în anul 2000.

(3) Sumele suportate de Secretariatul General al Guvernului în scopul asigurării fondurilor

necesare pentru functionarea agentiei începând cu data intrării în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/2000 pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor si importurilor de produse strategice si până la aprobarea bugetului de stat pe anul 2000 vor face obiectul regularizării între Secretariatul General al Guvernului si agentie si sunt incluse în suma mentionată la alin. (2).

(4) Ministerul Finantelor este autorizat să introducă modificările ce decurg din aplicarea

prevederilor prezentei hotărâri în bugetul de stat pe anul 2000."

 

p. PRIM-MINISTRU,

VALERIU STOICA

Contrasemnează:

Presedintele Agentiei Nationale de

Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii

Armelor Chimice,

Marius Petrescu

 Secretarul general al Guvernului,

Radu Stroe

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

Ministrul muncii si protectiei sociale,

Smaranda Dobrescu

 

Bucuresti, 25 mai 2000.

Nr. 429.