MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A I

Anul XII - Nr. 234      LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE   Luni,29 mai 2000

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

339. - Hotărâre pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate pentru anul 2000

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate pentru anul 2000

 

În temeiul art. 11 alin. (2) din Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul

sistemului asigurărilor sociale de sănătate, prevăzut în anexa care face parte integrantă din

prezenta hotărâre.

Art. 2. - Casa Natională de Asigurări de Sănătate, împreună cu Colegiul Medicilor din

România, elaborează norme metodologice de aplicare a contractului-cadru, denumite în

continuare norme, care se actualizează după caz.

Normele se aprobă prin ordin comun al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de

Sănătate si al presedintelui Colegiului Medicilor din România, cu avizul Ministerului Sănătătii,

Ministerului Finantelor si Ministerului Justitiei, si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Serviciile medicale, serviciile farmaceutice si dispozitivele medicale destinate

corectării si recuperării deficientelor organice sau functionale ori corectării unor deficiente fizice se acordă în baza contractelor încheiate între furnizorii de servicii medicale, servicii farmaceutice si dispozitive medicale destinate corectării si recuperării deficientelor organice sau functionale ori corectării unor deficiente fizice si casele de asigurări de sănătate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti si Casa Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor, denumite în continuare case de asigurări de sănătate.

Art. 4. - (1) Conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale

de sănătate sunt reglementate prin acte normative în vigoare, precum si prin contractul-cadru aprobat potrivit prezentei hotărâri.

(2) Ministerul Sănătătii, autoritate centrală de stat în domeniul asigurării, promovării si ocrotirii sănătătii populatiei, supraveghează respectarea legislatiei în domeniu pentru garantarea dreptului la asistentă medicală, colaborând în acest scop cu Casa Natională de Asigurări de Sănătate, Colegiul Medicilor din România, Colegiul Farmacistilor din România, autoritătile publice

locale si cu alte institutii abilitate.

Art. 5. - Asigurarea calitătii serviciilor medicale constituie o obligatie a furnizorilor de servicii

medicale. Aceasta constă în respectarea criteriilor privind calitatea asistentei medicale, elaborate de comisiile de specialitate ale Colegiului Medicilor din România si de Casa Natională de Asigurări de Sănătate si aprobate prin ordin comun al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al presedintelui Colegiului Medicilor din România.

Art. 6. - Ordinele si normele emise pentru aplicarea contractului-cadru potrivit prezentei

hotărâri se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 7. - Refuzul caselor de asigurări de sănătate de a încheia contracte de furnizare de servicii medicale, farmaceutice, dispozitive medicale destinate corectării si recuperării deficientelor

organice sau functionale ori corectării unor deficiente fizice, precum si răspunsurile la

cererile si la sesizările furnizorilor se vor face în scris si motivat, cu indicarea temeiului legal.

Art. 8. - (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 iulie 2000.

(2) Până la intrarea în vigoare a contractului-cadru pentru anul 2000 rămân

aplicabile dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 312/1999 pentru aprobarea Contractului-cadru

privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate

pe anul 1999, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Presedintele Casei Nationale de Asigurări

de Sănătate,

Alexandru Ciocâlteu

p. Ministru de stat, ministrul sănătătii,

Irinel Popescu,

secretar de stat

Ministrul muncii si protectiei sociale,

Smaranda Dobrescu

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 18 mai 2000.

Nr. 399.

 

ANEXĂ

 

CONTRACT CADRU

privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate pentru anul 2000

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Furnizorii de servicii medicale, farmaceutice si de dispozitive medicale destinate

corectării si recuperării deficientelor organice sau functionale ori corectării unor deficiente

fizice sunt obligati:

a) să furnizeze tratamentul adecvat si să prescrie medicamentele prevăzute în Nomenclatorul de medicamente, conform reglementărilor în vigoare;

b) să nu refuze acordarea asistentei medicale în caz de urgentă medicală; prima prezentare în

urgentă a copilului bolnav sau a gravidei în localitatea de resedintă conduce la înscrierea acestora pe lista medicului de familie. Consultatiile ulterioare, cu exceptia urgentelor, se acordă doar cu dovedirea calitătii de asigurat si cu respectarea prevederilor contractului-cadru;

c) să respecte criteriile medicale de calitate, conform legii;

d) să informeze asiguratii despre serviciile oferite si despre modul în care sunt furnizate;

e) să respecte confidentialitatea prestatiei medicale;

f) să raporteze activitatea desfăsurată în conformitate cu legislatia în vigoare si cu

prevederile normelor de aplicare a prezentului contract-cadru. Nerespectarea termenelor de

raportare o perioadă de maximum două luni consecutive în cadrul unui trimestru conduce la

măsuri mergând până la rezilierea contractului de furnizare de servicii;

g) să utilizeze în conditii de eficientă fondurile primite de la casele de asigurări de sănătate, în

baza contractelor încheiate;

h) să accepte verificarea din partea caselor de asigurări de sănătate si a colegiului judetean al medicilor a activitătii contractate, a calitătii serviciilor medicale furnizate si a eficientei

utilizării fondurilor primite de la casele de asigurări de sănătate.

Art. 2. - Furnizorii de servicii medicale, farmaceutice si de dispozitive medicale destinate

corectării si recuperării functionale ori corectării unor deficiente fizice au următoarele drepturi:

a) să fie informati permanent si din timp asupra conditiilor furnizării serviciilor medicale si despre orice schimbări în modul de functionare si de acordare a acestora;

b) să cunoască conditiile de contractare a serviciilor medicale suportate de casele de

asigurări de sănătate;

c) să îsi organizeze activitatea proprie pentru cresterea eficientei si eficacitătii actului medical,

cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.

Art. 3. - Casele de asigurări de sănătate sunt obligate:

a) să verifice autorizarea si/sau acreditarea furnizorilor de servicii medicale, farmaceutice si

de dispozitive medicale destinate corectării si recuperării deficientelor organice sau functionale

ori corectării unor deficiente fizice;

 b) să verifice prescrierea medicamentelor în conformitate cu reglementările în vigoare;

c) să verifice activitatea furnizorilor de servicii medicale, conform contractelor încheiate cu

acestia;

d) să raporteze Casei Nationale de Asigurări de Sănătate datele solicitate privind activitatea

desfăsurată de furnizorii de servicii medicale si farmaceutice, în baza contractelor încheiate de

acestia cu casele de asigurări de sănătate, si să respecte termenele de raportare stabilite de

Casa Natională de Asigurări de Sănătate; această obligatie revine presedintelui casei de asigurări de sănătate, în calitate de ordonator secundar de credite;

e) să deconteze furnizorilor de servicii medicale, farmaceutice si de dispozitive medicale destinate corectării si recuperării deficientelor organice sau functionale ori corectării unor deficiente

fizice contravaloarea serviciilor contractate si prestate către asigurati, pe baza actelor necesare

în acest scop, care se stabilesc prin norme;

f) să asigure un sistem permanent de informare a asiguratilor asupra mijloacelor de păstrare a sănătătii, în vederea reducerii si evitării cauzelor de îmbolnăvire;

g) la contractarea serviciilor medicale să aibă în vedere cheltuielile pentru educatia medicală

continuă ce urmează să se efectueze de către furnizorii de servicii medicale;

h) să accepte un sistem informational unitar si confidential corespunzător asigurării cel putin a

unei evidente primare privind diagnosticul si terapia aplicată;

i) să organizeze un sistem de asigurare pentru răspundere civilă a furnizorilor de servicii

medicale;

j) să acorde furnizorilor de servicii medicale sume care să tină seama si de conditiile de

desfăsurare a activitătii în zone izolate, în conditii grele si foarte grele, pentru care sunt stabilite

drepturi suplimentare, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitătile bugetare;

k) să informeze furnizorii de servicii medicale, farmaceutice si de dispozitive medicale destinate corectării si recuperării deficientelor organice sau functionale ori corectării unor deficiente

fizice asupra conditiilor de contractare;

l) să furnizeze datele de identificare a persoanelor asigurate, la solicitarea Ministerului

Sănătătii, prin directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, numai

pentru bolile cu declarare nominală obligatorie, conform ordinului ministrului sănătătii.

Art. 4. - Asiguratii au dreptul:

a) la servicii medicale, medicamente si materiale sanitare si la dispozitive medicale. Nu se

decontează de către casele de asigurări de sănătate următoarele servicii:

- servicii de sănătate acordate în caz de risc profesional: boli profesionale sau accidente de

muncă;

- servicii medicale de înaltă performantă, stabilite prin norme;

- unele servicii de asistentă stomatologică;

- asistentă medicală curativă la locul de muncă;

- servicii hoteliere cu grad înalt de confort, stabilite prin norme;

b) la îngrijire medicală, în caz de boală sau de accident, din prima zi de îmbolnăvire sau de la

data accidentului si până la vindecare, în conditiile stabilite de Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, cu modificările si completările ulterioare;

c) să îsi aleagă medicul, unitatea sanitară, precum si casa de asigurări de sănătate.

Art. 5. - (1) Pentru a beneficia de drepturile prevăzute de Legea nr. 145/1997, asiguratii sunt obligati:

a) să se înscrie pe lista unui medic de familie acreditat potrivit legii;

b) să anunte medicul de familie ori de câte ori apare o modificare în starea lor de sănătate;

c) să anunte în termen de 5 zile medicul de familie si casa de asigurări de sănătate, atunci

când apar modificări ale datelor de identitate sau modificări referitoare la încadrarea lor într-o

anumită categorie de asigurat;

d) să se prezinte la controalele periodice stabilite prin norme;

e) să respecte cu strictete tratamentul si indicatiile medicului curant;

f) să aibă o conduită civilizată fată de personalul medical.

(2) Medicul de familie poate elimina un asigurat de pe listă, dacă acesta nu respectă prevederile alin. (1) lit. d), e) si f). În caz de litigiu, nerespectarea prevederilor lit. d), e) si f) este

supusă analizei si deciziei unei comisii paritare constituite din reprezentanti ai caselor de asigurări de sănătate si ai Colegiului Judetean al Medicilor.

Art. 6. - Gratuitătile privind asistenta medicală si medicamentele pentru categoriile de persoane ale căror drepturi sunt prevăzute de Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea

unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la

6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, de Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război, cu modificările ulterioare, de art. 2 din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea memoriei eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, rănitilor, precum si luptătorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, republicată, cu modificările ulterioare, precum si unele dispozitive medicale

destinate corectării si recuperării deficientelor organice sau functionale ori corectării unor deficiente fizice, prevăzute la art. 3 si 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 170/1999 privind acordarea, în mod gratuit, a asistentei medicale, medicamentelor si protezelor pentru unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale se suportă din Fondul de asigurări sociale de sănătate.

Art. 7. - Persoanele care, potrivit Legii nr. 145/1997, cu modificările ulterioare, aveau

obligatia să se asigure si care nu dovedesc calitatea de asigurat si plata contributiei la termenele stabilite de lege suportă integral contributia datorată la asigurările de sănătate, inclusiv majorările de întârziere calculate începând cu data intrării în vigoare a acestei legi - măsură care va fi pusă în aplicare de casele de asigurări de sănătate.

Art. 8. - În cazul în care furnizorii de servicii medicale nu pot acorda asistentă medicală

tuturor asiguratilor trimisi de medicul de familie sau de medicul de specialitate, se întocmesc liste

de asteptare, în ordinea solicitărilor, cu exceptia urgentelor.

Art. 9. - Litigiile apărute ca urmare a nerespectării sau aplicării necorespunzătoare a

prevederilor legale privind asigurările sociale de sănătate se solutionează de Comisia Centrală de

Arbitraj constituită conform art. 85 si 87 din Legea nr. 145/1997, cu modificările ulterioare,

cu exceptia cazurilor expres prevăzute de lege.

Art. 10. - Criteriile de repartizare si de utilizare a fondului de redistribuire vor fi stabilite prin

norme elaborate de Casa Natională de Asigurări de Sănătate, cu informarea Ministerului Sănătătii

si a Colegiului Medicilor din România.

 

CAPITOLUL II

Asistenta medicală primară

           

Art. 11. - (1) Asistenta medicală primară se acordă în cabinete medicale organizate conform

Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale,

cu modificările si completările ulterioare, si în cabinete medicale care functionează în structura

unor unităti sanitare cu personalitate juridică, autorizate si/sau acreditate potrivit dispozitiilor

legale în vigoare.

(2) Casele de asigurări de sănătate încheie contracte numai cu cabinetele de asistentă

medicală primară organizate în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 12. - (1) Listele cuprinzând asiguratii înscrisi la fiecare medic de familie se depun la

casa de asigurări de sănătate de către reprezentantul legal al cabinetului medical din asistenta medicală primară, pentru verificare si avizare. Pe lista medicului de familie se pot înscrie si asiguratii pentru care s-a virat contributia pentru asigurările sociale de sănătate la alte case de asigurări de sănătate decât cea cu care are contract medicul de familie. Până la verificarea si avizarea acestei liste plata se va efectua conform listei înaintate, urmând ca în termen de 3 luni să se facă regularizarea. Persoanele care nu sunt cuprinse pe lista medicului de familie achită contravaloarea

serviciilor medicale solicitate, cu exceptia cazurilor prevăzute la alin. (3).

(2) Asistenta medicală primară se acordă numai de medicul acreditat ca medic de familie,

împreună cu personalul sanitar acreditat.

(3) În situatii de urgentă, precum si în cazul asigurării continuitătii medicul de familie acordă

asistentă medicală si altor asigurati care nu sunt înscrisi pe lista proprie. Modalitatea de asigurare

a continuitătii acordării asistentei medicale în cabinetul medical, precum si modalitatea de

plată a serviciilor medicale acordate se stabilesc prin norme.

Art. 13. - Furnizorii de servicii medicale au următoarele obligatii:

a) să acorde servicii de asistentă medicală primară asiguratilor de pe lista proprie în limitele

de calitate impuse de activitatea medicală. Serviciile medicale care se acordă de către medicul de familie si lista cuprinzând investigatiile paraclinice ce pot fi recomandate de către acesta sunt stabilite prin norme;

b) să respecte normele de raportare a bolilor si efectuarea vaccinărilor, conform prevederilor legale în vigoare;

c) să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului, în limitele de calitate impuse de activitatea medicală, si dreptul asiguratului de a-si schimba medicul de familie după expirarea a cel putin 3 luni de la data înscrierii pe lista acestuia;

d) să actualizeze lista proprie cuprinzând asiguratii înscrisi ori de câte ori apar modificări în

cuprinsul acesteia, si să comunice aceste modificări caselor de asigurări de sănătate;

e) să îsi stabilească programul de activitate conform prevederilor cuprinse în norme si să îl

aducă la cunostintă asiguratilor, casei de asigurări de sănătate si directiei de sănătate publică;

f) să solicite asiguratilor, la înscrierea pe lista proprie, documentele justificative care atestă

calitatea de asigurat.

Art. 14. - Modalitătile de plată a furnizorilor de servicii în asistenta medicală primară sunt:

a) tarif pe persoană asigurată (per capita);

b) tarif pe serviciu medical.

Art. 15. - (1) Plata prin tarif pe persoană asigurată, potrivit art. 14 lit. a), se face în raport

cu numărul de puncte calculat în functie de numărul si de structura pe grupe de vârstă a asiguratilor înscrisi pe listele proprii. Numărul de puncte în functie de structura pe grupe de vârstă se stabileste prin norme.

(2) Numărul de puncte acordat pentru fiecare persoană înscrisă corespunde asigurării de către furnizorul de servicii medicale a unui pachet de servicii medicale pe durata unui an. Pachetul de

servicii medicale si conditiile în care se acordă se stabilesc prin norme.

(3) Valoarea punctului este unică pe tară si se calculează de Casa Natională de Asigurări de

Sănătate. Ea va fi regularizată trimestrial, conform normelor. Elementele de calcul se aduc la cunostintă Colegiului Medicilor din România.

Art. 16. - (1) Plata prin tarif pe serviciu medical, potrivit art. 14 lit. b), se face pentru anumite servicii si activităti. Lista cuprinzând aceste servicii si activităti, precum si numărul de puncte

acordat pentru acestea se stabilesc prin norme.

(2) Valoarea punctului este unică pe tară si se calculează de Casa Natională de Asigurări de

Sănătate. Ea va fi regularizată trimestrial, conform normelor. Elementele de calcul se aduc

la cunostintă Colegiului Medicilor din România.

Art. 17. - Din veniturile furnizorilor de servicii medicale, realizate conform art. 15 si 16, se pot suporta:

- cheltuielile efectuate pentru investitii, dotări si alte utilităti necesare înfiintării si functionării

cabinetelor medicale organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, cu modificările si completările ulterioare;

- cheltuielile de personal pentru medicii de familie acreditati, angajati în calitate de salariati

sau de colaboratori ai furnizorilor de servicii medicale;

- alte cheltuieli prevăzute de lege.

Art. 18. - Medicii nou-veniti într-o localitate, în cabinete medicale nou-înfiintate sau în cabinetele deja existente, care stabilesc relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, beneficiază timp de maximum 3 luni, perioadă acordată pentru întocmirea listei cuprinzând asiguratii, de un venit echivalent unui salariu brut si de un buget de practică medicală, în conditiile stabilite

prin norme. Plata se efectuează în limita unei cote alocate din Fondul asigurărilor sociale de

sănătate pentru asistenta medicală primară.

Art. 19. - Pentru perioadele în care sunt absenti, medicii de familie organizează preluarea

activitătii medicale de către un alt medic de familie. Conditiile de înlocuire se stabilesc prin norme.

Art. 20. - (1) Pentru acordarea serviciilor medicale contractate si pentru functionarea

cabinetelor medicale furnizorul de servicii are dreptul la un buget de practică medicală.

(2) Din bugetul de practică medicală se suportă:

a) cheltuielile de personal pentru personalul angajat, altii decât medici, pe baza criteriilor

stabilite prin norme;

b) cheltuielile de administrare si de functionare a cabinetului medical;

c) cheltuielile cu medicamentele si materialele sanitare pentru trusa de urgentă.

(3) Modul de calcul si conditiile acordării bugetului de practică medicală se stabilesc prin

norme.

(4) În bugetul de practică medicală nu se includ veniturile realizate de medici.

Art. 21. - În contractele încheiate cu unitătile sanitare cu personalitate juridică ce au în

structura lor cabinete de asistentă medicală primară, inclusiv dispensarele medicale fără medic, se prevede în mod distinct suma aferentă acestora, cu respectarea prevederilor art. 11 alin. (2).

Art. 22. - Fondul pentru asistenta medicală primară se determină prin aplicarea unei cote

procentuale asupra cheltuielilor materiale si serviciilor cu caracter medical, aprobate în bugetul Fondului asigurărilor sociale de sănătate, care se stabileste prin norme.

 

CAPITOLUL III

Asistenta medicală de specialitate din ambulatoriul de specialitate

 

Art. 23. - Asistenta medicală de specialitate din ambulatoriu se acordă de medicii de specialitate acreditati si de alt personal acreditat, în unitătisanitare organizate conform Ordonantei

Guvernului nr. 124/1998, cu modificările si completările ulterioare, autorizate si/sau acreditate potrivit dispozitiilor legale.

Art. 24. - (1) Asiguratii au dreptul la asistentă medicală de specialitate din ambulatoriu la

indicatia medicului de familie, cu respectarea liberei alegeri de către asigurat a medicului de specialitate acreditat, fără a fi necesar un alt aviz.

(2) Asiguratii se pot prezenta direct la medicul de specialitate acreditat în toate cazurile care

constituie urgente, precum si în cazurile în care:

a) necesită tratament prespitalicesc, la recomandarea medicului de specialitate;

b) necesită tratament postcură, dacă acest lucru este mentionat în biletul de externare;

c) necesită tratament si supraveghere medicală activă la nivel de medic de specialitate, pentru afectiuni care se stabilesc prin norme.

Art. 25. - (1) Modalitatea de plată a furnizorilor de servicii din asistenta medicală ambulatorie de specialitate este tariful pe serviciu medical.

(2) Tarifele serviciilor medicale decontate de casele de asigurări de sănătate în asistenta

medicală de specialitate din ambulatoriu se stabilesc prin norme.

(3) Asiguratii care se prezintă direct la medicul de specialitate acreditat fără bilet de trimitere de la medicul de familie, cu exceptia cazurilor prevăzute la art. 24 alin. (2), suportă integral

tarifele serviciilor medicale acordate.

Art. 26. - Medicul de specialitate din ambulatoriu are obligatia să informeze medicul

de familie prin scrisoare medicală expediată direct sau prin intermediul pacientului despre

diagnosticul si tratamentele recomandate.

Art. 27. - Medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate au obligatia să îsi

stabilească programul de activitate, cu respectarea conditiilor stabilite prin norme, si să

îl aducă la cunostintă asiguratilor si casei de asigurări de sănătate prin reprezentantul legal.

Art. 28. - Lista cuprinzând serviciile medicale de specialitate si alte activităti prestate de medicul de specialitate acreditat din ambulatoriu se stabileste prin norme.

Art. 29. - (1) Serviciile medicale din asistenta medicală ambulatorie de specialitate se acordă asiguratilor în baza contractului de furnizare de servicii medicale, care se încheie între unitătile

sanitare de asistentă medicală de specialitate si casele de asigurări de sănătate, indiferent dacă

unitatea sanitară are contract de furnizare de servicii medicale cu o altă casă de asigurări de

sănătate decât cea la care s-a virat contributia la Fondul de asigurări sociale de sănătate pentru

asiguratii care beneficiază de aceste servicii medicale.

 (2) Spitalele care au în structura lor unităti sanitare de asistentă medicală ambulatorie de

specialitate încheie contracte separate cu casele de asigurări de sănătate pentru acest tip de

activitate, în care se prevede în mod distinct suma aferentă acestor activităti.

(3) Fondul pentru asistenta medicală ambulatorie de specialitate se determină prin aplicarea unei cote asupra cheltuielilor materiale si prestărilor de servicii cu caracter medical aprobate în

bugetul Fondului asigurărilor sociale de sănătate, care se stabileste prin norme.

(4) Casele de asigurări de sănătate încheie contracte cu furnizorii de servicii medicale din

ambulatoriul de specialitate, luând în calcul tarifele pe serviciu medical stabilite prin norme.

Până la data de 10 a fiecărei luni casele de asigurări de sănătate avansează furnizorilor

pentru serviciile medicale prevăzute la alin. (1) sumele aferente lunii precedente, urmând ca la

finele trimestrului, dar nu mai târziu de data de 25 a lunii următoare, să facă regularizarea

sumelor cuvenite, în functie de serviciile efectiv prestate, tarifele pe serviciu si sumele alocate în

cursul trimestrului respectiv.

(5) Casele de asigurări de sănătate vor deconta medicilor din ambulatoriul de specialitate si

prestatiile medicale din altă specialitate, executate de acestia si care se află în competenta lor, conform curiculei de specialitate.

 

CAPITOLUL IV

Servicii medicale spitalicesti

 

Art. 30. - Asistenta medicală spitalicească se realizează în cadrul unitătilor sanitare cu paturi

pentru asistenta medicală spitalicească autorizate si/sau acreditate potrivit legii, dacă tratamentul

ambulatoriu sau la domiciliu nu este eficace sau dacă spitalizarea se impune potrivit diagnosticului. Durata optimă de spitalizare se stabileste prin norme.

Art. 31. - (1) Serviciile medicale spitalicesti sunt:

a) de profil medical;

b) de profil chirurgical;

c) alte servicii, inclusiv servicii speciale.

(2) Lista cuprinzând aceste servicii se stabileste prin norme.

Art. 32. - (1) Serviciile medicale spitalicesti au ca scop rezolvarea cazurilor internate într-o

anumită perioadă de spitalizare, optimă pentru afectiunea tratată.

(2) Continuarea tratamentului spitalicesc se poate face cu măsuri de îngrijire sau de

recuperare, acordate de medic în unităti ambulatorii de specialitate, prin sectii cu spitalizare de zi si/sau la domiciliu, în conditii stabilite prin norme.

Art. 33. - (1) Serviciile medicale spitalicesti se acordă prin spitalizare integrală sau partială în

spitale generale ori de specialitate, care pot avea în structura lor sectii distincte pentru afectiuni

acute sau cronice, si cuprind:

a) consultatii;

b) investigatii;

c) stabilirea diagnosticului;

d) tratament medical, chirurgical si/sau fizical recuperator;

e) îngrijire, medicamente si materiale sanitare, cazare si masă.

(2) Definirea spitalizării de diverse tipuri se stabileste prin norme.

Art. 34. - Serviciile medicale spitalicesti se acordă asiguratilor pe baza recomandării

medicului de familie acreditat sau a medicului de specialitate acreditat, precum si în cazuri de

urgente medico-chirurgicale, fără a fi necesar alt aviz.

Art. 35. - (1) Asistenta medicală spitalicească se acordă în baza contractului de furnizare de

servicii medicale, încheiat între unitatea sanitară cu paturi pentru asistentă spitalicească si casa de

asigurări de sănătate.

(2) Fondul pentru asistenta medicală spitalicească se determină prin aplicarea unei

cote asupra cheltuielilor materiale si prestărilor de servicii cu caracter medical aprobate în

bugetul Fondului asigurărilor sociale de sănătate, care se stabileste prin norme.

(3) Plata de către casele de asigurări de sănătate a serviciilor medicale spitalicesti furnizate se face prin buget global constituit în urma negocierii unor indicatori specifici, stabiliti prin norme.

(4) Sumele aferente serviciilor medicale contractate cu furnizorii din asistenta medicală

spitalicească au în vedere toate cheltuielile spitalului, care, potrivit legii, sunt suportate din

Fondul asigurărilor sociale de sănătate. Din aceste sume spitalul va suporta si:

a) cheltuielile făcute cu investigatiile paraclinice pentru bolnavii internati, efectuate în ambulatoriul de specialitate al spitalului respectiv sau la alti furnizori de servicii medicale din ambulatoriu, care au încheiat contracte cu casele de asigurări de sănătate;

b) cheltuielile aferente dispensarelor medicale care, din lipsa unui medic, nu s-au putut constitui în cabinete medicale organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, cu

modificările si completările ulterioare, si care rămân în structura unitătilor sanitare cu paturi la

care sunt arondate, în conditiile stabilite prin norme.

(5) Sumele anuale aferente serviciilor medicale contractate în urma negocierii cu furnizorii din

asistenta medicală spitalicească se repartizează trimestrial de casele de asigurări de sănătate pe

baza indicatorilor stabiliti în contractele de prestări de servicii medicale spitalicesti.

Art. 36. - (1) Spitalele care au în structura lor cabinete medicale de asistentă medicală primară si de ambulatoriu de specialitate încheie contracte distincte cu casele de asigurări de

sănătate pentru fiecare tip de asistentă medicală.

(2) Pentru asistenta medicală primară si stomatologică contractele sunt valabile numai

până la data de 30 iunie 2000, dată după care asistenta medicală primară si stomatologică se

finantează numai în cabinetele organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 37. - Lista cuprinzând serviciile medicale de înaltă performantă, care se acoperă integral de casele de asigurări de sănătate din bugetul global al spitalelor, este stabilită prin norme.

Art. 38. - Însotitorii copiilor bolnavi în vârstă de până la 3 ani, precum si însotitorii copiilor cu handicap beneficiază de plata serviciilor hoteliere (cazare si masă) din partea casei de asigurări de sănătate, în conditiile stabilite prin norme.

Art. 39. - (1) Asiguratii suportă contravaloarea:

a) serviciilor hoteliere care au grad înalt de confort. Contributia personală se stabileste de

conducerea fiecărui spital;

b) unor servicii medicale de înaltă performantă, stabilite prin norme;

c) serviciilor medicale efectuate la cererea pacientului.

(2) Contravaloarea serviciilor medicale prevăzute la lit. b) si c) are la bază tarifele

stabilite de unitatea furnizoare de servicii medicale.

Art. 40. - (1) Pentru persoanele care aveau obligatia să se asigure si nu dovedesc calitatea

de asigurat, inclusiv plata la zi a contributiei de asigurări sociale de sănătate, spitalele acordă

asistentă medicală de urgentă (în baza contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate) si anuntă casele de asigurări de sănătate cu care au încheiat contract de furnizare de servicii medicale.

(2) Spitalele sunt obligate să acorde asistentă medicală persoanelor asigurate si în cazul în care pentru acestea s-a virat contributia la o altă casă de asigurări de sănătate decât cea cu care

spitalele au încheiat contracte de furnizare de servicii medicale.

 

CAPITOLUL V

Asistenta medicală ambulatorie stomatologică

 

Art. 41. - (1) Serviciile medicale stomatologice se acordă de medicii stomatologi, precum si de către dentistii, acreditati conform legii, în unitătile medicale de stomatologie autorizate si/sau

acreditate potrivit legii pentru acest tip de activitate medicală.

(2) După data de 30 iunie 2000 casele de asigurări de sănătate încheie contracte pentru

furnizarea de servicii medicale stomatologice numai cu cabinetele medicale organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, cu modificările si completările ulterioare, si conform Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare.

(3) Unitătile ambulatorii de stomatologie în care se desfăsoară si activitate de învătământ sunt finantate din bugetul Ministerului Educatiei Nationale pentru activitatea didactică si din

Fondul asigurărilor sociale de sănătate pentru serviciile prevăzute în norme.

Art. 42. - Serviciile medicale stomatologice cuprind servicii stomatologice preventive,

corective, curative, lucrări protetice si urgente stomatologice. Urgentele stomatologice în afara

programului de lucru se asigură de medicii stomatologi printr-un sistem organizat de

Colegiul judetean al medicilor, cu avizul caselor de asigurări de sănătate.

Art. 43. - Serviciile medicale stomatologice preventive se suportă de casele de asigurări de

sănătate în conditiile prevăzute la art. 17 din Legea nr. 145/1997, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 44. - Medicii stomatologi, precum si dentistii au obligatia să îsi stabilească programul

de activitate si să îl aducă la cunostintă asiguratilor si casei de asigurări de sănătate, prin reprezentantul legal.

Art. 45. - Lista cuprinzând serviciile medicale stomatologice preventive si tratamentele

stomatologice decontate de casele de asigurări de sănătate, precum si tarifele aferente acestora

se stabilesc prin norme.

Art. 46 - (1) Tratamentele stomatologice prevăzute la art. 23 din Legea nr. 145/1997, cu

modificările si completările ulterioare, se suportă de casele de asigurări de sănătate, astfel:

a) integral pentru copiii până la 16 ani, în conditiile prevăzute în norme;

b) 40% pentru asiguratii care nu respectă indicatiile preventive;

c) 60% în cazul asiguratilor care se prezintă la controalele profilactice impuse de serviciul

stomatologic.

(2) Modalitătile de plată în asistenta medicală ambulatorie stomatologică se stabilesc prin

norme.

Art. 47. - (1) Contractarea serviciilor medicale stomatologice se realizează între casele de

asigurări de sănătate si unitătile sanitare stomatologice prin reprezentantii legali ai acestora, indiferent dacă unitatea sanitară de stomatologie are contract de furnizare de servicii medicale cu altă casă de asigurări de sănătate decât cea la care s-a virat contributia asiguratului.

(2) Fondul pentru asistenta medicală stomatologică se determină prin aplicarea unei

cote asupra cheltuielilor materiale si prestărilor de servicii cu caracter medical aprobate în

bugetul Fondului asigurărilor sociale de sănătate, care se stabileste prin norme.

(3) Casele de asigurări de sănătate încheie contracte cu furnizorii de servicii medicale din

asistenta medicală ambulatorie stomatologică, luând în calcul tarifele pe serviciu stabilite prin

norme. Până la data de 10 a fiecărei luni casele de asigurări de sănătate avansează furnizorilor

de servicii medicale, pentru serviciile medicale prevăzute la art. 45, sumele aferente lunii precedente, urmând ca la finele trimestrului, dar nu mai târziu de data de 25 a lunii următoare, să facă regularizarea sumelor cuvenite, în functie de serviciile efectiv prestate, tarifele pe serviciu si

sumele alocate în cursul trimestrului respectiv.

Art. 48. - În tarifele pentru tratamentele protetice sunt incluse si cheltuielile aferente

activitătilor de tehnică dentară. Plata acestora se face prin reprezentantul legal către laboratorul

de tehnică dentară autorizat conform legii.

CAPITOLUL VI

Servicii medicale de urgentă prespitalicesti

 

Art. 49. - Asistenta medicală de urgentă se acordă în toate cazurile de îmbolnăviri care, prin

dezechilibrul functiilor vitale, pun în pericol viata bolnavului.

Art. 50. - (1) Asistenta medicală de urgentă se asigură în regim de continuitate prin serviciile de ambulantă, în următoarele situatii:

a) la locul accidentului sau al îmbolnăvirii;

b) în timpul transportului până la unitătile sanitare.

(2) Lista cuprinzând serviciile medicale de urgentă si alte tipuri de transporturi medicale se

stabileste prin norme.

Art. 51. - (1) Plata serviciilor medicale de urgentă se asigură pe baza contractelor de

furnizare de servicii medicale, care se încheie între serviciile de ambulantă si casele de asigurări

de sănătate.

(2) Fondul pentru plata serviciilor medicale de urgentă se determină prin aplicarea unei cote

procentuale asupra cheltuielilor materiale si prestărilor de servicii cu caracter medical aprobate în bugetul Fondului asigurărilor sociale de sănătate, care se stabileste prin norme.

(3) Pentru solicitările abuzive (solicitări repetate si neconfirmate prin diagnostic ca urgentă

medicală) serviciile de ambulantă fac raportări lunare la casele de asigurări de sănătate, acestea

luând măsurile ce se impun.

(4) Sumele aferente serviciilor medicale contractate cu serviciul de ambulantă au în

vedere toate cheltuielile aferente serviciilor contractate, care, potrivit legii, sunt suportate din

Fondul asigurărilor sociale de sănătate.

(5) Sumele anuale aferente serviciilor medicale contractate în urma negocierii cu serviciile de

ambulantă se repartizează trimestrial de casele de asigurări de sănătate pe baza indicatorilor stabiliti prin norme.

 

CAPITOLUL VII

Servicii medicale de reabilitare a sănătătii

 

Art. 52. - (1) Prin servicii medicale de reabilitare a sănătătii se întelege serviciile

medicale de recuperare a sănătătii, medicină fizică si balneoclimatologie.

(2) Asiguratii, altii decât cei care beneficiază de bilete de tratament balnear suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat [cu exceptia persoanelor si în conditiile prevăzute la art. 2 lit.

b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 170/1999 privind acordarea, în mod gratuit, a

asistentei medicale, medicamentelor si protezelor pentru unele categorii de persoane prevăzute în

legi speciale], au dreptul la servicii medicale de reabilitare a sănătătii - recuperare, medicină

fizică si/sau asistentă balneoclimatică - în unităti medicale de specialitate, respectiv spitale de

recuperare, sectii de recuperare din spitale, sanatorii balneare cu sectii de recuperare pentru

adulti si copii, preventorii, ambulatorii si cabinete medicale de specialitate, organizate în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, cu modificările si completările ulterioare privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale autorizate si/sau acreditate.

(3) Trimiterile în statiunile balneoclimatice pentru asistentă medicală de specialitate se fac de către medicii de specialitate sau medicii de familie pentru perioade si potrivit unui ritm stabilite de

medicii de specialitate de profil cu avizul acestora, în baza prevederilor stabilite prin norme. Lista cuprinzând serviciile medicale de reabilitare si de recuperare, inclusiv unele servicii medicale complementare si modalitatea de decontare a acestora, se stabileste prin norme.

Art. 53. - (1) Fondul pentru asistenta medicală de recuperare a sănătătii, medicină fizică si

balneoclimatologie din statiunile balneoclimatice pentru cabinetele medicale de specialitate, sanatorii si preventorii se determină prin aplicarea unei cote asupra cheltuielilor materiale si prestărilor de servicii cu caracter medical, aprobate prin bugetul Fondului asigurărilor sociale de sănătate, care se stabileste prin norme.

(2) Sumele anuale aferente serviciilor medicale contractate în urma negocierii cu unitătile

prevăzute la art. 52 alin. (2) se repartizează de casele de asigurări de sănătate pe baza criteriilor

stabilite prin norme, tinându-se seama si de caracterul specific sezonier al activitătii medico-balneare.

Art. 54. - (1) Pentru serviciile medicale de recuperare a sănătătii si medicină fizică furnizate

în unităti sanitare de tip ambulatoriu casele de asigurări de sănătate încheie contracte cu furnizorii de servicii medicale din ambulatoriul de specialitate, pe baza prevederilor cap. III.

Decontarea acestor servicii medicale se face din fondul aferent asistentei medicale ambulatorii de specialitate.

(2) Pentru serviciile medicale de recuperare a sănătătii si medicină fizică, furnizate în sectii de

recuperare si reabilitare din spitale, precum si în spitalele speciale de recuperare-reabilitare

sumele contractate cu furnizorii din asistenta medicală de reabilitare a sănătătii au în vedere

prevederile cap. IV. Decontarea acestor servicii medicale se face din fondul aferent asistentei

medicale spitalicesti.

Art. 55. - Contributia personală în asistenta medicală de recuperare-reabilitare se stabileste

prin norme.

 

CAPITOLUL VIII

Asistenta cu medicamente în tratamentul ambulatoriu

 

Art. 56. - Asiguratii au dreptul la med  icamente cu sau fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu, pe bază de prescriptie medicală eliberată de medicii care au încheiat contract de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate.

Art. 57. - Serviciile farmaceutice se asigură de farmaciile autorizate de Ministerul Sănătătii, cu avizul prealabil al Colegiului Farmacistilor din România, si acreditate potrivit legii, care au

încheiat contracte cu casele de asigurări de sănătate, indiferent dacă farmacia are contract

cu altă casă de asigurări de sănătate decât cea la care îsi virează contributia asiguratul.

Art. 58. - (1) Decontarea medicamentelor prescrise în tratamentul ambulatoriu cu sau fără

contributie personală se face în baza contractului de furnizare de servicii farmaceutice, încheiat

între casele de asigurări de sănătate si farmacii.

(2) Fondul pentru asistenta cu medicamente în tratamentul ambulatoriu se determină prin

aplicarea unei cote asupra cheltuielilor materiale si prestărilor de servicii cu caracter medical,

aprobate în bugetul Fondului asigurărilor sociale de sănătate, care se stabileste prin norme.

Art. 59. - (1) Lista cuprinzând denumirile comune internationale (DCI) ale medicamentelor

din Nomenclatorul de medicamente si produse biologice de uz uman, de care beneficiază asiguratii pe bază de prescriptie medicală în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contributie personală, se elaborează de Ministerul Sănătătii si de Casa Natională de Asigurări de Sănătate, cu avizul Colegiului Medicilor din România si al Colegiului Farmacistilor din România.

(2) Preturile de referintă ale medicamentelor cu contributie personală, de care beneficiază

asiguratii pe bază de prescriptie medicală, se stabilesc de Casa Natională de Asigurări de

Sănătate, cu consultarea Colegiului Farmacistilor din România si a Colegiului Medicilor din

România.

(3) La 3 luni după publicarea listei cuprinzând denumirile comune internationale ale

medicamentelor din Nomenclatorul de medicamente si produse biologice de uz uman, de care beneficiază asiguratii pe bază de prescriptie medicală, cu sau fără contributie personală, în cazul în care aceasta nu poate fi sustinută financiar sau nu corespunde nevoilor de asistentă medicală, Ministerul Sănătătii, Casa Natională de Asigurări de Sănătate, Colegiul Medicilor din România si Colegiul Farmacistilor din România analizează situatia si adoptă măsurile care se impun pentru a asigura functionarea în continuare a sistemului de compensare a medicamentelor.

Art. 60. - Decontarea medicamentelor prescrise în tratamentul ambulatoriu se face pe baza

preturilor de referintă în vigoare la data achizitionării medicamentului de către farmacie.

Art. 61. - Modul de prescriere, eliberare si decontare a medicamentelor cu sau fără

contributie personală, de uz uman, se stabileste prin norme.

 

CAPITOLUL IX

Dispozitive medicale destinate corectării si recuperării deficientelor organice sau functionale ori corectării unor deficiente fizice

 

Art. 62. - (1) Asiguratii au dreptul la dispozitive medicale autorizate de Ministerul Sănătătii,

constând în: materiale sanitare, proteze, orteze, dispozitive de mers si autoservire, destinate

corectării si recuperării deficientelor organice sau functionale ori corectării unor deficiente

fizice, pe baza prescriptiei medicale, cu sau fără contributie personală.

(2) Lista cuprinzând dispozitivele medicale se elaborează anual de Casa Natională de

Asigurări de Sănătate si de Colegiul Medicilor din România, ca parte integrantă a normelor.

(3) Modul de prescriere, procurare, eliberare si decontare, precum si obligatiile furnizorilor si ale beneficiarilor de dispozitive medicale se stabilesc prin norme.

(4) Dispozitivele medicale destinate corectării si recuperării deficientelor organice sau functionale ori corectării unor deficiente fizice pot fi furnizate numai de persoane fizice sau juridice acreditate de casele de asigurări de sănătate. Persoanele fizice sau juridice acreditate se numesc furnizori acreditati. Lista cuprinzând furnizorii acreditati se stabileste de Casa Natională de Asigurări de Sănătate, prin ordin al presedintelui acesteia.

(5) Fondul pentru rambursarea cheltuielilor cu dispozitivele medicale se determină prin

aplicarea unei cote asupra cheltuielilor materiale si prestărilor de servicii cu caracter medical

aprobate în bugetul Fondului asigurărilor sociale de sănătate, care se stabileste prin norme.

 

CAPITOLUL X

Îngrijiri medicale la domiciliu

 

Art. 63. - Asiguratii au dreptul la asistentă medicală la domiciliu, dacă este necesară si

indicată de medic. Îngrijirile medicale la domiciliu se acordă de medicul de familie pe lista

căruia figurează asiguratul, în limitele competentei acestuia, sau de medicul de specialitate, după caz, precum si de alt personal sanitar acreditat, numai la recomandare si sub control medical. Conditiile de acordare a asistentei medicale la domiciliu se stabilesc prin norme.

 

CAPITOLUL XI

Servicii speciale

 

Art. 64. - Casele de asigurări de sănătate pot contracta cu serviciile de ambulantă servicii de

transport, dacă acestea sunt necesare pentru realizarea unui serviciu medical pentru asigurat,

în cazul urgentelor medicale si al cazurilor stabilite prin norme, inclusiv cu Statia Centrală

de Salvare pentru prestatiile acordate bolnavilor internati în unităti sanitare din Bucuresti.

 

CAPITOLUL XII

Servicii de asistentă medicală preventivă si de promovare a sănătătii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor

 

Art. 65. - (1) Lista cuprinzând serviciile medicale pentru prevenirea si depistarea precoce a bolilor care ar putea afecta dezvoltarea fizică sau mentală a copiilor, care sunt suportate de casele de asigurări de sănătate, se stabileste prin norme.

(2) Asiguratii în vârstă de peste 30 de ani au dreptul la un control în fiecare an pentru

prevenirea bolilor cu consecinte majore în morbiditate si mortalitate, conform unor

standarde de control periodic stabilite prin norme:

- neoplazii;

- boli cardiovasculare;

- diabet zaharat;

- TBC;

- hepatopatii cronice;

- alte afectiuni cuprinse în Ordinul ministrului sănătătii nr. 201/1997.

Art. 66. - (1) Casele de asigurări de sănătate pot finanta programe de sănătate în conditiile art. 16 alin. (3) si ale art. 34 din Legea nr. 145/1997, cu modificările si completările

ulterioare, în acestea nefiind incluse programele de sănătate ale Ministerului Sănătătii, care se

finantează conform art. 12 lit. b) din Legea nr. 100/1998 privind asistenta de sănătate publică.

Fondul aferent acestor programe se determină prin aplicarea unei cote asupra cheltuielilor

materiale si prestărilor de servicii cu caracter medical aprobate în bugetul Fondului asigurărilor

sociale de sănătate, care se stabileste prin norme.

(2) Casele de asigurări de sănătate colaborează cu directiile de sănătate publică si cu Ministerul Sănătătii pentru realizarea serviciilor preventive care se finantează de la bugetul de stat.

(3) Din Fondul asigurărilor sociale de sănătate, prin bugetul global al unitătii respective, stabilit pe baza metodologiei prevăzute în normele metodologice de aplicare a contractului-cadru,

aferente cap. IV, se asigură numai indemnizatia clinică din activitatea de învătământ si numai

plata personalului din activitatea de cercetare din spitalele cu sectii clinice. Pentru activitatea de

învătământ si cercetare din cadrul spitalelor cu sectii clinice se alocă de la bugetul de stat, potrivit art. 92 din Legea nr. 145/1997, cu modificările si completările ulterioare, prin bugetul Ministerului Sănătătii, de la titlul "Transferuri" alineatul "Transferuri pentru actiuni de sănătate" sume pentru acoperirea unor cheltuieli materiale stabilite prin ordin al ministrului sănătătii.

 

CAPITOLUL XIII

Informarea corespunzătoare a asiguratilor

 

Art. 67. - În scopul prevenirii îmbolnăvirilor si al păstrării sănătătii asiguratii sunt informati

permanent despre mijloacele de păstrare a sănătătii, de reducere si de evitare a cauzelor de

îmbolnăvire.

Art. 68. - Casa Natională de Asigurări de Sănătate, împreună cu Colegiul Medicilor din

România si cu Colegiul Farmacistilor din România, este obligată să folosească orice mijloc de mediatizare pentru reprezentarea, informarea si sustinerea intereselor asiguratilor.

Art. 69. - În vederea informării asiguratilor Casa Natională de Asigurări de Sănătate, împreună cu Colegiul Medicilor din România, va edita un extras de informare generală a asiguratilor, în care sunt specificate serviciile medicale, farmaceutice si dispozitive medicale care se asigură, nivelul contributiei încasate la Fondul asigurărilor sociale de sănătate si modul de plată.

 

CAPITOLUL XIV

Dispozitii finale

 

Art. 70. - Normele metodologice de aplicare a prezentului contract-cadru vor fi publicate în

Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 15 zile de la data publicării prezentei hotărâri.

Art. 71. - (1) Sumele datorate pentru plata serviciilor medicale, farmaceutice si dispozitive

medicale, furnizate în conditiile prevăzute de contractul-cadru, se recuperează de la casa de

asigurări de sănătate la care asiguratul îsi virează contributia.

(2) Metodologia de decontare între casele de asigurări, pentru fiecare segment al asistentei

medicale, se stabileste prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si se

publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.