MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A I
Anul XII - Nr. 128  LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE    Luni, 27 martie 2000

SUMAR

DECRETE

            46. - Decret privind conferirea Ordinului National Steaua României în grad de Mare Cruce

            47. - Decret privind conferirea Ordinului National Steaua României

            69. - Decret privind trecerea în rezervã a unui general din Ministerul Apãrãrii Nationale

            70. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadã unui colonel din Ministerul Apãrãrii Nationale si trecerea acestuia în rezervã

HOTÃRÃRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

            163. - Hotãrâre privind aprobarea Normelor metodologice pentru acordarea, utilizarea si controlul sumelor destinate proprietarilor de pãduri, indiferent de forma de proprietate, pentru efectuarea unor lucrãri de gospodãrire, în scopul asigurãrii integritãtii fondului torestier national si gestionãrii durabile a pãdurilor

            185. - Hotãrâre pentru modificarea si completarea Hotãrârii Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi

            195. - Hotãrâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 1999, rectificat, al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pãmântului - I.N.C.D.F.P. Bucuresti

            198. - Hotãrâre pentru aprobarea Întelegerii dintre Ministerul Tineretului si Sportului din România si Ministerul Culturii Fizice, Sportului si Turismului din Federatia Rusã privind cooperarea in domeniul educatiei fizice si sportului, semnatã la Moscova la 25 noiembrie 1999

            Întelegere între Ministerul Tineretului si Sportului din România si Ministerul Culturii Fizice, Sportului si Turismului din Federatia Rusã privind cooperarea in domeniul educatiei fizice si sportului

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

            198/358. - Ordin al ministrului muncii si protectiei sociale si al ministrului de stat, ministrul justitiei, pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de lucru a Comisiei de arbitraj al conflictelor de interese

            Rectificare

DECRETE

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului National Steaua României în grad de Mare Cruce

            În temeiul art. 94 lit. a) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al Legii nr. 77/1999,
            Presedintele României d e c r e t e a z ã :
            Articol unic. - Se conferã Ordinul National Steaua României în arad de Mare Cruce doamnei Maria Jose Ritta, în semn de apreciere pentru prietenia arãtatã poporului român.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constitutia României,
contrasemnãm acest decret.
PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU

Bucuresti, 3 martie 2000.
Nr. 46.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului National Steaua României

            În temeiul art. 94 lit. a) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al Legii nr. 77/1999,
            Presedintele României d e c r e t e a z ã :
            Articol unic. - Se conferã Ordinul National Steaua României, pentru rolul avut în dezvoltarea relatiilor româno portugheze, dupã cum urmeazã:
            1. cu gradul de Mare Cruce, excelentelor lor:
            - dr. Francisco Seixas da Costa, secretar de stat pentru afaceri europene;
            - dr. Vitor da Silva Santos, secretar de stat pentru industrie si energie;
            2. cu gradul de Mare Ofiter, excelentelor lor:
            - ambasador José Augusto Seabra, ambasadorul Republicii Portugalia la Bucuresti;
            - dr. Lidio de Magalhães, seful de cabinet al Presedintelui Republicii Portugalia;
            - ambasador João Pedro da Silveira Carvalho, director general al afacerilor comunitare;
            - ambasador Jose Caetano da Costa Pereira, director general al relatiilor bilaterale;
            - ambasador Rui Goulart de Ávila, seful Protocolului de Stat;
            - profesor Doutor Jorge Couto, presedintele Institutului Camoes;
            3. cu gradul de Comandor:
            - dr. Bernardo Futscher Pereira, asesor pentru relatii inTernationale al Presedintelui Republicii Portugalia;
            4. cu gradul de Cavaler:
            - domnisoara Mónica Moutinho, secretar de ambasadã, Protocolul de Stat;
            - dr. Luis Ferreira dos Santos, secretar al Protocolului de Stat;
            - domnul Antonio Jose Crystello Tavares, secretar I, Ambasada Republicii Portugalia la Bucuresti.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL GONSTANTINESCU
În temeiul art. 99 alin. (2)
din Constitutia României,
contrasemnãm acest decret.
PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU

Bucuresti, 3 martie 2000.
Nr. 47.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind trecerea în rezervã a unui general din Ministerul Apãrãrii Nationale

            În temeiul art. 99 alin. (1) din Constitutia României si al art. 43 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,
            având în vedere propunerea ministrului apãrãrii nationale,
            Presedintele României d e c r e t e a z ã :
            Articol unic. - Pe data de 1 martie 2000 generalul de divizie Popescu Haralambie Gheorghe se trece în rezervã prin aplicarea art. 85 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constitutia României,
contrasemnãm acest decret.
PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU

Bucuresti, 21 martie 2000.
Nr. 69.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigadã unui colonel din Ministerul Apãrãrii Nationale
si trecerea acestuia în rezervã

            În temeiul art. 94 lit. b) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 43 alin. 1 lit. a), al art. 45 lit. a) si al art. 66 alin. 1 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,
            având în vedere propunerea ministrului apãrãrii nationale,
            Presedintele României d e c r e t e a z ã :
            Art. 1. - Pe data de 15 martie 2000 se acordã gradul de general de brigadã, colonelului Bobonete Anghel Stefan.
            Art. 2. - Pe data de 15 martie 2000 generalul de brigadã Bobonete Anghel Stefan se trece în rezervã prin aplicarea art. 85 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constitutia României,
contrasemnãm acest decret.
PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU

Bucuresti, 21 martie 2000.
Nr. 70.

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea Normelor metodologice pentru acordarea, utilizarea si controlul sumelor destinate proprietarilor de pãduri, indiferent de forma de proprietate, pentru efectuarea unor lucrãri de gospodãrire, în scopul asigurãrii integritãtii fondului forestier national si gestionãrii durabile a pãdurilor

            În temeiul prevederilor art. 28 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, republicatã,
            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Articol unic. - Se aprobã Normele metodologice pentru acordarea, utilizarea si controlul sumelor destinate proprietarilor de pãduri, indiferent de forma de proprietate, pentru efectuarea unor lucrãri de
gospodãrire, în scopul asigurãrii integritãtii fondului forestier national si gestionãrii durabile a pãdurilor, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul apelor,
pãdurilor si protectiei mediului,
Romicã Tomescu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 13 martie 2000.
Nr. 163.

ANEXÃ

NORME METODOLOGICE
pentru acordarea, utilizarea si controlul sumelor destinate proprietarilor de pãduri, indiferent de forma de proprietate pentru efectuarea unor lucrãri de gospodãrire, în scopul asigurãrii integritãtii fondului forestier national si gestionãrii durabile

            Art. 1. - În vederea sprijinirii proprietarilor de pãduri, indiferent de forma de proprietate, în efectuarea unor lucrãri de gospodãrire, în scopul asigurãrii integritãtii fondului forestier national si gestionãrii durabile a acestuia, statul va acorda anual de la buget fondurile necesare pentru:
            a) cheltuieli de natura investitiilor, prevãzute la art. 28 alin. (1) lit. a), b) si e) din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998, republicatã;
            b) cheltuieli materiale si prestãri de servicii, prevãzute la art. 28 alin. (1), lit. c), d), f) si g) din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998, republicatã.
            Art. 2. - Fundamentarea solicitãrii de fonduri pentru lucrãrile si/sau actiunile prevãzute la art. 1 se va face de Ministerul Apelor, Pãdurilor si Protectiei Mediului, la propunerea inspectoratelor silvice teritoriale, cu respectarea reglementãrilor în vigoare privind elaborarea, aprobarea si finantarea actiunilor din fondurile bugetare în conformitate cu dispozitiile legale privind finantele publice. Realizarea lucrãrilor sau a actiunilor prevãzute la art. 1 se va face cu respectarea dispozitiilor legale privind achizitiile publice.
            Art. 3. - (1) Pentru fiecare categorie de lucrãri propusã sã fie finantatã din alocatii bugetare se va întocmi o fisã care va contine urmãtoarele:
            1. categoria de lucrãri, potrivit nominalizãrilor prevãzute la art. 28 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998, republicatã;
            2. amplasamentul suprafetei pe care se executã lucrãrile: judetul, comuna, localitatea, ocolul silvic, denumirea locului, numele/denumirea persoanelor fizice sau juridice proprietare de pãduri etc.;
            3. felul lucrãrii, elemente de antemãsurãtoare, suprafata, lungimea, intensitatea atacului dãunãtorilor etc., dupã caz;
            4. devizul lucrãrii potrivit normelor în vigoare, precum si termenele de platã;
            5. executantul;
            6. beneficiarul;
            7. contributia în muncã a beneficiarului; eventuale surse de sponsorizare sau contributii ale unor persoane fizice si juridice;
            8. numele, prenumele si functia persoanei care a întocmit fisa, data si semnãtura. Modelul fisei se întocmeste de autoritatea publicã centralã care rãspunde de silviculturã si se difuzeazã inspectoratelor silvice teritoriale prin Directia generalã a pãdurilor din cadrul Ministerului Apelor, Pãdurilor si Protectiei Mediului.
            (2) Cheltuielile prevãzute la art. 1 lit. a) si b) se vor finanta prin trezoreria statului, pe baza deschiderii si repartizãrii creditelor bugetare, lunar, potrivit procedurilor folosite de institutiile publice.
            Art. 4. - (1 ) Dupã aprobarea bugetului creditele bugetare aprobate pentru Ministerul Apelor, Pãdurilor si Protectiei Mediului, referitor la actiunile prevãzute pentru gospodãrirea pãdurilor, se defalcheazã pe actiunile înscrise în documentatia de fundamentare a propunerilor bugetare,
în raport cu importanta si prioritatea lucrãrilor sau a actiunilor aprobate.
            (2) Defalcarea prevãzutã la alin. (1) se analizeazã în Consiliul tehnico-economic al Ministerului Apelor, Pãdurilor si Protectiei Mediului si se aprobã de conducerea ministerului, conform art. 22 alin. (4) din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice.
            (3) Programul de finantare aprobat de conducerea ministerului si modalitatea de obtinere a sumelor aferente se comunicã beneficiarilor prin inspectoratele silvice teritoriale.
            (4) Ministerul Apelor, Pãdurilor si Protectiei Mediului, în calitate de ordonator principal de credite, rãspunde, împreunã cu proprietarii care beneficiazã de sumele respective, de utilizarea acestora potrivit scopului pentru care au fost alocate.
            Art. 5. - (1) Întocmirea si aprobarea documentatiilor, licitarea executiei, decontarea si receptia lucrãrilor prevãzute la art. 1 lit. a) se vor face potrivit procedurilor legale pentru achizitiile publice, iar a celor prevãzute la art. 1 lit. b), potrivit procedurilor reglementate legal pentru achizitiile de bunuri si prestãrile de servicii.
            (2) Lucrãrile de combatere a bolilor si dãunãtorilor din pãdurile proprietate privatã, prevãzute la art. 1 lit. b), se executã de unitãti specializate care dispun de mijloacele materiale si de specialisti, pe bazã de comenzi date de inspectoratul silvic teritorial, în limita fondurilor alocate prin buget si cu acordul organelor financiare din cadrul autoritãtii publice centrale care rãspunde de silviculturã, cu respectarea prevederilor art. 2 si 3.
            (3) Normele tehnice silvice si juridice prevãzute la art. 28 alin. (1) lit. f) din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998, republicatã, se procurã pe plan central prin grija Directiei de regim silvic din cadrul Ministerului Apelor, Pãdurilor si Protectiei Mediului si se distribuie gratuit persoanelor fiizice sau juridice de drept privat, prin inspectoratele silvice teritoriale. În acest sens se vor întocmi si se vor difuza extrase din normele tehnice silvice si din alte acte normative, din care rezultã obligatiile proprietarilor referitoare la aplicarea regimului silvic si la gospodãrirea durabilã a pãdurilor.
            (4) Acordarea de compensatii proprietarilor de pãduri cu functii speciale de protectie, persoane fizice, se va putea face în conditiile în care prin amenajament sunt prevãzute restrictii în recoltarea masei lemnoase, impuse de functiile de protectie pe care le îndeplinesc, în mod proportional cu amploarea acestor restrictii. Stabilirea compensatiilor se face în baza studiilor executate de Institutul de Cercetãri si Amenajãri Silvice sau de unitãtile teritoriale ale acestuia, la solicitarea inspectoratelor silvice teritoriale, în functie de diminuarea avantajelor materiale în varianta existentei functiei de protectie comparativ cu situatia în care pãdurea ar îndepli functia de productie. Aceste compensatii se pot acorda numai în urmãtoarele cazuri: protejarea unor acumulãri hidrotehnice; pãduri cu functii de recreere; rezervatii stiintifice sau naturale; parcuri nationale; pãduri care protejeazã obiective de interes national, drumuri sau cãi ferate, obiective militare ori monumente de culturã.
            Art. 6. - (1) Toate documentele primare, actele de decontare si de evidentã a cheltuielilor efectuate din creditele bugetare aprobate se vor îndosaria distinct si se vor înregistra în conturi, separat de orice alte cheltuieli.
            (2) Acordarea alocatiilor bugetare pentru lucrãrile prevãzute la art. 1 se va face pe baza realizãrilor raportate lunar, iar trimestrial se vor justifica printr-un formular de decont, semnat de inspectorul-sef si de contabilul-sef ai inspectoratului silvic teritorial si avizat de directia generalã a finantelor publice si controlului financiar de stat judeteanã sau a municipiului Bucuresti. Decontul justificativ va cuprinde fondurile alocate, cheltuielile efectuate, cu nominalizarea si atasarea copiilor de pe facturile si de pe ordinele de platã pe baza cãrora s-au efectuat cheltuielile. Modelele de deconturi justificative sunt prevãzute în anexele nr. 1 -7 la prezentele norme metodologice.
            (3) Toate plãtile efectuate din fondurile alocate sunt supuse controlului financiar preventiv, potrivit reglementãrilor legale în vigoare.
            Art. 7. - (1) Decontarea finantãrii lucrãrilor prevãzute la arl. 1 lit. a) se face în conformitate cu dispozitiile legale privind investitiile si decontarea acestora. Decontarea finantãrii obiectivelor prevãzute la art. 1 lit. b), referitoare la punerea la dispozitie proprietarilor de pãduri a normelor tehnice silvice si juridice care reglementeazã regimul silvic si a materialelor de propagandã si educatie forestierã privind ocrotirea si conservarea pãdurilor, se face pe bazã de facturã fiscalã sau deviz, dupã caz. Decontarea compensatiilor prevãzute la art. 1 lit. b), referitoare la sprijinirea proprietarilor de pãduri cu functii speciale de protectie, persoane fizice, se face pe baza unui raport de expertizã întocmit de o unitate specializatã si autorizatã potrivit legii.
            (2) Receptia lucrãrilor de refacere a unor cãi forestiere de transport distruse în urma unor calamitãti naturale se face în conformitate cu prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrãrilor de constructii si instalatii aferente acestora.
            (3) Sumele cuvenite pentru executarea lucrãrilor prevãzute la art. 28 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998, republicatã, se transmit prin dispozitii bugetare, cãtre inspectoratele silvice teritoriale, la trezoreriile judetene, în vederea efectuãrii plãtilor cãtre executanti sau furnizori, în conditiile prevãzute la art. 6.

ANEXA Nr 1
la normele metodologice

MINISTERUL APELOR,
PÃDURILOR SI PROTECTIEI MEDIULUI -
DIRECTIA DE REGIM SILVIC
INSPECTORATUL SILVIC TERITORIAL .....................................

Avizat.
D.G.F.P.C.F.S.
DECONT JUSTIFICATIV
privind acordarea alocatiilor bugetare proprietarilor de pãduri în vederea efectuãrii unor lucrãri
în scopul asigurãrii integritãtii fondului forestier national conform prevederilor art. 28 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998, republicatã, pentru lucrarea:
Refacerea pãdurilor afectate de calamitãti naturale sau de incendii a cãror cauzã este necunoscutã

            1. Amplasamentul suprafetei pe care se executã lucrãrile: judetul .................................. ,
comuna ......................... , localitatea ........................ , Ocolul silvic ........................... denumirea
locului ...........................................
            2. Beneficiarul lucrãrii:
            a) Persoanã juridicã:
            Denumirea ...............................................................
            Sediul.......................................................................
            Numãrul de înmatriculare în registrul comertului...................................
            Codul fiscal..............................................
            b) Persoanã fizicã:
            Numele si prenumele ....................................................
            Adresa: judetul .................................. , comuna ........................ , localitatea ....................... ,
str. .................................... nr. ..................
            Buletinul/cartea de identitate: codul numeric personal ...................
            3. Descrierea lucrãrii si elementele de antemãsurãtoare ................................................
            4. Valoarea devizului ..................................... lei
            5. Contributia beneficiarului ................................ lei
            6. Alocatii bugetare de acordat (rândul 4 - rândul 5) ................................. lei
            7. Termenul de platã .....................................
            8. Executantul:
            Denumirea .................................
            Comuna/orasul ................ , str. ........................... nr. .........
            Numãrul de înmatriculare în registrul comertului ...................
            Codul fiscal .......................................
 
Inspector-sef,
.......................................
Contabil-sef,
.......................................

ANEXA Nr. 2
la normele metodologice

MINISTERUL APELOR, PÃDURILOR SI PROTECTIEI MEDIULUI
DIRECTIA DE REGIM SILVIC
INSPECTORATUL SILVIC TERITORIAL .....................................

Avizat.
D.G.F.P.C.F.S.
DECONT JUSTIFICATlV
privind acordarea alocatiilor bugetare proprietarilor de pãduri în vederea efectuãrii unor lucrãri în scopul asigurãrii integritãtii fondului forestier national conform prevederilor
art. 28 alin. (1) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998, republicatã, pentru lucrarea:
Refacerea unor cãi forestiere de transport distruse in urma calamitãtilor naturale

            1. Amplasamentul drumului forestier pe care se executã lucrãrile: judetul ....................... , comuna ................. , localitatea .......................... , Ocolul silvic ........................................ , denumirea locului ................:..................................
            2. Beneficiarul lucrãrii:
            a) Persoanã juridicã:
            Denumirea .......................................
            Sediul ..............................................
            Numãrul de înmatriculare în registrul comertului .................................
            Codul fiscal .................................
            b) Persoanã fizicã:
            Numele si prenumele ............................................................
            Adresa: judetul .................... , comuna .......................... , localitatea ....................... , str. ..................... nr. .........
            Buletinul/cartea de identitate: codul numeric personal ............................................
            3. Descrierea lucrãrii si elementele de antemãsurãtoare ................................................
            4. Valoarea devizului ................................................ lei
            5. Contributia beneficiarului ........................................ lei
            6. Alocatii bugetare de acordat (rândul 4 - rândul 5) ................................. lei
            7. Termenul de platã .................................
            8. Executantul:
            Denumirea ............................................................
            Comuna/orasul .............................., str. .............................. nr. ...............
            Numãrul de înmatriculare în registrul comertului ................................
            Codul fiscal ...........................
 
Inspector-sef,
.......................................
Contabil-sef,
.......................................

ANEXA Nr. 3
la normele metodologice

MINISTERUL APELOR, PÃDURILOR SI PROTECTIEI MEDIULUI
DIRECTIA DE REGIM SILVIC
INSPECTORATUL SILVIC TERITORIAL ................................

Avizat.
D.G.F.P.C.F.S.
DECONT JUSTIFICATIV
privind acordarea alocatiilor bugetare proprietarilor de pãduri în vederea efectuãrii unor lucrãri în scopul asigurãrii integritãtii fondului forestier national conform prevederilor
art. 28 alin. (1) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998, republicatã, pentru lucrarea:
Combaterea bolilor si dãunãtorilor în pãdurile proprietate privatã

            1. Amplasamentul suprafetei pe care se executã lucrãrile: judetul ............................... , comuna ....................... , localitatea ............................. , Ocolul silvic ............................. , denumirea locului ...................................................
            2. Beneficiarul lucrãrii:
            a) Persoanã juridicã:
            Denumirea .......................................
            Sediul ................................................
            Numãrul de înmatriculare în registrul comertului .................................
            Codul fiscal .................................
            b) Persoanã fizicã:
            Numele si prenumele ..........................................
            Adresa: judetul ................. , comuna .................... , localitatea ........................... , str. ........................ nr. .........
            Buletinul/cartea de identitate: codul numeric personal .............................................
            3. Descrierea lucrãrii si elementele de antemãsurãtoare ................................................
            4. Valoarea devizului ................................................ lei
            5. Contributia beneficiarului .......................................... lei
            6. Alocatii bugetare de acordat (rândul 4 - rândul 5) ................................. lei
            7. Termenul de platã .................................
            8. Executantul:
            Denumirea ............................................................
            Comuna/orasul ......................... , str. ....................... nr. ............
            Numãrul de înmatriculare în registrul comertului ....................................
            Codul fiscal ....................
 
Inspector-sef,
.......................................
Contabil-sef,
.......................................

ANEXA Nr. 4
la normele metodologice

MINISTERUL APELOR,
PÃDURILOR SI PROTECTIEI MEDIULUI -
DIRECTIA DE REGIM SILVIC
INSPECTORATUL SILVIC TERITORIAL .................................

Avizat.
D.G.F.P.C.F.S.
DECONT JUSTIFICATIV
privind acordarea alocatiilor bugetare proprietarilor de pãduri în vederea efectuãrii unor lucrãri în scopul asigurãrii integritãtii fondului forestier national conform prevederilor
art. 28 alin. (1) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998, republicatã, pentru lucrarea:
Amenajarea pãdurilor, proprietate privatã a persoanelor fizice

            1. Amplasamentul suprafetei pe care se executã lucrãrile: judetul ................................. , comuna ...................... , localitatea .......................... , Ocolul silvic ................................. , denumirea locului .............................................
            2. Beneficiarul lucrãrii:.
            Adresa: judetul ....................... , comuna .................... , localitatea .......................... , str. ........................ nr. .........
            Buletinul/cartea de identitate: codul numeric personal .............................................
            3. Descrierea lucrãrii si elementele de antemãsurãtoare ................................................
            4. Valoarea devizului ................................................ lei
            5. Contributia beneficiarului .......................................... lei
            6. Alocatii bugetare de acordat (rândul 4 - rândul 5) ................................. lei
            7. Termenul de platã ................................
            8. Executantul:
            Denumirea ......................................................
            Comuna/orasul ............................. , str. .............................. nr. ....
            Numãrul de înmatriculare în registrul comertului ............................
            Codul fiscal ..........................
 
Inspector-sef,
.......................................
Contabil-sef,
.......................................

ANEXA Nr. 5
la normele metodologice

MINISTERUL APELOR, PÃDURILOR SI PROTECTIEI MEDIULUI

DIRECTIA DE REGIM SILVIC
INSPECTORATUL SILVIC TERITORIAL ..........................

Avizat.
D.G.F.P.C.F.S.
DECONT JUSTIFICATIV
privind acordarea alocatiilor bugetare proprietarilor de pãduri în vederea efectuãrii unor lucrãri în scopul asigurãrii integritãtii fondului forestier national conform prevederilor art. 28 alin. (1) lit. e) din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998, republicatã, pentru lucrarea:
Finantarea unor studii complexe de fundamentare a solutiilor de gospodãrire a pãdurilor, proprietate privatã a persoanelor fizice si juridice

            1. Beneficiarul lucrãrii:
            a) Persoanã juridicã:
            Denumirea .......................................
            Sediul .............................................
            Numãrul de înmatriculare în registrul comertului ....................................
            Codul fiscal .................................
            b) Persoanã fizicã:
            Numele si prenumele .......................................................
            Adresa: judetul ........................, comuna ...................... , localitatea ....................... , str. ........................ nr. ..........
            Buletinul/cartea de identitate: codul numeric personal .............................................
            2. Descrierea lucrãrii si elementele de antemãsurãtoare: studiile complexe de fundamentare a solutiilor de gospodãrire a pãdurilor, proprietate privatã .............................................
            3. Valoarea studiilor ................................................ lei .................. ....
            4. Contributia beneficiarului .............. ........... lei
            5. Alocatii bugetare de acordat (rândul 3 - rândul 4) .............................. lei
            6. Termenul de platã .................................
            7. Executantul:
            Denumirea: Inspectoratul silvic teritorial ......................................................
            Comuna/orasul ............................. , str. ........................... nr. ............
            Numãrul de înmatriculare în registrul comertului ....................................
            Codul fiscal ...........................
 
Inspector-sef,
.......................................
Contabil-sef,
.......................................

ANEXA Nr. 6
la normele metodologice
MINISTERUL APELOR, PÃDURILOR SI PROTECTIEI MEDIULUI
DIRECTIA DE REGIM SILVIC INSPECTORATUL SILVIC TERITORIAL ....................................

Avizat.
D.G.F.P.C.F.S.
DECONT JUSTIFICATIV
privind acordarea alocatiilor bugetare proprietarilor de pãduri în vederea efectuãrii unor lucrãri în scopul asigurãrii integritãtii fondului forestier national conform prevederilor art. 28 alin. (1) lit. f) din Orddnanta Guvernului nr. 96/1998, republicatã, pentru lucrarea:
Punerea la dispozitie proprietarilor de pãduri a normelor tehnice silvice si juridice, care reglementeazã regimul silvic si a materialelor de propagandã si educatie forestierã privind ocrotirea si conservarea pãdurilor

            1. Beneficiarul lucrãrii:
            a) Persoanã juridicã:
            Denumirea ...........................................
            Sediul ..................................................
            Numãrul de înmatriculare în registrul comertului ......................................
            Codul fiscal .....................................
            b) Persoanã fizicã:
            Numele si prenumele ............................................................
            Adresa: judetul ....................... , comuna ....................... , localitatea ....................... , str. ...................... nr. .........
            Buletinul/cartea de identitate: codul numeric personal .............................................
            2. Denumirea lucrãrii .................................... ............................................................
            3. Valoarea devizului ................................................ lei
            4. Contributia beneficiarului ........................... lei
            5. Alocatii bugetare de acordat (rândul 3 - rândul 4) ................................. lei
            6. Termenul de platã .................................
            7. Executantul: Denumirea: Inspectoratul silvic teritorial .........................................
            Comuna/orasul .............................., str. .............................. nr. ............
            Numãrul de înmatriculare în registrul comertului ....................................
            Codul fiscal ............................
 
Inspector-sef,
.......................................
Contabil-sef,
.......................................

ANEXA Nr. 7
la normele metodologice

MINISTERUL APELOR, PÃDURILOR SI PROTECTIEI MEDIULUI
DIRECTIA DE REGIM SILVIC
INSPECTORATUL SILVIC TERITORIAL .....................................

Avizat.
D.G.F.P.C.F.S.
DECONT JUSTIFICATIV
privind acordarea alocatiilor bugetare proprietarilor de pãduri în vederea efectuãrii unor lucrãri în scopul asigurãrii integritãtii fondului forestier national conform prevederilor art. 28 alin. (1)
lit. g) din Ordonanta Guvernului nr. 96/1998, republicatã, pentru lucrarea:
Sprijinirea proprietarilor de pãduri cu functii speciale de protectie, persoane fizice prin acordarea unor compensatii reprezentând contravaloarea bunurilor pe care nu le recolteazã datoritã restrictiilor impuse prin amenajamentele silvice în aceste pãduri

            1. Amplasamentul suprafetei: judetul ............................................................................ , comuna ...................... , localitatea .......................... , Ocolul silvic ............................... denumirea locului ......................................
            2. Beneficiarul lucrãrii:
            Numele si prenumele ............................................................
            Adresa: judetul ....................... , comuna ....................... , localitatea ....................... , str. ........................ nr. .........
            Buletinul/cartea de identitate: codul numeric personal .............................................
            3. Valoarea compensatiei ............................................ lei
            4. Contributia beneficiarului ............................................... lei
            5. Alocatii bugetare de acordat (rândul 3 - rândul 4) ................................. lei
            Termenul de platã .................................
            7. Executantul:
            Denumirea: Inspectoratul silvic teritorial ................................................ Comuna/orasul ............................. , str. .............................. nr. ............
            Numãrul de înmatriculare în registrul comertului ....................................
            Codul fiscal ............................
 
Inspector-sef,
.......................................
Contabil-sef,
.......................................

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea si completarea Hotãrârii Guvernului nr. 523/1997
privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi

            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Art. I. - Hotãrârea Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 23 septembrie 1997, cu modificãrile si completãrile ulterioare, se modificã si se completeazã dupã
cum urmeazã:
           1. În anexa nr. 1, capitolul IX "obiective din domeniul financiar-bancar", la pozitia a doua "Sediile centrale, ale sucursalelor judetene, filialelor, agentiilor si transporturilor de valori de la:"se eliminã "Banca de Credit Cooperatist - S.A. (BANKCOOP)".
            2. Anexa nr. 3 "Lista cuprinzãnd obiectivele de la care se ridicã paza militarã cu efective de jandarmi" se completeazã cu o nouã, pozitie cu urmãtorul cuprins:
 
Nr.
crt.
Obiective
Efective
Acte normative care reglementeazã asigurarea pazei
Of.
M.M.
Subof.
S.C.
M.T.
"Obiective din domeniul financiar
1. Banca de Credit Cooperatist - S.A. (BANKCOOP)
-
43
-
-"
 

            Art. II. - Efectivele de jandarmi-subofiteri disponibilizate ca urmare a aplicãrii prezentei hotãrâri vor fi redistribuite în cadrul Jandarmeriei Române la alte institutii bancare nominalizate în Hotãrârea Guvernului nr. 523/1997.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
p. Ministru de interne,
Mircea Muresan,
secretar de stat
p. Ministrul finantelor,
Sebastian Vlãdescu,
secretar de stat

Bucuresti, 17 martie 2000.
Nr. 185.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 1999, rectificat,
al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pãmântului - I.N.C.D.F.P. Bucuresti

            În temeiul prevederilor art. 46 alin. (2) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 140/1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999,
            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Art. 1. - Se aprobã bugetul de venituri, si cheltuieli pe anul 1999, rectificat, al Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pãmântului - I.N.C.D.F.P. Bucuresti, aflat în coordonarea Agentiei Nationale pentru Stiintã, Tehnologie si Inovare, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
            Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor prevãzute în bugetul de venituri si cheltuieli aprobat reprezintã limita maximã si nu poate fi depãsit decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Agentiei Nationale pentru Stiintã, Tehnologie si Inovare, cu avizul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si al Ministerului Finantelor.
            (2) În cazul în care în executie se înregistreazã depãsiri sau nerealizãri ale veniturilor aprobate, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pãmântului I.N.C.D.F.P. Bucuresti va efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientã aprobati.
            Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie, dacã nu a fost sãvârsitã în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, sã fie consideratã infractiune, si se sanctioneazã cu amendã de la 500.000 lei la 1.000.000 lei.
            (2) Contraventia se constatã si amenda se aplicã de organele de specialitate ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotãrâri.
            (3) Contraventiei prevãzute la alin. (1) îi sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificãrile ulterioare.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Presedintele Agentiei Nationale
pentru Stiintã, Tehnologie si Inovare,
Lányi Szabolcs
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Smaranda Dobrescu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 17 martie 2000.
Nr. 195.*) Anexa se publicã ulterior.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Întelegerii dintre Ministerul Tineretului si Sportului din România si Ministerul Culturii Fizice, Sportului si Turismului din Federatia Rusã privind cooperarea în domeniul educatiei fizice si sportului, semnatã la Moscova la 25 noiembrie 1999

            În temeiul art. 5 alin. 1 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,
            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
            Articol unic. - Se aprobã Întelegerea dintre Ministerul Tineretului si Sportului din România si Ministerul Culturii Fizice, Sportului si Turismului din Federatia Rusã privind cooperarea în domeniul educatiei fizice si sportului, semnatã la Moscova la 25 noiembrie 1999.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
p. Ministrul tineretului si sportului,
Alexandru Popescu,
secretar de stat
Ministru de stat,
ministrul afacerilor externe,
Petre Roman
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 17 martie 2000.
Nr. 198.

ÎNTELEGERE
între Ministerul Tineretului si Spottului din România si Ministerul Culturii Fizice, Sportului si Turismului din Federatia Rusã privind cooperarea în domeniul educatiei fizice si sportului

            Ministerul Tineretului si Sportului din România si Ministerul Culturii Fizice, Sportului si Turismului din Federatia Rusã, denumite în continuare pãrti,
            din dorinta de a-si dezvolta relatiile în domeniul educatiei fizice si sportului ca mijloc de întãrire a prieteniei si de îmbunãtãtire a întelegerii între popoare,
            actionând în conformitate cu Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Federatiei Ruse privind cooperarea în domeniile culturii, stiintei si învãtãmântului, semnat la Moscova la 27 septembrie 1993,
            au convenit asupra celor ce urmeazã:
 

ARTICOLUL 1
            Pãrtile vor contribui la dezvoltarea colaborãrii în domeniul educatiei fizice si sportului pe baza avantajului reciproc si în conformitate cu legislatia din statele lor.

ARTICOLUL 2

            Pãrtile vor efectua schimburi de specialisti, de cercetãtori stiintifici si de antrenori în domeniile educatiei fizice, sportului pentru toti, stiintei sportului, medicinei sportive, pregãtirii cadrelor sportive si
rezervelor pentru sport.

ARTICOLUL 3

            Pãrtile vor efectua schimburi de informatii si de materiale din domeniul documentãrii si al instruirii metodice privind educatia fizicã si sportul.

ARTICOLUL 4

            Pãrtile vor încuraja participarea cercetãtorilor stiintifici, a medicilor sportivi si a specialistilor la seminarii si conferinte stiintifice pe probleme privind educatia fizicã, sportul pentru toti, medicina sportivã si activitãtile de întãrire a sãnãtãtii prin sport.

ARTICOLUL 5

            Pãrtile vor coopera în rezo.lvarea unor probleme de interes reciproc privind baza tehnico-materialã si stiintificã a sportului: productia de materiale sportive, proiectarea, construirea si exploatarea bazelor sportive, dezvoltarea stiintei sportului si a medicinei sportive.

ARTICOLUL 6

            Pãrtile vor sprijini realizarea schimburilor de echipe sportive, de sportivi si de specialisti, convenite între federatiile si cluburile sportive ale celor douã tãri.

ARTICOLUL 7

            Pãrtile se vor consulta în probleme ale miscãrii sportive si olimpice internationale si vor stimula colaborarea dintre reprezentantii lor în organizatiile sportive internationale.

ARTICOLUL 8

            Pãrtile vor sprijini colaborarea în domeniul presei sportive, al radioului si televiziunii, precum si schimburile de ziaristi sportivi, de literaturã sportivã, în scopul informãrii populatiei asupra realizãrilor în domeniul educatiei fizice si sportului în tãrile lor.

ARTICOLUL 9

            Pentru buna desfãsurare a colaborãrii pãrtile au convenit sã încheie protocoale bilaterale de schimburi, care vor fi perfectate si semnate la date ce vor fi stabilite de pãrti.

ARTICOLUL 10

            Colaborarea se va desfãsura în urmãtoarele conditii financiare:
            a) partea trimitãtoare va suporta transportul international dus-întors al delegatiei sale pânã în capitala tãrii pãrtii primitoare sau pânã în alt oras asupra cãruia se va conveni, precum si cheltuielile pentru asigurarea medicalã;
            b) partea primitoare va suporta cheltuielile pentru cazare, masã, organizarea programului de activitãti si transportul intern, conform programului actiunii.

ARTICOLUL 11

            Prezenta întelegere se încheie pe o perioadã de 5 ani si intrã în vigoare la data primirii ultimei notificãri prin care pãrtile îsi comunicã reciproc îndeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru aprobarea ei.
            Prezenta întelegere se va prelungi automat pe o nouã perioadã de 5 ani, dacã nici una dintre pãrti nu va notifica în scris celeilalte pãrti, cu cel putin 6 luni înainte de expirarea perioadei de valabilitate respective, intentia sa de a o denunta.
            Semnatã la Moscova la 25 noiembrie 1999, în douã exemplare originale, fiecare în limbile românã si rusã, toate textele fiind egal autentice.
 
Pentru Ministerul Tineretului si Sportului din România 
Crin Antonescu,
ministru
Pentru Ministerul Culturii Fizice, 
Sportului si Turismului din Federatia Rusã,
Boris Ivaniujenkov,
ministru

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE Nr. 198/14 martie 2000
MINISTERUL JUSTITIEI Nr. 358/22 februarie 2000

ORDIN
pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de lucru a Comisiei de arbitraj
al conflictelor de interese

            Ministrul muncii si protectiei sociale si ministru de stat, ministrul justitiei,
            în temeiul prevederilor art. 36 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncã, ale art. 7 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 188/1999 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, cu modificãrile si completãrile ulterioare, si ale art. 10 din Hotãrârea Guvernului nr. 65/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificãrile si completãrile ulterioare,
            emit urmãtorul ordin:
            Art. 1. - Se aprobã Regulamentul privind procedura de lucru a Comisiei de arbitraj al conflictelor de interese, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
            Art. 2. - Directia generalã legislatia muncii si contencios din cadrul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, directiile generale de muncã si protectie socialã judetene si a municipiului Bucuresti si persoanele desemnate arbitri în componenta Comisiei de arbitraj al conflictelor de interese vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
            Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul muncii si protectiei sociale,
Smaranda Dobrescu
p. Ministru de stat, ministrul justitiei,
Gheorghe Mocuta,
secretar de stat

ANEXÃ

REGULAMENT
privind procedura de lucru a Comisiei de arbitraj al conflictelor de interese

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

            Art. 1. - (1) Comisia de arbitraj al conflictelor de interese se constituie si functioneazã potrivit prevederilor art. 32-39 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncã, precum si ale prezentului regulament.
            (2) Comisia de arbitraj prevãzutã la alin. (1) are competenta de a solutiona, în conditiile Legii nr. 168/1999, cererile de arbitrare a conflictelor de interese, referitoare la revendicãrile în legãturã cu începerea, desfãsurarea si încheierea negocierilor colective, precum si a celor ce privesc grevele derulate în situatia prevãzutã la art 62 din legea mentionatã.
            Art. 2. - Lista cuprinzând persoanele care pot fi desemnate arbitri se stabileste potrivit art. 34 din Legea nr. 168/1999, o datã pe an, de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, cu consultarea organizatiilor sindicale si patronale reprezentative, prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale, dintre specialistii în domeniul economic, tehnic, juridic si din alte profesii, cu acordul Consiliului Economic si Social.
            Art. 3. - Arbitrii vor avea studii superioare si vechime în specialitate de rninimum 5 ani.
            Art. 4. - Arbitrii sunt înscrisi într-o listã pentru fiecare judet si separat pentru municipiul Bucuresti, care va cuprinde numele si prenumele, locul de muncã, telefonul de la serviciu si de la domiciliu, însotitã de curriculum vitae.
            Art. 5. - Arbitrii sunt independenti si impartiali în îndeplinirea atributiilor lor. Ei nu sunt reprezentantii pãrtilor.
            Art. 6. - Activitatea Comisiei de arbitraj al conflictelor de interese se desfãsoarã la sediul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale sau, dupã caz, la sediul directiei generale de muncã si protectie socialã judetene sau a municipiului Bucuresti, în raport cu nivelul conflictului de interese supus, pe baza consensului pãrtilor, arbitrajului acestei comisii.
            Art. 7. - Secretariatul Comisiei de arbitraj al conflictelor de interese se asigurã de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, respectiv de directia generalã de muncã si protectie socialã judeteanã sau a municipiului Bucuresti, prin compartimentele de specialitate cu atributii privind înregistrarea conflictelor de interese.
            Art. 8. - Comisia de arbitraj al conflictelor de interese declansate la nivel de unitate se compune din 3 arbitri desemnati, conform art. 33 din Legea nr. 168/1999, în raport cu obiectul conflictului de interese, dupã cum urmeazã:
            - un arbitru, de cãtre conducerea unitãtii;
            - un arbitru, de cãtre sindicatele reprezentative sau, dupã caz, de reprezentantii salariatilor;
            - un arbitru, de cãtre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.
            Art. 9. - Dispozitiile art. 33 si 34 din Legea nr. 168/1999, referitoare la compunerea comisiei de arbitraj si la lista cuprinzând persoanele care pot fi desemnate arbitri, se aplicã, în mod corespunzãtor, si în cazul comisiei de arbitraj constituite în vederea solutionãrii cererilor de arbitrare a conflictelor de interese declansate la nivel de grup de unitãti, de ramurã si la nivel national. În aceste situatii arbitrii pãrtilor conflictului de interese se desemneazã, dupã caz, de organizatiile patronale si organizatiile sindicale, reprezentative, potrivit legii, la nivel de grup de unitãti, de ramurã si la nivel national.

CAPITOLUL II
Procedura de lucru a Comisiei de arbitraj al conflictelor de interese

            Art. 10. - Comisia de arbitraj se constituie la sesizarea pãrtilor aflate în conflict de interese, printr-o cerere de arbitrare, formulatã în scris, pe baza acordului acestora, înregistratã la directia generalã de muncã si protectie socialã judeieanã, a municipiului Bucuresti sau, dupã caz, la Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, în raport cu nivelul la care s-a declansat conflictul de interese.
            Art. 11. - Cererea de arbitrare va contine urmãtoarele mentiuni: .
            - a) denumirea pãrtilor, sediul acestora si, dupã caz, numãrul de înmatriculare în registrul comertului, numãrul de telefon, contul bancar;
            b) numele si calitatea celui care angajeazã sau reprezintã partea în litigiu, cu anexarea dovezii calitãtii acestuia prin împuternicire scrisã;
            c) obiectul conflictului de interese;
            d) motivele de fapt si de drept si probele pe care se întemeiazã cererea; când probele constau în înscrisuri, acestea vor fi anexate la cerere în dublu exemplar;
            e) numele si domiciliul arbitrilor desemnati de pãrti din lista aprobatã potrivit art. 34 din Legea nr. 168/1999; desemnarea arbitrilor se poate face si ulterior înregistrãrii cererii de arbitrare, dar nu mai târziu de data la care pãrtile sunt convocate sã depunã întreaga documentatie privind revendicãrile formulate si sustinerea acestora;
            f) semnãtura pãrtilor.
            Art. 12. - Dacã existã mai multe pãrti care au interese comune (mai multe organizatii sindicale sau patronale reprezentative), ele vor alege prin consens un singur arbitru.
            Art. 13. - (1) Data introducerii cererii de arbitrare a conflictului de interese se considerã data înregistrãrii acesteia la registratura directiei generale de muncã si protectie socialã judetene sau a municipiului Bucuresti ori, dupã caz, la registratura Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, acestea având obligatia de a o înainta de îndatã compartimentului de specialitate cu atributii privind înregistrarea conflictelor de interese.
            (2) Cererea de arbitrare va fi verificatã de persoana din cadrul compartimentului de specialitate prevãzut la art. 7, desemnatã în acest scop, care va îndruma pãrtile sã o completeze fãrã întârziere, în mod corespunzãtor, în cazul în care nu cuprinde toate mentiunile prevãzute la art. 11.
            Art. 14. - În termen de 24 de ore de la data înregistrãrii cererii de arbitrare conducerea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale va desemna arbitrul sãu, pe baza propunerii directiei generale de muncã si protectie socialã judetene sau a municipiului Bucuresti, si va dispune mãsurile corespunzãtoare pentru stabilirea componentei comisiei de arbitraj, având în vedere persoanele nominalizate, desemnate cu acceptul lor, în calitate de arbitri, de pãrtile aflate în conflict de interese.
            Art. 15. - Dupã stabilirea componentei nominale a comisiei de arbitraj aceastã comisie va verifica stadiul pregãtirii litigiului pentru dezbatere si va dispune, dacã considerã necesar, mãsurile corespunzãtoare pentru completarea documentatiei, stabilind un termen în vederea aducerii la îndeplinire a mãsurilor dispuse.
            Art. 16. - Pãrtile conflictului de interese supus solutionãrii comisiei de arbitraj au obligatia sã depunã la aceastã comisie întreaga documentatie privind revendicãrile formulate si sustinerea acestora.
            Art. 17. - (1) Comisia de arbitraj are obligatia sã convoace pãrtile în termen de 3 zile de la primirea documentatiei prevãzute la art. 16 si sã dezbatã, împreunã cu acestea, conflictul de interese, pe baza dispozitiilor legale si a prevederilor contractelor colective de muncã aplicabile.
            (2) Dezbaterea litigiului având ca obiect conflictul de interese se face cu respectarea principiului egalitãtii de tratament a pãrtilor, a dreptului la apãrare si a principiului contradictorialitãtii.
            Art. 18. - În vederea apãrãrii intereselor legitime ale pãrtilor, arbitrii au obligatia sã respecte caracterul confidential al arbitrajului; ei nu au voie sã publice sau sã divulge date despre care iau cunostintã în calitate de arbitri, fãrã a avea autorizarea pãrtilor.
            Art. 19. - În orice stadiu al dezbaterii conflictului de interese comisia de arbitraj va stãrui pentru solutionarea acestuia, pe baza întelegerii pãrtilor.
            Art. 20. - Dezbaterile arbitrale vor fi consemnate în încheierea de sedintã. Orice mãsurã dispusã de comisia de arbitraj va fi consemnatã în încheierea de sedintã si va fi motivatã.
            Art. 21. - Încheierea de sedintã va contine, pe lângã mentiunile prevãzute la art. 26 lit. a) si b), urmãtoarele;
            a) o scurtã descriere a desfãsurãrii sedintei;
            b) cererile si sustinerile pãrtilor;
            c) motivele pe care se sprijinã mãsurile dispuse;
            d) dispozitivul;
            e) semnãturile arbitrilor;
            Art. 22. - Pãrtile au dreptul sã ia cunostintã de continutul încheierilor si de actele dosarului. La cererea pãrtilor sau din oficiu comisia de arbitraj poate îndrepta sau completa încheierea de sedintã printr-o altã încheiere. La cererea pãrtilor comisia de arbitraj va transmite acestora copie de pe încheierea de sedintã.
            Art. 23 - (1) Fiecare dintre pãrtile conflictului de interese are obligatia sã dovedeascã faptele pe care îsi întemeiazã pretentiile si apãrãrile.
            (2) În vederea solutionãrii conflictului de interese, comisia de arbitraj poate cere pãrtilor explicatii scrise cu privire la obiectul conflictului de interese si poate dispune administrarea oricãror probe prevãzute de lege.
            Art. 24. - Dupã ce comisia de arbitraj va considera cã toate împrejurãrile cauzei sunt suficient lãmurite, va închide dezbaterile si va delibera în secret. Comisia de arbitraj se pronuniã în termen de 5 zile de la data încheierii dezbaterilor, printr-o hotãrâre irevocabilã.
            Art. 25. - Hotãrârea comisiei de arbitraj se ia cu majoritate de voturi. Arbitrul care a avut o altã pãrere îsi va redacta si va semna opinia separatã, cu meniionarea considerentelor pe care aceasta se întemeiazã.
            Art. 26. - Hotãrârea comisiei de arbitraj se redacteazã în scris si va cuprinde urmãtoarele:
            a) componenta nominalã a comisiei de arbitraj, locul si data pronuntãrii hotãrârii;
            b) denumirea si sediul pãrtilor, numele reprezentantilor pãrtilor si ale celorlalte persoane care au participat la dezbaterea litigiului având ca obiect solutionarea conflictului de interese;
            c) mentionarea acordului pãrtilor în temeiul cãruia s-a procedat la arbitraj;
            d) obiectul conflictului de interese si sustinerile, pe scurt, ale pãrtilor;
            e) motivarea în fapt si în drept a hotãrârii;
            f) dispozitivul;
            g) cuantumul onorariului cuvenit arbitrilor, stabilit potrivit art. 39 din Legea nr. 168/1999 si, dupã caz, al celorlalte cheltuieli arbitrale;
            h) semnãturile celor 3 arbitri.
            Art. 27. - Hotãrârea motivatã se comunicã pãrtilor în termen de 24 de ore de la pronuntare. Sub sanctiunea nulitãtii, hotãrârea va fi însotitã de dovezile privind convocarea pãrtilor conform art. 17.
            Art. 28. - Hotãrârea comisiei de arbitraj face parte din contractul colectiv de muncã. Începând cu data pronuntãrii hotãrârii comisiei de arbitraj conflictul de interese înceteazã.
            Art. 29. - Hotãrârea comisiei de arbitraj se redacteazã în 3 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte, plus un exemplar pentru directia generalã de muncã si protectie socialã judeteanã, a municipiului Bucuresti sau, dupã caz, pentru Ministerul Muncii si Protectiei Sociale. Toate exemplarele hotãrârii comisiei de arbitraj vor avea pe fie care paginã semnãturile arbitrilor din componenta comisiei de arbitraj.

RECTIFICARE

            În Ordonanta Guvernului nr. 18/2000 privind unele mãsuri pentru aprobarea si implementarea Programului special de reabilitare a unor zone miniere defavorizate si a altor zone cu dezechilibre economice si sociale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din.29 ianuarie 2000, se face urmãtoarea rectificare:
            - la art. 2 alin. (1 ), în loc de: ...contracte de executie... se va citi: ...contract de executie... .