MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A I
Anul XII - Nr. 125   LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE    Vineri, 24 martie 2000

SUMAR

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

            27. - Ordin pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind forma, continutul si alte detalii ale notificãrii unui ajutor de stat si a Regulamentului privind pragul minim al ajutorului de stat care nu cade sub incidenta obligatiei de notificare

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

            24. - Ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei privind aprobarea Listei cuprinzând indicatiile geografice protejate si recunoscute în România pentru bãuturile alcoolice distilate din vin, din subproduse rezultate la fabricarea vinului si din fructe

            190. - Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea tarifelor privind prestatiile de servicii specifice, efectuate de Autoritatea Feroviarã Românã - AFER

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

CONSILIUL CONCURENTEI

ORDIN
pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind forma, continutul si alte detalii
ale notificãrii unui ajutor de stat si a Regulamentului privind pragul minim al ajutorului de stat care nu cade sub incidenta obligatiei de notificare

            Presedintele Consiliului Concurentei,
            în temeiul prevederilor ârt. 21 alin. (4) lit. f), ale art. 28 alin. (1) si ale art. 29 alin. (1  din Legea concurentei nr. 21/1996, precurm si ale art. 6 alin. (2), ale art. 20 si ale art. 22 alin. (5) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat,
            emite urmãtorul ordin:
            Art. 1. - În urma aprobãrii în plenul Consiliului Concurentei si avizului Consiliului Legislativ se pun în aplicare urmãtoarele regulamente:
            a) Regulamentul privind forma, continutul si alte detalii ale notificãrii unui ajutor de stat;
            b) Regulamentul privind pragul minim al ajutorului de stat care nu cade sub incidenta obligatiei de notificare.
            Art. 2. - Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei vor urmãri punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.
            Art. 3. - Prin grija Secretariatului general al Consiliului Concurentei, prezentul ordin si regulamentele vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRESEDINTELE CONSILIULUI CONCURENTEI,
VIOREL MUNTEANU

Bucuresti, 6 martie 2000.
Nr. 27.

REGULAMENTUL
privind forma, continutul si alte detalii ale notificãrii unui ajutor de stat

            Introducere
            Elaborarea unui cadru juridic care reglementeazã materia ajutorului de stat reprezintã continuarea armonizãrii legislatiei românesti cu legislatia europeanã, parte a procesului de aderare a României la Uniunea Europeariã.
            Scopul controlului ajutoarelor de stat acordate de autoritãtile publice sau de organismele care administreazã surse ale statului este de a urmãri mãsura în care un ajutor de stat este compatibil cu un mediu concurential normal, într-o economie de piatã în care preturile produselor si tarifele serviciilor sunt reglate de cerere si ofertã.
            Orice intentie de a acorda un ajutor de stat nou sau de a modifica un ajutor existent trebuie sã fie notificatã Consiliului Concurentei. Fãrã autorizarea Consiliului Concurentei nu poate fi acordat nici un ajutor de stat.
            Principalele elemente care caracterizeazã un ajutor de stat sunt: (i) constituie un avantaj; (ii) este furnizat din surse de stat de cãtre autoritãti publice sau de alte organisme care le administreazã în numele statului; (iii) favorizeazã numai anumiti agenti economici sau productia numai a anumitor bunuri sau servicii; (iv) distorsioneazã semnificativ concurenta si afecteazã aplicarea corespunzãtoare a acordurilor internationale la care România este parte. Cu privire la elementele mentionate se fac urmãtoarele precizãri:
            (i) Avantajul poate fi sau nu poate fi acordat în mod gratuit. Acesta se realizeazã prin decizia unei autoritãti publice sau a altui organism care administreazã resurse ale statului, decizie prin care acestea, în îndeplinirea obiectivelor lor economice sau sociale, oferã anumite resurse sau privilegii unor agenti economici - persoane fizice sau juridice. Forma specificã pe care o ia avantajul respectiv nu este relevantã pentru încadrarea ca ajutor de stat.
            (ii) Este ajutor de stat orice mãsurã care conferã avantaje acordate atât direct, de cãtre autoritãtile publice, cât si indirect, de cãtre organisme aflate în afara structurilor guvernamentale, cu conditia ca originea ajutorului sã o constituie sursele de stat. Notiunea stat trebuie înteleasã, în sens larg, ca incluzând atât autoritãtile publice centrale, cât si pe cele locale. În ceea ce priveste sintagma alte organisme, acestea pot fi atât publice, cât si private, cum ar fi de exemplu: institutiile financiare si de credit, asociatiile profesionale sau chiar societãtile comerciale. Important este ca mãsura respectivã sã poatã fi atribuitã statului si sã fie finantatã din resurse ale acestuia. Prima conditie este sã se determine dacã organismul în cauzã actioneazã independent sau comportamentul sãu este dictat de stat în virtutea unor drepturi de supervizare sau a unei influente determinante a acestuia. Cea de a doua conditie trebuie sã determine dacã ajutorul este finantat din surse de stat fie direct, fie indirect. Practica internationalã în acest domeniu considerã cã o mãsurã care, fie direct, fie indirect, este initiatã de stat si care conferã un avantaj unuia sau mai multor agenti economici, dar care nu impune nici o sarcinã suplimentarã asupra bugetului de stat, nu constituie ajutor de stat.
            (iii) Pentru ca mãsura sã constituie ajutor de stat trebuie sã satisfacã si criteriul selectivitãtii, adicã de ea trebuie sã beneficieze doar anumiti agenti economici sau anumite bunuri, servicii ori regiuni. Tocmai aceasta diferentiazã mãsurile de ajutor de stat de mãsurile cu caracter general economic care se aplicã tuturor agentilor economici si sectoarelor de activitate si care fac parte din politica economicã la un moment dat. Sfera de cuprindere a acestei prevederi este extrem de largã: beneficiarii ajutorului de stat pot sã fie agenti economici, indiferent de forma de proprietate, din orice ramurã a economiei si care desfãsoarã orice activitate care le aduce un câstig, fãrã exceptie, fie ea de naturã comercialã, culturalã, in productia propriu-zisã, în servicii sau în distributie.
            (iv) Toate cele de mai sus definesc notiunea ajutor de stat care, în consecintã, trebuie notificat. Consiliul Concurentei poate interzice un ajutor de stat care denatureazã semnificativ mediul concurential normal si afecteazã aplicarea corespunzãtoare a acordurilor internationale la care România este parte.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

ARTICOLUL 1
Obiectul si scopul notificãrii ajutorului de stat

            (1) Autoritãtile publice sau alte organisme care administreazã surse de stat au obligatia, în calitate de furnizor, sã notifice Consiliului Concurentei orice intentie de a acorda un ajutor de stat nou ori de a modifica un ajutor de stat existent. Beneficiarii nu se pot adresa direct Consiliului Concurentei.
            (2) Dacã acelasi furnizor intentioneazã sã acorde mai multe ajutoare de stat, fiecare dintre acestea trebuie sã fie notificat la Consiliul Concurentei, pentru a obtine autorizarea lor.
            (3) Notificarea unui ajutor de stat permite Consiliului Concurentei sã analizeze compatibilitatea acestuia cu un mediu concurential normal prin evaluarea, pe de o parte, a efectelor pozitive asupra dezvoltãrii anumitor activitãti economice sa a anumitor zone economice si, pe de altã parte, a efectelor negative asupra concurentei.

ARTICOLUL 2
Exceptii

            (1) Sunt exceptate de la obligatia notificãrii ajutoarele de stat care se situeazã sub pragul valoric prevãzut la art. 20 din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, denumitã în continuare lege, sau se încadreazã în una dintre categoriile exceptate prin regulamentul adoptat în baza art. 21 alin. (1) din lege.
            (2) În cazul în care o schemã de ajutor de stat a fost deja autorizatã de Consiliul Concurentei, alocãrile specifice de ajutoare, parte a acesteia, vor fi considerate ca autorizate, cu exceptia celor pentru care Consiliul Concurentei a impus, prin decizia privind schema de ajutor, obligatia notificãrii.

CAPITOLUL II
Notificarea ajutorului de stat
ARTICOLUL 3
Ajutoarele de stat supuse notificãrii

            (1) Sunt supuse autorizãrii si trebuie sã fie notificate Consiliului Concurentei ajutoarele de stat, sub oricare dintre formele mentionate de lege si indiferent de beneficiar.
            (2) În cazul în care furnizorul intentioneazã sã modifice un ajutor de stat existent, notificarea, în vederea obtinerii unei decizii de autorizare, se face ca si pentru un ajutor nou, mentionãndu-se în notificare cã este vorba de modificarea unui ajutor existent.
            (3) Sunt supuse, de asemenea, autorizãrii si trebuie sã fie notificate Consiliului Concurentei ajutoarele de stat care, în conditiile art. 3 alin. (2) din lege, nu sunt considerate ajutoare existente. Acestea sunt alocãrile specifice de ajutoare în cadrul unei scheme de ajutor autorizate, pentru care Consiliul Concurentei a solicitat în mod expres, în decizia sa privind autorizarea schemei de ajutor, notificarea lor. În acest caz notificarea se va face ca si pentru un ajutor individual.
            (4) Notificarea unui ajutor de stat se depune la Consiliul Concurentei de cãtre furnizor cu suficient timp înainte de data avutã în vedere pentru acordarea acestuia, tinând seama de termenele legale în care Consiliul Concurentei are obligatia sã se pronunte.

ARTICOLUL 4
Forma notificãrii ajutorului de stat

            (1) Notificarea ajutoarelor de stat mentionate mai sus se face prin completarea formularului de notificare a ajutorului de stat, prevãzut în anexa nr. 1, si, dupã caz, prin furnizarea informatiilor specifice pentru ajutoarele de stat acordate în conditiile prevederilor art. 14 alin. (1 ) lit. a)-h) din lege, cuprinse în anexa nr. 2.
            (2) Formularul de notificare trebuie sã fie completat cu date si informatii exacte, corecte si complete, pentru a permite Consiliului Concurentei sã evalueze compatibilitatea ajutorului de stat pentru care se solicitã autorizarea cu dispozitiile legii. Formularul de notificare se semneazã de reprezentantii legali ai furnizorutui si va cuprinde în anexã documentele justificative mentionate în textul acestuia.
            (3) Pentru completarea formularului de notificare furnizorul ajutorului poate colabora cu beneficiarul acestuia.
            (4) Dacã acelasi furnizor acordã mai multe ajutoare de stat, va depune pentru fiecare un formular de notificare distinct.

ARTICOLUL 5
Transmiterea notificãrii ajutorului de stat

            (1) Notificarea ajutorului de stat se face prin înaintarea la Consiliul Concurentei a formularului de notificare însotit de documentele justificative în 3 exemplare. Transmiterea notificãrii la Consiliul Concurentei poate fi efectuatã prin una dintre urmãtoarele modalitãti:
            a) personal, contra semnãturã de primire (numãr de înregistrare);
            b) prin postã, cu confirmare de primire.
            (2) Informatiile necesare pentru o eventualã completare a notificãrii pot fi transmise si prin fax. În acest caz, se considerã cã informatiile au fost primite de Consiliul Concurentei în ziua în care au fost transmise.

ARTICOLUL 6
Notificarea efectivã a ajutorului de stat

            (1) Dupã primirea formularului de notificare a ajutorului de stat Consiliul Concurentei va analiza informatiile furnizate. În cazul în care constatã cã informatiile cuprinse în notificare sunt inexacte sau incomplete, în termen de 20 de zile de la primirea notificãrii Consiliul Concurentei va cere completarea acestora.
            (2) Notificarea va deveni efectivã la data când informatiile cuprinse în formularul de notificare sunt exacte si complete. Consiliul Concurentei va comunica în scris furnizorului data la care notificarea a devenit efectivã. De la aceastã datã încep sã curgã termenele prevãzute la art. 9 din lege, în care Consiliul Concurentei trebuie sã ia o decizie motivatã.
            (3) Ori de câte ori va considera necesar Consiliul Concurentei poate solicita, în temeiul dispozitiilor art. 11 din lege, informatii de la potentialii beneficiari sau de la alte persoane, în vederea luãrii unei decizii motivate.
            (4) În cazul în care în termen de 20 de zile de la primirea notificãrii Consiliul Concurentei nu solicitã completarea acesteia, data la care notificarea devine efectivã este cea la care Consiliul Concurentei a înregistrat-o.
            (5) Decizia de autorizare a unui ajutor de stat va fi anulatã de Consiliul Concurentei, dacã ulterior autorizãrii se constatã cã a fost emisã pe baza unor informatii incorecte transmise de furnizor. Anularea deciziei de autorizare se va face dupã ascultarea argumentelor furnizorului ajutorului de stat.

ARTICOLUL 7
Modificãri

            (1) Dacã ulterior notificãrii, dar înainte de luarea unei decizii de cãtre Consiliul Concurentei, furnizorul modificã termenii în care va acorda ajutorul de stat, aceste modificãri vor fi aduse neîntârziat, în scris, la cunostintã Consiliului Concurentei. Dacã modificãrile afecteazã ajutorul de stat, astfel încât acesta prezintã trãsãturile unui nou ajutor, diferit de cel notificat initial, Consiliul Concurentei va informa furnizorul asupra acestui aspect, solicitându-i fie sã modifice formularul de notificare, fie sã depunã o nouã notificare.
            (2) Dispozitiile alin. (1) sunt aplicabile în mod similar si în cazul modificãrii unui ajutor existent.

ARTICOLUL 8
Retragerea notificãrii ajutorului de stat

            (1) Atunci când renuntã la acordarea ajutorului de stat notificat, furnizorul îsi poate retrage notificarea înaintatã la Consiliul Concurentei. Retragerea poate surveni oricând, dar nu mai târziu de momentul în care Consiliul Concurentei ia una dintre deciziile prevãzute la art. 12 alin. (2) din lege.
            (2) În situatia prevãzutã la alin. (1) Consiliul Concurentei va lua act de manifestarea de vointã a furnizorului si va închide cazul, chiar si atunci când s-a declansat o investigatie, prin decizie.

ARTICOLUL 9
Notificarea ajutorului de stat ilegal

            (1) Furnizorul unui ajutor de stat ilegal, acordat fãrã a fi fost notificat la Consiliul Concurentei, poate sã îl notifice pentru a fi autorizat.
            (2) Consiliul Concurentei va primi si va analiza notificarea unui ajutor de stat ilegal, fãrã ca aceasta sã împiedice aplicarea dispozitiilor art. 17 si ale art. 19 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din lege sau continuarea unei proceduri initiate în baza acestor dispozitii.

ARTICOLUL 10
Drepturile tertilor

            (1) Orice persoanã care are un interes legitim în legãturã cu acordarea unui ajutor de stat nou sau cu modificarea unui ajutor existent, la solicitarea Consiliului Concurentei sau din proprie initiativã, va prezenta punctul sãu de vedere.
            (2) Ori de câte ori Consiliul Concurentei considerã necesar va face publicã existenta notificãrii intentiei de a acorda un ajutor de stat nou sau de a modifica un ajutor de stat existent.

CAPITOLUL III
Dispozitii finale
ARTICOLUL 11

            (1) Calculul termenelor se face în conformitate cu dispozitiile Codului de procedurã civilã.
            (2) În ceea ce priveste procedura de analizã si de luare a deciziilor, în cazul notificãrii unui ajutor de stat sunt aplicabile, în mod corespunzãtor, dispozitiile Regulamentului de organizare, functionare si procedurã al Consiliului Concurentei.
            (3) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantã din prezentul regulament.
            (4) Prezentul regulament a fost elaborat pe baza dispozitiilor legii, va fi pus, în aplicare prin ordin al presedinte lui Consiliului Concurentei si va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ANEXA Nr. 1
la regulament

FORMULAR
de notificare a ajutorului de stat

CAPITOLUL I
Date si informatii cu caracter general

            1. Autoritatea publicã/organismul care acordã ajutorul de stat (denumirea; adresa; persoana de contact: numele si prenumele, functia, telefon, fax)
            2. Nivelul la care este administrat ajutorul de stat (central; regional; altele; specificati care)
            3. Forma sub care se acordã ajutorul de stat:
            a) ajutor de stat individual;
            b) schemã de ajutor de stat.
            4. Baza legalã pentru acordarea ajutorului de stat; se va atasa o copie de pe baza legalã pentru acordarea ajutorului de stat (hotãrâre a Guvernului, ordonantã de urgentã a Guvernului, ordonantã a Guvernului, ordin etc.) sau proiectul acesteia, dupã caz
            5. Modalitãti concrete de acordare a ajutorului de stat:
            a) subventie, cu precizarea sumei, a perioadei de acordare si a sursei de finantare;
            b) subventie pentru export, cu precizarea sumei, a perioadei de acordare si a sursei de finantare;
            c) anularea de datorii (forma concretã a datoriei, perioada în care a fost înregistratã si cuantumul acesteia);
            d) preluarea pierderilor (suma si perioada în care s-au înregistrat);
            e) exceptãri de la plata taxelor si impozitelor, cu precizarea fiecãrei taxe si/sau a fiecãrui impozit, a perioadei de exceptare si a sumei estimate pe fiecare an si pe total perioadã;
            f) reduceri de la plata taxelor si impozitelor, cu precizarea fiecãrei taxe si/sau a fiecãrui impozit, în ce constã reducerea, care este perioada pentru care se acordã reducerea si suma estimatã pe fiecare an si pe total perioadã; amânãri de la plata taxelor si a impozitelor, cu precizarea fiecãrei taxe si/sau a fiecãrui impozit, a duratei si perioadei de acordare a amânãrii si a sumei estimate pe fiecare an si pe total perioadã;
            h) renuntarea la obtinerea unor venituri normale de pe urma fondurilor publice administrate preferential, precizându-se:
            - cuantumul fondurilor utilizate;
            - natura veniturilor;
            - valoarea venitului normal care s-ar realiza anual si pe întreaga perioadã;
            - valoarea venitului realizat, în conditii prefereniiale, anual si pe întreaga perioadã;
            - diferenta - venit la care se renuntã - anual si pe întreaga perioadã.
            De exemplu:
            - acordarea unor împrumuturi cu dobânzi preferentiale: · valoarea împrumutului acordat si durata pentru eare este acordat;
            · venitul normal care s-ar realiza din dobânda în cotã (%) de ..., practicatã la nivelul pietei, anual si pe întreaga perioadã;
            · venitul care se va realiza din dobânda preferentialã în cotã (%) de ... , anual si pe întreaga perioadã;
            · venitul la care s-a renuntat (diferenta de dobândã), anual si pe întreaga perioadã;
            - participãri cu capital la investitii în conditii preferentiale:
            · justificarea investitiei la care se participã;
            · capitalul investit;
            · rata profitului care s-ar obtine dintr-o investitie în conditii normale de cãtre un investitor privat prudent;
            · rata profitului din investitia la care se participã;
            · diferenta dintre ratele profitului;
            · suma profitului la care se renuntã, anual si pe întreaga perioadã;
            i) garantii acordate de stat sau de alte autoritãti publice; cuantificati avantajele obtinute pe aceastã cale;
            j) reduceri de pret la bunurile furnizate si/sau la serviciile prestate:
            · se vor specifica produsele furnizate, respectiv serviciile prestate;
            · se va mentiona furnizorul produselor, respectiv prestatorul serviciului (regie autonomã, societate nationalã sau alte organisme care administreazã fonduri publice);
            · se va mentiona valoarea la pretul de piatã al produselor, respectiv la tariful de platã al serviciilor respective;
            · valoarea acestora la preturile, respectiv la tarifele efective, la care au fost livrate/prestate;
            · diferenta dintre cele douã valori, respectiv venitul la care se renuntã, anual si pe întreaga perioadã;
            k) venituri la care se renuntã din vânzarea sub pretul pietei a unor terenuri apartinând domeniului privat al statului:
            · se va descrie terenul supus vânzãrii - suprafatã, amplasare, amenajãri, drumuri de acces etc.;
            · valoarea la pretul pietei;
            · valoarea la pretul efectiv la care se va realiza tranzactia;
            · diferenta dintre cele douã valori, respectiv venitul la care se renuntã;
            l) alte modalitãti prin care se acordã ajutorul de stat.
            6. Acorduri internationale la care România este parte si care sunt relevante pentru domeniul în care se acordã ajutorul de stat
            7. Metodele de monitorizare si de control cu ajutorul cãrora furnizorul se asigurã cã ajutorul de stat va respecta conditiile si obiectivele stabilite.

CAPITOLUL II
Date si informatii privind ajutorul de stat individual

            8. Date de identificare pentru beneficiarul ajutorului de stat individual:
            - denumirea si sediul;
            - persoana de contact (functia, telefon, fax);
            - capitalul social;
            - structura actionariatului/detinãtorilor de pãrti sociale, cu indicarea actionarilor semnificativi.
            9. Rezultatele economico-financiare pe baza datelor diri bilant pe ultimii 3 ani:
            - cifra de afaceri totalã;
            - cifra de afaceri realizatã pe piata României;
            - profitul/pierderi înregistrat/înregistrate pe piata României. Se ataseazã o copie de pe bilantul contabil al beneficiarului din ultimul an. Dacã nu este finalizat bilantul ultimului an, se anexeazã balanta la 31 decembrie.
            10. Activitatea desfãsuratã si informatii despre piatã:
            a) descrieti succint activitatea de bazã desfãsuratã;
            b) descrieti pe scurt activitãtile secundare (auxiliare) desfãsurate;
            c) specificati produsele fabricate/serviciile prestate;
            d) precizati aria geograficã în care sunt comercializate/prestate produsele/serviciile;
            e) principalii concurenti ai beneficiarului de ajutor de stat;
            f) cota de piatã a beneficiarurui de ajutor de stat;
            g) orice alte informatii care ar putea ajuta la definirea pietei produsului si a pietei geografice
            11. Ajutoare de stat primite în ultimii 3 ani:
            Se vor mentiona modalitãtile concrete de acordare a ajutorului de stat de care a beneficiat, pe modalitãtile concrete mentionate la pct. 5, cu precizarea sumei ajutorului de stat primit anual si per total.
            12. Scopul ajutorului de stat individual si justificarea acestuia:
            a) ajutor pentru cercetare si dezvoltare;
            b) ajutor pentru întreprinderi mici si mijlocii;
            c) ajutor pentru protectia mediului înconjurãtor;
            d) ajutor pentru instruirea angajaiilor si pentru crearea de noi locuri de muncã;
            e) ajutor acordat sectoarelor în care existã probleme de supracapacitate, pentru rationalizarea structurii ramurii, în conditiile art. 14 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat;
            f) ajutor pentru dezvoltare regionalã, în conditiile art. 14 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 143/1999;
            g) ajutor general pentru promovarea exporturilor, în conditiile art. 14 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 143/1999;
            h) ajutor pentru promovarea culturii si conservarea patrimoniului cultural;
            i) ajutor pentru promovarea sãnãtãtii si învãtãmântului;
            j) combinatii ale celor de mai sus.
            Pentru aceste ajutoare de stat, cu exceptia celor prevãzute la lit. i) si j), formularul de notificare a ajutorului de stat va fi completat cu informatiile specifice prevãzute în anexa nr. 2.
            13. Precizati dacã ajutorul de stat, în oricare dintre cazurile prevãzute la pct. 12., se acordã unui agent economic în cadrul unei actiuni de privatizare cu un investitor strategic strãin sau român. Descrieti pe scurt operatiunea.
            14. Pentru ajutorul de stat acordat agentului economic în scopul si cu justificarea prevãzute la pct. 12:
            a) prezentati schematic modul în care este organizatã activitatea agentului economic si a grupului de care acesta apartine;
            b) precizati dacã beneficiarul se aflã sau nu se aflã într-o situatie dificilã; dacã se aflã, detaliati;
            c) dacã furnizorul ajutorului de stat leagã acordarea lui de existenta unui plan de redresare/restructurare a acti vitãtii beneficiarului, altul decât programul de restructurare prevãzut pentru sectoarele în care existã probleme de supracapacitate, prezentati-l; planul trebuie sã se refere, în principal, la:
            - mãsurile de restructurare, durata realizãrii si costul total;
            - graficul de implementare a actiunilor de restructurare si esalonarea costurilor aferente;
            - proiectul contului de profit si pierderi pe fiecare an, de la începutul pânã la terminarea restructurãrii;
            - proiectul situatiei de încasãri si plãti (cash-flow) pe fiecare an, de la începutul, pãnã la terminarea restructurãrii;
            - date privind capacitatea de productie maximã a agentului economic înainte si dupã reafizarea programului de investitii pentru restructurare, cu mentionarea numãrului de schimburi;
            - numãrul total de persoane planificate a fi disponibilizate, esalonarea disponibilizãrilor si mãsurile sociale care le însotesc, baza legalã a acestor mãsuri si modalitatea de suportare a costurilor aferente;
            - mãsurile prevãzute pentru domeniul ecologic, esalonarea realizãrii acestora, a costurilor aferente si modalitatea de suportare a costurilor;
            d) dacã primirea ajutorului de stat va duce si la crearea de cãtre beneficiar a unor locuri de muncã permanente sau temporare, indicati numãrul lor si perioada pentru care vor fi create. Explicati;
            e) dacã primirea ajutorului de stat va avea ca efect si pãstrarea numãrului de locuri de muncã permanente existente, indicati numãrul lor si perioada pentru care vor fi pãstrate. Explicati;
            f) dacã furnizorul conditioneazã acordarea ajutorului de stat de orice alte elemente, prezentati-le.

CAPITOLUL III
Evaluarea ajutorului de stat individual

            15. Prezentati datele de acordare pentru fiecare dintre modalitãtile concrete prevãzute la pct. 5, în cazul acordãrii ajutorului de stat în mai multe transe, precum si valoarea totalã a ajutorului de stat acordat pe întreaga perioadã, cu esalonarea anualã a acestuia.
            16. Descrierea detaliatã a regulilor si a conditiilor de aplicare pentru fiecare modalitate concretã. Descrierea va include si intensitatea ajutorului de stat (exprimatã ca procent din costuri), regimul de impozitare pentru ajutorul respectiv, precum si precizãri cu privire la acordarea automatã/neautomatã a ajutorului o datã cu îndeplinirea anumitor criterii. Explicati.
            17. Pentru fiecare modalitate concretã de acordare a ajutorului de stat trebuie sã fie specificate costurile pe baza cãrora se calculeazã ajutorul de stat (terenuri, clãdiri, utilaje, personal, pregãtire profesionalã, cheltuieli pentru consultantã etc.).
            18. Se va mentiona dacã fondurile necesare în vederea acordãrii ajutorului de stat sunt asigurate si în ce proportie, în baza unui acord extern de finantare (inclusiv denumirea acordului, data încheierii, organismul finantator).
            19. În cazul modificãrii unui ajutor individual existent:
            - data notificãrii ajutorului de stat existent 1a Consiliul Concure.ntei (dacã este dupã data de 1 ianuarie 2000);
            - data autorizãrii de cãtre Consiliul Concurentei (dacã este dupã data de 1 ianuarie 2000);
            - conditiile care s-au modificat si motivele care au determinat modificarea.
            Notificarea trebuie sã fie însotitã de cea mai recentã evaluare privind aplicarea ajutorului existent.

CAPITOLUL IV
Date si informatii privind schema de ajutor de stat, astfel cum este definitã la art. 2 alin. (4) din Legea nr. 143/1999

            20. Durata aplicãrii schemei de ajutor de stat. În cazul unei scheme cu duratã nedefinitã, se va estima perioada de aplicare a schemei ajutorului de stat.
            21. Scopul schemei de ajutor de stat si justificarea acestuia:
            a) ajutor pentru cercetare si dezvoltare;
            b) ajutor pentru întreprinderi mici si mijlocii;
            c) ajutor pentru protectia mediului înconjurãtor;
            d) ajutor pentru instruirea angajatilor si pentru crearea de noi locuri de muncã;
            e) ajutor acordat sectoarelor în care existã probleme de supracapacitate, pentru rationalizarea structurii ramurii, în conditiile art. 14 alin. (1 ) lit. e) din Legea nr. 143/1999;
            f) ajutor pentru dezvoltare regionalã, în conditiile art. 14 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 143/1999;
            g) ajutor general pentru promovarea exporturilor, în conditiile art. 14 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 143/1999;
            h) ajutor pentru promovarea culturii si conservarea patrimoniului cultural;
            i) ajutor pentru promovarea sãnãtãtii si învãtãmântului;
            j) combinatii ale celor de mai sus.
            Pentru aceste ajutoare de stat, cu exceptia celor mentionate la lit. i) si j), formularul de notificare a ajutorului de stat va fi completat si cu informatiile specifice prevãzute în anexa nr. 2.
            22. Pentru domeniul (domeniile) prevãzut (prevãzute) la pct. 21, în care se aplicã schema de ajutor de stat, se vor prezenta urmãtoarele informatii:
            a) definirea genericã, abstractã, a agentilor economici care beneficiazã în cadrul schemei de alocãri specifice de ajutoare de stat;
            b) criteriile de calificare a agentilor economici pentru a fi inclusi în schema de ajutor de stat;
            c) definirea bunurilor sau a serviciilor si precizarea criteriilor de calificare a acestora pentru includerea în schema de ajutor de stat;
            d) definirea regiunii sau a regiunilor si precizarea criteriilor de calificare pentru includerea în scheme de ajutor de stat;
            e) lista beneficiarilor semnificativi potentiali, în mãsura în care pot fi identificati.
            23. Se va mentiona dacã fondurile necesare în vederea aplicãrii schemei de ajutor de stat sunt asigurate si în ce proportie, în baza unui acord extern de finantare. Se vor preciza denumirea acordului, data încheierii si organismul finantator.

CAPITOLUL V
Evaluarea ajutorului sub forma schemelor de ajutor de stat

            24. Suma totalã estimatã a ajutorului de stat care va fi acordat sub forma schemei de ajutor de stat pe întreaga perioadã de aplicare a acesteia, cu defalcarea pe fiecare an.
            25. Numãrul total estimat al agentilor economici care beneficiazã de alocãri specifice în cãdrul schemei de ajutor de stat.
            26. Estimati suma medie prevãzutã sã se acorde anual pentru un agent economic în cadrul schemei de ajutor de stat.
            27. Estimati care sunt pietele afectate de acordarea ajutorului sub formã de schemã si prezentati, dacã existã, studii, analize sau strategii privind pietele.
            28. În cazul modificãrii unei scheme de ajutor de stat existente:
            - data notificãrii ajutorului de stat existent la Consiliul Concurentei (dacã este dupã data de 1 ianuarie 2000);
            - data autorizãrii de cãtre Consiliul Concurentei (dacã este dupã data de 1 ianuarie 2000);
            - conditiile care s-au modificat si motivele care au determinat modificarea.
            Notificarea trebuie sã fie însotitã de cea mai recentã evaluare privind aplicarea ajutorului existent.

CAPITOLUL VI
Precizãri finale

            29. Efectele si beneficiile care se asteaptã sã fie obtinute în urma acordãrii ajutorului de stat (în detaliu).
            30. Orice alte informatii relevante, necesare pentru luarea unei decizii motivate de cãtre Consiliul Concurentei.

Semnãtura si stampila titularului notificãrii ajutorului de stat

ANEXA Nr. 2
la regulament

INFORMATII SPECIFICE
pentru ajutoarele de stat acordate în conditiile prevederilor art. 14 alin. (1) lit. a)-h) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat

            Cercetare-dezvoltare
            1. Activitatea de cercetare-dezvoltare care urmeazã sã primeascã ajutor de stat. Obiectivele ei.
            2. Descrieti activitatea de cercetare-dezvoltare care beneficiazã de ajutor de stat:
            - cercetare fundamentalã;
            - cercetare aplicativã;
            - cercetare precompetitivã.
            3. Elemente de cheltuieli care vor beneficia de ajutorul de stat; precizati suma:
            - cheltuieli cu forta de muncã (cercetãtori, tehnicieni si personal auxiliar, angrenati exclusiv în activitatea de cercetare);
            - dispozitive, materiale, terenuri si spatii utilizate exclusiv si permanent (cu exceptia cedãrii pe baze comerciale) pentru activitatea de cercetare;
            - consultantã si servicii echivalente utilizate exclusiv pentru activitatea de cercetare, rezultate ale cercetãrii, patente si know-how, licente cumpãrate din surse exterioare;
            - cheltuieli aditionale rezultate direct din activitatea de cercetare-dezvoltare;
            - alte cheltuieli de exploatare (cheltuieli cu materiale, cu consumabile) rezultate direct din activitatea de cercetare-dezvoltare.
            4. Tipul si intensitatea ajutorului de stât pentru fiecare activitate de cercetare-dezvoltare vizatã.
            5. Cooperarea în cercetare
            5.1. Proiectele de cercetare sunt realizate prin cooperarea dintre mai multe firme care pot beneficia de ajutor de stat?
            Dacã existã clauze speciale, detaliati.
            5.2. Propunerea de ajutor de stat prevede cooperarea dintre firme si alte entitãti (de exemplu institute de cercetare sau universitãti)?
            Dacã existã clauze speciale, detaliati.
            6. Componente multinationale
            Proiectul de cercetare-dezvoltare prezintã componente multinationale (de exemplu, proiecte tip Eureka, Esprit)? Dacã da:
            6.1. Proiectul implicã cooperarea cu parteneri din alte tãri?
            Dacã da, mentionati tara/tãrile si firmele implicate.
            6.2. Costurile totale ale proiectului (ajutor de stat individual/schemã de ajutor de stat)
            6.3. Repartizarea costurilor între diferitii parteneri.
            7. Aplicarea rezultatelor
            7.1. Beneficiarii rezultatelor proiectului de cercetare-dezvoltare
            7.2. Conditii aditionale privind acordarea licentelor cu privire la rezultatele activitãtii de cercetare-dezvoltare. Detaliati.
            7.3. Reguli cu privire la publicarea sau diseminarea rezultatelor activitãtii de cercetare-dezvoltare. Detaliati.
            7.4. Mãsuri pentru utilizarea/dezvoltarea ulterioarã a rezultatelor
            7.5. Aplicabilitatea comercialã anticipatã pentru activitatea de cercetare-dezvoltare. Anexati orice documente care descriu si explicã aplicabilitatea comercialã.
            8. Efecte de impulsionare generate de ajutorul de stat
            8.1. Factori avuti în vedere pentru a garanta cã ajutorul de stat va avea un efect de impulsionare a activitãtii de cercetare-dezvoltare
            8.2. Mãsurile vizate pentru a garanta cã ajutorul de sfat va avea un efect de impulsionare a activitãtii de cercetare dezvoltare.
            Întreprinderi mici si mijlocii
            1. Numãrul de angajati ai firmei beneficiare de ajutor de stat
            2. Dezavantajele care decurg din dimensiunea firmei beneficiare de ajutor de stat, dezavantaje pe care ajutorul de stat vizat le-ar compensa. Explicati.
            3. Alte mãsuri, exceptãnd ajutorul de stat, pe care beneficiarul ar putea sã le adopte pentru a compensa dezavantajele legate de dimensiunea firmei.
            Protectia mediului inconjurãtor
            1. Identificaii sursa de poluare si descrieti eforturile (cheltuielile) depuse de poluator pentru reducerea poluãrii.
            2. Modul în care se asteaptã ca acordarea ajutorului de stat sã contribuie la reducerea poluãrii si/sau a consumului de energie electricã. Anexati toate documentele relevante.
            3. Costul total al programului de reducere a poluãrii si/sau a consumului de energie care include proiectul beneficiar de ajutor de stat.
            Sectoare cu probleme de supracapacitate
            1. Evaluati cererea la nivelul tãrii, precum si capacitatea totalã de productie. Apreciati dacã existã sau nu capacitãti excedentare în ramura respectivã.
            2. Dacã firma apartine unui grup, anexati o copie de pe organigrama completã a grupului, indicând legãturile dintre membrii sãi (capital, drepturi de vot).
            3. Demonstrati cã dificultãtile sunt proprii firmei si nu rezultatul unei alocãri arbitrare a costurilor în cadrul grupului.
            4. Mentionati dacã firma a primit pânã în acest moment un ajutor de stat pentru salvare. Dacã da, precizati data autorizãrii de cãtre Consiliul Concurentei si anexati angajamentul furnizorului de a prezenta planul de restructurare sau lichidare.
            5. Mentionati dacã firma sau oricare dintre filiaiele sale la care detine cel putin 25% din capital sau din drepturile de vot a primit în trecut ajutor de restructurare. Dacã da, indicati decizia Consiliului Concureniei (dacã este dupã data de 1 ianuarie 2000).
            6. Descrieti mãsurile compensatorii (care vizeazã limitarea sau reducerea prezentei firmei în cauzã pe piata relevantã) propuse pentru a reduce efectele negative asupra concurentei pe piata româneascã.
            7. Mentionati toate mãsurile de ajutor de stat pe care firma este posibil sã le primeascã înainte de sfârsitul perioadei de restructurare, mai putin cele care se încadreazã sub pragul minim.
            8. Planul de restructurare trebuie sã continã cel putin urmãtoarele informatii:
            - analiza cauzelor pentru care firma a intrat în dificultate;
            - strategia viitoare a firmei;
            - descrierea diferitelor mãsuri de restructurare si costurile aferente lor;
            - evaluarea comparativã a consecintelor economice si sociale, la nivel national si/sau regional, a lichidãrii firmei în dificultate si a implementãrii planului de restructurare;
            - planificarea implementãrii mãsurilor vizate si termenul limitã pentru implementarea în totalitate a planului de restructurare;
            - descrierea detaliatã a aranjamentelor financiare pentru restructurare (utilizarea capitalului disponibil în prezent, vânzarea de active, filiale etc. prin care sã se finanteze restructurarea; angajamentul financiar asumat de cãtre investitorii privati si de cãtre principalele bãnci creditoare; valoarea ajutorului de stat si demonstrarea necesitãtii acestuia);
            - prognoze ale conturilor de profit si pierderi pe urmãtorii 5 ani, randamentul estimat al capitalului, studii de senzitivitate bazate pe diferite scenarii.
            9. Modul în care planul de restructurare contribuie la reducerea problemelor de supracapacitate. Detaliati.
            10. Mãsuri avute în vedere pentru reducerea progresivã/limitarea duratei ajutorului de stat.
            Instruirea angajatilor si crearea de noi locuri de muncã
            1. Scopul ajutorului
            1.1. Scopul ajutorului de stat propus:
            - instruirea angajatilor;
            - crearea de noi locuri de muncã;
            - mentinerea numãrului de angajati;
            - angajarea unui numãr prevãzut de persoane;
            - începerea unei afaceri pe cont propriu. Estimati valoarea ajutorului de stat pentru fiecare dintre obiectivele enumerate.
            1.2. Forma instruirii (specificã sau generalã). Descrieti (unde este cazul, precizati pentru fiecare mãsurã).
            2. Cheltuielile aferente mãsurii de ajutor de stat. Descrieti:
            - cheltuieli cu expertii care asigurã instruirea;
            - cheltuieli cu deplasarea expertilor si a personalului care este instruit;
            - uzura utilajelor si echipamentelor, în mãsura în care sunt folosite exclusiv pentru instruirea angajatilor în cauzã;
            - cheltuieli aferente serviciilor de consultantã si îndrumare referitoare la proiectul de instruire;
            - cheltuieli totale.
            Anexati documente care justificã cheltuielile specificate.
            3. Mãsuri luate de autoritãtile administratiei publice pentru a se asigura cã ajutorul de stat nu va fi acordat în sectoare în care existã o supradimensionare a capacitãtilor si cã nu va avea acest efect.
            Promovarea exporturilor
            1. Activitãtile de promovare a exporturilor care vor fi desfãsurate prin acordarea ajutorului de stat. Explicati.
            2. Sectoarele economice care vor beneficia de ajutor de stat pentru promovarea exporturilor
            3. Explicati dacã toate firmele românesti implicate în sectoarele identificate anterior vor beneficia de ajutorul de stat pentru promovarea exporturilor. Dacã nu, explicati detaliat.
            Cultura si conservarea patrimoniului
            Modul în care cultura si conservarea patrimoniului vor fi promovate prin acordarea ajutorului de stat. Explicati.
            Dezvoltarea regionalã
            1. Regiunea/regiunile vizatã/vizate de ajutorul de stat
            2. Scopul ajutorului de stat:
            - investitia initialã;
            - crearea de locuri de muncã prin investitia realizatã;
            - ajutor cu caracter de continuitate.
            2.1. Ajutorul de stat pentru investitia initialã
            2.1.1. Ajutorul de stat acoperã investitia în capital fix pentru:
            - crearea unor facilitãti pentru productie (terenuri, clãdiri, fabrici, instalatii, echipamente);
            - extinderea unor facilitãti pentru productie existente (terenuri, clãdiri, fabrici, instalatii, echipamente);
            - începerea unei noi activitãti (prin rationalizare, diversificare sau modernizare);
            - achizitionarea unei facilitãti pentru productie, care a fost închisã sau care ar fi fost închisã dacã nu ar fi fost cumpãratã;
            - altele (specificati).
            2.1.2. Investitiile de înlocuire sunt excluse din cadrul mãsurii? Da/Nu
            Comentarii (dacã este cazul)
            2.1.3. Investitii în active intangibile (brevete, licente, know-how). Descrieti.
            2.1.4. Mãsuri adoptate de autoritãtile administratiei publice pentru a mentine investitia pe o perioadã minimã de 5 ani.
            2.2. Ajutorul de stat pentru crearea de locuri de muncã prin investitia realizatã
            2.2.1. Investitia se realizeazã pentru:
            - crearea unor facilitãti pentru productie (terenuri, clãdiri, fabrici, instalatii, echipamente);
            - extinderea unor facilitãii pentru productie existente (terenuri, clãdiri, fabrici, instalatii, echipamente);
            - începerea unei noi activitãti (prin rationalizare, diversificare sau modernizare);
            - achizitionarea unei facilitãti pentru productie, care a fost închisã sau care ar fi fost închisã dacã nu ar fi fost cumpãratã. Descrieti.
            2.2.2. Proiectul initial de investitii duce la crearea de noi locuri de muncã? Da/Nu
            2.2.3. Mãsuri ale autoritãtilor administratiei publice pentru mentinerea locurilor de muncã create pe o perioadã de cel putin 5 ani.
            2.3. Ajutorul cu caracter de continuitate
            2.3.1. Natura dificultãtilor regionale care trebuie depãsite. Descrieti si cuantificati importanta lor.
            2.3.2. Ajutorul de stat se justificã în ceea ce priveste contributia la dezvoltarea regionalã? Argumentati.
            2.3.3. Tipul si durata ajutorului de stat contribuie la reducerea dificultãtilor mentionate? Explicati.
            2.3.4. Nivelul ajutorului de stat este proportional cu dificultãtile identificate? Argumentati.
            2.3.5. Mãsuri avute în vedere pentru reducerea progresivã a ajutorului de stat.

REGULAMENT
privind pragul minim al ajutorului de stat care nu cade sub incidenta obligatiei de notificare

            Introducere
            Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, denumitã în continuare lege, prevede cã orice ajutor de stat, sub orice formã si indiferent de beneficiar, trebuie autorizat de Consiliul Concurentei din punct de vedere al efectelor asupra concurentei, cu exceptia cazurilor în care legea prevede altfel.
            În acest sens, în cazurile în care suma ajutorului de stat este relativ micã se considerã cã acesta nu afecteazã concurenta dintre agentii economici si nici tratatele internationale la care România este parte si, de aceea, poate fi exceptat de la obligaiia de notificare. Art. 20 din lege mentioneazã cã ajutorul de stat acordat unui agent economic, într-o perioadã de pânã la 3 ani, în valoare totalã de un miliard lei, este considerat ca fiind autorizat si nu cade sub incidenta obligatiei de notificare. Acest plafon poate fi actualizat prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei.
            Concurenta si tratatele internationale la care România este parte pot fi totusi afectate în cazul în care beneficiarul primeste mai multe ajutoare de stat situate sub pragul minim, eventual chiar de la furnizori diferiti.
            De aceea verificarea respectãrii pragului minim se va realiza la totalul sumelor acordate ca ajutor de stat sub pragul minim si nu va afecta posibilitatea beneficiarului de a obtine alte ajutoare în cadrul schemelor de ajutor de stat autorizate de Consiliul Concurentei. Plafonul se va aplica tuturor tipurilor de ajutor, indiferent de forma lor sau de obiectivele urmãrite, cu exceptia situatiilor prevãzute la art. 21 si 22 din lege.
            Sumele acordate ca ajutor de stat în cadrul acestui prag minim pot proveni de la orice autoritate publicã sau alte organisme (furnizori) care actioneazã la nivel national, local sau regional.
            Prezentul regulament clarificã si unele aspecte de naturã practicã, la care legea nu face referire, cum ar fi momentul în care începe sã se deruleze perioada de 3 ani, posibilitatea de a primi ajutor de stat si în cadrul unei scheme autorizate, pe lângã cel situat sub pragul minim, precum si în legãturã cu evaluarea cantitativã a ajutorului primit sub orice forme, altele decãt ajutorul bãnesc.
            Beneficiarul ajutorului de stat va fi informat de furnizor în legãturã cu caracterul de exceptare a ajutorului de la notificarea cãtre Consiliul Concurentei, exceptare generatã de faptul cã nu depãseste pragul minim meritionat. Explicatia acestei obligatii rezidã în faptul cã este posibil ca beneficiarul unui ajutor sã nu cunoascã dacã acesta se încadreazã în mãsuri care nu intrã sub incidenta legii, dacã este un ajutor de stat autorizat sau un ajutor situat sub pragul minim. În plus, este firesc ca beneficiarii de ajutor de stat sã verifice dacã acesta respectã legislatia în vigoare, cu atât mai mult cu cât, în caz contrar, ei pot fi obligati la rambursarea ajutorului. De asemenea, beneficiarul trebuie sã îi confirme furnizorului cã noul ajutor - prin cumularea cu eventuale alte ajutoare primite anterior - nu conduce la depãsirea pragului minim stabilit de lege.
            Regulamentul precizeazã faptul cã autoritãtile publice sau organismele care furnizeazã ajutoare de stat situate sub pragul minim trebuie sã pãstreze evidenta acestorã, astfel încât sã poatã fi în mãsurã sã ofere informatiile cerute de Consiliul Concurentei si de Oficiul Concurentei în scopul respectãrii prevederilor legale.

ARTICOLUL 1
Pragul minim

            (1) Ajutorul de stat acordat unui agent economic, într-o perioadã de pânã la 3 ani, în valoare totalã de un miliard de lei, este considerat ca fiind autorizat si nu cade sub incidenta obligatiei de notificare. Acest prag poate fi actualizat prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei.
            (2) Pragul minim se va aplica la totalul sumelor acordate ca ajutor sub pragul minim si nu va afecta posibilitatea beneficiarului de a obtine alte ajutoare în cadrul schemelor de ajutor de stat autorizate de Consiliul Concurentei.
            (3) Pragul minim va avea în vedere toate tipurile de ajutor, indiferent de forma lor sau de obiectivele urmãrite.
            (4) Regula pragului minim nu se va aplica în cazurile în care Consiliul Concurentei, potrivit art. 21 din lege, adoptã un regulament de exceptãri pe categorii, prin care vor fi stabilite categoriile de ajutor de stat considerate ca fiind autorizate si care, în consecintã, nu sunt supuse cerintelor de notificare, si nici în cazurile în care acesta, potrivit art. 22 din lege, va adopta si va pune în aplicare regulamente si instructiuni în vederea definirii criteriilor esentiale care trebuie îndeplinite pentru autorizarea ajutorului, în special cele referitoare la anumite sectoare ale economiei sau la obiective specifice ale ajutorului de stat.
            (5) Perioada de 3 ani mentionatã începe sã curgã de la data la care beneficiarul primeste primul ajutor de stat situat sub pragul minim.

ARTICOLUL 2
Echivalentul bãnesc

            În cazul în care ajutorul de stat acordat nu este în formã bãneascã, în vederea verificãrii respectãrii pragului minim se va calcula echivalentul sãu în lei.

ARTICOLUL 3
Cumularea si monitorizarea

            (1) Atunci când o autoritate publicã sau alte organisme acordã un ajutor de stat care se situeazã sub pragul minim, beneficiarul ajutorului trebuie sã fie informat de furnizor în legãturã cu aceastã calificare care a fãcut ca ajutorul sã fie exceptat de la obligatia de notificare. În plus autoritatea publicã sau organismul care furnizeazã ajutorul trebuie sã obtinã de la beneficiar o declaratie scrisã conform cãreia noul ajutor nu ridicã totalul cumulat al ajutoarelor primite anterior de cãtre acesta si situate sub pragul minim la o sumã care sã depãseascã acest prag.
            (2) Furnizorul de ajutor va stabili un mecanism prin care sã se asigure cã suma totalã a ajutorului nu depãseste un miliard lei într-o perioadã de 3 ani, în cazul în care acelasi beneficiar va fi destinatarul unor mãsuri separate de ajutor de stat, fiecare în parte respectând pragul minim.

ARTICOLUL 4
Modalitãti de calcul al echivalentului în lei pentru unele tipuri de ajutor de stat

            (1) Calcularea echivalentului bãnesc al ajutorului acordat sub diferite forme se realizeazã înainte de prelevarea oricãror impozite directe, dacã ajutorul respectiv este supus unui astfel de regim fiscal.
            (2) Orice ajutor care urmeazã sã fie primit în viitor, într-o singurã transã sau în mai multe, trebuie actualizat la valoarea prezentã a acestuia. Un ajutor sub formã bãneascã trebuie sã fie calculat ca o sumã care se plãteste o singurã datã, chiar dacã, în realitate, plata se efectueazã în mai multe transe.
            (3) Rata de actualizare, precum si rata de referintã folosite pentru a calcula dimensiunea ajutorului în cazul unui împrumut cu dobândã redusã vor constitui, de regulã, rata medie activã a dobânzii practicatã de cãtre bãncile comerciale la momentul acordãrii ajutorului.
            (4) Echivalentul bãnesc al unui împrumut cu dobândã redusã, într-un an dat, reprezintã diferenta dintre dobânda datoratã calculatã la rata de referintã si dobânda plãtitã efectiv. Orice dobândã ce va fi astfel economisitã pânã în momentul rambursãrii integrale a împrumutului va fi actualizatã la valoarea sa din momentul acordãrii împrumutului si va fi calculatã valoarea sa cumulatã.
            (5) Echivalentul bãnesc al unei scutiri de impozit reprezintã economia fãcutã la plata impozitului din anul respectiv. În mod similar, economiile ce vor fi realizate în viitor trebuie actualizate la valoarea prezentã, prin utilizarea ratei de referintã.
            (6) În cazul garantãrii unor împrumuturi, echivalentul bãnesc, pe un an dat, poate fi:
            - calculat în acelasi fel ca echivalentul în bani pentru împrumuturile cu dobândã redusã, dupã ce primele de asigurare eventual plãtite au fost scãzute, subventia de dobândã reprezentând diferenta dintre  rata dobânzii de referintã si rata dobânzii obtinutã datoritã garantãrii împrumutului de cãtre stat; sau
            - diferenta dintre suma garantatã nerambursatã, înmultitã cu factorul de risc (probabilitatea de esec), si orice primã de asigurare plãtitã.
            (7) Factorul de risc trebuie sã fie calculat pe baza experientei acumulate pe parcurs în legãturã cu esecurile înregistrate în alte cazuri similare, respectiv împrumuturi acordate în aceleasi circumstante (sector, ramurã, mãrime a firmei, nivel general al activitãtii economice). Actualizarea la valoarea prezentã trebuie efectuatã în acelasi fel ca si în cazurile anterioare.

ARTICOLUL 5
Solicitarea de informatii

            (1) Autoritãtile publice sau organismele care furnizeazã ajutoare de stat situate sub pragul minim trebuie sã pãstreze evidenta acestora, precum si toate informatiile referitoare la acordarea unor astfel de ajutoare, astfel încât sã poatã fi în mãsurã sã ofere informatiile cerute de Consiliul Concurentei, în scopul verificãrii respectãrii prezentului regulament, si de Oficiul Concurentei pentru monitorizarea si raportarea ajutoarelor de stat.
            (2) Informatiile referitoare la un ajutor individual trebuie pãstrate pe o perioadã de 10 ani de la data acordãrii respectivului ajutor, iar cele privind o schemã de ajutor de stat, pentru o perioadã de 10 ani de la data acordãrii ultimei alocãri specifice de ajutor în cadrul acesteia.
            (3) La solicitarea furnizorului de ajutor de stat Consiliul Concurentei si Oficiul Concurentei pot acorda sprijin referitor la modalitãtile de calcul al echivalentului bãnesc al ajutoarelor racordate.
            (4) Atunci când un furnizor de ajutor de stat are dubii privind corectitudinea calculului echivalentului bãnesc al ajutorului de stat, el se poate adresa Consiliului Concurentei sau Oficiului Concurentei pentru clarificãri suplimentare.

ANEXA
la regulament

            Exemplu privind calcularea echivalentului bãnesc al unui împrumut cu dobândã subventionatã

            Un furnizor de ajutor de stat se obligã sã subventioneze dobânda la un împrumut de 5 miliarde lei efectuat de un agent economic pentru o perioadã de 5 ani, în asa fel încât debitorul sã nu plãteascã decât o ratã a dobânzii de 30% anual.
            Dobânda medie la creditele acordate de bãncile comerciale, în perioada respectivã, este de
50% (rata de referintã).
            La calcularea echivalentului bãnesc al ajutorului de stat se poate presupune cã rata de referintã va rãmâne constantã.
            Calculul echivalentului bãnesc depinde de existenta sau de inexistenta unei perioade de gratie la rambursarea împrumututui.
            1. Fãrã perioadã de gratie
            Împrumutul este rambursat în rate anuale egale. Echivalentul bãnesc al subventiei de
dobândã, în primul an, este suma împrumutatã înmultitã cu subventia de dobândã (în procente) si
împãrtitã la rata de referintã, astfel:

Anul 1: 5.000.000.000 x 0,20 /1,50 = 666.666.667 lei

            În anii 2 pânã la 5, subventia este calculatã similar, dar utilizându-se formula ratei dobânzii
compuse:

Anul 2: 4.000.000.000 x 0,20/1,502 =  355.555.556 lei

Anul 3: 3.000.000.000 x 0,20/1,503 = 177.777.778 lei

Anul 4: 2.000.000.000 x 0,20/1,504 = 79.012.346 lei

Anul 5: 1 .000.000.000 x 0,20/1,505 = 26.337.449 lei.

            Echivalentul bãnesc este suma subventiilor actualizate din fiecare an, la valoarea prezentã,
adicã 1.305.349.796 lei (dacã ar fi fost sub un miliard lei, nu ar fi trebuit notificat).
            2. Cu perioadã de gratie
            Debitorul beneficiazã de o perioadã de gratie de 3 ani (timp în care însã plãteste dobândã). Împrumutul începe sã fie rambursat, în transe anuale de 2.500.000.000 lei, din anul al patrulea:

(1) 5.000.000.000 X 0,20/1,50 = 666.666.867 lei

(2) 5.000.000.000 X 0,20/1,502 = 444.444.444 lei

(3) 5.000.000.000 X 0,20/1,503 = 296.296.296 lei

(4) 5.000.000.000 X 0,20/1,504 = 197.530.864 lei

(5) 2.500.000.000 X 0,20/1,505 = 65.843.621 lei

            În acest caz echivalentul bãnesc este 1.670.781.892 lei.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIE1 PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AGRICULTURII SI ALIMENTATIEI

ORDIN
privind aprobarea Listei cuprinzând indicatiile geografice protejate si recunoscute in România pentru bãuturile alcoolice distilate din vin, din subproduse rezultate la fabricarea vinului si din fructe

            Ministrul agriculturii si alimentatiei,
            în temeiul prevederilor art. 67 alin. 2 si 3 din Legea nr. 84/1998 privind mãrcile si indicatiile geografice, prin care indicatiile geografice care au dobândit sau vor dobândi protectie pe calea unei conventii bilaterale sau multilaterale încheiate cu România nu se supun procedurii de înregistrare,
            tinând seama de nota Directiei generale resurse si politici agroalimentare privind indicatiile geografice si mentiunile traditionale admise spre utilizare în România pentru bãuturile alcoolice spirtoase produse din vin, din subproduse rezultate la fabricarea vinului si din fructe,
            în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 6/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, cu modificãrile si completãrile ulterioare,
            emite urmãtorul ordin:
            Art. 1. - Se aprobã Lista cuprinzând indicatiile geografice protejate si recunoscute în România pentru bãuturile alcoolice distilate din vin, din subproduse rezultate la fabricarea vinului si din fructe, a cãror protectie este recunoscutã prin Acordul dintre România si Uniunea Europeanã, cuprinsã în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
            Art. 2. - Lista prevãzutã la art. 1 va fi transmisã Oficiului de Stat pentru Inventii si Mãrci, în vederea înscrierii ei în Registrul national al indicatiilor geografice, si va fi publicatã în Buletinul Oficial de  Proprietate Industrialã.
            Art. 3. - Directia generalã resurse si politici agroalimentare va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
            Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul agriculturii si alimentatiei,
Stefan Pete,
secretar de stat

Bucuresti, 23 februarie 2000.
Nr. 24.

LISTA
cuprinzând indicatiile geografice protejate si recunoscute în România
pentru bãuturile alcoolice distilate din vin, din subproduse rezultate la fabricarea vinului si din fructe

 
            A. Bãuturi alcoolice distilate din fructe
Tuicã - de Jidvei
- de Pitesti 
- de Buzãu
- de Pietraia
- de Livezi 
- Plaiul Vulcãnesti
- de Buzesti
- de Murgas
- de Mãgura
- de Cluj
- de Vãleni
- Zetea de Mediesu Aurit
- Principe Mihai
- de Horezu
Tuicã bãtrânã - de Pitesti
- de Porolissum
- Turnul lui Stefan
Tuicã superioarã - de Arges
- de Zalãu
- Silvania
Tuicã selectionatã - Maramuresana
- de Bihor
- Muresana
- Horinca de Maramures
- Horinca de Camarzana
- Bihoreana
- Ardeleneasca de Bistrita
- Turt de Oas, Turt de Maramures
Rachiu de mere - de Cluj
- de Mangalia
- de Goiesti
- de Brabova
- de Drosia
- de Terpezia
- de Cucea
- de Circea
- de Dunãreni
- de Porolissum
- de Apold
- de Medias
- de Jidvei
Rachiu de pere - de Cluj
- de Circea
- de Varvor
- de Goiesti
- de Porolissum
- de Medias
Rachiu de cirese - de Circea
- de Goiesti
- de Simnic
- de Brãdesti
Rachiu de visine - de Circea
- de Goiesti
- de Brabova
- de Calafat
Rachiu de caise - Fãclia
- de Timburesti
- de Circea
- de Ostrov
- de Dãbuleni 
- de Brabova
Rachiu de piersici - de Valu lui Traian
- de Mangalia
- de Timburesti
- de Piscu Sadovei
- de Ostrov
- de Dãbuleni
- de Circea
B. Bãuturi alcoolice distilate din vin
Rachiu de vin - de Ostrov
- de Iasi
- Rachiu natural din vin Teremia Mare
- Dinat alb de Husi
- de Jidvei
Rachiu de tescovinã - de Apold
- de Jidvei
Rachiu de drojdie - de Ostrov
- de Mangalia
- de Silvana
- de Husi
- de Valu lui Traian
- de Iasi
- de Apold
- de Jidvei
Vinars - Târnave
- Jidvei
- Pietroasa
- Napoca
- Murfatlar
- Dacia
- Dinat invechit de Husi
- Vrancea extra
- superior Murfatlar
- Roua Plaiului - Banu Mãrãcine
- Segarcea Cernava
- Miorita
- Steaua Vrancei.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

ORDIN
pentru aprobarea tarifelor privind prestatiile de servicii specifice,
efeetuate de Autoritatea Feroviarã Românã - AFER

            Ministrul transporturilor,
            în temeiul prevederilor art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 95/1998 privind înfiintarea unor institutii publice în subordinea Ministerului Transporturilor, ale art. 16 lit. I) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritãtii Feroviare Române - AFER, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea si functionarea Autoritãtii Feroviare Române - AFER, si ale art. 4 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 263/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificãrile si completãrile ulterioare,
            emite urmãtorul ordin:
            Art. 1. - Se aprobã tarifele privind prestatiile de servicii specifice, efectuate de Autoritatea Feroviarã Românã AFER, stabilite de consiliul de conducere al acesteia, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
            Art. 2. - Autoritatea Feroviarã Românã - AFER va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
            Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si în Buletinul AFER.
            Art. 4. - Începând cu data intrãrii în vigoare a prezentului ordin îsi înceteazã aplicabilitatea Ordinul ministrului transporturilor nr. 90/1999 pentru aprobarea tarifelor privind prestatiile de servicii specifice, efectuate de Autoritatea Feroviarã Românã - AFER, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 141 din 7 aprilie 1999.

Ministrul transporturilor,
Traian Bãsescu

Bucuresti, 29 februarie 2000.
Nr. 190.

ANEXÃ

TARIFELE
pentru prestatiile de servicii specifice, efectuate de Autoritatea Feroviarã Românã - AFER

1. Eliberarea licentei de transport feroviar:
1.1. Verificarea preliminarã a documentelor prezentate în vederea obtinerii licentei de transport feroviar ................... 1485 mii lei
1.2. Eliberarea licentei de transport feroviar...........................9900 mii lei
1.3. Vizarea anualã a licentei de transport feroviar.................... 7425 mii lei
2. Eliberarea certificatului de sigurantã:
2.1. Verificarea documentelor si eliberarea certificatului de sigurantã ...............4950 mii lei
2.2. Supravegherea prin actiurii de control si inspectie de stat a operatorilor de transport:
2.2.1. pentru transport de cãlãtori.............................70 lei/trasã/km
2.2.2. pentru transport de marfã .............................. 140 lei/trasã/km
3. Eliberarea autorizatiei speciale pentru agentii economici detinãtori de infrastructura feroviarã:
3.1. Verificarea preliminarã a documentelor prezentate in vederea obtinerii autorizatiei ............... 1650 mii lei
3.2. Eliberarea autorizatiei
3.3. Supravegherea prin actiuni de control si inspectie de stat a gestionarilor dc infrastructurã feroviarã si acordarea vizei anuale ................... 330 mii lei/km linie desfãsuratã aflatã în exploatare
4. Eliberarea autorizatiei speciale pentru transportul cu metroul:
4.1. Eliberarea autorizatiei .................................. 8250 mii lei
4.2. Supravegherea prin actiuni de control si inspectie de stat a activitãtii de transport cu metroul si acordarea vizei anuale............................... 4950 mii lei/km linie desfãsuratã
5. Supravegherea prin actiuni de inspectie tehnicã a furnizorilor feroviari care realizeazã produse sau servicii feroviare din clasa de risc 1 A:
Inspectie tehnicã .................................................. 137,75 mii lei/orã
6. Eliberarea autorizatiei tehnice pentru materialul rulant apartinãnd agentilor economici, altii decât operatorii de transport si gestionarul infrastructurii publice:
6.1. Locomotive si vagoane de cãlãtori ............................................. 1500 mii lei/bucatã
6.2. Vagoane de marfã ........................................ 350 mii lei/bucatã
6.3. Alte tipuri de material rulant ...................................... 700 mii lei/bucatã
7. Eliberarea autorizatiei pentru efectuarea de lucrãri în zona de sigurantã sau de protectie a cãii ferate
................................ 1980 mii lei
8. Eliberarea certificatului de omologare tehnicã (preliminarã sau finalã):
8.1. Pentru fiecare tip de vehicul feroviar:
8.1.1. Locomotive ....................................... 8250 mii lei/tip
8.1.2. Vagoane de cãlãtori ............................................. 6600 mii lei/tip
8.1.3. Vagoane de marfã ................................................ 4950 mii lei/tip
8.1.4. Vagoane rame automotoare ............................................... 5775 mii lei/tip
8.1.5. Alte vehicule feroviare ....................................................... 4538 mii lei/tip
8.2. Pentru materiale, componente si echipamente:
8.2.1. de complexitate redusã  ........................................... 1500 mii lei/tip de produs
8.2.2. de complexitate medie ........................................... 2500 mii lei/tip de produs
8.2.3. de complexitate mare ........................................... 3300 mii lei/tip de produs
8.3. Prelungirea valabilitãtii certificatului de omologare tehnicã .................................. 60% din tariful de eliberare

NOTÃ:
Complexitatea materialelor, componentelor sau echipamentelor se stabileste prin contract, de comun acord cu furnizorul.
9. Eliberarea atestatului tehnic pentru standuri si dispozitive speciale:
9.1. Eliberarea atestatului tehnic pentru standuri:
- de complexitate mare..........................2,475 mii lei/bucatã
- de complexitate medie................................................................1 .980 mii lei/bucatã
- de complexitate redusã ........................................................................... 990 mii lei/bucatã
9.2. Eliberarea atestatului tehnic pentru dispozitive speciale:
- de complexitate mare ......................................................... 250 mii lei/bucatã
- de complexitate medie ..........................................165 mii lei/bucatã
- de complexitate redusã.............................. 100 mii lei/bucatã
9.3. Vizarea periodicã a atestatului tehnic pentru standun si dispozitive speciale ......................... 70%  din tariful de eliberare
NOTÃ:
Complexitatea standurilor si a dispozitivelor speciale se stabileste prin contract, de comun acord cu agentul economic posesor al acestora.
10. Autorizarea din punct de vedere tehnic a furnizorilor de produse si servicii pentru domeniul de transport feroviar si cu metroul:
10. 1. Eliberarea autorizatiei tehnice de furnizor feroviar ................................. 6600 mii lei
10.2. Vizarea anualã a autorizatiei tehnice de furnizor feroviar ............................. 70% din tariful prevãzut la pct. 10.1.
10.3. Eliberarea unei noi autorizatii, ca urmare a extinderii gamei de produse/servicii furnizate ........................... 70% din tariful prevãzut la pct. 10.1
11. Autorizarea din punct de vedere tehnic a statiilor de cale feratã:
11.1. Verificarea îndeplinirii cerintelor si eliberarea autorizatiei tehnice pentru statiile de cale feratã:
11.1.1. categoria I si specialã ................................... 3300 mii lei/statie
11.1.2. categoria a II-a ............................................ 2475 mii lei/statie
11.1.3. categoria a III-a ........................................... 2000 mii lei/statie
11.1.4. categoria a IV-a .......................................... 1485 mii lei/statie
11.1.5. halta de miscare .......................................... 990 mii lei/statie
11.2. Verificarea respectãrii cerintelor si vizarea periodicã a autorizatiei tehnice pentru statiile de cale ferata ...................... 75% din tariful pentru eliberarea autorizatiei, corespunzãtor categoriei respective
12. Autorizarea centrelor de instruire, perfectionare, calificare si autorizare a personalului:
12.1. Eliberarea autorizatiei pentru centrele de perfectionare si/sau de calificare a personalului .................. 4125 mii lei
12.2. Eliberarea autorizatiei pentru centrele de instruire si/sau de autorizare a personalului ..............2062 mii lei
12.3. Vizarea periodicã a autorizatiei pentru centrele de instruire, perfectionare, calificare sau autorizare a personalului ................................ 70% din tariful prevãzut la pct. 13.1, respectiv la pct. 13.2
13. Eliberarea unei noi licente, autorizatii sau a unui nou certificat ca urmare a pierderii sau distrugerii celui eliberat ............................... 60% din tariful de eliberare
14. Eliberarea unei noi licente, autorizatii sau a unui nou certificat ca urmare a anulãrii, retragerii sau suspendãrii celui eliberat ............................................. 100% din tariful de eliberare
15. Activitãti de instruire în domeniul feroviar (specialitate tehnicã, asigurarea calitãtii etc.).
16. Activitãti de prestãri de servicii (manoperã):
16.1. Executie alimentator AEET......................................... tip A 2.100 mii lei/bucatã; tip B 2.600 mii lei/bucatã
16.2. Reparatie alimentator AEET ....................................... 1260 mii lei/bucatã
16.3. Reparatie cofret Indusi cu transformare în R85-SAI92-CMOS .......................... 10600 mii lei/bucatã
16.4. Reparatie set aparate Indusi cu transformare în SAI92-CMOS varianta A, varianta B, varianta C ........................... 6500 mii lei/bucatã
16.5. Executie bloc de semnalizare si comandã Indusi ............................ 2400 mii lei/bucatã
16.6. Verificarea anualã a manografelor tip M85-60, M85-95 sau Wetzer ................. 1200 mii lei/bucatã
16.7. Reparare manografe:
16.7.1. Reparare motor SUK, sistem angrenare, indicator sau circuit electronic, înlocuire rotor, stator sau sistem reglare ........................ 850 mii lei/bucatã
16.7.2. Depanare sistem reglare, sistem inscriptionare, circuit electric, înlocuire transformator, cuplaj, burdon sau reductor ...............................
16.7.3. Reglare, etalonare, probe functionale ............................................. 690 mii lei/bucatã
16.8. Executie contacte:
16.8.1. contacte tip TCAC ........................................ fix: 30 mii lei/bucatã; mobil: 65 mii lei/bucatã
16.8.2. contacte tip EG 315  ........................................ fix: 70 mii lei/bucatã; mobil: 75 mii lei/bucatã
16.8.3. contacte tip EF  ........................................ fix: 60 mii lei/bucatã; mobil: 120 mii lei/bucatã
În tarifele prevãzute la pct. 16 nu este cuprinsã valoarea materialelor utilizate.
17. Activitãti de certificare, autorizare, atestare expertize tehnice, asistentã tehnicã, instruire, încercãri de laborator, acordare de avize si agremente, receptie tehnicã, cercetarea evenimentelor, cercetare stiintificã, microproductie, alte activitãti ........................ 82,5 mii lei/orã
NOTÃ: Tarifele nu includ taxa pe valoarea adãugatã.