MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A I
Anul XII - Nr. 116    LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE    Joi, 16 martie 2000

SUMAR

REPUBLICARI

            Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi

REPUBLICARI

LEGEA Nr. 94/1992
privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi*)

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

            Art. 1. - (1) Curtea de Conturi este institutia suprema de control financiar asupra modului de formare, administrare si de intrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public. Curtea de Conturi exercita si atributii jurisdictionale in conditiile prezentei legi.


*) Republicata in temeiul Art. II din Legea nr. 204 din 28 decembrie 1999 pentru modificarea si completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 646 din 30
decembrie 1999, dandu-se articolelor o noua numerotare.
Legea nr. 94/1992 a fost publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 9 septembrie 1992 si a mai fost
modificata prin Legea nr. 59/1993, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I. nr. 177 din 26 iulie 1993, prin Legea
nr. 50/1995, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 31 mai 1995, si prin Legea nr. 99/1999, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 din 27 mai 1 999.

            (2) Curtea de Conturi functioneaza pe langa Parlamentul Romaniei si isi desfasoara activitatea tn mod independent, in
conformitate cu dispozitiile prevazute in Constitutie si in legile tarii.
            (3) In unitatile administrativ-teritoriale, functiile Curtii se exercita prin camerele de conturi judetene.
            (4) Sediul Curtii este in capitala tarii, iar sediile camerelor de conturi sunt in orasele resedinta de judet si in municipiul Bucuresti.
            Art. 2. - (1) Curtea de Conturi decide in mod autonom asupra programului sau de control.
            (2) Controalele Curtii de Conturi se initiaza din oficiu si nu pot fi oprite decat de Parlament si numai in cazul depasirii
competentelor stabilite prin lege.
            (3) Hotararile Camerei Deputatilor sau ale Senatului, prin care se cere Curtii de Conturi efectuarea unor controale, in limitele competentelor sale, sunt obligatorii. Nici o alta autoritate publica nu o mai poate obliga.
            Art. 3. - (1) Curtea de Conturi inainteaza Parlamentului si, prin camerele de conturi judetene, consiliilor locale rapoarte in domeniile in care este competenta.
            (2) Raportul anual al Curtii de Conturi se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.
            Art. 4. - (1) Curtea de Conturi are acces neingradit la acte, documente si informatii necesare exercitarii functiilor sale de control si jurisdictionale, oricare ar fi persoanele juridice sau fizice detinatoare.
            (2) Toate persoanele juridice si fizice supuse controlului sau jurisdictiei Curtii de Conturi sunt obligate sa-i transmita actele, documentele si informatiile solicitate la termenele stabilite de Curte si sa-i asigure accesul in sediile lor, daca aceasta hotaraste efectuarea controlului sau cercetarea la fata locului.
            (3) Daca in exercitarea functiilor sale, Curtea de Conturi ia cunostinta de informatii care constituie secrete de stat, de serviciu, comerciale sau individuale, aceasta este obligata sa respecte caracterul lor si sa le faca cunoscute numai autoritatilor
indreptatite.
            Art. 5. - Curtea de Conturi isi intocmeste buget propriu, care se prevede distinct in bugetul de stat.
            Art. 6. - Salarizarea personalului Curtii de Conturi se stabileste prin lege*).*) A se vedea Legea nr. 50/1995 cu privire la salarizarea membrilor si personalului Curtii de Conturi, publicata in Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 31 mai 1995.

            Art. 7. - (1) Curtea de Conturi poate sa participe la activitatea organismelor internationale de specialitate si sa devina membru al acestora.
            (2) Curtea de Conturi poate colabora cu organismele internationale de profil si poate exercita, in numele lor, controlul asupra gestionarii fondurilor puse la dispozitia României, daca prin tratate, conventii sau alte intelegeri internationale se stabileste aceasta competenta.

CAPITOLUL II
Organizarea si conducerea Curtii de Conturi

            Art. 8. - (1) Curtea de Conturi se compune din: doua sectii de control ulterior, Sectia jurisdictionala, Colegiul jurisdictional al Curtii de Conturi si camerele de conturi judetene si a municipiului Bucuresti. Curtea de Conturi are un Secretariat general.
            (2) Pe langa Curtea de Conturi functioneaza procurori financiari.
            Art. 9. - Membrii Curtii de Conturi sunt consilieri de conturi, in numar de 25. Acestia alcatuiesc plenul Curtii de Conturi.
            Art. 10. - (1) Conducerea Curtii de Conturi se exercita de catre plen, de comitetul de conducere, de presedintele si
vicepresedintii Curtii, care sunt consilieri de conturi.
            (2) Comitetul de conducere se compune din presedintele Curtii, vicepresedintii acesteia, presedintii de sectii si 5 consilieri de conturi, alesi de plenul Curtii.
            (3) La sedintele plenului participa procurorul general financiar si secretarul general.
            (4) La sedintele plenului Curtii de Conturi si ale comitetului de conducere pot participa, in calitate de invitati, specialisti cu inalta pregatire in diferite domenii de activitate ce intra in competenta Curtii.
            Art. 11. - (1) Sectiile sunt conduse de cate un consilier de conturi, care indeplineste functia de presedinte al sectiei.
            (2) Sectiile de control ulterior sunt formate din 13 consilieri de conturi si din controlori financiari. Ele se organizeaza in divizii sectoriale si directii teritoriale. Diviziile sunt conduse de consi.lieri de conturi. In cadrul diviziilor pot fi organizate directii de specialitate.
            (3) Sectia jurisdictionala este instanta de fond si de recurs si se compune din 9 consilieri de conturi.
            Art. 12. - Colegiul jurisdictional al Curtii este instanta de fond, se compune din judecatori financiari si este con dus de un presedinte de colegiu.
            Art. 13. - (1) Camera de conturi judeteana se compune din compartimentul de control financiar si colegiul jurisdictional.
            (2) Compartimentul de control financiar este format din controlori financiari si este condus de un sef de compartament.
            (3) Colegiul jurisdictional este format din judecatori financiari si este condus de un presedinte.
            Art. 1.4. - (1) Pe langa Curtea de Conturi functioneaza procurorul general financiar si procurorii financiari.
            (2) Procurorii finariciari isi exercita atributiile pe langaw sectiile Curtii, Colegiul jurisdictional al Curtii si camerele de conturi judetene.
            Art. 15. - (1) Secretariatul general este condus de un secretar general:
            (2) In cadrul Secretariatului general functioneaza compartimente de studii-sinteze-legislatie, norme metodologice-
documentare, de informatica, de relatii interne si externe, de finante-contabilitate si de personal-secretariat-administrativ.

CAPITOLUL III
Atributii de control
Sectiunea I
Dispozitii generale

            Art. 16. - (1) Curtea de Conturi isi exercita functiunea de control asupra modului de formare, de administrare si de intrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public, precum si asupra modului de gestionare a patrimoniului public si privat al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale.
            (2) Prin controlul sau Curtea de Conturi urmareste respectarea legii in gestionarea mijloacelor materiale si banesti.
            Art. 17. - Pentru exercitarea functiei prevazute la art: 16, Curtea de Conturi controleaza:
            a) formarea si utilizarea resurselor bugetului de stat, ale bugetului asigurarilor sociale de stat si ale bugetelor unitatilor
administrativ-teritoriale, precum si miscarea fondurilor intre aceste bugete;
            b) constituirea, utilizarea si gestionarea fondurilor speciale si a fondurilor de tezaur;
            c) formarea si gestionarea datoriei publice si situatia garaniilor guvernamentale pentru credite interne si externe;
            d) utilizarea alocatiilor bugetare pentru investitii, a subventiilor si transferurilor si a altor forme de sprijin financiar din partea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale;
            e) constituirea, administrarea si utilizarea fondurilor publice de catre autoritatile administrative autonome si de catre institutiile publice infiintate prin lege, precum si de organismele autonome de asigurari sociale ale statului; ,
            f) situatia, evolutia si modul de administrare a patrimoniului public si privat al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale de catre institutiile publice, regiile autonome, companiile si societatile nationale, precum si concesionarea sau inchirierea de bunuri care fac parte din proprietatea publica;
            g) constituira, utilizarea si gestionarea resurselor financiare privind protectia mediului, imbunatatirea calitatii conditiilor de viata si de munca;
            h) alte domenii in care, prin lege, s-a stabilit competenta Curtii.
            Art. 18. - Sunt supuse controlului prevazut la Art. 17:
            a) statul si unitatile administrativ-teritoriale, in calitate de persoane juridice de drept public, cu serviciile si institutiile lor publice, autonome sau neautonome;
            b) Banca Nationala a României;
            c) regiile autonome;
            d) societatile comerciale la care statul, unitatile administrativ-teritoriale, institutiile publice sau regiile autonome detin, singure sau impreuna, integral sau mai mult de jumatate din capitalul social;
            e) organismele autonome de asigurari sociale sau de alta natura, care gestioneaza bunuri, valori sau fonduri, intr-un regim legal obligatoriu, in conditiile in care prin lege sau prin statutele lor se prevede acest lucru.
            Art. 19. - Curtea de Conturi poate hotari efectuarea de controale si la alte persoane juridice decat cele mentionate la Art. 18, care:
            a) beneficiaza de garantii guvernamentale pentru credite, de subventii sau de alte forme de sprijin financiar din partea statului, a unitatilor administrativ-teritoriale sau a institutiilor publice;
            b) administreaza, in baza unui contract de concesiune sau inchiriere, bunuri apartinand domeniului public sau .pri vat al statului sau al unitatilor adrninistrativ-teritoriale.
            Art. 20. - (1) Controlul executiei bugetelor Presedintiei, Guvernului, Curtii Supreme de Justitie si Curtii Constitutionale se exercita exclusiv de Curtea de Conturi.
            (2) Curtea de Conturi controleaza executia bugetelor Camerei Deputatilor si Senatului numai la cererea Biroului permanent al fiecarei Camere. Rezultatul controlului se prezinta Biroului permanent pentru a decide.
            (3) Controlul bugetului Curtii de Conturi se exercita de catre o comisie instituita in acest scop de cele doua Camere ale
Parlamentului.
            (4) Curtea de Conturi supune Parlamentului, spre aprobare, executia bugetului propus in prima sesiune a fiecarui an, cu avizul comisiei prevazute la alin. (3).
            Art. 21. - Controlul exercitat de Curtea de Conturi este ulterior si priveste respectarea dispozitiilor legale privind gestionarea si folosirea fondurilor publice.

Sectiunea a 2-a
Controlul ulterior

            Art. 22. - Curtea de Conturi are ca principala atributie verificarea:
            a) contului general anual de executie a bugetului de stat;
            b) contului anual de executie a bugetului asigurarilor sociale de stat;
            c) conturilor anuale de executie a bugetelor locale;
            d) conturilor anuale de executie a bugetelor fondurilor speciale;
            e) conturilor fondurilor de tezaur;
            f) contului anual al datoriei publice a statului si situatiei garantiilor guvernamentale pentru credite interne si externe primite de catre alte persoane juridice.
            Art. 23. - In exercitarea atributiei prevazute la Art. 22, Curtea de Conturi, in baza programului propriu de control, verifica, pe parcursul exercitiului bugetar si la finele acestuia:
            a) conturile gestiunilor publice de bani, alte valori si de bunuri materiale publice;
            b) conturile executiei de casa a bugetelor publice;
            c) conturile de executie ale subventiilor si alocatiilor bugetare pentru investitii acordate altor beneficiari decat institutiile publice;
            d) bilanturile si conturile de executie ale ordonatorilor de credite bugetare si ale administratorilor care gestioneaza fonduri ce se supun regimului bugetului public;
            e) conturile operatiunilor referitoare la datoria publica.
            Art. 24. - Este de competenta Curtii de Conturi sa sta bileasca limitele valorice minime de la care coriturile
prevazute in articolul precedent sunt supuse controlului sau in fiecare exercitiu bugetar.
            Art. 25. - Prin verificarea conturilor Curtea constata daca:
            a) conturile supuse controlului sau sunt exacte si conforrrie cu realitatea si daca inventariera patrimoniului public a fost facuta la termenele si in conditiile stabilite de lege;
            b) veniturile statului, unitatilor administrativ-teritoriale, asigurarilor sociale de stat si ale institutiilor publice finantate integral sau partial din mijloacele extrabugetare au fost legal stabilite si incasate la termenele prevazute de lege;
            c) cheltuielile au fost angajate, lichidate, ordonantate, platite si inregistrate conform reglementarilor legale si in concordanta cu prevederile legii bugetare;
            d) modificarile aduse prevederilor initiale ale bugetelor sunt autorizate si daca s-au facut in conditiile legii;
            e) subventiile si alocatiile pentru investitii s-au acordat de la buget sau din fonduri speciale, in conditiile legii, si s-au utilizat conform destinatiilor stabilite;
            f) contractarea imprumuturilor de stat, rambursarea ratelor scadente ale acestora si plata dobanzilor aferente s-au facut in conditiile legii;
            g) creantele si obligatiile statului si ale unitatilor administrativ-teritoriale sunt indreptatite sau garantate, iar activele sunt protejate potrivit legii.
            Art. 26. - De asemenea, Curtea analizeaza:
            a) legalitatea concesionarii sau inchirierii de bunuri proprietate publica;
            b) calitatea gestiunii financiare din punct de vedere al economicitatii, eficacitatii si eficientei.
            Art. 27. - (1) Prin controalele sale la persoanele juridice prevazute la Art. 18 Curtea de Conturi urmareste, in principal:
            a) exactitatea si realitatea bilanturilor contabile si a conturilor de profit si pierderi;
            b) indeplinirea obligatiilor financiare catre buget sau catre alte fonduri stabilite prin lege;
            c) utilizarea fondurilor alocate de la buget sau din alte fonduri speciale, conform destinatiei stabilite;
            d) calitatea gestiunii economico-financiare, daca prin aceasta se afecteaza drepturile statului, unitatilor admini strativ-teritoriale sau institutiilor publice ori se creeaza obligatii in sarcina acestora.
            (2) De asemenea, Curtea de Conturi mai verifica modul de formare, administrare si intrebuintare a resurselor finan ciare ale Fondului Proprietatii de Stat si modul in care acesta isi indeplineste obligatiile prevazute de lege in raport cu societatile
comerciale.
            Art. 28. - Obiectivele controalelor Curtii de Conturi dispuse de Camera Deputatilor sau de Senat ori dispuse de Curte la persoanele juridice mentionate la Art. 19 se stabilesc de acestea prin hotarare si se aduc la cunostinta celor interesati.

Sectiunea a 3-a
Proceduri de control

            Art. 29. - (1) Curtea de Conturi este singura competenta ca in urma verificarii conturilor sa hotarasca asupra descarcarii de gestiune.
            (2) Orice decizie a autoritatii executive privind descarcarea de gestiune nu este decat provizorie.
            Art. 30. - (1) Curtea de Conturi exercita controlul con. turilor la sediul sau sau la fata locului.
            (2) Controlorii financiari desemnati sa verifice conturile intocmesc rapoarte in care prezinta constatarile si concluziile lor si formuleaza propuneri cu privire la riasurile ce urmeaza a fi luate in legatura cu situatia conturilor.
            (3) In cazul in care conturile prezentate nu intrunesc conditiile care sa faca posibila verificarea lor, controlorii le restituie
titularilor acestora, fixand. termen pentru completarea sau refacerea lor, dupa caz. Daca titularii conturilor nu se conformeaza
acestei masuri, completarea sau refacerea conturilor se face, pe cheltuiala acestora, de catre un expert contabil numit de Curtea de Conturi.
            Art. 31. - (1) Rapoartele asupra conturilor sunt examinate de un complet format dupa cum urmeaza:
            a) 3 consilieri de conturi din Sectia de control ulterior;
            b) seful compartimentului de control financiar al camerei de conturi judetene si 2 controlori financiari.
            (2) Asupra rapoartelor, completul, astfel format, pronunta incheieri prin care dispune fie descarcarea de gestiune, fie sesizarea Colegiului jurisdictional al Curtii sau, dupa caz, a colegiului jurisdictional al camerei de conturi, pentru stabilirea raspunderii juridice potrivit legii.
            (3) Completul poate, de asemenea, dispune restituirea raportului pentru completare sau refacere, dupa caz.
            (4) Daca in urma examinarii raportului, a actelor si a documentelor pe care se sprijina acesta se constata savarsirea unor fapte care, potrivit legii penale, constituie infractiuni, completul dispune sesizarea organelor de urmarire penala competente, suspendand examinarea cazului.
            (5) In cursul examinarii raportului completul poate cere lamuriri titularilor de conturi sau altor persoane care sunt in masura sa faca aceasta.
            (6) Daca exista pericolul instrainarii bunurilor ce apartin persoanei raspunzatoare, completul prevazut la alin. (1) poate solicita colegiului jurisdictional ce urmeaza a fi investit cu judecarea cauzei incuviintarea pentru luarea masurilor asiguratorii, in limita valorii prejudiciului constatat.
            (7) La sedintele in care sunt examinate rapoartele asupra conturilor poate participa si procurorul financiar.
            Art. 32. - Descarcarea de gestiune nu constituie temei pentru exonerarea de raspundere juridica.
            Art. 33. - Incheierea prin care s-a dispus sesizarea colegiului jurisdictional sau descarcarea de gestiune se comunica partilor interesate si procurorului fihanciar.
            Art. 34. - Impotriva incheierii prin care s-a dispus descarcarea de gestiune poate fi introdusa plangere la colegiul jurisdictional, in termen de 30 de zile de la comunicare.
            Art. 35. - Pentru motive intemeiate, in termen de 1 an de la pronuntarea incheierii prin care s-a dispus descarcarea de gestiune, procedura examinarii contului poate fi redeschisa.
            Art. 36. - (1) In situatia in care, in urma verificarilor efectuate pe parcursul executiei bugetului la persoanele juridice prevazute la Art. 18 si 19, organele de control ale Curtii de Conturi constata fapte prin care au fost cauzate prejudicii sau abateri cu caracter financiar incheie procesverbal de constatare, in conditiile prevazute de lege.
            (2) Actele de constatare astfel intocmite se trimit, in termen de 5 zile, procurorului financiar de catre consilierii de conturi din sectiile de control sau, dupa caz, de sefii compartimentelor de control financiar ale camerelor de conturi judetene, insotite de propunerile lor.
            Art. 37. - (1) In toate cazurile procurorul financiar se pronunta, in termen de 10 zile de la primire, asupra pro cesului-verbal de constatare, intocmind, dupa caz, actul de sesizare a colegiului jurisdictional competent, actul de sesizare a organelor de urmarire penala ori actul de clasare.
            (2) Procurorul financiar poate dispune, motivat, restituirea procesului-verbal de constatare pentru completarea ori refacerea controlului.
            (3) Actul de sesizare a colegiului jurisdictional si actul de clasare se comunica partilor interesate.
            (4) Atunci cand exista pericolul instrainarii bunurilor ce apartin persoanei raspunzatoare, procurorul financiar sesi zat conform Art. 36 alin. (2) poate solicita colegiului jurisdictional ce urmeaza a fi investit cu judecarea cauzei incuviintarea pentru luarea masurilor asiguratorii, in limita valorii prejudiciului constatat.
            Art. 38. - (1) Impotriva actului de clasare, cei interesati pot face plangere in termen de 30 de zile de la comunicare. Plangerea se solutioneaza de procurorul general financiar.
            (2) In cazul admiterii plangerii, procurorul general financiar poate dispune, dupa caz, sesizarea colegiului jurisdictional ori a organului de urmarire penala competent sau restituirea dosarului pentru completarea ori refacerea controlului.
            Art. 39. - (1) Impotriva solutiei procurorului general financiar, partea interesata poate face cerere de reexaminare, in termen de 30 de zile de la comunicare, la Curtea de Conturi, in compunerea prevazuta la Art. 56.
            (2) In cazul in care admite cererea de reexaminare, Curtea de Conturi dispune sesizarea colegiului jurisdictional competent sa judece cauza in prima instanta sau, dupa caz, a organului de urmarire penala competent.

CAPITOLUL IV
Atributii jurisdictionale
Sectiunea 1
Competenta materiala si teritoriala a instantelor Curtii de Conturi

            Art. 40. - (1) Colegiul jurisdictional judeca si hotaraste, in prima instanta, cu privire la plata despagubirilor civile pentru pagube cauzate si plata de amenzi pentru abateri cu caracter financiar comise de administratorii, gestionarii si contabilii, precum si de celelalte persoane supuse jurisdictiei Curtii de Conturi, potrivit legii, cu care este sesizat conform Art. 31 alin. (2) si Art. 37 alin. (1).
            (2) Colegiul jurisdictional judeca si hotaraste cu privire la plata de despagubiri civile si pe alte persoane, in cazul in care au participat, impreuna cu cei prevazuti la alin. (1), la producerea daunei.
            Art. 41. - Colegiul jurisdictional judeca, in prima instanta, contestatiile introduse impotriva actelor de imputatie de catre
administratorii, gestionarii, contabilii, precum si de catre ceilalti salariati care au participat. impreuna cu acestia, la producerea
pagubelor cauzate persoanelor juridice prevazute la Art. 18, in legatura cu formarea, administrarea si intrebuintarea resurselor
financiare ale statului si ale sectorului public, precum si cu gestionarea patrimoniului public si privat al statului si al unitatilor
administrativ-teritoriale.
            Art. 42. - Colegiul jurisdictional judeca, in prima instanta, intampinarile introduse impotriva deciziilor emise, potrivit Art. 95 alin. (1), de sefii compartimentelor de control ale camerelor de conturi judetene.
            Art. 43. - Colegiul jurisdictional judeca, in prima instanta, plangerile introduse impotriva incheierilor prin care cornpletele constituite potrivit Art. 31 alin. (1) au dispus descarcarea de gestiune.
            Art. 44. - Colegiul jurisdictional al camerei de conturi judetene si a municipiului Bucuresti judeca cauzele care fac obiectul Art. 40-43 privind unitatile administrativ-teritoriale si institutiile publice, regiile autonome de interes local, sucursalele sau filialele regiilor autonome de interes national, precum si companiile, societatile nationale si societatile comerciale la care statul sau autoritatea administratiei publice locale este actionar majoritar, care isi au sediul pe teritoriul judetului sau al municipiului Bucuresti in care functioneaza camera de conturi judeteana sau a municipiului Bucuresti. De asemenea, Colegiul jurisdictional judeca cauzele privind respectarea dispozitiilor Art. 19.
            Art. 45. - Cauzele care nu intra in competenta colegiilor jurisdictionale ale camerelor de conturi judetene se solutioneaza de Colegiul jurisdictional al Curtii de Conturi.
            Art. 46. - Sectia jurisdictionala judeca, in prima instanta, intampinarile introduse impotriva deciziilor emise, potrivit Art.  95 alin. (1), de presedintii sectiilor de control ale Curtii.
            Art. 47. - Sectia jurisdictionala judeca, in prima si ultima instanta:
            a) conflictele de competenta dintre colegiile jurisdictionale; b) cererile de stramutare a cauzelor de la un colegiu la alt colegiu jurisdictional.
            Art. 48. - (1) Sectia jurisdictionala judeca, in ultima instanta, cererile de recurs jurisdictional indreptate impotriva incheierilor si sentintelor pronuntate de colegiile jurisdictionale, precum si pe cele indreptate impotriva sen tintelor pronuntate de Sectia jurisdictionala, ca instanta de fond, in cazurile prevazute la Art. 46.
            (2) De asemenea, Sectia jurisdictionala judeca, in ultima instanta, recursurile in anulare jurisdictionale, declarate impotriva hotararilor definitive ale colegiilor jurisdictionale, date in cauzele prevazute la Art. 43.
            Art. 49. - Curtea de Conturi judeca, in ultima instanta:
            a) recursurile in anulare jurisdictionale declarate de pro curorul general financiar impotriva hotararilor definitive ale colegiilor si Sectiei jurisdictionale, cu exceptia celor prevazute la Art. 48 alin. (2);
            b) conflictele de competenta ivite intre Sectia jurisdictionala si colegiile jurisdictionale;
            c) cererile de reexaminare introduse, potrivit Art. 39 alin. (2), impotriva solutiilor procurorului general financiar date asupra actelor de clasare.
            Art. 50. - Conflictele de competenta ivite intre instantele Curtii de Conturi si instantele judecatoresti se solutioneaza de Curtea Suprema de Justitie.

Sectiunea a 2-a
Investirea instantelor Curtii de Conturi

            Art. 51 . - (1) Colegiul jurisdictional se investeste prin incheierea de sesizare a completului constituit potrivit             Art. 31 alin. (1), prin actul de sesizare al procurorului financiar, prin contestatia introdusa de persoana obligata la plata impotriva actului de imputatie si prin intampinarea introdusa impotriva deciziei emise, potrivit Art. 95 alin. (1), de sefii compartimentelor de control ale camerelor de conturi judetene.
            (2) Colegiul jurisdictional se considera, de asemenea, legal investit si in cazul in care a admis plangerea facuta impotriva
incheierii completelor, constituite potrivit Art. 31 alin. (1), prin care acestea au dispus descarcarea de gestiune, precum si in cazul in care sesizarea sa a fost. dispusa de Curtea de Conturi, in conditiile prevazute la Art. 39 alin. (2).
            Art. 52. - Sectia jurisdictionala se investeste prin cererea de recurs jurisdictional, de recurs in arulare jurisdictional in cazurile prevazute la Art. 48 alin. (2), cererea de solutionare a conflictului de competenta in cazurile prevazute la Art. 47 lit. a), cererea de stramutare, precum si prin intampinarea introdusa impotriva deciziei emise, potrivit Art. 95 alin. (1), de presedintii sectiilor de control ale Curtii.
            Art. 53. - Curtea de Conturi, in compunerea prevazuata la Art. 56, se investeste prin cererea de reciars in anulare jurisdictional, cu exceptia cazurilor prevazute la Art. 48 alin. (2), prin cererea pentru solutionarea conflictului de competenta, in cazurile prevazute la Art. 49 lit. b), si prin cererea de reexaminare introdusa, potrivit Art. 39 alin. (2), impotriva solutiei procurorului general financiar date asupra actului de clasare.

Sectiunea a 3-a
Compunerea instantelor Curtii de Conturi

            Art. 54. - Cauzele date in competenta colegiilor jurisdictionale se judeca de catre un singur judecator.
            Art. 55. - Cauzele date in competen.ta Sectiei jurisdictionale se judeca de un complet format din 3 consilieri de conturi, cu exceptia celor prevazute la Art. 46, care se judeca de un singur consilier de conturi.
            Art. 56. - Cauzele la care se refera Art. 49 se judeca de un complet constituit din 5 consilieri de conturi, care fac parte din Sectia jurisdictionala a Curtii de Conturi.
            Art. 57. - Participarea procurorului financiar la sedintele de judecata ale colegiilor jurisdictionale, ale Sectiei jurisictionale si ale Curtii de Conturi in compunerea prevazuta la Art. 56 este obligatorie.

Sectiunea a 4-a
Reguli speciale privind judecarea cauzelor in fata instantelor Curtii de Conturi

            Art. 58. - (1) In cazul cand considera ca nu este competent material sau, dupa caz, teritorial, colegiul jurisdictional sesizat si declina competenta in favoarea colegiului competent.
            (2) Impotriva hotararii de declinare a competentei se poate declara recurs jurisdictional, in termen legal de la comunicare.
             Art. 59. - (1) Partea interesata si procurorul financiar pot cere Sectiei jurisdictionale stramutarea judecarii cauzei aflate pe rolul unui colegiu jurisdictional la un alt colegiu jurisdictional.
            (2) Dezbaterile asupra cererii de stramutare au loc in camera de consiliu, iar hotararea pronuntata este defin.itiva.
            (3) Stramutarea cauzei poate fi dispusa si din oficiu de catre Sectia jurisdictionala in cazul cand, judecand recursul jurisdictional, a casat sentinta colegiului jurisdictional si considera ca judecarea in fond a cauzei nu mai poate fi facuta de catre acelasi colegiu.
            Art. 60. - (1) Contestatia impotriva actului de imputatie se depune la colegiul jurisdictional competent cu solutionarea acesteia si se motiveaza, in scris, in acelasi termen prevazut de lege pentru introducerea ei.
            (2) Contestatiei i se anexeaza atatea exemplare cate parti sunt in proces, precum si un exemplar pentru procurorul financiar.
            Art. 61. - (1) La cererea instantelor Curtii de Conturi, conducatorii ministerelor, ai celorlalte institutii publice cen trale sau locale si ai altor persoane juridice interesate sunt obligati sa inainteze instantei actele, documentele si informatiile necesare judecarii cauzelor cu care acestea sunt investite.
            (2) Daca din cauza neindeplinirii acestei obligatii judecarea cauzei a fost intarziata, instanta poate aplica persoanei fizice sau juridice raspunzatoare, dupa caz, o amenda de 10.000 lei pentru fiecare zi de intarziere.
            (3) Impotriva incheierii de amendar se poate face plangere in termen de 15 zile de la comunicare, care se solutioneaza de completul de judecata care a aplicat amenda. Incheierea prin care s-a solutionat plangerea este definitiva si executorie.
            Art. 62. - (1) Sedintele de judecata ale instantelor Curtii de Conturi sunt publice.
            (2) Cand exista temeiuri ca datorita publicitatii sedintei de judecata s-ar pune in pericol siguranta nationala ori interesele statului, instanta poate dispune ca aceasta sa fie secreta. Si in acest caz, partile pot fi asistate de aparator.
            Art. 63. - In cazul cand in cursul judecarii a intervenit decesul ori punerea sub interdictie a persoanei cu judecarea careia au fost investite, colegiile sau Sectia jurisdictionala introduc din oficiu in cauza pe succesorii acesteia, ori, dupa caz, pe curatorul ei, in conditiile stabilite de lege.
            Art. 64. - (1) In fata colegiilor si a Sectiei jurisdictionale, audierea in calitate de martor a unei persoane se face dupa depunerea juramantului, potrivit legii.
            (2) Depune, de asemenea, juramant si expertul numit in cauza.
            Art. 65. - In cazul in care la cauzarea prejudiciului care face obiectul judecarii au participat mai multe persoane a caror
raspundere are, potrivit legii, caracter solidar, din care numai una sau unele au introdus contestatie impotriva actului de
imputatie, colegiul jurisdictional poate extinde, din oficiu, efectele contestatiei sau ale contestatiilor si asupra celorlalte persoane,
pe care le introduce in cauza, pronuntand o singura hotarare cu privire la toate acestea.
            Art. 66. - Colegiile si, respectiv, Sectia jurisdictionala pot proceda la administrarea unor probe, precum si la efectuarea
cercetarii locale si prin intermediul. altor colegii jurisdictionale, cu respectarea conditiilor prevazute de lege.
            Art. 67. - (1) In cazurile prevazute la Art. 40 alin.. (1) si (2), colegiul jurisdictional este obligat sa dispuna luarea masurilor prevazute de lege in scopul asigurarii repararii prejudiciului rezultat din actul de investire, al platii dobanzilor, amenzilor si cheltuielilor de judecata.
            (2) Masurile asiguratorii dispuse de colegiul jurisdictional se executa prin organul competent teritorial al Ministerului
Finantelor*), care este obligat sa procedeze de indata la identificarea bunurilor mobile si imobile, precum si a oricaror venituri
ale paratului si sa le indisponibilizeze in limita valorii prejudiciului rezultat din actul de investire, inaintand instantei actele
incheiate.*) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 197 din 18 august 1997, cu modificarile si completarile ulterioare.

            (3) Dispozitiile alin. (2) se aplica si in cazurile cand colegiul jurisdictional a incuviintat luarea masurilor asiguratorii potrivit Art. 31 alin. (6) sau, dupa caz, Art. 37 alin. (4), mai inainte de a fi investit cu judecarea cauzei.
            (4) Impotriva incheierilor colegiului jurisdictional, prin care au fost dispuse ori incuviintate masurile asiguratorii, . se poate face recurs jurisdictional, care nu suspenda executarea acestora.
            Art. 68. - (1) In tot cursul judecarii contestatiei, la cererea contestatorului sau din oficiu, in cazul cand a extins efectele
contestatiei si asupra altor persoane raspunzatoare, potrivit Art. 65, colegiul jurisdictional poate dispune, rnotivat, suspendarea
executarii actului de imputatie, pana la pronuntarea sentintei..
            (2) Incheierea prin care s-a dispus suspendarea executarii actului de imputatie poate fi atacata cu recurs juris dictional.
            (3) Recursul jurisdictional suspenda executarea incheierii. (4) Colegiul jurisdictional, chiar si din oficiu, revoca masura
suspendarii executarii actului de imputatie, atunci cand constata ca motivul care a justificat aceasta masura a incetat.
            Art. 69. - (1) Colegiul jurisdictional poate suspenda judecarea actului de sesizare ori a contestatiei atunci cand exista o cauza legala de impiedicare ori o imprejurare de care depinde judecarea acestora sau o cauza de forta majora.
            (2) Suspendarea este obligatorie in cazul cand, in legatura cu aceleasi fapte deduse judecatii, au fost sesizate si organele de urmarire penala ori cand, pentru repararea aceluiasi prejudiciu dedus judecatii, persoana juridica interesata a actionat pe o alta cale prevazuta de lege, pana la solutionarea definitiva a acelei cauze.
            (3) Lipsa partilor, legal citate, nu constituie motiv pentru suspendarea judecarii cauzei, cu exceptia judecarii contestatiei.
            (4) Prin incheierea de suspendare a judecarii cauzei, colegiul jurisdictional se pronunta si cu privire la masurile asiguratorii dispuse sau incuviintate anterior, pe care le poate mentine pe durata suspendarii.
            (5) Incheierea prin care s-a dispus suspendarea judecarii cauzei poate fi atacata cu recurs jurisdictional.
            (6) Colegiul jurisdictional dispune, chiar si din oficiu, reluarea judecarii cauzei, atunci cand constata ca motivul sau motivele suspendarii acesteia au incetat.
            Art. 70. - In cazul cand, fiind investit conform Art. 31 alin. (2) sau Art. 37 alin. (1), colegiul jurisdictional constata existenta unor acte materiale noi ori a unor fapte noi in sarcina aceleiasi persoane raspunzatoare sau ca la produ cerea aceluiasi prejudiciu dedus judecatii au mai participat si alte persoane, pune in discutia partilor extinderea obiectului judecatii sau, dupa caz, introducerea in cauza a acestor persoane.
            Art. 71. - (1) Hotararile colegiului jurisdictional se numesc sentinte.
            (2) Judecand cauza, colegiul jurisdictional se pronunta cu privire la actul de sesizare cu care a fost investit conform Art. 31 alin. (2) sau Art. 37 alin. (1), dispunand, dupa caz: admiterea acestuia si obligarea persoanei sau persoa nelor raspunzatoare la plata despagubirilor civile si a dobanzii practicate de Banca Nationala a Romaniei la data pronuntarii hotararii, obligarea acestora la plata amenzii pentru abateri cu caracter financiar retinute in sarcina lor ori respingerea actului de sesizare.
            (3) In cazul in care abatererea cu caracter financiar consta in neindeplinirea de catre o persoana juridica din cele prevazute la Art. 18 si 19 a obligatiilor financiare catre stat, unitatile administrativ-teritoriale sau institutiile publice, colegiul jurisdictional dispune si virarea sumelor datorate de aceasta, inclusiv a dobanzilor si majorarilor de intarziere datorate.
            (4) In cazul contestatiei persoanei obligate la plata, colegiul jurisdictional se pronunta atat cu privire la aceasta, cat si cu privire la actul de imputatie, pe care il poate mentine total sau partial, reducand corespunzator suma de plata, ori il poate anula.
            (5) In toate cazurile, colegiul jurisdictional se pronunta si cu privire la masurile asiguratorii luate in cursul judecarii cauzei sau incuviintate anterior investirii sale si la plata cheltuielilor de judecata avansate de stat sau efectuate de parti.
            Art. 72. - Hotararile pronuntate de instantele Curtii de Conturi nu sunt supuse apelului.
            Art. 73. - Impotriva hotararilor pronuntate in prima instanta se poate declara recurs jurisdictional, care nu este limitat la
motivele de casare prevazute la Art. 304 din Codul de procedura civila, instanta putand. sa examineze cauza sub toate aspectele.
            Art. 74. - (1) Pentru toate partile si pentru procurorul financiar, termenul de recurs jurisdictional este de 15 zile de la
comunicarea sentintei.
            (2) In cazul incheierilor prevazute la Art. 67 alin. (4), Art. 68 alin. (2) si Art. 69 alin. (5), termenul de recurs jurisdictional curge de la pronuntare.
            Art. 75. - (1) Instanta de recurs jurisdictional poate dispune, la cerere sau din oficiu, suspendarea, pana la pronuntarea deciziei, a executarii hotararilor date de prima instanta in cauzele privind contestatiile introduse impotriva actelor de imputatie.
            (2) Aceasta masura poate fi revocata, chiar si din oficiu, atunci cand motivele care au justificat-o au incetat.
            Art. 76. - In cazul cand prin sentinta recurata au fost obligate, in solidar, la plata despagubirilor civile mai multe persoane raspunzatoare, dar impotriva acesteia au declarat recurs jurisdictional numai una sau numai unele din ele, Sectia jurisdictionala poate extinde, la cerere sau din oficiu, efectele recursului jurisdictional sau ale recursurilor jurisdictionale si, asupra celorlalte persoane obligate la plata, pe care le introduce in cauza, pronuntand o singura decizie fata de toate acestea.
            Art. 77. - Dispozitiile Art. 67 alin. (1) si (2) cu privire la masurile asiguratorii, ale Art. 69 alin. (1), (2) si (3) referitoare la suspendarea judecarii cauzelor, precum si ale Art. 71 privind cuprinsul hotararii se aplica si in cazul cand Sectia jurisdictionala, judecand recursul jurisdictional, a casat hotararea colegiului jurisdictional si rejudeca in fond cauza.

Sectiunea a 5-a
Reguli speciale cu privire la exercitarea cailor extraordinare de atac in fata instantelor Curtii de Conturi

            Art. 78. - Cererea de revizuire poate fi introdusa, pe langa cazurile de revizuire prevazute de Art. 322 din Codul de procedura civila, si atunci cand, ulterior judecarii definitive a cauzei:
            a) a fost descoperit un inscris nou care contine o operatiune de natura .sa modifice situatia raspunderii stabilite prin hotarare, despre care instanta nu a avut cunostinta la pronuntarea acesteia;
            b) s-a constatat ca una sau mai multe inregistrari in evidenta contabila au fost omise ori sunt eronate, ceea ce a determinat sa se retina o situatie neconforma realitatii;
            c) s-a constatat ca prejudiciul a fost cauzat de o alta persoana fizica, prin fapta sa proprie.
            Art. 79. - (1) Termenul in care poate fi introdusa cererea de revizuire este de 30 de zile de la data cand s-a descoperit ori s-a constatat una din imprejurarile prevazute la Art. 78, dar nu mai tarziu de 1 an de la data ramanerii definitive a hotararii a carei revizuire se cere.
            2) Pana la judecarea cererii de revizuire, instanta sesizata poate dispune suspendarea executarii hotararii.
            Art. 80. - (1) In cazul cand, ulterior ramanerii definitive a hotararii, s-a constatat ca prin aceasta s-a adus o incalcare esentiala a legii sau ca este vadit netemeinica, procurorul general financiar al Curtii de Conturi poate declara impotriva ei recurs in anulare jurisdictional, in termen de 1 an de la data ramanerii definitive.
            (2) La cererea procurorului general financiar, a partilor sau din oficiu, instanta constituita potrivit Art. 56 poate dispune
suspendarea executarii hotararii atacate.
            (3) In cazul admiterii recursului in anulare jurisdictional, instanta poate modifica sentinta sau o poate casa cu retinere si rejudeca in fond cauza. Cu toate acestea, in cazul casarii pentru lipsa de competenta, cauza se trimite spre rejudecare instantei
competente sau altui organ cu activitate jurisdictionala, competent, potrivit legii.

Sectiunea a 6-a
Cai de atac la instantele judecatoresti

            Art. 81. - (1) Impotriva hotararilor pronuntate in prima si ultima instanta de colegiile de jurisdictie ale camerelor de conturi judetene si a municipiului Bucuresti, precum si a incheierilor prevazute la Art. 61 alin. (3), se poate face recurs la sectia de contencios administrativ a curtii de apel in a carei circumscriptie isi au sediul camerele de conturi si a municipiului Bucuresti.
            (2) Impotriva hotararilor pronuntate in prima si ultima instanta de Colegiul jurisdictional al Curtii de Conturi se poate face recurs la Sectia de contencios administrativ a Curtii de Apel Bucuresti.
            Art. 82. - (1) Impotriva hotararilor pronuntate in ultima instanta de Sectia jurisdictionala a Curtii de Conturi se poate face recurs la Sectia de contencios administrativ a Curtii Supreme de Justitie. La aceeasi sectie a Curtii Supreme de Justitie se poate face recurs si impotriva hotararilor pronuntate de Curtea de Conturi, in completul de 5 consilieri de conturi.
            (2) Recursul prevazut la alin. (1) se poate face de catre parti si de catre procurorul general financiar.
            Art. 83. - Recursurile prevazute la Art. 81 si 82 se formuleaza in termen de 15 zile de la comunicarea hotararii pronuntate de instantele de jurisdictie sus-mentionate.
            Art. 84. - (1) Solutionand recursurile formulate, sectiile de contencios administrativ competente le pot admite sau respinge.
            (2) In cazul admiterii recursului, sectiile de contencios administrativ competente pot retine cauzele pentru judeca rea in fond sau le pot trimite pentru solutionare, din nou, instantei de jurisdictie din sistemul Curtii de Conturi care a pronuntat hotararile impotriva carora s-au formulat recursurile la instantele de contencios administrativ.
            Art. 85. - Hotararile irevocabile ale instantelor de contencios administrativ se transmit instantelor jurisdictionale de executare din sistemul Curtii de Conturi.

Sectiunea a 7-a
Reguli speciale priind executarea hotararilor instantelor Curtii de Conturi

            Art. 86. - Instanta de executare este colegiul jurisdictional care a solutionat cauza in prima instanta.
            Art. 87. - (1) In cazul cand impotriva hotararii date in prima instanta s-a declarat recurs jurisdictional, Sectia jurisdictionala trimite instantei de executare un extras al deciziei pronuntate de ea, pentru a o pune in executare.
            (2) Pe baza hotararilor definitive ale organelor de jurisdictie din sistemul Curtii de Conturi sau, dupa caz, pe baza hotararilor irevocabile pronuntate de instantele de contencios administrativ instanta de executare comunica de indata organelor competente teritorial ale Ministerului Finantelor sau, dupa caz, persoanei juridice creditoare un ordin de executare a despagubirilor civile si a dobanzilor sau a altor sume datorate statului, unitatilor administrativteritoriale sau institutiilor publice si a cheltuielilor de judecata, acest ordin constituind titlu executoriu.
            (3) In baza acestui ordin, organele prevazute la alin. (2) procedeaza la inscrierea sumelor datorate in evidenta debi torilor si la executarea silita, in conditiile prevazute de lege.
            Art. 88. - Pe toata durata executarii silite, in baza titlului executoriu prevazut la Art. 87 persoanele interesate pot face contestatie la executare potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila.

CAPITOLUL V
Atributii de raportare, avizare si alte competente

            Art. 89. - (1) In termen de 6 luni de la primirea conturilor prevazute la Art. 22 de la organele competente sa le intocmeasca si obligate sa i le transmita, Curtea de Conturi elaboreaza Raportul public anual pe care il inainteaza Parlamentului.
            (2) Rapoartele anuale referitoare la finantele publice locale sunt inaintate de catre camerele de conturi judetene autoritatilor publice deliberative ale unitatilor administrativteritoriale.
            Art. 90. - Raportul public anual cuprinde: observatiile Curtii de Conturi asupra conturilor de executie a bugetelor supuse controlului sau; concluziile degajate din controalele dispuse de Camera Deputatilor sau de Senat sau efectuate la regii
autonome, societati comerciale cu capital integral sau majoritar de stat si la celelalte persoane juridice supuse controlului Curtii;
incalearile de lege constatate si masurile de tragere la raspundere luate; alte aspecte pe care Curtea le considera necesare.
            Art. 91.. - Curtea de Conturi poate inainta Parlamentului sau, prin camerele de conturi judetene, autoritatilor publice
deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale rapoarte pe domeniile in care este competenta, ori de cate ori considera
necesar.
            Art. 92. - Curtea de Conturi avizeaza:
            a) la cererea Senatului sau a Camerei Deputatilor, proiectul bugetului de stat si proiectele de lege in domeniul finantelor si al contabilitatii publice sau prin aplicarea carora ar rezulta o diminuare a veniturilor sau o majorare a cheltuielilor aprobate prin legea bugetara;
            b) infiintarea de catre Guvern sau rriinistere a unor organe de specialitate in subordinea lor.
            Art. 93. - Curtea de Conturi, ca organ de control financiar, in indeplinirea atributiilor pe care i le confera legea, mai are
competenta:
            a) sa evalueze activitatea de control financiar propriu a persoanelor juridice controlate, prevazute la Art. 18;
            b) sa solicite organelor de control financiar si ale Bancii Nationale a Romaniei verificarea, cu prioritate, a unor obiective, in cadrul atributiiior lor legale;
            c) sa ceara si sa utilizeze, pentru exercitarea functiilor sale de control si jurisdictionale, rapoartele celorlalte orga nisme cu atributii de control financiar.
            Art. 94. - In baza constatarilor rezultate din controlul efectuat, Curtea de Conturi are dreptul sa decida:
            a) suspendarea aplicarii masurilor care contravin reglementarilor legale din domeniul financiar,. contabil si fiscal; b) blocarea fondurilor bugetare sau speciale, atunci cand se constata utilizarea nelegala sau ineficienta a acestora;
            c) inlaturarea neregulilor constatate in activitatea financiar-contabila controlata, corectarea bilanturilor contabile, a conturilor de profit si pierderi si a conturilor de executie.
            Art. 95. - (1) Masurile prevazute la Art. 94 se iau prin decizie emisa de presedintele Sectiei de control competente sau, dupa caz, de seful compartimentului de control al camerei de conturi judetene.
            (2) Impotriva deciziei partea interesata poate face intampinare, in termen de 5 zile de la comunicare, la Sectia jurisdictionala sau, dupa caz, la colegiul jurisdictional competent teritorial.
            (3) Intampinarea nu suspenda executarea deciziei.
            (4) Intampinarea se judeca de urgenta, instanta putand amana, motivat, executarea masurii decise, pana la pronuntarea
hotararii.
            (5) Impotriva hotararii se poate declara recurs jurisdictional in termen de 5 zile de la comunicare.
            (6) Hotararea definitiva se comunica de indata unitatii interesate si, dupa caz, institutiei in drept sa aplice masura decisa.
            Art. 96. - Curtea de Conturi poate cere celor in drept suspendarea din functie, in conditiile prevazute de lege, a persoanelor raspunzatoare de savarsirea faptelor cauzatoare de pagube importante sau a abaterilor grave cu caracter financiar, constatate de organele de control ale Curtii si pentru care sunt judecate conform dispozitiilor Art. 40 alin. (1) si (2), pana la pronuntarea hotararii definitive in cauza.

CAPITOLUL VI
Atributiile procurorilor financiari

            Art. 97. - (1) Procurorul financiar investeste cu act de sesizare colegiul jurisdictional cu privire la faptele si per soanele asupra carora este sesizat de organele de control proprii ale Curtii de Conturi.
            (2) In cazul in care procurorul financiar constata inexistenta prejudiciului ori a raspunderii claseaza, motivat, actul de control.
            (3) Cand constata ca pe baza datelor rezultate din actele de control nu poate adopta una din solutiile prevazute de alin. (1) sau
            (2) procurorul financiar procedeaza, motivat, la restituirea acestora pentru completarea sau refacerea lor.
            Art. 98. - Procurorul financiar sesizeaza organele de urmarire penala competente asupra faptelor cu caracter infractional rezultate in urma examinarii actelor de control cu care a fost sesizat.
            Art. 99. - (1) Procurorul financiar participa la sedintele colegiului jurisdictional ca instanta de fond si de executare, la sedintele Sectiei jurisdictionale, precum si la sedintele Curtii de Conturi, in compunerea prevazuta la Art. 56.
            (2) Procurorul financiar poate participa si la sedintele completelor constituite potrivit Art. 31 alin. (1) in care sunt examinate rapoartele intocmite in urma examinarii conturilor.
            Art. 100. - (1) Procurorul financiar exercita, in conditiile legii, caile ordinare si extraordinare de atac impotriva hotararilor colegiilor si Sectiei jurisdictionale, precum si calea ordin.ara a recursului jurisdictional impotriva incheierilor colegiilor
jurisdictionale.
            (2) Procurorul financiar exercita, de asemenea, calea de atac a plangerii impotriva incheierilor pronuntate conform Art. 31 alin. (2).
            (3) Procurorul general financiar exercita calea extraordinara de atac a recursului in anulare jurisdictional impotriva hotararilor definitive ale colegiilor si Sectiei jurisdictionale.
            Art. 101. - In vederea exercitarii atributiilor prevazute la Art. 97-100, procurorul financiar poate dispune efectuarea de verificari suplimentare, poate cere acte, documente si informatii de la orice persoana juridica sau fizica si poate lua explicatii, in scris, de la orice persoana fizica.
            Art. 102. - Procurorul financiar supravegheaza modul in care sunt puse in executare hotararile definitive pro nuntate de
instantele Curtii de Conturi, precum si incheieile prin care acestea au dispus ori au incuviintat aplicarea masurilor asiguratorii,
putand efectua in acest scop verificari la organele financiare investite cu aceasta, potrivit prezentei legi, precum si la persoanele
juridice creditoare. In cazul cand constata ca hotararile sau incheierile nu au fost puse in executare, procurorul financiar
sesizeaza organele competente pentru a lua masuri de tragere la raspundere a celor vinovati, in conditiile prevazute de lege.
            Art. 103. - Procurorul general financiar participa la sedintele plenului Curtii de Conturi.

CAPITOLUL VII
Numirea si statutul personalului Curtii de Conturi

            Art. 104. - (1) Membrii Curtii de Conturi sunt numiti de Parlament, la propunerea comisiilor pentru buget, finante, banci ale celor doua Camere, pentru un mandat de 6 ani. Mandatul poate fi reinnoit.
            (2) Pentru membrii Gurtii de Conturi care vor compune sectia jurisdictionala a acesteia, propunerea prevazuta la . alin. (1) se face cu acordul comisiilor juridice, de disciplina si imunitati ale celor doua Camere ale Parlamentului.
            (3) Inainte de a începe sa-si exercite mandatul, membrii Curtii de Conturi depun urmatorul juramant in fata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului Romaniei:
            "Jur sa respect Constitutia si celelalte legi ale tarii, sa apar interesele Romaniei, ordinea de drept, drepturile si
libertatile fundamentale ale cetatenilor, sa-mi indeplinesc cu onoare, constiinta si fara partinire atributiile ce-mi revin
ca membru al Curtii de Conturi. Asa sa-mi ajute Dumnezeu!".
            (4) Depun juramant, potrivit alin. (3), judecatotii si procurorii financiari, in fata plenului Curtii de Conturi.
            Art. 105. - (1) Dintre consilierii de conturi Parlamentul numeste in functii pe presedintele Curtii de Conturi, pe vicepresedintii acesteia si pe presedintii sectiilor.
            (2) Functiile de presedinte si de vicepresedinti vor fi ocupate de doi economisti si un jurist.
            (3) Pentru a fi numiti consilieri de conturi, se cer: vechime in activitati din domeniile economico-financiar sau juridic de minimum 15 ani, studii superioare economice sau juridice si inalta competenta profesionala.
            Art. 106. - (1) Judecatorii financiari sunt numiti pe 6 ani de Presedintele Romaniei, la propunerea plenului Curtii de Conturi.
            (2) Pentru a fi numiti judecatori financiari se cer: studii superioare juridice, inalta competenta profesionala, vechime in functii juridice de minimum 14, 11 si, respectiv, 8 ani, in raport cu gradele de incadrare.
            Art. 107. - (1) Membrii Curtii de Conturi si judecatorii financiari sunt independenti si inamovibili pe durata manda tului lor.
            (2) Se interzice membrilor Curtii de Conturi si judecatorilor financiari sa faca parte din partidele politice sau sa desfasoare activitati publice cu caracter politic.
            (3) Functiile de consilier de conturi si de judecator financiar sunt incompatibile cu orice alta functie publica sau privata, cu exceptia functiilor didactice din invatamantul superior.
            (4) Membrilor Curtii de Conturi si judecatorilor financiari le este interzisa exercitarea, direct sau prin persoane inter puse, a activitatilor de comert, participarea la administrarea sau conducerea unor societati comerciale sau civile. Ei nu pot fi experti sau arbitri desemnati de parti intr-un arbitraj.
            Art. 108. - (1) Membrii Curtii de Conturi si judecatorii financiari sunt obligati:
            a) sa-si indeplineasca functia incredintata cu impartialitate si in respectul Constitutiei;
            b) sa pastreze secretul deliberarilor si al voturilor si sa nu ia pozitie publica sau sa dea consultatii in probleme de competenta Curtii de Conturi;
            c) sa-si exprime votul afirmativ sau negativ in adoptarea actelor Curtii de Conturi, abtinerea de la vot nefiind per misa;
            d) sa comunice in scris presedintelui Curtii orice situatie care ar putea atrage incompatibilitatea cu mandatul pe care il exercita;
            e) sa nu permita folosirea functiilor pe care le indeplinesc in scop de reclama comerciala sau propaganda de orice fel;
            f) sa se abtina de la orice activitate sau manifestare contrare independentei si demnitatii functiei lor.
            (2) Incalcarea grava a vreuneia din obligatiile prevazute la alin. (1) atrage revocarea din functie a celor care au savarsit-o.
            (3) Revocarea membrilor Curtii de Conturi se face de catre Parlament, la propunerea comisiilor de specialitate prevazute la Art. 104 alin. (1) si (2).
            (4) Revocarea judecatorilor financiari se face de Presedintele Romaniei, la propunerea plenului Curtii de Conturi.
            Art. 109. - Membrii Curtii de Conturi nu pot fi cercetati, retinuti, arestati sau trimisi in judecata penala sau contraventionala decat la cererea procurorului general al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie, cu aprobarea Birourilor permanente ale celor doua Camere ale Parlamentului, la propunerea comisiilor c!e specialitate prevazute la             Art. 104 alin. (1) si (2).
            Art. 110. - (1) Procurorul general financiar si procurorii financiari sunt numiti pe termen de 6 ani prin decret al Presedintelui Romaniei, la propunerea plenului Curtii de Conturi.
            (2) Functia de procuror financiar este incompatibila cu oricare din activitatile prevazute la Art. 107 alin. (2), (3) si (4).
            (3) Incalcarea grava de catre procurorii financiari a vreuneia din obligatiile prevazute la Art. 108 alin. (1), lit. a), d), e) sau f) atrage revocarea din functie a acestora.
            (4) Revocarea din functie a procurorilor financiari se face de Presedintele Romaniei, la propunerea plenului Curtii de Conturi.
           Art. 111. - Controlorii financiari sunt numiti de presedintele Curtii de Conturi si sunt supusi incompatibilitatilor prevazute la Art. 107 alin. (2), (3) si (4).
            Art. 112. - Procurorii si controlorii financiari se bucura de stabilitate.
            Art. 113. - Judecatorii, procurorii si controlorii financiari nu pot fi cercetati, retinuti, arestati sau trimisi in judecata
contraventionala sau penala decat la cererea procurorului general al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie, cu
aprobarea plenului Curtii de Conturi.
            Art. 114. - (1) Competenta de judecata, pentru infractiunile savarsite de membrii Cuttii de Conturi, judecatorii, procurorii si controlorii financiari ai acesteia, apartine Curtii Supreme de Justitie, Sectia penala.
            (2) Competenta de judecata, pentru infractiunile savarsite de judecatorii si controlorii financiari ai camerelor de conturi
judetene, apartine Curtilor de apel.
            (3) De la data trimiterii in judecata penala, membrii Curtii de Conturi, judecatorii, procurorii si controlorii financiari sunt
suspendati de drept din functiile lor. In caz de condamnare definitiva, ei sunt exclusi de drept, iar in caz de achitare,
suspendarea inceteaza.
            Art. 115. - (1) Personalul cu functii de conducere este numit de comitetul de conducere, cu exceptia celui numit de plenul Curtii de Conturi, iar personalul de specialitate este numit de presedintele Curtii.
            (2) Incompatibilitatile la care este supus personalul de conducere si de specialitate prevazut la alin. (1) sunt cele prevazute in Statutul functionarilor publici*) si in Codul etic al profesiei.*) A se vedea Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 600 din 8 decembrie 1999.

            Art. 116. - Mandatul de membru al Curtii de Conturi, de judecator si de procuror financiar inceteaza:
            a) la expirarea termenului pentru care a fost numit sau in caz de demisie, de pierdere a drepturilor electorale, de excludere de drept ori de deces;
            b) in situatiile de incompatibilitate sau de imposibilitate a exercitarii functiei mai mult de 6 luni;
            c) in caz de incalcare a prevederilor art 16 alin. (3) sau ale Art. 37 alin. (3) din Constitutie;
            d) in cazul revocarii din functie.
            Art. 117. - Judecatorii si procurorii financiari raspund disciplinar pentru abaterile de la indatoririle de serviciu, precum si pentru comportarile care dauneaza interesului serviciului sau prestigiului Curtii de Conturi.
            Art. 118. - Sunt abateri disciplinare:
            a) intarzierea sistematica sau neglijenta repetata in efectuarea lucrarilor;
            b) absentele nemotivate de la serviciu;
            c) exercitarea in afara cadrului legal sau omisiunea de a indeplini atributiile prevazute de lege;
            d) nerespectarea secretului deliberarii sau a confidentialitatii lucrarilor care au acest caracter;
            e) manifestarile care aduc atingere onoarei. sau probitatii profesionale.
            Art. 119. - (1) Sanctiunile disciplinare ce se pot aplica judecatorilor si procurorilor financiari in raport cu gravitatea abaterilor sunt:
            a) observatie;
            b) mustrare;
            c) diminuarea salariului cu pana la 15% pe o perioada de 1-3 luni;
            d) suspendarea dreptului de avansare pe o perioada de 1-3 ani;
            e) suspendarea din functie pe timp de maximum 6 luni.
            (2) In timpul suspendarii din functie, judecatorului sau procurorului financiar nu i se plateste salariul.
            Art. 120. - (1) Actiunea disciplinara, in cazul abaterilor de la Art. 118, se exercita de catre presedintele Curtii de Conturi.
            (2) Actiunea disciplinara se exercita in termen de cel mult 30 de zile de la data inregistrarii actului de constatare, dar nu mai tarziu de 1 an de la data savarsirii abaterii disciplinare.
            (3) Actiunea disciplinara se solutioneaza si sanctiunea se aplica de catre o comisie de disciplina formata din 3 consilieri de conturi din cadrul Sectiei jurisdictionale a Curtii de Conturi, alesi de plenul Curtii.
            (4) Impotriva hotararii comisiei de disciplina cel in cauza poate face contestatie in termen de 15 zile de la comunicare.
            (5) Contestatia se solutioneaza de un complet constituit din 5 consilieri de conturi din cadrul Sectiei jurisdi,ctionale a Curtii de Conturi, alesi de plenul Curtii.
            Art. 121. - Raspunderea disciplinara a controlorilor financiari, a personalului de alta specialitate si a celui auxiliar, conditiile si procedura de aplicare a acesteia se stabilesc prin Codul etic al profesiei, aprobat de plenul Curtii de Conturi.

CAPITOLUL VIII
Atributiile organelor de conducere

            Art. 122. - Atributiile plenului Curtii de Conturi sunt:
            a) sa supuna Presedintelui Romaniei propunerile de numire si de revocare din fiunctie a judecatorilor financiari si sa numeasca dintre acestia pe presedintii colegiilor jurisdictionale;
            b) sa supuna Presedintelui Romaniei propunerile de numire si de revocare din fiunctie a procurorului general financiar si a procurorilor financiari;
            c) sa aprobe Regulamentul de organizare si functionare a Curtii de Conturi, Codul etic al profesiei si statul de functii;
            d) sa aprobe programul de control financiar anual al Curtii de Conturi;
            e) sa emita avize potrivit Art. 92 lit. a), precum si asupra Raportului public anual al Curtii de Conturi;
            f) sa hotarasca asupra modificarii organizarii interne a Curtii de Conturi, in limitele legii, fara a se afecta compe tentele sale legale si prevederile bugetului propriu;
            g) sa emita instructiuni cu caracter obligatoriu pentru organele de control financiar ale Curtii de Conturi, necesare pentru exercitarea in bune conditii a competentei acesteia;
            h) sa dezbata si sa promoveze proiectul bugetului Curtii de Conturi in vederea integrarii acestuia in bugetul de stat; i) sa ceara periodic si sa examineze rapoartele asupra activitatii sectiilor Curtii si camerelor de conturi judetene;
            j) sa aleaga pe cei 5 consilieri de conturi care sunt membri ai comitetului de conducere;
            k) sa aleaga pe consilierii de conturi la care se refera Art. 120 alin. (3) si (5);
            l) sa examineze si sa aprobe propunerea de ordine de zi a sedintei plenului, formulata de presedintele Curtii;
            m) sa examineze si sa aprobe cercetarea, retinerea, arestarea sau trimiterea in judecata penala sau contraventionala a
judecatorilor, procurorilor si controlorilor financiari.
            Art. 123. - Plenul isi exercita atributiile cu cel putin 2/3 din numarul membrilor sai, iar hotararile se adopta cu o majoritate de 3/4 din numarul celor prezenti.
            Art. 124. - Atributiile comitetului de conducere al Curtii de Conturi sunt:
            a) sa emita avize potrivit Art. 92 lit. b);
            b) sa organizeze efectuarea controalelor solicitate prin hotararile Camerei Deputatilor sau ale Senatului, precum si a altor controale care nu sunt prevazute in programul de control anual al Curtii de Conturi;
            c) sa initieze procedurile de cercetare a cazurilor de incapacitate si incompatibilitate in indeplinirea functiilor de catre membrii Curtii si judecatorii financiari;
            d) sa aprobe lista cuprinzand pos,turile vacante care urmeaza sa fie scoase la concurs in vederea ocuparii lor;
            e) sa aprobe tematicile si sa organizeze concursurile si probele de selectie pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul
compartimentelor Curtii de Conturi, potrivit listei aprobate;
            f) sa numeasca secretarul gerieral al Curtii de Conturi, directorii si sefii compartimentelor de control;
            g) sa aprobe autorizatiile pentru contractarea de lucrari, bunuri, servicii sau alte prestatii necesare functionarii Curtii de Conturi;
            h) sa examineze si sa aprobe propunerea de ordine de zi a sedintei comitetului de conducere, formulata de presedintele Curtii;
            i) sa exercite, in ceea ce priveste activitatea Curtii de Conturi, personalul si regimul de lucru, prerogativele care nu sunt atribuite, conform prezentei legi, plenului sau presedintelui Curtii.
            Art. 125. - Comitetul de conducere isi exercita atributiile cu cel putin 2/3 din numarul membrilor sai, iar hotararile se adopta cu o majoritate de 3/4 din numarul celor prezenti.
            Art. 126. - (1) Atributiile presedintelui Curtii de Conturi sunt:
            a) sa reprezinte Curtea de Conturi si sa asigure relatiile acesteia cu institutiile si autoritatile publice si cu organismele nationale si internationale de profil;
            b) sa coordoneze activitatea Curtii de Conturi;
            c) sa convoace si sa prezideze dezbaterile plenului si ale comitetului de conducere si sa asigure executarea hotararilor acestora;
            d) sa propuna ordinea de zi a sedintelor plenului si ale comitetului de conducere si sa le supuna a.probarii aces tora;
            e) sa urmareasca transmiterea catre Parlament a rapoartelor Curtii de Conturi;
            f) sa numeasca personalul Curtii de Conturi, cu exceptia celui numit de plen sau de comitetul de conducere, si sa dispuna, daca este cazul, revocarea din functie a acestuia, in conditiile legii;
            g) sa exercite actiunea disciplinara, potrivit Art. 120 alin. (1), si sa aplice sanctiuni disciplinare in cazurile prevazute de Codul etic al profesiei;
            h) sa comunice posturile vacante de membri ai Curtii de Conturi catre Parlament, pentru luarea de masuri in vederea ocuparii acestora;
            i) sa hotarasca constituirea de grupe de control interdivizii, care vor functiona numai pe durata realizarii sarcinii de control atribuite.
            (2) Atributiile prevazute la alin. (1) se exercita, in lipsa presedintelui Curtii de Conturi, de unul dintre vicepresedintii acesteia, desemnat de el, iar in cazul in care desemnarea nu este posibila, se exercita de cel mai in varsta dintre vicepresedinti.

CAPITOLUL IX
Abateri si sanctiuni

            Art. 127. - Constituie abateri si se sanctioneaza:
            a) nerespectarea obligatiei de a prezenta Curtii de Conturi, in termenele stabilite, conturile ce urmeaza a fi verificate - cu
amenda civila egala cu salariul pe 1-3 luni al persoanei din vina careia s-a produs intarzierea;
            b) neaducerea la indeplinire a masurilor dispuse prin decizii in baza Art. 95, ramase definitive - cu amenda civila egala cu salariul pe 2-5 luni al persoanei din vina careia nu au fost aduse la indeplinire masurile stabilite.
            Art. 128. - Incalcarea obligatiilor prevazute la Art. 4 alin. (2) din prezenta lege se sanctioneaza cu amenda civila de 10.000 lei pentru fiecare zi de intarziere.
            Art. 129. - (1) Abaterile prevazute la Art. 127 si 128 se constata de catre controlorii Curtii de Conturi, iar amenda se stabileste de colegiul jurisdictional potrivit Art. 40.
            (2) Sumele reprezentand amenzi civile stabilite prin hotarari definitive ale organelor de jurisdictie ale Curtii de Conturi se fac venit la bugetul de stat.

CAPITOLUL X
Dispozitii tranzitorii si finale

            Art. 130. - Dispozitiile referitoare la activitatea de jurisdictie se completeaza cu prevederile Codului de procedura civila, precum si cu orice alte dispozitii legale, in masura in care prin prezenta lege nu se dispune altfel.
            Art. 131. - (1) Cauzele la care se refera Art. 40 si 41 aflate in curs de judecata se vor solutiona de organele competente la data cand au fost sesizate.
            (2) Pana la data de 1 decembrie 1992 contestatiile impotriva deciziilor de imputare si angajamentelor de plata, a caror judecare intra in competenta Curtii de Conturi, se depun la tribunalele judetene si, respectiv, la Tribunalul Bucuresti, care le vor inregistra intr-o evidenta separata. Dupa constituirea colegiilor jurisdictionale ale Curtii de Conturi, contestatiile inregistrate vor fi remise acestora, potrivit competentei prevazute de prezenta lege.
            Art. 132. - Prin acte de imputatie, in sensul prezentei legi, se intelege deciziile de imputare si, dupa caz, angajamentele de plata luate in scris, potrivit Codului muncii.
            Art. 133. - Membrii Curtii de Conturi sunt numiti de Parlament in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
            Art. 134. - In termen de 30 de zile de la numirea membrilor Curtii de Conturi, presedintele acesteia va asigura numirea personalului cu functii de conducere, a personalului de specialitate si a celuilalt personal necesar functionarii Curtii.
            Art. 135. - Fondurile necesare pentru functionarea in anul 1992 a Curtii de Conturi se aloca de Guvern din rezerva bugetara la dispozitia acestuia.
            Art. 136. - In intelesul prezentei legi Camera de Conturi a Municipiului Bucuresti se asimileaza cu camerele de conturi judetene.