MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A I
Anul XII - Nr. 119              LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE             Joi, 17 martie 2000

SUMAR

HOTARÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

            180. - Hotarâre pentru modificarea si completarea Regulamentului privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 131 /1991

HOTARÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTARARE
pentru modificarea si completarea Regulamentului privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 131/1991

            In temeiul art. 41 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997,
            Guvernul Romaniei h o t a r a s t e :
            Art. 1. - Se aproba modificarea si completarea regulamentului*) aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 131/1991, care se va intitula "Regulamentul privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, punerea in posesie a proprietarilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate", cuprinse in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.


*) Regulamentul a fost republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 7 din 19 ianuarie 1993.

            Art. 2. - Comisiile comunale, orasenesti sau municipale (comisii locale), sub indrumarea comisiilor judetene si a municipiului Bucuresti pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, vor urmari si vor lua masurile necesare pentru respectarea si aplicarea intocmai a prevederilor Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, precum si ale regulamentului.
            Art. 3. - Ministerul Functiei Publice, Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului vor asigura realizarea atributiilor si responsabilitatilor stabilite prin Legea nr. 1/2000 si vor propune Guvernului masurile necesare.
            Art. 4. - Acoperirea cheltuielilor necesare pentru tiparirea titlurilor de proprietate de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului se asigura de la bugetul de stat.
            Art. 5. - Regulamentul privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor, modificat si completat prin prezenta hotarare, va fi republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
Contrasemneaza:
Ministrul agriculturii si alimentatiei,
Ioan Avram Muresan
p. Ministrul apelor, padurilor si protectiei mediului,
Anton Vlad,
secretar de stat
Ministrul functiei publice,
Vlad Rosca
p. Ministrul finantelor;
Sebastian Vladescu,
secretar de stat
p. Ministrul lucrarilor publice si amenajarii teritoriului,
László Borbély,
secretar de stat

Bucuresti, 14 martie 2000.
Nr. 180.

MODIFICAREA SI COMPLETAREA
Regulamentului privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, punerea in posesie a proprietarilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate

            Articol unic. - Regulamentul privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, punerea in posesie a proprietarilor, a modelului si modului de atnbuire a titlurilor de proprietate se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
          1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
            "Art. 1. - In scopul stabilirii dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere in conditiile Legii fondului funciar nr. 18/1991*), ale Legii nr. 169/1997 si ale Legii nr. 1/2000,. precum si pentru atribuirea si punerea in posesie, se constituie comisii comunale, orasenesti, municipale si judetene respectiv a municipiului Bucuresti care vor functiona in baza prevederilor art. 12 din Legea nr. 18/1991, republicata, conform prezentului regulament."


*) Legea nr. 18/1991 a fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998.

          2. La articolul 2, alineatul 1 se modifica si se completeaza cu urmatoarele texte:
            "Comisiile comunale, orasenesti sau municipale se constituie prin ordin al prefectului si vor fi formate din:
            - primar - presedintele comisiei;
            - viceprimarul desemnat de primar;
            - secretarul unitatii administrativ-teritoriale - secretarul comisiei;
            - un specialist in masuratori topografice cadastru agricol organizarea teritoriului, imbunatatiri funclare sau un specialist in cadastru general;
            - un inginer agronom sau horticol din cadrul centrului agricol, al oficiului de consultanta agricola sau din aparatul primariei;
            - un jurist din sistemul de organizare a agriculturii si alimentatiei sau din aparatul de specialitate al prefecturii ori al autoritatilor administratiei publice locale;
            - un reprezentant al inspectoratului silvic teritorial sau seful ocolului silvic ori imputernicitul acestuia;
            - sefii districtelor salvice ale caror paduri se afla in limitele cadastrale ale localitatii;
            - un specialist in cadastru forestier si amenajarea padurilor;
            - 1-5 reprezentanti ai proprietarilor care au solicitat terenuri conform Legii nr. 169/1997 si Legii nr. 1/2000, in functie de structura administrativa a comunei, orasului sau municipiului.
            Pentru alegerea reprezentantilor proprietarilor in comisia locala consiliile locale vor organiza o adunare a proprietarilor, care va fi legal constituita daca este prezenta majoritatea simpla (jumatate plus unul) din numarul acestora. Hotararea privind alegerea reprezentantilor proprietarilor in comisie se adopta cu majoritatea simpla (jumatate plus unul) din numarul celor prezenti.
            Desemnarea specialistilor. si a reprezentantilor mentionati mai sus se face de conducerile uriitatilor de care acestia apartin si se comunica in scris prefecturii. .
            Cand situatia impune anumite clarificari, la lucrarile comisiei locale vor fi invitate si alte persoane fizice sau juridice interesate in actiunea de retrocedare a terenurilor."
          3. Alineatele 2, 3, 4 si 5 ale articolului 2 se abroga.
          4. La articolul 2, alineatul 6 va avea urmatorul cuprins:
            "Conducerea si coordonarea comisiei comunale-orasenesti sau municipale se asigura de catre primar. In caz de indisponibilitate (boala, demisie sau suspendare) viceprimarul preia prerogativele acestuia. Comisia locala va stabili in prima sa sedinta in plen programul de lucru, astfel incat actiunea sa se desfasoare si sa se incheie in termenul prevazut de lege."
          5. La articolul 2, alineatul 7 va avea urmatorul cuprins:
            "Comisiile comunale orasenesti sau municipale vor functiona sub indrumarea si controlul comisiei judetene sau a municipiului Bucuresti."
          6. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
            "Art. 3. - La municipiul Bucuresti, prin ordin al prefectului se pot organiza subcomisii ale sectoarelor municipiului Bucuresti, cu aceeasi componenta prevazuta la art. 2, care indeplinesc atributiile prevazute la art. 6 lit. a)-j)."
            7. La articolul 4, alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
            "Comisia judeteana sau a municipiului Bucuresti este numita prin ordin al prefectului si va avea urmatoarea componenta:
            - prefectul - presedintele comisiei;
            - subprefectul desemnat de prefect - in caz de indisponibilitate (boala, demisie sau suspendare) a prefectului - preia prerogativele acestuia;
            - secretarul general al prefecturii - secretarul comisiei;
            - directorul directiei de contencios administrativ si controlul legalitatii;
            - directorul general al directiei generale pentru agricultura si industrie alimentara;
            - directorul oficiului de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol;
            - directorul oficiului judetean de consultanta agricola;
            - seful sucursalei Agentiei Domeniilor Statului;
            - directorul filialei Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare;
            - directorul sistemului de gospodarire a apelor;
            - directorul oficiului de studii pedologice si agrochimice;
            - inspectorul-sef al inspectoratului silvic teritorial sau imputernicitul acestuia;
            - directorul directiei silvice a Regiei Nationale a Padurilor sau imputernicitul acestuia;
            - directorul directiei de urbanism, amenajarea teritoriului si lucrari pubfice;
            - directorul oficiului judetean de cadastru geodezie si cartografie;
            - seful inspectoratului judetean de politre sau al municrpiului Bucuresti ori imputernicitul acestuia;
            - un jurist din aparatul de specialitate al prefecturii."
          8. La articolul 4, alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
            In vederea sprijinirii comisiei judetene pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin, prin ordin al prefectului se constituie un colectiv de lucru compus din cate un reprezentant al prefectului, al oficiului de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol si, respectiv, al inspectoratului silvic teritorial, pentru partea tehnica, care va fi format din specialisti, delegati pe toata durata functionarii comisiei de catre conducatorii institutiilor si agentilor ecoriomici prevazuti la alin. 1."
          9. Articolul 5 se abroga.
          10. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
            "Art. 6. - Comisiile comunale, orasenesti sau municipale au urmatoarele atributii:
            a) preiau si analizeaza cererile depuse in conformitate cu prevederile legii, pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, cu exceptia celor formulate de comune, orase sau municipii;
            b) verifica in mod riguros indeplinirea conditiilor prevazute la art. 9 alin. (4) si (5) din Legea nr. 18/1991, republicata, precum si la art. 6 din Legea nr. 1/2000, solicitand in acest scop toate relatiile si datele necesare;
            c) stabilesc marimea si amplasamentul suprafetei de teren pentru care se reconstituie dreptul de proprietate sau care se atribuie potrivit legii;
            d) completeaza, in urma verificarilor efectuate, anexele la prezentul regulament cu persoanele fizice si juridice indreptatite;
            e) primesc si transmit comisiei judetene contestatiile formulate de cei interesati;
            f) intocmesc situatii definitive potrivit competentelor ce le revin privind persoanele fizice si juridice indreptatite sa li se atribuie teren, cu suprafata si amplasamentele stabilite, conform planului de delimitare si parcelare intocmit;
            g) inainteaza si prezinta comisiei judetene spre aprobare si validare, situatiile definite, impreuna cu documentatia necesara, precum si divergentele produse si consemnate la nivelul acestor comisii;
            h) pun in posesie, prin delimitare in. teren, persoanele indreptatite sa primeasca terenul si completeaza fisele de punere in posesie a acestora, dupa validarea de catre comisia judeteana a propunerilor facute, si le inmaneaza titlurile de proprietate, potrivit competentelor ce le revin;
            i) identifica terenurile atribuite ilegal si sesizeaza primarul care inainteaza sub semnatura actiuni in constatarea nulitatii absolute pentru cazurile prevazute la art. III din Legea nr. 169/1997;
            j) exercita orice alte atributii ce le revin din lege si din prezentul regulament."
          11. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
            "Art. 7. - Comisiile judetene si a municipiului Bucuresti au urmatoarele atributii:
            a) organizeaza instruirea comisiilor comunale,. orasenesti si municipale si asigura distribuirea legilor, a regulamentului, a hartilor si planurilor la zi, precum si a altor materiale necesare pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii acestora;
            b) asigura indrumarea si controlul comisiilor comunale, orasenesti si municipale prin desemnarea, pe comune, orase si municipii, a membrilor din comisia judeteana;
            c) verifica legalitatea propunerilor inaintate de comisiile comunale, orasenesti si municipale, in special existenta actelor doveditoare, pertinenta, verosimilitatea, autenticitatea si concludenta acestora;
            d) solutioneaza contestatiile formulate impotriva masurilor stabilite de comisiile subordonate;
            e) valideaza sau invalideaza propunerile comisiilor comunale, orasenesti sau municipale, impreuna cu proiectele de delimitare si parcelare;
            f) emit titlurile de proprietate pentru cererile validate;
            g) solutioneaza cererile de reconstituire a dreptului de proprietate publica a comunelor, oraselor, municipiilor pentru terenurile forestrere;
            h) identifica terenuri atribuite ilegal si sesizeaza prefectul, care va inainta sub semnatura actiunii in constatarea nulitatii absolute pentru cazurile prevazute la art. III din Legea nr. 169/1997;
            i) atribuie si dispun delimitarea in teren, completarea proceselor-verbale de punere in posesie a comunelor, oraselor si municipiilor pentru terenurile forestiere proprietate publica ce le revin;
            j) exercita orice alte atributii ce le revin din lege si din prezentul regulament."
          12. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
            Art. 8. - Comisiile comunale, orasenesti sau municipale isi desfasoara activitatea in plen in prezenta majoritatii membrilor acestora, cu prezenta oblrgatorie a primarului sau, dupa caz, a viceprimarului.
            In situatia in care juristul si cei 1-5 reprezentanti ai proprietarilor nu participa in comisiile locale, se considera ca sunt de acord cu hotararea comisiei. Lucrarile de secretariat ale comisiei locale se asigura de secretarul unitatii administrativ-teritoriale."
          13. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
            Art. 9. - Comisiile judetene sau a municipiului Bucuresti isi desfasoara activitatea in prezenta majoritatii membrilor acestora."
          14. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
            "Art. 10. - Hotararile comisiilor judetene sau a municipiului Bucuresti si ale celor comunale, orasenesti sau municipale se adopta cu votul majoritatii membrilor lor si se consemneaza intr-un proces-verbal semnat de toti participantii.
            Pentru adoptarea hotararilor comisiile vor solicita prezentarea tuturor actelor necesare si vor lua act de recunoasterea reciproca a limitelor proprietatii de catre vecini."
            15. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
            Art. 11. - Conform prevederilor Legii nr. 18/1991, republicata, si ale Legii nr. 1/2000, primariile vor afisa textul acestora in locuri publice. Totodata primariile si prefecturile vor lua masuri ca prevederile acestor legi si ale prezentului regulament sa fie aduse la cunostinta persoanelor indreptatite prin mass-media.
            16. La articolul 12, alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
            "Lucrarile privind stabilirea dreptului de proprietate pentru fostii membri ai cooperativelor agricole de productie si celelalte persoane prevazute de lege se fac de comisiile comunale, orasenesti sau municipale, dupa caz, luandu-se in considerare suprafata terenurilor aduse in cooperative, preluate de acestea in baza unor legi speciale, fara nici un titlu sau prin orice alt mod. Suprafata adusa in cooperativa este cea care rezulta din actele de proprietate, cartea funciara, cadastru, cererile de inscriere in cooperativa, registrul agricol de la data intrarii in cooperativa, evidentele cooperativei sau, in lipsa acestora, din orice alte probe, inclusiv declaratii ale martorilor."
          17. La articolul 12, dupa alineatul 1 se introduc trei alineate cu urmatorul cuprins:
            "In baza prevederilor art. 23 si 24 din Legea nr. 18/1991, republicata, terenurile atribuite din intravilanul localitatalor, pentru constructia de locuinte si anexe gospodaresti pâna la aparitia Legii nr. 18/1991, se inscriu in proprietatea detinatorilor actuali, in limita suprafetelor primite in acest scop de la fostele cooperative agricole de productie sau de la fostele consilii populare, daca atribuirea s-a facut de la fostii proprietari.
            Fostii proprietari vor fi compensati cu o suprafata de teren echivalenta, dn terenurile intravilane sau, in lipsa, extravilane, ce au apartinut detinatorului prevazut la alin. 1 sau ascendentului acestuia, din rezerva comisiei locale sau, dupa caz, din terenul proprietate privata a comunei, orasului sau a municipiului.
            In cazul in care nu este posibila compensarea pentru suprafetele prevazute la alin. 1 , .fostii proprietari urmeaza sa fie despagubiti si vor fi inscrisi in anexa nr. 40 la prezentul regulament."
          18. Articolul 13 se completeaza cu alineatul 9 cu urmatorul cuprins:
            "Cererile depuse potrivit prevederilor art. 9 din Legea nr. 18/1991 republicata, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 218/1998 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/1998, pentru modificarea art. 9 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 republicata, precum si cele depuse in baza Legii nr. 1/2000 vor urma procedura prevazuta de acestea."
          19. La articolul 15 alineatul 5 se abroga.
          20. La articolul 15 alineatul 6, cuvintele art. 12 alin. 3 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 se inlocuiesc cu cuvintele art. 13 alin. (3) din Legea nr. 18/1991, republicata.
          21 . La articolul 20, cuvintele art. 16 din lege se inlocuiesc cu cuvintele art. 17 din Legea nr. 18/1991, republicata.
          22. La articolul 21 alineatul 1, cuvintele art. 17 din lege se inlocuiesc cu cuvintele art. 18 din Legea nr. 18/1991, republicata.
          23. La articolul 21 alineatul 2, cuvintele art. 13-15 din lege se inlocuiesc cu cuvintele art. 14-16 din Legea nr. 18/1991, republicata.
          24. La articolul 22 alineatul 1, cuvintele art. 13-15 din lege se inlocuiesc cu cuvintele art 14-16 din Legea nr. 18/1991, republicata.
          25. La articolul 22 alineatul 2, cuvintele art. 13 din lege se inlocuiesc cu cuvintele art. 14 din Legea nr. 18/1991, republicata.
          26. La articolul 23, cuvintele art. 18 din lege se inlocuiesc cu cuvintele art. 19 din Legea nr. 18/1991, republicata.
          27. La articolul 24, cuvintele art. 95 din lege se inlocuiesc cu cuvintele art.118 din Legea nr. 18/1991, republicata, iar cuvintele art. 18 alin. (1) ori art. 20 din lege se inlocuiesc cu cuvintele art. 19 alin. (1) ori ale art 21 din Legea nr. 18/1991, republicata.
          28. La articolul 25 alineatele 1 si 2, cuvintele art. 20 din lege se inlocuiesc cu cuvintele art 21 din Legea nr. 18/1991, republicata.
          29. La articolul 26, cuvintele art. 21 din lege se inlocuiesc cu cuvintele art. 22 din Legea nr. 18/1991, republicata.
          30. La articolul 27 alineatele 1 si 2, cuvintele art. 28 din lege se inlocuiesc cu cuvintele art. 29 din Legea nr. 18/1991, republicata.
          31 . La articolul 27 alineatul 3, cuvintele art. 29 din lege se inlocuiesc cu cuvintele art. 30 din Legea nr. 18/1991, republicata. 32. La articolul 28 alineatul 1, cuvintele art. 41 din lege se inlocuiesc cu cuvintele art. 41 din Legea nr. 18/1991 (nemodificata).
          33. Articolul 28 se completeaza cu alineatul 3 cu urmatorul cuprins:
            "Stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere, solicitate in baza Legii nr. 169/1997 si a Legii nr. 1/2000, se face in conformitate cu prevederile cap. X din prezentul regulament.
          34. La articolul 30 alineatul 1, cuvintele art. 32 din lege se inlocuiesc cu cuvintele art. 33 din Legea nr. 18/1991, republicata, iar cuvintele art. 40 din lege se inlocuiesc cu cuvintele art. 44 din Legea nr. 18/1991, republicata.
          35. La articolul 31 alineatul 1, cuvintele art. 39 din lege se inlocuiesc cu cuvintele art. 43 din Legea nr. 18/1991, republicata.
          36. La articolul 32, cuvintele art. 36 si 38 din lege se inlocuiesc cu cuvintele art. 37 si 42 din Legea nr. 18/1991, republicata.
          37. Articolul 32 se completeaza cu alineatul 2 cu urmatorul cuprins:
            "Suprafata in actiuni de 10 ha de familie, in echivalent arabil, stabilita in conformitate cu prevederile art. 36 din Legea nr. 18/1991, nemodificata, va fi retrocedata in natura conform Legii nr. 1/2000. In cazul in care proprietarii deposedati au detinut suprafete mai mari, acestora li se vor retroceda terenuri pana la limita a 50 ha."
          38. La articolul 33, cuvintele art. 37 din lege se inlocuiesc cu cuvintele art. 41 din Legea nr. 18/1991, republicata.
          39. Articolul 33 se completeaza cu alineatul 2 cu urmatorul cuprins:
            "Suprafata de 10 ha de familie, in echivalent arabil, conform Legii nr. 1/2000, poate fi restituita in natura pana la 50 ha de proprietar deposedat."
          40. Titlul capitolului V va avea urmatorul cuprins:
            "punerea in posesie a proprietarilor si emiterea titlurilor de proprietate"
          41 . Articolul 35 va avea urmatorul cuprins:
            "Art. 35. - Delimitarea si parcelarea pe proprietari se fac pe baza hartilor si planurilor de situatie la zi din cadrul actualei unitati administrativ-teritoriale.
            La parcelarea terenului in sisteme de irigatii se va tine seama de metoda de udare cu echipamentele existente si de prevederile regulamentelor de exploatare pentru utilizarea corecta si rationala a acestora.
            Astfel, in cazul irigatiilor prin aspersiune la care se folosesc echipamente de udare cu mutare manuala, la stabilirea loturilor de teren se va lua in considerare unitatea de suprafata deservita de un hidrant.
            La stabilirea limitelor loturilor se recomanda ca latura mica sa fie pe antena, iar latura mare sa fie egala cu lungimea aripii de ploaie iar suprafata parcelei sa coincida cu suprafata deservita de o aripa de ploaie sau un multiplu al acestei suprafete.
            Pentru proprietatile de mici dimensiuni utilizarea rationala a sistemului de irigatii, respectiv a suprafetei deservite de un hidrant presupune gruparea mai multor proprietari cu acces la sursa de apa.
            Pentru suprafetele prevazute sa fie irigate prin scurgere la suprafata (brazde, fasii) se vor avea in vedere orografia terenului, posibilitatea aplicarii udarii pe intreaga suprafata si, respectiv, modalitatile de evacuare a apei in exces.
            Pe terenurile amenajate cu lucrari de desecare-drenaj, la stabilirea proprietatilor se vor lua in considerare limitele obligatorii (canale, drumuri de exploatare) care sa asigure atat exploatarea agricola, cat si intretinerea lucrarilor hidroamellorative.
            Pe terenurile in panta, la parcelare se va avea in vedere respectarea lucrarilor de combatere a eroziunii solului existente (terase, bancheta, benzi inierbate, reteaua de regularizare a scurgerii apei de pe versanti, drumuri agricole si alte lucrari).
            Cand nu sunt executate lucrari de combatere a eroziunii, delimitarea parcelelor se va face pe cat posibil cu latura lunga in sensul curbelor de nivel, astfel incat sa permita executarea lucrarilor de pregatire a solului pentru insamantari, precum si intretinerea culturilor prasitoare pe directia curbelor de nivel, in scopul prevenirii si combaterii eroziunii solului.
            De asemenea, se va tine seama de prevederile art. 34 din Legea nr. 18/1991, republicata, privind delimitarea zonelor de protectie aferente lucrarilor de impunatatiri funciare, inclusiv cele de gospodarire a apelor, conform normelor in vigoare."
          42. Articolul 36 va avea urmatorul cuprins:
            "Art. 36. - Punerea in posesie pe baza de masuratori topografice se va efectua in conformitate cu prevederile art. 27 din Legea nr. 18/1991, republicata, de catre specialisti in masuratori topografice, cadastru agricol, organizarea teritoriului agricol, imbunatatiri funciare si cadastru general pentru terenurile agricole si, respectiv, specialisti in cadastru forestier si amenajarea padurilor, conform planului parcelar. In situatia in care volumul lucrarilor depaseste posibilitatile de lucru ale comisiei, acestea se pot executa prin prestari de servicii de specialisti in masuratori topografice cadastru agricol, organizarea teritoriului agricol, imbunatatiri funciare si cadastru general ai agentilor economici.
            Persoanele care au formulat plangeri la judecatorie vor fi puse in posesie provizoriu, pana la prezentarea hotararii judecatoresti de catre comisii, cu suprafetele stabilite pe baza hotararii comisiei judetene. Dupa prezentarea hotararii judecatoresti punerea in posesie se va face tinandu-se seama de aceasta.
            Din rezerva constituita potrivit legii comisiile comunale, orasenesti sau municipale vor putea atribui, in completare, terenuri, daca din hotarare rezulta aceasta.
            Punerea in posesie se face prin intocmirea procesului-verbal, conform machetelor prevazute in anexele nr. 52a) si 52b), si prin semnarea acestuia. Un exemplar al procesului-verbal se inmaneaza proprietarului impreuna cu schita terenului.
            In acest scop autoritatile comunale si orasenesti ale administratiei publice locale vor incunostinta in scris, cu confirmare de primire, persoanele care au domiciliul in alte localitati si carora li s-a stabilit dreptul de proprietate, asupra datei la care va avea loc punerea in posesie. Pentru persoanele care au domiciliul sau resedinta in localitate autoritatile comunale si orasenesti ale administratiei publice locale vor afisa la sediul lor data punerii in posesie, utilizand totodata orice alte mijloace de comunicare.
            Persoanele care din diferite motive sunt in imposibilitatea de a se prezenta la data punerii in posesie pot imputernici prin procura speciala si autentica, cu mentiunea expresa «Pentru punere in posesie», alte persoane, care vor semna tabelul de luare in primire a terenului.
            La inmanarea titlurilor de proprietate cheltuielile ocazionate de expedierea incunostintarilor vor fi achitate, pe baza de chitanta, de persoanele care primesc titlurile.
            Marcarea parcelelor se face prin tarusi sau borne, care se asigura de fiecare proprietar."
          43. Articolul 37 va avea urmatorul cuprins:
            "Art. 37. - Pe baza documentatiilor inaintate de comisiile locale, care cuprind anexele validate, planurile parcelare, procesele-verbale de punere in posesie si schitele terenurilor, comisia judeteana emite titlurile de proprietate conform modelului prevazut in anexa nr. 27. Documentatiile se trimit in doua exemplare, din care unul se retine si se depoziteaza la arhiva Oficiului de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol. Formularele cuprinzand titlul de proprietate se tiparesc pe hartie speciala format A3, ca imprimat cu regim special in carnete a cate 100 de file. Acestea se vor tipari prin grija Ministerului Agriculturii si Alimentatiei si se vor difuza comisiilor judetene, in functie de necesitati. Titlul de proprietate pentru cetatenii in viata se emite persoanelor indreptatite (sot, sotie), iar pentru mostenitori se emite un singur titlu de proprietate pentru terenurile ce au apartinut autorului lor, in care se nominalizeaza toti solicitantii indreptatiti, urmand ca pentru iesirea din indiviziune, ulterior, acestia sa procedeze potrivit dreptului comun. Titlul de proprietate se completeaza cu tus negru si se numeroteaza incepand de la nr. 1, in fiecare judet. In titlu se vor inscrie numele si prenumele titularului precum si initiala tatalui. In cazul in care alaturi de sotul supravietuitor vin la mostenire si alti mostenitori, potrivit celor prevazute la art. 15 alin. (2) si (3) din Legea nr. 18/1991, republicata, la rubrica «Prin reconstituirea dreptului de proprietate», se inscrie suprafata atribuita persoanelor care au detinut terenuri in proprietate sau dupa caz mostenitorilor acestora precum si in cazurile prevazute la art. 22 din aceeasi lege, iar la rubrica «prin constituirea dreptului de proprietate» se inscrie suprafata atribuita pentru celelalte categorii de persoane fizice sau juridice.
            Titlul de proprietate se semneaza de prefect, secretarul general al prefecturii, ca secretar, directorul general al directiei generale pentru agricultura si industrie alimentara si de directorul Oficiului de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol. Partile detasabile ale titlului de proprietate, semnate, se transmit comisiilor comunale, orasenesti sau municipale, care le vor inscrie in registrul agricol, dupa care le vor inmana, sub semnatura titularilor iar partea nedetasabila (cotorul) a titlului de proprietate se retine si se depoziteaza la arhiva Oficiului de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol.
            In acest sens comisiile vor intocmi un registru care va cuprinde numele si prenumele titularului, numarul titlului de proprietate si semnatura primitorului. Titlurile de proprietate pentru persoanele care au formulat plangeri la judecatorie se vor completa si se vor elibera dupa pronuntarea hotararii judecatoresti.
            Procedura privind delimitarea intocmirea planului parcelar, punerea in posesie si emiterea titlului de proprietate pentru terenurile forestiere solicitate in baza prevederilor Legii nr. 169/1997 si ale Legii nr. 1/2000 se face conform dispozitiilor cap. X din prezentul regulament.
            In cazul pierderii sau distrugerii titlului de proprietate se pot elibera duplicate, sub conditia publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a si purtarii mentiunii «duplicat», dupa incunostintarea scrisa a comisiei judetene."
          44. Articolul 38 va avea urmatorul cuprins:
            "Art. 38. - In situatia in care mai raman terenuri neatribuite, comisia le va delimita pe planul cadastral si in teren si le va preda consiliului local in admmistrare, urmand a fi folosite in conformitate cu prevederile legii. Inscrierea acestor suprafete se va face potrivit anexei nr. 17. De asemenea, va delimita si va marca pe plan si in teritoriu terenurile societatilor comerciale, asociatiilor de tip privat, izlazurile comunale si terenurile cu vegetatie forestiera atribuite proprietarilor care au solicitat restituirea acestora in conditiile prevazute de lege. Totodata va delimita si va marca pe plan si in teritoriu suprafata ce se va atribui in folosinta, care se preda consiliului local pentru a fi atribuita celor indreptatiti prin lege."
          45. Articolul 39 va avea urmatorul cuprins:
            "Art. 39. - Dupa punerea in posesie a tuturor proprietarilor Oficiul de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol va redacta un plan de situatie cu noua parcelare a teritoriului si cu numerotarea topografica corespunzatoare, in doua exemplare, din care un exemplar ramane la acesta, iar unul se preda cu proces-verbal consiliului local al comunei, orasului sau municipiului."
          46. La articolul 4A alineatul 1, cuvintele art. 11 din lege se inlocuiesc cu cuvintele art. 2 din Legea nr. 18/1991, republicata.
            47. La articolul 40 alineatele 5 si 7, cuvintele art. 99 si art. 33 din lege se inlocuiesc cu cuvintele art. 99 si, respectiv, art. 33 din Legea nr. 18/1991, nemodificata.
            48. La articolul 41 alineatul 1, cuvintele art. 26 si 27 din lege se inlocuiesc cu cuvintele art 27 si 28 din Legea nr. 18/1991, republicata.
          49. La articolul 45 alineatul 1, cuvintele art. 29 din lege se inlocuiesc cu cuvintele art. 30 din Legea nr. 18/1991, republicata.
          50. La articolul 45 alineatul 2, cuvintele art. 28 alin. 7 din Legea fondului funciar se inlocuiesc cu cuvintele art. 29 alin. (7) din Legea nr. 18/1991, republicata.
          51. La articolul 46, cuvintele art. 26, 28, 29 si 27 din lege se inlocuiesc cu cuvintele art. 27, 29, 30 si 28 din Legea nr. 18/1991, republicata.
          52. La articolul 47, cuvintele art. 28 din lege se inlocuiesc cu cuvintele art. 29 din Legea nr. 18/1991, republicata.
          53. La articolul 49, cuvintele art 27 din lege se inlocuiesc cu cuvintele art. 28 din Legea nr. 18/1991, republicata.
          54. In nota de subsol, cuvintele art. 36-38 din prezentul regulamentse inlocuiesc cu cuvintele art. 35-38, iar cuvintele si sectorul agricol Ilfov se elimina.
          55. Dupa capitolul VII se introduc capitolele VIII-XI cu urmatorul cuprins:

"CAPITOLUL VIII
Dispozitii generale pentru aplicarea Legii nr. 1/2000

            Art. 50. - Reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente daca acestea sunt libere cu respectarea drepturilor dobandite conform prevederilor Legii nr. 18/1991, pentru care au fost eliberate adeverinte de proprietate, proces-verbal de punere in posesie sau titlu de proprietate, care raman valabile fara nici o alta confirmare potrivit art. 2 din Legea nr. 1/2000.
            In acest scop se va solicita persoanelor care au depus ceren pentru reconstituirea dreptulm de proprietate conform Legii nr. 169/1997 schita amplasamentului cu terenul detinut sau orice alte informatii din care sa rezulte identificarea vechiului amplasament solicitat.
            Pentru terenurile agricole comisiile locale impreuna cu oficiile de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol judetene sau al municipiului Bucuresti, pe baza analizei documentatiilor prezentate, la alin. 2, stabilesc daca vechiul amplasament este liber si poate fi retrocedat, delimitandu-se pe planul de situatie terenurile solicitate conform prevederilor Legii nr. 1/2000.
            Pentru terenurile forestiere comisiile locale impreuna cu reprezentanti ai inspectoratului silvic teritorial vor stabili daca vechiul amplasament identificat in conformitate cu documentatiile prezentate la alin. 2, este liber si poate fi retrocedat pe baza situatiei elaborate de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, prevazuta la art. 73.
            Art. 51. - Persoanele fizice prevazute la art. 9 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 republicata, care au solicitat prin cerere reconstituirea dreptului de proprietate pentru diferenta dintre suprafata de 10 ha de familie si cea adusa in cooperativa agricola de productie sau preluata sub orice mod de aceasta, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat potrivit art. 3 din Legea nr. 1/2000, se vor inscrie in anexa nr. 28.
            Persoanelor fizice carora li s-a validat dreptul de proprietate conform prevederilor alin. 1, pentru care nu exista suprafete de teren agncol reconstituirea li se face in conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 1/2000 iar in situatia in care nu se poate face reconstituirea dreptului de proprietate integral, se vor acorda despagubiri conform art. 3 alin. (3) si (4) din aceeasi lege.
            Art. 52. - Persoanele fizice ale caror terenuri din extravilanul localitatilor au trecut in proprietatea statului in mod abuziv (terenuri preluate in orice mod fara just titlu) si se gasesc incluse in diverse amenajari hidrotehnice, de hidroamelioratii si de alta natura care au solicitat sau vor solicita prin cereri reconstituirea dreptului de proprietate potrivit art. 4 din Legea nr. 1/2000, se inscriu in anexa nr. 29.
            Dupa analizarea si verificarea cererilor si a actelor doveditoare conform prevederilor art. 9 alin. (5) si ale art. 11 din Legea nr. 18/1991, republicata, precum si ale art. 6 alin. (1) din Legea nr. 1/2000, comisia locala va completa anexa nr. 29 si o va inainta comisiei judetene pentru validare. Valoarea probanta a actelor doveditoare este aceeasi, indiferent de ordinea mentionarii acestora in textul legii.
            In localitatile in care compensarea nu este posibila se vor acorda despagubiri fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora, in conditiile legii.
            In cazul in care suprafetele de teren au fost expropriate, iar lucrarile prevazute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 1/2000 nu au fost executate sau se afla in stadiu de proiect, suprafata preluata se restituie la cerere, fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora.
            Art. 53. - In anexa nr. 30 se inscriu persoanele fizice prevazute la art. 9 alin. (2) din Legea nr. 18/1991, republicata, carora li s-a reconstituit dreptul de proprietate in limita suprafetei de teren agricol de pana la 10 ha de amilie si li s-a aplicat cota de reducere de peste 5% care au solicitat prin cerere acest drept, potrivit art. 3 alin. (2)-(4) si art. 5 din Legea nr. 1/2000.
            Art. 54. - Suprafetele de teren revendicate de 2 cetateni, dintre care unul este fostul proprietar caruia i s-a preluat terenul prin masurile abuzive aplicate in perioada anilor 1953-1959, care a solicitat prin cerere, si cel de al doilea, persoana careia i s-a atribuit teren din cel preluat de la fostul proprietar se inscriu in anexa nr. 31 cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (3) din Legea nr. 1/2000.
            Art. 55. - Pentru persoanele carora li s-a reconstituit dreptul de proprietate conform art. 3, 5 si 23 din Legea nr. 1/2000 emiterea titlurilor de proprietate se va face conform art. 7 din aceeasi lege.

CAPITOLUL IX
Retrocedarea terenurilor agricole

            Art. 56. - In conformitate cu prevederile art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 198/1999 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apa si ale pct. 3.1-3.4 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 198/1999, anexa la Hotararea Guvernului nr. 97/2000, Agentia Domeniilor Statului va inventaria terenurile care fac obiectul retrocedarii si improprietaririi in baza legii si va intocmi balanta terenurilor agricole si terenurilor aflate permanent sub luciu de apa, care apartin domeniului public sau privat al statului, pentru fiecare societaie comerciala.
            In situatia formularii unor sesizari si reclamatii Agentia Domeniilor Statului impreuna cu directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti si cu oficiile de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol udetene si al municipiului Bucuresti vor verifica legalitatea cererilor care au stat la baza dobandirii calitatii de actionar sau de locator, precum si a savarsirii unor abuzuri prin acte administrative si, dupa caz, se pot prevala de prevederile art. 60-62 din Legea nr. 1 8/1991, republicata, sau pot sesiza instantele judecatoresti in a caror raza teritoriala este situat terenul agricol.
            Agentia Domeniilor Statului si oficiile de cadastru agricol si organnarea teritoriului agricol judetene si al municipiului Bucuresti vor intocmi documentatia pentru terenurile care fac obiectul retrocedarii la societatile comerciale prevazute la art. 1 si 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 198/1999 si la institutele si statiuriile de cercetare, pe care o transmit directiilor generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti, pentru avizare.
            Directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti verifica si avizeaza documentatiile si prin imputernicitii lor le supun aprobarii consiliului local din raza unitatii administrativ-teritoriale unde sunt situate terenurile. In situatia in care consiliul local nu se pronunta in termen de 15 zile de la inregistrarea procesului-verbal de delimitare la secretarul comunei, orasului sau al municipiului, acesta il va transmite comisiei judetene.
            Procesul-verbal de delimitare si planul de situatie parcelar impreuna cu hotararea consiliului local vor fi supuse validarii comisiei judetene, care in termen de 30 de zile este obligata sa se pronunte.
            Dupa pronuntarea hotararii comisiei judetene se vor face punerea in posesie a titularilor, precum si eliberarea titlurilor de proprietate.
            Art. 57. - In anexa nr. 32 se inscriu persoanele fizice carora li s-a stabilit calitatea de actionar la societatile comerciale pe actiuni cu profil agricol sau piscicol, in temeiul art. 36 din Legea nr. 18/1991, nemodificata, si carora li se restituie in natura suprafete cu destinatie agricola sau piscicola, de aceeasi calitate, pe baza documentelor care atesta fosta proprietate, in perimetrul acestor societati, potrivit art. 8 din Legea nr. 1/2000.
            In situatia in care li s-a stabilit calitatea de actionar la alte societati comerciale (foste I.A.S.) decat acolo unde a fost situat terenul, punerea in posesie se face, la optiune, pe vechiul amplasament, daca este liber, iar in situatia in care nu este liber, cu acordul persoanelor fizice indreptatite se stabileste un nou amplasament.
            Dupa informarea comisiei locale se intocmeste anexa, se verifica si se avizeaza documentatia de catre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei prin imputernicitii sai directorii generali ai directiilor generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti, si se transmite prefectului pentru emiterea titlului de proprietate.
            Art. 58. - In anexa nr. 33 se inscriu terenurile agricole proprietate de stat care, pe baza actelor doveditoare, snu constituit patrimoniul Academiei Romane, universitatilor si institutiilor de nvatamant superior cu profil agricol, care trec in proprietatea acestora, la cerere, potrivit art. 9 alin. (3) din tegea nr. 1/2000.
            Trecerea terenurilor agricole prevazute la art. 9 alin. (1) pentru institutiile mentionate la art. 9 alin. (3 din Legea nr. 1/2000, apartinand domeniului public, se face prn hotarare a Guvernutui.
            Art. 59. - In anexa nr. 34 se inscriu persoanele fizice carora li s-au stabilit drepturi de creanta la institutele si statiunile de cercetare si productie agricola, precum si la regiile autonome cu profil agricol sau la societatile nationale cu profl agricol, potrivit Legii nr. 46/1992 si carora li se restituie suprafetele de teren agricol, potrivit art. 10 din Legea nr. 1/2000.
            Dupa informarea comisiei locale se intocmeste anexa, se verifica si se avizeaza documentatia de catre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei prin imputernicitii sai directorii generali ai directiilor generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti, si se transmite prefectului pentru emiterea titlului de proprietate.
            Art. 60. - In anexa nr. 35 se inscriu persoanele fizice carora li se vor achita in mod obligatoriu drepturile in natura sau de creanta restante, stabilite si prevazute in Legea nr. 48/1994, de catre societatile comerciale, institutele, statiunile de cercetare si productie agricola, precum si de regiile autonome si societatile nationale cu profil agricol, potrivit art. 11 din Legea nr. 1/2000.
            Creantele actionarilor si locatorilor se platesc si din veniturile realizate de societati sau din fonduri speciale create in urma privatizarii societatilor comerciale agricole, potrivit art. 19 din Legea nr. 1 /2000.
            Art. 61. - Pentru delimitarea terenurilor solicitate pe vechile amplasamente se va proceda conform prevederilor art. 50 alin. 2 si 3 din prezentul regulament, precum si cu respectarea prevederilor art. 12 din Legea nr. 1/2000 si a procedurilor prevazute de aceasta.
            Art. 62. - Prefectul, in calitatea sa de presedinte al comisiei judetene, va intocmi si va inainta lunar pana la data de 5 a lunii, Departamentului pentru Administratie Publica Locala (Ministerul Functiei Publice) situatiile centralizatoare pe comune si pe total judet, prevazute in anexele nr. 28-59, stadiul acestora, precum si al realizarii aplicarii prevederilor Legii nr. 1/2000, inclusiv punerea in posesie si emiterea titlurilor de proprietate, propunerile de masuri si dupa caz, de atragere a raspunderii pentru primarii care impiedica in orice mod reconstituirea dreptului de proprietate in termenele si in conditiile stabilite de lege.
            Un exemplar al situatiei mentionate la alin. 1 se va transmite si Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, precum si Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului.
            Art. 63. - In anexa nr. 36 se inscriu persoanele fizice care au incheiat contracte de locatiune in conditiile prevazute la art. 25 din Legea arendarii nr. 16/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, carora li se restituie in natura suprafetele de teren agricol prevazute in acele contracte, potrivit art. 14 alin. (1) din Legea nr. 1/2000.
            Dupa informarea comisiei locale se intocmeste anexa, se verifica si se avizeaza documentatia de catre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei prin imputernicitii sai, directorii generali ai directiilor generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti, si se transmite prefectului pentru emiterea titlului de proprietate.
            Art. 64. - In anexa nr. 37 se inscriu persoanele fizice prevazute la art. 37 si 38 din Legea nr. 1 8/1991, republicata,carora li s-a stabilit calitatea de actionar, persoanele fizice carora li s-au stabilit drepturi la institutele si statiunile de cercetare si productie agricola la regiile autonome si la societatile nationale cu profil agricol, in conformitate cu prevederile Legii nr. 46/1992, precum si persoanele fizice care au calitatea de locator, conform art. 25 din Legea nr. 16/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, carora li se reconstituie dreptul de proprietate, la cerere, potrivit art. 15 alin. (1) din Legea nr. 1/2000, pentru terenurile agricole si pentru diferenta dintre suprafata de 10 ha si cea avuta in proprietate, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat.
            Dupa informarea comisiei locale se intocmeste anexa, se verifica si se avizeaza documentatia de catre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei prin imputernicitii sai, directorii generali ai directiilor generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti si se transmite prefectului pentru emiterea titlului de proprietate.
            Art. 65. - In anexa nr. 38 se inscriu persoanele prevazute la art. 39 din Legea nr. 18/1991, republicata, ale caror terenuri agricole au fost trecute in proprietatea statului prin efectul Decretului nr. 83/1949 si al oricaror alte acte normative de expropriere, sau, dupa caz, mostenitorii acestora, carora li se reconstituie dreptul de proprietate, la cerere, in natura, in limita suprafetei de teren trecute in proprietatea statului, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat, din suprafetele de teren aflate in patrimoniul societatilor comerciale pe actiuni cu profil agricol sau al altor societati comerciale care au in patrimoniu terenuri agricole ori, dupa caz, aflate in administrarea regiilor autonome si a societatilor nationale cu profil agricol care isi au sediul in localitatea sau in localitatile in care s-a aflat terenul agricol trecut in proprietatea statului, potrivit art. 16 alin. (1) din Legea nr. 1/2000.
            Dupa informarea comisiei locale se intocmeste anexa, se verifica si se avizeaza documentatia de catre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei prin imputernicitii sai, directorii generali ai directiilorgenerale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a Municipiului Bucuresti si se transmite prefectului pentru emiterea titlului de proprietate.
            Potrivit art 16 alin. (2) din Legea nr. 1/2000, pentru terenurile agricole care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate, aflate in administrarea institutelor si statiunilor de cercetare si productie agricola, restituirea in natura se face din suprafetele de teren agricol, care vor fi delimitate pentru productie, din terenurile proprietate privata a statului, prin hotarare a Guvernului.
            Art. 66. - In anexa nr. 39 se inscriu persoanele fiizice pentru care nu exista suprafete de teren agricol pentru restituirea integrala a proprietatii, solicitate prin cerere, carora li se vor acorda despagubiri pentru diferenta de teren neretrocedata, potrivit art. 17 din Legea nr. 1/2000.
            In anexa nr. 40 se inscriu persoanele fizice care opteaza prin cereri intemeiate, aprobate de organele competente, sa li se acorde despagubiri pentru terenurile agricole cuvenite in natura, potrivit art. 40 din Legea nr. 1/2000.
            Modul de evaluare a terenurilor, sursele financiare si modalitatile de plata catre fostii proprietari prevazuti la alin. 1 si 2 se vor stabili in termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a Legii nr. 1/2000, potrivit art. 40 din aceeasi lege.
            Art. 67. - In anexa nr. 41 se inscriu terenurile ramase in proprietatea privata a statului si, respectiv, in exploatarea sau in patrimoniul societatilor comerciale pe actiuni regiilor autonome si societatilor nationale cu profil agricol, evidentiate ca atare in cadastrul agricol, dupa restituirea in natura a suprafetelor agricole persoanelor fizice si juridice indreptatite, potrivit art. 18 aln. (1) si (2) din Legea nr. 1/2000.
            Valoarea actualizata a investitiilor ramase de recuperat se urmareste de Agentia Domeniilor Statului.
            Art. 68. - In anexa nr. 42 se inscriu persoanele fizice, actionari sau locatori, precum si alte persoane indreptatite de la care urmeaza sa se recupereze valoarea ramasa a investitiilor facute pe terenurile restituite in natura, intr-o perioada de maximum 10 ani, potrivit art. 19 din Legea nr. 1/2000.
            Art. 69. - In anexa nr. 43 se inscriu organele reprezentative ale unitatilor de cult, constituite ca persoane juridice pana la data intrarii in vigoare a Legii nr. 1/2000, care dobandesc prin reconstituire suprafete de teren agricol din fondul bisericesc al cultului caruia ii apartin, potrivit art. 23 alin. (1) din Legea nr. 1/2000.
            Art. 70. - In anexa nr. 44 se inscriu liceele cu profil agricol sau silvic si institutiile publice de ocrotire a copiilor, care nu au primit teren agricol pana la data intrarii in vigoare a Legii nr. 1/2000, carora li se restituie suprafetele de teren pe care le-au avut in proprietate, potrivit art. 23 alin. (3) din Legea nr. 1/2000.
            Art. 71. - In anexa nr. 45 se inscriu Unitatile de invatamant preuniversitar care dobandesc prin reconstituire suprafete de teren agricol, in limita celor pe care le-au avut in proprietate, precum si cele care nu au detinut in proprietate terenuri agricole si carora li se atribuie in folosinta suprafete de teren agricol pana la 5 ha din rezerva comisiilor locale, potrivit art. 23 alin. (4) din Legea nr. 1 /2000.

CAPITOLUL X
Retrocedarea tereriurilor forestiere

            Art. 72. - Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere se face din suprafetele de teren cu destinatie forestiera cuprinse in amenajamente silvice si din terenurile eu destinatie agricola acoperite cu vegetatie forestiera (pasuni impadurite, tufarisuri, zavoaie si altele asemenea).
            Persoanele fizice, cetateni romani, indiferent daca la data inregistrarii cererii aveau domiciliul in tara sau in strainatate, se inscriu in anexa nr. 53, impreuna cu datele referitoare la suprafata si amplasament, stabilite de comisie.
            Reconstituirea drepturilor de proprietate pentru composesorate, obsti de mosneni in devalmasie, obsti razasesti nedivizate, paduri graniceresti si alte forme asociative asimilate acestora, precum si pentru mostenitorii acestora, care au formulat cereri se face pe vechile amplasamente, in limita suprafetei rezultate din aplicarea reformei agrare din anul 1921, cu reconstituirile si retrocedarile legale ultenoare.
            Comitetul ad-hoc care va reprezenta formele asociative va fi ales de majoritatea membrilor solicitanti sau de mostenitorii acestora cu vocatie succesorala. In cazul in care exista mai multi mostertitori solicitanti cu aceeasi vocatie succesorala, este suficienta prezenta unuia dintre acestia.
            Proba reprezentativitatii comitetului ad-hoc se face cu procesul-verbal ineheiat cu ocazia alegerii acestuia si cu lista cuprinzand membrii participanti cu semnatura fiecaruia dintre acestia.
            Procesul-verbal va fi semnat de 3-7 membri ai secretariatului, altii decat candidatii pentru comitetul ad-hoc, desemnati de adunarea membrilor formei asociative.
            In baza prevederilor art. 27 din Legea nr. 1/2000, in cazul composesoratelor, obstilor de mosneni, obstilor razasesti si al altor forme asociative asimilate acestora, comitetele ad-hoc vor prezenta la judecatorie statutele pe baza carora respectivele forme asociative au fost organizate si au functionat in perioada 1921 -1940.
            Fostii membri ai formelor asociative de proprietate asupra terenurilor forestiere (composesorate, obsti de mosneni in devalmasie, obsti razasesti nedivizate paduri graniceresti si alte forme asociative asimilate acestora) sau succesorii lor care au formulat careri se inscriu in anexa nr. 54, impreuna cu datele stabilite de comisie referitoare la suprafetele rezultate prin aplicarea cotei participative la marimea suprafetei totale a terenurilor forestiere din forma asociativa rezultata din acte. In aceeasi anexa, dupa inscrierea tuturor solicitantilor dintr-o forma asociativa se insumeaza datele referitoare la suprafata si se trec informatiile asupra amplasamentului identificat al acesteia. Suprafata insumata se va incadra in prevederile art. 26 alin. (2) din Legea nr. 1/2000.
            Centrele eparhiale, parohiile, schiturile, manastirile, constituite ca persoane juridice pana la data intrarii in vigoare a Legii nr. 1./2000, precum si institutiile de invatamant care au detinut terenuri forestiere pot solicita terenurile pe care le-au avut in proprietate, in limita a 30 ha, indiferent daca acestea sunt situate pe raza mai multor localitati.
Centrele eparhiale, parohiile, schiturile, manastirile constituite ca persoane juridice, pana la data intrarii in vigoare a Legii nr. 1/2000, dobandesc prin reconstituire suprafete pana la limita de 30 ha din fondul bisericesc al cultului caruia ii apartin, recunoscut de lege, daca acesta a avut in proprietate terenuri forestiere in judetul in care a fost constituita parohia, schitul sau manastirea.
            Persoanele juridice indreptatite prevazute la alin. 9 si 10 care solicita terenurile forestiere detinute, se inscriu in anexa nr. 55. Comunele, orasele si municipiile care au detinut in proprietate terenuri forestiere se inscriu in anexa nr. 56, impreuna cu datelestabilite de comisie, referitoare la suprafata si amplasament. Padurile date in folosinta comunelor in baza H.C.M nr. 2.315/1953 nu fac obiectul restituirii catre acestea.
            Art. 73. - In situatiile prevazute de art. 24 alin. (2) din Legea nr. 1/2000 punerea in posesie se va face pe alte amplasamente, in conditiile art. 24 alin. (3) din aceeasi lege.
            Identificarea terenurilor care fac obiectul prevederilor art. 24 alin. (2) lit. b)-g) din Legea nr. 1/2000 se face la nivel de ocol silvic se verifica de directiile silvice, se centralizeaza la nivelul Regiei Nationale a Padurilor si se aproba de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, prin ordin al ministrului, la propunerea admmistratorului Regiei Nationale a Padurilor in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului regulament.
            Art. 74. - Punerea in posesie se va face in conditiile prevazute la art. 35 alin. (1) dn Legea nr. 1/2000.
            Detinatorul actual al terenului forestier supus retrocedarii pune la dispozitie comisiilor locale terenurile in vederea punerii in posesie a persoanelor indreptatite in termen de 60 de zile de la validarea cererilor de catre comisia judeteana.
            Incepand cu data punerii la dispozitie stabilita de Regia Nationala a Padurilor, pentru punerea in posesie a terenur lor forestiere cheltuielile pentru paza si protectia acestora efectuate de detinatorul actual pana la punerea efectiva in posesie se asigura de actualul detnator.
            Art. 75. - Punerea in posesie a proprietarilor, persoane fizice si juridice, in cadrul zonelor teritoriale delimitate, se va face de comisia locala conform planului parcelar elaborat pe baza planurilor amenajistice actualizate si a masuratorilor topografice, informand asupra datei pe reprezentantii detinatorilor actuali ai terenurilor care se restituie.
            Punerea in posesie se face in conformitate cu prevederile art. 27 din Legea nr. 18/1991, republicata numai dupa indeplinirea conditiilor prevazute la art. 35 alin. (1), din Legea nr. 1/2000, respectiv crearea in teritoriu a structurilor de control ale statului si a celor de gospodarire in regim silvic a padurilor conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 96/1998 republicata, precum si dupa promulgarea legilor privind contraventiile silvice, regimul silvic, administrarea fondului forestier, proprietate privata si publica, si statutul personalului silvic.
            Potrivit prevederilor art. 24 alin. (4) din Legea nr. 1/2000, cu ocazia punerii in posesie in conformitate cu prezentul regulament, opereaza trecerea efectiva in proprietate privata si, respectiv, publica a unitatilor administrativ-teritoriale.
            Art. 76. - Comisiile comunale, orasenesti si municipale vor incunostinta in scris, cu confirmare de primire, persoanele care au domiciliul in alte localitati si carora li s-a atribuit dreptul de proprietate asupra datei la care va avea loc punerea in posesie. Pentru persoanele care au domiciliul sau resedinta in localitate comisiile comunale, orasenesti si municipale vor afisa la sediul primariilor data punerii in posesie, utilizand totodata orice alte mijloace de comunicare.
            Persoanele care din diferite motive sunt in imposibilitate sa se prezinte la data stabilita pentru punerea in posesie pot imputernici prin procura speciala si autentica, cu mentiunea expresa «Pentru punere in posesie» alte persoane, care vor semna pro-cesul-verbal de punere in posesie.
            Cu ocazia punerii in posesie a proprietarilor persoane fizice, acestia semneaza procesul-verbal de punere in posesie (anexa nr. 57) primind la cerere, o copie de pe «descrierea parcelara» aferenta din amenajamentul silvic in vigoare sau, dupa caz, pentru suprafetele situate in terenurile cu destinatie agricola, din amenajamentele silvopastorale.
            Daca in termen de un an de la instiintarea cu privire la data punerii in posesie cel indreptatit nu se prezinta personal sau prin imputernicit, din vina sa, in vederea preluarii efective a terenului forestier, acesta va fi gospodarit in regim silvic de actualii detinatori pana la punerea in posesie a persoanelor indreptatite. In aceasta situatie cheltuielile de paza si protectie efectuate raman asupra detinatorului actual al terenului.
            Art. 77. - Punerea in posesie a persoanelor juridice se face in prezenta imputernicitului acestora, precum si a detinatorului actual al terenurilor, care vor semna procesul-verbal de punere in posesie (anexa nr. 58). La cerere, contra cost, imputernicitul persoanei juridice va primi o copie de pe descrierea parcelara aferenta prevazuta in amenajamentele silvice sau, silvopastorale, dupa caz.
            Art. 78. - Delimitarea limitelor terenurilor cu vegetatie forestiera retrocedate se face de organele silvice de specialitate.
            Art.- 79. - Pe baza documentatiilor inaintate de comisiile locale, care cuprind anexele validate, planurile parcelare, procesele-verbale de punere in posesie si schitele terenurilor, comisia judeteana emite titlurile de proprietate conform modelului prevazut in anexa nr. 27. Documentatiile se trimit in doua exemplare, din care unul se retine si se depoziteaza la arhiva Oficiului de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol. Formularele de titluri de proprietate se tiparesc, prin grija Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, pe hartie speciala format A3, ca imprimat cu regim special in carnete a cate 100 de file.
            Prevederile art. 37 alin. 2 se aplica in mod corespunzator.
            Titlul de proprietate se semneaza de prefect, secretarul general al prefecturii, ca secretar si de inspectorul-sef al inspectoratului silvic teritorial. Partile detasabile ale titlului de proprietate, semnate, se transmit comisiilor comunale, orasenesti sau municipale, care le vor inscrie in registrul agricol dupa care le vor inmana, sub semnatura, persoanelor fizice indreptatite sau reprezentantilor imputerniciti ai persoanelor juridice. In acest sens comisiile vor intocmi un registru care sa cuprinda numele si prenumele titularului, numarul titlului de proprietate si semnatura primitorului. Partea nedetasabila (cotorul) a titlului.de proprietate se retine si se depoziteaza la arhiva inspectoratului silvic teritorial.
           Titlul de proprietate pentru persoanele care au formulat plangeri ia judecatorie se va elibera dupa ramanerea definitiva si irevocabila a hotararii judecatoresti si punerea in posesie.

CAPITOLUL XI
Dispozitii finale si tranzitorii

            Art. 80. - In anexa nr. 46 se inscriu fostii proprietari sau, dupa caz, mostenitorii acestora, carora li se restituie, la cerere, constructiile de orice fel apartinand exploatatiilor agricole si care au fost trecute in proprietatea statului prin efectul Decretului nr. 83/1949 pentru completarea unor dispozitii din Legea nr. 187/1945, potrivit art. 31 alin. (1) din Legea nr. 1 /2000.
            Atribuirea in proprietate se face prin ordin al prefectului.
            In cazul in care astfel de bunuri imobile nu mai exista, se vor acorda despagubiri, conform art. 31 alin. (3) din Legea nr. 1 /2000.
            Art. 81. - In anexa nr. 47 se inscriu persoanele fizice si persoanele juridice care nu au depus in termenul prevazut de Legea nr. 169/1997 cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate sau, dupa caz actele doveditoare, care formuleaza astfel de cereri si care depun actele doveditoare in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a Legii nr. 1/2000, potrivit art. 33 din aceasta lege.
            Art. 82. - In anexa nr. 48 se inscriu fostii proprietari sau mostenitorii acestora, carora li se restituie la cerere terenurile fara constructii neafectate de lucrari de investitii aprobate potrivit legii, sau cu lucrari ce au fost deteriorate, distruse si nu mai prezinta nici o valoare de intrebuintare preluate in orice mod inclusiv cu titlu de donatie considerate proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor admmistrativ-teritoriale prin aplicarea dispozitiilor Decretului nr. 712/1966 si ale altor acte normative speciale (decrete de expropriere si altele), potrivit art. 34 din Legea nr. 1 /2000.
            Atribuirea in proprietate a terenurilor se face prin ordin al prefectului.
            Art. 83. - In anexa nr. 49 se inscriu persoanele fizice carora li s-a stabilit dreptul de proprietate prin improprietarire, cu ocazia aplicarii Legii nr. 187/1945 pentru infaptuirea reformei agrare, dar carora nu li s-au atribuit efectiv terenuri la care aveau dreptul sau carora atribuirea le-a fost anulata si li se vor acorda la cerere terenurile respective, in limita suprafetelor disponibile, potrivit art. 36 din Legea nr. 1/2000.
           Art. 84. - In anexa nr. 50 se inscriu persoanele fizice ale caror terenuri au intrat in componenta fostelor cooperative agricole de productie si ca urmare a comasarilor nu au primit drept de proprietate in conditiile Legii nr. 18/1991, carora li se reconstituie dreptul de proprietate la cerere, in conditiile Legii nr. 1/2000, pe vechile amplasamente, in perimetrul societatilor comerciale cu capital de stat, daca acestea nu au fost atribuite in conformitate cu art. 2 alin. (1) din Legea nr. 1/2000, iar in toate celelalte cazuri contrare fiind aplicabile prevederile art. 17 si 37 din aceeasi lege.
          Dupa informarea comisiei locale se intocmeste anexa, se verifica si se avizeaza documentatia de catre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei prin imputernicitii sai, directorii generali ai directiilor generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene si a municipiului Bucuresti, si se transmite prefectului pentru emiterea titlului de proprietate.
            Art. 85. - In anexa nr. 51 se inscriu fostii membri ai formelor asociative, composesorate, obsti de mosneni in devalmasie, obsti razasesti nedivizate si alte forme asociative asimilate acestora, precum si mostenitorii acestora, care au formulat cereri de reconstituire a dreptului de proprietate pentru terenuri agricole, pasuni si fanete, potrivit art. 39 din Legea nr. 1/2000.
            Art. 86. - In toate cazurile prevazute de Legea nr. 1/2000 comisiile comunale, orasenesti sau municipale si cele judetene vor verifica in mod riguros existenta cererilor si actele doveditoare prevazute la art. 9 alin. (5) din Legea nr. 18/1991, republicata, precum si pertinenta, verosimilitatea, autenticitatea si concludenta acestor acte, tinandu-se seama si de dispozitiile art. 11 alin. (1) si (2) din aceeasi lege.
            Dupa analizarea si verificarea cererilor si a actelor doveditoare, persoanele fizice si juridice indreptatite se inscriu de catre comisiile locale in anexele*) nr. 28-31, 33, 35, 39-49, 51 si 53-56 si de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei prin imputernicitii sai dupa informarea comisiei locale, in anexele*) nr. 32, 34, 36-38 si 50 in termen de 45 de zile de la data publicarii prezentului regulament in Monitorul Oficial al României, Partea I.


*) Anexele mentionate intra in vigoare la data publicarii Hotararii Guvernului nr. 180/2000 in Monitorul Oticial al Romaniei.

            Anexele prevazute la alin. 2 se afiseaza in locuri vizibile la sediul primariilor localitatilor, pentru informarea celor interesati, in cadrul aceluiasi termen.
            Dupa expirarea termenului de 45 de zile, cererile insotite de actele doveditoare, impreuna cu anexele prevazute la alirn. 2, se inainteaza de presedintele comisiei locale la comisia judeteana pentru verificarea si validarea acestora in termen de 15 zile.
            Dupa validarea anexelor de catre comisia judeteana, acestea se retransmit pentru reafisare in locuri vizibile, la sediul primariilor localitatilor.
            Delimitarea terenurilor, intocmirea planului parcelar, punerea in posesie si emiterea titlului de proprietate pentru persoanele indreptatite prevazute in anexele nr. 32, 34, 36-38 si 50 se fac conform prevederilor art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 198/1999 si, respectiv, ale art. 56, 57, 59, 63-65 si 84 din prezentul regulament, iar pentru persoanele fizice si juridice prevazute in anexele nr. 28-31, 33, 35, 39-49, 51 si 53-56, conform prevederilor cap. V din, prezentul regulament.
            Art. 87. - Persoanele nemultumite vor proceda conform dispozitiilor procedurale prevazute la art. 51 -59 din Legea nr. 18/1991, republicata.
            Plangerea formulata potrivit art. 53-56 din, Legea nr. 18/1991, republicata, suspenda executarea.
            Art. 88. - Unitatile agricole care au terenuri in administrare sunt obligate sa cultive terenurile agricole pana la predarea efectiva a acestora persoanelor indreptatite.
            Predarea efectiva se face si in cursul anului agricol, daca partile convin asupra recuperarii cheltuielilor de productie de pe terenurile in cauza.
            Pentru nelucrarea terenurilor agricole unitatile agricole vor fi sanctionate in conformitate cu prevederile legii.
            Art. 89. - Anexele nr. 1-59 fac parte integranta din prezentul regulament."
           56. Anexele nr. 8, 9b), 11, 13, 14a), 14b), 14c), 17, 18, 19, 20. 22 la regulamentul aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 131/1991, republicat, se inlocuiesc cu anexele la prezentul regulament.

ANEXA Nr. 8

TABEL NOMINAL
cuprinzand persoanele prevazute la art. 17 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, care solicita in scris atribuirea de terenuri in proprietate


 

Nr.
crt.

Numele si prenumele

Suprafata agricola ce se atribuie in proprietate
- ha -

din care:

Alte terenuri neagricole
- ha -

Arabil
- ha -

Vii
- ha -

Livezi
- ha- 

Pajisti
- ha -

0

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL: 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA:
- In coloana 1 se trec la inceput numele si prenumele cetatenilor romani apartinand minoritatii germane si, in continuare, alte persoane prevazute la art. 17 din lege.
- In coloana 2 se inscrie suprafata ce se atribuie.
- In coloanele 3-6 se inscriu suprafetele pe categorii de folosinta agricola.
-  In coloana 7 se inscriu terenurile neagricole.

ANEXA Nr. 9b

TABEL NOMINAL
cuprinzand persoanele care au fost deportate si care nu beneficiaza de dispozitiile art. 14-16 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, care solicita in scris atribuirea de terenuri agricole in proprietate
 

Nr.
crt.

Numele si prenumele

Suprafata agricola ce se atribuie in proprietate
- ha -

din care:

Observatii

Arabil
- ha -

Vii
- ha -

Livezi
- ha- 

Pajisti
- ha -

0

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL: 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA:
- In coloana 1 se trec persoanele care au solicitat teren agricol, conform prevederilor legii.
- In coloana 2 se inscrie suprafata agricola ce se atribuie in proprietate (in extravilan).
- In coloanele 3-6 se trece suprafata pe categorii de folosinta.

ANEXA Nr. 11

TABEL NOMINAL
cuprinzand personalul de specialitate care s-a desfasurat activitatea in unitatile agricole cooperatiste desfiintate sau reorganizate in societati comerciale, careia i se atribuie cu prioritate, la cerere, teren agricol in proprietate, conform art. 19 alin (1) ori art. 21 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata
 

Nr.
crt.

Numele si prenumele

Specialitatea

Unitatea in care a activat

Suprafata agricola solicitata
- ha -

Suprafata agricola stabilita de comisie
- ha -

din care:

Arabil
- ha -

Vii
-ha-

Livezi
- ha- 

Pajisti

- ha -

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 13

TABEL NOMINAL
cuprinzand parohiile, schiturile si manastirile din mediul rural care solicita in scris terenuri agricole in proprietate, conform art. 22 din Legea fonfului funciar nr. 18/1991, republicata
 

Nr.
crt.

Denumirea parohiei, schitului sau manastirii solicitante

Comuna (satul) unde isi are sediul

Suprafata agricola solicitata
- ha -

Suprafata agricola stabilita de comisie
- ha -

din care:

Arabil
- ha -

Vii
-ha-

Livezi
- ha- 

Pajisti

- ha -

0

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 14

TABEL NOMINAL
cuprinzand terenurile proprietate a membrilor asociatiilor de tip privat cu personalitate juridica, conform prevederilor art. 29 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata

 

Nr.
crt.

Denumirea asociatiei de tip privat, cu personalitate juridica*)

Numele si prenumele membrilor asociatiei

Suprafata agricola
total
- ha -

din care:

Total terenuri neagricole
- ha -

Total general
- ha -

Observatii

Arabil
- ha -

Vii
-ha-

Livezi
- ha- 

Pajisti

- ha -

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Se inscriu terenurile asociatiilor de tip privat, cu exceptia terenurilor asociatiilor de tip privat cu profil zootehnic.

ANEXA Nr. 14b

TABEL NOMINAL
cuprinzand terenurile proprietate a membrilor asociatiilor de tip privat cu profil zootehnic, cu personalitate juridica, conform prevederilor art. 29 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata

 

Nr.
crt.

Denumirea asociatiei de tip privat, cu personalitate juridica

Numele si prenumele membrilor asociatiei

Suprafata agricola
total

- ha -

din care:

Total terenuri neagricole
- ha -

Total general
- ha -

Observatii

Arabil
- ha -

Pajisti
- ha -

0

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 14c

TABEL NOMINAL
cuprinzand terenurile proprietate a societatilor comerciale pe actiuni care se infiinteaza, conform prevederilor art. 30 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, prin  reorganizarea asociatiilor intercooperatiste sau de stat si cooperatiste

 

Nr.
crt.

Denumirea societatii comerciale pe actiuni

Profilul de productie

Numele si prenumele

Suprafata agricola
total
- ha -

din care:

Total terenuri neagricole
- ha -

Total general
- ha -

Observatii

Arabil
- ha -

Vii
-ha-

Livezi
- ha -

Pajisti
- ha - 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL: 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

  

  

ANEXA Nr. 17

TABEL NOMINAL
curpinzand suprafetele de teren ramase neatribuite, care se administreaza de consiliul local
 

Nr.
crt.

Tarlaua si parcela din planul de situatie

Suprafata totala

din care:

Alte terenuri
neagricole
- ha -

Observatii

Arabil
- ha -

Vii
-ha-

Livezi
- ha -

Pajisti
- ha -

0

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

  

 

TOTAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA:
In coloana 8 se evidentiaza folosinta existenta a terenurilor neagricole inscrise in coloana 7.

ANEXA Nr. 18

TABEL NOMINAL
curpinzand persoanele carora li se atribuie, la cerere, terenuri in zona montana, conform art. 43 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata

 

Nr.
crt.

Numele si prenumele

Suprafata agricola ce se atribuie in proprietate
- ha -

din care:

Alte terenuri neagricole
- ha -

Observatii

Arabil
- ha -

Pajisti
- ha -

Livezi
- ha- 

0

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL: 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 19

TABEL NOMINAL
cuprinzand persoanele sau, dupa caz, mostenitorii acestora, ale caror terenuri au fost preluate de unitatile agricole de stat si pentru care primesc actiuni in conditiile prevazute la art. 37 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, si carora li se atribuie o suprafata de 5000 m2 de familie, in echivalent arabil, in conditiile art. 42 din aceeasi lege

 

Nr.crt.

Numele si prenumele

Suprafata ce a fost preluata
- ha -

Suprafata atribuita de 5000 m2
in echivalent arabil de familie

Suprafata agricola stabilita pentru care primesc actiuni
- ha -

Suprafata agricola,
total
- ha -

Denumirea unitatii
agricole de stat in administrarea careia se afla terenul

Observatii

0

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

NOTA:
- In coloana 1 se inscriu mai intai proprietarii in viata si apoi mostenitorii indreptatiti.
- In coloana 2 se inscrie suprafata ce a fost preluata.
- In coloana 3 se inscrie suprafata atribuita.
- In coloana 4 se inscrie suprafata agricola pentru care primesc actiuni.
- In coloana 5 se inscrie suprafata agricola totala, care insa nu poate depasi 10 ha, in echivalent arabil, de familie sau de toti mostenitorii autorului lor, chiar daca terenul se afla in administrarea mai multor unitati agricole de stat.

ANEXA Nr. 20

TABEL NOMINAL
curpinzand persoanele sau dupa ca, mostenitorii acestora, ale caror terenuri agricole au intrat in proprietatea statului si se afla in administrarea consiliilor locale, care se restituie in conditiile prevederilor art. 41 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata

Nr.
crt.

Numele si prenumele

Suprafata totala agricola stabilita a se restitui
- ha -

din care:

Observatii

Arabil
- ha -

Pajisti
- ha -

Livezi
- ha- 

Pajisti
- ha -

0

1

2

3

5

6

7

8

 

  

 

 

 

 

 

 

TOTAL: 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA:
- In coloana 1 se inscriu mai intai proprietarii in viata si apoi mostenitorii indreptatiti.
- In coloana 2 se inscrie suprafata agricola totala stabilita, care nu poate depasi 10 ha, in echivalent arabil, de familie sau de toti mostenitorii autorului lor.

ANEXA Nr. 22

SITUATIA
privind cheltuielile efectuate pentru productia anului 1991 pe terenurile atribuite in proprietate sau in folosinta pana la data preluarii in posesie, conform art. 99 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, nemodificata, precum si a diferentei de credit aferente plantatiilor de vii si pomi, ramasa de plata, conform art. 33 din aceeasi lege

 

Nr.
crt.

Numele si prenumele

Adresa

Suprafata agricola atribuita
- ha -

din care

Cheltuieli de productie

Diferenta de credit ramasa de plata
- lei - 

Modalitatea de plata

Arabil
- ha -

Pajisti
- ha -

Livezi
- ha -

Pajisti
- ha -

in bani
- lei -

angajament de plata
- lei -

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA:
1. Suprafetele totale din coloana 3 trebuie sa corespunda cu totalul suprafetelor prevazute in anexele nr. 2-14, 16-20.
2. Cheltuielile de productie trebuie sa corespundacu cele din evidenta contabila a unitatii, iar creditele, cu cele din evidenta bancii.
3. Rambursarea diferentei de credit de investitii se face in termenul la care era obligata unitatea.

ANEXA Nr. 28

TABEL NOMINAL
cuprinzand persoanele carora li s-a reconstituit dreptul de proprietate in limita suprafetei de teren de 10 ha de proprietar deposedat, care au solicitat prin cerere reconstituirea dreptului de proprietate si pentru diferenta dintre aceasta suprafata si cea pe care au adus-o in cooperativa agricola de productie sau care a fost preluata in orice mod de aceasta pana la limita suprafetei de 50 ha de familie, potrivit art. 3 din Legea nr. 1/2000


 

Nr.
crt.

Numele si prenumele

Suprafata de teren agricol adusa sau preluta in CAP
- ha -

Observatii

TOTAL

din care:

reconstituit
10 ha

diferenta solicitata

0

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

Primar,

Secretar,

ANEXA Nr. 29

TABEL NOMINAL
cuprinzand persoanele fizice ale caror terenuri din extravilanul localitatilor au trecut in proprietatea statului in mod abuziv si se gasesc incluse in diverse amenajari hidrotehnice, de hidroamelioratii sau de alta natura, care au solicitat sau vor solicita prin cereri reconstituirea dreptului de proprietate, potrivit art. 4 din Legea nr. 1/2000

 

Nr.
crt.

Numele si prenumele

Suprafata
- ha -

Observatii

0

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

Primar,

Secretar,

ANEXA Nr. 30

TABEL NOMINAL
cuprinzand persoanele carora li s-a reconstituit dreptul de proprietate potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, in limita suprafetei de teren de pana la 10 ha de familie, si carora li s-a aplicat cota de reducere de peste 5%, care au solicitat prin cerere acest teren, conform prevederilor art. 9 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, potrivit art. 5 din Legea nr. 1/2000


 

Nr.
crt.

Numele si prenumele

Suprafata de teren agricol de pana la 10 ha de familie, detinuta in proprietate
- ha -

Observatii

TOTAL

din care:

reconstituit cu reducere de peste 5%

diferenta solicitata

0

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

Primar,

Secretar,

ANEXA Nr. 31

TABEL NOMINAL
cuprinzand suprafetele de teren revendicate de 2 cetateni, dintre care unul este fostul proprietar caruia i s-a preluat terenul prin masurile abuzive aplicate in perioada anilor 1953-1959, care a solicitat prin cerere, si cel de al doilea, persoana careia i s-a atribuit teren din cel preluat de la fostul proprietar, conform prevederilor art. 6 alin. (3) din Legea nr. 1/2000

 

Nr.
crt.

Numele si prenumele

Suprafata
- ha -

Observatii

0

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

Primar,

Secretar,

ANEXA Nr. 32

TABEL NOMINAL
cuprinzand persoanele fizice carora li s-a stabilit calitatea de actionar la societatile comerciale pe actiuni cu profil agricol sau piscicol, in temeiul art. 36 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, nemodificata, carora li se restituie in natura suprafete cu destinatie agricola sau piscicola, de aceeasi calitate, pe baza documentelor care atesta fosta proprietate, in perimetrul acestor societati, potrivit art. 8 din Legea nr. 1/2000

 

Nr.
crt.

Numele si prenumele

Suprafata
- ha -

Observatii

0

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

Directorul institutiei,

Directorul general,

 

 

AGENTIA DOMENIILOR STATULUI
OFICIUL DE CADASTRU AGRICOL SI ORGANIZAREA TERITORIULUI AGRICOL
DIRECTIA GENERALA PENTRU AGRICULTURA SI INDUSTRIE ALIMENTARA

DIRECTIA GENERALA PENTRU AGRICULTURA SI INDUSTRIE ALIMENTARA

ANEXA Nr. 33

TABEL NOMINAL
cuprinzand terenurile agricole proprietate de stat care, pe baza actelor doveditoare, au constituit patrimoniul Academiei Române, universitatilor si institutiilor de invatamant superior cu profil agricol, care trec in proprietatea acestora, la cerere, potrivit art. 9 alin. (3) din Legea nr. 1/2000

 

Nr.
crt.

Denumirea institutiei

Suprafata
- ha -

Observatii

0

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

Primar,

Secretar,

ANEXA Nr. 34

TABEL NOMINAL
cuprinzand persoanele fizice carora li s-a stabilit dreptul de creanta la institutele  si statiunile de cercetare si productie agricola, precum si la regiile autonome cu profil agricol sau la societatile nationale cu profil agricol, potrivit prevederilor Legii nr. 46/1992, caora li se restituie suprafetele de teren agricol, potrivit art. 10 din Legea nr. 1/2000

 

Nr.
crt.

Numele si prenumele

Suprafata
- ha -

Observatii

0

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

Directorul institutiei,

Directorul general,

 

 

AGENTIA DOMENIILOR STATULUI
OFICIUL DE CADASTRU AGRICOL SI ORGANIZAREA TERITORIULUI AGRICOL
DIRECTIA GENERALA PENTRU AGRICULTURA SI INDUSTRIE ALIMENTARA

DIRECTIA GENERALA PENTRU AGRICULTURA SI INDUSTRIE ALIMENTARA

ANEXA Nr. 35

TABEL NOMINAL
cuprinzand persoanele fizice carora li se vor achita in mod obligatoriu drepturile in natura sau de dreanta restante, stabilite si prevazute in Legea nr. 48/1994, de catre societatile comerciale, institutele, statiunile de cercetare si productie agricola, precum si de regiile autonome si societatile nationale cu profil agricol, potrivit art. 11 si 19 din Legea nr. 1/2000


 

Nr. 
crt.

Numele si prenumele

Drepturi - restante cuvenite

Observatii

in natura

creante

0

1

2

3

4

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

Primar,

Directorul institutiei,

Directorul general,

 

 

 

 

AGENTIA DOMENIILOR STATULUI

DIRECTIA GENERALA 
PENTRU AGRICULTURA 
SI INDUSTRIE ALIMENTARA

ANEXA Nr. 36

TABEL NOMINAL
cuprinzand persoanele fizice care au incheiat contracte de locatiune in conditiile prevazute la art. 25 din Legea arendarii nr. 16/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, carora li se restituie in natura suprafetele de teren agricol prevazute in acele contracte, potrivit art. 14 alin. (1) din Legea nr. 1/2000
 

Nr.
crt.

Numele si prenumele

Suprafata
- ha -

Observatii

0

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

Directorul institutiei,

Directorul general,

 

 

AGENTIA DOMENIILOR STATULUI
OFICIUL DE CADASTRU AGRICOL SI ORGANIZAREA TERITORIULUI AGRICOL
DIRECTIA GENERALA PENTRU AGRICULTURA SI INDUSTRIE ALIMENTARA

DIRECTIA GENERALA PENTRU AGRICULTURA SI INDUSTRIE ALIMENTARA

ANEXA Nr. 37

TABEL NOMINAL
cuprinzand persoanele fizice prevazute la art. 37 si 38 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, carora li s-a atribuit calitatea de actionar, persoanele fizice carora li s-au stabilit drepturi la institutele si statiunile de cercetare si productie agricola, la regiile autonome si la societatile nationale cu profil agricol, in conformitate cu prevederile Legii nr. 46/1992, precum si persoanele fizice care au calitatea de locator conform art. 25 din Legea arendarii nr. 16/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, carora li se reconstituie dreptul de proprietate, la cerere, pentru terenurile agricole si pentru diferenta dintre suprafata de 10 ha si cea avuta in proprietate, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat, potrivit art. 15 alin. (1) din Legea nr. 1/2000

 

Nr.
crt.

Numele si prenumele

Suprafata de teren solicitata de la 10 la 50 ha, din care pentru:

Observatii

persoane fizice prevazute la art. 37 si 37 din Legea nr. 18/1991, republicata, carora li s-a atribuit calitatea de actionar
- ha -

persoane fizice cu drepturi la institutele si statiunile de cercetare si productie agricola, in conformitate cu prevederile Legii nr. 46/1992
- ha -

persoane fizice cu drepturi la regiile autonome si la societatile nationale cu profil agricol, in conformitate cu prevederile Legii nr. 46/1992
- ha -

persoane fizice care au calitatea de locator conform art. 25 din Legea nr. 16/1994, 
cu modificarile si completarile ulterioare
- ha -

0

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

Directorul institutiei,

Directorul general,

 

 

AGENTIA DOMENIILOR STATULUI
OFICIUL DE CADASTRU AGRICOL SI ORGANIZAREA TERITORIULUI AGRICOL
DIRECTIA GENERALA PENTRU AGRICULTURA SI INDUSTRIE ALIMENTARA

DIRECTIA GENERALA PENTRU AGRICULTURA SI INDUSTRIE ALIMENTARA

ANEXA Nr. 38

TABEL NOMINAL
cuprinzand persoanele fizice prevazute la art. 39 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, ale carora
terenuri agricole au fost trecute in proprietatea statului prin efectul Decretului nr. 83/1949 si al oricaror alte acte normative de expropriere, sau, dupa caz, mostenitorii acestora, carora li se reconstituie, la cerere, dreptul de proprietate in natura, in limita suprafetei de teren trecute in propritatea statului, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat, din suprafetele de teren aflate in patrimoniul societatilor comerciale pe actiuni cu profil agricol sau al altor societati comerciale care au in patrimoniu terenuri agricole ori, dupa caz, aflate in administrarea regiile autonome si a societatilor nationale cu profil agricol, care isi au sediul in localitatea sau in localitatile in care s-a aflat terenul agricol trecut in proprietatea statului, potrivit art. 16 alin. (1) din Legea nr. 1/2000


 

Nr.
crt.

Numele si prenumele

Suprafata
- ha -

Observatii

0

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

Directorul institutiei,

Directorul general,

 

 

AGENTIA DOMENIILOR STATULUI
OFICIUL DE CADASTRU AGRICOL SI ORGANIZAREA TERITORIULUI AGRICOL
DIRECTIA GENERALA PENTRU AGRICULTURA SI INDUSTRIE ALIMENTARA

DIRECTIA GENERALA PENTRU AGRICULTURA SI INDUSTRIE ALIMENTARA

ANEXA Nr. 39

TABEL NOMINAL
cuprinzand persoanele fizice pentru care nu exista suprafete de teren agricol pentru restituirea integrala a proprietatii, solicitate prin cerere, carora li se vor acorda despagubiri pentru diferenta de teren neretrocedata, potrivit art. 17 din Legea nr. 1/2000


 

Nr.
crt.

Numele si prenumele

Suprafata neretrocedata
- ha -

Despagubiri cuvenite
- ha -

Observatii

0

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 


 

Primar,

Directorul institutiei,

Directorul general,

 

 

 

 

AGENTIA DOMENIILOR STATULUI
OFICIUL DE CADASTRU AGRICOL SI ORGANIZAREA TERITORIULUI AGRICOL
DIRECTIA GENERALA PENTRU AGRICULTURA SI INDUSTRIE ALIMENTARA

DIRECTIA GENERALA 
PENTRU AGRICULTURA 
SI INDUSTRIE ALIMENTARA

ANEXA Nr. 40

TABEL NOMINAL
cuprinzand persoanele fizice care opteaza, prin cereri intemeiate, aprobate de organele competente, sa li se acorde despagubiri pentru terenurile agricole cuvenite, in natura, potrivit art. 40 din Legea nr. 1/2000


 

Nr.
crt.

Numele si prenumele

Suprafata neretrocedata
- ha -

Despagubiri cuvenite
- ha -

Observatii

0

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

Primar,

Directorul institutiei,

Directorul general,

 

 

 

 

AGENTIA DOMENIILOR STATULUI
OFICIUL DE CADASTRU AGRICOL SI ORGANIZAREA TERITORIULUI AGRICOL
DIRECTIA GENERALA PENTRU AGRICULTURA SI INDUSTRIE ALIMENTARA

DIRECTIA GENERALA 
PENTRU AGRICULTURA 
SI INDUSTRIE ALIMENTARA

ANEXA Nr. 41

TABEL NOMINAL
cuprinzand terenurile ramase in proprietatea privata a statului si, respectiv, in exploatarea sau in patrimoniul societatilor comerciale pe actiuni, regiilor autonome si societatilor nationale cu progil agricol, evidentiate ca atare in cadastrul agricol, dupa restituirea in natura a suprafetelor agricole persoanelor fizice si juridice indreptatite, potrivit art. 18 alin. (1) din Legea nr. 1/2000


 

Nr.
crt.

Denumirea institutiei

Suprafat totala
- ha -

din care:

Observatii

Agricol

din care

Neagricol

Arabil

Pasune

Faneata

Vii

Livezi

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directorul institutiei,

Directorul general,

 

 

AGENTIA DOMENIILOR STATULUI
OFICIUL DE CADASTRU AGRICOL SI ORGANIZAREA TERITORIULUI AGRICOL
DIRECTIA GENERALA PENTRU AGRICULTURA SI INDUSTRIE ALIMENTARA

DIRECTIA GENERALA 
PENTRU AGRICULTURA 
SI INDUSTRIE ALIMENTARA

ANEXA Nr. 42

TABEL NOMINAL
cuprinzand persoanele fizice, actionari sau locatori, precum si alte personae indreptatite, de la cre urmeaza sa se recupereze valoarea ramasa a investitiilor facute pe terenurile restituite in natura, intr-o perioada de maximum 10 ani, potrivit art. 19 din Legea nr. 1/2000
 

Nr.
crt.

Numele si prenumele

Suprafata restituita in natura
- ha -

Valoarea ramasa a investitiilor de recuperat
- ha -

Observatii

0

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

Primar,

Directorul institutiei,

Directorul general,

 

 

 

 

AGENTIA DOMENIILOR STATULUI
OFICIUL DE CADASTRU AGRICOL SI ORGANIZAREA TERITORIULUI AGRICOL
DIRECTIA GENERALA PENTRU AGRICULTURA SI INDUSTRIE ALIMENTARA

DIRECTIA GENERALA 
PENTRU AGRICULTURA 
SI INDUSTRIE ALIMENTARA

ANEXA Nr. 43

TABEL NOMINAL
cuprinzand organele reprezentative ale unitatilor de cult, constituite ca persoane juridice pana la data intrarii in vigoare a Legii nr. 1/2000, care dobandesc prin reconstituire suprafete de teren agricol din fondul bissericesc al cultului caruia ii apartin, potrivit art. 23 alin. (1) din Legea nr. 1/2000
 

Nr.
crt.

Denumirea unitatii de cult

Suprafata
- ha -

Observatii

0

1

2

3

a) 

Centre eparhiale
-
-

pana la 100 ha

 

b)

Protoierii
-
-

pana la 50 ha

 

c)

Manastiri si schituri

-

pana la 50 ha

 

d) 

Parohii si filii

pana la 10 ha

 

TOTAL:

 

 

 

 

Primar,

Secretar,

ANEXA Nr. 44

TABEL NOMINAL
cuprinzand liceele au profil agricol sau silvic si institutiile publice de ocrotire a copiilor, care nu au primit teren agricol pana la data intrarii in vigoare a Legii nr. 1/2000 si carora li se restituie suprafetele de teren pe care le-au avut in proprietate, potrivit art. 23 alin. (3) din Legea nr. 1/2000
 

Nr.
crt.

Denumirea unitatii

Suprafata avuta in proprietate
- ha -

Suprafata restituita in proprietate
- ha -

Observatii

0

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

Primar,

Secretar,

continuarea in pagina a 2-a