MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A I

Anul XII - Nr. 237     LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE     Marti, 30 mai 2000

 

SUMAR

 

DECRETE

 

            204. - Decret privind numirea în functie a unui judecător financiar

 

            205. - Decret privind revocarea din functie a unui procuror financiar

 

            206. - Decret privind numirea în functie a unor procurori financiari

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            420. - Hotărâre pentru aprobarea Conventiei dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Arabe Siriene privind cooperarea în domeniul sanitar veterinar, semnată la Damasc la 29 august 1999

 

            Conventie între Guvernul României si Guvernul Republicii Arabe Siriene privind cooperarea în domeniul sanitar veterinar

 

            422.- Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei din România si Ministerul Agriculturii si Reformei Agrare din Republica Arabă Siriană privind cooperarea în domeniul agriculturii, semnat la Damasc la 29 august 1999

           

            Acord  între Ministerul Agriculturii si Alimentatiei din România si Ministerul Agriculturii si Reformei Agrare din Republica Arabă Siriană privind cooperarea în domeniul agriculturii

 

            424. - Hotărâre pentru aprobarea unui amendament, convenit la Bucuresti la 14 martie 2000 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare cu privire la reforma învătământului preuniversitar, semnat la Washington la 23 mai 1994

 

            431. - Hotărâre privind alocarea unor fonduri din bugetul de stat pe anul 2000 pentru efectuarea lucrărilor de reabilitare a retelei de alimentare cu apă a orasului Sinaia, judetul Prahova

 

            438. - Hotărâre privind majorarea Fondului de interventie la dispozitia Guvernului pe anul 2000

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            410. - Ordin privind revocarea Ordinului ministrului de stat, ministrul sănătătii, nr. 94/2000 pentru aprobarea Listei cuprinzând dispozitivele medicale - proteze, accesorii ale acestora si produse ortopedice - scutite de taxa pe valoarea adăugată

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMANIEI

 

DECRET

privind numirea în functie a unui judecător financiar

 

În temeiul art. 94 lit. c) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 106 alin. (1) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicată,

având în vedere propunerea plenului Curtii de Conturi,

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

Articol unic. - Doamna Dumitru Ecaterina se numeste în functia de judecător financiar la

Colegiul jurisdictional Teleorman.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

 

Bucuresti, 23 mai 2000.

Nr. 204.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind revocarea din functie a unui procuror

financiar

 

În temeiul art. 94 lit. c) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 110 alin. (4) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicată,

având în vedere propunerea plenului Curtii de Conturi,

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

Articol unic. - Domnul Popa Mihail se revocă din functia de procuror financiar pe lângă

Camera de Conturi a Judetului Prahova.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

 

Bucuresti, 23 mai 2000.

Nr. 205.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind numirea în functie a unor procurori

financiari

           

În temeiul art. 94 lit. c) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 110 alin. (1) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicată,

având în vedere propunerile plenului Curtii de Conturi,

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

Articol unic. - Se numesc în functia de procuror financiar următorii:

- Argesanu Sonia - Camera de Conturi a Judetului Giurgiu

- Dută Andrinela - Camera de Conturi a Judetului Hunedoara

- Nistoroiu Tiberiu - Camera de Conturi a Judetului Brasov

- Lică Dumitru - Curtea de Conturi.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

EMIL CONSTANTINESCU

 

Bucuresti, 23 mai 2000.

Nr. 206.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Conventiei dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Arabe Siriene privind cooperarea în domeniul sanitar veterinar,

semnată la Damasc la 29 august 1999

 

În temeiul art. 107 din Constitutia României si al art. 5 alin. 1 din Legea nr. 4/1991 privind

încheierea si ratificarea tratatelor,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă Conventia dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Arabe Siriene privind cooperarea în domeniul sanitar veterinar, semnată la Damasc la 29 august 1999.

Art. 2. - Cheltuielile ocazionate de aducerea la îndeplinire a prevederilor conventiei se vor

efectua în conformitate cu reglementările legale în vigoare, în limita prevederilor bugetului aprobat

al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si alimentatiei,

Ioan Avram Muresan

p. Ministru de stat,

ministrul afacerilor externe,

Eugen Dijmărescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 19 mai 2000.

Nr. 420.

 

Conventie

între Guvernul României si Guvernul Republicii Arabe Siriene privind cooperarea în domeniul sanitar veterinar

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Arabe Siriene, denumite în continuare părti contractante,

hotărând extinderea si dezvoltarea cooperării reciproce în domeniul sanitar veterinar,

pentru asigurarea unei protectii corespunzătoare împotriva bolilor la animale si împotriva celor

cauzate de produsele de origine animală aflate într-o stare necorespunzătoare de sănătate,

conduse de hotărârea de a dezvolta în continuare relatiile dintre cele două tări,

pentru a facilita comertul reciproc cu animale, material seminal, embrioni, ouă pentru

reproductie, produse de origine animală, medicamente si alte produse de uz veterinar,

furaje si alte produse si materii care pot influenta starea de sănătate a animalelor,

au decis să încheie prezenta conventie.

 

ARTICOLUL 1

 

Părtile contractante vor coopera în vederea protectiei teritoriilor statelor lor împotriva

introducerii si transmiterii de boli ale animalelor prin activitatea de import, export si tranzit de

animale, material seminal, embrioni, ouă pentru reproductie, produse de origine animală, medicamente si alte produse de uz veterinar, furaje si alte produse si materii care pot influenta

starea de sănătate a animalelor.

 

ARTICOLUL 2

 

Autoritătile sanitare veterinare ale părtilor contractante, competente în domeniul aplicării

conventiei, sunt:

1. Agentia Natională Sanitară Veterinară din cadrul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei din România;

2. Departamentul pentru Sănătatea Animalelor din cadrul Ministerului Agriculturii si Reformei Agrare din Republica Arabă Siriană.

 

ARTICOLUL 3

 

Autoritătile sanitare veterinare competente ale părtilor contractante vor conveni activitătile

reciproce în scopul simplificării executării procedurilor sanitare veterinare pentru importul, exportul si tranzitul cu animale, material seminal, embrioni, ouă pentru reproductie, produse de

origine animală, medicamente si alte produse de uz veterinar, furaje si alte produse si materii care

constituie obiectul controlului sanitar veterinar de frontieră. Se vor conveni activităti reciproce,

luându-se în considerare reglementările din legislatia română si siriană.

 

ARTICOLUL 4

 

1. Autoritătile sanitare veterinare competente ale părtilor contractante îsi vor furniza imediat

informatii privind:

a) aparitia pe teritoriul statelor lor a bolilor specificate în lista A a Oficiului International de

Epizootii, inclusiv denumirea speciilor, numărul animalelor afectate si zona de extindere a bolii,

baza de diagnostic si activitătile întreprinse pentru prevenirea si combaterea bolilor;

b) bolile transmisibile ale animalelor, înscrise în listele A si B ale Oficiului International de

Epizootii, prin schimb lunar de buletine informative;

c) conditiile sanitare veterinare si modelele de certificate sanitare veterinare pentru importul,

exportul si licentele de tranzit cu animale, material seminal, embrioni, ouă pentru reproductie, produse de origine animală, medicamente si alte produse de uz veterinar, furaje si alte produse si materii care pot influenta starea de sănătate a animalelor.

2. Autoritătile sanitare veterinare competente ale părtilor contractante se vor informa reciproc, imediat, despre actiunile de prevenire întreprinse în cazul în care bolile specificate în lista A a Oficiului International de Epizootii apar peteritoriul tărilor limitrofe.

 

ARTICOLUL 5

 

1. Părtile contractante vor sprijini cooperarea dintre autoritătile sanitare veterinare competente si institutiile române si siriene care utilizează rezultatele cercetării stiintifice si tehnologice în domeniul sanitar veterinar, prin:

a) schimb de experientă si informatii în domeniul medicinii veterinare;

b) cooperare între autoritătile sanitare veterinare competente si institutiile veterinare;

c) schimb de informatii si vizite de lucru efectuate de specialisti si personal stiintific;

d) schimb de reviste de specialitate si de alte publicatii sanitare veterinare;

e) schimb de informatii privind activitatea sanitară veterinară, prevederi si reglementări

legale publicate în acest domeniu;

f) schimb de informatii, reglementări si de specialisti în domeniul producerii, testării,

înregistrării, autorizării si comercializării produselor de uz veterinar.

2. Părtile contractante vor permite autoritătilor sanitare veterinare competente să efectueze

controale reciproce în întreprinderile si în unitătile care exportă animale, material seminal, embrioni,

ouă pentru reproductie, produse de origine animală, medicamente si alte produse de uz veterinar, furaje si alte produse care pot influenta starea de sănătate a animalelor.

 

ARTICOLUL 6

 

Cheltuielile ocazionate de aplicarea prevederilor prezentei conventii vor fi suportate de fiecare parte contractantă, cu respectarea legislatiei sale interne.

 

ARTICOLUL 7

 

1. Reprezentantii autoritătilor sanitare veterinare competente ale părtilor contractante se vor întâlni ori de câte ori este necesar într-un loc si într-o perioadă convenite reciproc.

2. Orice diferend privind interpretarea sau aplicarea prezentei conventii va fi rezolvat prin

negocieri directe între părtile contractante.

3. În cazul în care nu se ajunge la o întelegere în timpul negocierilor mentionate la alin. 2,

diferendele dintre părtile contractante legate de punerea în aplicare a prezentei conventii vor fi

examinate de către o comisie mixtă. Comisia mixtă va fi compusă din câte 2 medici veterinari

si un jurist din partea fiecărei părti contractante.

Comisia mixtă se va întruni la cererea uneia dintre părtile contractante în termen de 30 de zile de la data solicitării unei asemenea reuniuni, peteritoriul său. Reuniunea va fi prezidată alternativ

de câte un membru al fiecărei delegatii.

 

ARTICOLUL 8

 

Prezenta conventie nu afectează drepturile si obligatiile părtilor contractante care rezultă din

alte conventii internationale încheiate de părtile contractante în domeniul sanitar veterinar.

 

ARTICOLUL 9

 

Prezenta conventie va intra în vigoare la 60 de zile de la data celei de-a doua notificări prin care părtile contractante se vor informa reciproc despre îndeplinirea procedurilor cerute de

legislatiile lor nationale în acest caz.

 

ARTICOLUL 10

 

Prezenta conventie se încheie pentru o perioadă de 5 ani si se va prelungi în mod automat pentru următorii 5 ani, în cazul în care nici una dintre părtile contractante nu va fi notificat celeilalte

părti contractante, cu cel putin 6 luni înainte de expirarea perioadei de valabilitate, intentia sa de

a o denunta.

 

ARTICOLUL 11

 

La data intrării în vigoare a prezentei conventii îsi încetează valabilitatea Conventia sanitară

veterinară dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Arabe Siriene,

semnată la Bucuresti la 28 iunie 1976.

Semnată la Damasc la 29 august 1999, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, arabă si engleză, toate textele fiind egal autentice.

În caz de divergente de interpretare va prevala versiunea în limba engleză.

 

Pentru Guvernul României,

Stefan Pete,

secretar de stat la Ministerul Agriculturii si

Alimentatiei

Pentru Guvernul Republicii Arabe Siriene,

Arfan Alloush,

ministru adjunct la Ministerul Agriculturii si

Reformei Agrare

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului dintre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei din România si

Ministerul Agriculturii si Reformei Agrare din Republica Arabă Siriană privind cooperarea în domeniul agriculturii, semnat la Damasc la 29

august 1999

 

În temeiul art. 107 din Constitutia României si al art. 5 alin. 1 din Legea nr. 4/1991 privind

încheierea si ratificarea tratatelor,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă Acordul dintre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei din România si

Ministerul Agriculturii si Reformei Agrare din Republica Arabă Siriană privind cooperarea în

domeniul agriculturii, semnat la Damasc la 29 august 1999.

Art. 2. - Cheltuielile ocazionate de aducerea la îndeplinire a prevederilor acordului se vor efectua în conformitate cu reglementările legale în vigoare, în limita prevederilor bugetului aprobat al

Ministerului Agriculturii si Alimentatiei.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISăRESCU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si alimentatiei,

Ioan Avram Muresan

p. Ministru de stat,

ministrul afacerilor externe,

Eugen Dijmărescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 19 mai 2000.

Nr. 422.

 

Acord

între Ministerul Agriculturii si Alimentatiei din România si Ministerul Agriculturii si Reformei

Agrare din Republica Arabă Siriană privind cooperarea în domeniul agriculturii

 

Ministerul Agriculturii si Alimentatiei din România si Ministerul Agriculturii si Reformei

Agrare din Republica Arabă Siriană, denumite în continuare părti contractante,

din dorinta de a continua dezvoltarea reciproc avantajoasă a cooperării în domeniul agriculturii,

în scopul de a sprijini realizarea unor contacte directe între agentii economici si alte entităti legal înfiintate din aceste domenii,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

În cadrul atributiilor lor si în conformitate cu prevederile legale în vigoare în fiecare tară părtile contractante vor acorda sprijin si asistentă participantilor români si sirieni în cooperarea

economică si tehnico-stiintifică, la orice nivel.

 

ARTICOLUL 2

 

Colaborarea economică, tehnico-stiintifică si în productie dintre cele două părti contractante se va realiza în următoarele directii principale:

1. productia vegetală: producerea în comun de noi soiuri, schimb de seminte si material genetic de înaltă productivitate, tehnologii moderne pentru productie si pentru protectia plantelor;

2. testare si schimb de tehnologii moderne în domeniul productiei agricole si al irigatiilor;

3. cooperare tehnico-stiintifică: părtile contractante vor sprijini institutele de cercetare

agricolă pentru realizarea de programe de cercetare de interes comun, schimb de specialisti,

de informatii si de materiale stiintifice;

4. dezvoltare rurală: cooperarea în domeniul dezvoltării exploatatiilor agricole din zona

montană si al dezvoltării zonelor rurale;

5. îmbunătătirea calitătii solurilor atinse de eroziune sau de alti factori;

6. zootehnie: cooperare în domeniul productiei animale.

 

ARTICOLUL 3

 

Cooperarea dintre părtile contractante va fi realizată în următoarele forme:

1. încurajarea schimbului între entitătile economice si de cercetare, interesate de mostre

si seminte, material genetic, preparate chimice pentru agricultură, medicamente de uz veterinar,

animale de rasă, de masini agricole de înaltă performantă, echipamente si instrumente pentru

testare;

2. sprijinirea actiunilor de testare în comun si de verificare pentru obtinerea de soiuri si specii

performante;

3. sprijinirea lucrărilor de cercetare în comun pe teme de interes reciproc;

4. încurajarea organizării de simpozioane, expozitii si ateliere de lucru;

5. cooperarea în domeniul pregătirii profesionale si al consultantei agricole;

6. încurajarea si sprijinirea stabilirii de contacte între fermieri si organizatiile lor profesionale din cele două tări;

7. alte forme de cooperare care urmează să fie convenite de părti si supuse aprobării autoritătilor competente din fiecare tară.

 

ARTICOLUL 4

 

Părtile contractante îsi asumă obligatia de a nu publica nici o informatie economică sau

tehnico-stiintifică pe care au furnizat-o reciproc în baza acestui acord si nici rezultatele cercetării

lor în comun, în afară de cele pe care părtile contractante le-au convenit în scris. În ceea ce

priveste drepturile de autor si utilizarea rezultatelor obtinute pe baza activitătii comune părtile contractante vor respecta reglementările în materie ale celor două state.

Utilizarea rezultatelor colaborării economice si tehnico-stiintifice nu se va putea face

independent de către o parte contractantă fără acordul prealabil al celeilalte părti contractante.

 

ARTICOLUL 5

 

Părtile contractante vor sprijini dezvoltarea relatiilor comerciale, având ca scop cresterea

volumului schimbului reciproc de produse agroalimentare.

 

ARTICOLUL 6

 

În vederea unei analize periodice a stadiului cooperării si pentru identificarea de noi actiuni

obiective si forme de cooperare în agricultură si în industria alimentară fiecare parte contractantă

va înfiinta un grup de lucru. Cele două grupuri de lucru se vor întâlni o dată pe an sau ori de câte

ori se consideră necesar, alternativ în România si în Republica Arabă Siriană.

Cu două luni înaintea întâlnirii grupului de lucru părtile contractante îsi vor comunica în scris

problemele de pe agenda întâlnirii.

Rezultatele fiecărei întâlniri vor fi înregistrate într-un protocol.

 

ARTICOLUL 7

 

Prevederile acestui acord nu au nici un impact asupra obligatiilor părtilor contractante fată de terti.

 

ARTICOLUL 8

 

Fiecare parte contractantă va suporta cheltuielile ocazionate de participarea sa la aplicarea

prevederilor prezentului acord, în conformitate cu legile interne ale fiecărui stat al părtilor contractante.

 

ARTICOLUL 9

 

Acordul va fi supus spre aprobare conform legislatiei interne a statelor celor două părti contractante si va intra în vigoare în a 30-a zi de la data ultimei notificări asupra îndeplinirii procedurilor interne legale necesare pentru intrarea în vigoare a acestuia.

Prezentul acord se încheie pe o perioadă de 5 ani.

Valabilitatea sa se va prelungi automat pe noi perioade de câte 5 ani, dacă nici una dintre părtile contractante nu notifică celeilalte părti contractante, cu cel putin 6 luni înainte de data

încetării valabilitătii perioadei respective, intentia sa de a-l denunta.

Semnat la Damasc la 29 august 1999, în două exemplare originale, fiecare în limbile română,

arabă si engleză, toate textele fiind egal autentice.

În caz de divergente de interpretare, textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru Guvernul României,

Stefan Pete,

secretar de stat la Ministerul Agriculturii si

Alimentatiei

Pentru Guvernul Republicii Arabe Siriene,

Arfan Alloush,

ministru adjunct la Ministerul Agriculturii si

Reformei Agrare

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea unui amendament, convenit la Bucuresti la 14 martie 2000 între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională

pentru Reconstructie si Dezvoltare cu privire la reforma învătământului preuniversitar, semnat la Washington la 23 mai 1994

 

În temeiul art. 107 din Constitutia României si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 24/1994 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru

Reconstructie si Dezvoltare cu privire la reforma învătământului preuniversitar, semnat la

Washington la 23 mai 1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Se aprobă Amendamentul, convenit la Bucuresti la 14 martie 2000 între

Guvernul României, prin Ministerul Finantelor, si Banca Internatională pentru Reconstructie si

Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare cu privire la reforma învătământului preuniversitar, semnat la Washington la 23 mai 1994, după cum urmează:

- Se înlocuieste data limită de tragere a împrumutului, mentionată la art. II din sectiunea

2.03 din acordul de împrumut, cu data de 30 septembrie 2001.

 

PRIM-MINISTRU

MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

Ministrul educatiei nationale,

Andrei Marga

p. Ministru de stat, ministrul afacerilor externe,

Eugen Dijmărescu,

ssecretar de stat

 

Bucuresti, 19 mai 2000.

Nr. 424.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unor fonduri din bugetul de stat pe anul 2000 pentru efectuarea lucrărilor de reabilitare a retelei de alimentare cu apă a orasului Sinaia, judetul Prahova

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 23 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit, pentru

echilibrarea bugetelor locale pe anul 2000, cu suma de 8.575.000 mii lei pentru judetul Prahova,

din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul

2000, si alocarea acesteia Consiliului Local al Orasului Sinaia, judetul Prahova, pentru

efectuarea lucrărilor de reabilitare a retelei de alimentare cu apă a orasului Sinaia, judetul

Prahova.

Art. 2. - Ministerul Finantelor este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2000.

 

p. PRIM-MINISTRU,

VALERIU STOICA

Contrasemnează:

Ministrul functiei publice,

Vlad Rosca

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

p. Ministrul lucrărilor publice si amenajării

teritoriului,

László Borbély,

secretar de stat

 

Bucuresti, 25 mai 2000.

Nr. 431.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind majorarea Fondului de interventie la dispozitia Guvernului pe anul 2000

 

În temeiul prevederilor art. 23 lit. b) din Legea ugetului de stat pe anul 2000 nr. 76/2000,

Guvernul României h o t ă r ă s t e:

Art. 1. - Se aprobă majorarea Fondului de nterventie la dispozitia Guvernului cu suma de

12.000 milioane lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2000, în vederea asigurării sumelor pentru înlăturarea efectelor calamitătilor

naturale.

Art. 2. - Ministerul Finantelor va introduce modificările corespunzătoare în structura

bugetului de stat pe anul 2000.

 

p. PRIM-MINISTRU,

VALERIU STOICA

Contrasemnează:

p. Ministrul functiei publice,

Marian Pârjol,

secretar de stat

Ministrul finantelor,

Decebal Traian Remes

 

Bucuresti, 25 mai 2000.

Nr. 438.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind revocarea Ordinului ministrului de stat, ministrul sănătătii, nr. 94/2000 pentru aprobarea Listei cuprinzând dispozitivele medicale - proteze,

accesorii ale acestora si produse ortopedice - scutite de taxa pe valoarea adăugată

 

Ministru de stat, ministrul sănătătii,

având în vedere:

- solicitarea Ministerului Finantelor cuprinsă în Adresa nr. 17.713 din 21 aprilie 2000, aprobată de Guvern în sedinta din data de 4 mai 2000;

- Referatul nr. 3.819 din 22 mai 2000 al Directiei legislatie si contencios si al Directiei de dotare tehnico-materială si licitatii,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 244/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului

Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Se revocă Ordinul ministrului de stat, ministrul sănătătii, nr. 94/2000 pentru aprobarea Listei cuprinzând dispozitivele medicale - proteze, accesorii ale acestora si produse ortopedice - scutite de taxa pe valoarea adăugată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 134 din 30 martie 2000.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministru de stat, ministrul sănătătii,

Hajdú Gábor

 

Bucuresti, 22 mai 2000.

Nr. 410.