MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A I
Anul XII - Nr. 131    LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE    Marti, 28 martie 2000

SUMAR

LEGI SI DECRETE

           20. - Lege privind restituirea sumelor cu titlu de penalizãri de 2% pentru nerealizarea parametrilor garantati si de 5% garantie de bunã executie pentru blocul energetic nr. 1 la Centrala termoelectricã de 2x330 MW Pucheng - Republica Popularã Chinezã

           67. - Decret pentru promulgarea Legii privind restituirea sumelor cu titlu de penalizãri de 2% pentru nerealizarea parametrilor garantati si de 5% garantie de bunã executie pentru blocul energetic nr. 1 la Centrala termoelectricã de 2x330 MW Pucheng - Republica Popularã Chinezã

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

           Decizia nr. 231 din 16 decembrie 1999 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 405 alin. 2 din Codul de procedurã penalã

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           173. - Hotãrâre pentru reglementarea regimului special privind gestiunea si controlul bifenililor policlorurati si ale altor compusi similari

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
privind restituirea sumelor cu titlu de penalizãri de 2% pentru nerealizarea parametrilor garantati si de 5% garantie de bunã executie pentru blocul energetic nr. 1 la Centrala termoelectricã de 2x330 MW Pucheng - Republica Popularã Chinezã

            Parlamentul României adoptã prezenta lege.
            Art. 1. - Se aprobã restituirea de la bugetul de stat pe anul 1999 - capitolul 66.01 "industrie", titlul 38 "transferuri", subcapitolul "pucheng" - a sumelor retinute cu titlu de penalizãri de 2% pentru nerealizarea parametrilor garantati si de 5% reprezentând garantia de bunã executie pentru blocul energetic nr. 1, prevãzute în anexele nr. 1 si 2 care fac parte integrantã din prezenta lege, conform conditiilor de platã prevãzute în contractul extern, semnat în baza Protocolului încheiat între guvernele României si Republicii Populare Chineze privind rambursarea creditelor fãrã dobândã, acordate de Republica Popularã Chinezã României în anul 1970, prin export de echipamente la Centrala termoelectricã de 2x330 MW Pucheng Republica Popularã Chinezã.
            Art. 2. - Sumele retinute cu titlu de penalizãri de 2% pentru nerealizarea parametrilor garantati si de 5% reprezentând garantia de bunã executie se actualizeazã prin utilizarea cursului în lei al francului elvetian, comunicat de Banca Nationalã a României, în vigoare la data la care se face decontarea.
            Art. 3. - Decontarea garantiilor de bunã executie de 5%, retinute furnizorilor, se va face dupã deducerea costurilor
lucrãrilor de remediere convenite de Societatea Comercialã "romenergo" - S.A. si departenerul chinez de contract.
           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 28 februarie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TÃRÃCILÃ

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 29 februarie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
BOGDAN NICULESCU-DUVÃZ
Bucuresti, 21 martie 2000.
Nr. 20.

ANEXA Nr. 1

   SITUATIA
privind cota de 2% reprezentând penalizãri pentru nerealizarea parametrilor garantati,
retinutã de la furnizorii interni de echipamente - blocul energetic nr. 1 la Centrala termoelectricã de 2x330 MW Pucheng - Republica Popularã Chinezã
Nr.crt. Furnizorul Valoarea cotei de 2% retinute Sfr.
1. CM BOCSA 
103.191
2. CAROMET CARANSEBES 
124.864
3. COMELF BISTRITA 
177.328
4. VULCAN BUCURETI
686.710
5. UNIMET CLUJ
7.480
6. TRAFO CRAIOVA
65.600
7. CE-S.A. BÃILESTI
56.116
8. AIT CRAIOVA
1.403
9. MER CRAIOVA
2.793
10. ICMET CRAIOVA
7.000
11. ICEMENERG BUCURESTI
33.398
12. ELECTROTEHNICA BUCURESTI
2.960
13. ACUMULATORUL BUCURESTI
2.100
14. FEA BUCURESTI
24.493
15. ICEMENERG SIBIU
666
16. FEPA BÂRLAD
5.339
17. AUTOMATICA BUCURESTI
43.410
18. ELECTROSIGMA CLUJ
236
19. AMCO OTOPENI
147
20. AMC VASLUI
42
21. RETROM PASCANI
209
22. ICE FELIX BIJCURESTI
9.980
23. AMPLO PLOIESTI
305
24. MECANICÃ FIINÃ BUCURESTI
32
25. GENERAL TURBO BUCURESTI
315.000
26. FECNE BUCURESTI
18.880
27. UCM RESITA
11.200
28. UM TIMISOARA
15.640
29. UNIO SATU MARE
9.389
30. IFMA BUCURESTI
2.526
31. ICOM BUCURESTI
24.535
32. CASTUMAG BUCURESTI
81.122
33. COMMET BUCURESTI
941
34. FORTPRES CLUJ
66.395
35. PROMOTERM BUCURESTI
8.580
36.  ENERGOMONTAJ BUCURESTI
24.415
37. ANTICOROSIVUL BUCURESTI
426
38. AVERSA BUCURESTI
18.055
39. BETA BUZÃU
1.070
40. MECANEX BOTOSANI
469
41. FAUR BUCURESTI
4.500
42. NICOLINA IASI
213
43. SIETA CLUJ
710
44. SIMATEC BAIA MARE
1.605
45. UPET TÂRGOVISTE
12.926
46. ENERGOREPARATII BUCURESTI
645
47. VULCAN BUCURESTI
(subfurnitura Vulcari-Babcock Constanta)
33.872
48. ISPE, (CPET (PROIECTARE)
24.813
TOTAL GENERAL:
2.033.855

ANEXA Nr. 2

     SITUATIA
 privind cota de 5% garantie de bunã executie, retinutã de la furnizorii interni de echipamente
 si piese de schimb pentru 3 ani de functionare - blocul energetic nr. 1 la Centrala termoelectricã
   de 2x330 MW Pucheng - Republica Popularã Chinezã

Nr.crt. Furnizorul Valoarea cotei de 5% retinute Sfr.
1. CM BOCSA 
259.854
2. CAROMET CARANSEBES 
312.160
3. COMELF BISTRITA 
459.262
4. VULCAN BUCURETI
1.816.306
5. UNIMET CLUJ
18.700
6. TRAFO CRAIOVA
173.110
7. CE-S.A. BÃILESTI
160.812
8. AIT CRAIOVA
5.862
9. MER CRAIOVA
10.534
10. ICMET CRAIOVA
20.900
11. ENERGOMONTAJ - IEA BUCURESTI
320.442
12. ICEMENERG BUCURESTI
83.495
13. ELECTROTEHNICA BUCURESTI
9.687
14. ACUMULATORUL BUCURESTI
5.653
15. FEA BUCURESTI
69.483
16. ICEMENERG SIBIU
1.665
17. FEPA BÂRLAD
9.406
18. AUTOMATICA BUCURESTI
154.288
19. ELECTROSIGMA CLUJ
1.847
20. AMCO OTOPENI
444
21. AMC VASLUI
106
22. RETROM PASCANI
522
23. ICE FELIX BIJCURESTI
32.921
24. AMPLO PLOIESTI
839
25. MECANICÃ FIINÃ BUCURESTI
79
26. GENERAL TURBO BUCURESTI
1.082.473
27. FECNE BUCURESTI
50.078
28. UCM RESITA
28.676
29. UM TIMISOARA
41.708
30. UNIO SATU MARE
27.39
31. IFMA BUCURESTI
6.316
32. ICOM BUCURESTI
61.337
33. CASTUMAG BUCURESTI
206.212
34. COMMET BUCURESTI
2.532
35. FORTPRES CLUJ
165.987
36. PROMOTERM BUCURESTI
21.451
37.  ENERGOMONTAJ BUCURESTI
61.038
38. ANTICOROSIVUL BUCURESTI
1.680
39. AVERSA BUCURESTI
67.549
40. BETA BUZÃU
21.675
41. MECANEX BOTOSANI
1.560
42. FAUR BUCURESTI
11.796
43. NICOLINA IASI
529
44. SIETA CLUJ
2.371
45. SIMATEC BAIA MARE
7.170
46. UPET TÂRGOVISTE
41.645
47. ENERGOREPARATII BUCURESTI
1.611
48. VULCAN BUCURESTI
(subfurnitura Vulcari-Babcock Constanta)
84.696
49. SARTROM PASCANI
363
50. ICPET TURBINE
1.700
51. ITS BUCURESTI
10.926
52. ICPET MICROPRODUCTIE
3.141
53. MECANICÃ FINÃ BUCURESTI
24
54. MECANICA VASLUI
3.192
TOTAL GENERAL:
5.945.212

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind restituirea sumelor cu titlu de penalizãri de 2%
pentru nerealizarea parametrilor garantati si de 5% garantie de bunã executie pentru blocul energetic nr. 1 la Centrala termoelectricã de 2x330 MW Pucheng - Republica Popularã Chinezã

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,
            Presedintele României d e c r e t e a z ã :
            Articol unic. - Se promulgã Legea privind restituirea sumelor cu titlu de penalizãri de 2% pentru nerealizarea parametrilor garantati si de 5% garantie de bunã executie pentru blocul energetic nr. 1 la Centrala termoelectricã de 2x330 MW Pucheng - Republica Popularã Chinezã si se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 20 martie 2000.
Nr. 67.

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

CURTEA CONSTITUTIONALÃ

DECIZIA Nr. 231
din 16 decembrie 1999
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 405 alin. 2 din Codul de procedurã penalã

            Lucian Mihai - presedinte
            Costicã Bulai - judecãtor
            Kozsokár Gábor - judecãtor
            Ioan Muraru - judecãtor
            Nicolae Popa - judecãtor
            Lucian Stângu- judecãtor
            Florin Bucur Vasilescu - judecãtor
            Romul Petru Vonica - judecãtor
            Iuliana Nedelcu - procuror
            Marioara Prodan - magistrat-asistent
            La apelul nominal se constatã lipsa autorului exceptiei, Emil Ionascu.
            Procedura de citare este legal îndeplinitã.
            Cauza fiind în stare de judecatã, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, arãtând cã dispozitiile art. 405 alin. 2 din Codul de procedurã penalã nu încalcã prevederile constitutionale ale art. 20, cu trimitere la art. 6 din Conventia pentru apãrarea drepturilor omului si a libertãtilor fundamentale, privind dreptul la un proces echitabil. De asemenea, acesta considerã cã textul de lege criticat nu încalcã nici dispoziiiile art. 14 din Pactul international cu privire la drepturile civile si politice privitoare la acelasi drept fundamental al omului. Dispozitiile criticate nu se referã la administrarea de noi probe în instanta de revizuire, ci la readministrarea acelorasi probe deja administrate în instanta de fond sau cu ocazia admiterii în principiu a cererii de revizuire, cu privire la care instanta are dreptul de a aprecia dacã este sau nu necesarã aceastã operatiune.

CURTEA,
            având în vedere actele si lucrãrile dosarului, retine urmãtoarele:
            Prin Încheierea din 10 iunie 1999, pronuntatã în Dosarul nr. 559/1999, Curtea de Apel Galati - Sectia penalã a sesizat Curtea Constitutionalã cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 405 alin. 2 din Codul de procedurã penalã, exceptie ridicatã de Emil Ionascu.
            In motivarea exceptiei autorul acesteia considerã cã sintagma "dacã gãseste necesar" din alin. 2 al art. 405 din Codul de procedurã penalã aduce atingere prevederilor art. 20 din Constitutie, întrucât se încalcã prevederile art. 6 din Conventia pentru apãrarea drepturilor omului si a libertãtilor fundamentale, referitoare la dreptul oricãrei persoane de a fi judecatã public, echitabil si într-un termen rezonabil de cãtre un tribunal independent si impartial. De asemenea, acesta aratã cã prin textul de lege criticat se încalcã si prevederile art. 14 din Pactul international cu privire la drepturile civile si politice, privitoare la acelasi drept fundamental al omului. Totodatã, în opinia autorului exceptiei, dispozitiile legale criticate sunt în discordantã cu alin. 1 al aceluiasi articol 405 din Codul de procedurã penalã, care prevede cã rejudecarea în cazul revizuirii decurge "potrivit regulilor de procedurã privind judecarea în primã instantã". Se mai aratã cã în spetã instanta nu a admis cererea de administrare a unei noi probe si nu a asigurat dreptul la apãrare al inculpatului.
            Exprimându-si opinia asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate, instanta aratã cã aceasta este neîntemeiatã, pentru cã, potrivit art. 405 alin. 1 din Codul de procedurã penalã, rejudecarea în cazul revizuirii se face potrivit regulilor de procedurã privind rejudecarea în primã instantã, iar în cadrul cercetãrii judecãtoresti se pot administra noi probe numai dacã instanta le considerã necesare pentru lãmurirea cauzei. Referitor la probele deja administrate cu ocazia judecãrii anterioare sau a judecãrii în principiu a cererii de revizuire, legea prevede, într-adevãr, la art. 405 alin. 2 din Codul de procedurã penalã cã instanta procedeazã la administrarea din nou a acestora numai dacã gãseste necesar, dar ea este obligatã sã tinã seama de ele, coroborându-le cu noile probe administrate. Pe de altã parte, rezolvarea în principiu a cererii de revizuire constã în examinarea de cãtre instantã, în conditii de oralitate, publicitate si contradictorialitate, a probelor efectuate de procuror în cursul cercetãrii, pentru admiterea în principiu a cererii. În final instanta aratã cã în cadrul cercetãrii judecãtoresti instanta verificã toate probele pe care se întemeiazã cererea de revizuire sau care au fost administrate de procuror si, numai atunci când considerã necesar, administreazã orice noi probe fie din oficiu, fie la cererea procurorului sau a pãrtii participante la judecatã.
            În conformitate cu dispozitiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã, încheierea de sesizare a fost comunicatã presedintilor celor douã Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei ridicate.
            În punctul de vedere al Guvernului se considerã cã exceptia este neîntemeiatã, deoarece dispozitiile art. 405 alin. 2 din Codul de procedurã penalã, corelate cu celelalte dispozitii referitoare la procedura rejudecãrii cauzei dupã admiterea în principiu a cererii de revizuire, satisfac în realitate exigentele pe care le contine art. 6 pct. 1 din Conventia pentru apãrarea drepturilor omului si a libertãtilor fiundamentale cu privire la dreptul persoanei la un proces echitabil si, în consecintã, nu este încãlcat nici art. 20 din Constitutie.
            Presedintii celor douã Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei.
CURTEA,
            examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmãtoarele:
            În temeiul art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si al art. 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicatã, Curtea Constitutîonalã este competentã sã solutioneze exceptia cu care a fost legal sesizatã.
            Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 405 alin. 2 din Codul de procedurã penalã, care au urmãtorul cuprins:
            "Instanta, dacã gãseste necesar, administreazã din nou probele care au fost efectuate în cursul primei judecãti sau cu ocazia admiterii în principiu a cererii de revizuire. "
            În opinia autorului exceptiei dispozitia "dacã socoteste necesar" cuprinsã în alin. 2 al art. 405 din Codul de procedurã penalã, este neconstitutionalã, deoarece permite instantei de judecare a cauzei, dupã admiterea în principiu a cererii de revizuire, sã nu mai administreze din nou probele deja administrate în cursul primei judecãti sau cu ocazia admiterii în principiu a cererii de revizuire, atunci când ea considerã cã aceastã readministrare nu este necesarã. Totodatã se sustine cã aceastã limitare a principiului nemijlocirii determinã o rejudecare "limitatã", care nu permite realizarea unui proces echitabil, încãlcându-se astfel prevederile art. 6 din Conventia pentru apãrarea drepturilor omului si a libertãtilor fundamentale, precum si cele ale art. 14 din Pactul international cu privire la drepturile civile si politice.
            Art. 6 pct. 1 din Conventia pentru apãrarea drepturilor omului si a libertãtilor fundamentale are urmãtoarea redactare: "Orice persoanã are dreptul la judecarea în mod echitabil, în mod public si într-un termen rezonabil a cauzei sale, de cãtre o instantã independentã si impartialã, instituitã de lege, care va hotãrî fie asupra încãlcârii drepturilor si obligatiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricãrei acuzatii în materie penalã îndreptate împotriva sa. "
            Art. 14 pct. 1 din Pactul international cu privire la drepturile civile si politice, ratificat de România la 31 octombrie 1974 prin Decretul nr. 212, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 146 din 20 noiembrie 1974, prevede urmãtoarele: "Toti oamenii sunt egali în fata tribunalelor si curtilor de justitie. Orice persoanã are dreptul ca litigiul în care se aflã sã fie examinat în mod echitabil si public de cãtre un tribunal competent, independent si impartial, stabilit prin lege, care sã decidã fie asupra temeiniciei oricãrei învinuiri penale îndreptate împotriva ei, fie asupra contestatiilor privind drepturile si obligatiile sale cu caracter civil (...)."
            Art. 20 din Constitutie are urmãtorul cuprins: "(1) Dispozitiile constitutionale privind drepturile si libertãtile cetãtenilor vor fi interpretate si aplicate în concordantã cu Declaratia Universalã a Drepturilor Omului, cu pactele si cu celelalte tratate la care România este parte. (2) Dacã existã neconcordante între pactele si tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, si legile interne, au prioritate reglementãrile internationale. "
            Examinãnd exceptia de neconstitutionalitate Curtea constatã cã prin dispozitia "dacã socoteste necesar", cuprinsã în alin. 2 al art. 405 din Codul de procedurã penalã, nu a fost încãlcat dreptul oricãrei persoane la judecarea în mod echitabil, în mod public si într-un timp rezonabil, de cãtre o instantã independentã si impartialã instituitã prin lege, drept prevãzut la art. 6 din Conventia pentru apãrarea drepturilor omului si a libertãtilor fundamentale, precum si la art. 14 pct. 1 din Pactul international cu privire la drepturile civile si politice.
            Exigentele pe care le consacrã aceste tratate internationale sunt: accesul liber la justitie, examinarea cauzei în mod echitabil, în mod public, într-un termen rezonabil, de un tribunal independent si impartial stabilit prin lege si pronuntarea în public a hotãrârii. Examinarea echitabilã a cauzei necesitã asigurarea respectãrii unor principii procedurale fundamentale, precum contradictorialitatea, dreptul la apãrare, egalitatea.
            Curtea constatã cã dispozitiile art. 405 alin. 2 din Codul de procedurã penalã referitoare la rejudecarea în cazul revizuirii nu încalcã nici una dintre aceste exigente impuse de respectarea dreptului la un proces echitabil. Aprecierea instantei de rejudecare dupã admiterea în principiu a cererii de revizuire privind administrarea din nou a probelor deja efectuate cu ocazia primei judecãti sau a admiterii în principiu a cererii de revizuire nu constituie o atingere adusã dreptului la apãrare al revizuientului, deoarece textul se referã la administrarea din nou a unor probe deja efectuate. De asemenea, aceste prevederi nu constituie o limitare "a principiului nemijlocirii, probele fiind administrate" cu respectarea acestor exigente procedurale.
            Textul de lege criticat trebuie examinat în corelare cu prevederile alin. 1 al aceluiasi articol 405 din Codul de procedurã penalã, conform cãrora: "Rejudecareã cauzei dupã admiterea în principiu a cererii de revizuire se face potrivit regulilor de procedurã privind judecarea în primã instantã" si, evident, cu respectarea tuturor drepturilor si garantiilor procedurale.
            Lãsarea la aprecierea instantei de rejudecare a administrãrii din nou a unor probe efectuate nu aduce, în realitate, nici o restrângere dreptului la apãrare al revizuientului, pentru cã aceste probe au fost administrate anterior în sedinta de judecatã, cu respectarea principiilor publicitãtii, legalitãtii, contradictorialitãtii si oralitãtii.
            Pentru considerentele expuse, constatând cã prin dispozitiile legale criticate nu s-a încãlcat dreptul la un proces echitabil, prevãzut de tratatele internationaie privind drepturile omului, tratate invocate de autorul exceptiei, si; în consecintã, nici dispozitiile art. 20 din Constitutie, Curtea urmeazã sã respingã exceptia de neconstitutionalitate.
            Fatã de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constituiie, precum si al art. 13 alin. (1  lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicatã,
CURTEA
În numele legii
DECIDE:
            Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 405 alin. 2 din Codul de procedurã penalã, exceptie
ridicatã de Emil Ionascu în Dosarul nr. 559/1999 al Curtii de Apel Galati - Sectia penalã.
            Definitivã si obligatorie.
            Pronuntatã în sedinta publicã din data de 16 decembrie 1999.

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
LUCIAN MIHAI
Magistrat-asistent,
Marioara Prodan

HOTÃRÃRI ALE GUVERNULUI ROMÃNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru reglementarea regimului special privind gestiunea si controlul bifenililor policlorurati si ale altor compusi similari

            În temeiul prevederilor art. 107 alin. (2) din Constitutia României si ale art. 16, 20 si 22 din Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicatã*),*) Legea nr. 137/1995 a fost republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 17 februarie 2000.

            Guvernul României h o t ã r ã s t e
            Art. 1. - În vederea evitãrii efectelor negative asupra sãnãtãtii oamenilor, bunurilor si asupra mediului înconjurãtor, bifenilii policlorurati si compusii similari, denumiti în continuare compusi desemnati, sunt supusi unui regim special de gestiune si control, stabilit prin prezenta hotãrâre.
            Art. 2. - Semnificatia principalilor termeni specifici utilizati este precizatã în anexa nr. 1.
            Art. 3. - Sunt supusi reglementãrii urmãtorii compusi desemnati:
            a) toate formele de bifenili policlorurati - PCB;
            b) toate formele de terfenili policlorurati - PCT;
            c) toate formele de naftaline policlorurate - PCN;
            d) toate formele de bifenili polibromurati - PBB;
            e) monometil tetraclordifenil metan;
            f) monometil diclordifenil metan;
            g) monometil dibromdifenil metan;
            h) orice amestec al compusilor de mai sus.
            Art. 4. - Prevederile prezentei hotãrâri se aplicã tuturor echipamentelor si deseurilor sau altor materiale ce contin compusi desemnati în concentratii de minimum 50 de pãrti per milion (ppm) la un volum de peste 5 dm3. Valorile minime, de 50 ppm pentru concentratie si, respectiv, de 5 dm3 pentru volum, ale compusilor desemnati sunt incluse împreunã sub numele de cantitãti minimale. Pentru condensatoare de putere volumul de compusi desemnati se va calcula ca volum total al tuturor elementelor dintr-o baterie.
            Art. 5. - Autoritãtile publice centrale si locale de specialitate au urmãtoarele obligatii în domeniu:
            a) Ministerul Apelor, Pãdurilor si Protectiei Mediului elaboreazã, actualizeazã si publicã Inventarul national al echipamentelor si materialelor ce contin compusi desemnati;
            b) agentiile teritoriale de protectie a mediului:
            - acordã asistentã agentilor economici la întocmirea rãspunsurilor la cerintele inventarierii echipamentelor si a altor materiale ce contin compusi desemnati;
            - elaboreazã, actualizeazã si întretin inventarele judetene ale echipamentelor si altor materiale ce contin compusi desemnati;
            - comunicã Ministerului Apelor, Pãdurilor si Protectiei Mediului datele de la nivelul judetului;
            - aprobã planurile de eliminare pentru compusii desemnati;
            - inspecteazã echipamentele si materialele care contin compusi desemnaii.
            Art. 6. - Începând cu data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri se interzic urmãtoarele activitãti:
            a) completarea lichidului din echipamente cu materiale ce contin compusi desemnati în concentratii mai mari de 50 ppm;
            b) amestecarea materialelor ce contin compusi desemnati în concentratii mai mari de 50 ppm cu alte materiale continând compusi desemnati în concentratii mai mici de 50 ppm;
            c) separarea compusilor desemnati de alte materiale în scopul reutilizãrii acestorâ;
            d) incinerarea la bordul navelor a materialelor ce contin compusi desemnati în concentratii mai mari de 50 ppm;
            e) comercializarea de cãtre persoane fizice si juridice din România a compusilor desemnati sau a materialelor si echipamentelor ce contin compusi desemnati în cantitãti mai mari decât cantitãtile minimale;
            f) transferul între douã amplasamente al unor cantitãti de compusi desemnati mai mari decât cantitãtile minimale, precum si al echipamentelor sau materialelor ce contin compusi desemnati în cantitãti mai mari decât cantitãtile minimale ori eliminarea acestora altfel decât potrivit procedurii stabilite la art. 17.
            Art. 7. - La echipamentele ce contin compusi desemnati în concentratii mai mari de 50 ppm lichidul poate fi înlocuit numai în urmãtoarele conditii:
            a) lichidul de înlocuire nu contine compusi desemnati în concentratii mai mari de 50 ppm;
            b) lichidul de înlocuire prezintã riscuri considerabil mai mici pentru mediu în comparatie cu lichidul înlocuit;
            c) existã o cale de eliminare a lichidului înlocuit ce contine compusi desemnati în concentratii mai mari de 50 ppm; aprobatã de agentia de protectie a mediului din judetul respectiv;
            d) concentratia finalã de compusi desemnati din echipamentele în care s-a înlocuit lichidul nu va depãsi 50 ppm pe perioada de existentã utilã rãmasã.
            Art. 8. - (1) Agentii economici care detin echipamente sau materiale ce contin cantitãti de compusi desemnati mai mari decât cantitãtile minimale au obligatia de a notifica aceastã situatie autoritãtilor de mediu competente, prin completarea formularului prezentat în anexa nr. 2. Formularele completate se vor transmite agentiei de protectie a mediului din judetul în care se aflã materialele sau echipamentele ce contin compusi desemnati cel mai târziu pânã la data de 31 decembrie 2001.
            (2) Agentiile teritoriale de protectie a mediului vor centraliza rãspunsurile primite si vor verifica corectitudinea tuturor datelor prezentate, dacã este cazul prin inspectarea echipamentelor si a materialelor în cauzã.
            (3) Dupã verificarea rãspunsurilor primite agentiile teritoriale de protectia mediului vor transmite copii de pe aceste fise autoritãtilor de prevenire si stingere a incendiilor, în vederea utilizãrii informatiilor, pentru a decide metodele cele mai adecvate de stingere a incendiilor pe amplasamentele unde existã compusi desemnati.
            (4) Pe baza fiselor completate si verificate agentiile teritoriale de protectie a mediului vor întocmi inventarul judetean cuprinzând cantitãtile, tipul si locul în care se aflã toate echipamentele si materialele cunoscute ce contin compusi desemnati în cantitãti mai mari decât cantitãtile minimale.
            (5) Agentiile teritoriale de protectie a mediului vor actualiza inventarul judetean ori de câte ori aceasta se impune.
            (6) Agentiile teritoriale de protectie a mediului vor transmite autoritãtii centrale pentru protectia mediului câte un exemplar al inventarului judetean întocmit conform prevederilor alin. (5), pânã la data de 31 mai 2002; dupã aceastã datã inventarele judetene se vor transmite anual, dupã reactualizarea lor.
            Art. 9. - (1) În cazurile în care existã indicii cã echipamentele sau materialele contin compusi desemnati în  cantitãti mai mari decât cantitãtile minimale, dar nu existã dovezi ferme în acest sens, se vor efectua prelevãri de probe si analize de laborator.
            (2) Orice prelevare de probe din echipamentele electrice sau din alte echipamente potential periculoase se va efectua numai de cãtre persoane calificate, cu luarea tuturor mãsurilor de precautie pentru sãnãtate si protectia muncii.
            (3) Analizele se vor efectua de laboratoare notificate sau recunoscute de autoritatea competentã pentru protectia mediului.
            (4) Costurile pentru prelevarea probelor si efectuarea analizelor vor fi suportate de detinãtorul echipamentelor sau al materialelor în cauzã.
            Art. 10. - În cazurile în care analizele dovedesc cã echipamenteie sau materialele contin compusi desemnati în cantitãti mai mari decât cantitãtile minimale se aplicã dispozitiile art. 8.
            Art. 11. - (1) Anumite echipamente încapsulate, aflate în functiune sau depozitate înainte ori dupã utilizare, pot contine compusi desemnati în cantitãti mai mari decât cantitãtile minimale. Dacã aceste echipamente nu pot fi testate pentru a se dovedi prezenta compusilor desemnati fãrã a se provoca distrugerea sau afectarea acestor aparate, prezenta ori absenta compusilor respectivi, precum si volumul si concentratiile lor probabile vor fi apreciate de agentii economici dupã data si locul fabricatiei echipamentelor.
            (2) În situatiile în care, conform alin. (1), se apreciazã cã echipamentele sau materialele contin compusi desemnati în cantitãti mai mari decât cantitãtile minimale, se aplicã dispozitiile art. 8.
            Art. 12. - Compusii desemnati din echipamentele si materialele ce contin asemenea compusi în cantitãti mai mici decât cantitãtile minimale vor fi separati ori de câte ori va fi posibil, în conditiile prevederilor art. 17 alin. (6).
            Art. 13. - (1) În cadrul aparatului administrativ al autoritãtii publice centrale pentru protectia mediului se va constitui un secretariat pentru compusi desemnati pânã la data de 31 martie 2002. Regulamentul de organizare si functionare a secretariatului va fi aprobat prin ordin al ministrului apelor, pãdurilor si protectiei mediului.
            (2) Secretariatul pentru compusi desemnati va centraliza datele furnizate de agentiile teritoriale de protectie a mediului si. va întocmi pânã la data de 31 septembrie 2002 Inventarul national al echipamentelor si materialelor ce contin compusi desemnati din România, care va cuprinde cantitãtile, tipul si locul unde se aflã toate echipamentele si materialele ce contin compusi desemnaii în cantitãti mai mari decât cantitãtile minimale.
            (3) Informatiile si datele cuprinse în inventarul întocmit la nivel judetean, precum si cele cuprinse în inventarul national vor fi puse la dispozitie publicului pentru consultare. Inventarul national va fi publicat în sintezã, anual, de cãtre autoritatea publicã centralã pentru protectia mediului.
            Art. 14. - (1) Toate echipamentele aflate în functiune sau în conservare, despre care se cunoaste sau în legãturã cu care existã indicii cã ar contine compusi desemnati în cantitãti mai mari decât cantitãtile minimale, trebuie sã fie etichetate.
            (2) Eticheta va avea forma prezentatã în anexa nr. 3 si va fi aplicatã într-un loc vizibil, pe fiecare echipament în parte, mentionându-se data si locul fabricatiei echipamentului. Termenul limitã pentru. etichetarea acestor echipamente este data de 31 martie 2002.
            (3) În cazul înlocuirii lichidului conform cerintelor art. 7, se va schimba eticheta prezentatã în anexa nr. 3 cu eticheta prezentatã în anexa nr. 4.
            Art. 15. - În cazul amplasamentelor în care sunt depozitate echipamente sau materiale despre care se cunoaste sau în legãturã cu care existã indicii cã ar contine compusi desemnati în cantitãti mai mari decât cantitãtile minimale si nu sunt îndeplinite dispozitiile art. 18 alin. (1), trebuie sã se ia urmãtoarele mãsuri de precautie:
            a) incintele de depozitare vor fi asigurate pentru a se împiedica accesul persoanelor neautorizate;
            b) incintele de depozitare vor fi împrejmuite si protejate de infiltrarea apei;
            c) pardoseala incintelor de depozitare trebuie sã fie acoperitã cu un material rezistent la actiunea substantelor chimice si la scurgeri de lichid;
            d) toate usile de acces în incintele de depozitare vor purta eticheta prezentatã în anexa nr. 5;
            e) se va asigura accesul mijloacelor de stirrgere a incendiilor.
            Art. 16. - (1) În cazul în care echipamentele saur materialele ce contin compusi desemnati în cantitãti mai mari decât cantitãtile minimale sunt transferate în alt loc pe acelasi amplasament, conform prevederilor art. 8 detinãtorul trebuie:
            a) sã informeze agentia teritorialã de protectie a mediului despre acest fapt prin completarea formularului prezentat în anexa nr. 6;
            b) sã transmitã un exemplar al formularului mentionat la lit. a) autoritãtilor de prevenire si stingere a incendiilor.
            (2) Autoritãtile de prevenire si stingere a incendiilor trebuie sã îsi actualizeze inventarele si evidenta cantitãtilor, tipului si locurilor unde existã compusi desemnati, pe baza informatiilor primite conform dispozitiilor alin. (1).
            Art. 17. - (1) Agentii economici vor întocmi si vor depune la agentiile teritoriale de protectie a mediului planuri de eliminare pentru toate echipamentele si materialele ce contin compusi desemnati în cantitãti mai mari decât cantitãtile minimale, pânã la data de 31 decembrie 2002.
            (2) Planurile de eliminare se vor întocmi conform modelului prezentat în anexa nr. 7.
            (3) Planurile de eliminare întocmite de agentii economici trebuie sã precizeze faptul cã echipamentele ce contin compusi desemnati în concentratii cuprinse între 50 si 500 ppm vor putea fi utilizate în continuare, pânã la sfârsitul existentei lor utile, în conditiile respectãrii în toate privintele a normelor tehnologice stabilite. Totodatã în planurile de eliminare se va mentiona ca termen limitã de utilizare a echipamentelor ce contin compusi desemnati în concentratii cuprinse între 50 si 500 ppm si volum de peste 5 dm3 data de 31 decembrie 2010.
            (4) În planurile de eliminare se va mentiona ca termen limitã pentru eliminarea echipamentelor ce contin compusi desemnati în concentratii mai mari de 500 ppm si volum mai mare de 5 dm3 data de 15 septembrie 2006.
            (5) Agentiile teritoriale de protectie a mediului verificã planurile de eliminare depuse de agentii economici, solicitând eventuale modificãri sau completãri, astfel încât acestea sã poatã fi aprobate si sã devinã definitive. Un exemplar al formei finale a planului de eliminare se retine la agentia teritorialã de protectie a mediului, iar un alt exemplar rãmâne la agentul economic care rãspunde de compusii desemnati.
            (6) Documentele si instructiunile de completare a acestora la transferul compusilor desemnati pe un alt amplasament sunt stabilite în anexa nr. 8. O copie de pe documente va fi transmisã de agentia teritorialã de protectie a mediului autoritãtilor de prevenire si stingere a incendiilor.
            (7) Pe baza informatiilor continute în documentele mentionate la alin. (6) agentiile teritoriale de protectie a mediului si autoritãtile de prevenire si stingere a incendiilor vor reactualiza inventarele si evidentele privind cantitãtile, tipul si locul unde se gãsesc compusi desemnati.
            Art. 18. - (1) În termen de 2 ani de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri ministerele interesate vor supune Guvernului spre aprobare stabilirea unuia sau mai multor amplasamente de receptie pentru depozitarea pe termen lung sau pentru eliminarea compusitor desemnati.
            Prin stabilirea amplasamentelor se vor urmãri reducerea la minimum a impactului asupra mediului, produs de depozitarea pe termen lung, si/sau eliminarea compusilor desemnati si se va avea în vedere consultarea în prealabil a publicului.
            (2) Dupã aprobarea amplasamentului/amplasamentelor de receptie Secretariatul pentru compusi desemnati, împreunã cu agentiile teritoriale de protectie a mediului vor stabili programul de transferare a compusilor desemnati din locurile de depozitare temporarã pe amplasamentul de receptie. Programul va include toti compusii desemnati din inventarul national, iar transferul acestora pe amplasamentul de receptie va fi esalonat în timp, tinându-se seama de planurile de eliminare întocmite de agentii economici si aprobate de agentiile teritoriale de protectie a mediului, conform prevederilor art. 17.
            (3) Agentiile teritoriale de protectie a mediului vor comunica agentilor economici care rãspund de compusii desemnati data stabilitã pentru transferarea acestora la un anumit amplasament de receptie, pe baza planurilor de eliminare convenite cu acestia. În aceste conditii înlocuirea echipamentelor ce contin cantitãti mai mari de compusi desemnati decât cantitãtile minimale trebuie efectuatã înaintea datei indicate pentru transfer.
            (4) Agentiile teritoriale de protectie a mediului vor autoriza persoanele pentru efectuarea transferului de compusi desemnati de la un amplasament la altul, la solicitarea acestora. Acestea vor deveni operatori de transport autorizati si vor rãspunde de siguranta compusilor desemnati si de protejarea mediului înconjurãtor pe timpul efectuãrii transferului.
            Art. 19. - Agentiile teritoriale de protectie a mediului sunt împuternicite sã inspecteze unitãtile în care se gãsesc compusi desemnati în cantitãti mai mari decât cantitãtile minimale, operatorii de transport autorizati, precum si activitãtile de pe amplasamentul de receptie.
            Art. 20. - Constituie contraventie urmãtoarele fapte, dacã nu sunt sãvârsite în astfel de conditii încât, potrivit
legii, sã constituie infractiuni, si se sanctioneazã dupã cum urmeazã:
            1. cu amendã de la 500.000 lei la 800.000 lei pentru persoanele fizice si de la 700.000 lei la 1.000.000 lei pentru persoanele juridice, care încalcã prevederile:
            a) art. 6, prin efectuarea oricãreia dintre activitãtile interzise;
            b) art. 7, prin înlocuirea lichidului din echipamente în alte conditii decât cele admise;
            c) art. 8 alin. (1);
            2. cu amendã de la 300.000 lei la 600.000 lei pentru persoanele fizice si de la 500.000 lei la 1.000.000 lei pentru persoanele juridice, care încalcã prevederile:
            a) art. 14, prin nerespectarea termenului impus în vederea etichetãrii si/sau prin etichetare inadecvatã;
            b) art. 15, prin nerespectarea mãsurilor de precautie;
            c) art. 16 alin. (1);
            d) art. 17 alin. (1), prin nedepunerea proiectului planului de eliminare la agentia teritorialã de protectie a mediului, si alin. (6), prin neîndeplinirea obligatiilor vizând documentatia legalã a oricãreia dintre pãrtile implicate;
            e) art. 18 alin. (3), prin neînlocuirea echipamentelor aflate în functiune, înainte de data stabilitã pentru transferul lor;
            f) art. 19, prin neîndeplinirea solicitãrilor agentiei teritoriale de protectie a mediului, cu ocazia efectuãrii inspectiilor.
            Art. 21. - Constatarea contraventiilor prevãzute la art. 20 si aplicarea sanctiunilor se fac de personalul împuternicit în acest scop de autoritatea publicã centralã pentru protectia mediului si de personalul Ministerului de Interne, potrivit competentelor legale.
            Art. 22. - Contraventiilor prevãzute la art. 20 le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificãrile ulterioare, cu exceptia art. 25-27.
            Art. 23. - Anexele nr. 1-8 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISÃRESCU
Contrasemneazã:
Ministrul apelor, pãdurilor si protectiei mediului,
Romicã Tomescu
p. Ministrul industriei si comertului,
Ioan Roman,
secretar de stat
Ministru de interne,
Constantin Dudu Ionescu
p. Ministrul transporturilor,
Adrian Marinescu,
secretar de stat Ministrul lucrãrilor publice si amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 13 martie 2000.
Nr. 173.

ANEXA Nr. 1

     SEMNIFICATIA
   unor termeni utilizati în prezenta hotãrâre
· Cantitãti minimale - o concentratie totalã de minimum 50 ppm compusi desemnati la un volum total de peste 5 dm3, considerate împreunã
· Compusi desemnati - compusi chimici sau clase de substante chimice supuse unui control special conform prezentei hotãrâri
· Planuri de eliminare - scheme întocmite de agentii economici si aprobate de agentiile teritoriale de protectie a mediului privind transferarea compusilor desemnati la un amplasament de receptie 
· Lichidul înlocuit - compozitii ce contin compusi desemnati si care existã în echipamente înainte de înlocuirea lichidului
· Inventar national - baza de date în care se descriu existenta, tipul si locul unde se gãsesc în România toti compusii desemnati în cantitãti mai mari decât cele minimale
· Amplasament de receptie - unul sau mai multe locuri geografice alese pentru depozitarea pe termen lung sau pentru eliminarea compusilor desemnati
· Operator de transport autorizat - persoana autorizatã de agentiile teritoriale de protectie a mediului pentru transferul compusilor desemnati de la un amplasament la altul
· Lichidul de înlocuire - compozitii ce contin compusi desemnati în proportii mai mici de 50 ppm si care pot fi utilizate pentru înlocuirea lichidului cu continut de compusi desemnati mai mare decât cantitãtile minimale din echipamente
· Înlocuirea lichidului - evacuarea din echipamente a lichidelor ce contin compusi desemnati si umplerea echipamentelor cu alte lichide

ANEXA Nr. 2

     FORMULAR
  pentru raportarea echipamentelor sau materialelor ce contin compusi desemnati
  în concentratii mai mari de 50 ppm sau volum de peste 5 dm3
Detinãtorul echipamentelor/materialelor:

Domnul/Doamna............................................ 
 ......................................................................

Persoana care completeazã formularul, dacã
este alta decât detinãtorul:
Domnul/Doamna......................................................
Semnãtura ..............................................................
Data .......................................................................
Detalii de contactare a detinãtorului
echipamentelor sau materialelor:
 Adresa ...... .............. ..............................
 Telefon ........................................................
 Fax ...............................................................
Detalii de contactare a persoanei care
completeazã, dacã nu este detinãtorul:
Adresa ....................................................................
 Telefon ..................................................................
 Fax .............................................................. ......
Descrierea echipamentelor/materialelor: Locul unde se aflã echipamentele/materialele:
Persoana de contact:
Domnul/Doamna ......................................................
Adresa ....................................................................
Telefon ..................................................................
Fax ........................................................................
Echipamentele sau .materialele sunt:
[a] în prezent în functiune? Da  Nu
[b] depozitate înainte de folosire? Da  Nu
[c] depozitate dupã folosire? Da  Nu
[d] altele (specificati)
Compusul desemnat:
[a] a fost identificat pozitiv sau numai dedus?....
................................................................................
[b] numele compusului desemnat..........................
... ................................................................................
Concentratie:
[a] Concentratia compusului desemnat
a fost mãsuratã sau estimatã?
............................................................
[b] Concentratia compusului desemnat:
Volum*):
[a] Volumul compusului desemnat a fost mãsurat
sau estimat?
 ....................................................................
[b] Volumul compusului desemnat:
Se completeazã numai de agentia teritorialã de protectie a mediului.
Numere de cod:*) Se înscrie volumul total în cazul bateriilor de condensatoare.
 

ANEXA Nr. 3

ETICHETA
utilizatã pentru echipamentele sau materialele ce contin compusi desemnati
în concentratii mai mari de 50 ppm sau volum de peste 5 dm3

            Etichetele trebuie sã fie inscriptionate cu caractere gravate sau imprimate permanent într-o culoare în contrast cu cea a fondului si textul trebuie sã fie formulat în limba românã.
 

ATENTIE!

SUBSTANTE CHIMICE PERICULOASE
ECHIPAMENTUL CONTINE BIFENILI POLICLORURATI
SAU COMPUSI SIMILARI (denumirea) IN CONCENTRATIE
DE PESTE 50 PÃRTI PER MILION

Contactati agentia teritorialã de protectie a mediului
pentru detalii suplimentare.

minimum 11 cm
minimum
7 cm

ANEXA Nr. 4

ETICHETA
pentru marcarea echipamentelor dupã înlocuirea lichidului conform prevederilor art. 7 din hotãrâre

            Etichetele trebuie sã fie inscriptionate cu caractere gravate sau imprimate permanent într-o culoare în contrast cu cea a fondului si textul trebuie sã fie formulat în limba românã.
 

ÎN ACEST ECHIPAMENT A FOST ÎNLOCUIT LICHIDUL.
LICHIDUL CE CONTINEA COMPUSI DESEMNATI
A FOST ÎNLOCUIT DUPÃ CUM URMEAZÃ:

Lichid de înlocuire: 
Data înlocuirii:
Firma care a efectuat înlocuirea:

Concentratia de compusi desemnati înainte de înlocuire:
Concentratia de compusi desemnati dupã înlocuire:

Contactati agentia teritorialã de protectie a mediului pentru detalii.

 
minimum 11 cm
minimum
14 cm

ANEXA Nr. 5

ETICHETA
ce se va fixa pe usile de acces în incintele de depozitare a echipamentelor si materialelor
ce contin compusi desemnati in concentratiei mai mari de 50 ppm si volum de peste 5 dm3

            Etichetele trebuie sã fie inscriptionate cu caractere gravate sau imprimate permanent într-o culoare în contrast cu cea a fondului si textul trebuie sã fie formulat în limba românã.
 

ATENTIE!

ACEST DEPOZIT CONTINE ECHIPAMENTE CU CONCENTRATII
DE BIFENILI POLICLORURATI SAU COMPUSI SIMILARI
(denumirea) DE PESTE 50 PARTI PER MILION

Contactati agentia teritorialã de protectie a mediului
pentru detalii.

minimum 30 cm
minimum
20 cm

ANEXA Nr. 6

FORMULAR
de raportare a transferului pe acelasi amplasament al echipamentelor sau materialelor ce
contin compusi desemnati in cantitati mai mari de decãt cantitãtile minimale
Agentul economic
 ....................................................................
Adresa .........................................................
 . ..................................................................
Compusi desemnati:
Codul:
Notificare privind .................................................
Pe amplasamentul:
Urmatoarele echipamente si materiale au fost transferate la ..........................................................................
pe amplasamentul notificat mai sus:                                                                   (data)
Enumerati mai jos, separat, fiecare tip de
echipament (folositi o filã suplimentarã,
dacã este cazul):
Codul numeric al echipamentelor:
Locul unde s-au gasit anterior echipamentele sau materialele
Locul unde se gasesc acum echipamentele sau materialele
Agentul economic:

Numele si prenumele (majuscule)
...................................................................

Semnãtura ..................................................

Data ...........................................................

Se completeazã numai de agentia teritorialã de protectie a mediului.

Inventarul actualizat:

Numai pentru uzul autoritãtii de prevenire si
si stingere a incendiilor:

Inventarul actualizat:

ANEXA Nr. 7

FORMULAR
pentru propunerea planului de eliminare a echipamentelor sau materialelor ce contin cantitãti
mai mari de compusi desemnati decãt cantitãtile minimale
(utilizat de agentii economici)
Agentul economic
 ....................................................................
Adresa .........................................................
 . ..................................................................
Compusi desemnati:
Codul:
Notificare din .................................................
La amplasamentul:
Se propune urmãtorul plan de eliminare:

 

Enumerati mai jos, separat, fiecare tip de
echipament (folositi o filã suplimentarã,
dacã este cazul):
Metoda de eliminare propusã si
 calendarul eliminãrii:
Precizãri privind eliminarea echipamentelor
sau materialelor ce contin compusi desemnati
 în concentratii cuprinse între 50 si 500 ppm:
Agentul economic:

Numele si prenumele (majuscule)
...................................................................

Semnãtura ..................................................

Data ...........................................................

Se completeazã numai de agentia teritorialã
de protectie a mediului.

Plan de eliminare aprobat:

Agentul economic informat:

Inventarul actualizat:

Informarea autoritãtii de prevenire
si stingere a incendiilor

Numai pentru uzul autoritãtii de prevenire si
si stingere a incendiilor:

Inventarul actualizat:

ANEXA Nr. 8

FORMULAR
 de raportare a transferului pe alt amplasament al echipamentelor sau materialelor ce contin
 cantitãti mai mari de compusi desemnati decât cantitãtile minimale


SECTIUNEA  A.  Se completeazã de agentia teritorialã de protectie a mediului.
Agentul economic 
 .................................................................... 
 Adresa ....................................................... 
 .................................................................... 
Compusi desemnaii:
Codul:
Notificare din .............................................................
La amplasamentul:
Compusii desemnati sus-mentionati au fost inclusi la data prezentei raportãri în programul de
 transfer pe un amplasament de receptie. Cerintele pentru acest transfer sunt:
 

Datele între care trebuie sã aibã loc transferul:

[ziua] [luna] [anul] la [ziua) [luna] [anul]
Amplasamentul de receptie ..............................................................................................................................
 

Veti rãspunde de aranjarea acestui transfer, prin intermediul unui operator de transport autorizat. Detalii cu privire la operatorii de transport autorizati pot fi obtinute de la agentia teritorialã de protectie a mediului. 
Veti completa sectiunea B a prezentului formular în momentul transferului compusilor desemnati 
cãtre operatorul de transport autorizat si veti trimite agentiei teritoriale de protectie a mediului, în maximum douã zile, o copie de pe acest formular, cu sectiunile A si B completate.

.........................................                           .........................................
(semnãtura)                                                        (data)
Sectiunea B.   Se completeazã de agentul economic care rãspunde de compusii desemnati.
Urmãtoarele echipamente si materiale au fost transferate la ...............................................................................
(data) 
Enumerati mai jos, separat, fiecare tip de
echipament (folositi o filã suplimentarã, dacã este cazul):
Codurile numerice ale echipamentelor:
Operatorul de transport autorizat solicitat a fost ..............................................................................................
(numele si adresa operatorului de transport autorizat) 
Agentul economic:

Numele si prenumele (majuscule)
................................................................................
Semnãtura  ..............................................................

Data  ......................................................................

Operatorul de transport autorizat:

Numele si prenumele (majuscule)
................................................................................
Semnãtura  ..............................................................

Data  ......................................................................


 
Sectiunea C.   Se completeazã de operatorul de transport autorizat.
Compusii desemnati meniionati în prezentul formular au fost transferati între urmãtorii:
Agentul economic 
................................................................................

Adresa  ...................................................................
................................................................................

 Data ridicãrii  ..........................................................

Amplasamentul
................................................................................

Adresa  ...................................................................
................................................................................

 Data transferului  ....................................................

..........................................................                              ..........................................................
(semnãtura)                                                                      (data)
Sectiunea D.   Se completeazã de administratorul amplasamentului de receptie.
Urmãtoarele echipamente si materiale s-au primit la ........................................................................................
                                                                    (data)
Enumerati mai jos, separat, fiecare tip de
echipament (folositi o filã suplimentarã,
dacã este cazul):
Codul numeric al echipamentelor:
Operatorul de transport autorizat a fost ...........................................................................................................
                                                                           (numele si adresa operatorului de transport. autorizat)
Administratorul:

Numele si prenumele (caractere de tipar)
....................................................................
Semnãtura  ..................................................

Data  ..........................................................

Se completeazã numai de agentia
teritorialã de protectie a mediului.

Formular verificat:
Sectiunea A:
Seciiunea B:
Sectiunea C:
Sectiunea D:
Informarea autoritãtii de prevenire si stingere a incendiilor:

Actualizarea inventarului judetean

INSTRUCTIUNI
de completare si circulare a formularului si raportare a transferului

            1. Agentia teritorialã de protectie a mediului completeazã sectiunea A a formularului. Un exemplar al formularului astfel completat se retine la agentia teritorialã de protectie a mediului, iar al doilea exemplar se transmite agentului economic, conform art. 17 alin. (3).
            2. Agentul economic completeazã sectiunea B a formularului transmis de agentia teritorialã de protectie a mediului. Formularul astfel completat si o copie de pe acesta se retin de agentul economic, iar o copie se transmite agentiei teritoriale de protectie a mediului.
            3. Operatorul de transport autorizat completeazã sectiunea C a formularului prezentat de agentul economic în momentul transferului compusilor desemnati la amplasamentul de receptie. Operatorul de transport autorizat va retine formularul completat la sectiunile A, B si C si o copie de pe acesta si va transmite câte o copie agentiei teritoriale de protectie a mediului si agentului economic, în termen de cel mult douã zile.
            4. Administratorul amplasamentului de receptie completeazã sectiunea D a formularului prezentat de operatorul de transport autorizat, la primirea compusilor desemnati. Administratorul va transmite formularul astfel completat agentiei teritoriale de protectie a mediului, va retine o copie de pe acesta pentru evidentele proprii si va transmite câte o copie operatorului de transport autorizat si agentului economic, în termen de cel mult douã zile.